РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 31 ЮЛИ 2014г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Гани Атанасов Ганев, Иванка Пенчева Господинова и Сали Рашидов Салиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Силвана Неделчева Костова и Мара Неделчева Костова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.      Предложение относно изразяване на мотивирано становище по искане за опрощаване на задължения от Вида Георгиева Видева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

4.      Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

5.      Предложение относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета в община Ямбол 2014 – 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

6.      Предложение относно откриване на четири нови социални услуги: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМ/, с адрес ул. „Ямболска комуна” № 70, гр. Ямбол, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМ/, с адрес ул. „Ямболска комуна” № 72, гр. Ямбол, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМ/, с адрес к-с „Зорница” № 20, гр. Ямбол и Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, с адрес ул. „Вит” № 81, гр. Ямбол, като държавно делегирани дейности, считано от 01.01.2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

7.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.518.134 по КК на гр. Ямбол по искане от ХЕС АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

8.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Колев и син - Антон Колев" за обект на ул. "Срем" № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

9.      Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

10.  Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот - ЧОС, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Златен рог" № 2 на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

11.  Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот - сгради за административни нужди, находящи се в гр. Ямбол, Градски парк на ОП "Паркове и зони за отдих".

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

12.  Предложение относно приемане на решения във връзка с ликвидацията на "Дезинфекционна станция – Ямбол” ЕООД и „Обреден комплекс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. МИЛАНОВ

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Гани Атанасов Ганев, Иванка Пенчева Господинова и Сали Рашидов Салиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на ХХХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 14.02.2014г. отпуска еднократна финансова помощ на:

1. Гани Атанасов Ганев от гр. Ямбол, живущ на ул. „Росица” № 47 в размер на 50 лв. (петдесет лева).

            2. Иванка Пенчева Господинова от гр. Ямбол, живуща в ж-к „Граф Игнатиев”, бл.56, вх. А, ет.8, ап. 21 в размер на 100 лв. (сто лева).

            3. Сали Рашидов Салиев от гр. Ямбол, живущ на ул. „Кожух планина” № 26 в размер на 100 лв. (сто лева).

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Мара Неделчова Костова и Силвана Неделчева Костова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Мара Неделчова Костова и Силвана Неделчева Костова от гр. Ямбол, ул. „Чая” № 19.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно изразяване на мотивирано становище по искане за опрощаване на задължения от Вида Георгиева Видева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация предлага на Президента на Република България да опрости задължението към Община Ямбол, формирано от непогасени задължения по ЗМДТ – данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци на  Вида Георгиева Видева от гр. Ямбол, ж.к. „Г. Бенковски”, бл.4,  ет. 9, ап.51.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл.12, ал.3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2014 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета в община Ямбол 2014 – 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на животните приема Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Ямбол за периода 2014 г. – 2016 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно откриване на четири нови социални услуги: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМ/, с адрес ул. „Ямболска комуна” № 70, гр. Ямбол, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМ/, с адрес ул. „Ямболска комуна” № 72, гр. Ямбол, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМ/, с адрес к-с „Зорница” № 20, гр. Ямбол и Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, с адрес ул. „Вит” № 81, гр. Ямбол, като държавно делегирани дейности, считано от 01.01.2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7а и 7д и чл. 36в, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/:

 

            1. Считано от 01.01.2015 г. в Община Ямбол да се разкрие нова социална услуга – «Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания» /ЦНСТДМ/ - като делегирана от държавата дейност в общински имот, находящ се на ул. «Ямболска комуна» № 70, гр. Ямбол, построен в общински поземлен имот с идентификатор 87374.527.182 по КК на града.

            1.1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 14 ползватели /за 12 деца и младежи + 2 места за спешно настаняване/

Целева група – деца от 3 до 18 годишна възраст, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на близки и роднини или в приемно семейство и лица от 18 до 29 годишна възраст, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Персонал – 14 щатни бр. и бюджет по ЕРС за 2015 г.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка – съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет.

 

            2. Считано от 01.01.2015 г. в Община Ямбол да се разкрие нова социална услуга – «Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания» /ЦНСТДМ/ - като делегирана от държавата дейност в общински имот , находящ се на ул. «Ямболска комуна» № 72, гр. Ямбол, построен в общински поземлен имот с идентификатор 87374.527.183 по КК на града.

            2.1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 14 ползватели /за 12 деца и младежи + 2 места за спешно настаняване/

Целева група – деца от 3 до 18 годишна възраст, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на близки и роднини или в приемно семейство и лица от 18 до 29 годишна възраст, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Персонал –14 щатни бр. и бюджет по ЕРС за 2015 г.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка – съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет.

 

            3. Считано от 01.01.2015 г. в Община Ямбол да се разкрие нова социална услуга – «Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания» /ЦНСТДМ/ - като делегирана от държавата дейност в общински имот, находящ се в ж.к. «Зорница» № 20, гр. Ямбол, построен в общински поземлен имот с идентификатор 87374.544.55 по КК на града.

            3.1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 14 ползватели /за 12 деца и младежи + 2 места за спешно настаняване/

Целева група – деца от 3 до 18 годишна възраст, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на близки и роднини или в приемно семейство и лица от 18 до 29 годишна възраст, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Персонал – 14 щатни бр. и бюджет по ЕРС за 2015 г.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка – съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет.

 

            4. Считано от 01.01.2015 г. в Община Ямбол да се разкрие нова социална услуга – «Защитено жилище за хора с умствена изостаналост»  - като делегирана от държавата дейност в общински имот, находящ се на ул. „Вит” № 81, гр. Ямбол, построен в общински поземлен имот с идентификатор 87374.528.345 по КК на града.

            4.1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 8 ползватели /8 младежи над 18 г./

Целева група - лица от 18 до 29 годишна възраст с умствена изостаналост, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Персонал – 5 щатни бр. и бюджет по ЕРС за 2015 г.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка – съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет.

 

            5. Възлага на кмета на община Ямбол да изпрати мотивираното Решение на Общински съвет – Ямбол, както и всички необходими документи за собственост на сградите и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до директора на Дирекция «Социално подпомагане» Ямбол и Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.518.134 по КК на гр. Ямбол по искане от ХЕС АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.518.134, по кадастралната карта на гр. Ямбол, като на АД  „Хидравлични елементи и системи”, ЕИК 838168266, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Пирин” № 1, представлявано от Прокурист Георги Атанасов Георгиев се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 417/85 968  и.ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.518.134 по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 85 968  кв.м., идентичен с УПИ І  в кв.155 , по регулационния план на град Ямбол, одобрен със заповед ТУ02/0094 от 15.08.2012 г., отреден за Производствена и складова дейност при граници на имота ПИ 87374.518.75, ПИ 87374.518.78, ПИ 87374.518.79,ПИ 87374.518.133, ПИ 87374.518.61, ПИ 87374.518.69, ПИ 87374.518.71 и  ПИ  87374.518.60, актуван с АОС 1748 от 08.08.2012 г., за сумата от 6 100.00 (шест хиляди и сто) лв. без ДДС.

            Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Колев и син - Антон Колев" за обект на ул. "Срем" № 3.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 3 от ЗОС и чл. 17, ал. 6 от НРПУРОИ продължава срока на действие на Договор № 3306 от 15.07.2009 г. и Анекс № 1081 от 31.01.2013 г. за отдаден под наем общински обект, представляващ помещение за офис, находящо се на ул. „Срем” № 3 (партерен етаж), кв. 51, УПИ I, с площ от 54.00 кв. м., сключен с ЕТ „Колев и син – Антон Колев”, ЕИК 838132836, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж. к. „Христо Ботев”, бл. 26, вх. А, ет. 4, ап. 2, представлявано от Антон Вълчев Колев, до продажба на имота, но не по – късно от 01.08.2017г.

            2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да сключи анекс към договора за наем за посочения в т. 1 срок.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове  имоти – частна общинска собственост, определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете и депозити за участие както следва:

         1. Недвижим имот – частна общинска собственост - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.152.4.1 по КК на гр. Ямбол, с площ 201.00 кв.м., с предназначение за делова и административна дейност, представляващ Партер от 2  стаи, 1  зала и санитарен възел в четириетажна монолитна масивна сграда, с идентификатор 87374.537.152.4, построена в общински ПИ 87374.537.152 по КК на града, а по ПУП ПР в УПИ ІV 152 , кв. 81, находящ се на ул. „Кабиле” № 1, гр. Ямбол, актуван с АОС 1685 от 07.03.2011 г.,  при граници на обекта: на ниво 1 - на същия етаж няма, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.152.4.5, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.152.4.2.

