ПРОТОКОЛ № ХLVІІІ

 

           

            Днес, 06.08.2015г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 15.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0007/30.07.2015г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 36, отсъства Стоян Проданов.

            На заседанието присъстваха Георги Славов – кмет на община Ямбол.

В 15.10 часа присъстваха 35 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Т. Петкова откри четиридесет и осмото заседание на Общинския съвет.

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно осигуряване на авансово финансиране чрез използване на механизма разписан в Указанието ДДС № 06 от 03.09.2011 г. на Министерството на финансите, с цел обезпечаване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на водещ партньор по проект ,,Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза”, финансиран чрез Оперативна програма ,,Околна среда” 2007-2013, по договор за безвъзмездна помощ № DIR-5112122-C008/17.10.2012.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно предварително съгласие от Общински съвет Ямбол за прокарване на трасе на водопровод за захранване на ПИ 87374.73.45 по КК на град Ямбол, местност "Старото селище" през поземлен имот собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.73.45 и одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП на трасето на водопровод ПЕВП Ф90 за захранване на ПИ с идентификатор 87374.73.45 и одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент 135, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Златен рог", бл.13, вх. Е, ет.6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент 138, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Граф Игнатиев" бл.72, вх. Е, ет.8.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред. Няма предложения. Подлагам на гласуване анблок целия дневен ред.

            Гласували      за – 31            против – няма                       въздържали се – 4

            Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно осигуряване на авансово финансиране чрез използване на механизма разписан в Указанието ДДС № 06 от 03.09.2011 г. на Министерството на финансите, с цел обезпечаване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на водещ партньор по проект ,,Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза”, финансиран чрез Оперативна програма ,,Околна среда” 2007-2013, по договор за безвъзмездна помощ № DIR-5112122-C008/17.10.2012.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно предварително съгласие от Общински съвет Ямбол за прокарване на трасе на водопровод за захранване на ПИ 87374.73.45 по КК на град Ямбол, местност "Старото селище" през поземлен имот собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.73.45 и одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП на трасето на водопровод ПЕВП Ф90 за захранване на ПИ с идентификатор 87374.73.45 и одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент 135, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Златен рог", бл.13, вх. Е, ет.6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент 138, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Граф Игнатиев" бл.72, вх. Е, ет.8.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            По всички точки от дневния ред Мария Славова гласува с карта на името на Илиана Бицова.

 

           

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Калиманов – Уважаеми колеги, промяната на бюджета няма да я коментирам. Искам да направя предложение за корекция на бюджета. Предлагам функция 10- 00 да се намали с 15 хил.лв. Тези 15 хил. лв са от издръжката на общинската администрация. Предлагам за тези 15 хил. лв да бъде закупен микробус с дванадесет местен за нуждите на центъра за настаняване от семеен тип и за защитеното жилище. Това, което ме провокира да направя това предложение е, че днес към 12:00 часа децата от защитеното жилище бяха изведени в парка на разходка с техния педагог, а  се оказва, че защитеното жилище е построено на мястото на бившия Хипократ. Едното дете беше с инвалидна количка, другите едвам ходеха и това разстояние го минават пеш. Зададох въпроса на служителката защо нямат превозно средство пригодено за техните нужди. Те казват, че до ден днешен нито общината, нито нашият ръководител е заявил желание да имаме такъв микробус, за да извеждаме децата на разходка в парка постоянно. Знам, че това предложение, което правя не е разглеждано на комисия, знам че не е обсъждано и в бюджета, но мисля, че един такъв микробус за деца с тези проблеми е необходим, за да се разхождат нормално както ние го правим.

            Славова – репл. – Действително центровете за настаняване от семеен тип и защитеното жилище имат нужда от такъв автомобил, но при условие, че има вече такъв закупен и предоставен на Дневния център на деца с увреждания не виждам какъв е проблема да се съчетават взаимно услугите и да се ползва този транспорт.

