РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 26 ЮНИ 2014г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Общински план за развитие на община Ямбол за периода 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на Вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна на решение на на ОбС № XXVI-12/11.10.2013г. за поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол по ОП „Регионално развитие” – „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно промяна на решение на ОбС № ХХVІ-13/11.10.2013г. за поемане на общински дълг с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол в качеството й на бенефициент по ОПОС 2007 - 2013г. за "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Тригодишна бюджетна прогноза на Община Ямбол за периода 2015 – 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на Наредба на изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно създаване на Временна комисия за избор на съдебни заседатели.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент 39, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Хале", бл.13, вх. А, ет.10.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на строеж за обект, находящ се в ж. к. "Васил Левски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно предоставяне на част от втори етаж на имот - частна общинска собсвеност под наем на сдружение "Регионална организация на евреите "Шалом".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продажба по ЗОС на общински имот, находящ се на ул. "Серес" № 15.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2013г. на "Обреден комплекс" ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно приемане на решения за "Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

16.  Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите, заложени в Програмата за намаляване на нивата на фини прахови частици с размер под 10 микрона и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2011 - 2014г., за календарната 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

18.  Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

19.  Предложение относно изменение на местонахождението за монтаж на спиркови заслони по концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно приемане на промяна в Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Общински план за развитие на община Ямбол за периода 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.37 от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие приема Общинския план за развитие на община Ямбол за периода 2014 – 2020г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА приема Вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Ямбол.

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на решение на ОбС № XXVI-12/11.10.2013г. за поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол по ОП „Регионално развитие” – „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19 а от Закона за общинския дълг изменя взето решение по точка 12 /дванадесет/ на двадесет и шестото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 11.10.2013г., в частта относно размера на максималния лихвен процент както следва:

·                    Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка се променя от 4, 715% на  5,477 %.

Останалите условия в решение по точка 12 /дванадесет/, на двадесет и шестото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 11.10.2013г., относно  кредитирането, не се променят.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна на решение на ОбС № ХХVІ-13/11.10.2013г. за поемане на общински дълг с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол в качеството й на бенефициент по ОПОС 2007 - 2013г. за "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19 а от Закона за общинския дълг изменя решение на двадесет и шестото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 11.10.2013г., в частта относно размера на максималния лихвен процент както следва:

·                    Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка се променя от 4, 715% на  5,477 %.

Останалите условия в решение на двадесет и шестото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 11.10.2013г., относно  кредитирането, не се променят.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Тригодишна бюджетна прогноза на Община Ямбол за периода 2015 – 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси приема Тригодишна бюджетна прогноза на Община Ямбол за периода 2015 – 2017г., съгласно приложения № № 8, 6-а, 6-б и 6-в.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1.      Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2014 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

2.      Допълва разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол,  § 52-00 - придобиване на дълготрайни материални активи в дейн. 751 „Библиотеки с национален и регионален характер”, по бюджета на Регионална библиотека с 880 лв. с източник на финансиране преходен остатък от делегираните от държавата дейности.

3.      Допълва разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол,  § 52-00 -  придобиване на дълготрайни материални активи в дейн. 589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта с 1600 лв. с източник на финансиране собствени приходи извън обхвата на § 40-00.

 

            4. Одобрява промени по разходната част на собствения бюджет на Община Ямбол за 2014 г., както следва:

Местни дейности

По разхода

 

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

 

Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"

Увеличава § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи - 22 800 лв.

 

ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ"

 

Дейност 998 "Резерв"         

Намалява § 97-00 Резерв - 22 800 лв.

 

            5. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2014 г.,  § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи с обект „Авторски надзор за обект „Реконструкция на ул. „Индже войвода” гр. Ямбол /в обхват от о.т. 43-703-729-52-294 до о.т. 344/” в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" с 22 800 лв. с източник на финансиране собствени приходи извън обхвата на § 40-00.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

    На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг:

            1. Приема Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол.

            2. Отменя Наредба за управление на общинския бюджет на Община Ямбол, приета с Решение № XIII - 6 от 14 август 2012г. на Общински съвет Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Наредба на изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 6, ал. 2 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            I. В Приложение 7 по глава III от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на община Ямбол, се прави следното изменение:

В колона „Цена на услугата”, ред III, т. 38. – сумата „6.00 лв./куб. м. или 2 лв./т.” се заменя с „33.61 лв./т.”

