ПРОТОКОЛ № ХХХVІІ

 

           

            Днес, 26.06.2014г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0008/18.06.2014г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34, отсъстваха 3 – Калоян Калиманов, Калчо Донев, Капка Йоргова.

            На заседанието присъства г-н Стоян Драгнев – зам. - кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.05 часа 28 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Т. Петкова откри тридесет и седмото заседание на Общинския съвет.

           

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Общински план за развитие на община Ямбол за периода 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на Вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна на решение на на ОбС № XXVI-12/11.10.2013г. за поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол по ОП „Регионално развитие” – „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно промяна на решение на ОбС № ХХVІ-13/11.10.2013г. за поемане на общински дълг с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол в качеството й на бенефициент по ОПОС 2007 - 2013г. за "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Тригодишна бюджетна прогноза на Община Ямбол за периода 2015 – 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на Наредба на изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно създаване на Временна комисия за избор на съдебни заседатели.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент 39, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Хале", бл.13, вх. А, ет.10.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на строеж за обект, находящ се в ж. к. "Васил Левски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно предоставяне на част от втори етаж на имот - частна общинска собсвеност под наем на сдружение "Регионална организация на евреите "Шалом".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продажба по ЗОС на общински имот, находящ се на ул. "Серес" № 15.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2013г. на "Обреден комплекс" ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно приемане на решения за "Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

16.  Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите, заложени в Програмата за намаляване на нивата на фини прахови частици с размер под 10 микрона и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2011 - 2014г., за календарната 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

18.  Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

19.  Предложение относно изменение на местонахождението за монтаж на спиркови заслони по концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно приемане на промяна в Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред. Няма предложения.

            Подлагам на гласуване анблок целия дневен ред.

            Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Общински план за развитие на община Ямбол за периода 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на Вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна на решение на на ОбС № XXVI-12/11.10.2013г. за поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол по ОП „Регионално развитие” – „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно промяна на решение на ОбС № ХХVІ-13/11.10.2013г. за поемане на общински дълг с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол в качеството й на бенефициент по ОПОС 2007 - 2013г. за "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Тригодишна бюджетна прогноза на Община Ямбол за периода 2015 – 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на Наредба на изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно създаване на Временна комисия за избор на съдебни заседатели.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент 39, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Хале", бл.13, вх. А, ет.10.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на строеж за обект, находящ се в ж. к. "Васил Левски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно предоставяне на част от втори етаж на имот - частна общинска собсвеност под наем на сдружение "Регионална организация на евреите "Шалом".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продажба по ЗОС на общински имот, находящ се на ул. "Серес" № 15.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2013г. на "Обреден комплекс" ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно приемане на решения за "Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

16.  Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите, заложени в Програмата за намаляване на нивата на фини прахови частици с размер под 10 микрона и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2011 - 2014г., за календарната 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

18.  Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

19.  Предложение относно изменение на местонахождението за монтаж на спиркови заслони по концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно приемане на промяна в Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Общински план за развитие на община Ямбол за периода 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Захариев – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Тропчева - Всеки от вас се е запознал подробно с предложения Общински план за развитие на община Ямбол за периода 2014г.-2020г. Този план не е формално написан. Това е стратегически документ. След подробно анализиране на проблемите на общината, беше направено обсъждане през месец март, дискусионен форум, на който беше представена презентация ,,Визия за развитие на община Ямбол за периода 2014 – 2020г.”. На сайта на община Ямбол се предостави възможност на гражданите да изкажат своето мнение, да дадат своите предложения, които да бъдат включени в Общинския план. Заедно с това, с извършения подробен анализ за нуждите и очакванията на хората, след преценка на икономическото положение на общината, бяха определени визията, политиката, целите и приоритетите на Ямбол за този период. С предният общински план за развитие, като цяло бе постигнат напредък в управлението и планирането на развитието на общината. Смятам, че община Ямбол има административния капацитет и положителния опит при реализация на проекти. До тук само са приключили 17, като искам да изброя част от тях – Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги, Интегриран проект за  устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих, Подкрепа чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск, Интегриран план за градско възстановяване и развитие, Социално включване на деца и младежи чрез предоставяне на алтернативни услуги, Озеленяване, възстановяване, изграждане на нови зони за отдих и площадки за игри в община Ямбол. В Общинския план за развитие се акцентира върху това, че периода 2014 – 2020г. е възлов за общината, тъй като предстои включване и реализация на други големи инфраструктурни  проекти. Община Ямбол е изправена пред предизвикателството да усвои в максимален размер европейски средства. Това са Подобряване и популяризиране на водещите туристически атракции, Прилагане на енергоефективните мерки за училищата, интеграция на деца и младежи с увреждания - чрез предоставяне на социални услуги, Интегрирания проект за воден цикъл, Обновяване и модернизиране на градската среда. След като се запознах подробно с Общинският план мога да споделя, че в частта му за образование приоритетно са заложени – професионалната квалификация, която трябва да бъде в съответствие с потребностите от кадри, създаване на съвременни, материални условия за модерно обучение. Като доказателство за това е предстоящата реализация на проекта за енергийна ефективност на шест училища и три детски градини на територията на Ямбол, които ще бъдат изцяло обновени. Акцентира се също и за доизграждане на останалите съвременни, отговарящи на всички европейски изисквания детски площадки в кварталите и зони за отдих. Смятам, че Общинският план като един стратегически документ, е добре разработен, обхванати са всички области, включени са визия, цели, приоритети, програма за реализация. Така че колеги, когато става въпрос за благоустрояването на града ни, за икономическото развитие, за по-доброто образование, здравеопазване, социални услуги, културно наследство, околна среда – нека да подкрепим предложението, Общинският план да стане реалност, защото той ни дава визията за развитието на градът години напред.

