ПРОТОКОЛ № ХХХVІІІ

 

           

            Днес, 31.07.2014г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 15.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0009/24.07.2014г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 33, отсъстваха 4 – Антоанета Антонова, Калчо Донев, Николай Ганев, Ясен Киров.

            На заседанието присъства г-н Стоян Драгнев – зам. - кмет на община Ямбол.

Кворум в 15.05 часа 31 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Т. Петкова откри тридесет и осмото заседание на Общинския съвет.

           

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Гани Атанасов Ганев, Иванка Пенчева Господинова и Сали Рашидов Салиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Силвана Неделчева Костова и Мара Неделчева Костова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.      Предложение относно изразяване на мотивирано становище по искане за опрощаване на задължения от Вида Георгиева Видева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

4.      Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

5.      Предложение относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета в община Ямбол 2014 – 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

6.      Предложение относно откриване на четири нови социални услуги: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМ/, с адрес ул. „Ямболска комуна” № 70, гр. Ямбол, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМ/, с адрес ул. „Ямболска комуна” № 72, гр. Ямбол, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМ/, с адрес к-с „Зорница” № 20, гр. Ямбол и Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, с адрес ул. „Вит” № 81, гр. Ямбол, като държавно делегирани дейности, считано от 01.01.2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

7.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.518.134 по КК на гр. Ямбол по искане от ХЕС АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

8.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Колев и син - Антон Колев" за обект на ул. "Срем" № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

9.      Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

10.  Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот - ЧОС, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Златен рог" № 2 на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

11.  Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот - сгради за административни нужди, находящи се в гр. Ямбол, Градски парк на ОП "Паркове и зони за отдих".

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

12.  Предложение относно приемане на решения във връзка с ликвидацията на "Дезинфекционна станция – Ямбол” ЕООД и „Обреден комплекс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. МИЛАНОВ

 

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред. Няма предложения.

            Подлагам на гласуване анблок целия дневен ред.

            Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Гани Атанасов Ганев, Иванка Пенчева Господинова и Сали Рашидов Салиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Силвана Неделчева Костова и Мара Неделчева Костова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.      Предложение относно изразяване на мотивирано становище по искане за опрощаване на задължения от Вида Георгиева Видева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

4.      Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

5.      Предложение относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета в община Ямбол 2014 – 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

6.      Предложение относно откриване на четири нови социални услуги: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМ/, с адрес ул. „Ямболска комуна” № 70, гр. Ямбол, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМ/, с адрес ул. „Ямболска комуна” № 72, гр. Ямбол, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМ/, с адрес к-с „Зорница” № 20, гр. Ямбол и Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, с адрес ул. „Вит” № 81, гр. Ямбол, като държавно делегирани дейности, считано от 01.01.2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

7.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.518.134 по КК на гр. Ямбол по искане от ХЕС АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

8.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Колев и син - Антон Колев" за обект на ул. "Срем" № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

9.      Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

10.  Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот - ЧОС, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Златен рог" № 2 на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

11.  Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот - сгради за административни нужди, находящи се в гр. Ямбол, Градски парк на ОП "Паркове и зони за отдих".

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

12.  Предложение относно приемане на решения във връзка с ликвидацията на "Дезинфекционна станция – Ямбол” ЕООД и „Обреден комплекс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. МИЛАНОВ

 

            По всички точки от дневния ред Калоян Калиманов гласува с карта на името на Николай Пенев, тъй като е забравил своята.

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Гани Атанасов Ганев, Иванка Пенчева Господинова и Сали Рашидов Салиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

Папашимов – Представи предложението по приложения материал.

      Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на ХХХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 14.02.2014г. отпуска еднократна финансова помощ на:

1. Гани Атанасов Ганев от гр. Ямбол, живущ на ул. „Росица” № 47 в размер на 50 лв. (петдесет лева).

            2. Иванка Пенчева Господинова от гр. Ямбол, живуща в ж-к „Граф Игнатиев”, бл.56, вх. А, ет.8, ап. 21 в размер на 100 лв. (сто лева).

