Втора сесия проведена
на 28 ноември - 05 декември 2003г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Полагане на клетва от Илиян Гораздов Попов като общински съветник.
2. Предложение относно Правилник за организацията и дейността на общински съвет Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: Г.Димов - председател на Временната комисия
3. Предложения относно изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
а/.изменение и допълнение на Глава втора, Раздел І - Такса за битови отпадъци (чл.9 и чл.10);
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров
б/.изменение и допълнение на Глава ІІ, раздел VІ, чл.27, т.7; чл.12, ал.8 "а"; Глава ІІІ, чл.39, ред 45;
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров
4. Предложение относно определяне срока на валидност на разрешение за таксиметров превоз на пътници и броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров
5. Предложение относно възнаграждение на кмета на община Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев
6. Предложение относно възнаграждение на председателя на общински съвет - Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров
7. Предложение относно определяне състав на постоянните комисии към общински съвет Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев
8. Избор на представител на ОбС в Областния съвет за регионално развитие /ОСРР/ - осн.чл.9, ал.2 от ЗРР.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев
9. Списък-предложение на обекти, предлагани за включване в Националната годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров
10. Избор на представители на община Ямбол в НСОРБ и РАО "Тракия".
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЪРВА - Полагане клетва от Илиян Гораздов Попов като общински съветник.

Г-н Илиян Попов положи клетва като общински съветник и подписа клетвен лист, приложен към протокола. Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно Правилник за организацията и дейността на общински съвет Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: Г.Димов - председател на Временната комисия

Общински съвет РЕШИ:
Приема Правилник за организацията и дейността на общински съвет Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложения относно изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
а/.изменение и допълнение на Глава втора, Раздел І - Такса за битови отпадъци (чл.9 и чл.10);
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема план-сметка на разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 1 634 048 лв., от които:
— Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или другите инсталации и съоръжения за обезвреждане им - 863 552 лв. с ДДС;
— Проучване, проектиране, изграждане, експлоата-ция, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци - 126 240 лв. с ДДС;
— Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места предназначени за обществено ползване - 644 256 лева с ДДС.
2. Определя размера на такса за битови отпадъци за 2004 г. пропорционално на данъчна(отчетна) стойност на активите, както следва:

№ по ред

Наименование на разходите

Размер на такса
битови отпадъци

Жилищни имоти

Не жилищни имоти

1

2

3

4

1

Събиране на битови отпадъци и транспортиране им до депата или другите инсталации и съоръжения за обезвреждането им

1,70

2,84

2

Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци

0,26

0,38

3

Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване

0,54

4,28

ОБЩО ГОДИШНА ТАКСА:

2,50

7,50

3. Определя такса битови отпадъци за 2004 г. в левове в зависимост от броя и вида на декларираните до 30.11.2003г. цели съдове за събиране на битови отпадъци, съобразно обявената честота на извозване за нежилищни имоти, както следва:

№по ред

Наименование на съда

Брой съдове

Периодич-ност на извозване

Цена за еднократна услуга

Стойност на услугата годишно

1

Бобър 1,1 м 3 ЦГЧ в останалите райони

268
 995

365
 180

3,04
 3,04

1109,6
 547,20

2

Контейнер 0,24 м3

802

120

0,66

79,20

3

Кофа "Мева" 0,11 м3

2328

120

0,30

36,00

4. Приема изменение и допълнение на Глава втора раздел І "Такса за битови отпадъци" на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол, съгласно чл.9 от ЗМДТ, приета с решение на Общински съвет на 42-та сесия от 14 март 2003 г., като чл.10, ал.1 придобива следния вид:
ал. 1. Таксата се заплаща на две равни вноски както следва:
до 30 март;
до 30 септември;
за годината, за която се дължи.
Изменя се чл.11, ал.4. Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато общината не предоставя тази услуга, за което уведомява Териториална данъчна дирекция.
Създава се нова ал.5 на чл.11 :
ал.5. Освобождават се от такса за сметосъбиране и сметоизвозване лицата, подали декларация в ТДД - Ямбол до 31.12.2003 г. за имотите, които няма да се ползват през цялата 2004г.
Съществуващата ал.5 става ал.6 на чл.11.
5. Задължава кмета на общината да предприеме, съгласно ЗМДТ действия.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложения относно изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
б/. изменение и допълнение на Глава ІІ, раздел VІ, чл.27, т.7; чл.12, ал.8 "а"; Глава ІІІ, чл.39, ред 45;
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
Не приема направеното предложение.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне срока на валидност на разрешение за таксиметров превоз на пътници и броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
Отлага разглеждането и решаването на въпроса за следващата сесия.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно възнаграждение на кмета на община Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:
1. Определя основно месечно възнаграждение на кмета на община Ямбол в размер на 941 лв. в съответствие с категорията на администрацията, колективния трудов договор и вътрешните правила за работна заплата.
2. Определя допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа на кмета на община Ямбол в размер на едно на сто за всяка година трудов стаж.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно възнаграждение на председателя на общински съвет - Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
1. Определя в зависимост от обема на работата, която извършва при пълен работен ден месечно възнаграждение на председателя на общински съвет - Ямбол в размер равен на основното месечно възнаграждение на кмета на община Ямбол.

