ПРОТОКОЛ № ХVІІ

 

            Днес, 09.01.2013г. съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.41.3 и чл.42.7, т.2 от Правилника за работа на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им общинската администрация на Община Ямбол от 16.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0001/07.01.2013г., се свика заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  37.

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 16.05 часа 35 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-жа Татяна Петкова откри седемнадесетото заседание на Общинския съвет.

           

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение пред Оперативна програма „Регионално развитие”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Захариев - Предлагам да влезе в дневния ред предложение относно изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизирана територия  с идн. № 87374.26.4, находящ се в м. „Маслака”.

            Петкова – Няма други предложения. Заповядайте да мотивирате предложението си.

            Захариев – Предложението е постъпило на 17 декември, а по ЗУТ в тридесет дневен срок трябва ОбС да излезе със становище, затова ПК ТУТЕ предложи да влезе днес в дневния ред.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Захариев.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване целия дневен ред анблок с приетите промени.(изчита ги)

Гласували      за – 36                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение пред Оперативна програма „Регионално развитие”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизирана територия  с идн. № 87374.26.4, находящ се в м. „Маслака”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            Във всички гласувания на днешното заседание г-н Г. Костов гласува със стара електронна карта на името Живко Желев, г-н Ст. Проданов гласува със стара електронна карта на името Иван Мандаджиев. (забравили са своите)

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение пред Оперативна програма „Регионално развитие”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Захариев - Представи протокола на ПК ТУТЕ, приемат предложението.      

            Сивкова – Не можем да подминем с мълчание едно такова предложение. Приветствам предложението за благоустрояване на центъра на град Ямбол, но отново не се правят нещата както трябва. Днес бяхме събрани ПК ТУТЕ, непосредствено преди заседанието на ОбС, за да разгледаме изменение в предложението, което ни беше предоставено онзи ден и приехме единодушно. Днес вече не сме толкова единодушни, от трети септември е обявена тая схема. Сега започваме да си задаваме въпроси,  защо до сега не са направени тези сметки, правилно ли са направени. За десет милиона проект собственото участие е петстотин хиляди, приехме и допълнителните триста и петдесет хиляди по т.5 от проекторешението и стават осемстотин и петдесет хиляди. Приехме, че са необходими да се завърши всичко. Сега един обект отпада, уличката край Боровец, явна сметките не са направени както трябва. У мен възникна въпроса и тези триста и петдесет хиляди дали са сметнати правилно и не е ясно за какво са предвидени. Може да се гласуват по-късно, допълнително, за да се завърши проекта. Предлагам т.5 от проекторешението да отпадне.

            Карска – Не мисля, че с този проект ще решим проблемите на град Ямбол. Приоритетите на партията, която представлявам е създаването на работни места. Ние сме най-бедната страна в Европа. Фонтаните не са толкова важни. Градинка „Николинка” ни е достатъчна да стоят пенсионерите. В ПК ЗСД, където участвам нямаме никакви средства да дадем на хората за помощ при заболявания, едни хиляда лева имаше за цяла година. Според мен това ще доведе до задлъжнялост на общината и допълнителни финансови задължения за гражданите.

            Папашимов – репл. – Явно предизборната кампания е вече започнала. Програмата е регионално развитие. Нещо не сте разбрали. Средствата не могат да се искат за друго, освен за благоустрояване.

            Карска – дупл. – Разбрала съм за какво става въпрос. Съфинансирането е огромна сума, с която община Ямбол не разполага. Обяснете ми от къде ще вземете тези пари. Хубаво е замислено, целия център и улиците около него да се оправят, където и аз живея, но това ли е най-важното? Пише и за градски тоалетни, но ние нямаме. За да отиде човек трябва да си плати в някое от заведенията.

            Хаджигеоргиева – Няма две мнения, програмата е за регионално развитие. Нашето внимание трябва да се насочи към усвояване на средствата правилно и ефективно. Така е дадена водата, да се оправят ЦГЧ на големите градове. Трябва да подкрепим това с една препоръка – целесъобразно да се използват средствата. Да не изпадаме в политизиране, предлагам да подкрепим решението и ще проследим развитието на нещата.