            3. Сали Рашидов Салиев от гр. Ямбол, живущ на ул. „Кожух планина” № 26 в размер на 100 лв. (сто лева).

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Мара Неделчова Костова и Силвана Неделчева Костова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

Папашимов – Представи предложението по приложения материал.

      Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Мара Неделчова Костова и Силвана Неделчева Костова от гр. Ямбол, ул. „Чая” № 19.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно изразяване на мотивирано становище по искане за опрощаване на задължения от Вида Георгиева Видева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

__________________________________________________________________________________

 

Янкова – Представи предложението по приложения материал.

            Йоргова – Аз имам един въпрос към председателя на комисията, тъй като от самия материал не мога да разбера на какво основание и какви са мотивите, за да бъде опростен дълга на тази госпожа. Искам малко повече пояснения.

            Янкова – Семейството на Вида Георгиева се състои от майка (Вида Георгиева) и син. И двамата не работят, живеят в несамостоятелно жилище, а под наем. Тя е с пенсия от 150 лева, а той е безработен. Лично разговарях и с двамата. Той бил отец и вземал по 15 лева, ако го поканят някъде, но не е бил на постоянна работа. Имаше вписано едно лице, което живее там, но при направеното проучване се установи, че такова лице не живее там. Ние поискахме информация дали лицето участва в издръжката на домакинството и се оказа, че такова лице не живее там и дори те проучват кой се е възползвал да се регистрира там като постоянно живеещ. Тя има заболяване, за което дава голяма част от пенсията си от 150 лева за лекарства. Задължението й е от 2008 година откогато са там. Те са суми, които са се натрупвали.

      Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 26                        против – 1                             въздържали се – 6

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация предлага на Президента на Република България да опрости задължението към Община Ямбол, формирано от  непогасени задължения по ЗМДТ – данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци на  Вида Георгиева Видева от гр. Ямбол, ж.к. „Г. Бенковски”, бл.4,  ет. 9, ап.51.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Тропчева - ПК ОКСМД приема предложението. (приложен протокол)

      Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.12, ал.3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2014 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета в община Ямбол 2014 – 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Захариев - ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Георгиева - Поредната програма на общинската администрация е предложена на нашето внимание, предложена е и на вниманието на ямболските граждани. С грабващия наслов ,,Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ямбол". Документ, касаещ сериозен проблем не само в Ямбол, но и в почти всички населени места в страната, а и в големите градове в Европа и в останалия свят. На заглавната страница даже има снимка на кученце, което може би трябва да ни подскаже за какво става реч нататък, та да не четем, защото като се зачетем, няма как да си замълчим. Не желая да коментирам структурата на проекта за Програма, тъй като за всички нас е ясно, че тази общинска администрация начело с Георги Славов традиционно работи с метода "копи-пейст" при разработването на подобни документи. И аз донякъде това го разбирам - ние няма да откриваме топлата вода, нито пък ще затормозяваме тъй лоялните към кмета служители, една част от които все още не са разбрали как и какво се работи в тази администрация. Изброени са чинно национални и международни нормативни документи, световни практики, дори научни студии на Световната здравна организация. Обяснени са и ефективните методи за установяване на контрол върху кучешката популация.

            Като човек, обучавал се в тази материя твърдя, че към днешна дата действително няма друг тип подход за решаване на проблема, но за пореден път съм възмутена от абсолютната безпардонност и нехайство при работата на общинската администрация. Защото аз не виждам какво тя е направила в този проектодокумент, какво отношение е вложила, какъв алгоритъм предлага за „поетапното редуциране броя на безстопанствените кучета и контрола върху отглеждането на домашни кучета тук в Ямбол, цел, представена в мотивировката на проекта.