            Георгиева - Аз лично ще подкрепя този документ – Общинският план за развитие, тъй като за всички нас е ясно, че това е една стратегическа рамка, която се явява като маршрутна карта за следващите години, за реални действия, както от сегашния управленски екип, така и за следващия екип, който ще продължи управлението на Ямбол след местните избори догодина. Излишно е да се убеждаваме, че е необходимо да приемем този документ. Тук се изправям пред вас, за да споделя и да задам няколко въпроса към г-н Драгнев. Първо, в мотивировката на предложението към Общинският план за развитие много ясно е подчертано и г-жа Тропчева подчерта, че са изготвени целеви анкетни проучвания, определени групи граждани, от които са се търсили конкретни предложения. Също така е имало и дискусионен форум, а отделно на платформата на сайта на общината е имало възможност за гражданите да дават обратна връзка, след като се запознаят с предложението – за своята визия за целите и приоритети на Ямбол. Считам, че е редно г-н Драгнев, когато ни предлагате един такъв  много сериозен документ и когато в мотивировката акцентувате върху това, че той е изготвен на базата на много сериозно проучване сред гражданите, просто да има протокол и точни данни (колко анкети са изготвени, колко граждани са дали обратна връзка) – конспектирано да се каже в кои области са се появили приоритетите. Смятам, че това е пропуск. Аз и моите колеги винаги сме казвали, че в мотивировките трябва да има повече конкретика, защото това създава добра основа на цялото предложение. Считам, че е редно, като това все пак е продукт на външен изпълнител, в началото на този план да има данни – кой е този външен изпълнител, кой е неговия ръководител на екипа, кои са експертите в съответните области. Най-много ме притесни в анализа на Общинският план това, че Ямбол е на едно на последните места в България по привличане на чуждестранни инвестиции. Считам, че тук и сегашната общинска администрация, и следващия управленски екип, трябва много сериозно да работи по посока маркетинг, защото колкото и хубави неща да правим по тези проекти, които г-жа Тропчева отново ни припомни, ако ние не увеличим работните места и не положим усилия да привличаме инвестиции – няма да можем да преодолеем тази трайна тенденция за намаляване на населението в община Ямбол. Предварително казвам, че не съм на конфронтационна линия, имам няколко въпроса към вас, г-н Драгнев. Интересувам се кой екип от общинската администрация е подавал изходните данни на външния изпълнител, защото в самия анализ един прост факт има неточности. Коментира се и така ни информират, че на територията на община Ямбол функционират целогодишно три плувни басейна. Изброяват се басейните на ГПЧЕ ,,Васил Карагьозов”, Гимназия ,,Васил Левски” и Факултета по техники и технологии. Всички ние в тази зала знаем, че това не е вярно. Аз считам, че не е хубаво да подхождаме с погрешни данни, защото не можем да си поставим правилните приоритети. Вторият ми въпрос е – защо в секторният анализ на произведена продукция по икономически дейности за 2008-2010г. липсва икономическа дейност производство на мебели? Ямбол е с изключително сериозни традиции в тази област. Всички знаем, че на територията на града работят мебелни фабрики, чиято продукция се реализира не само в България, но намира прием и навън. Считам, че това е много важно. В анализа не е включена оценка на състоянието на уличното осветление, поради липса на предоставени данни. Въпросът ми е – Защо не са предоставени такива данни? Последното, което искам да Ви кажа, като предложение ли да го направя – не знам. На страница 116, на най-важното място, точка XII, ,,Визия, цели, приоритети за развитие на община Средец за периода 2014-2020г.”. Това е Общински план за развитие на община Ямбол, така че много Ви моля да поправим това, защото в документът продължава да стои наименованието на община Средец.

            Славова - Аз ще подкрепя предложеният стратегически документ, защото той е реално изпълним и приложим. Ще го подкрепя като социален работник и като общински съветник и за да не съм голословна ще говоря с факти. Ако в предходният документ на община Ямбол – план за развитие, беше само на лист хартия Центъра за обществена подкрепа, Комплекс от социални услуги - насочен към деца и семейства, Дневният център за деца с увреждания – насочен към деца с увреждания и ред други услуги, към днешна дата са факт. Община Ямбол доказа, че тези планове и тези проекти не са просто лист хартия – те са изпълними. Искам да насоча вниманието и към програмите и проектите, които към днешна дата също стартираха, също бяха изпълнени и също са търсени. Тези услуги не са просто кухи социални услуги. Те са търсени, те работят над капацитета. Искам да посоча още няколко услуги, за които освен нас, знае и нашата общественост. Това са услугите социален асистент, личен асистент, домашен санитар, последната от които е ежедневно търсена. Искам да посоча и ,,Дом за стари хора”, която е заложена в проекта и е изключително добре планирана. Към днешна дата капацитета е 202 места, 202 запълнени и ако към август 2012г. имахме 14 чакащи, към днешна дата те са вече 104, само на територията на община Ямбол. Тази услуга е изключително търсена от цялата страна. Тя е втора по големина след Софийският дом. Виждам, че колегите са планирали разкриване на филиал на Дом за стари хора. Адмирации за това. Знаете, че институцията разполага и с отделение за лежащо болни. Искам да подчертая, че общината работи за достъпност, за ефективност, за повишаване качеството на услугите, което е надграждане на вече съществуващото. Вървим към усъвършенстване на вече предлаганите ни услуги.

            Сивкова - Както е изискването на Закона за регионалното развитие, всяка община да има Общински план за развитие за периода 2014-2020г., така и администрацията и кмета на Ямбол са се постарали да ни предоставят един достатъчно всеобхватен, от гледна точка на предварителните анализи и планираните дейности, документ. На нас съвсем не ни е безразлично в каква посока ще се развива нашия град и всички сме наясно, че дейностите които са предвидени в сферата на социални услуги, на благоустрояване, на образование са в резултат на проблемите, които съществуват в тези сфери и желанието на всички нас – градът ни да става едно по-добро място за живеене. Аз имам едно конкретно предложение, което ще направя, за да може екипът, който е правил плана и колегите от общинската администрация, да му намерят място в съответните раздели на това, което ще предложа. От доста време жителите на нашият град имат сериозен проблем в сферата на здравеопазването. Знам, че здравеопазването е държавна политика. Знам, че дейностите в сферата на здравеопазването са делегирани държавни дейности. Знам, че там много трудно би могло нещо да се случи. Имам предложение и Ви моля за подкрепа, ние като общински съветници и обществеността, която е компетентна в тази сфера в нашия град, да направим всичко възможно към някой от нашите центрове за здравни грижи, да се работи в посока за създаване на център за онкоболни. В Ямбол, само който не се е срещал с този проблем, не знае че Ямбол е един от малкото пренебрегнати градове и в тази сфера нашите съграждани е необходимо да са в един център в Бургас, заедно със Сливенска и Бургаска област. Така че аз предлагам в Планът за развитие да бъде отбелязана и такава дейност – разкриване на градски онкологичен център, като отново казвам, че не съм специалист в тази сфера, но смятам че хората, които са компетентни, биха могли при желание, съдействие и подкрепа от наша страна, наистина да се положи началото в посока решаване на този тип проблеми на нашите съграждани.

