Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Документи » Стратегии, планове, програми

Стратегии, планове, програми

 

План за действие 2010 – 2020г. на Община Ямбол за енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), енергийна ефективност (ЕЕ) и устойчив транспорт.

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол 2019 - 2020 г.

Годишен план личностно развитие 2019г.

Общинска програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси в община Ямбол през 2019г.

Годишен план личностно развитие 2018г.

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Програма за управление и  разпореждане с общинската собственост на община Ямбол за 2018 г.

Общинска програма за оптимизация на образователната инфраструктура от учебната 2018/2019 година в община Ямбол.

Информация за проект "Ние също можем".

Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 г.

Общински план за младежта 2018 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ямбол през 2017 - 2018 г.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 - 2020 г.

Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.

Система от правила за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на     община Ямбол

Инвестиционна програма на град Ямбол

Програма за управление на отпадъците на град Ямбол за периода 2015-2020 година. Приложение.

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2015-2016г.

Интергиран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол 2014-2020 г.

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на     Община Ямбол 2014г. - 2016г

Доклад за проведения функционален анализ на общинска администрация Ямбол

Споразумение за обществен ред и сигурност между Община Ямбол и Районно управление     "Полиция" - Ямбол

Стратегия за управлението на общинска собственост на Община Ямбол за периода 2014г. -2020г.

Стратегия за развитие на младите хора в община Ямбол

Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите

Общински план за действие в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските     граждани от ромски произход  2014-2020

СТРАТЕГИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ      2010 – 2013 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007 – 2013 г.(актуализиран декември 2011г.)

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА ПЕРИОДА 2011г. – 2015г.     План.

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 - 2020 г.