            Днес колеги, г-н Драгнев, като част от тази Програма трябваше да ни се предоставят данни - колко са безстопанствените кучета в Ямбол - както абсолютната им стойност, така и категоризацията им по пол. И нещо повече - как тези кучета са разпределени по районите, кварталите на Ямбол - пак по абсолютна стойност, по пол, както и информация за процента на кастрираните спрямо всички бездомни в дадения квартал. Това е истинската работа на администрацията, тъй раздута по едни сериозни констатации, това е отношение към проблема. Защото тази информация, за която говорих е крачката напред. Когато е ясно за колко кучета говорим, тогава е ясно и какво финансиране е необходимо, за да се ограничи популацията им – колко са  средствата за кастриране, за обезпаразитяване, за престой в приют и пр. Само при наличие на изходни данни, само при наличие на конкретни стъпки, можем да реализираме контрол, защото тук ключовата дума е контрол. На мен не ми става ясно кое звено на администрацията отговаря за реализирането на Програмата и кой прави мониторинга и контрола.

            Къде към тази Програма е работния план за прилагане на тъй литературно описаните мерки - с дейност, с изпълнител, със срок, със средства, с контрольор. И тъй като постоянно в документа се говори за болести и замърсяване на околната среда, като че ли тук беше мястото да се запише задължението на общината да определи зони за разходка на кучета -компаньони по квартали, които да са обозначени с табели и да се определят такива с ограничен достъп, поставянето на кошчета за кучешки екскременти.

            Имам следните въпроси към вносителя, като предварително изисквам конкретни и точни отговори. Наслушах се за три години на хвалебствия и треперливи възвишени обяснения колко Кмета е велик и какви велики дела оставя в историята. Тя, историята, ще я четем скоро....и то не субективно, а болезнено откровено. Та въпросите ми, г-н Драгнев, са следните: Кой преброява кучетата на територията на община Ямбол? Къде може да се види графика за залавяне на безстопанствените кучета?  За периода 2008 - 2013 год. какви пари са изхарчени от бюджета на общината в тази сфера?  Търсени ли са възможности за привличане на средства от международни организации и ЕС? И ако да - информирайте ни. Има ли организации, които понастоящем помагат на общинската администрация в проблема с кучетата? Кои са те? Общината обмисляла ли варианти за корпоративно спонсорство и за набиране и работа с доброволци? Как ще убедите обществото и ветеринарната гилдия да подава коректна информация, която се изисква по закон за домашните кучета -компаньони?         

            Захариев - Не мога да се съглася с изказването на г-жа Георгиева. Аз си направих труда да отида до кучкарника, който и в момента е действащ, и да проверя работата на общината, и се оказа, че момчетата много добре и съвестно си изпълняват задълженията. Всяко едно заловено куче си има дневник, в който се записва процедурите, които се извършват. В момента законодателството налага да се върне на същото място откъдето е хванато. Това са европейски наредби, с които се съобразяваме. С новите наредби, които ще влязат през 2016 година, тогава вече общината ще бъде длъжна за всяко едно куче, което е заловила, да му създаде условия за живот. Целта на тази програма е през 2016 година вече да има много по-малко кучета, за които общината да се грижи. В периода 2008-2013 година за заловени, кастрирани и обезпаразитени около 2400 кучета. Тогава се е грижела фирма, която е спечелила конкурс. В момента общината се е заела с този проблем и за един месец има обезпаразитени 50 кучета. Смятам, че общината е положила достатъчно усилия за този проблем, който се среща във всички общини.

            Георгиева - Уважаеми г-н Захариев, не сте ме разбрали правилно, може би не сте ме слушали внимателно. Аз зная, че работи този приют за кучета, наясно съм по изискуемите нормативни документи, как се прилага закона, какво се прави с кучетата, как се описват дневниците. Моят въпрос и моите констатации бяха свързани с това, че когато ни се предлага тази програма, вносителя е длъжен да ни даде максимална информация. Такава в този документ липсва. Разбирате ли? Това исках да Ви кажа.