            Бакърджиев - Простете ми, че ще говоря като историк, но в момента сме на границата  на два програмни периода – този който изтича от 2007 до 2014г. и от 2014 до 2020г.. Един момент, в който можем да си направим една равносметка за това което сме направили и за това, което ще трябва да направим. Аз нямам претенции да бъда всестранно развита личност и ще ви обърна внимание само на културната политика в този документ, сфера в която са моите професионални интереси. Говорещите преди мен посочиха доста сериозни проблеми в икономическата сфера, социалната сфера и сферата на здравеопазването, но защо е нужна културата особено днес, когато има толкова проблеми? Отговорът е ясен – културата е в основата на националната ни идентичност и същевременно може да бъде инструмент за развитието на туризма и икономическия просперитет. През последните седем години ние направихме, може би най-основното, успяхме да идентифицираме проблемите си и потенциала, с който разполагаме и да стартираме решаването на някои от тях. Разполагаме с читалища, музеи, изявено материално и нематериално културно-историческо наследство. Именно те могат да бъдат една основа и възможности за развитието на общината. В рамките на този програмен период реализирахме проекти в рамките на около 6 милиона лева. Това са Етнографския комплекс, Промотиране на община Ямбол като туристическа дестинация, Подобряване на водещи туристически атракции, ямболският Безистен и тракийският град Кабиле, които заедно с Ямболската крепост са трите паметника от национално значение за които се грижи община Ямбол. Създадохме и изцяло нов професионален културен институт. Това е Музеят на бойната слава. И ако аз ще подкрепя този Общински план за развитие на община Ямбол, то е защото в него се вижда едно надграждане, доразвиване на постигнатото и има ясна визия и последователна политика по отношение на развитие на културната ни инфраструктура, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство. Даже и без да четете целият план, ако погледнете последните страници, където е приложената таблица, е видно че новата инвестиционна програма в този план, спрямо предходния надхвърля два пъти и половина или това са близо 15 милиона лева. Те обхващат почти цялата културна инфраструктура на общината. Целите на този програмен документ са ясни. През 2020г. да превърнем Ямбол в една атрактивна туристическа дестинация и място за национална гордост.

Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за –24                         против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.37 от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие приема Общинския план за развитие на община Ямбол за периода 2014 – 2020г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Драгнев - Представеният по вина на общинската администрация документ под наименованието ,,Методическо ръководство с указания и процедури за въвеждане на правила за мониторинг, контрол и оценка на политики от община Ямбол” съдържа правила и мотодики за мониторинг, контрол и последващи оценки при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Ямбол. Съгласно изискванията, които сме заложили към изпълнителя, те са изготвени под формата на рамков документ, който съдържа предложения за мониторинг, контрол и последваща оценка на секторните политики – икономическа, социална, екологична и бюджетна. Част от горецитирания документ са и разработените указания и процедури за въвеждане на правила за мониторинг, контрол и оценка на политики от общинската администрация.  Конкретните правила за мониторинг, контрол и последваща оценка са описани в т.4 – Основни правила при разработване на модела за единна система за наблюдение и контрол на провежданите политики на община Ямбол, по-точно страница 26 от Методическото ръководство с указания и процедури за въвеждане на правила за мониторинг, контрол и оценка на политики от община Ямбол.

            Наименованието, под което са изработени и предадени от изпълнителя на община Ямбол Вътрешните правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики, е работно с оглед по-пълното обхващане на всички необходими дейности, свързани с тях.

            Във връзка с прецизирането на наименованието на документа, предлагаме заглавието да бъде: ,,Вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация”.

Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Сивкова - Докато Планът за развитие е действително един много стратегически и рамков документ, в който целите, приоритетите и всичко което се коментира за нашето бъдещо развитие за един средносрочен период може да се изложи в по-препоръчителна и лежерна форма, съвсем не съм съгласна че Вътрешните правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики в общинската администрация трябва да бъде много рамков. Това, което ни се предлага, за мен не са Вътрешни правила и методики, защото там няма описани вътрешни правила и няма описани методики. Понятието контрол е един много ясен, точен израз и там няма рамкови форми. Тук трябва да бъдат описани конкретни отговорности, конкретна последователност на дейностите, за да може да се постигне очакваният резултат. В тези Вътрешни правила са анализирани осем от документите, които и в момента има, в това число и качени в сайта на общината. От тях е видно при анализа, че само два документа имат някакви наченки в себе си на някакви процедури, свързани с последващо наблюдение, оценка и контрол на тази политика, която е заложена в самият документ. Подробно изчетох Вътрешните правила, даже на ПК БФ споделих, че съм се опитала да ги проиграя. Ако това нещо беше дадено на който и да е директор на дирекция на отдел Стратегии и програми и да им се каже: ,,Хайде един документ – стратегически, какъвто се препоръчва да се разработи – Стратегия за туризма, дайте да видим как той ще се инициира, как ще се разработи, как после ще се наблюдава и контролира”. По тези вътрешни правила това просто не може да се случи. Тук става въпрос, в това число за иницииране за създаването на документи. В тези методики е дадено, че инициирането за създаване на документи, в които да се даде схемата за прилагане на определени политики, трябва да се инициира от директор на дирекция. Директорът на дирекция е една ръководна и изпълнителна длъжност. Когато говорим за политики в администрацията, говорим за една политика, която кметът желае да приложи, която да е свързана с неговата програма за мандата, с която той печели изборите и която прилага. Не може да бъде оставено на един директор на дирекция, какъвто и да е той, какъвто и да е специалист, той да инициира такива документи. Според мен трябваше да бъде една последователност дадена на отговорностите и това да тръгва от ниво кмет, ресорен заместник кмет. Те формират политиките, те са политическия кабинет. От там нататък няма никаква схема на отговорностите, някаква блок схема, някаква последователност, която да се каже: този отдел Стратегии и програми, който пише, че цялостно наблюдава процесът, в края на краищата какво прави? Ами на него работата му е това да прави и той да е главния организатор на всичко това. Добре е подходено, за да бъде по някакъв начин този процес по-конкретизиран са направени 4 приложения за политики в 4 сфери. Погледнете ги тези приложения. Те не са изобщо по никакъв начин помощни приложения. Няма ясна визия като се чете този документ, кой какво прави, кои са отговорностите, какво трябва да се направи, как се постига целта и кой взема решение постигната ли е целта или не. Разбирам, че този документ е направен по програма, финансирана по Административен капацитет, разбирам, редно е, външни фирми са избрани за изпълнение на тази дейност, но според мен този документ изобщо не е обсъден в администрацията, изобщо не е поискано нейното становище, говоря като администрация по отделните отдели. Според мен този документ е неприложим. Той е направен формално и просто няма да има никаква ефективност и полза от него.

