ПРОТОКОЛ № ХІХ

 

            Днес, 15.02.2013г. съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0003/08.02.2013г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  34, отсъстваха 3:

            Йордан Христов Атанасов

            Калчо Илиев Донев

            Тодор Иванов Тодоров

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол, заместник – кметовете на община Ямбол г-жа Красимира Петрова и г-н Стоян Драгнев.

Кворум в 9.11 часа 30 съветника.

            Зам. - председателят на Общински съвет - Ямбол г-н Г. Миланов откри деветнадесетото заседание на Общинския съвет. – Г-жа Т. Петкова е служебно възпрепятствана да открие заседанието, надявам се да дойде по-късно.

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за бюджетна 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно промени в състава на  Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

6.      Предложение от кмета на общината относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "МИКС - Мая Ангелова" за обект № 24 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Катрин" ЕООД за обект № 30 Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Мъни - Мануел Иванов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Петров - Петър Русков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Антонин 51 - Антоний Хлебаров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Де Мон - Иван Чолаков" за обект "Кафе аперитив - Безистен запад".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Василена - Дурдане Инджова" за обект в ОУ "Л. Каравелов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Василена - Дурдане Инджова" за обект в ГПЧЕ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Люмакс - Л. Люманов" за обект в ОУ "Н. Петрини".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Геа - Мима Кънева" за обект в ОУ "Й. Йовков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Родемар 13 - Радостин Михайлов" за обект в ОУ "Д. Дебелянов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане от Станимир Танков за имот в ж. к. "Златен рог" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на ОП „Комунални дейности” имот - ЧОС на ул. „Преслав” № 130.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно допускане изработване проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ ХХVІІІ в кв. 23 по плана на град Ямбол, к-с "Хале", по искане на Николай Атанасов Колев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно приемане на Общински план действие за изпълнение на Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012 – 2020г. и „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015г.”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно приемане на годишен отчет за 2011г. за дейностите, заложени в Програмата за намаляване нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община ямбол за периода 2011 - 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

            Миланов - Имате думата по дневния ред.

            Калиманов – Предлагам т.22 да отпадне от дневния ред.

            Миланов – Няма други предложения по дневния ред, заповядайте да мотивирате предложението си.

            Калиманов – На шести февруари е входиран плана, на осми февруари още го нямаше, само предложението беше. После дадоха само една рамка. Не знам как председателския съвет е допуснал да влезе в дневния ред. Всички кметове на общини получават едни указания от МОМН как трябва да бъдат изготвени тези планове. Първо, Община Ямбол е изтървала срока, второ, няма отчет за 2012г. Провеждат се обществени консултации със заинтересуваните страни с цел обсъждане на механизма на изготвяне и това го няма. Анализ се прави на състоянието на младежите в съответната община, залагат се конкретни средства в плана. Анализ няма, приоритети няма, дейности има на две – три места. Кой ще наблюдава? Публичност - няма, бюджет – няма.

            Бицова – Моето предложение е да остане плана в дневния ред. Наистина, срокът е бил до края на януари, но указанията са дошли по-късно. Общинската администрация е реагирала адекватно и много бързо, така че до сесията да имаме всичко по указанията на министерството и областния управител. Тази табличка, която г-н Калиманов показва е рамката, в която трябва да влезе плана.

            Миланов - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Калиманов.

Гласували      за – 15                        против – 16                           въздържали се – няма

Не се приема.

 

            Подлагам на гласуване целия дневен ред анблок.

Гласували      за – 20                        против – 1                             въздържали се – 4

Приема се.

            Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за бюджетна 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно промени в състава на  Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

6.      Предложение от кмета на общината относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "МИКС - Мая Ангелова" за обект № 24 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Катрин" ЕООД за обект № 30 Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Мъни - Мануел Иванов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Петров - Петър Русков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Антонин 51 - Антоний Хлебаров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Де Мон - Иван Чолаков" за обект "Кафе аперитив - Безистен запад".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Василена - Дурдане Инджова" за обект в ОУ "Л. Каравелов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Василена - Дурдане Инджова" за обект в ГПЧЕ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Люмакс - Л. Люманов" за обект в ОУ "Н. Петрини".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Геа - Мима Кънева" за обект в ОУ "Й. Йовков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Родемар 13 - Радостин Михайлов" за обект в ОУ "Д. Дебелянов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане от Станимир Танков за имот в ж. к. "Златен рог" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на ОП „Комунални дейности” имот - ЧОС на ул. „Преслав” № 130.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно допускане изработване проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ ХХVІІІ в кв. 23 по плана на град Ямбол, к-с "Хале", по искане на Николай Атанасов Колев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно приемане на Общински план действие за изпълнение на Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012 – 2020г. и „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015г.”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно приемане на годишен отчет за 2011г. за дейностите, заложени в Програмата за намаляване нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община ямбол за периода 2011 - 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            Във всички гласувания на днешното заседание г-н Г. Данков гласува със стара електронна карта на името Иван Мандаджиев. (забравил е своята)