            Сивкова - Искам да кажа моето мнение относно съдържанието и съответно формата на този документ. Преди заседанието на ПК ТУТЕ го прочетох веднъж и на комисията гласувах с въздържал се, защото не бях съвсем сигурна дали това, което си го мисля е вярно. После го прочетох още няколко пъти и разбрах, че в този документ освен да се опише работата на приюта, която наистина в частта за тази организация е много добра, документът е абсолютно безмислен. На стр.6 има записани мерки за овладяване на популацията и това е същността. Първата мярка е общината да прави регистър на кучетата по данни, подадени от ветеринарите, което е изискване по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Законът действа от 2006 година, а аз питам какво е правила администрацията от тогава до сега и къде тази информация се съдържа, за да може да се отговори на въпроса на г-жа Георгиева – каква е изходната информация. Трябва ли да се напише нещо толкова безумно, за да може общината да започне да прави регистрация, тоест тази информация от ветеринарните лекари трябва да е отивала някъде досега. Втората мярка е за работата на приюта. Там забележки нямам. Ходила съм, на комисията присъства и управителя, наистина добре организирана работа. Третата мярка е образователна и информационна дейност и по-добра работа, ветеринарите да изпращат на общината информация. Мярката покрива първата и с това всъщност се изчерпва смисъла на тази програма. Така че, за мен няма отговор на въпроса как точно ще става овладяването на популацията на тези безстопанствени кучета. Работата на приюта е ясна, там няма да го коментирам. На следващо място по самата форма на документа, на миналата сесия на ОбС през месец юни приехме така наречените ,,Вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики на Общинска администрация Ямбол”. И миналия път реагирах, че този документ има изключително много пропуски, той просто не трябваше да бъде приеман. Прие се така или иначе с мнозинството в залата. Във връзка с този документ зачитам на стр.18 пише, че във всяка такава политика, която се разработва, програма, стратегия, план или каквото и да е, каквато е тази програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета, трябва да има следното нещо ,,подробно описание в рамките на документа на предлаганата система за осъществяване процедура на мониторинг, контрол и оценка, структура на екипа за наблюдение и контрол, подробно описание на неговите задължения, начина и периодите на докладване, процедура по наблюдение и отчитане на напредъка, моменти за междинна и последваща оценка на документа, процедурите за иницииране  и одобряване на промени в документа, утвърждаване от страна на ОбС на политиката, включително определената система за наблюдение, контрол и оценка, както и разработената система от индикатори”. Твърдя, че този документ, тази програма не отговаря на изискването на приетите на миналата сесия от нас вътрешни правила. Няма изискуемата структура, която изисква в един момент, когато ние поискаме да ни се каже какъв е напредъка от реализацията на тази програма, да дойде този екип, който като структура трябва да е описан тук, трябва да е ясно коя от онези няколко системи за наблюдение и оценка одобрихме с онези правила, и да ни се каже какъв е напредъка на програмата. Сега в програмата пише, че има много безстопанствени кучета, ама то ги е имало и 2006 година, така че моето предложение е отложим за следваща сесия приемането на решението на този документ, защото мен вече ми омръзна и ме е срам определени хора, некомпетентни, с липса на квалификация в тази администрация да създават едни документи и да принуждават вас, колеги, от ПП ГЕРБ да вдигате ръка и буквално да хвърляте дипломите си на земята, заради тези неща. Аз просто Ви моля подкрепете решението документа да се приеме на следваща сесия на ОбС, след като тези забележки бъдат отстранени.

            Драгнев – Ще отговоря писмено.

           

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова за отлагане.

            Гласували      за – 10                        против – 17                           въздържали се – 5

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 23                        против – 6                             въздържали се – 4

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на животните приема Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Ямбол за периода 2014 г. – 2016 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно откриване на четири нови социални услуги: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМ/, с адрес ул. „Ямболска комуна” № 70, гр. Ямбол, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМ/, с адрес ул. „Ямболска комуна” № 72, гр. Ямбол, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМ/, с адрес к-с „Зорница” № 20, гр. Ямбол и Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, с адрес ул. „Вит” № 81, гр. Ямбол, като държавно делегирани дейности, считано от 01.01.2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Папашимов - ПК ЗСД приема предложението. (приложен протокол)