            Миланов - И аз като говорещия преди мен си го прочетох 2-3 пъти, не съм проиграл прочетеното, но мога да кажа, че този документ е един базов документ, който всички ние можем да приемем, защото все пак, чрез него са описани и се създават предпоставки за постигане на нещо, което към настоящия момент няма регламент за него, не е прилагано и няма кой да накара някого за да го прилага, а именно постигането на по-голяма ефективност, целенасоченост и публичност на действията по определянето, развитието и обогатяването на определени политики, които ще бъдат провеждани в тази община. Вярно е, че в този документ са разгледани само 4 секторни политики, които са основни за една община – икономическата, социалната, екологичната и бюджетната. Създадени са предпоставки за създаване на прозрачност, отчетност, отговорност, като целта е да се подобри качеството на готвените продукти. Вярно е, че липсва конкретика, вярно е че има нужда да се надгражда върху този документ, но като базов документ и като начало на един процес, аз призовавам всички, които са го чели, да гласуват както са го разбрали, а всички останали да гласуват за този документ.

            Петкова - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 12                        против – 4                             въздържали се – 6

            Папашимов – Гласувах „за”, устройството ми не работи.

            Славова - И аз гласувах „за”.

            Данков – Гласувах „за”.

            Миланов – Аз също гласувах „за” и моето устройство не работи.

            Костадинов – проц. -  Предлагам да прегласуваме, тъй като устройствата не работят нормално.

Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 14                        против – 4                             въздържали се – 3

            Папашимов – Гласувах „за”, устройството ми не работи.

            Славова - И аз гласувах „за”.

            Данков – Гласувах „за”.

Приема се.

 

            Петкова – Обявявам 10 минути почивка, за да се провери системата и да се оправи, ако е възможно.

            След почивката кворум 30 съветника в 10.05 часа. Отсъстват седем съветника – Калоян Калиманов, Калчо Донев, Капка Йоргова, Наско Стефанов, Стоян Проданов, Румен Банков, Кирил Драгов.

 

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението да се гласува с вдигане на ръка.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

            Петкова – Предлагам да изберем за квестори колеги от първите маси на всяка колона – М. Сивкова, Юл. Папашимов, Т. Илев. Има ли други предложения? Няма. Подлагам на гласуване предложението за квесторите.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 23                        против – 5                             въздържали се – 2

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА приема Вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на решение на ОбС № XXVI-12/11.10.2013г. за поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол по ОП „Регионално развитие” – „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя. Гласуването е поименно.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19 а от Закона за общинския дълг изменя взето решение по точка 12 /дванадесет/ на двадесет и шестото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 11.10.2013г., в частта относно размера на максималния лихвен процент както следва:

·                    Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка се променя от 4, 715% на  5,477 %.

Останалите условия в решение по точка 12 /дванадесет/, на двадесет и шестото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 11.10.2013г., относно  кредитирането, не се променят.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна на решение на ОбС № ХХVІ-13/11.10.2013г. за поемане на общински дълг с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол в качеството й на бенефициент по ОПОС 2007 - 2013г. за "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя. Гласуването е поименно.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19 а от Закона за общинския дълг изменя решение на двадесет и шестото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 11.10.2013г., в частта относно размера на максималния лихвен процент както следва:

·                    Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка се променя от 4, 715% на  5,477 %.

Останалите условия в решение на двадесет и шестото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 11.10.2013г., относно  кредитирането, не се променят.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Тригодишна бюджетна прогноза на Община Ямбол за периода 2015 – 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – 5

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси приема Тригодишна бюджетна прогноза на Община Ямбол за периода 2015 – 2017г., съгласно приложения № № 8, 6-а, 6-б и 6-в.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол) – Предлагам двете точки от допълнителното предложение да станат т.4 и т.5 в решението.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Марчева.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

            Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията, подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя. Гласуването е поименно.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1.      Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2014 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

2.      Допълва разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол,  § 52-00 - придобиване на дълготрайни материални активи в дейн. 751 „Библиотеки с национален и регионален характер”, по бюджета на Регионална библиотека с 880 лв. с източник на финансиране преходен остатък от делегираните от държавата дейности.

3.      Допълва разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол,  § 52-00 -  придобиване на дълготрайни материални активи в дейн. 589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта с 1600 лв. с източник на финансиране собствени приходи извън обхвата на § 40-00.

 

            4. Одобрява промени по разходната част на собствения бюджет на Община Ямбол за 2014 г., както следва:

Местни дейности

По разхода

 

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

 

Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"

Увеличава § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи - 22 800 лв.

 

ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ"

 

Дейност 998 "Резерв"         

Намалява § 97-00 Резерв - 22 800 лв.

 

            5. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2014 г.,  § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи с обект „Авторски надзор за обект „Реконструкция на ул. „Индже войвода” гр. Ямбол /в обхват от о.т. 43-703-729-52-294 до о.т. 344/” в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" с 22 800 лв. с източник на финансиране собствени приходи извън обхвата на § 40-00.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Драгнев - Искам да Ви предложа една промяна в Проекта за наредба и по-точно в раздел IV, чл.16, ал.6. Ще я зачета в сегашния й вид. ,,Председателят на Общински съвет обявява и ръководи публичното обсъждане от местната общност на проекта за бюджет. Публичното обсъждане се провежда със съдействието на кмета на общината. В началото на обсъждането се представят обобщените резултати от Общественото допитване за бюджета на Община Ямбол. За постъпилите по време на обсъждането мнения и предложения се съставя протокол, който, подписан от председателя на Общински съвет, се прилага като неразделна част от окончателния проект за бюджет”.

            Закона за публичните финанси, в чл.84, ал.2 визира единствено кмета като институцията, която организира, оповестява и провежда публичното обсъждане на бюджета, докато в Наредбата двете институции – Кмет и ОбС са с дублиращи се задължения.

            Предложението ми е текста на ал.6 от чл.16 на раздел IV от Наредбата да придобие следния вид: ОбС определя реда за провеждане на публичното обсъждане от местната общност на проекта за бюджет. Публичното обсъждане се провежда от кмета на общината. В началото на обсъждането се представят обобщените резултати от Обществено допитване за бюджета на Община Ямбол. За постъпилите по време на обсъждането мнения и предложения се съставя протокол, който се внася в ОбС заедно с окончателния проект на бюджета на общината.

