Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Наредба за ОАМТЦУТОЯ


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 (приета с реш. ХV – 3/ 26.10.2012г., изм.- реш. ХVІ-7/19.12.2012г., изм.- реш. ХІХ-2/15.02.2013г.,XL-8/31.10.2014г.,изм.-реш. ХLVІІ-5/17.07.2015г, ХLIX-3/03.09.2015г, ІІІ-5/21.12.2015г)

 

Глава първа

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.(1) С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Ямбол, както и реда и срока на тяхното събиране

(2) Конкретният размер на таксите и цените на услугите се определят от Общинския съвет с Приложения, неразделна част от тази Наредба.

Чл. 2.(1) Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат в брой или безкасово.

(2)Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставянето на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт или с тази Наредба е предвидено друго.

Чл. 3.(1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за работни заплати и осигуровки на персонала, за дейности -общинска отговорност, материални, режийни, консултантски, за управление и контрол, по събиране на таксите и други разходи, имащи отношение към формирането на размера на  таксата.

(2) В случаите, когато някои от посочените в ал. 1 разходи са осигурени със средства от Централния бюджет или с нормативен акт е указано друго, същите не се включват в пълните разходи.

(3) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.

Чл. 4. Приходите от местни такси и цени на услуги постъпват по бюджета на общината.

Чл. 5. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл. 6. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат такса само за периода на ползване на услугата.

Чл. 7. (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

(2) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи, с изключение на средствата, предоставяни от централния бюджет или заеми.

(3) Конкретният размер на облекченията се определя с тази наредба.

Чл. 8. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.

(2) Местните такси и цени на услуги се събират от общинската администрация и разпоредителите от по ниско ниво, на които са делегирани правомощия.

(3) Кметът на общината ежегодно определя длъжносните лица, техните права и отговорности по събирането на таксите и цените на услугите.

(4) Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината.

(5) Сроковете за предоставяне на услуги се определят в съответните приложения към тази Наредба.

Чл.9. (1) Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.

 (2) Кметът на общината внася в Общинския съвет мотивирано предложение за определяне и/или промяна размера на таксите и цените на услугите преди или с приемане на бюджета на общината за текущата година.

(3) В изпълнение на нормативен акт, при предоставяне на нови услуги или когато обективни причини наложат, промени могат да се правят и през годината по предложение на кмета на общината с решение на Общинския съвет.           

Чл. 10.  Общинската администрация поддържа данни за:

1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;

2. ползвателите на предоставената услуга

3. изключенията от общата политика, преференции;

4. използваната информация при определяне на такси и цени и конкретните методики, използвани за определяне на размера им;

5. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга

 

 

Глава втора
  МЕСТНИ ТАКСИ

Раздел І
        Такса за битови отпадъци

 

Чл. 11. (1) Таксата за битови отпадъци се заплаща за следните услуги:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

(2) Границите на районите, в които се предоставят услугите по ал.1, видът на предоставяните услуги, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на Община Ямбол и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.

(3)  За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване

(4) Таксата по ал. 1 се изчислява в български лева от дирекция “Финанси, местни данъци и такси” на  Общината и се заплаща в брой на касите на общинска администрация или безкасово по сметката на Общината.

 (5) Уведомяването на задължените лица по чл.18 за дължимата от тях такса за битови отпадъци и за сроковете на плащане се извършва от дирекция “Финанси, местни данъци и такси” към общинска администрация.

(6) Таксата се заплаща съгласно Приложение №1.

Чл. 12 (1) Таксата се заплаща на равни вноски в сроковете, определени в Закона за местни данъци и такси за заплащане на данъка върху недвижимите имоти. 

(2) На предплатилите  за цяла година в първия срок, се прави отстъпка от 5 на сто.

 

Чл.13. (1) Разходите за услугата по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, и за проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти се разпределят пропорционално на основа на очакваните количества генериран отпадък за жилищни и нежилищни имоти.

