РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -

 

ЯМБОЛ ПРОВЕДЕНО НА 23 АПРИЛ 2015г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно изпълнение на договор BG161РО001/1.4-09/2012/017 "Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение на ОбС Ямбол № 41-3/16.12.2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно изпълнение на проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол" - договор № BG161РО001/3.1-03/2010/022.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно закриване на специализирана институция Дом за деца лишени от родителска грижа "Ю. Гагарин" Ямбол през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно увеличаване капацитета на Дом за стари хора в к-с "Д-р Дончев" и разкриване на филиал на социалната услуга в сградата на ДДЛРГ "Ю. Гагарин", находяща се в к-с "Златен рог" № 112.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2015 – 2016г.

 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно приемане на нов Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Божидар Весков Тодоров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

14.  Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Румен Димитров и Ивана Петкова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

15.  Предложение относно мотивирано становище по молба за опрощаване задължения на Аведа Мехмедова Алиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

16.  Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД

17.  Предложение относно продажба на общински имоти по нормите на ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол приема бюджетна прогноза за периода 2016 - 2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности иа Община Ямбол, съгласно приложения № 8, № 6-а, № 6-б и № 6-в.                 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

    На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси:           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2015г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

    2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно изпълнение на договор BG161РО001/1.4-09/2012/017 "Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 1 654 079,11 лева /един милион шестстотин петдесет и четири хиляди и седемдесет и девет лева и единадесет стотинки/, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол“, за период до два месеца след приключване на новата продължителност на проекта - 20.12.2015г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение на ОбС Ямбол № 41-3/16.12.2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.62, ал.2 от АПК, допуска поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на  решение по точка трета на четиридесет и първото заседание на ОбС Ямбол, проведено на 16 декември 2014 г., като вместо „Разрешава и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 1 914 540,89 лева /един милион деветстотин и четиринадесет хиляди петстотин и четиридесет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 97,22 % от общите допустими разходи по проекта със срок 02.03.2015г.” да се чете „Разрешава и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 1 914 540,89 лева /един милион деветстотин и четиринадесет хиляди петстотин и четиридесет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 97,22 % от общите допустими разходи по проекта със срок 03.05.2015г.”.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно изпълнение на проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол" - договор № BG161РО001/3.1-03/2010/022.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация разрешава и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 1 914 540,89 лева /един милион деветстотин и четиринадесет хиляди петстотин и четиридесет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 97,22 % от общите допустими разходи по проекта със срок 29.02.2016г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно закриване на специализирана институция Дом за деца лишени от родителска грижа "Ю. Гагарин" Ямбол през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/, указателно писмо /№ 9100-51 от 07.03.2014г./ на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане София, и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. Закрива ДДЛРГ .Ю. Гагарин" с адрес гр. Ямбол, ж.к. .Златен рог" №112, считано от 01.06.2015 г.

            2. Възлага на кмета на община Ямбол да изпрати мотивираното решение на Общински съвет - Ямбол, както и всички необходими документи до директора на Дирекция «Социално подпомагане» Ямбол и директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

           

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно увеличаване капацитета на Дом за стари хора в к-с "Д-р Дончев" и разкриване на филиал на социалната услуга в сградата на ДДЛРГ "Ю. Гагарин", находяща се в к-с "Златен рог" № 112.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагаме /ППЗСП/  и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. Увеличава капацитета на социалната услуга Дом за стари хора с адрес гр.Ямбол, ул. „Д-р Дончев" № 12 на 237 места.

            2. Разкрива филиал на социалната услуга ДСХ в сградата на ДДЛРГ ”Ю. Гагарин" с адрес гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог" № 112.

            3. Възлага на кмета на община Ямбол да изпрати мотивираното решение на Общински съвет  Ямбол, както и всички необходими документи до директора на Дирекция „Социално подпомагане” Ямбол и директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Ямбол, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал. 3, т.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2015 – 2016г.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и на основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2015 г. - 2016 г.

2. Възлага на кмета на Община Ямбол да предостави на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2015 г. - 2016 г. в 14 -дневен срок от неговото приемане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.3, ал.3 във връзка с ал.1 от Правилника за прилагана на Закона за закрила на детето и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Общинска програма за закрила на детето през 2015г.

 

         

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.12, ал.3 във връзка с ал.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на нов Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

            1. Отменя приетия от Общински съвет Ямбол с Решение № ХІІІ-6/14.08.2012г. Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни - гр. Ямбол.