            Славова – Аз съм социален педагог по диплома и нямам намерение към момента да я хвърлям. Искам само да Ви помоля, да Ви призова да подкрепим тази точка, а тя е за разкриване на 4 социални услуги, като държавно делегирана дейност, считано от 01 януари 2015 год.. Подкрепихме този проект на община Ямбол, чрез който бяха разкрити тези услуги резидентен тип, които дадоха възможност за една качествена и индивидуална грижа за децата и младежите, настанени там. Дадоха възможност за обгрижване в една среда, близка до семейната, с което подкрепиха тези уязвими групи от нашето население. Това още веднъж показа устойчивата и последователна социална политика на община Ямбол. Още веднъж призовавам да я подкрепите.

            Йоргова – Новите социални заведения ще станат делегирана държавна дейност. Въпроса ми е към г-жа Славова, може би тя ще е запозната още по-добре, тъй като това е в нейната област. Какво се случва със съпътстващите услуги? Общината към момента ще има ли достатъчния ресурс да покрие потребностите на тези нови 50 потребителя? Всички услуги в момента са съсредоточени в Комплекса за социални услуги и те, доколкото ми е известно, работят над капацитета си. Предвидено ли е нещо за в бъдеще, тъй като все пак видях, че проекта е до 31 декември 2014г.? После какво се случва? Защитеното жилище, което беше за хора с умствена изостаналост се намира на улица ,,Вит” № 81. Това мисля, че е бившата ,,Хипократ”. Там една част е изоставена и доколкото имам информация е свърталище на наркомани. Как може тези деца, които са настанени да са постоянно свидетели на една такава гледка? Не би ли следвало общината да разруши тази сграда или да направи нещо друго, за да може да го няма това нещо? Все пак говорим за защитено жилище и доколкото знам там са лица с умствени увреждания.

            Славова – Г-жо Йоргова, естествено че община Ямбол е помислила за тези социални услуги и за съпътстващите такива. Във връзка с това, ние увеличихме капацитета на Годишния план за развитие  на социални услуги 2015г., който беше разгледан тук и с който с г-н Калиманов тогава влязохме в конфронтация защо се увеличава капацитета. Ето затова се увеличава капацитета, за да може да поеме допълнителния ресурс и създадените нови социални услуги. Към момента категорично Отдел ,,Закрила на детето” към Дирекция ,,Социално подпомагане” издава направления, насочва потребителите на тези социални услуги без проблем и същите биват обслужвани от услугите. Знаете че в Комплексния център, аз не веднъж съм твърдяла, функционират и Центърът за социална рехабилитация и интеграция, и Дневен център за деца с увреждания, и Център за обществена подкрепа, така че проблем в поемането и обслужването на тези потребители към момента няма.

            Калиманов – Да, така е. Услугите са добри. Ще увеличим капацитета, но на мен въпроса ми е към вносителя и заместник – кмет г-н Драгнев. Тези четири социални услуги, които ще станат делегирана държавна дейност, към днешна дата изпълнени ли са на 100%?

            Драгнев – Относно първия въпрос на госпожа Йоргова за съседната сграда, която е изоставена на улица ,,Вит”, има охрана от охранителна фирма и не се допуска да влизат външни хора. Те всъщност са две сгради и едната, която е отзад, е по-разрушена, по-изоставена. Там идеята на общината е да я разрушим напълно, докато тази, която беше ,,Хипократ”, тя общо взето е запазена и там се охранява от охранителна фирма. Относно въпроса на г-н Калиманов за капацитета в момента, то е записано в предложението, че от 50 общо са заети 34 места за деца и младежи, и в защитеното жилище са настанени 8.

            Марчева – Нямам претенции да разбирам много от социални услуги, но много ясно е написано в предложението на кмета, че тези делегирани дейности, досега които са били изплащани от общината, сега ще бъдат делегирани на държавата и ще бъдат изплащани от там. Какво против имаме ние да бъде заплащано, след като държавата е преценила, направила си е проверките, проверила е капацитета дали е изпълнен, Министерството на социалните услуги е направило нужните констатации? Какво против имаме в момента да приемем това предложение? Не сме съгласни тази дейност да бъде заплащана от държавата ли или просто трябва да продължим да коментираме пак дали тези дейности се изпълняват, дали са в пълен капацитет и т.н., за да намерим някакъв недостатък в програмите?