            Славов – Ако не искате да отговарям, не задавайте въпроси, защото съм си записал въпрос относно промяната на сметките в последния момент. Ще започна с това, че програмата е регионално развитие, не могат за друго да се ползват средствата. Да, десет милиона са средствата, плюс още триста и петдесет хиляди. Нашето участие е петстотин хиляди и допълнителните средства. Знаете, че във фаза идеен проект е много трудно да се направят точни сметки, но се справиха изключително добре всички, тъй като има съвсем малко неточности. Това, че от септември месец е отворена програмата нищо не означава, тъй като ако не бяхме започвали от юли сметките, нямаше да сме до никъде. Относно „Ямболска комуна”, това е алея, не е достатъчно широка и не отговаря на потребностите, които ще се окажат там с новата болница. Затова се отказахме от нея. Колкото до допълнителните триста и петдесет хиляди, тепърва трябва да бъдем одобрени, да търгуваме обекти ида изберем строител. Не се знае дали ще стигнем до тях, но се иска по този начин да бъде решението. Иначе няма да бъдем одобрени.

            Банков – Някои тука се опитват да ни посвещават, че става въпрос за ОПРР. Там е записано, че тази програма финансира и други неща – улична мрежа, общински паркинги встрани от главните улици, от каквито ние имаме нужда и други. Кой определи да бъде точно този проект? Знаете в общественото пространство как се обсъжда този скандален проект. Промени има ли, няма ли не знам, след тези обществени обсъждания и т.н. Сега се свързва новия проект парка, пълно замазване ще се получи. Пак същите улички се правят, голямо крадене ще падне. С петстотин хиляди ще съфинансира общината, триста и петдесет хиляди от сега ги залагаме, да знаем, че ще се приберат. Излизат 850 хил. лв., които община Ямбол ще финансира, ако се завърши още толкова ще станат. Трябва да вдигнете данъците, няма да стигнат парите. Ние не чистим четири месеца, а парите ги даваме. Щяло да стане по-хубаво, да, но питам пак – кой реши, че това трябва да се направи с тези 12 милиона? Да сме го обсъждали? Не сме. Нашите съграждани ще преглътнат и това, да им е яка гърбина.

            Илев – Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 20                        против – 9                             въздържали се – 4

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова да отпадне т.5 от проекторешението.

Гласували      за – 11                        против – 18                           въздържали се – 7

Не се приема.

            Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Банков – Имам противно мнение. (не му се дава думата, спор има ли такава процедура в правилника)

            Банков – Искам десет минути почивка от името на нашата ГС да си прочетете правилника.

            Петкова – Обявявам десет минути почивка, 16.35 часа. Но ние сме в гласуване. Гласувайте процедурното ми предложение.

Гласували      за – 22                        против – 4                             въздържали се – 3

Приема се.

            Миланов – г-н Банков, не по време на процедурата, сега трябваше да искате почивка.

            Банков – Искам 20 минути почивка.

            Петкова – Обявявам 20 минути почивка по искане на г-н Банков като председател на ГС.(16.40 часа)

            След почивката кворум 36 съветника. (17.00 часа)

            Петкова – Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 2                             въздържали се – 8

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

                       

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”. В проектното предложение са включени следните обекти:

 

Основен проект:

 

- Пешеходна улица «Г. С. Раковски» – централен градски площад - Централният градски площад е разположен между сградата на Община Ямбол и читалище „Съгласие“ на север и юг, и в източна и западна посока е част от пешеходните зони на ул.,,Г. С. Раковски“;

- Алея, западно от читалище „Съгласие”, свързваща централния градски площад и Ритуална зала;

- Пешеходна улица „Г. С. Раковски” източно от централния площад;

- Пешеходна улица „Г. С. Раковски” западно от централния площад;

- Част от пешеходни улици „Търговска” и „Г. С. Раковски” - пл. Освобождение.

