РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -

 

ЯМБОЛ ПРОВЕДЕНО НА 2 АПРИЛ 2015г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Георги Димитров и Димитринка Динкова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Димка Тодорова и Ана Зидарова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.      Предложение относно утвърждаване решенията за отказ на комисията по здравеопазване и социални дейности за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.      Предложение относно промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на отчет за организацията и дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно отчет за дейността и приемане на ГФО за 2014г. на ТД със 100 % общинско участие „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД и „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно продължаване срока на договора за възлагане на управление на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно продължаване срока на договора за възлагане на управление на "ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от имот – ПОС, помещения за зъботехнически лаборатории, ул. "Д. Благоев" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП за трасе на електропровод 20кV  за разширение на съществуващи енергийни обекти за пренос, разпределение и преобразуване на електрическа енергия и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно учредяване право на строеж през общински имоти за изграждане на оптична кабелна мрежа по искане на БТК ЕАД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно предоставяне възмездно право на ползване на общински имот 87374.73.662 в м. Старото летище на Георги Алексиев Костадинов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на ОП "Комунални и обредни дейности" - Ямбол и "Музея на бойната слава".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ОП "Комунални и обредни дейности" - бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.528.87 по КК на гр. Ямбол, ул. "Кичево" № 29.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж в ж. к. "Възраждане", бл.21, вх.Б.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на надстрояване по искане от Блага Димитрова Георгиева за обект на ул. „Бели Дрин” № 9, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.485 по КК на гр. Ямбол, м. Кайнашки баир, с.о. Кринчовица.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост - комплекс за отдих и спорт в ж. к. „Хале”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – ателиета, находящи се във Възрожденски етнографски комплекс.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно продажба на общински имоти по нормите на ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Златен рог", бл.9, вх.В, ет.8, ап.69, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. Хале, бл.13, вх.А, ет.15, ап.58, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот, находящ се в м. Нови лозя, в полза на Община Ямбол от Мария Станчева Попколева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.  Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Ямбол за заседанието на ,,Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 23.04.2015г., на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

26.  Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Георги Димитров и Димитринка Динкова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Георги Димитров Димитров и Димитринка Димитрова Динкова от гр. Ямбол, ул. „Огоста" № 91.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Димка Тодорова и Ана Зидарова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на ХLІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 16.02.2015г. отпуска еднократна финансова помощ на:

1. Димка Атанасова Тодорова от гр. Ямбол, живуща в ж. к. „Диана", бл.18, вх. Е, ет.8 в размер на 1000 лв.(хиляда лева).

2. Ана Енева Зидарова от гр. Ямбол, „В. Априлов", № 2а, ет.3 в размер на 100 лв.(сто лева).

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно утвърждаване решенията за отказ на комисията по здравеопазване и социални дейности за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.12, ал.4 от ПОРНОЕФПСЗП, Общински съвет - Ямбол утвърждава решенията на ПК ЗСД за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ на Николинка Николова Ахмакова, Пенчо Кръстев Динков, Асан Исмаилов Асанов, Радка Кръстева Стоянова, Гани Атанасов Ганев , Иван Динев Александров, Мария Колева Вътева поради липса на спешни здравни проблеми и на Виолетка Димитрова Петрова, поради липса на разходооправдателни документи.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Избира за членове на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол: инж. Красимир Стоилов - директор ПТГ „Иван Райнов", Петя Пенева - директор ОУ „П. Р. Славейков", д-р Румяна Русева - гл. инспектор към дирекция „Обществено здраве", РЗИ Ямбол, Станка Боянова - психолог и гл. експерт към дирекция „Медицински дейности", РЗИ Ямбол, Иван Караманолов - инспектор Детска педагогическа стая при РУП - Ямбол, Даниела Иванова - секретар на МКБППМН при Община Ямбол и Павлина Панкова - психолог в Превантивно информационен център за борба с наркоманиите.

2. Възлага изпълнението на решението на кмета на община Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на отчет за организацията и дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Общински съвет – Ямбол приема за информация Отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2014г.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА Предложение относно отчет за дейността и приемане на ГФО за 2014г. на ТД със 100 % общинско участие „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД и „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 137, ал.1, т.3 и т.4 от Търговския закон, чл. 21, ал.1, т.8 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал.1, т.6, във връзка с чл. 53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

            1. Приема годишния финансов отчет и баланса за 2014г. на:

             1.1. „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

             1.2. „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            2. Определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба по годишния финансов отчет на:

              2.1. „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

              2.2. „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

         3. Определеният дивидент за „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД да бъде приведен в срок до 30 юни 2015г., по сметка: IBAN BG 13 SOMB 9130 8424420344, BIC SOMBBGSF, код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент) при „Общинска банка” АД, клон гр. Ямбол.

            4. На основание чл.54, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1, т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества предоставя дивидента за 2014г. реализиран от „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД на дружеството, които средства да се употребят за извършване на строително-ремонтни дейности на санитарни помещения /тоалетни/, находящи се в сградата на лечебното заведение.