            Калиманов – дупл. - Г-жо Славова, за да направя това предложение аз съм проверил, че този микробус, за който вие казвате е от Дневния център за деца с увреждания и  другите не могат да го ползват, тъй като те са с различни бюджети и нямат нищо общо едното с другото. Вие много добре знаете, че бюджета на всяка една от тези услуги е определен и не може да бъде използван за друга услуга. Затова правя това предложение.

             Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Калиманов.

            Гласували      за – 11                        против – 16                           въздържали се – 7

            Не се приема.

            Миланов – отр. вот – В това предложение може да има резон, но гласувах против, тъй като не съм убеден, че е необходимо. Разбрах, че има автобус. Предлагам на г-н Калиманов да внесе това предложение по надлежния ред в комисията, за да  може да видим какви са възможностите и да го приемем, ако е целесъобразно.

            Костов – отр. вот – Едва ли накрая на мандата трябва да напомням на общински съветник как се внася предложение  в Общински съвет. Ако четири години не сте го научили,  г-н Калиманов, вземете прочетете правилника и го научете. Другото е демагогия и популизъм на гърба на децата.

            Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 26                        против – 7                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 22                        против – 7                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Н. Ганев – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:      1. Одобрява промени по разходната част на собствения бюджет на Община Ямбол за 2015 г., както следва:

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда".

Намалява плана на § 10-00 Издръжка” с 40 000 лв.

Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация".

Увеличава плана на § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи” с

40 000 лв.

            2. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015 г., § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи” с 40 000 лв. в дейност 603 "Водоснабдяване и канализация", от източник на финансиране – собствени приходи извън обхвата на § 40 през 2015 г., със следния нов обект:  „Хидрогеоложко проучване, проектиране, изграждане и оборудване на 2 бр. тръбни поливни кладенци със съпътстващи шахти и водопроводи в Централна градска част”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно осигуряване на авансово финансиране чрез използване на механизма разписан в Указанието ДДС № 06 от 03.09.2011 г. на Министерството на финансите, с цел обезпечаване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на водещ партньор по проект ,,Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза”, финансиран чрез Оперативна програма ,,Околна среда” 2007-2013, по договор за безвъзмездна помощ № DIR-5112122-C008/17.10.2012

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Искам да споделя с няколко думи кое е било основанието и защо като вносител съм направил това предложение. Този финансов механизъм е варианта, с който ще се осигурят необходимите средства за финансовото обезпечаване по завършването на проекта за изграждане на регионалното депо и рекултивация на съществуващите депа на четирите общини – Ямбол, Сливен, Нова Загора и Стралджа. Поради причината, че по-голямата част от колегите и даже всичките общини са ползвали финансовия ресурс на фонд ФЛАГ, който е единственият създаден специализиран инструмент за финансово подпомагане на общините, но е с размер до 10 млн. лв., които всяка една община вече е уплътнила с цел оборотни средства за приключване на всички останали проекти, които се движат. Необходим е финансов ресурс за оборотни средства и за финално плащане по проекта за Регионалното депо, който включва  изграждането на самото депо Първа клетка и рекултивация на съществуващите. Финансовия ресурс не е никак малък. На всички общини ни остана единствено финансовия механизъм, който се предлага  от МФ т.нар.  ДДС № 6. Странно наименование на начин, по който могат да се ползват средства като безлихвен заем, това държа да го уточня. По разписаните правила за изпълнение на проект, при които община Ямбол е водеща община и по разписаните правила за кандидатстване за финансиране по този финансов механизъм на МФ, това може да бъде направено единствено и само от водещата община каквато се явява община Ямбол. Необходимите средства, ако сте ги прочели в мотивацията, за всяка една от общините са – за община Сливен – 1 742 091 лв., за община Стралджа – 4 027 200 лв., за община Нова Загора – 4 354 800 лв., за община Ямбол – 1 875 909 лв.

Както виждате по-голямата част от тези 12 млн, които аз съм внесъл като предложение да бъде гласувано вашето разрешение, е за останалите три общини. Община Тунджа няма рекултивация на Депо, тъй като никога не е имала като община собствено депо. След внасяне на предложението обаче, имаше в по-късната част на деня общо събрание на петте общини. На това общо събрание се взе решение в точка 3.3., което беше направено по мое настояване, за да бъде финансово защитена община Ямбол, че при кандидатстване за авансово безлихвено финансиране в разчета на необходимите средства да се включват само тези общини партньори по проекта, които представят на община Ямбол решения от техния общински съвет за размера на необходимото авансово безлихвено финансиране за съответната община и обезпечаване в полза на община Ямбол на възникнали вземания от УО на ОП при неверифицирани суми или наложените финансови корекции, в сроковете регламентирани в този финансов механизъм ДДС № 6, който предстои да ползваме. Точка 3 от решението, което аз съм предложил на вашето внимание, визира вие да упълномощите мен като кмет да бъде разработен механизъм, който да бъде приет от общото събрание на сдружението, така че да има защита община Ямбол като водеща и тази, която ще иска средствата, и която ще даде средствата след като ги вземе от МФ на останалите три общини, но и от която МФ директно ще вземе неустойки, ако за някои от другите общини се получи проблем при изпълнението на проекта. При условие, че това е взето като решение на общото събрание на Сдружението на общините за регионалния център за управление на отпадъците, според мен е безпредметно да бъде предлагано на вашето внимание, затова като вносител оттеглям тази трета точка, за да не я разглеждаме изрично при положение, че вече имаме необходимите гаранции. Имаме вече и решенията на общинските съвети на общините упоменати в решението.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Сивкова - Уважаеми колеги общински съветници, според мен 12 млн. лв. са твърде голяма сума, която се иска от нас да гарантираме с всички средства, които ще имаме като трансфери и субсидии от републиканския бюджет. Както г-н Славов каза, това е един механизъм разписан в ДДС 6, което ДДС 6 има формата на инструкция на Министъра на финансите. Основните членове, които са ни цитирани като основание за вземане на това наше решение, ако погледнете на стр. 2, това са: чл.3, т.6 и чл.17 от Закона за общинския дълг. Тъй като г-н Славов каза, че това авансово финансиране ще стане фактически чрез временен безлихвен заем, и тук правя забележка, че навсякъде в решението е упоменато авансово финансиране, а такова понятие като авансово финансиране не съществува нито в Закона за общинския дълг, нито в Закона за публичните финанси, така че това понятие не може да съществува в нашето решение . То би трябвало да бъде променено на безлихвен заем или на общински дълг. По посочения чл.3, т.6. се казва, че временните безлихвени заеми формират общинския дълг, а чл.17 по Закона за общинския дълг, казва че поемането става с решение на  Общински съвет, така че ние при всички положения говорим за поемане на общински дълг и процедурата е по Закона за общинския дълг с решение на ОбС, обществено обсъждане и както си му е реда. Закона за публичните финанси прави една разлика между този вид заеми (временните безлихвени заеми) като казва, че те са дълг, който не участва при формирането на изчисленията на годишната вноска, която трябва да е в размер до 15% от сумата от собствените приходи и общата изравнителна субсидия средно за последните 3 години. Тук ние сме във варианта на поемането на общински дълг. В тази връзка искам да кажа, че съгласно Закона за бюджета на 16.02.2015г. ние приехме максимален размер на дълга за 2015г. и до края на 2015г. Максималния размер, който ние можем да поемем за тази година по т.11 от нашето решение е 10 млн. лв. Това, което ни се предлага сега като решение не отговаря на изискванията на закона, от друга страна в ДДС 6 не се изисква решение на ОбС. На кратко понятието авансово финансиране няма място в нашето решение, тъй като ние взимаме решения на базата на понятия, които са формирани в законовата уредба, на следващо място имаме ограничение за тази година да се поема общински дълг до 10 млн. лв. и това решение не ни е предлагано да бъде променяно. Фактически имаме временен безлихвен заем за авансово финансиране на този проект, който временен безлихвен заем е част от нашият общински дълг. На следващо място в мотивационната част пише, че на 30.11.2011г. ние сме взели решение, с което сме дали право на кмета да договаря заеми от различни институции. Г-н Славов, който е писал тази мотивационна част, ако обичате да го накажете за  подвеждане на Общински съвет. Общинският съвет е взел решение и ви дава право на вас да търсите средства за собствено участие и за осигуряване на оборотни средства по проекта, съответстващи на дела на общината, така че тези 12 млн., които се формират от 1 млн. и   800 хил. за нашата община и още много повече пари за другите общини, смятам че не е редно да поемаме такъв ангажимент. Имайки предвид, че най-голямата сума е от 4 млн лв. е за община Нова Загора, а нейният общински съвет не взе решение за предоставяне на запис на заповед за обезпечаване на финансовите корекции. Общинските съвети на другите общини взеха решения, а общинския съвет на община Нова Загора не взе такова решение. В последствие разбрахме, че има решение на Общински съвет, който казва, че ще поема и т.н. Запис на заповед си е един много сериозен документ. Смятам, че не е в полза на гражданите на нашият град да се поема един такъв общински дълг и имайки това предвид аз смятам, че трябва да гласуваме „Против”.