            2. Приема нов Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни - гр. Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I.       Общински съвет Ямбол определя състав на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги, както следва :

 

1.      Илиана Бицова – зам.-Кмет на Община Ямбол;

2.      Неда Бъчварова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Ямбол;

3.      Атанаска Бонева - директор на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни – Ямбол;

4.      Милена Алексиева –управител на ЦОП „Усмивка”;

5.      Д-р Венцислав Славов - управител на „ДКЦ – 1 – Ямбол” ЕООД;

6.      Петя Панайотова – директор на ДСХ – Ямбол;

7.      Жаклин Попова – началник отдел ,,Хора с увреждания и социални услуги” в Дирекция ,,Социално подпомагане” – Ямбол;

8.      Таня Дженкова - директор на Ресурсен център за подпомагане и интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;

9.      Надка Александрова – председател на сдружение с нестопанска цел – СКИ „Ямбол 99”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Божидар Весков Тодоров.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Божидар Весков Тодоров от гр. Ямбол, ул. „Илинден” № 48.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Румен Димитров и Ивана Петкова.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на ХLІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 16.02.2015г. отпуска еднократна финансова помощ на:

1. Румен Илчев Димитров от гр. Ямбол, живущ в ж. к. ,,Диана”, бл.18, вх. Е, ап.119 в размер на 300 лв. (триста лева).

            2. Ивана Костадинова Петкова от гр. Ямбол, живуща на ул. „Добри Войвода” № 22 А в размер на 100 лв. (сто лева).

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно мотивирано становище по молба за опрощаване задължения на Аведа Мехмедова Алиева.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Предлага на Президента на Република България да не опрости задълженията към Агенция Митници, Районен съд Ямбол и Окръжен съд Хасково на Аведа Мехмедова Алиева от гр. Ямбол, ул.  „Мальовица” № 19.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2014г.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2014 година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение - 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира - 2012”.

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по нормите на ЗОС.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове  имоти – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете както следва:

    1. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 440.00 кв.м., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна № 1667 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 603.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 800.00 лв.

   2. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.131 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 414.00 кв.м.,  актуван с АОС – частна № 1668 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 035.60лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 650.00 лв.

   3. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.132 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 414.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1669 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 035.60лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 650.00 лв.

   4. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.133 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 415.00 кв.м.,  актуван с АОС – частна № 1670 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 057.40лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 530.00 лв.

   5. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.134 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 332.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1671 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  6773.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 390.00 лв.

   6. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.135 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 399.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1672 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 140.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 070.00 лв.

   7. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.136 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 288.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1673 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  5 875.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 940.00 лв.

   8. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.137 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 429.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1674 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 750.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4370.00 лв.

   9. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.139 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 400.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1675 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 160.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

   10. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.140 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 400.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1676 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 160.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

   11. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 435.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1677 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 710.90лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 350.00 лв.    

    12. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.142 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 367.00 кв.м. актуван с АОС – частна № 1678 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  7 349.20лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 670.00 лв.     

   13. Магазин – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.177.1.114/ осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и две точка сто седемдесет и седем точка едно точка сто и четиринадесет/ по КК на гр. Ямбол с площ 70.00 кв.м.,част от сграда с идентификатор 87374.542.177.1 построена с отстъпено право на строеж в общивски ПИ 87374.542.177 по КК на града, актуван с АОС - частна №1762 от 28.01.2013г.,находящ се на ул. „Срем”бл.3, партер, при граници : на същия етаж – обект 87374.542.177.1.115, под обекта – няма, над обекта – обекти 87374.542.177.1.23 и 87374.542.177.1.22.

Начална тръжна цена на имота  52 000.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 26 00.00 лв.

   14. Сектор „Б” от сграда за административни нужди, актувана с АОС - частна № 39 от 24.08.1998 г., построена върху общински терен с право на строеж в ж.к  „Диана”, до бл. 17 гр. Ямбол, находяща се на втори етаж над гаражи, а по кадастралната карта самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.19, като част от сграда с идентификатор 87374.546.41.5., построена в поземлен имот с идентификатор 87374.546.41, при граници на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.20 и  самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.18, под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.10 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.9 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.8 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.7, със застроена площ 106.86 кв.м.

Начална тръжна цена на имота  39 500.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 19 750.00 лв.