            5. На основание чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

             Освобождава от отговорност за финансовата 2014г. управителите на:

             5.1.„ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

             5.2. „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно продължаване срока на договора за възлагане на управление на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.9, ал.1, т.14, във връзка с чл.39, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества удължава срока на договора за възлагане управлението на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД на д-р Венцислав Иванов Славов с 3 /три/ години, считано от 18.04.2015г. като упълномощава кмета да сключи допълнително споразумение.

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продължаване срока на договора за възлагане на управление на "ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.9, ал.1, т.14, във връзка с чл.39, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества удължава срока на договора за възлагане управлението на „ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД на д-р Христо Атанасов Желев с 3 /три/ години, считано от 18.04.2015г., като упълномощава кмета да сключи допълнително споразумение.

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от имот – ПОС, помещения за зъботехнически лаборатории, ул. "Д. Благоев" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.67, ал.1, чл.69, ал.1, чл.69а,ал.1 и ал.2 Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества,

І. Управителят на „Дентален център № 1 Ямбол” ЕООД да проведе процедура за отдаване под наем на обектите:

1. Помещения /два кабинета и помощно помещение/ с обща площ 111.00 кв.м. за зъботехническа лаборатория;

        2. Помещение , с обща площ 93.7 кв.м. за зъботехническа лаборатория,

 находящи се в сграда с идентификатор 87374.531.416.2, актувана с АОС № 123 от 09.03.2000г., находяща се на ул. „Димитър Благоев” № 2, гр. Ямбол.

ІІ. Утвърждава тръжна документация, по приложение № 1, № 2 за описаните обекти.

ІІІ. Упълномощава управителния орган на дружеството да назначи комисия за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП за трасе на електропровод 20кV  за разширение на съществуващи енергийни обекти за пренос, разпределение и преобразуване на електрическа енергия и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37 с ЕИК 115552190 и представител Роналд Брехелмахер разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе с дължина 234м. на подземен електропровод 20кV за разширение на съществуващи енергийни обекти за пренос, разпределение и преобразуване на електрическата енергия, преминаващо през поземлени имоти в земеделска територия публична общинска собственост, с идентификатори 87374.60.539 и 87374.60.555 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чукура” с начин на трайно ползване – за селскостопански, полски, ведомствен път.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване право на строеж през общински имоти за изграждане на оптична кабелна мрежа по искане на БТК ЕАД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , във връзка чл.7(3) и чл.37(4)4 от ЗОС,  чл.188(5) от ЗУТ,  чл.281”а” и чл.287(3) и ал.4 от ЗЕС дава съгласие да се учреди право на строеж на  „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 115”и”, представлявано от Атанас Илиев Добрев за изграждане на  „Оптична кабелна мрежа FTTYA_CEN_IN_0001_PON01_0001” през имоти публична общинска собственост безвъзмездно, а за имоти частна общинска собственост за сумата от 2 660.00 (две хиляди шестстотин и шестдесет) лв., както следва:

           

Поземлен имот

Вид собственост

Начин на трайно ползване на имота

Площ на имота в кв.м.

Дължина на трасето през имота в м.

Площ на сервитута в имота в кв.м.

87374.535.5

Общинска публична

За второстепенна улица

5263.16

248.70

99.48

87374.535.14

Общинска публична

За второстепенна улица

357.52

11.62

4.65

87374.535.15

Общинска частна

Комплексно застрояване

1817.75

8.41

3.36

87374.535.28

Общинска публична

За второстепенна улица

6866.64

123.32

49.33

87374.535.36

Общинска частна

Средно застрояване ( от 10 до 15 м.)

288.55

21.60

8.64

87374.535.38

Общинска частна

Средно застрояване ( от 10 до 15 м.)

657.99

44.80

17.92

87374.535.65

Общинска публична

За второстепенна улица

10325.37

39.88

15.95

87374.535.106

Общинска публична

За второстепенна улица

347.02

43.30

17.32

87374.535.107

Общинска публична

За второстепенна улица

3139.54

15.50

6.20

87374.538.6

Общинска публична

За второстепенна улица

1253.59

42.99

17.20

87374.538.117

Общинска публична

За второстепенна улица

5187.17

123.85

49.54

87374.537.68

Общинска публична

За второстепенна улица

2100.60

21.85

8.74

87374.537.73

Общинска частна

За комплексно застрояване

1497.16

53.55

21.42

87374.537.76

Общинска публична

За второстепенна улица

1711.18

0.97

0.39

87374.537.83

Общинска публична

За площад

13969.15

31.12

12.45

87374.537.172

Общинска публична

За второстепенна улица

616.57

27.93

11.17

87374.537.106

Общинска частна

Комплексно застрояване

414.58

20.9

8.36

87374.538.19

Общинска публична

За второстепенна улица

615.95

17.31

6.92

87374.538.22

Общинска публична

За паркинг

1734.75

41.59

16.64

87374.538.85

Общинска публична

За второстепенна улица

4886.84

114.34

45.74

87374.538.99

Общинска публична

За второстепенна улица

261.33

26.74

10.70

87374.538.114

Общинска публична

За второстепенна улица

705.68

48.80

19.52

87374.538.66

Общинска публична

За второстепенна улица

804.60

10.45

4.18

87374.538.23

Общинска частна

Комплексно застрояване

1195.20

9.95

3.98

87374.538.25

Общинска публична

За второстепенна улица

808.07

8.80

0.32

87374.538.31

Общинска частна

Средно застрояване ( от 10 до 15 м.)