Г-н Стамо Стамов се закле като общински съветник и положи подпис на клетвения лист.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне състав на постоянните комисии към общински съвет Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:
Определи следния състав на постоянните комисии към Общински съвет Ямбол:

І. ПК " БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ"

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ — ЕЛ.ГЕОРГИЕВА
2. ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ — М.САЛЛАКОВА
3. ЧЛЕН — АТ.БОЕВ
4. ЧЛЕН — Г.СТАЙКОВ
5. ЧЛЕН — В.МАРИНОВА

ІІ. ПК "ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО"

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ — М.ЧОРБАДЖИЙСКА
2. ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ — Г.ГЕОРГИЕВ
3. ЧЛЕН — ХР.ПОПОВ
4. ЧЛЕН — Г.ТАГАРЕВ
5. ЧЛЕН — Ю.ХАСАНОВ
6. ЧЛЕН — Г.ЖЕЛЕВ
7. ЧЛЕН — П.МАНЕВА

ІІІ. ПК "ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ПРОЕКТИ НА НО"

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ — ИВ.СТЕФАНОВ
2. ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ — А.МИРИЛИЕВ
3. ЧЛЕН — М.САЛЛАКОВА
4. ЧЛЕН — И.СЛАВЕЙКОВ
5. ЧЛЕН — М.ИНГИЛИЕВ
6. ЧЛЕН — М.ФИЛИПОВ
7. ЧЛЕН — ХР.ХРИСТОВ

ІV. ПК "ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ — АТ.КАРАМАРКОВ
2. ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ — ИЛ.ПОПОВ
3. ЧЛЕН — К.КАНЕВ
4. ЧЛЕН — О.ЮСЕИНОВ
5. ЧЛЕН — М.ЧОРБАДЖИЙСКА
6. ЧЛЕН — СТ.СТАМОВ
7. ЧЛЕН — ЕЛ.ГЕОРГИЕВА

V. ПК "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА"

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ — Г.СТАЙКОВ
2. ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ — Й.МИЛКОВ
3. ЧЛЕН — ЕМ.КАРЛОВ
4. ЧЛЕН — О.ЮСЕИНОВ
5. ЧЛЕН — АЛ.БРАТАНОВ

VІ. ПК "КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ"

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ — Н.ПЕНЕВ
2. ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ — Ю.ХАСАНОВ
3. ЧЛЕН — Д.ГЕОРГИЕВ
4. ЧЛЕН — Г.ДИМОВ
5. ЧЛЕН — П.МАНЕВА

VІІ. ПК "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ — М.ИНГИЛИЕВ
2. ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ — Д.ТЕНЕВ
3. ЧЛЕН — ЕМ.МИЛКОВ
4. ЧЛЕН — ИЛ.СЛАВЕЙКОВ
5. ЧЛЕН — А.АНТОНОВА

VІІІ. ПК "ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЗАКОННОСТ"

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ — Г.ДИМОВ
2. ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ — В.СТОЯНОВ
3. ЧЛЕН — ХР.ПОПОВ
4. ЧЛЕН — Г.ТАГАРЕВ
5. ЧЛЕН — СТ.ДИМИТРОВ

ІХ. ПК "СПОРТ, ОТДИХ, ТУРИЗЪМ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ"

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ — М.ФИЛИПОВ
2. ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ — АЛ.БРАТАНОВ
3. ЧЛЕН — Д.ГЕОРГИЕВ
4. ЧЛЕН — К.КАНЕВ
5. ЧЛЕН — ЕМ.КАРЛОВ
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Избор на представител на ОбС в Областния съвет за регионално развитие /ОСРР/ - осн.чл.9, ал.2 от ЗРР.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:
Определя г-н Атанас Карамарков за представител на Общински съвет Ямбол в Областния съвет за регионално развитие.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Списък-предложение на обекти, предлагани за включване в Националната годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
Приема Списък-предложение на обекти, предлагани за включване в Националната годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа. Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Избор на представители на община Ямбол в НСОРБ и РАО "Тракия".
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:
1. Избира за представители на община Ямбол в НСОРБ г-н Кирил Тодоров - делегат и г-н Живко Желев - зам.делегат.
2. Избира за представители на община Ямбол в РАО "Тракия" г-н Кирил Тодоров - делегат, г-н Живко Желев - зам.делегат и общинския съветник д-р Илко Славейков - зам.делегат.