            Йоргова – репл.– Ние нямаме нищо против дейностите, или по-точно тези нови жилища. Искаме малко повече яснота, заради това зададохме въпросите.

            Калиманов – репл. Нямаме нищо против социалните услуги. Притеснението за мен специално е, че тези центрове седят може би необитаеми и не в пълен капацитет. Това са моите притеснения. Нямам нищо против новите социални услуги и лично аз миналия път попитах кмета кога те ще станат делегирана държавна дейност. Аз ще подкрепя предложението.

            Славова – Г-н Калиманов, искам да Ви успокоя, след току що направена справка от Дирекция ,,Социално подпомагане”, която ние ежемесечно подаваме в Агенция за социално подпомагане, трите центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания работят към момента на пълен капацитет. Защитеното жилище също.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията, подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7а и 7д и чл. 36в, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/:

 

            1. Считано от 01.01.2015 г. в Община Ямбол да се разкрие нова социална услуга – «Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания» /ЦНСТДМ/ - като делегирана от държавата дейност в общински имот, находящ се на ул. «Ямболска комуна» № 70, гр. Ямбол, построен в общински поземлен имот с идентификатор 87374.527.182 по КК на града.

            1.1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 14 ползватели /за 12 деца и младежи + 2 места за спешно настаняване/

Целева група – деца от 3 до 18 годишна възраст, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на близки и роднини или в приемно семейство и лица от 18 до 29 годишна възраст, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Персонал – 14 щатни бр. и бюджет по ЕРС за 2015 г.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка – съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет.

 

            2. Считано от 01.01.2015 г. в Община Ямбол да се разкрие нова социална услуга – «Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания» /ЦНСТДМ/ - като делегирана от държавата дейност в общински имот , находящ се на ул. «Ямболска комуна» № 72, гр. Ямбол, построен в общински поземлен имот с идентификатор 87374.527.183 по КК на града.

            2.1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 14 ползватели /за 12 деца и младежи + 2 места за спешно настаняване/

Целева група – деца от 3 до 18 годишна възраст, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на близки и роднини или в приемно семейство и лица от 18 до 29 годишна възраст, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Персонал –14 щатни бр. и бюджет по ЕРС за 2015 г.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка – съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет.

 

            3. Считано от 01.01.2015 г. в Община Ямбол да се разкрие нова социална услуга – «Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания» /ЦНСТДМ/ - като делегирана от държавата дейност в общински имот, находящ се в ж.к. «Зорница» № 20, гр. Ямбол, построен в общински поземлен имот с идентификатор 87374.544.55 по КК на града.

            3.1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 14 ползватели /за 12 деца и младежи + 2 места за спешно настаняване/

Целева група – деца от 3 до 18 годишна възраст, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на близки и роднини или в приемно семейство и лица от 18 до 29 годишна възраст, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Персонал – 14 щатни бр. и бюджет по ЕРС за 2015 г.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка – съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет.

 

            4. Считано от 01.01.2015 г. в Община Ямбол да се разкрие нова социална услуга – «Защитено жилище за хора с умствена изостаналост»  - като делегирана от държавата дейност в общински имот, находящ се на ул. „Вит” № 81, гр. Ямбол, построен в общински поземлен имот с идентификатор 87374.528.345 по КК на града.

            4.1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 8 ползватели /8 младежи над 18 г./

Целева група - лица от 18 до 29 годишна възраст с умствена изостаналост, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Персонал – 5 щатни бр. и бюджет по ЕРС за 2015 г.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка – съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет.