            Славов – С целия ми респект към г-жа Сивкова, аз я приемам като експерт в областта, в която наистина е експерт – строителството. Аз категорично не я приемам като експерт в областта на финансите, каквато не е, според мен. Не поради друга причина, а защото бяха прочетени едни общо известни факти, както има една народна приказка „дявола чете Евангелието”. Ако започнем пак отначало в хронологията и реда, в който г-жа Сивкова започна, изрично е написано в основанието на база, на което се предлага това решение. Решението започва с чл.21 от ЗМСМА, след това е чл.3, т.6 и чл.17 от Закона за общинския дълг, и във връзка с чл.104, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси. Изрично в чл.104, се визира, че тази хипотеза, която коментираме тук излиза извън обхвата на общинския дълг, затова този начин на ползване на механизма ДДС 6 на МФ по никакъв начин, съгласно закона за публичните финанси, не попада в обхвата  на Общинския дълг и не е необходимо той да бъде гласуван и да  бъде извървян пътя с публични обсъждания, предварителни обявявания и т.н. Поради този факт не е необходимо да се вдига размера на общинския дълг, такъв какъвто е гласуван от 10 млн. лв. праг в началото на годината. Колкото до наименованието, че се иска авансово финансиране по реда на указание ДДС 6, това точно е начина, по който се ползва този механизъм. Тъй като тук не става дума за общински дълг или за заем, защото аз преди малко обясних, че става дума за безлихвено ползване на финансовия ресурс, тип безлихвен заем. Това е искане за авансово финансиране и се дава обяснение за начина, по който се ползва този механизъм, но тъй като това не е дълг, не е обходимо да бъде формулиран по този начин, защото сме гледали и практиката на другите общини, които по идентичен начин като нас са действали. Има указание, общо писмо до всички 265 общини от преди няколко седмици от фонд ФЛАГ до всички кметове, че финансовия ресурс на този фонд, който се ползва единствено и само от общините е изчерпан и да не разчитат на този фонд кметовете и общинските съвети, затова и сумата е такава. Тя не е голяма, тя е точно разчетена спрямо разчетите, които са дали както експертите на общината за нашето Депо рекултивация, така и другите експерти на другите общини. Договора, който се подписва, за да се ползва този финансов ресурс се подписва от четирите общини, които ще го ползват. Единствено община Ямбол по правилата на финансовия механизъм и тъй като е водеща по проекта, и навсякъде в договорите, поради които ние ще имаме възможността да ползваме този финансов ресурс е тя, затова само тя по тези правила може да поиска този финансов ресурс. Договора, който се сключва в последствие е с всичките четири общини, т.е. отговорността, която се носи е солидарна, и когато говорим за обезпечение, затова тук имаше една трета точка, за която молех за вашето разрешение и одобрение да разработя механизъм, с който да се гарантира на общината финансовото обезпечение на бъдещи вземания. Тъй като вече има решения на Общинските съвети, с които те гарантират, че ако на тях им бъдат наложени корекции, но те ще бъдат удържани от сметката на община Ямбол  по силата на това, че тя кандидатства за този финансов ресурс, каквито са правилата на това ДДС 6, те вече имат решение на Общинския съвет на съответната община, че ще възстановят тези суми в същите срокове, в които те ще бъдат взети от нас. Това, че не е необходимо решение на Общинския съвет, също не е вярно, защото тук чета Приложение - Указание ДДС 6 от 2011г. вътре изрично е указано, че ако част от средствата не бъдат възстановени на общините МФ автоматично си ги удържа от субсидията или от издръжката на общината. Субсидията на общината, която е в размер на 2 млн. и 300 хил. се използва за покриване на липсата на финансов ресурс за издръжката на детски градини, ясли и училища, а издръжката отива за заплати и издръжка на самата администрация. Говорим за парите, които идват от държавата и са гарантирани. Няма как аз, без ваше решение на съвета, да поискам такъв финансов ресурс, и ако се случи така че заради някакво неизпълнение МФ удържи част от тази сума, която искаме независимо дали за нас, или за някоя от другите общини, от тази субсидия и тази издръжка, без ваше решение, някой да може да се разпорежда. Кмета няма тези правомощия да поема ангажимент по какъвто и да е начин да разходва част от субсидията или издръжката по начин различен от начина, по който вие сте гласували в началото на годината с разпределението на бюджета. С молба се отправям, да не се злоупотребява с четенето на членовете на закона и фриволното им тълкувание, защото не е истина. Само като факт мога да кажа, че това решение е изкоментирано с всички експерти на всички общини, участващи в проекта и всички са съгласни с начина, механизма, по който трябва да се изтеглят тези средства и гаранциите, които трябва да се потърсят.