 

            II. В Приложение № 7 по глава III от Наредбата  се изменя ,както следва:

 

            1. В Раздел I „Управление и разпореждане със собствеността”, т.14 „За ползване на спортни имоти и съоръжения от свободно спортуващи”  т. 14.2,т.14.3,т.14.4,т.14.5,т.14.6,т.14.7 и  т.14.9 се изменят по следния начин: 

 

Вид на услугата

Цена на услугата

Срок за изпълнение

Заплащане на цената

14.2

Тенис на маса в зала „Диана”

1.00 лв. на човек на час

 

При заявяване  на услугата

 

 

14.3

 

Баскетболна зала в Градски стадион

 

1.00 лв. на човек на час

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

14.4

Зала за борба, бокс, ОФП в Градски стадион

1.00 лв. на човек на час

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

14.5

Зала за вдигане на тежести в Градски стадион

1.00 лв. на човек на час

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

14.6

Заседателна зала  в спортна зала „Диана”

 

30 лв. на час без ДДС

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

14.7

Футболно игрище

/спортен комплекс „Г. Дражев и Градски стадион/

30лв. на час без ДДС

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

14.9

Зала за акробатика и скокове на батут в спортна зала „Диана”

30.00 лв. на час без ДДС

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

 

            2. В Раздел I „Управление и разпореждане със собствеността”, т.15 „Спортна зала „Диана” – за мероприятия и концерти” т.15.2 и т.15.3 се изменят по следния начин:

 

 

 

Вид на услугата

Цена на услугата

Срок за изпълнение

Заплащане на цената

15.2

Зимен сезон – за зала

600 лв. до 4 часа и по 60 лв. за всеки следващ час /без ДДС/

 

При заявяване  на услугата

 

15.3

Зимен сезон за отопление

100 лв. на час /без ДДС/

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

            III. Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол е приета с Решение № ................ на ................заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на ................. и влиза в сила в деня на приемането й.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно създаване на Временна комисия за избор на съдебни заседатели.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.6, ал.1 от Наредба № 1 от 03.02.2011г. за съдебните заседатели създава временна комисия в състав от 5 общински съветника за изготвяне на предложения пред ОбС за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол в състав: Георги Миланов, Николай Костадинов, Емилия Марчева, Калоян Калиманов, Вълкана Янкова.                                 

            2. Комисията избира на свои заседания председател, разглежда и обобщава постъпилите предложения и предлага в съответствие с изискванията на Наредба № 1/03.02.2011г. тяхното гласуване на сесия на Общински съвет - Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент 39, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Хале", бл.13, вх. А, ет.10.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, определя пазарна цена на общински жилищен имот: Апартамент 39 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.30.1.39 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка тридесет точка едно точка тридесет и девет/, находящ се в гр. Ямбол, ж.к ”Хале” бл.13, вх.А,ет.10, с площ 30.49 м², заедно с прилежащото му мазе № 92 с площ 3.34 м², заедно със съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, актуван с АОС № 956 от 21.07.2003г.  в размер на 12 680 лв. без ДДС, на която цена го продава на наемателя Желязка Георгиева Димитрова.

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на строеж за обект, находящ се в ж. к. "Васил Левски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на надстрояване върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.550.86, част от УПИ І в кв.20 по ПУП - ПРЗ на ж.к. „Васил Левски”, с площ 106 кв.м. за изграждане на втори етап на сграда с идентификатор 87374.550.86.37 по КК на града, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Васил Левски” № 15,  построена в посочения общински поземлен имот, в размер на 15 600 лв. на която цена учредява правото на Мариана Димова Николова, с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к. „Граф Игнатиев” бл.92, ап.19

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на част от втори етаж на имот - частна общинска собсвеност под наем на сдружение "Регионална организация на евреите "Шалом".