Имам и още едно предложение. В чл.18 в проекта на наредбата, ал.1 и ал.2 остават в този си вид, отпада ал.4 и ал.5, защото преповтарят чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси, а ал.3 да придобие следния вид: ,,Показателите по ал.1 се изчисляват съгласно изискванията на чл.94, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за публичните финанси. Извън ограничението остават тези от ангажиментите за разходи и от задълженията за разходи, които са финансирани за сметка на помощи и дарения. ,,Помощи и дарения” са средствата от Европейския съюз и други международни програми и договори, които се предвижда да бъдат получени безвъзмездно по бюджетни сметки и/или сметки за средства от Европейския съюз, които не са глоби, санкции, неустойки и конфискувани активи.”

Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат.

            Предлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

    На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг:

            1. Приема Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол.

            2. Отменя Наредба за управление на общинския бюджет на Община Ямбол, приета с Решение № XIII - 6 от 14 август 2012г. на Общински съвет Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Наредба на изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията, подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 28                        против – 2                 въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя. Гласуването е поименно.

            Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 6, ал. 2 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            I. В Приложение 7 по глава III от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на община Ямбол, се прави следното изменение:

В колона „Цена на услугата”, ред III, т. 38. – сумата „6.00 лв./куб. м. или 2 лв./т.” се заменя с „33.61 лв./т.”

 

            II. В Приложение № 7 по глава III от Наредбата  се изменя ,както следва:

 

            1. В Раздел I „Управление и разпореждане със собствеността”, т.14 „За ползване на спортни имоти и съоръжения от свободно спортуващи”  т. 14.2,т.14.3,т.14.4,т.14.5,т.14.6,т.14.7 и  т.14.9 се изменят по следния начин: 

 

Вид на услугата

Цена на услугата

Срок за изпълнение

Заплащане на цената

14.2

Тенис на маса в зала „Диана”

1.00 лв. на човек на час

 

При заявяване  на услугата

 

 

14.3

 

Баскетболна зала в Градски стадион

 

1.00 лв. на човек на час

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

14.4

Зала за борба, бокс, ОФП в Градски стадион

1.00 лв. на човек на час

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

14.5

Зала за вдигане на тежести в Градски стадион

1.00 лв. на човек на час

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

14.6

Заседателна зала  в спортна зала „Диана”

 

30 лв. на час без ДДС

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

14.7

Футболно игрище

/спортен комплекс „Г. Дражев и Градски стадион/

30лв. на час без ДДС

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

14.9

Зала за акробатика и скокове на батут в спортна зала „Диана”

30.00 лв. на час без ДДС

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

 

            2. В Раздел I „Управление и разпореждане със собствеността”, т.15 „Спортна зала „Диана” – за мероприятия и концерти” т.15.2 и т.15.3 се изменят по следния начин:

 

 

 

Вид на услугата

Цена на услугата

Срок за изпълнение

Заплащане на цената

15.2

Зимен сезон – за зала

600 лв. до 4 часа и по 60 лв. за всеки следващ час /без ДДС/

 

При заявяване  на услугата

 

15.3

Зимен сезон за отопление

100 лв. на час /без ДДС/

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

            III. Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол е приета с Решение № ................ на ................заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на ................. и влиза в сила в деня на приемането й.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно създаване на Временна комисия за избор на съдебни заседатели.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Янкова – Чете протокол на ПК ЗОР, приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам да гласуваме т.1 от проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.6, ал.1 от Наредба № 1 от 03.02.2011г. за съдебните заседатели създава временна комисия в състав от 5 общински съветника за изготвяне на предложения пред ОбС за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол в състав: Георги Миланов, Николай Костадинов, Емилия Марчева, Калоян Калиманов, Вълкана Янкова.                                 

            2. Комисията избира на свои заседания председател, разглежда и обобщава постъпилите предложения и предлага в съответствие с изискванията на Наредба № 1/03.02.2011г. тяхното гласуване на сесия на Общински съвет - Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент 39, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Хале", бл.13, вх. А, ет.10.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя. Гласуването е поименно.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, определя пазарна цена на общински жилищен имот: Апартамент 39 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.30.1.39 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка тридесет точка едно точка тридесет и девет/, находящ се в гр. Ямбол, ж.к ”Хале” бл.13, вх.А,ет.10, с площ 30.49 м², заедно с прилежащото му мазе № 92 с площ 3.34 м², заедно със съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, актуван с АОС № 956 от 21.07.2003г.  в размер на 12 680 лв. без ДДС, на която цена го продава на наемателя Желязка Георгиева Димитрова.

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на строеж за обект, находящ се в ж. к. "Васил Левски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя. Гласуването е поименно.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на надстрояване върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.550.86, част от УПИ І в кв.20 по ПУП - ПРЗ на ж.к. „Васил Левски”, с площ 106 кв.м. за изграждане на втори етап на сграда с идентификатор 87374.550.86.37 по КК на града, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Васил Левски” № 15,  построена в посочения общински поземлен имот, в размер на 15 600 лв. на която цена учредява правото на Мариана Димова Николова, с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к. „Граф Игнатиев” бл.92, ап.19

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на част от втори етаж на имот - частна общинска собсвеност под наем на сдружение "Регионална организация на евреите "Шалом".

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя. Гласуването е поименно.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост предоставя временно и възмездно под наем помещение с площ 46.68 /четиридесет и шест цяло и шестдесет и осем кв.м./, представляващо част от 2-ри етаж в имот частна общинска собственост, с идентификатор 87374.541.40.3, находящ се на ул.”Търговска” № 53, гр. Ямбол, актуван с АОС № 187/05.02.2001г. на Сдружение „Регионална организация на евреите „Шалом”, с председател Соломон Бениамин Митрани, с месечен наем в размер на 81.69 лв. без ДДС или 98.03 лв. с ДДС, за срок  до продажба на обекта, но не по-късно от 2016г.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба по ЗОС на общински имот, находящ се на ул. "Серес" № 15.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя. Гласуването е поименно.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публичен търг  Недвижим имот – двуетажна административна и търговска сграда с идентификатор 87374.543.549.2, застроена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.543.549 по КК на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ, кв.20, по плана на гр. Ямбол, със ЗП 170.00 кв.м., и РЗП 334.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 151 от 27.04.2000 г., находящ се на ул. „Серес” № 15, гр. Ямбол. 

