РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 16 АПРИЛ 2014г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по заявление от Атанас Димитров Атанасов, за обект находящ се в ж.к. Хале, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане решения по дейността на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

3.      Предложение относно приемане решения по дейността на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

4.      Предложение относно включване на неотложен въпрос в дневния ред на предстоящо заседание на ОбС – промяна в наименованието на обект за финансиране по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по заявление от Атанас Димитров Атанасов, за обект находящ се в ж.к. Хале, гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнително право на строеж от 29.00 кв.м. върху общински ПИ 87374.546.36 по КК на град Ямбол, с площ 67 069 кв.м., включващ УПИ І, кв.24, ж.к. „ХАЛЕ ” за КОО по РП на града, одобрен със Заповед І-А-871/12.04.1991 г. по представена екзекутивна документация за въвеждане в експлоатация на „Магазин с работилница за безалкохолни напитки” - сграда с идентификатор 87374.546.36.13, построена в посочения общински поземлен имот с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Хале” в размер на 4 271.00 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане решения по дейността на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация.                                                                                                                                                 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 270 от Търговския закон приема:

      - Отчета за приходите и разходите за ликвидационният период;

      - Годишният счетоводен баланс за 2013г.;

      - Годишният доклад на ликвидатора за дейността ;

      2. Освобождава от отговорност за финансовата 2013 г. г-жа Нонка Ненова Калпачкова на длъжност «ликвидатор» на „Дезинфекционна станция Ямбол” ЕООД - в ликвидация.

      3. Освобождава г-жа Нонка Ненова Калпачкова от длъжност «ликвидатор» на „Дезинфекционна станция Ямбол” ЕООД - в ликвидация.

      4. На основание чл.156, ал. 2, чл. 266, ал. 5, т. 1 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 11 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества определя за ликвидатор Антон Димитров Гонев, с ЕГН  720702хххх, по постоянен адрес: гр. Ямбол, к-с «Диана» бл.9, вх.А, ет.3, ап.9,  с месечно възнаграждение, в размер на основна месечна работна заплата от 700.00 лв.

      5. Упълномощава кмета да сключи договор с ликвидатора на дружеството.

6. На основание чл. 266, ал. 2 от Търговския закон определя срок за завършване на ликвидацията на „Дезинфекционна станция Ямбол” ЕООД - в ликвидация - два месеца.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане решения по дейността на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.                                                                                                                                                                 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 270 от Търговския закон приема:

            - Отчета за приходите и разходите за ликвидационният период;

            - Годишният финансов отчет за 2013г.;

            - Годишният отчет на ликвидатора;

 

            2. Освобождава от отговорност за финансовата 2013 г. г-н Стоян Христов Стоянов, «ликвидатор» на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

 

            3. На основание чл. 270 ал. 2 от Търговския закон Общински съвет Ямбол приема счетоводния баланс на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация към 23.03.2014 г. и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса.

 

            4. На основание чл.268 ал.2 приема да се прехвърли ликвидационен дял еквивалент на паричната стойност на недвижимо и движимо имущество от „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация на Община Ямбол както следва:

-          земя                                            49187 лева

-          сгради и конструкции              316 826 лева

-          транспортни средства               30 480 лева

машини и оборудване                 3 075 лева

-          офис техника и обзавеждане       2 946 лева

-          общо                                           848 514 лева

 

            5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, във връзка с чл. 14 от договор с рег. № ДГ/10-00005 от 12.04.2013г. за възлагане на ликвидацията на „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация, гр. Ямбол продължава срока на ликвидацията на дружеството „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация със един месец, като през това време ликвидаторът да извърши всички действия по освобождаване на наетите служители и изплащане на текущите плащания, както и да предприеме последващи действия за събиране на взeманията  по смисъла на чл. 410 от ГПК .

 

            6. Упълномощава кмета на общината да сключи допълнително писмено споразумение с ликвидатора за продължаване срока на ликвидационната процедура..

 

            7. Сумата дължима за данъка „изискуем при източника“, дължим при прехвърляне на ликвидационни дялове по смисъла на чл. 194 -213 от ЗКПО, да се осигури по платежния баланс на дружеството от Община Ямбол и разчете в бюджета на общината за 2014г.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно включване на неотложен въпрос в дневния ред на предстоящо заседание на ОбС – промяна в наименованието на обект за финансиране по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 23 от ЗМСМА одобрява промяна в наименованието на обект „Реконструкция и разширяване на спортна зала „Диана" на Община Ямбол за финансиране по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите" през 2014г., като наименованието на обекта придобива вида, одобрен в ПМС № 19 от 7 февруари 2014г., Приложение № 1, т.26.8., а именно: „Многофункционален спортен комплекс „Диана" - изграждане на нова спортна зала и преустройство, реконструкция и укрепване на съществуваща спортна зала „Диана", гр. Ямбол (I фаза)".