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост предоставя временно и възмездно под наем помещение с площ 46.68 /четиридесет и шест цяло и шестдесет и осем кв.м./, представляващо част от 2-ри етаж в имот частна общинска собственост, с идентификатор 87374.541.40.3, находящ се на ул.”Търговска” № 53, гр. Ямбол, актуван с АОС № 187/05.02.2001г. на Сдружение „Регионална организация на евреите „Шалом”, с председател Соломон Бениамин Митрани, с месечен наем в размер на 81.69 лв. без ДДС или 98.03 лв. с ДДС, за срок  до продажба на обекта, но не по-късно от 2016г.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба по ЗОС на общински имот, находящ се на ул. "Серес" № 15.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публичен търг  Недвижим имот – двуетажна административна и търговска сграда с идентификатор 87374.543.549.2, застроена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.543.549 по КК на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ, кв.20, по плана на гр. Ямбол, със ЗП 170.00 кв.м., и РЗП 334.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 151 от 27.04.2000 г., находящ се на ул. „Серес” № 15, гр. Ямбол. 

         Начална тръжна цена на имота 109 000.00 /сто и девет хиляди/ лв. без ДДС.

         Депозит за участие в търга 54 000.00 /петдесет и четири хиляди/ лв.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2013г. на "Обреден комплекс" ЕООД в ликвидация.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл.21, ал.1,т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.270, ал.2, във връзка с ал.1 на същия член от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.6 и т.14 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

1. Приема ОПР за ликвидационния период и ОПР от стопанска дейност за 27.06.2013/31.12.2013г.

2. Приема годишния финансов отчет и баланса на „Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация за 2013г.

3. Приема годишния доклад /характеристика/ за дейността на „Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация за 2013г.

4. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация за финансовата 2013г.

            ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, във връзка с чл. 14 от договор с рег. № ДГ/10-00006 от 12.04.2013г. за възлагане на ликвидацията на „Обреден комплекс" ЕООД в ликвидация, гр. Ямбол продължава срока на ликвидацията на дружеството „Обреден комплекс" ЕООД в ликвидация с 1 (един) месец.

            Упълномощава кмета на общината да сключи допълнително писмено споразумение с ликвидатора за продължаване срока на ликвидационната процедура.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на решения за "Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.272, ал.4 и чл.273, ал.1 от Търговския закон, чл.99 от Закона за задълженията и договорите и чл.9, ал.1, т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

І. Приема окончателния финансов отчет на ликвидатора на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация изготвен към 31.05.2014г. и освобождава от отговорност ликвидатора на дружеството  – Стоян Христов Стоянов за отчетния период 01.01.2014г. – 31.05.2014г.

ІІ. Дава съгласие „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация да отпише несъбираемите си вземания и да прехвърли на Община Ямбол същите от длъжника на дружеството ЕТ „Ири – Сто” за дължимата сума в размер от 2095.97лв.

ІІІ. Прехвърлянето на документите, свързани с цитираните по т.ІІ вземания да се извърши с предавателно–приемателен протокол, изготвен между ликвидатора на дружеството „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация и дирекция „Административно, правно, техническо обслужване и информационни технологии” (АПТОИТ) - отдел „Бюджетно счетоводство” при Община Ямбол като ликвидаторът се задължава да предаде всички документи, включително и заверени счетоводни справки, които установяват вземанията и техните принадлежности.

ІV. Ликвидаторът се задължава в 5 дневен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение, да уведоми писмено длъжника за прехвърлените вземания.

V. Ликвидаторът се задължава да прехвърли остатъка от ликвидационния дял  - паричните средства на дружеството по банковата сметка на Община Ямбол: IBAN BG14 SOMB 9130 3124 1213 00 в „Общинска банка” АД, клон – Ямбол, след представяне в дирекция АПТОИТ - отдел „Бюджетно счетоводство” при Община Ямбол на справка за съответните парични средства, придружена с необходимите счетоводни документи.                                                     

VІ. Упълномощава Стоян Христов Стоянов да довърши ликвидационната процедура, в това число вписване заличаване на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

VІІ.  След реализиране условията на решенията по т.ІІ, т.ІІІ, т. ІV, т.V и т.VІ освобождава Стоян Христов Стоянов от длъжността „ликвидатор” на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите, заложени в Програмата за намаляване на нивата на фини прахови частици с размер под 10 микрона и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2011 - 2014г., за календарната 2013г.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.33, ал.2 от Наредба № 7 от 03 май 1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, приема годишен отчет за изпълнение на дейностите, заложени в „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2011-2014г.” за календарната 2013 година.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.48, ал.1 от ЗМСМА и чл. 23 във връзка с чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол:

            1. Изважда от състава на ПК „Бюджет и финанси” Захари Николов Захариев и избира за член на същата ПК Волен Дичков Дичев.