         Начална тръжна цена на имота 109 000.00 /сто и девет хиляди/ лв. без ДДС.

         Депозит за участие в търга 54 000.00 /петдесет и четири хиляди/ лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2013г. на "Обреден комплекс" ЕООД в ликвидация.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол) – Предлагаме да се включи като т.ІІ решението, което предлага комисията - На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, във връзка с чл. 14 от договор с рег. № ДГ/10-00006 от 12.04.2013г. за възлагане на ликвидацията на „Обреден комплекс" ЕООД в ликвидация, гр. Ямбол продължава срока на ликвидацията на дружеството „Обреден комплекс" ЕООД в ликвидация с 1 (един) месец.

            Упълномощава кмета на общината да сключи допълнително писмено споразумение с ликвидатора за продължаване срока на ликвидационната процедура.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на комисията по общинско имущество да се включи като т.ІІ в решението.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

            Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията, подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя. Гласуването е поименно.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл.21, ал.1,т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.270, ал.2, във връзка с ал.1 на същия член от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.6 и т.14 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

1. Приема ОПР за ликвидационния период и ОПР от стопанска дейност за 27.06.2013/31.12.2013г.

2. Приема годишния финансов отчет и баланса на „Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация за 2013г.

3. Приема годишния доклад /характеристика/ за дейността на „Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация за 2013г.

4. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация за финансовата 2013г.

            ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, във връзка с чл. 14 от договор с рег. № ДГ/10-00006 от 12.04.2013г. за възлагане на ликвидацията на „Обреден комплекс" ЕООД в ликвидация, гр. Ямбол продължава срока на ликвидацията на дружеството „Обреден комплекс" ЕООД в ликвидация с 1 (един) месец.

            Упълномощава кмета на общината да сключи допълнително писмено споразумение с ликвидатора за продължаване срока на ликвидационната процедура.

           

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на решения за "Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

      Миланов – Нямам допълнения по приложения материал, ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията, подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя. Гласуването е поименно.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.272, ал.4 и чл.273, ал.1 от Търговския закон, чл.99 от Закона за задълженията и договорите и чл.9, ал.1, т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

І. Приема окончателния финансов отчет на ликвидатора на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация изготвен към 31.05.2014г. и освобождава от отговорност ликвидатора на дружеството  – Стоян Христов Стоянов за отчетния период 01.01.2014г. – 31.05.2014г.

ІІ. Дава съгласие „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация да отпише несъбираемите си вземания и да прехвърли на Община Ямбол същите от длъжника на дружеството ЕТ „Ири – Сто” за дължимата сума в размер от 2095.97лв.

ІІІ. Прехвърлянето на документите, свързани с цитираните по т.ІІ вземания да се извърши с предавателно–приемателен протокол, изготвен между ликвидатора на дружеството „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация и дирекция „Административно, правно, техническо обслужване и информационни технологии” (АПТОИТ) - отдел „Бюджетно счетоводство” при Община Ямбол като ликвидаторът се задължава да предаде всички документи, включително и заверени счетоводни справки, които установяват вземанията и техните принадлежности.

ІV. Ликвидаторът се задължава в 5 дневен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение, да уведоми писмено длъжника за прехвърлените вземания.

V. Ликвидаторът се задължава да прехвърли остатъка от ликвидационния дял  - паричните средства на дружеството по банковата сметка на Община Ямбол: IBAN BG14 SOMB 9130 3124 1213 00 в „Общинска банка” АД, клон – Ямбол, след представяне в дирекция АПТОИТ - отдел „Бюджетно счетоводство” при Община Ямбол на справка за съответните парични средства, придружена с необходимите счетоводни документи.                                                     

VІ. Упълномощава Стоян Христов Стоянов да довърши ликвидационната процедура, в това число вписване заличаване на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

VІІ.  След реализиране условията на решенията по т.ІІ, т.ІІІ, т. ІV, т.V и т.VІ освобождава Стоян Христов Стоянов от длъжността „ликвидатор” на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите, заложени в Програмата за намаляване на нивата на фини прахови частици с размер под 10 микрона и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2011 - 2014г., за календарната 2013г.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Захариев - ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Георгиева – Искам само да кажа, че с всяка следваща година отчета става все по-добър и понеже г-н Драгнев пое ангажимента да ми отговори писмено на предните въпроси бих искала съща така да ми даде брой ката на автобусите в споменатия автобусен парк в мярка Y-AIR-R-04, Спазване на изискванията към МПС ( за ЕВРО-стандарт), използвани за обществен транспорт при отдаване на линии на концесия, Поетапно подновяване на автобусния парк, осъществяващ градски транспорт, в съответствие с стандарти EU3 и EU4 от отчета. Предварително благодаря.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.33, ал.2 от Наредба № 7 от 03 май 1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, приема годишен отчет за изпълнение на дейностите, заложени в „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2011-2014г.” за календарната 2013 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Янкова - ПК ЗОР приема предложението. (приложен протокол)

            Сивкова – В качеството си на зам. – председател на ГС БСП предлагам от името на ГС БСП за председател на ПК ОКСМД да бъде избрана Емилия Кремъкова и ще се опитам да мотивирам тома наше предложение. В ПК има една работна атмосфера, доста от проблемите там се изчистват при добро желание и е много важно за нас като малцинство председателя на комисията да е консенсусна личност, за да може да се работи добре в ПК.

            Кремъкова – Благодаря за номинацията, но си правя отвод.

            Съветниците си говорят и спорят от място дали трябва да се гласува предложението на  г-жа Сивкова, след като Ем. Кремъкова си е направила отвод.

            Миланов – проц. – Настоявам да се спазва правилника и да се гласува всяко предложение, направено в залата.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

            Гласували      за – 13                        против – 5                             въздържали се – 14

            Не се приема.

            Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията, подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 22                        против – 6                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 22                        против – 3                             въздържали се – 3

            Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.48, ал.1 от ЗМСМА и чл. 23 във връзка с чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол:

            1. Изважда от състава на ПК „Бюджет и финанси” Захари Николов Захариев и избира за член на същата ПК Волен Дичков Дичев.

            2. Избира за член в състава на ПК „Образование, култура, спорт и младежки дейности” Захари Николов Захариев.

            3. Избира за член на ПК по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Волен Дичков Дичев.