            Сивкова – Г-н Славов, дали ме смятате за експерт или не, мен това не ме интересува. С вашата експертност и експертността на целият ви екип ни доведохте до този хал – 12 млн. сега, 10 млн. ФЛАГ. Три месеца преди изборите, даже вече два, а кой ще връща вас не ви интересува. Категорично това, което казвате е абсолютна манипулация, а това, което аз казвам съм го проверила и стоя зад него. Това, което вие ни предлагате като решение не е писано от вашите финансисти. На ПК „Бюджет и финанси” дойде ръководител на проект на Регионалното депо и нямаше към кого да отправим нашите въпроси относно същността на нашето решение. Категорично понятието авансово финансиране не трябва да  съществува в това решение, категорично имаме формата на дълг и категорично трябва да се мине по процедурата, както вие сте я посочили по Закона на общинския дълг

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 22                        против – 8                             въздържали се – 4

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                        против – 9                             въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 6 и чл. 17 от Закон за общинския дълг и във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси и ДДС № 06 от 03.09.2011 г. на Министерството на финансите:

1.        Възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви искане за авансово финансиране по реда на Указание ДДС № 6/03.09.2011г. на Министерството на финансите  за обезпечаване на необходимите оборотни средства по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците  в регион Ямбол – Първа фаза" финансиран по договор за безвъзмездна помощ №. DIR-5112122-C008/17.10.2012,  при следните основни параметри:

·                    Максимален размер на исканото авансово финансиране – 12 000 000 лв.

·                    Валута – лева;

·                    Условия за погасяване: до 15 работни дни от постъпването по банковата сметка на Община Ямбол сума на междинното и/или окончателното плащане, за който авансовото финансиране е отпуснато.

·                    Максимален лихвен процент – безлихвен;

·                    Начин на обезпечение полученото авансово финансиране:

-       Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-5112122-C008/17.10.2012

-       подлежащите за получаване субсидии/трансфери от централния/републиканския бюджет.