(2) Разходите за почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии, предназначени за обществено ползване, се определят с решение на Общинския съвет за съответната година.

 

Чл. 14. (1) Такса за битови отпадъци се дължи за услугите по чл.11, ал.1 от Наредбата и се заплаща от:

1.Собственика на облагаем с данък недвижим имот – за недвижимия имот;

2.Собственика на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот – за този поземлен имот или съответната част от него.

3. Ползвателя – при учредено вещно право на ползване –за недвижимия, имот, за който е учредено правото на ползване;

4. Концесионера – при предоставяне на особено право на ползване-концесия;

5. Лица, на които имот - държавна или общинска собственост, е предоставен за управление.

(2) Собственикът на новопридобит имот дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота, освен ако таксата не е платена от предишния собственик.

(3) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

(4) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

(5) Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва разходи по чл.13.

 

Чл. 15. (1) От такса  за услугите по чл. 11, ал.1 т.1 и 2  се освобождават:

1. лица по чл.14, ал.1, които в срок до 30 ноември на предходната година декларират, че няма да ползват имота през следващата година;

2. лица по чл.14, ал.1, които в двумесечен срок от придобиване на имота декларират, че същият няма да се използва през текущата година;

3. собствениците и ползвателите /при учредено вещно право на ползване/ на жилищните имоти, разположени на територията на селищно образувание „Кринчовица

(2) За удостоверяване на обстоятелствата по ал.1 лицата подават в Община Ямбол декларация по образец. Когато декларираният имот е съсобствен, декларацията следва да бъде подадена от всички съсобственици на имота. 

 (3) Към декларацията по ал.1 се представят и следните документи:

1. документ от „В и К” ЕООД гр.Ямбол за последни отчетени показания за потребление на вода преди преустановяване ползването на жилището;

2. документ от електроразпределителното дружество  за последни отчетени показания за потребление на електрическа енергия преди преустановяване ползването на жилището.

(4) Задължените лица дават изричното си съгласие за извършване на проверки относно декларираните от тях факти и обстоятелства от общинска администрация и декларират, че за вписване на неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

(5) Декларация, подадена извън сроковете, определени в чл.15, ал.1, т.1 и 2 или без приложени документи по ал.3, не поражда правни последици.

(6) По отношение на собственици/ползватели на имотите, за които е допуснато освобождаване от такса за битови отпадъци, се начислява само такса за услуга по чл.11, ал.1, т.3 - „поддържане чистотата на териториите за обществено ползване”.

(7) При промяна на някое от обстоятелствата, което има значение при определянето размера на таксата за битови отпадъци, задължените лица уведомяват писмено органите по приходите в общината в 7- дневен срок от възникването им.

(8) В случаите, когато след проверка на органите на общинска администрация се констатира потребление на електрическа енергия, вода или по друг начин се установи ползване на недвижимия имот, за който е подадена декларация по ал.1, нарушителят дължи годишната такса и в частите за „сметосъбиране и сметоизвозване” и „обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения” за имота.

 

Чл. 16. Освобождаването от таксата в случаите по чл.15, ал.1, т.1 и 2 се извършва със заповед на кмета на общината.

 

Чл. 17. Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

Чл. 18. (1) Размерът на таксата се определя в левове и поотделно за всяка от услугите:

  1. сметосъбиране и сметоизвозване;
  2. обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;
  3. чистота на териториите за обществено ползване.

(2) Размерът на таксата по ал.1, т.1 и т. 2 се определя според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове за битови отпадъци за едно извозване, умножени с обявената честота на извозване в заповедта на кмета по чл.11, ал.2 от Наредбата.