4. Избира за председател на ПК „Образование, култура, спорт и младежки дейности” Румяна Филипова Тропчева.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Марчева - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам да гласуваме т.1 от проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 3

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т. 2 от проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 2 от ПМС № 67 от 2010 г., определя индивидуална основна месечна заплата на кмета на община Ямбол в  размер на 2200 лв. и допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 на сто върху основната месечна заплата, считано от 01.06.2014 г.

      2. Платения годишен отпуск и социалните плащания по чл. 294 и чл. 296 от Кодекса на труда се ползват в размери, съответстващи на прилаганите за служителите по трудови правоотношения от общинската администрация.

 

 

 

            Миланов – проц. – Предлагам да не почиваме в 11. 00 часа, а да продължим до приключване на дневния ред, тъй като остават две точки.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 29                        против – 3                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение на местонахождението за монтаж на спиркови заслони по концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011г.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Захариев - ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Сивкова - Искам да изкажа своето мнение относно този материал. Споделих на колегите в комисията, даже на присъстващите представители от общинската администрация, в това число и на г-н Драгнев, зададох и съответните въпроси. Считам, че първо в мотивационната част има един подвеждащ елемент, затова помолих да ми бъде предоставен Протокол №15 от 07.05.2014г., където е описано в мотивационната част, че са разгледани предложенията на представителите на концесионера и съответно са взети решения от експерти от администрацията и са предложени варианти. Оказа се, че в този протокол не са описаните шест промени, говоря за допълнителната част на материала, а там има описани само две. За мен администрацията не е свършила достатъчно работа по прегледа на предложението на концесионера, не е изразила категорично становище, протоколирано по някакъв начин и няма категорично документ, в който експерт от администрацията или кмета на общината да е разпоредил това предложение на концесионера да бъде прието като удачно и ефективно, и предложение от което ще има по-голяма полза по неговата реализация. В същото време считам, че промените които се предлагат, са съществени изменения на поръчката за концесия, поради което те биха довели до други възможности с този концесионен договор. Считам, че промените които ни се предлагат, не са законосъобразни и не са добре мотивирани.

            Костадинов - На заседанието на ПК ТУТЕ присъства експерт от общината, който ни предостави тези протоколи, за които говори г-жа Сивкова. Те са извършени и са констатирани всички законосъобразни действия от страна на общината, която осъществява контрол въз основа на Закона за концесиите и Правилника, който определя реда и условията, които са необходими, за да се осъществява контрол върху един концесионен договор. Съгласно Концесионният договор във всеки един момент, промяна в местонахождението на спирковите заслони може да бъде направена. Описани са и мотивите за тези промени. Общинската администрация е действала в рамките на закона. Виждаме, че самият концесионер е изградил тези спиркови заслони и павилионите, които са посочени към тях, и затова нека всички да се обединим и да подкрепим това предложение.

      Захариев - Наистина беше доста добре обсъдено в ПК ТУТЕ, наистина имаше някакви пропуски в документите, но аз лично минах да проверя всички спирки и от разговорите ни с гражданите на Ямбол, разбрах че от тях е излязло това предложение, защото наистина се вижда, че тези спирки, които са били предвидени в един доста предишен период, няма нужда от тях. В момента става едно прехвърляне на спирките от едно място на друго, където има повече пътникопоток и самите граждани са изявили своето желание да се случи това нещо.

      Георгиева - Правя предложение тази точка да бъде отложена за разглеждане на следващо заседание на ОбС. Мотивировката ми е следната: лично аз винаги съм подкрепяла тази концесия и всички промени, които кметът е внасял към този концесионен договор. Предлагам тя да бъде отложена за разглеждане на следващо заседание, за да може по всички комисии да имаме малко повече информация. Възможно ли е към това предложение да ни бъде предоставен гласувания от нас концесионен договор, с който е направена концесията, подписания концесионен договор, разпис на всички спиркови заслони? А също така и това, което г-н Захариев преди малко ми каза, разбрах отново, че общинската администрация е направила отново някакви целеви анкети и проучвания между гражданите. Нека да се убедим в това, да получим една по широка платформа, защото така остава едно неприятно усещане, че около тази концесия непрекъснато се правят едни промени, не можем да разберем има ли користен интерес, няма ли, при положение че ние гласуваме само спиркови заслони, а като граждани на Ямбол виждаме, че по тези спиркови заслони има разни масички, кебапчета, бири. Смятам, че в реда на вземане на едно по-информирано решение е да изчистим съмненията за някакви неясни интереси. Сега ли се установява, че няма човекопоток на Сатко? Там никога е нямало сериозен човекопоток. Само това, че пътникопотока е минимален или няма пътникопоток, не е достатъчна аргументация за промяна или допълнително споразумение към един концесионен договор. Затова смятам, че е по-редно на следващото заседание на ОбС ние да разгледаме отново това предложение.

            Миланов – репл. – В изказването на г-жа Георгиева имаше много истини, само че съм убеден, че и още един месец да изчакаме за да гледаме този материал, няма да ни стигне времето, щом не ни е стигнало от 25.05. до сега. Всеки един, който е получил този материал и е искал да получи информация, е имал достатъчно време да го направи, ако е бил заинтересован по този въпрос, ако е имал въпроси е можел да го направи по всички възможни канали: с пряко питане, с поставяне на въпроси, с писмени въпроси. Мисля, че всеки който е желал да бъде обективно осведомен, е можел да го направи и едно гласуване ще ни покаже кой какво мисли по този въпрос.

      Марчева – репл. - Г-жо Георгиева, мотивите, които изложихте не касаят точката от дневния ред и тези ваши предложения също не са предмет от точката от дневния ред. Затова моля председателят на ОбС да подложи на гласуване точката от дневния ред и да не излизаме извън нея.

      Георгиева – дупл. - Уважаема г-жо Марчева, аз направих едно единствено предложение и това е да отложим точката за разглеждане на следваща сесия на ОбС. Не смятам, че мотивите ми са извън точката. Появи се нова информация, че общинската администрация е направила анкети с гражданите. Това е един нов момент, който в мотивировката липсва. Така че аз веднага се възползвах от това, което каза г-н Захариев и станах да направя моето предложение.