         Начална тръжна цена на имота 199 500.00 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен – 31 375 лв.

         Депозит за участие в търга 79 800.00 /седемдесет и девет хиляди и осемстотин/ лв.

         2. Недвижим имот – частна общинска собственост - Триетажна сграда с идентификатор 87374.535.25.8 по КК на град Ямбол, със ЗП 115.85 кв.м. и РЗП 344.39 кв.м., таван с площ 59.40 кв.м. и мазе с площ 61.57 кв.м., построена в общински ПИ 87374.535.25, с предназначение  за административна дейност, находящ се на ул. „Цар Иван Александър” № 6 А, гр. Ямбол, актуван с АОС 318/31.08.2000 г.

         Начална тръжна цена на имота 297 900.00 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен –70 271.00 лв.

         Депозит за участие в търга 119 160.00 /сто и деветнадесет хиляди сто и шестдесет/ лв.

 

       

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот - ЧОС, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Златен рог" № 2 на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС и чл. 20, ал. 1 от НРПУРОИ предоставя безвъзмездно право на управление на ОП „Комунални и обредни дейности” недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 1789 представляващ двуетажна сграда с идентификатор 87374.560.12.2 по КК на гр. Ямбол, с площ 338 кв. м., едноетажна сграда с идентификатор 87374.560.12.3 по КК на гр. Ямбол, с площ 43 кв. м., едноетажна сграда с идентификатор 87374.560.12.4 по КК на гр. Ямбол, с площ 38 кв. м. и едноетажна сграда с идентификатор 87374.560.12.5 по КК на гр. Ямбол, с площ 3 кв. м., всички построени в ПИ 87374.560.12, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог 2”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот - сгради за административни нужди, находящи се в гр. Ямбол, Градски парк на ОП "Паркове и зони за отдих".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от ЗОС предоставя безвъзмездно право на управление на ОП „Паркове и зони за отдих” на недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АОС 1719 от 21.02.2012г., находящ се в Градски парк, гр. Ямбол, построен в ПИ 87374.533.10  по КК на града, идентичен с част от  УПИ І, кв. 1 по РП на град Ямбол, одобрен със Заповед І-А-791 от 30.08.2005 г. и представляващ:

            - сграда с идентификатор 87374.533.10.2, построена  в ПИ 87374.533.10 по КК на град Ямбол, едноетажна със застроена площ 174 кв.м., с предназначение за административна, делова сграда 

            - сграда с идентификатор 87374.533.10.3 , построена  в ПИ 87374.533.10   по КК на град Ямбол, едноетажна със застроена площ 228 кв.м., с предназначение за административна, делова сграда.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на решения във връзка с ликвидацията на "Дезинфекционна станция – Ямбол” ЕООД и „Обреден комплекс” ЕООД.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, във връзка с чл. 14 от договор с рег. № ДГ/05-00045 от 07.05.2014г. за възлагане на ликвидацията на „Дезинфекционна станция - Ямбол” ЕООД в ликвидация, продължава срока на ликвидацията на дружеството „Дезинфекционна станция - Ямбол” ЕООД в ликвидация с 1  (един) месец, считано от 07.08.2014г.

            Упълномощава кмета на общината да сключи допълнително писмено споразумение с ликвидатора за продължаване срока на ликвидационната процедура.

 

            ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, във връзка с чл. 14 от договор с рег. № ДГ/10-00006 от 12.04.2013г. за възлагане на ликвидацията на „Обреден комплекс" ЕООД в ликвидация, гр. Ямбол продължава срока на ликвидацията на дружеството „Обреден комплекс" ЕООД в ликвидация с 1 (един) месец, считано от 22.07.2014г.

            Упълномощава кмета на общината да сключи допълнително писмено споразумение с ликвидатора за продължаване срока на ликвидационната процедура.