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Марчева – Чете протокол на ПК БФ. (приложен към материалите по заседанието)

            Сивкова – В ПК БФ разгледахме отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2012г. Това е една информация за изпълнението на дейности, които като основни дейности и параграфи са гласувани от общински съвет и действително на този етап можем да го приемем само за информация. Дава основни цифри за анализи и разсъждения за бюджет 2013г. Интересува ме как през 2012г. се изпълнява строителната програма на Община Ямбол, капиталовите разходи - придобиването на нови обекти, ремонтите и т.н. и по специално каква част от приходите от продажбите отива за да се капитализира общината. Защото РКР дава точно това, къде се влагат тези средства. Плана за 2012г. от собствени приходи да се финансират обекти е 2163хил., а отчета 1072хил.лв. Прави ми впечатление, че обекти планирани в началото на годината не са изпълнени, питах защо не са финансирани някои обекти и ми беше отговорено, че не са изпълнени продажбите. Да, има някаква логика, но тука са на 50%. Основно средствата са отишли за основни ремонти 549хил., ново строителство и придобиване на активи 415хил., в т.ч. за инфраструктурните обекти 349хил. Отишли са и за придобиване на НМДА 108хил.лв. И в края на краищата какво е направено от тези пари от продажби да миналата година – извън някои по-малки стойности разходите са 196 хил.по проекта за парка и 35 хил. за ограда, 236 хил. за общностния център, рехабилитация на ул. „Галац” 162 хил., алеи в Гробищен парк 35хил., проектиране и основен ремонт на ул. «Л. Каравелов» 67 хил. и за проектиране пешеходни зони, за работния проект 108хил. лв. Тези сто и осем хиляди ги включихме в края на годината, когато актуализирахме КР, т.е. финансиран е един обект, който сме включили в края на годината, а не се финансират и не са направени ремонтите по основни обекти от капиталовия списък, който още в началото на годината сме одобрили с първоначалния бюджет. Говоря за едни обекти, които са свързани с осигуряване на нормалната среда за обитаване на децата в детските градини и училищата, спестена е и не е извършена мълниезащита и основен ремонт покрив кухненски блок в ЦДГ „Свобода” за 40 хиляди, ремонт покрив на ЦДГ „Щастливо детство” за 77 хиляди, ремонт В и К инсталацията на същата детска градина за 12 хил., не е подменена дограмата на ЦДГ „Люляците” за 55 хил., не са извършени ремонт на помещения в ЦДГ „Радост” за 20 хил. и не е проектирана и реконструирана сграда на ОУ „Й. Йовков” за 75 хил. За около триста хиляди лева не са финансирани основни обекти, които касаят покриви и мълнеизащити на детски градини, а в края на годината се дават стотици хиляди за работни проекти. Категорично смятам, че това което ни се показва с тоя отчет е общинската администрация през годината защитава едни средства, в началото ни дава едни обекти, в актуализациите дават нови обекти и средствата се насочват към тях като много добре знаят, че приходите от продажби няма да бъдат изпълнени. Имах питания по тези обекти, следя тяхното развитие през годината не ми беше отговорено. Сега разбирам, че някои обекти са и в сегашния бюджет с по-конкретни стойности, явно е минала процедура, има някакви реални параметри. Да, ама господа бюджета го гласуваме за една година, а на администрацията явно и трябва повече време, за да го осъществи. Без да задавам въпроси изказвам своето мнение за изкривяване на решенията, които взимаме в тази зала. На второ място, просто ми направи впечатление, искам да го споделя и с Вас - за 2012г., при бюджет 35 милиона, планираната сума за КР беше 4400 хиляди, изпълнени 5600хил. За 2013г., при бюджет 40 милиона, предвидените КР са три милиона лева, т. е. с по-голям бюджет, по-малко капиталови разходи. За мене не е редно по такъв начин да се разчитат средствата. Много важно е от продажбите и приходите да получаваме активи, да се капитализира общината. Реших да споделя с Вас тези мои разсъждения, аз ги казах и на заседанието на ПК БФ. Не мога да приема тази политика, в която толкова чувствителни и критични обекти от социалната сфера и здравната сфера се оставят на заден план, за да може, нещо прието в движение да се финансира. Нека работим планово, защото кмета и администрацията твърдят, че изпълняват една много добра политика.

            Миланов – репл. – Всички, които имат желание да изпълняват капиталови разходи могат да заявят работата, която трябва да се извърши и съобразно това се изготвя капиталовата програма. Щеше ли да бъде по-добре да не ги включваме въобще тези обекти? Явно са проведени някакви процедури и влизат сега в бюджета за 2013г.

            Сивкова – дупл. – Много конкретно обясних, че не задавам въпроси и не искам отговори. Всяка година приемаме една програма за КР и общинската администрация трябва да започне да я изпълнява. Тя не я изпълнява, в края на годината отиват средствата в нови обекти, приети през годината. По моето мнение това не е редно. Не желая обяснения, защото всичко, което е искала общинската администрация го е казала в отчета.

            Миланов – Ще дам думата на г-н Славов ..., г-н Банков ще Ви дам думата за процедура после. ... (Банков – от място – Нарушавате правилника, не може по всяко време да говори кмета) По първите четири точки ще давам думата на кмета по всяко време.

            Славов – Съгласен съм, че трябва да говорим по тези точки, за да чуят гражданите как се използват средствата от бюджета. Ще започна от там, че по-голямата част от това, което каза г-жа Сивкова е неистина и едно много странно изопачаване на фактите. Всички тези обекти ги има и в новия капиталов списък, но ако някой беше отишъл да види щеше да разбере, че са изпълнени. Мълниезащитата – изпълнено, дограма «Люляците» - изпълнено, ограда ОУ «Й. Йовков» - изпълнено. Цялата теория, че общинската администрация не си е свършила работата и по някакъв начин подвежда общинския съвет е чиста лъжа, защото процедурите са изиграни, обектите са изпълнени. Да, сега ще ги плащаме, помолили сме изпълнителите за разсрочено плащане, точно защото това са важни обекти на община Ямбол. Не бива точно по този начин да говорите за социалната сфера, за децата на Ямбол. Целият капиталов списък сме го изкоментирали с директорите на училища и детски градини. Всичко необходимо се прави. Разрешили сме проблема. Не мога да разбера двойния аршин, с който г-жа Сивкова мери нещата. В община Тунджа капиталовия списък има нула срещу КР за детски градини.

            Сивкова – Не е колегиално да говорите по този начин. Продължавам да твърдя, че не е правилно в началото на годината да залагаме едно, а за друго да даваме средствата. Капиталовия списък в бюджета на община Тунджа за миналата година е изпълнен, просто двете общини са различни и нещата са други. Интересно защо говорите от тази трибуна за моята основна месторабота. За други съветници не говорите. На два пъти вече помолих да не правите това. И в заседанията на ПК говоря същото, така че не може да ме обвините в неколегиалност.

            Банков – проц. – Г-н Миланов, имате малко опит в председателстването, за малко предния мандат, по случайност. Сега разбирам защо Ви избраха за зам.-председател, ще нарушавате тука правилника. Не може да давате думата на кмета по всяко време. Четете си правилника и си го спазвайте.

            Миланов – Преминаваме към гласуване предложението на вносителя. Първо правя процедурно предложение да гласуваме анблок проекторешението.

            Банков – Противно мнение, правилника е променен, след като обявите, че влизаме в процедура на гласуване не може да правите процедурно предложение за анблок.

            Миланов – Гласувайте процедурното предложение.

            Гласували      за – 20                        против – 7                             въздържали се – 6

Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – 6                             въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг:

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета община Ямбол за 2012 г., както следва:

1.1. по прихода, съгласно Приложение № 1       – 35 804 484 лв., от които за:

1.1.1. делегираните от държавата дейности        - 22 227 170 лв.;

1.1.2. местни дейности                                           - 13 577 314 лв.;

 

1.2. по разхода, съгласно Приложения № 2, 3, 4 и 5  - 32 644 246 лв., в т.ч. за:

1.2.1. делегирани от държавата дейности            - 20 556 352 лв.;

1.2.2. дофинансиране на държавните дейности    -     394 542 лв.;

1.2.3. местни дейности                                           - 11 693 352 лв.;

 

2. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2012 г. по  второстепенни разпоредители в община Ямбол, включително на културните институти на самостоятелен бюджет и на общинските предприятия, съгласно Приложения № 6, 7 и 8.

 

3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2012 година, съгласно Приложение № 9, 10А и 10Б.

 

4. Приема отчета за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г., съгласно Приложение № 11 както следва:

4.1. Отчет за 2012 г.                                                -   5 629 022 лв.;

4.2. за основен ремонт                                            -   3 213 178 лв.;

4.3.. за придобиване на ДМА                                 -   1 934 219 лв.;

4.4. за придобиване на НДА                                   -      481 625 лв.;

 

5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2012 г., съгласно Приложение № 13 и 14.

 

6. Одобрява получените и разходвани командировъчни пари от кмета на община Ямбол в размер на 7 585,76 лв. в страната и 6 791,38 лв. в чужбина.

 

7. Одобрява получените и разходвани командировъчни пари от председателя на Общински съвет Ямбол в размер на 361,30 лв. в страната.

 

8. Приема извършените представителни разходи в размер на 20 071лв., от които:

8.1. в дейност „Общинска администрация” – 17 512 лв.;

8.2. в дейност „Общински съвет” – 2 559 лв.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Наредбата е достатъчно обемно четиво, надявам се прегледано от Вас, ако имате въпроси ще отговоря. Има завишение на цените, за да отговарят на направените разходи. Има едно допълнение, което надявам се имате по масите, срока е по ЗУТ. Има някои нови моменти, например синята зона и ако одобрите таксите ще преодолеем последната пречка да внесем ред в движението в ЦГЧ, за удобство на гражданите.

            Марчева – Чете протокол на ПК БФ. (приложен) – Забележката на г-жа Сивкова е изпълнена.

            Георгиева – Предложената ни наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите, за мен лично е поредната арогантност на кмета и общинската администрация. В преамбюла е записано, че промяната отразява динамиката на обществените отношения и повишаването качеството на услугите. Динамика разбира се, че има и тя е само в една посока – увеличаване на цените. През миналата година завишихме такса смет с 30%, повишихме и данък сгради. За тази година повишихме такса смет с почти 50%. Когато приемахме тези увеличения мотивацията беше, че имаме нужда от пари за съфинансиране на европейските програми и изпълнението на проектите. Искам тука от тази трибуна ясно да кажем на гражданите – имаме нужда от пари за да покриваме грешки на администрацията. И ще посоча няколко примера за непланирани средства, които трябваше да постъпят по европейски програми – 500 хил. за комплекса за социални услуги,  100 хил. за проекта за водния цикъл, 276 хил. допълнително за парка, 196 хил. за общностния център и сега излизат едни 200 хил. за новите къщи за настаняване от семеен тип, които пак повтарям се налагат от грешки и некомпетентност на общинската администрация. Не приемам увеличението на цените на услугите. Не е редно, направо е престъпно да увеличавате цените. Гражданите са стабилизирани в своята мизерия и е редно Вие като ръководител на този град, преди да увеличите цените на услугите, да помислете какво да направите, за да има повече работни места, повече хора да останат да живеят в Ямбол, да работят тук и да отглеждат децата си в този град. Искам точен отговор на няколко въпроса – например кога ще стартира синята зона, поредния проект за дискриминация на гражданите, особено в центъра? Как изчислихте увеличението на услугите, някои с повече от петдесет процента, защото Вие винаги лъжете или избягвате отговора и не можете ли да го направите по друг начин? В абсолютни цифри увеличението на приходите от данъци и такси е три мил. лв. Къде отиват спестените пари от такса смет от миналата година? И ще ви помоля, когато се изказват тук представители на опозицията просто да ни слушате и да ни отговаряте точно и ясно, и по-малко да ни лъжете, защото тази лъжа при Вас се проявява като силна дрога. Започвате с едни малки количества, малко по малко, винаги сте много добре аргументиран, много сте израснали, за което поздравления, а после продължавате да лъжете като литературен герой.

            Миланов – Много Ви моля, в изказванията си да поддържате приличен тон и да използвате по-меки думи. Не се обиждайте, вместо думата лъжа, използвайте силогизма неистина, примерно.

            Банков – Никъде в правилника не пише, че председателя може по всяко време да говори. По наредбата – тя отразява политиката на ГЕРБ в Ямбол и не ме учудва. Всеки може да си направи сметката, разликата е три милиона лева, т.е. ГЕРБ увеличава с три милиона лева тежестта за нашите съграждани и ние винаги ще бъдем против. Ще дадете по-добра услуга ли? Напротив, ще дадете парите за едни европейски проекти, по-лесно да бъдат отклонявани. Не забравяйте, че виси едно дело за 400 хиляди за парка. В следващата точка има едно решение да се плаща по проектите със средствата на данъкоплатците. Колкото и да говоря, на членовете на ГЕРБ им е далеч да мислят, но нашите съграждани трябва да чуят. Още от началото на мандата ние теглим кредити, вземаме заеми, с което утежняваме положението на нашите съграждани. Но нека им е хак на нашите съграждани, пожелах им и за нова година. Но мисля, че нашите съграждани се събуждат и това, което правят срещу монопола на ЕVN ще направят и срещу монопола на ГЕРБ в Ямбол.