   15. Имот с номер 015033 /петнадесет хиляди и тридесет и три/ в землището на с. Веселиново с ЕКАТТЕ 10776, местност "МЕРА СИТЛЕР", с площ 31.893 /тридесет и едно цяло и осемстотин деветдесет и три/ дка, идентичен с УПИ ІІ /римско-две/ за складова дейност, рекреация, производство, търговия, жилищно строителство, ведно с едноетажна масивна сграда - котелно, строена 1967 г., с площ 108 /сто и осем/ кв.м., актуван с АОС 1626 от 02.08.2010 г., при граници на имота имот № 015032, имот № 015034, имот № 000211, имот № 015014, имот № 000239.

Начална тръжна цена на имота  262 000.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 131 000.00 лв.

      16. Помещение - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.19.1.9 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка деветнадесет точка едно точка девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, със застроена площ 153.09 /сто петдесет и три цяло и девет стотни/ кв.м.,, част от сутерена на двуетажна масивна сграда с идентификатор 87374.537.19.1, находяща се в гр. Ямбол ул. „Димитър Благоев” № 13, конструкция - ППП, строена 1979 г., АОС 1710 от 15.12.2011 г., при граници: под обекта – няма, над обекта – няма, на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.19.1.10.

Начална тръжна цена на имота  66 993.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 33 495.00 лв.

   17. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.538.11.1.32 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и осем точка единадесет точка едно точка тридесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 2, с разгъната застроена площ 395.00 / триста деветдесет и пет/ кв.м. (склад и котелно помещение), част от сутерена на четириетажна масивна монолитна сграда, строена 1965 г. с идентификатор 87374.538.11.1, построена в ПИ 87374.538.11,  ведно с правото на строеж върху терена, актуван с АОС 1683 от 18.02.2011 г., при граници за обекта: на същия етаж - самостоятелен обект 87374.538.11.1.35 и самостоятелен обект 87374.538.11.1.34, над обекта - самостоятелен обект 87374.538.11.1.5, самостоятелен обект 87374.538.11.1.8, самостоятелен обект 87374.538.11.1.6, самостоятелен обект 87374.538.11.1.4 и самостоятелен обект 87374.538.11.1.3, под обекта – няма.

Начална тръжна цена на имота  184 127.20лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 92 060.00 лв.

    18. Недвижим имот – частна общинска собственост - урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ ІІ, в кв.84 на ул.”Ресен” №2, а съгласно кадастралната карта на гр.Ямбол – поземлен имот с идентификатор 87374.528.347, с площ 4 532 кв.м., заедно с построените в него сгради, а именно: сграда с идентификатор 87374.528.347.1 с площ 119 кв.м.; сграда с идентификатор 87374.528.347.2 с площ 292 кв.м.; сграда с идентификатор 87374.528.347.3 с площ 195 кв.м. и сграда с идентификатор 87374.528.347.4 с площ 368 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №1074 от 12.07.2004г., при граници на имота: ул.”Ресен”, ул.”Вит”, УПИ VІІІ и УПИ VІІ.

Начална тръжна цена на имота  625 633.60лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 312 820.00 лв.

    19. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.340 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 377 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1075 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.341, 87374.528.326, 87374.528.257, 87374.528.339.

Начална тръжна цена на имота  24 500.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 12 250.00 лв.

    20. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.341 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 479 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1076 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.342, 87374.528.326, 87374.528.257, 87374.528.340.

Начална тръжна цена на имота  31 100.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 550.00 лв.

    21. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.342 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 588 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1077 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.346, 87374.528.343, 87374.528.326, 87374.528.257, 87374.528.341.

Начална тръжна цена на имота  50 000.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 25 000.00 лв.

    22. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.343 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 306 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1078 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.342, 87374.528.346, 87374.528.345, 87374.528.344, 87374.528.326.

Начална тръжна цена на имота  29 100.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 14 550.00 лв.

   23. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.344 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 411 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1079 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.346, 87374.528.345, 87374.528.347, 87374.528.326, 87374.528.343

Начална тръжна цена на имота  38 900.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 19 450.00 лв.

   24. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.346 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 327 кв. м., находящ се на ул. „Вит”, актуван с АОС  – частна № 1081 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.345, 87374.528.344, 87374.528.343, 87374.528.342, 87374.528.257.

Начална тръжна цена на имота  30 800.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 400.00 лв.