 

Допълнителни проекти:

 

1. Пешеходна улица ,,Търговска“ - Част I /на запад от пл. „Освобождение“ до източния край на ул. „Бяло море“/ и ул. „Бяло море” /от ул. „Славянска” до ул. „Търговска”/;

 

2.  Пешеходна улица ,,Търговска“ - Част II / от ул. „Бяло море” до ул. „Преслав”/;

 

3. Пешеходна улица бул. „Цар Освободител“ /от градинския мост до пл. „Освобождение“/;

 

4. Централна алея в Градски парк - Етап I /от централния вход до Големия розариум/ и осветление по алейна мрежа в Градски парк – Етап I;

 

5. Алеи в Градски парк - Етап II /алейната мрежа между централната алея, крайречната алея и детския кът; алея от пешеходен мост /ПТГ „Иван Райнов”/ до алея „Диана”/ и осветление по алейна мрежа в Градски парк – Етап II;

 

6. Пешеходна улица „Търговска“ - Част III /от ул. „Преслав“ до ул. „Стефан Караджа“/;

 

7. Пешеходна улица „Търговска“ - Част IV /от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Богомил“/;

 

8. Ул. „Св. св. Кирил и Методий”, ул. „Кабиле” /между ул. „Търговска” и ул. „Г. С. Раковски”/ и ул. „Славянска” /между ул. „Бяло море” и ул. „Кабиле”/ и алеи в Градски парк - Етап III;

 

9. Ул. „Страхил” /от ул. „Преслав” до площад „Стефан Караджа”/;

 

10. Ул. „Панайот Хитов” /от площад „Стефан Караджа” до бул. „Димитър Благоев”/.

 

 2. Предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

 3. Елементите на  подземната техническа инфраструктура ще бъдат изградени и/или реконструирани и въведени в експлоатация до сключване на договор с изпълнител на строително-ремонтни дейности по проекта.

4. Община Ямбол ще осигури задължителен собствен финансов принос по проекта, в размер на 5% от общата стойност на проекта в това число:

- за основния проект – до 250 000 лв.

- за допълнителните проекти – до 25 000 лв. за всеки от тях /но не повече от 250 000 лв. за всички допълнителни проекти/

5. Община Ямбол ще осигури допълнителен собствен принос за допълнителните проекти в размер на до 350 000 лв.

 

 

 

            Банков – отр. вот – Гласувах против, защото за пореден път тука беше погазен демократичния принцип на работа и беше погазен правилника за работа на съвета. В правилника има текст за процедурите - чл.52.1. По процедурни въпроси думата се дава незабавно. Съветникът, който желае да направи процедурно предложение обявява това с вдигане на ръка и устна обява от място, чл.52.2. Процедурни са въпросите, свързани с предложения за прекратяване или отлагане на заседанието, за прекратяване или отлагане на разискванията, за изменение на начина и реда за гласуване, за възражения срещу начина на водене на заседанието, и за нарушение на Правилника и др., с които не се засяга същността на  въпроса, предмет на обсъждане, чл.52.3. Ако процедурата е свързана с гласуване на предложение, гласуването се провежда незабавно, но се предоставя право при поискване за предварително изслушване и на едно противно мнение. “Противно мнение” се обявява гласно от място и с вдигане на ръка, както аз направих, но Вие ми казахте, че нямам право. Гласувах против, защото за тия десет милиона никой не ме е питал дали по този начин искам да се изхарчат. Не съм съгласен и 350 хил. от данъците на нашите съграждани да се използват за това. Не съм съгласен и другите 500 хил. лв. да се дадат от повишените данъци на нашите съграждани, но нека им е хак.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизирана територия  с идн. № 87374.26.4, находящ се в м. „Маслака”.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Захариев - Представи протокола на ПК ТУТЕ, приемат предложението.      

            Банков – проц. – Защо не си докладва председателя на ПК? Г-жо Председател, аз разбрах, че правилника Ви е чужд и той не се отнася за Вас. Не знам дали нарочно или от незнание, предполагам, че от двете. Като искате променете правилника, да докладва филанкишията.

            Петкова – Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 4

Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.  На основание чл. 124а, ал. 1  и ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол дава на БОЯН ПАРУШЕВ разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.26.4 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в местност „Маслака” във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането й „за база за производство на алуминиева дограма, търговия и услуги”.

 

2. На основание чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 7 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.26.4 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Маслака”.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

      Петкова - Поради изчерпване на дневния ред закривам седемнадесетото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                              д-р Т. Петкова

 

                                                          Протоколист:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова