ПРОТОКОЛ № ХХХІ

 

           

            Днес, 22.01.2014г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 16.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0002/21.01.2014г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха  32, отсъстваха 5 -

            Антоанета Антонова

            Галин Костов

            Емилия Марчева

            Илиана Бицова

            Николина Хаджигеоргиева

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 16.03 часа 31 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Т. Петкова откри тридесет и първото заседание на Общинския съвет.

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.       Предложение относно кандидатстване с проект по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

Петкова – Имате думата по дневния ред. Няма предложения. Подлагам на гласуване дневния ред.

Гласували      за – 29            против – няма                                   въздържали се – няма

Приема се.

           

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване с проект по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проект по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Донев – ПК ТУТЕ приема предложението. (протоколи приложени към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя. Гласуваме по втората редакция на проекторешението.

            Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие Община Ямбол да кандидатства за финансиране по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ и да подаде апликационна форма, включваща следните обекти:

 

 

 

 

 

Петкова – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и първото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

          

                                                          Протоколист:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова