ПРОТОКОЛ № ХХХІV

           

            Днес, 16.04.2014г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № АК11/0005 от 4 април 2014г. на Областния управител на област с административен център град Ямбол, от 16.00 часа, с уведомително писмо с изх. № 910101/0005/10.04.2014г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 36, отсъства 1 – Стоян Проданов

            На заседанието присъстваха г-жа Кр. Петрова и г-н Стоян Драгнев – зам. - кметове на община Ямбол.

Кворум в 16.05 часа 31 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Т. Петкова откри тридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет. Запозна присъстващите с Решение на ОИК № 302 – МИ от 9 април 2014г. за предсрочно прекратяване пълномощията на Илиана Бицова и определяне на следващия в листата на ПП „ГЕРБ” кандидат Волен Дичков Дичев. (приложено към материалите по заседанието)

            Г-н Волен Дичев положи клетва като общински съветник.

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по заявление от Атанас Димитров Атанасов, за обект находящ се в ж.к. Хале, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане решения по дейността на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

3.      Предложение относно приемане решения по дейността на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Марчева – Предлагам да влезе нова четвърта точка в дневния ред - Предложение относно включване на неотложен въпрос в дневния ред на предстоящо заседание на ОбС – промяна в наименованието на обект за финансиране по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

            Петкова – Няма други предложения, мотивирайте предложението.

            Марчева – Мотивите са изложени в предложението – чете материала. (приложен) – Неотложно е да се разгледа, понеже срока за представяне е 20 април.

            Банков - противно становище – Колеги, може би не случайно нямате материала, за да видите материала първо. И е хубаво е да се раздаде този материал когато се внася, за да може колегите да го прочетат, за да разберат за какво става въпрос. Тук, въобще се вкарва нов обект. Искат да вкарат под формата на промяна, защото ако вие си спомняте то и във мотивите го пише. Говорим за реконструкция и разширение на зала ,,Диана”, а сега се говори за нова зала и реконструкция на старата. Разбирате ли за какво става въпрос? Съвсем друг обект и питам аз – как когато ние на 22 януари сме взели в ОбС  решението ,,Реконструкция и разширяване на спортна зала ,,Диана” ‘’ , изведнъж става някакъв ,,многофункционален спортен комплекс’’ , който е включен в постановлението. Как става по този начин? Ние вземаме едно решение - там отива нещо съвсем различно. А пък отделно, че кметът въпреки нашето решение, той до последния момент не подаде апликационна форма, с която да кандидатства. И кандидатства със съвсем друго наименование. И сега за това ви го вкарват, за да имаме решение за многофункционална зала, нова зала с реконструкция на залата. Какво излиза? Тук става въпрос за десет милиона вече, дванадесет милиона, които пари ако очаквате че някой ще ги даде. Така че, да това което е предвидено два – три милиона – ще се даде и това трябва в първа фаза да се направи. Но кметът досега нищо не направи и тези пари сигурно ще ги загубим като цяло. А с тази подмяна на наименованието, аз искам да видим постановлението. Дайте да видим постановлението, не тук набързо да го вкарвате. Аз съм против влизането в дневния ред, защото набързо се вкарва, без да се даде постановлението и без да видим какво решаваме. Постановлението с което е вкаран обекта. Като какъв обект е вкаран в постановлението за програмата.  Тук е казано ,,с постановление 19, приложение 1 община Ямбол е утвърдена като бенефициент по следните проекти”. Първия проект е ,,реконструкция на Индже войвода”. Вторият обект е ,,многофункционален спортен комплекс ,,Диана’’  - изграждане на нова спортна зала и преустройство, реконструкция и укрепване на съществуващата спортна зала ,,Диана’’ ”. Как сме влезли с тази тема и с този обект в постановлението, питам? Ние сме влезли в него, какво променяме? Нищо не променяме. Тъй като в това постановление сме по този обект, с това наименование. Реално се търси промяната на наименованието да влезе в съответствие с постановлението, но постановлението е на база на дадена апликационна форма от кмета. Кметът трябваше да даде апликационна форма за решенията, които сме взели ,,реконструкция и разширяване на спортна зала ,,Диана” ‘’. Той дава нещо съвсем отделно, негово. Той си прави сметката на десет милиона, а за мен строителството е започнало на разширението на залата. Това което е направено до момента може с този милион и половина да се завърши. С разширението да се направи реконструкцията на тази зала. А сега ви се предлага нещо съвсем ново, разберете го. Нова зала и реконструкция на старата. А ние говорихме за реконструкция и разширение на зала ,,Диана” и такова решение сме взели. Така че, затова съм против да влиза в дневния ред по този начин. Аз не знам комисиите кога са го гледали.

            Миланов - По начина по който беше взето решението, помните ли как беше внесено точно тази зала да бъде включена в тази апликационна форма. В кой момент, в кой час, под каква форма? Директно в заседанието беше внесено предложението и ние всички го подкрепихме. Сега сменяме само наименованието и някой държи дълги речи, иска постановления. Постановлението излезе преди месец и половина и аз съм го чел. Ако господин Банков каже, че не го е чел – ще излъже пред всички в тази зала. Апликационната форма на кмета не съм я виждал, но вие не я искате. Както беше внесено, даже по-рано е внесено това предложение за влизане в дневния ред, отколкото беше вашето предложение да вкараме тази зала в кандидатстването. Така че, нека да бъдем коректни в изказванията си.

            Марчева - Господин Банков, искахте да знаете кое е постановлението на Министерски съвет. Номер 19 от 07.02.2014 година ,,са одобрени средства за изпълнение на проекти на публична инвестиционна програма ,,Растеж и устойчиво развитие на регионите’’ ’’. Материалът не е гледан в комисии. След малко ще поискаме почивка, в която да разгледаме предложението за решение. И това дали ще се приеме наименованието, дали ще се приеме решението, това зависи първо от комисията, която ще го гледа. След това ще го предложим на членовете на ОбС и тогава ще решим дали това ще се приеме като решение. А вие преди всички тези процедури, ставате и настройвате цялата аудитория, че извършваме някакво престъпление. Заблуждавате цялата аудитория, че е взето някакво решение. Решение не е взето. Решението тепърва ще бъде взето, след като влезе като точка. И тук единствената промяна която предлагаме, е промяна в наименованието. Не се подвеждайте по думите на господин Банков.

            Сивкова - Аз смятам, че вкарването на тази извънредна точка изисква отговор на следния въпрос и аз отправям молба към присъстващите заместник – кметове: С какво наименование на обект е кандидатствано по тази програма? Ще помоля да отговорите. И какво е наименованието, записано в апликационната форма? И по същия начин да ни направите една справка – как е описано в постановлението. За мен като се отговори на въпроса с какво наименование е кандидатствано, ще стане ясно дали кмета на общината се е съобразил с волята и решението на ОбС или си е позволил да пренебрегне, което за мен е груба липса на административни качества, но нека все пак да получим отговор на въпросите: С какъв обект като наименование е кандидатствано и как е записан в апликационната форма и да ни се цитира текста от постановлението, тъй като точката е извънредна и нямаме възможност да направим справка.

            Петрова - За да ви стане по-ясно за какво точно става въпрос и тази точка, как точно е вкарана и как е взето решението от ОбС, без да е питана общинска администрация – какъв точно проект има за зала, а това доколкото вие всички се сещате се предложи на една сесия наистина, и в момента се прие. Но проекта, който има община Ямбол се казва ,,Многофункционален спортен комплекс ,,Диана” – изграждане на нова спортна зала, преустройство и реконструкция на съществуваща”. Това е цял комплекс, който ще се изгражда. Многофункционален спортен комплекс е цял комплекс и обхваща абсолютно всичко. Това което вие сте предложили е само реконструкция на съществуващата, целият проект е изграждане на нова зала и реконструкция на съществуваща, изграждане на ново поле със съпътстваща инфраструктура, господин Банков.

            Банков - Колеги, аз съм възмутен от участието на администрацията в това заседание. Стоят и ни лъжат. Нямало проект за разширението на залата, как да няма като строителството започна. И строителство се извършва за батута. Вие може да имате грандомански проект, да направите в центъра басейни и зали и каквото искате, но този проект съществува, строителството по него започна. Има ли такъв проект? Следващ проект. Първия който започна да се работи, той си работи и се финансира. След това се прави друг проект, защото двеста хиляди лева трябва да се усвоят, за проекта само. След това десет милиона някой да ви ги даде. Никой няма да ви даде десет милиона за зала. Ако има десет милиона ще отидат в болницата, няма да отидат в залата. Бъдете сигурни. А залата за милион и половина може да стане това което се иска от залата. За да имат възможност колегите да се запознаят с постановлението, с апликационната форма и да си заседават комисиите, какво ще заседават не знам – искам двадесет минути почивка.

            Петкова – Обявявам 20 минути почивка до 16.40 часа.

            След почивката кворум 32 съветника.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложението на г-жа Марчева за т.4.

Миланов – Моето устройство не свети и не работи. Гласувам „за”.

И други съветници информират за проблеми с устройствата за гласуване, Т. Тодоров изобщо не излиза на списъка за гласуване, устройството му не работи.

Петкова – Моля Ви гласувайте отново по предложението.

Гласували      за – 21                        против – 7                             въздържали се – 4

Приема се.

Димов – Гласувах „за”.

Петкова - Подлагам на гласуване целия дневен ред с допълнението.

Гласували      за – 25                        против – 5                             въздържали се – 2

            Миланов – Гласувах „за”.

            Тодоров – Гласувах „за”.

Приема се.

            Сивкова – Предлагам процедура по прегласуване на целия дневен ред и считам че това, че ни накарахте да гласуваме повторно без да е гласувана процедура по прегласуване е в нарушение на правилникът. Благодаря.

Петкова – Аз не виждам какво нарушение на правилникът има след като няколко пъти попитах дали работят устройствата. Никой не се обади, след това се оказа че има устройства които не работят.

Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 14                        против – 14                           въздържали се – 6

Не се приема.

            Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по заявление от Атанас Димитров Атанасов, за обект находящ се в ж.к. Хале, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане решения по дейността на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

3.      Предложение относно приемане решения по дейността на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

4.      Предложение относно включване на неотложен въпрос в дневния ред на предстоящо заседание на ОбС – промяна в наименованието на обект за финансиране по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по заявление от Атанас Димитров Атанасов, за обект находящ се в ж.к. Хале, гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Петрова – Като представител на вносителя на тази точка, искам да направя следната поправка в текста на проекторешението. Изразът ,,във връзка с чл.41 (2) и чл.38 (1) т.4 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол” да бъде заменен със следния текст ,, във връзка с чл.41(2) и чл.38(2) от ЗОС.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27            против – 1                                 въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Тодоров – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнително право на строеж от 29.00 кв.м. върху общински ПИ 87374.546.36 по КК на град Ямбол, с площ 67 069 кв.м., включващ УПИ І, кв.24, ж.к. „ХАЛЕ ” за КОО по РП на града, одобрен със Заповед І-А-871/12.04.1991 г. по представена екзекутивна документация за въвеждане в експлоатация на „Магазин с работилница за безалкохолни напитки” - сграда с идентификатор 87374.546.36.13, построена в посочения общински поземлен имот с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Хале” в размер на 4 271.00 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане решения по дейността на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация.                                                                                                                                                 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по предложението.

            Димов – На какво се дължи смяната на ликвидатора?

            Миланов – Г-жа Калпачкова подаде молба  за освобождаване като ликвидатор.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 26            против – 4                                 въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 21            против – 6                                 въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Тодоров – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 270 от Търговския закон приема:

      - Отчета за приходите и разходите за ликвидационният период;

      - Годишният счетоводен баланс за 2013г.;

      - Годишният доклад на ликвидатора за дейността ;

      2. Освобождава от отговорност за финансовата 2013 г. г-жа Нонка Ненова Калпачкова на длъжност «ликвидатор» на „Дезинфекционна станция Ямбол” ЕООД - в ликвидация.

      3. Освобождава г-жа Нонка Ненова Калпачкова от длъжност «ликвидатор» на „Дезинфекционна станция Ямбол” ЕООД - в ликвидация.

      4. На основание чл.156, ал. 2, чл. 266, ал. 5, т. 1 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 11 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества определя за ликвидатор Антон Димитров Гонев, с ЕГН  720702хххх, по постоянен адрес: гр. Ямбол, к-с «Диана» бл.9, вх.А, ет.3, ап.9,  с месечно възнаграждение, в размер на основна месечна работна заплата от 700.00 лв.

      5. Упълномощава кмета да сключи договор с ликвидатора на дружеството.

6. На основание чл. 266, ал. 2 от Търговския закон определя срок за завършване на ликвидацията на „Дезинфекционна станция Ямбол” ЕООД - в ликвидация - два месеца.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане решения по дейността на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.                                                                                                                                                                 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по предложението.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 24            против – 4                                 въздържали се – 4

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 20            против – 8                                 въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Тодоров – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 270 от Търговския закон приема:

            - Отчета за приходите и разходите за ликвидационният период;

            - Годишният финансов отчет за 2013г.;

            - Годишният отчет на ликвидатора;

 

            2. Освобождава от отговорност за финансовата 2013 г. г-н Стоян Христов Стоянов, «ликвидатор» на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

 

            3. На основание чл. 270 ал. 2 от Търговския закон Общински съвет Ямбол приема счетоводния баланс на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация към 23.03.2014 г. и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса.

 

            4. На основание чл.268 ал.2 приема да се прехвърли ликвидационен дял еквивалент на паричната стойност на недвижимо и движимо имущество от „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация на Община Ямбол както следва:

-          земя                                            49187 лева

-          сгради и конструкции              316 826 лева

-          транспортни средства               30 480 лева

машини и оборудване                 3 075 лева

-          офис техника и обзавеждане       2 946 лева

-          общо                                           848 514 лева

 

            5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, във връзка с чл. 14 от договор с рег. № ДГ/10-00005 от 12.04.2013г. за възлагане на ликвидацията на „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация, гр. Ямбол продължава срока на ликвидацията на дружеството „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация със един месец, като през това време ликвидаторът да извърши всички действия по освобождаване на наетите служители и изплащане на текущите плащания, както и да предприеме последващи действия за събиране на взeманията  по смисъла на чл. 410 от ГПК .

 

            6. Упълномощава кмета на общината да сключи допълнително писмено споразумение с ликвидатора за продължаване срока на ликвидационната процедура..

 

            7. Сумата дължима за данъка „изискуем при източника“, дължим при прехвърляне на ликвидационни дялове по смисъла на чл. 194 -213 от ЗКПО, да се осигури по платежния баланс на дружеството от Община Ямбол и разчете в бюджета на общината за 2014г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно включване на неотложен въпрос в дневния ред на предстоящо заседание на ОбС – промяна в наименованието на обект за финансиране по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Костов - (процедура) – Предлагам, съгласно чл.24 т.3 от нашия правилник, десет минути почивка през която да бъде свикана комисията по бюджет и финанси, която да разгледа т.4 от този дневен ред.

            Петкова - Обявявам 10 минути почивка.

            След почивката кворум 29 съветника в 17.30 часа.

            Марчева - След заседание на комисията по бюджет и финанси, комисията приема направеното предложение с шест гласа ,,за” и три ,,против”.

            Сивкова – От представените ни документи на заседанието на комисията стана ясно че е кандидатствано с апликационна форма за многофункционален спортен комплекс, изграждане на нова зала и разширение и преустройство на съществуващата зала. Общата стойност е дванадесет милиона и петстотин хиляди, като за първа фаза е поискано два милиона и петстотин хиляди лева. Направихме проверка в бюджета на общината и списъка на капиталовите разходи. Там в дейност 714, ние сме гласували по бюджета на общината за проектиране на реконструкция на спортна зала ,,Диана” и считам че обект с такова наименование ,,многофункционален спортен комплекс”, който да включва и изграждане на нова зала ,,Диана”, ние не сме вземали решение на общински съвет и няма основание общината да възлага такова проектиране, тъй като и по бюджет не сме осигурили средства за такъв проект. Считам че с тези си действия, кметът на общината прави всичко възможно да бъде провалена идеята, да бъдат осигурени пари за разширение на съществуващата зала ,,Диана”. А също така считам, че решение да се изгражда нова зала до съществуващата е идея, според мен на кмета, но не и наша идея, поради което считам, че не трябва да бъде гласувано предложението, което ни се предлага.

            Костов – Аз считам че това е изключително добро предложение. Предложение, което може би очакват всички наши съграждани – многофункционален спортен комплекс ,,Диана”. Всички знаете, че ако бъде нашата зала реконструирана, за да бъде добра за провеждане на международни състезания, игрището трябва да се обърне перпендикулярно и естествено това ще намали до голяма степен местата от три хиляди, които са в момента, може би ще станат около осемстотин. Това не го иска никой от Ямбол. Това е нещо, което ако го приемем, само тази реконструкция, за мен ще бъде срамно като общински съветник изобщо да се появя в този град, а предполагам че и всеки един от вас. Затова аз ще подкрепя това предложение за многофункционален спортен комплекс. Всички от нас чуха доста ангажименти на управляващите. Щом като Министерството на финансите е решило да ни даде този шанс, аз мисля, че трябва да бъдем крайно безотговорни, за да не се възползваме от него и да не подкрепим този многофункционален спортен комплекс. Също така знаете че депутати от нашата област, конкретно депутатът Мерджанов, се ангажира че ще бъдат осигурени още два милиона и половина за зала ,,Диана”, целеви, които няма да минават през община Ямбол. Така че аз съм оптимист за тази зала и смятам да го подкрепим и дай Боже това нещо наистина да стане и то да стане много бързо, защото в нашия град сме се нагледали на неща които не стават. В момента се сещам за една вметка, как в един момент след като щяхме да изграждаме нова болница, правителството на България реши че здравеопазването не е приоритетно за нашата област, което мен лично като ямболия и като българин доста ме обижда. Не ми се иска да мисля, че в един момент и спорта няма да бъде приоритетен за Ямбол. Ние сме един баскетболен град, един град с изключителни постижения в спорта и смятам, че един многофункционален комплекс ще стои чудесно в Ямбол, ще издигне още повече авторитета на нашия град. Така че призовавам ви да подкрепим това предложение.

            Папашимов – Аз също ви призовавам да подкрепим проекторешението и ще се обоснова защо. С реконструкцията на съществуващата зала ще постигнем нещо, но основната цел да има тук големи състезания от световна и европейска величина, няма да бъде постигнато. Това може да се постигне само ако има една нова зала, която да бъде както е по проект да се направи, тогава нашата зала ще стане с качеството да може да поема световни и европейски срещи. Съжалявам че господин Банков не е в зала, защото искам да му задам един въпрос. Може би неговите колеги от БСП ще ми отговорят. Той каза, че никой няма да ни даде десет – дванадесет милиона за този проект. Аз ще попитам защо? Защо господа социалисти, след като вашата нова тройна коалиция дава по милион и половина – два на села с население с петстотин – шестстотин човека да се строят зали с по две – три хиляди места. Зали, които никой няма да пълни. Защо за една община, която е от порядъка от седемдесет и пет – осемдесет хиляди души, вашето правителство няма да отпусне десет – дванадесет милиона? Значи в сравнение с населените места от петстотин – шестстотин човека и по милион и половина отпуснати, направете съответната разлика. Вие сте хората, вашата група от БСП, да убедите вашите депутати и вашето правителство да отпуснат пари за тази зала. Нашият град има крещяща нужда от нова зала, от такъв комплекс. Защо вие сте против? Защо не въздействате на вашето правителство да отпусне тези пари, а се противите? Защо? Защото идеята е на ГЕРБ?

            Миланов - реплика – Аз определено не съм съгласен с това, защото как е кандидатствала нашата община е една тема, която може би някой ден ще разискваме, но аз съм убеден че това правителство е правителство на България, изградено от компетентни хора, които са прочели с какво е кандидатствала общината, видели са какво тя иска да направи и с цялото си величие е взело решението да подкрепи това предложение на общината и да финансира първата фаза по него. Надявам се, че това правителство и всички след него да продължат да финансират, защото проекта да се случи. 

            Сивкова - реплика – Задължението на кмета по закона е да изпълнява решенията на ОбС и той категорично е нарушил това свое задължение. Ако това не ви обижда, проблемът е ваш. Тук не е мястото да политиканстваме и смятам, че обръщенията към което и да е правителство и въпроси, които имат характер на решения на държавен орган, няма смисъл да си ги прехвърляме тук в залата и да създаваме впечатление, че много ни е грижа за това, което правят правителствата. Когато имате възможност да докарате дванадесет милиона и петстотин хиляди, колкото искате и за колкото имате претенции, а вие имахте такава възможност, тогава се обърнете и изисквайте от другите, за една сграда говорим.

            Папашимов - дуплика – Госпожо Сивкова, вашият изказ не беше правилен. Вие не трябваше да кажете ,,когато можете”, трябваше да кажете ,,когато можем”, защото аз мисля че вие също сте общински съветник на този град. Вие трябва да работите за гражданите на Ямбол, за благоустройството на този град, а не да го спъвате, както го правите винаги досега. И не само вие, а цялата ваша група.

            Хаджигеоргиева - процедура – Разбрахме, че искате да влезете вече в предизборна кампания, но ние неутралните няма да ви слушаме. От целия дебат разбрах само едно, че никаква стратегия нямаме какво ще правим и кое е най-необходимото. Ако вие ме питахте и аз трябваше да се изкажа мнението, защото всички казвате, излиза че които сме против сега – не искаме спортна зала. Напротив, вариантите за решение на тази спортна зала са разглеждани много отдавна и да се намери най-оптималния начин. Аз не виждам откъде ще се намерят петнадесет милиона за този проект. Приветствам ако ги намери някой, но ако това беше предварително обмислено, че така ще се прави, много неща които направихме с такива средства можеха да се пренасочат там. Там са изредени няколко улици, реконструкции, хвърлиха се много пари, вадиха се павета, пясъци. Не искам да коментирам. А би трябвало наистина тези необходимите неща да се правят и тук недейте да се надпреварвате кой е по-ангажиран. Ако миналото правителство, понеже то обеща, мисля че  десет или осем милиона, за залата откъдето почна, можеше да ги даде още тогава и щеше да стане. Сега това обещало да ги даде. Щом са ви приели проекта, добре. Въпроса излезе от това, че ние дойдохме тук на сляпо. Имаше един проект за реконструкция. Специалистите, които разбират от строителство, трябва да знаят че между реконструкция и ново строителство има голяма разлика. Между комплекс и реконструкция на една зала също е много голяма. Тя може да е част от този спортен комплекс, но тогава на времето трябваше да го запишем като многофункционален център и сега нямаше да се разискват тези неща. Но има тук по-големи специалисти от мен, убедиха ме, че не ги разбирам тези работи и ще вървят така нещата. Приключвам с предложението за процедура – да се спрат разискванията.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 24            против – няма                       въздържали се – 3

            Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Гласували      за – 21            против – 2                             въздържали се – 5

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 23 от ЗМСМА одобрява промяна в наименованието на обект „Реконструкция и разширяване на спортна зала „Диана" на Община Ямбол за финансиране по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите" през 2014г., като наименованието на обекта придобива вида, одобрен в ПМС № 19 от 7 февруари 2014г., Приложение № 1, т.26.8., а именно: „Многофункционален спортен комплекс „Диана" - изграждане на нова спортна зала и преустройство, реконструкция и укрепване на съществуваща спортна зала „Диана", гр. Ямбол (I фаза)".

 

 

Петкова – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и четвъртото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

          

                                                          Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  Д. Събев