2.        Упълномощава Кмета на Община Ямбол, да декларира съгласно искане за авансово финансиране, следните обстоятелства, част от бланката на искането за авансово финансиране:

2.1.            ще преведем сумите в СЕБРА на наши подведомствени разпоредители-бенефициенти, така както са одобрени от УО;

2.2.            в случай, че не погасим в срок задължението по полученото авансово финансиране, сме запознати с възможността за прихващане без наше съгласие на тази сума с подлежащите за получаване субсидии/трансфери от централния/републиканския бюджет.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно предварително съгласие от Общински съвет Ямбол за прокарване на трасе на водопровод за захранване на ПИ 87374.73.45 по КК на град Ямбол, местност "Старото селище" през поземлен имот собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Донев – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 32                        против – 1                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

        

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на ЕООД „Агромашина груп Ямбол”, ЕИК 202615713, ж.к. „Диана” , бл.20, вх.”Г”, ап. 78, представлявано от Васил Стоянов Иванов за трасе на водопровод за захранване на ПИ 87374.73.45 по КК на град Ямбол през общински ПИ с идентификатор 87374.73.742 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Старото летище” - земеделска територия, начин на трайно ползване – за Селскостопански, горски, ведомствен път, с обща площ 1322.00 кв. м, дължина на трасето 38.50 м. и площ на сервитута 74.00 кв. м.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.73.45 и одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Донев – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 30                        против – 1                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава на „АГРОМАШИНА ГРУП ЯМБОЛ“ разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.73.45 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в местност „Старото летище” във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането й за „База за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника и складова дейност”.

2. На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал.1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 87374.73.45 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Старото летище ” като начина на урегулиране на поземления имот да се извърши съгласно правилата на чл.16 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП на трасето на водопровод ПЕВП Ф90 за захранване на ПИ с идентификатор 87374.73.45 и одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Донев – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 30                        против – 1                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава на „АГРОМАШИНА ГРУП ЯМБОЛ“ разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на трасето на водопровод ПЕВП ф90 за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.73.45 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, през ПИ 87374.73.742 – земеделска територия, общинска публична собственост с начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път. Поради малката широчина на полският път, част от сервитута засяга ПИ 87374.72.673 – държавна публична собственост – път от републиканската пътна мрежа.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

            ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент 135, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Златен рог", бл.13, вх. Е, ет.6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 32                        против – 1                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            М. Кидиков – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, определя пазарна цена на общински жилищен имот: Апартамент 135 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.560.24.46.135 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и шестдесет точка двадесет и четири точка четиридесет и шест точка сто тридесет и пет), находящ се в гр. Ямбол, ж. к. ”Златен рог” бл.13, вх.Е, ет.6, с площ 83.48 м², заедно с прилежащото му: мазе № 18 с площ 3.69 м², заедно със съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор 87374.560.24, при граници на самостоятелния обект: на същия етаж 87374.560.24-46.134, под обекта 87374.560.24.46.132, над обекта 87374.560.24.46.138, актуван с АОС № 1194 от 02.06.2005г.  в размер на 35 400 лв. без ДДС , на която цена го продава на наемателя Недялка Георгиева Паскалева.

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент 138, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Граф Игнатиев" бл.72, вх. Е, ет.8.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 32                        против – 1                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, определя пазарна цена на общински жилищен имот: Апартамент 138 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.548.54.7 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и осем точка петдесет и четири точка седем), находящ се в гр. Ямбол, ж. к. ”Граф Игнатиев” бл.72, вх.Е, ет.8, с площ 64.12 м², заедно с прилежащото му: мазе № 10 с площ 2.35 м², заедно със съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор 87374.548.54, при граници на самостоятелния обект: на същия етаж 87374.548.54.7.137, под обекта 87374.548.54.7.135, над обекта няма, актуван с АОС № 439 от 30.01.2002г.  в размер на 29 100 лв. без ДДС , на която цена го продава на наемателите Димитър Радулов Димитров и Янка Иванова Димитрова.

 

 

Петкова – Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и осмото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

                                               Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

                                              

 

                                                           Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

 

 

                                                                                  В. Андреева