(3) Когато не може да се установи за всеки отделен имот вида и броя на използваните съдове размерът на таксата се определя, както следва:

1. за нежилищни имоти на предприятия - пропорционално върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка;

2. за жилищни и нежилищни имоти на физически лица, както и за жилищни имоти на предприятия - пропорционално върху данъчната оценка на имота, съгласно чл.20 и чл.21 от ЗМДТ

 (3) Размерът на таксата по ал.1, т.3  се определя в левове, пропорционално, върху данъчната оценка по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ

 

Чл. 19. (1) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл. 14, ал.1 подават в Община Ямбол декларация по утвърден Образец до 31 декември на предходната година. Ако няма промяна в обстоятелствата, не се налага ежегодно подаване на декларация по образец.

(2) За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им.

(3) В декларацията по ал.1 се посочват:

1. Базови данни на недвижимия имот;

2. Видът и броят на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената в заповедта по чл.11, ал.2 честота за извозване на битовите отпадъци.

(4) За предоставянето на услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци за '"новоизградени обекти" при условията на чл.19, ал.1 лицата по чл.14, ал.1 подават Заявление по образец, в което посочват началото на започването на исканата услуга.

(5) Заявлението се подава в Общинска администрация не по-късно от 7 дни преди исканото начало за предоставяне на услугата, след съгласуване с отдел „ОСИД”.

(6) Дължимата такса се начислява от датата на предоставянето за ползване на съдовете за събиране на отпадъци.

(7) Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишна такса върху данъчната оценка или отчетната стойност, съгласно решението на Общинския съвет за определяне размера на ТБО. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената такса.

 

 

Раздел ІІ

Такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна,

панаири и терени с друго предназначение

 

 Чл.20. (1) Размерът на таксите по този раздел се определя от Общинския съвет съгласно Приложение №2:

 1. за ползване на пазар “Стара автогара”, Централен пазар и пазарите в кварталите с цел търговия със селскостопанска продукция и цветя;

 2. за търговия с промишлени стоки на пазарите посочени по т. 1;

 3. за ползване на тротоари, площади, улични платна и терени;

 4. за ползване на места върху които са организирани панаири, събори  и празници за продажба на стоки;

 5. за места за продажба на селскостопански продукти /гъби, мед, дини, пъпеши, тикви и др. / от производители;

 6. за ползване на тротоари, тротоарни площи, улични платна и други  общински терени за разполагане на строителни материали и строителни площадки.

(2) Регистрираните като земеделски производители заплащат 90 % от определените такси при условията на чл.20, ал. 1, т.1 при ползване на  Централен пазар, пазар “Стара автогара” и пазарите в кварталите, ако лично извършват търговската дейност.

(3) Пенсионери - производители на селскостопанска продукция заплащат 80 % от таксите, определени по при условията на чл.20, ал.1, т.1  при ползване на  Централен пазар, пазар “Стара автогара”и пазарите в кварталите,  ако лично извършват търговската дейност.

(4) (изм. – реш.ХІХ-2/15.02.2013г.) Хора с намалена работоспособност от 50 до 100 %, при условие че лично извършват търговска дейност,  заплащат  50% от определените такси при условията на чл.20, ал. 1, т.1 и 2и чл.20, ал.1, т.3 в частта за търговска дейност с цветя на маса пред гробищен парк, за което представят копие от телково решение. При изтичане на давностния срок на документа  лицето заплаща пълния размер на таксата.

(5) Таксите по чл.20, ал. 1, т.1 и 2 се събират от ОП ”Общински пазари” за обектите, разположени на територията на пазарите при получаване на разрешението и до 25-то  число на месеца за който се отнасят, когато срокът на разрешителното е за повече от месец и се внасят в общинския бюджет.

(6) За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени се събират такси в размери определени от Общинския съвет с Приложение № 2:

 1. за търговска дейност на открито с маси, машини,  хладилни витрини за сладолед, автомати за кафе, напитки и закуски, щендери и други;

 2. за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения /павилиони, каравани и други/  за търговска дейност, услуги и с друго предназначение  на закрито;

 3. паркинги /платени зони за паркиране/, паркоместа в и извън пешеходни зони

(7) Таксите по ал.6 се събират при получаване на разрешението с изключение на случаите на кратковременно паркиране.