      Сивкова - Уважаеми г-н Миланов, Вие казахте че сме имали достатъчно време да поискаме информация. Аз поисках такава информация, в това число ако погледнете протокола от работата на ПК ТУТЕ, има записан един въпрос, на който очаквах представителите на общинска администрация да ми дадат отговор. Какво правят тези хоризонтални, вертикални фризери, кафе автомати, чадъри, масички, столове до тези павилиони? Аз исках на комисията да бъдат предоставени материали, но тъй като на комисията не идват представители да ни предоставят материалите, за мен е интересно защо примерно на Биков мост павилионът е поставен буквално на 40 см. от бордюра. Аз говорих за материалите, които ни се предоставят, защото за да вземем информирано решение трябва да имаме достатъчно материали. За съжаление тази администрация не осигурява публичност за гражданите, не осигурява информация и публичност и за общинските съветници. Имам горчив пример от работата си като общински съветник с множество питания и с множество искания на документи. Затова г-н Миланов, аз бих искала това, което се говори в залата, наистина да е вярно, да имаме възможност да ползваме информация и да ни се предоставят всички документи, поради което подкрепям предложението на г-жа Георгиева – да се вземе решение на следваща сесия.

      Петкова – Предлагам да поправим техническа грешка в посочените основания за приемане на решението, вместо чл.23 от ЗМСМА, трябва да бъде чл.21 от ЗМСМА. Предлагам също двете точки от допълнително предложение да бъдат т.ІІІ и т.ІV в решението.

      Миланов – проц. – Искам някой да ме информира аз имам ли право да се изкажа след г-жа Сивкова?

            Костов - Мисля, че в предпоследната точка на нашата сесия е излишно да влизаме в такива пререкания – кой с какво се е бил запознал, какъв достъп има до информация. Община Ямбол е изключително отворена като извор на информация и мисля, че който е имал желание да се запознае с материалите по тази точка, от май месец до сега, е имал тази възможност. Мисля, че наше задължение е да осигурим на гражданите на Ямбол едни функционални спиркови заслони и то на места, където действително има най-голям пътникопоток. Заради това си мисля, че е некоректно към нашите съграждани да влизаме в такъв спор и да искаме с отлагане да решим този въпрос. Смятам, че тези спиркови заслони трябва час по-скоро да бъдат монтирани на тези места, за да могат нашите съграждани да се възползват от тази услуга, тъй като това е наше задължение като общински съветници. Не мисля, че едно отлагане с един месец ще допринесе по някакъв начин за нещо, освен това че някой тук ще си начеше егото, че благодарение на него е отпаднала тази точка. Спирковите заслони се ползват от целия град и затова ние имаме задължение да бъдат приети на места, където са необходими. Заради това ви призовавам да подкрепим това предложение, да подкрепим тази промяна на местата за изграждане на спиркови заслони и това е, както вече казах, нашето задължение към нашите съграждани. 

      Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението за отлагане на г-жа Георгиева.

            Гласували      за – 9                          против – 17                           въздържали се – 4

            Не се приема.

            Подлагам да гласуване предложението за корекция в текста относно чл.23 от ЗМСМА да стане чл.21.

            Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – 4

            Приема се.

      Подлагам на гласуване предложението двете точки от допълнително предложение да бъдат т.ІІІ и т.ІV в решението.

            Гласували      за – 22                        против – 1                             въздържали се – 5

            Приема се.

            Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 23                        против – 1                             въздържали се – 4

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 19                        против – 6                             въздържали се – 2

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл.21, ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и т.8 в раздел VІІ от концесионния договор дава съгласие концесионните обекти по Приложение № 1, Таблица № 1А към договор с  № 37, 1, 39, 58 и 59 да се изградят, както следва:

 

1.Спирков заслон № 37, с ново наименование „Икономически техникум” и местонахождение на ул. Пирин, гр. Ямбол /в непосредствена близост на паркинга на ПГ по икономика „Георги Стайков Раковски”, гр. Ямбол/.

2. Спирков заслон № 1, с ново наименование „Патриарх Евтимий” и местонахождение на ул. „Оборище” по посока център, след пресечката на ул. „Патриарх Евтимий”, гр. Ямбол.

3. Спирков заслон № 39, с ново наименование „Филип Тотьо” и местонахождение на ул. „Атанас Кратунов”, гр. Ямбол.

4. Спирков заслон № 58, с ново наименование „Винис - център” и местонахождение на обходен път Запад, гр. Ямбол.

5. Спирков заслон № 59, с ново наименование „Винис” и местонахождение на обходен път Запад, гр. Ямбол.

 

 

            ІІ. На основание чл. 70, ал. 1 от Закона за концесиите и т. 1 в раздел ХVІ от концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011г. упълномощава кмета да сключи допълнително споразумение към договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт на град Ямбол, с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011г. за монтаж от страна на концесионера на описаните по т.І спиркови съоръжения.

 

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация дава дава съгласие концесионните обекти по Приложение № 1, Таблица № 1А към договор с рег. № ДГ05/0017/22.03.2011 г. да се изградят, както следва:

1. Спирков заслон № 48, с ново наименование „Руен” и местонахождение на ул. „Руен”, гр. Ямбол.

2. Павилион № 2, с ново наименование „Учителски институт” към спирков заслон № 6 и местонахождение на ул. „Граф Игнатиев”, гр. Ямбол.

3. Павилион № 8, с ново наименование „Яворов 1” към спирков заслон № 43 и местонахождение на ул. „Яворов”, гр. Ямбол.

4. Павилион № 19, с ново наименование „ХЕС” към спирков заслон № 13 и местонахождение на ул. „Пирин”, гр. Ямбол по посока център.

5. Павилион № 42, с ново наименование „ПЕНИ маркет” към спирков заслон № 62 и местонахождение на ул. „Търговска”, гр. Ямбол по посока център.

  6. Павилион № 54, с ново наименование „Патриарх Евтимий” към спирков заслон № 1 и местонахождение на ул. „Оборище” – посока център, след пресечката на ул. „Патриарх Евтимий”, гр. Ямбол.

 

ІV. На основание чл. 70, ал. 1 от Закона за концесиите и т. 1 в раздел ХVІ от концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011г. упълномощава кмета да сключи допълнително споразумение към договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт на град Ямбол, с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011г. за монтаж от страна на концесионера на описаните по т.І спирково съоръжение и павилиони.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на промяна в Транспортната схема на община Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Захариев - ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 28                        против – 4                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Ямбол утвърждава промени в Общинската транспортна схема и маршрутните разписания на автобусните линии в нея, съгласно приложения – 1, 2, 3.

 

 

 

 

Петкова – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и седмото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

 

 

                                                          Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

 

                                                                                  Д. Събев