            2. Избира за член в състава на ПК „Образование, култура, спорт и младежки дейности” Захари Николов Захариев.

            3. Избира за член на ПК по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Волен Дичков Дичев.

4. Избира за председател на ПК „Образование, култура, спорт и младежки дейности” Румяна Филипова Тропчева.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 2 от ПМС № 67 от 2010 г., определя индивидуална основна месечна заплата на кмета на община Ямбол в  размер на 2200 лв. и допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 на сто върху основната месечна заплата, считано от 01.06.2014 г.

      2. Платения годишен отпуск и социалните плащания по чл. 294 и чл. 296 от Кодекса на труда се ползват в размери, съответстващи на прилаганите за служителите по трудови правоотношения от общинската администрация.

 

                       

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение на местонахождението за монтаж на спиркови заслони по концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011г.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл.21, ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и т.8 в раздел VІІ от концесионния договор дава съгласие концесионните обекти по Приложение № 1, Таблица № 1А към договор с  № 37, 1, 39, 58 и 59 да се изградят, както следва:

1.Спирков заслон № 37, с ново наименование „Икономически техникум” и местонахождение на ул. Пирин, гр. Ямбол /в непосредствена близост на паркинга на ПГ по икономика „Георги Стайков Раковски”, гр. Ямбол/.

2. Спирков заслон № 1, с ново наименование „Патриарх Евтимий” и местонахождение на ул. „Оборище” по посока център, след пресечката на ул. „Патриарх Евтимий”, гр. Ямбол.

3. Спирков заслон № 39, с ново наименование „Филип Тотьо” и местонахождение на ул. „Атанас Кратунов”, гр. Ямбол.

4. Спирков заслон № 58, с ново наименование „Винис - център” и местонахождение на обходен път Запад, гр. Ямбол.

5. Спирков заслон № 59, с ново наименование „Винис” и местонахождение на обходен път Запад, гр. Ямбол.

 

            ІІ. На основание чл. 70, ал. 1 от Закона за концесиите и т. 1 в раздел ХVІ от концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011г. упълномощава кмета да сключи допълнително споразумение към договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт на град Ямбол, с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011г. за монтаж от страна на концесионера на описаните по т.І спиркови съоръжения.

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация дава дава съгласие концесионните обекти по Приложение № 1, Таблица № 1А към договор с рег. № ДГ05/0017/22.03.2011 г. да се изградят, както следва:

1. Спирков заслон № 48, с ново наименование „Руен” и местонахождение на ул. „Руен”, гр. Ямбол.

2. Павилион № 2, с ново наименование „Учителски институт” към спирков заслон № 6 и местонахождение на ул. „Граф Игнатиев”, гр. Ямбол.

3. Павилион № 8, с ново наименование „Яворов 1” към спирков заслон № 43 и местонахождение на ул. „Яворов”, гр. Ямбол.

4. Павилион № 19, с ново наименование „ХЕС” към спирков заслон № 13 и местонахождение на ул. „Пирин”, гр. Ямбол по посока център.

5. Павилион № 42, с ново наименование „ПЕНИ маркет” към спирков заслон № 62 и местонахождение на ул. „Търговска”, гр. Ямбол по посока център.

  6. Павилион № 54, с ново наименование „Патриарх Евтимий” към спирков заслон № 1 и местонахождение на ул. „Оборище” – посока център, след пресечката на ул. „Патриарх Евтимий”, гр. Ямбол.

 

ІV. На основание чл. 70, ал. 1 от Закона за концесиите и т. 1 в раздел ХVІ от концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011г. упълномощава кмета да сключи допълнително споразумение към договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт на град Ямбол, с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011г. за монтаж от страна на концесионера на описаните по т.І спирково съоръжение и павилиони.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на промяна в Транспортната схема на община Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Ямбол утвърждава промени в Общинската транспортна схема и маршрутните разписания на автобусните линии в нея, съгласно приложения – 1, 2, 3.