(8) (нова – реш.ХІХ-2/15.02.2013г.) Таксите по чл.20, ал.1, т.3 в частта за търговска дейност с цветя на маса пред гробищен парк се събират от ОП „Комунални дейности”.

(9) (нова – реш.ХІХ-2/15.02.2013г.) Месечните такси по чл.20, ал.1, т.3 в частта за търговска дейност с цветя на маса пред гробищен парк се предплащат от юридически и физически лица до 25-то число на месеца предхождащ месеца, за който се отнасят. Месечните такси се предплащат на основание одобрено заявление за ползване до директора на ОП „Комунални дейности”;

 

Чл. 21. (1) Таксите по чл.20, ал.1 и ал.6, т.1 и т.2 се заплащат от юридически и физически лица в зависимост от зоната, в която се намират терените и се определят на квадратен метър на месец, с изключение на амбулантните търговци на балони, цветя, сувенири, промишлени стоки и някои разрешени хранителни стоки по празници, които заплащат таксите на кв.м. на ден.

(2) За паркингите /платените зони за паркиране/ се събира такса за час, нощувка, 24 часа, 10 дни и месец за едно паркомясто в зависимост от вида на превозното средство.

(3) Кметът на общината със заповед определя платените зони за паркиране.

(4) За определените от общината паркоместа в и извън пешеходните зони и в зоните за кратковременно паркиране се събира такса за 1 час и за месец.

(5) Таксите по чл.20, ал.6 се събират от общинската администрация, а за платени зони за паркиране – от ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране”.

(6) Търговските зони по ал. 1 са:

І. ПЪРВА ТЪРГОВСКА ЗОНА

            Централна градска част, включваща територията между ул.”Г.С.Раковски”, ул.Цар Освободител”, ул.”Г.Дражев”, ул.”Цар Иван Александър”, ул.”Търговска” на изток до ул.”Искър” и ул.”Срем”.

 

ІІ. ВТОРА ТЪРГОВСКА ЗОНА

            Включва останалата част от града, която не е включена в предходната търговска зона.

Граничните улици на търговските зони включват обектите разположени от двете страни на улиците. 

 Чл. 22. (1) Издаденото разрешение за ползване на мястото се отнема, когато:

1.      мястото не се използва по предназначение;

2.      мястото не се използва от лицето, на което е предоставено;

3.      когато обществени нужди налагат това.

4.      когато таксата не е платена повече от месец.

(2) В случаите по ал.1, т.3, на лицата се възстановява част от платената такса, пропорционално на периода, за който е прекратено ползването.

 

 

 

 

 

 

Раздел ІІІ

Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги.

 

Чл. 23. (1) За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси, определени от общинския съвет в размери, съгласно Приложение №3.

(2) Такса се събира от роднини и близки, както и от приемни семейства, при които е настанено за отглеждане дете, по реда на чл. 26, ал.1 от Закона за закрила на детето.

(3) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление:

1.   от родители, които сами полага грижи за своето дете (деца), поради смърт на другия родител или лишаването му от родителски права с влязло в сила съдебно решение;

2.     за деца, единият от родителите на които е учащ, редовен студент или редовен докторант;

3.     за деца настанени за отглеждане  при роднини и близки или приемно семейство;

(4) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения в общината, таксата за второто дете се заплаща с 50% намаление. При деца близнаци - за всяко от  децата се заплаща такса с 50 на сто намаление.

(5) Многодетни семейства с три и повече деца заплащат такса за първо дете в половин размер, а за второто – в четвърт размер от определената по ал. 1. с Приложение №3 такса.

