Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Документи » Стратегии, планове, програми

Стратегии, планове, програми

 

Система от правила за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Ямбол

Инвестиционна програма на град Ямбол

Програма за управление на отпадъците на град Ямбол за периода 2015-2020 година. Приложение.

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2015-2016г.

Интергиран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол 2014-2020 г.

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ямбол

2014г. – 2016г.

Доклад за проведения функционален анализ на общинска администрация Ямбол

Споразумение за обществен ред и сигурност между Община Ямбол и Районно управление "Полиция" - Ямбол

Програма за управление и  разпореждане с общинската собственост на община Ямбол за 2016г.

Стратегия за управлението на общинска собственост на Община Ямбол за периода 2014г. -2020г.

Стратегия за развитие на младите хора в община Ямбол

Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите

Общински план за действие в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход  2014-2020

СТРАТЕГИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ 2010 – 2013 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007 – 2013 г.(актуализиран декември 2011г.)

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА ПЕРИОДА 2011г. – 2015г. План.

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 - 2020 г.