Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Документи » Проекти на нормативни документи

Проекти на нормативни документи

 

 

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъците на територията на община Ямбол

Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие в Община Ямбол

Проект на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол. Обявление по чл.26, ал. 2 от ЗНА. 

Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване  и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на община Ямбол  . Обявление по чл.26, ал.2 от ЗНА.

Проект на Наредба за реда и условията, свързани с прокопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Ямбол