(6) За децата, посещаващи целодневни детски градини, две години преди постъпване в първи клас,за периода от 1 септември до 1 юни се заплаща месечна такса в размер определен със заповед на кмета на общината, съобразно определения с Решение на Министерски съвет стандарт за издръжка на едно дете в делегираната от държавата дейност като при наличие на обстоятелства по ал.3, ал.4 и ал.5 ползват съответните преференции. За периода от 1 юни до 1 септември за тези деца се заплаща месечна такса в пълен размер, определена с Приложение №3.

(7) Не се заплаща такса:

1. за     децата, чийто родител е със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност; 

2. за децата на неизвестни родители;

3. за децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия и децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;

4. от родителите за третото си и всяко следващо дете, когато първите две посещават детско заведение;

5. за деца с медицинска експертиза за 50 и над  50 на сто  намалена възможност за социална адаптация, издадена съгласно Наредбата за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 г.;

(8) При отсъствие на децата по уважителни причини такса не се заплаща за времето на отсъствието при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение.

(9) Заплащането на намаления размер или освобождаването от такса започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на заявление - декларация по образец до директора на детското заведение с приложени всички документи, доказващи правата по този член, с изключение на случаите по ал. 8. Когато в детско заведение са приети близнаци поредността им се определя с копие от удостоверение за раждане, издадено от отдел "Гражданско състояние" на общината по месторождение на децата.

Чл. 25. (1). За ползване услугите на Детска млечна кухня се заплащат такси в размери, определени от Общинския съвет с Приложение №3.

(2) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление:

1. за децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия и децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;

2. деца с и над 50 на сто намалена възможност за социална адаптация;

(3) Заплащането на намаления размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на молба по образец до директора на Детската млечна кухня с приложени всички документи, доказващи правата по този член.

(4) За приготвяне храна в детските ясли за обяд на деца на възраст от десет месеца до три годишна възраст, които се отглеждат в домашна обстановка, се събира такса в размер, определен с Приложение №3.

 

Чл.26(изм. – реш.ХІХ-2/15.02.2013г.) (1) В Община Ямбол се предлагат социални услуги, като обхвата на различните видове услуги, начинът и редът за ползването им се определя със заповед на кмета на общината, ако същите не са регламентирани с нормативен акт.

(2) Потребители, ползващи услугата Домашен социален патронаж в общината, заплащат месечна такса в размер на съответстващите действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.

(3) Лице ползващо услугата „Социален асистент”, „Домашен помощник” и др. подобни по специални програми, заплащат месечна такса изчислена по методика определена от съответната програма, финансираща проекта

(4) Лицата, които са навършили 18-годишна възраст, с изключение на тези, които учат, до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, и продължават да ползват социални услуги в домовете за деца, заплащат такса в размер 50 на сто от дохода си.

(5) Ветераните от войните, които ползват социални услуги в специализираните институции, заплащат такса в размер, определен съгласно чл. 4, т. 6 от Закона за ветераните от войните, и чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните, приет с Постановление № 168 на Министерския съвет от 1999 г.

(6) Определените по реда на ал. 1 - 3 такси не могат да надвишават действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.

(7) Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция или социална услуга в общността - резидентен тип, заплащат лицата, които:

1. имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.;

2. имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;

3. са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години и общата стойност на сделките надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период;

4. са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години.

 

Чл. 27. Таксите за социалните услуги се заплащат от лицата, които ги ползват, с изключение на:

1. децата до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;

2. лицата, които нямат доходи и влогове;

3. лицата, настанени в приюти и в кризисни центрове;

4. лицата от 18- до 21-годишна възраст, настанени в центрове за временно настаняване след напускането на специализирана институция за предоставяне на социални;

5. лицата, дарили недвижима собственост в полза на държавата или общините с цел развитие на социални услуги.

Раздел ІV

Такси за технически услуги

 

Чл.28. (1) Размерът на таксите за техническите услуги, посочени в чл.107 от ЗМДТ се определят, съгласно Приложение №4.

(2) Срокът за извършване на техническите услуги, който не е установен с нормативен акт, се определя с Приложение №4.