 

            5. Възлага на кмета на община Ямбол да изпрати мотивираното Решение на Общински съвет – Ямбол, както и всички необходими документи за собственост на сградите и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до директора на Дирекция «Социално подпомагане» Ямбол и Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.518.134 по КК на гр. Ямбол по искане от ХЕС АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева - ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.518.134, по кадастралната карта на гр. Ямбол, като на АД  „Хидравлични елементи и системи”, ЕИК 838168266, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Пирин” № 1, представлявано от Прокурист Георги Атанасов Георгиев се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 417/85 968  и.ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.518.134 по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 85 968  кв.м., идентичен с УПИ І  в кв.155 , по регулационния план на град Ямбол, одобрен със заповед ТУ02/0094 от 15.08.2012 г., отреден за Производствена и складова дейност при граници на имота ПИ 87374.518.75, ПИ 87374.518.78, ПИ 87374.518.79,ПИ 87374.518.133, ПИ 87374.518.61, ПИ 87374.518.69, ПИ 87374.518.71 и  ПИ  87374.518.60, актуван с АОС 1748 от 08.08.2012 г., за сумата от 6 100.00 (шест хиляди и сто) лв. без ДДС.

            Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Колев и син - Антон Колев" за обект на ул. "Срем" № 3.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева - ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията, подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 25                        против – 2                             въздържали се – няма

            Приема се.

      Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 3 от ЗОС и чл. 17, ал. 6 от НРПУРОИ продължава срока на действие на Договор № 3306 от 15.07.2009 г. и Анекс № 1081 от 31.01.2013 г. за отдаден под наем общински обект, представляващ помещение за офис, находящо се на ул. „Срем” № 3 (партерен етаж), кв. 51, УПИ I, с площ от 54.00 кв. м., сключен с ЕТ „Колев и син – Антон Колев”, ЕИК 838132836, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж. к. „Христо Ботев”, бл. 26, вх. А, ет. 4, ап. 2, представлявано от Антон Вълчев Колев, до продажба на имота, но не по – късно от 01.08.2017г.

            2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да сключи анекс към договора за наем за посочения в т. 1 срок.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева - ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията, подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 25                        против – 2                             въздържали се – 1

            Приема се.

      Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 25                        против – 1                             въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове  имоти – частна общинска собственост, определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете и депозити за участие както следва:

         1. Недвижим имот – частна общинска собственост - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.152.4.1 по КК на гр. Ямбол, с площ 201.00 кв.м., с предназначение за делова и административна дейност, представляващ Партер от 2  стаи, 1  зала и санитарен възел в четириетажна монолитна масивна сграда, с идентификатор 87374.537.152.4, построена в общински ПИ 87374.537.152 по КК на града, а по ПУП ПР в УПИ ІV 152 , кв. 81, находящ се на ул. „Кабиле” № 1, гр. Ямбол, актуван с АОС 1685 от 07.03.2011 г.,  при граници на обекта: на ниво 1 - на същия етаж няма, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.152.4.5, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.152.4.2.

         Начална тръжна цена на имота 199 500.00 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен – 31 375 лв.

         Депозит за участие в търга 79 800.00 /седемдесет и девет хиляди и осемстотин/ лв.

         2. Недвижим имот – частна общинска собственост - Триетажна сграда с идентификатор 87374.535.25.8 по КК на град Ямбол, със ЗП 115.85 кв.м. и РЗП 344.39 кв.м., таван с площ 59.40 кв.м. и мазе с площ 61.57 кв.м., построена в общински ПИ 87374.535.25, с предназначение  за административна дейност, находящ се на ул. „Цар Иван Александър” № 6 А, гр. Ямбол, актуван с АОС 318/31.08.2000 г.

         Начална тръжна цена на имота 297 900.00 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен –70 271.00 лв.

         Депозит за участие в търга 119 160.00 /сто и деветнадесет хиляди сто и шестдесет/ лв.

 

       

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот - ЧОС, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Златен рог" № 2 на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Калиманов – Не мисля, че общинското предприятие има нужда от помещение на някакъв нов адрес. Към момента това общинско предприятие има база, има къде да се помещава, не виждам никакъв смисъл да им предоставяме нова база и то безвъзмездно. Така че моето предложение е ОП Комунални дейности и Обредни дейности да си остане на улица ,,Спарток” № 7.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуваме предложението на г-н Калиманов.