425.29

10.27

4.11

87374.537.123

Общинска публична

За второстепенна улица

1225.79

135.77

54.31

87374.537.167

Общинска публична

За първостепенна улица

5996.04

5.70

2.28

87374.537.113

Общинска публична

За първостепенна улица

5783.71

2.61

1.04

87374.530.276

Общинска частна

За търговски обект,комплекс

3324.61

6.87

2.75

87374.530.281

Общинска публична

За първостепенна улица

10497.78

86.61

34.64

87374.537.18

Общинска публична

За второстепенна улица

929.55

41.87

16.75

Общо за всички имоти

 

 

 

1439.97

575.99

Общо за имотите публична общинска собственост

 

 

 

1290.71

516.29

Общо за имотите частна общинска собственост

 

 

 

149.26

59.70

 

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.37, ал.7 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне възмездно право на ползване на общински имот 87374.73.662 в м. Старото летище на Георги Алексиев Костадинов.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост , във връзка с чл.12 от Закона за пчеларството:

 1. Учредява възмездно право на ползване на Георги Алексиев Костадинов от гр. Ямбол, ул. ”Твърдица № 9, за имот общинска собственост, съставляващ:

-  1 /един /декар или част от поземлен имот с идентификатор 87374.73.662, начин на трайно ползване: дере, разположен в земеделска територия, цялото с площ 6 008 /шест хиляди и осем/ кв.м., местност „Старото летище”.

2. Възлага на кмета на община Ямбол да сключи с Георги Алексиев Костадинов договор за възмездно право на ползване върху имота описан в т.1 за срок от 5 /пет/ години, при годишна цена 20.84 лв. /двадесет лева и осемдесет и четири стотинки/ без ДДС, съгласно Приложение № 1, т.57 от от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, считано от 01.04.2015г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на ОП "Комунални и обредни дейности" - Ямбол и "Музея на бойната слава".

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно за управление на:

                                     I.      ОП „Комунални и обредни дейности” – Ямбол, ЕИК 0009704960123, с адрес на управление: ж.к „Златен рог” № 2, гр. Ямбол

                            - Специален автомобил DAF FA45130 с рег. № У 9002 АВ;

                                  II.      „Музей на бойната слава”, ЕИК 176397413, с адрес на управление: ул. „Ст. планина” № 1

-        Товарен автомобил ЗИЛ 130, с рег. № У3465 АМ

-        Шкода Мадара, с рег. № У 2034 АМ

             ІІІ. Предоставянето да се извърши с приемо-предавателен протокол, след което промяната да се отрази в счетоводните регистри на двете страни.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ОП "Комунални и обредни дейности" - бюджетна дейност към Община Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 и чл.55 от Закона за общинската собственост приема изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности” – бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва:

1.       Изменя чл.10, ал.2 със следния текст: „Числеността на персонала на предприятието е 43 щ. бр., разпределена в следните бюджетни дейности, съгласно единната бюджетна класификация:”

2. Изменя чл.10, ал.2, т.4 със следния текст:

  „4. дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” Звено „Пътна сигнализация и ограничителни елементни системи”5 щ. бр.;

3. Изменя чл.10, ал.2, т.5 със следния текст:

  „5. дейност 745 „Обредни домове и зали” Звено „Обредни дейности” – 12 щ. бр.;

4.      Изменя чл.12, ал.2, т.1. със следния текст: „Вид образование – висше образование, степен бакалавър;

5.      Отменя чл.12, ал.2, т.2;

6.      Отменя чл.12, ал.2, т.3;

7.      Допълва чл.14, ал.2, т.11. със следния текст: „Отговаря за събираемостта на приходите, с изключение на тези, реализирани от наемите на общинските жилищни имоти”.

8.      Добавя нов § 5 в следния вид: „Измененията и допълненията в правилника, влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет – Ямбол.

 

ІІ. Приема, всички плащания, касаещи наем за общински жилищни имоти и съответните такси битови отпадъци, да се заплащат в Центъра за услуги и информация в сградата на Общинската администрация на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7, гр. Ямбол.

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.528.87 по КК на гр. Ямбол, ул. "Кичево" № 29.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.528.87 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и осем точка осемдесет и седем) по кадастралната карта на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АК,  с площ 238.00 /двеста тридесет и осем/ кв. м.,  начин на трайно ползване - ниско застрояване, включен в УПИ VІІ 369 372 /римско седем, арабско триста шестдесет и девет триста седемдесет и две/  в кв.52 /петдесет и две/  по регулационния план на гр. Ямбол,  одобрен  със Заповед І-А-630/02.08.1994 г., находящ се на ул. „Кичево” № 29 и „Акация” № 39 в размер на 14 700 (четиринадесет хиляди и седемстотин) лв.  без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Фердес Сейдамедова Мехмедова.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж в ж. к. "Възраждане", бл.21, вх.Б.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна оценка на допълнително право на строеж на Жечка Маринова Димитрова, с местоживеене с. Овчи кладенец, община Тунджа, Иван Ангелов Гончев, с местоживеене гр. Варна и Станимира Ангелова Ганчева, с местоживеене гр. София за 23.20 кв.м. върху общински ПИ 87374.552.11 по КК на гр. Ямбол, с площ 14 060 кв.м. за преустройство на таванско помещение в апартамент в многофамилна жилищна сграда с идентификатор 87374.552.11.48 по КК на града, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане” бл.21, вх.Б, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 2 218.50 лв. / две хиляди двеста и осемнадесет лева и петдесет стотинки/.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на надстрояване по искане от Блага Димитрова Георгиева за обект на ул. „Бели Дрин” № 9, гр. Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на надстрояване от 42.00 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.542.141, по КК на град Ямбол, целият с площ 7 967.00 кв. м. за Промяна на предназначението на търговски обект в лекарски кабинети и преустройство на част от тавански складов етаж в жилище - сграда с идентификатор 87374.542.141.8, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Бели Дрин” № 9 в размер на 5 800.00 / пет хиляди и осемстотин/ лв. на която цена учредява правото на Блага Димитрова Георгиева, с местоживеене гр. Елхово,  ул. „Иван Вазов” № 2.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.485 по КК на гр. Ямбол, м. Кайнашки баир, с.о. Кринчовица.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.512.485, по кадастралната карта на гр. Ямболкато на  Елена Николова Илиева, Нина Илиева Николова и Станимира Илиева Николова се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост  87/834 /осемдесет и седем от осемстотин тридесет и четири/ и.ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.512.485 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиристотин осемдесет и пет) по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Кайнашки баир”, целият  с площ 834 /осемстотин тридесет и четири/ кв. м., представляващ УПИ XXXVII /тридесет и седем/ по регулационния план на град Ямбол – СО „Кринчовица”, отреден за "жилищно застрояване”, при граници на имота ПИ 87374.573.134, ПИ 87374.512.486, ПИ  87374.512.115 и ПИ 87374.512.204 по КК на града, актуван с АОС 1883 от 25.02.2015г., за сумата от 747.20 (седемстотин четиридесет и седем лева и двадесет стотинки) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост - комплекс за отдих и спорт в ж. к. „Хале”.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

                       

            Предложението не се прие.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – ателиета, находящи се във Възрожденски етнографски комплекс.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

  

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, Регионален исторически музей да проведе процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване на ателиета, за осъществяване на занаятчийска дейност с обща площ 27.59 кв. м., находящи се в сграда с идентификатор 87374.555.154.2, част от застроен поземлен имот – Възрожденски етнографски комплекс, с идентификатор 87374.555.154, актуван с АОС № 1759/27.01.2013г., с обща площ 1465 кв. м, находящ се в кв. „Каргон”, гр. Ямбол, при следните условия:

 

Ателие 1 – с площ 9.57 кв. м.

      1. Начална тръжна месечна наемна цена – 34.16 лв., без ДДС /определена по т.55 от Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

 2. Предмет на дейност –  художествени занаяти

 3 Срок на отдаване – 3 години;

 4. Депозит – 205 лв.

 5. Запазване предмета на дейност.

 

Ателие 2 – с площ 8.94 кв. м.

      1. Начална тръжна месечна наемна цена – 31. 92лв., без ДДС /определена по т.55 от Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

 2. Предмет на дейност –  художествени занаяти

 3 Срок на отдаване – 3 години;

 4. Депозит – 190 лв.

 5. Запазване предмета на дейност.

 

Ателие 3 – с площ 9.08 кв. м.

      1. Начална тръжна месечна наемна цена – 32.42 лв., без ДДС /определена по т.55 от Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

 2. Предмет на дейност –  художествени занаяти

 3 Срок на отдаване – 3 години;

 4. Депозит – 195 лв.

 5. Запазване предмета на дейност.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно продажба на общински имоти по нормите на ЗОС.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, да бъдат продадени чрез процедури на публични търгове -  имоти частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.254 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за жилищни нужди, имот 1936 в кв. 105 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 257 кв. м., находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 4, актуван с АОС  – частна № 1602 от  19.04.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 18 250.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 125.00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.228 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен ПИ 2271 за жилищни нужди в кв. 103 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 256 кв. м., находящ се на ул. „Видин” № 21, актуван с АОС  – частна № 997 от  15.04.2004 г.

Начална тръжна цена на имота 23 142.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 11 570.00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.548.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ 4470 за друг вид застрояване, в кв. 152 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 1 215 кв. м., находящ се на ул. „Бакаджик”, №30,актуван с АОС  – частна № 1581 от  10.08.2009 г.

Начална тръжна цена на имота 68 650.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 34 325.00 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.305 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 364 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода” № 27, актуван с АОС  – частна № 168 от  23.10.2000 г.

Начална тръжна цена на имота 13 100. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 6 550.00 лв.

 

5. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.439 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХVІІ за жилищни нужди, в кв.119, с площ 470 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода”, актуван с АОС  – частна № 1642 от  04.08.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 16 200. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 8 100.00 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.117 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за обществена сграда - комплекс в кв. 6 по регулационния план на гр. Ямбол., с площ 6001.00 кв.м., актуван с АОС – частна 1234/24.03.2006 г., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 152 425. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 76 210.00 лв.

7. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за търговски център и общински подземни паркинг гаражи, кв. 74 по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Г. Бенковски”, с площ 15 503 кв.м., актуван с АОС – частна № 1594 от 04.03.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 427 500. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 213 750.00 лв.

8. Магазин на ул. „Тракия” № 16, гр. Ямбол, находящ се в приземен етаж на сградата, представляващ  – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.543.117.1.5 по КК на гр. Ямбол, със застроена площ 146.89 кв.м., актуван с АОС – частна № 76 от 22.07.1999 г.

Начална тръжна цена на имота 70 000. 00 лв.

Депозит за участие в търга 35 000.00 лв.

9. Поземлен имот с идентификатор 87374.544.37 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V в кв.1 по плана за регулация на кв.”Зорница”,град Ямбол, отреден за „Комплексно обществено обслужване”. Имота е с площ  493 кв.м. и има следните граници: имот 87374.544.36, имот 87374.544.49 , имот 87374.544.38, имот 87374.544.13 и имот 87374.544.30 . Актуван е с АОС № 1198/13.06.2005 г.

Начална тръжна цена на имота 33 360.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 16 680.00 лв.

10. Самостоятелен обект за битови услуги в сграда, идентификатор 87374.541.36.2.16 по КК на гр. Ямбол - целия пети етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г. с площ 347.00  кв.м. и 15.24 % идеални части от общите части на сградата, находяща се на ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна № 1621/22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 216 000. 00 лв.

Депозит за участие в търга 108 000.00 лв.

11. Самостоятелен обект за битови услуги в сграда,  идентификатор 87374.541.36.2.15 по КК на гр. Ямбол - целия четвърти етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с площ 347.00 кв.м. и  15.24 % идеални части от общите части на сградата, находяща се на ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна 1620/22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 216 000. 00 лв.

Депозит за участие в търга 108 000.00 лв.

12. Заведение за бързо обслужване - снек бар, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.66.6.1 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка шестдесет и шест точка шест точка едно/ по КК на гр. Ямбол,  със застроена площ 235 /двеста тридесет и пет/ кв.м., в т.ч.: на ниво 1 /подземен етаж/ - WC от 65.20 кв.м. и на ниво 2 /първи етаж/ - зала за посетители  от 124.80 кв.м. и кухня от 45.00 кв.м. в монолитна сграда с идентификатор 87374.537.66.6, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху ПИ 87374.537.66 за построяването му, актуван с АОС №1752 от 27.08.2012г., находящ се на ул. „Каранова” №2, гр. Ямбол, при граници : на ниво 1- на същия етаж – обекти 87374.537.66.6.4 и 87374.537.66.6.5, над обекта – няма, под обекта – няма, на ниво 2  - на същия етаж обекти 87374.537.66.6.3 и 87374.537.66.6.2, над обекта – обект 87374.537.66.6.3, под обекта – няма.

Начална тръжна цена на имота 199 600. 00 лв.

Депозит за участие в търга 99 800.00 лв.

13. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.349 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и осем точка триста четиридесет и девет/ по КК на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХVІІІ в кв. 29 за търговски обект, с площ 919.00 кв.м., находящ се на ул. „Странджа" актуван с АОС – частна №1766/05.02.2013г.

Начална тръжна цена на имота 65 250. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 32 620.00 лв.

14. Поземлен имот № 87374.543.414  /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три, точка, четиристотин и четиринадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Бунар хисар” № 19, с площ 420.00 /четиристотин и двадесет/ кв.м.,  който е част от   УПИ ХІХ 1492,1493   в кв. 27 по плана за регулация на   гр. Ямбол., актуван с АОС 1514 от 27.10.2008 г., при граници ПИ 87374.543.415, ПИ 87374.543.421, ПИ 87374.543.422, ПИ 87374.543.423, ПИ 87374.543.460 и ПИ 873874.543.413.

Начална тръжна цена на имота 38 700. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 19 350.00 лв.

15. Поземлен имот   № 87374.543.424 /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три. точка, четиристотин двадесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол,  ул. „Бунар Хисар” № 19, с площ 199.00 /сто деветдесет и девет/ кв.м.,  който е част от   УПИ ХХ 1494,1495,1498 и 1499   в кв. 27   по плана за регулация на   гр. Ямбол, актуван с АОС 1515 от 27.10.2008 г., при граници за имота ПИ 87374.543.423, ПИ 87374.543.425 и ПИ 87374.543.460. и поземлен имот   № 87374.543.425  /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три. точка, четиристотин двадесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Бунар хисар” № 19, с площ 158.00 /сто петдесет и осем/ кв.м.,  който е част от   УПИ ХХ 1494,1495,1498 и 1499  в кв. 27 по плана за регулация на   гр. Ямбол, актуван с АОС 1517 от 29.10.2008 г., при граници за имота 87374.543.423, ПИ 87374.543.426, ПИ 87374.543.427, ПИ 87374.543.460, ПИ 87374.543.428 и  ПИ 87374.543.424.

Начална тръжна цена на имота 32 500. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 16 250.00 лв.

16. Поземлен имот № 87374.543.428 /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три. точка, четиристотин двадесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Гали поле” № 51, с площ 360.00 /триста и шестдесет/ кв.м.,  в  УПИ ХХ 1494,1495, 1498,1499 в кв. 27 по плана за регулация на гр. Ямбол, актуван с АОС 1512 от 16.10.2008 г., при граници ПИ 87374.543.425, ПИ 87374.543.427, ПИ 87374.543.429, ПИ 87374.543.459 и ПИ 87374.543.460.

Начална тръжна цена на имота 32 800. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 16 400.00 лв.

17. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 535.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.39, имот 87374.547.42, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1326 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 34 800. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 17 400.00 лв.

18. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.42 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 466.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.41, имот 87374.547.43, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1327 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 30 300. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 150.00 лв.

19.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.43 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 401.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.44, имот 87374.547.42, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1328 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 26 100. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 050.00 лв.

20.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.44 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 337.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.43, имот 87374.547.45, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1329 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 19 800. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 900.00 лв.

21.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.45 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 338.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.46, имот 87374.547.44, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1330 от 26.01.2007г.

Начална тръжна цена на имота 19 800. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 900.00 лв.

22.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 279.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.45, имот 87374.547.52, имот 87374.547.53 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1331 от 26.01.2007г.

Начална тръжна цена на имота 16 900. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 8 450.00 лв.

23.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 в кв. 23 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 1 274.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.48, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.53. Актуван е с АОС № 1325 от 25.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 75 400. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 37 700.00 лв

24. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.39 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 5 265.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.41, имот 87374.547.52, имот 87374.547.40 и имот 87374.547.54. Актуван  с АОС № 1322 от 24.01.2007г.

Начална тръжна цена на имота 276 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 138 000.00 лв.

25. Поземлен имот с идентификатор 87374.513.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХІХ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона, отреден за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”. Имота е с площ 4000.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.513.47, имот 87374.513.49, имот 87374.513.48 и имот 87374.513.24. Актуван  с АОС № 963 от 28.07.2003 г.

Начална тръжна цена на имота 54 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 27 400.00 лв.

26. Поземлен имот с идентификатор 87374.513.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХVІІІ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона, отреден за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”. Имота е с площ 4165.00 кв.м.  и  има следните  граници:  имот 87374.513.45, имот 87374.513.49, имот 87374.513.48 и имот 87374.513.46. Актуван  с АОС № 964 от 28.07.2003 г.

Начална тръжна цена на имота 57 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 28 500.00 лв.

27. Офис - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.91 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и пет точка двадесет и девет точка три точка деветдесет и едно/ по КК на гр. Ямбол, , с обща  площ 258.00 / двеста петдесет и осем/  кв.м. , находящ се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29, актуван с АОС 1774 от 11.03.2013 г. 

Начална тръжна цена на имота 304 700.00 лв.

Депозит за участие в търга 152 350.00 лв.

28. Самостоятелен обект за обществено хранене с идентификатор 87374.541.36.2.17  по КК на гр. Ямбол, с площ 233.00 кв.м., находящ се в подземния етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г. и 10.23 % /десет цяло и двадесет и три/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 30.69 /тридесет цяло и шестдесет и девет/ кв.м., актуван с АОС 1658 от 06.08.2010 г., находящ се на ул. „Търговска” № 57, ет  -1, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 136 620.00 лв.

Депозит за участие в търга 68 100.00 лв.

29. Втори етаж от двуетажна сграда, представляващ  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.532.59.1.2 с предназначение за жилище, със застроена площ 144.50 кв.м., и таван със застроена площ 127.00 кв.м, находящи се на ул. „Стара планина” № 14, гр. Ямбол, актувани с АОС – частна № 181 от  21.12.2000 г.

Начална тръжна цена на имота 26 900.00 лв.

Депозит за участие в търга 13 450.00 лв.

30. Поземлен имот с идентификатор 87374.521.2 по кадастралната карта на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 63 938  кв.м. трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, актуван с АОС 1792 от 08.07.2013 г., находящ се в ж.к. „Г. Бенковски”, гр. Ямбол, при граници на имота ПИ 87374.521.1, ПИ 87374.521.70, ПИ 87374.19.99, ПИ 87374.19.111  и ПИ  87374.19.112.

Начална тръжна цена на имота 946 300.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 473 150.00 лв.

31. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.93 по КК на град Ямбол, с общ площ 47.00 кв.м., находящ се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, построена през 1989г. с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29, находящ се на ул. „Цар Иван Александър” №7, актуван с АОС 1777 от 13.03.2013г.

Начална тръжна цена на имота 57 500.00лв.

Депозит за участие в търга 28 750.00 лв.

32. Недвижим имот – частна общинска собственост - Триетажна сграда с идентификатор 87374.535.25.8 по КК на град Ямбол, със ЗП 115.85 кв.м. и РЗП 344.39 кв.м., таван с площ 59.40 кв.м. и мазе с площ 61.57 кв.м., построена в общински ПИ 87374.535.25, с предназначение  за административна дейност, находящ се на ул. „Цар Иван Александър” № 6 А, гр. Ямбол, актуван с АОС 318/31.08.2000 г.

Начална тръжна цена на имота 297 900.00 лв.

Депозит за участие в търга 148 950.00 лв.

 

33. Незастроен поземлен имот 87374.515.81 по КК на град Ямбол, с площ 25 525 кв.м., идентичен с УПИ ІІ – завод за метални прахове, в кв. 332 по регулационния план на град Ямбол, актуван С АОС № 1597 от 16.03.2010г., находящ се в УПИ ІІ, кв. 332 – заповед № І-А- 519/24.06.1993г. и Заповед № І-А-775/02.10.1995г., ул. Ямболен, гр. Ямбол, при граници на имота : имот 87374.515.82, имот 87374.515.6, имот 87374.515.44, имот 87374.515.50, имот 87374.515.49, имот 87374.515.8, имот 87374.515.8 и имот 87374.55.15.10

Начална тръжна цена на имота 249 635.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 124 820.00 лв.

34. Незастроен поземлен имот 87374.519.101 по КК на град Ямбол, с площ 21 945 кв.м., идентичен с част от УПИ ІV в кв. 152 по регулационния план на град Ямбол, актуван с АОС №1740 от 19.05.2012г., находящ се на ул. „Ормана”, Индустриална зона , гр. Ямбол, при граници на имота: ПИ 87374.519.104, ПИ 87374.519.48, ПИ  87374.519.102, ПИ 87374.519.80, ПИ 87374.519.79 и ПИ 87374.519.78

Начална тръжна цена на имота 220 700.90 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 110 270.00 лв.

35. Незастроен поземлен имот № 87374.539.56  по кадастралната карта на гр. Ямбол с площ 349.00 / триста четиридесет и девет/ кв.м., за който е отреден    УПИ ХІІ- 56,  кв. 16 /шестнадесет/ по ПР на града, актуван с АОС №1458/29.04.2008 г., находящ се на ул. „Преслав” №50, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 61 600.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 30 800.00 лв.

36. Магазин  - самостоятелен обект в сграда с идентификатор  87374.557.69.1.63, с площ 113.00 / сто и тринадесет/ кв.м., в партера на  масивен жилищен блок, построен  1968 г., находящ се на пл. "Страшимир Кринчев" - сграда  с идентификатор 87374.557.69.1 по кадастралната карта на гр. Ямбол, в имот 87374.557.69, актуван с АОС № 1444/07.02.2008 г., находящ се в гр. Ямбол на пл. „Страшимир Кринчев”, бл.1 – партер.

Начална тръжна цена на имота  70 210.00 лв.

Депозит за участие в търга 35 105. 00 лв.

37. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.535.213 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и пет точка двеста и тринадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Дъбилино” № 16, с площ 310 /триста и десет/ кв.м., идентичен с   УПИ ІХ /римско - девет/ за жилищно застрояване в кв. 79 А/  седемдесет и девет А/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-9 от 07.01.2000 г., актуван с АОС 1716 от 16.02.2012 г., при граници ПИ 87374.535.230, ПИ  87374.535.231 ПИ  87374.535.198, ПИ 87374.535.212 и ПИ 87374.535.214.

Начална тръжна цена на имота 39 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 19 500.00 лв.

38. Поземлен имот 87374.553.456 по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 3 185. кв.м., начин на трайно ползване - ниско застрояване,  идентичен с  УПИ І (римско едно) за ЖС, кв.134 (сто тридесет и четири) по ПУП ПР на гр. Ямбол, одобрен със Заповед І-А-218 от 27.02.1995 г., заедно с

-едноетажна сграда с идентификатор  87374.553.456.2 със застроена площ 264.00  кв.м., представляваща производствена сграда,

-сграда с идентификатор  87374.553.456.1,със застроена площ 78.00кв.м., представляваща склад и

-сграда с идентификатор  87374.553.456.3  със застроена площ 33. 00  /тридесет и три/ кв.м., представляваща склад, актуван с АОС № 1891 от 05.03.2015г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Клокотница” № 83.

Начална тръжна цена на имота  164 300.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 82 150.00 лв.

39. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.559.169  по кадастралната карта на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АК , последно изменена със Заповед 18-5369-23.04.2014 г. на началника на СГКК Ямбол, с площ 375.00 /триста седемдесет и пет/ кв.м.,  начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ ІV  в кв. 79 /седемдесет и девет/  по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен  със Заповед І-А-70 от 07.02.2000 г., ведно със сграда с идентификатор 87374.559.169.1 , едноетажна със ЗП 93.00  (деветдесет и три) кв.м., строена през 1962 г. и сграда с идентификатор 87374.559.169.2 , едноетажна със ЗП 11.00(единадесет) кв.м., строена през 1962 г., актуван с АОС № 1857 от 07.07.2014г.,находящ се на ул. „П. К. Яворов” № 42, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 27 600.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 800.00 лв.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Златен рог", бл.9, вх.В, ет.8, ап.69, гр. Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот - Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.560.24.20.69 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и шестдесет точка двадесет и четири точка двадесет точка шестдесет и девет), с площ 64.19 (шестдесет и четири точка деветнадесет) кв. м., и прилежащо мазе с площ 3.62 (три точка шестдесет и два) кв.м., находящ се на 8 етаж в сграда с идентификатор 87374.560.24.20, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.560.24 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог”, бл.9, вх. В, ет.8, ап.69, в размер на 23 100.00 лв., на  която цена го продава на Костадин Стоянов Костадинов и Живка Димитрова Костадинова и двамата с постоянен адрес гр. Ямбол,   ж. к. „Златен рог”, бл.9, вх. В, ет.8, ап.69.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. Хале, бл.13, вх.А, ет.15, ап.58, гр. Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.30.1.58 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка тридесет точка едно точка петдесет и осем), с площ 34.89 (тридесет и четири точка осемдесет и девет) кв. м.,  ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 15 етаж от сграда с идентификатор 87374.546.30.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.546.30 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Хале”, бл.13, вх. А, ет.15, ап.58, в размер на 12 340.00 лв., на  която цена го продава на Дяна Михалева Иванова с постоянен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Хале”, бл.13, вх. А, ет.15, ап.58.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот, находящ се в м. Нови лозя, в полза на Община Ямбол от Мария Станчева Попколева.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 8 от НРПУРОИ  приема предложеното дарение от Мария Станчева Попколева, с адрес гр. Ямбол, ж. к. „Възраждане”, бл. 25, вх. Г, ап. 3, представляващо поземлен имот с идентификатор № 87374.562.183 по КК на гр. Ямбол, находящ се в местността „Нови лозя”, в гр. Ямбол, с площ 505 кв. м. по документ за собственост, а 510 кв. м. по кадастрална карта, при граници на имота: ПИ 87374.562.184, ПИ 87374.562.190, ПИ 87374.562.191, ПИ 87374.562.192, ПИ 87374.562.182, ПИ 87374.562.161, ПИ 87374.562.160 и ПИ 87374.562.159, с начин на трайно ползване за вилна сграда.

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за приемане на дарението на посочения в т. 1 недвижим имот.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Ямбол за заседанието на ,,Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 23.04.2015г., на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 22, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал. 5 от Закона за водите:

 

1. Съгласува мандат на заместник-кмета на Община Ямбол – Стоян Драгнев, за участие в заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 23.04.2015 г. при следния дневен ред:

Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на „Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – гр. Ямбол” за 2014 г.

Точка 2. Приемане на бюджета на „Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – гр. Ямбол” за 2015 г.

Точка 3. Вземане на решение за предоставяне на принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК - системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК - услугите на потребителите срещу заплащане с действия на В и К - оператора „В и К” ЕООД - гр. Ямбол, по реда на чл. 198 п, ал.1, предложение първо от Закона за водите.

2. Съгласува следната позиция на представителя на община Ямбол в заседанието на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 23.04.2015 г.:

По точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на „Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – гр. Ямбол” за 2014 г.- заместник- кмета на общината да приеме следното решение:

РЕШЕНИЕ:

 Приема годишен отчет за дейността на асоциацията за 2014 г.

 

По точка 2. Приемане на бюджета на „Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – гр. Ямбол”  за 2015 г. – заместник - кмета на общината да приеме средното решение:

 РЕШЕНИЕ:

Приема бюджета на „Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – гр. Ямбол” за 2015 г.

 

По точка 3. Вземане на решение за предоставяне на принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К - системите и съоръженията, както и предоставяне на В и К - услугите на потребителите срещу заплащане  с действия на В и К - оператора „В и К” ЕООД - гр. Ямбол, по реда на чл. 198 п, ал.1, предложение първо от Закона за водите – заместник-кмета на общината да приеме следното решение:  

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.34, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация дава принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К - системите и съоръженията, както и предоставяне на В и К услугите на потребителите срещу заплащане  с действия на В и К оператора „В и К” ЕООД - гр. Ямбол, по реда на чл. 198 п, ал.1, предложение първо от Закона за водите във връзка с § 30, ал.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124 от Закона за публичните финанси одобрява промени по бюджета на Община Ямбол за 2015г. по разходната част, съгласно Приложение № 1.