 

Раздел V

Такси за административни услуги

 

Чл.29. За административни услуги, които се извършват от общината, се събират такси по глава трета, раздел VII от ЗМДТ в размериза всяка административна услуга, съгласно Приложение №5 по видове, както следва:

1. За извършване на  услуги по гражданското състояние, с изключение на освободените по чл. 110, ал. 2 от ЗМДТ;

2. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти;

3. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък;

4. За издаване на удостоверения по местните данъци.

 

Чл.30. При разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост приобретателя заплаща на общината такса в размер определена с раздел II по Приложение №5, изчислени върху стойността на :

1.    имота, предмет на продажбата;

2.    ограничено вещно право, което се учредява;

3.    по-скъпия имот, при замяна;

4.    реалния дял, който се получава при делба.

 

          Чл.31. (1) Таксите по чл.30, т.1, 3 и 4 се заплащат при заявяване на услугата; по т.2 при извършване на съответните производства.

            (2) (изм. – реш.ХІХ-2/15.02.2013г.) Не се таксуват документи по гражданско състояние за деца настанени в социални домове и инвалиди с над 71 на сто намалена трудоспособност, за което представят  документ доказващ обстоятелството. (Заповед за настаняване, експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК)

            (3) (нова – реш.ХІХ-2/15.02.2013г.) При извършване на адресна регистрация по постоянен адрес на деца до 14 годишна възраст включително, таксата се намалява на 50%”.

            (4) (нова – реш.ХІХ-2/15.02.2013г.) Деца до 14 годишна възраст включително се освобождават от такса при извършване на адресна регистрация по настоящ адрес”.

            (5) (нова - реш. XL-8/31.10.2014г.) Не се таксува издаване на удостоверение за настоящ адрес за ученици, учащи в Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм - Ямбол, след представяне на документ за посещаване на учебна практика /служебна бележка/ и лична карта на ученика.

 

 

Чл. 32. Услугите по този раздел се извършват в сроковете посочени в Приложение №5

 

Раздел VI

Такси за гробни места

 

            Чл. 33. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

1. до 15 години – 30 лв.

2. за вечни времена - 105 лв.

3. за ползване на семейни гробни места:

         - за 10 години и всеки следващи 10 години - 45 лв.

         - за вечни времена –  200 лв.

Чл. 34. Таксите се събират от ОП „Комунални дейности” и се внасят в общинския бюджет.

 

 

 

Раздел VII

Такса за притежаване на куче

 

Чл. 35. (1) Собственикът на куче, който има постоянен  адрес на територията на община Ямбол, заплаща в общината ежегодно в сроковете по чл.118 от Закона за местните данъци и такси такса за притежаване на куче в размер на 12 лева.

           

Раздел VIII

   Други местни такси , определени със закон, които се събират на територията на Община Ямбол

 

Чл.36. За издаване на разрешение за сеч на дървета в частни имоти се събира такса в размер на 20 лева.

Чл.37. За извършване на административни и технически услуги по ЗУТ, извън посочените в Приложение №5 се заплащат такси, съгласно Приложение №6.

 

Раздел IХ

 

Такса при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд

 

 

 

(нов - реш. ХLVІІ-5/17.07.2015г.)

 

 

 

       Чл. 37а. При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за незамеделски нужди ,размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя се определя от:

 

1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г.);

 

2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;

 

3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

 

4. вида на обекта;

 

5. възможността за напояване.

 

 

 

       Чл.37б. При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, размерът на таксата се определя по следната формула:

 

Т = СББ х Кплощ х Кк х Кпол,

 

където:

 

Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка. земеделска земя (лв.);

 

СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;

 

Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;

 

Кк - коефициентът за категорията на населеното място;

 

Кпол - коефициентът за поливност.