            Гласували      за – 2                          против – 18                           въздържали се – 2

            Приема се.

            Костов – отр. вот - Още когато разделихме двете общински предприятия на комунални и обредни дейности и паркове и зони за отдих, още тогава в правилника бяхме записали къде е административния адрес на новото предприятие. Още тогава, ако си спомняте имахме подобен спор. А затова, че не сте съгласен то да бъде дадено безвъзмездно, няма как на общинско предприятие, което не е търговско дружество, да не бъде дадено безвъзмездно. Така че сме изцяло в нормите на правилника, който сме приели, така че Ви предлагам да подкрепим тази точка на вносителя.

            Петкова - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 24                        против – 1                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС и чл. 20, ал. 1 от НРПУРОИ предоставя безвъзмездно право на управление на ОП „Комунални и обредни дейности” недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 1789 представляващ двуетажна сграда с идентификатор 87374.560.12.2 по КК на гр. Ямбол, с площ 338 кв. м., едноетажна сграда с идентификатор 87374.560.12.3 по КК на гр. Ямбол, с площ 43 кв. м., едноетажна сграда с идентификатор 87374.560.12.4 по КК на гр. Ямбол, с площ 38 кв. м. и едноетажна сграда с идентификатор 87374.560.12.5 по КК на гр. Ямбол, с площ 3 кв. м., всички построени в ПИ 87374.560.12, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог 2”.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот - сгради за административни нужди, находящи се в гр. Ямбол, Градски парк на ОП "Паркове и зони за отдих".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

      Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуваме проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от ЗОС предоставя безвъзмездно право на управление на ОП „Паркове и зони за отдих” на недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АОС 1719 от 21.02.2012г., находящ се в Градски парк, гр. Ямбол, построен в ПИ 87374.533.10  по КК на града, идентичен с част от  УПИ І, кв. 1 по РП на град Ямбол, одобрен със Заповед І-А-791 от 30.08.2005 г. и представляващ:

            - сграда с идентификатор 87374.533.10.2, построена  в ПИ 87374.533.10 по КК на град Ямбол, едноетажна със застроена площ 174 кв.м., с предназначение за административна, делова сграда 

            - сграда с идентификатор 87374.533.10.3 , построена  в ПИ 87374.533.10   по КК на град Ямбол, едноетажна със застроена площ 228 кв.м., с предназначение за административна, делова сграда.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на решения във връзка с ликвидацията на "Дезинфекционна станция – Ямбол” ЕООД и „Обреден комплекс” ЕООД.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

      Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 25                        против – 2                             въздържали се – 4

            Приема се.

      Подлагам на гласуваме проекторешението на вносителя анблок.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                        против – 1                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Марчева – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, във връзка с чл. 14 от договор с рег. № ДГ/05-00045 от 07.05.2014г. за възлагане на ликвидацията на „Дезинфекционна станция - Ямбол” ЕООД в ликвидация, продължава срока на ликвидацията на дружеството „Дезинфекционна станция - Ямбол” ЕООД в ликвидация с 1  (един) месец, считано от 07.08.2014г.

            Упълномощава кмета на общината да сключи допълнително писмено споразумение с ликвидатора за продължаване срока на ликвидационната процедура.

 

            ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, във връзка с чл. 14 от договор с рег. № ДГ/10-00006 от 12.04.2013г. за възлагане на ликвидацията на „Обреден комплекс" ЕООД в ликвидация, гр. Ямбол продължава срока на ликвидацията на дружеството „Обреден комплекс" ЕООД в ликвидация с 1 (един) месец, считано от 22.07.2014г.

            Упълномощава кмета на общината да сключи допълнително писмено споразумение с ликвидатора за продължаване срока на ликвидационната процедура.

 

 

Петкова – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и осмото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

 

 

                                                          Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

 

                                                                                  Д. Събев