   25. Сграда с идентификатор 87374.521.26.5 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и едно точка двадесет и шест точка пет/ по КК на град Ямбол, едноетажна  с площ 18.00 /осемнадесет/ кв.м.,  построена  с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.521.26 по КК на града, находяща се в гр. Ямбол, ж.к. "Г.Бенковски"  № 94 А.

Начална тръжна цена на имота  11 100.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 550.00 лв.

26. Недвижим имот - Перилен блок, представляващ сграда с идентификатор 87374.525.5.7 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се в ПИ с идентификатор 87374.525.5, със ЗП 1506   кв.м.,, конструкция стоманобетонова ЕПК,  брой етажи надземни - 2 /два/, разрешена за строеж със строително разрешение № 588/ 21.12.1983 г. въз основа на заповед № 531/25.05.1983 г. на ОбНС Ямбол за отстъпено право на строеж и степен на завършеност  в "груб строеж" по смисъла на §5, т.46 от Закона за устройство на територията, актуван с АОС 1753 от 27.08.2012 г., находящ се в ж.к. „Д-р Д.Дончев”, град Ямбол.

Начална тръжна цена на имота  755 460.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 377 730.00 лв.

27. Недвижим имот - Триетажна  сграда  с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол, със ЗП  площ 468 кв.м., строена през 1982 г, -  масивна , консткрукция  ЕПЖС, построена в ПИ 87374.560.12 , включен в УПИ І, кв.3 по ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед І-А-.756/26.03.1991 г., актуван с АОС 1790 от 01.07.2013 г., находящ се в ж.к. "Златен рог 2" , гр. Ямбол. 

Начална тръжна цена на имота  388 700.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 194 350.00 лв.

28. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.429 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 261 кв. м., находящ се на ул. „Матвей Вълев”, №4, актуван с АОС  – частна № 1418 от  11.07.2007 г.

Начална тръжна цена на имота  42 230.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 21 115.00 лв.

29. Поземлен имот с идентификатор 87374.519.107 по КК на град Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на изпълнителния директор на АК, последно изменена със Заповед 18-7967-31.05.2014г. на началника на СГКК – Ямбол, с площ 98 362.00 кв.м., начин на трайно ползване – Разсадник, ведно с построените в имота административни и обслужващи сгради:

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.1, едноетажна със ЗП 63.00 кв.м.

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.2, едноетажна със ЗП 93.00 кв.м.

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.4, едноетажна със ЗП 55.00 кв.м.

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.5, едноетажна със ЗП 20.00 кв.м.

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.7, едноетажна със ЗП 48.00 кв.м.

- сграда  - помпена станция с идентификатор 87374.519.107.3, едноетажна със ЗП 20.00 кв.м

- сграда  - работилница с идентификатор 87374.519.107.9, едноетажна със ЗП 68.00 кв.м.

- сграда – санитарен възел /външна тоалетна/ с идентификатор 87374.519.107.6, едноетажна със ЗП 3.00 кв.м.

Начална тръжна цена на имота  841 000.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 470 000.00 лв.

30. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.518.97 по КК на гр. Ямбол, с площ 18 102.00кв.м., с предназначение и начин на трайно ползване: за производствен и складов обект, идентичен с УПИ ХVІ-7868, в кв. 147 по ПРЗ на гр. Ямбол, актуван с АОС 1264/28.06.2006г., находящ се в Индустриална зона, ул. „Ормана”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота  275 300.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 137 650.00 лв.

31. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.42 по КК на гр. Ямбол, с площ 6070 кв.м., идентичен с УПИ ІІ в кв. 152по регулационния план на гр. Ямбол, актуван с АОС 1595/08.03.2010г., находящ се в Индустриална зона, ул. „Ямболен”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота  92 300.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 46 150.00 лв.

32. Недвижим имот – частна общинска собственост - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.152.4.1 по КК на гр. Ямбол, с площ 201.00 кв.м., с предназначение за делова и административна дейност, представляващ Партер от 2  стаи, 1  зала и санитарен възел в четириетажна монолитна масивна сграда, с идентификатор 87374.537.152.4, построена в общински ПИ 87374.537.152 по КК на града, а по ПУП ПР в УПИ ІV 152 , кв. 81, находящ се на ул. „Кабиле” № 1, гр. Ямбол, актуван с АОС 1685 от 07.03.2011 г.

Начална тръжна цена на имота  199 500.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 99 750.00 лв.