 

1. Коефициентът за площта на земята /К площ/ се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:

 

1.1. за обектите, чиито видове са посочени в чл.37в от настоящата наредба

 

а) при площ до 1 дка. включително - 2,00;

 

б) при площ над 1 до 5 дка. включително - 3,00;

 

в) при площ над 5 до 10 дка. включително - 4,00;

 

г) при площ над 10 дка.- 5,00;

 

1.2. за обектите по чл.37г,  независимо от размера на площта, която се засяга - 2,00;

 

1.3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т.1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.

 

    2. Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:

 

 

 

ГРУПИ ПО КАТЕГОРИЯ

    ВИД НА ОБЕКТА

По чл.37в

По чл.37г

1

2

3

За земи в землищeто на гр. Ямбол от I ,II и III категория

13,00

 1,20

За земи в землището на гр. Ямбол

от IV и V категория

              9,00

              0,80

За земи в землището на гр. Ямбол от VI, VII и VIII категория

6,00

0,50

 

 

 

2.1. За линейни обекти коефициентът по т. 2 е 1,00.

 

2.2. Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни - 1,00.

 

Чл.37в. Размерът на таксата се определя по формулата в чл.37б, като се ползва съответният коефициент в колона 2 от таблицата към т.2, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:

 

1. търговски обекти;

 

2. производствени обекти;

 

3. складови обекти;

 

4. административни обекти;

 

5. курортни обекти;

 

6. туристически и спортни обекти;

 

7. жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

 

  Чл.37г. Размерът на таксата се определя по формулата в чл.37б,  като се ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата към т.2, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:

 

1. здравни обекти;

 

2. обекти на науката, образованието и културата;

 

3. обекти на енергетиката и транспорта;

 

4. обекти със социално предназначение;

 

5.обекти за опазване и възстановяване на околната среда;

 

6. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;

 

7. обекти на отбраната и националната сигурност;

 

8. обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;

 

9. хидромелиоративна инфраструктура;

 

10. игрални полета на игрища за голф.

 

     Чл.37д. Таксата се заплаща от инвеститора на обекта или лицето, което има право да строи в земеделска земя от общинския поземлен фонд в тримесечен срок от получаване на уведомление по чл.24а от ЗОЗЗ от Комисията по чл. 17, ал.1 от ЗОЗЗ, след положително  Решение по чл.24, ал.2 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделската земя.

 

                 1. За определяне размера на таксата, инвеститора подава заявление в Общинската администрация, придружено със следните документи:

 

                 1.1. Уведомление по чл.24а от ЗОЗЗ за постановено положително решение за промяна на предназначението на земеделската земя от комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ;

 

                 1.2. Копие от акта за категоризация. Когато имотът представлява полски път /без категория /се прилага чл.1, ал.4 от Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.

 

                 1.3. Копие от удостоверение за поливност.

 

                 2. Размерът на таксата за всеки конкретен обект се определя от комисия, назначена от Кмета на община и се отразява в протокол. Протоколът на комисията се връчва на инвеститора на обекта или лицето, което има право да строи в земеделска земя от общинския поземлен фонд.

 

                 3. Таксата се заплаща еднократно, в срока предвиден в  уведомлението към Решението на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ, по бюджетна сметка на Община Ямбол.

 

                 4. При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята по реда на ЗОЗЗ, както и в случаите по чл.24, ал.5, т.2 и т.3 от същия закон, заплатената такса по чл.37б, не се възстановява.

 

 

Глава трета

Цени на услуги и права предоставяни от общината на физически и юридически лица

 

Чл. 38. За всички услуги, предоставяни от Община Ямбол, които не са регламентирани със закон се заплащат цени, определени от Общинския съвет на основание чл.6, ал.2 от ЗМДТ /Приложение №7/.  

Чл. 39. (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите.

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.

(3) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

Чл.40 За приемане и депониране на земни маси, строителни и други неопасни отпадъци на депо, се заплаща цена в размер, съгласно Приложение №6.  Приемането се извършва след представяне на документ за платена такса.

Чл. 41. (1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:

1.      обикновени;

2.      бързи;

3.      експресни;

(2) Сроковете за извършване на услугите се определят съгласно Приложение №6

(3) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка на общината.

Чл. 42. При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината възстановява част от платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва.

 

Глава четвърта

Административнонаказателни разпоредби

 

Чл.43. Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл.15, ал.7 се наказва с глоба в размер от 50 до 200 лв. Нарушителите на цитираната разпоредба- юридически лица и ЕТ се наказват с имуществена санкиця в размер от 100 до 500 лева.

Чл.44. Физическо лице, което използва общински терени по раздел II от тази наредба без да е получило съответното разрешение се наказва с глоба в размер от 50 до 200 лв.  За същото нарушение, извършено от  юридически лица и ЕТ се налага имуществена санкиця в размер от 100 до 500 лева.

Чл.45. Който не подаде в предвидения в ЗМДТ срок декларация за притежавано куче, за което дължи такса по чл.35 от Наредбата, се наказва с глоба в размер от 20 до 100 лева.

Чл.46. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица от общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от определен от него заместник - кмет.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

   Чл.47. (нов – реш. ХІХ-2/15.02.2013г.) Принудително блокирано МПС чрез техническо средство – тип „скоба” поради неправилно паркиране се наказва с глоба в размер на 20 лева.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Сроковете по тази наредба започват да текат, както следва:

            1.Срокът, който се брои в работни дни се изчислява от деня, следващ деня на подаване на документите и изтича в края на последния работен ден.

            2. Срокът, който се брои в часове изтича в същия час на следващия работен ден от подаване на документите.

§ 2. Когато срокът изтича в неработен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващият след него присъствен ден.

§ 3.По смисъла на тази наредба:

1. „Деца сираци” са не навършили пълнолетие деца, на които единият или двамата родители са починали.

2. „Дете с един родител” е всяко не навършило пълнолетие дете, на което в акта за раждане е вписано името само на един родител /осиновител/.

3."Предприятия" са лицата по смисъла на Закона за счетоводството

4."Жилищен имот" е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено и приднозночинш за постоянно обитаване

5."Доход" по смисъла на наредбата са всички доходи на лицето, с изключение на:

1. добавката по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване;

2. еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет;

3. еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;

4. добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;

5. допълнителната месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст;

6. добавката към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;

7. сумите, които лицата, настанени в домове за социални услуги, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

8. месечните добавки и целеви помощи, получавани по Закона за интеграция на хората с увреждания;

9. стипендии и финансовите средства за джобни разходи, получавани по реда на Постановление № 207 на Министерския съвет от 1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование

10. помощите, отпуснати на основание чл. 6, 7, 8, 8д и 10а от Закона за семейни помощи за деца.

§ 6. "Действителни месечни разходи" по смисъла на наредбата са: месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, намалени с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 7. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.

§ 8. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.

§ 9.При определяне броя на децата следва да се има предвид броя на живите, ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или  професионално образование, но не по-късно от 20 годишна възраст /родени, осиновени, припознати, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак/.

§ 10. С приемането на тази наредба се отменя Наредбата, приета с решение на V заседание на Общински съвет Ямбол, проведена на 15 февруари 2008г. и последващите й изменения.

§ 11. Други общински такси, определени със закони, се събират от общинската администрация на база на тарифи, определени от Министерския съвет.

§ 12. Тази Наредба се приема на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси с решение по т.3от дневния ред на ХV заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 26.10.2012година.

§ 13. (нов – реш. ХІХ-2/15.02.2013г.) Процедурите поНаредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол /приета с Решение ХV-3 от 26.10.2012г. от ОбС Ямбол, изменена с решение на ОбС Ямбол на заседание ХVІ-7 от 19.12.2012 г./, открити с решение преди влизането в сила на тази наредба, се приключват по досегашният ред”.


Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7