            Папашимов – репл. - Едно от големите увеличения в тези три милиона лева се дължи на такса смет. Основните виновници за това са господа социалистите, защото в предния общински съвет бойкотираха работата и ни се налагат глоби за нерегламентирано сметище. Вие много говорите за тия европейски пари, но по времето на тройната коалиция нямаше такива, защото бяха спрени. Сега текат към нас и ще е грях да не ги използваме. Безплатен обяд имаше само едно време, за Вас. Само за водния цикъл знаете колко милиона са, искате да оставим в двадесет и първи век хората без канализация ли? Във време на криза трябва да се ползват тези средства. А пък Вашия ръководител Станишев преди четири години каза, че кризата ще ни заобиколи.

            Марчева – репл. – Много ме дразни г-н Банков с тези изказвания за такса смет. Причината е в глобите, които плащаме към МОСВ, тридесет лева на тон отпадък. Г-н Миланов, направете забележка на г-н Банков да не ни обижда.

            Банков – дупл. – Разбирам, че е хубаво да текат парите, трябва да се покриват разходите, и лични, и други. Разбирам, че е хубаво да се повишават данъците и таксите. Гражданите ще разберат колко е хубаво да плащат три милиона повече. И ние разбираме, не сме будали!

            Проданов – Не обичам, когато се говори за чисто икономически въпроси, да се политизира. Д-р Папашимов е стоматолог не политик, не мога да му се сърдя. Не е важно кой повишава данъците, важно е, че хората не могат да ги плащат. Монополите тероризират българските граждани, но вече национализация не може да има, решението е да се изкупят обратно финансовите активи. Нека ги повишим данъците и таксите, но хората не могат да ги платят и пари пак няма да има. Правил съм канализация с г-жа Хаджигеоргиева без европейски пари, с наши средства на общината. Нашата държава съществува хиляда и триста години. Нека си завишим самочувствието и да работим с наши средства, по-скромно, но да не чакаме подаяния от европейците, да работим сами.

            Хаджигеоргиева – репл. – Г-н Проданов казва, че можем да завишим данъците и таксите. Таксите не можем да си завишаваме ей така, защото сме решили, те са цена на услуга, която Общината предоставя на нашите съграждани. Положението в града напоследък показва, че таксата за смет дори трябва да бъде намалена. В нашия квартал виждам, че не се чисти, така е и другаде. Аз срещам хора, които говорят по този въпрос и ще има такива, които ще искат намаление на такса смет, да им се върнат средствата за определено време. Непосилно е. Много Ви моля, когато говорите за бюджет не намесвайте политиката. Има време за избори.

Банков – репл. – Г-н Проданов, от една страна сте прав, че таксата наистина е равна на услугата, същото каза и г-жа Хаджигеоргиева. Но имайте предвид, че, когато говорим за решенията на данъците, трябва да имаме предвид от какво се получава завишението. Вие знаете, че последният, който почистваше през последните две години, дружеството, нашето общинското и сливенското предприятие, за две години и половина реализира декларирана печалба 1 500 000 лв. Излиза така, че ние събираме такса, за да дадем печалба на този, който чисти. Ситуацията с този, който в момента чисти, е същата. Ние от септември до сега не почистваме, т.е. ние сме платили една такса, срещу която нямаме предоставена услуга.

Миланов – В момента гледам г-н Проданов и той се чуди казал ли ги е тези работи, за да му опонирате или не ги е казал.

Банков - Говорим за завишаването на таксите и на услугите. И аз казвам, че действително услугата трябва да бъде реално съответстваща на таксата.

Миланов – Коя услуга?

Банков – Но ние в тази такса включваме и печалбата на този който чисти, защото сегашният чистещ изглежда така -   върви служителката с един черен чувал и една метла в снега и се чудя аз какво прави. Ами тя мете снега, за да излезе леда отдолу, за да може да се хлъзгат хората.

Миланов – Колеги, искам да ви извадя от едно заблуждение, че това, което се коментира в момента в тази зала изобщо не се включва в такса смет и данък сгради, ако не сте забелязали.

Славов – От тук пет месеца преди изборите започна да става предизборна трибуна. Вие дори не знаете какво обсъждаме, защото никой така и не прочете точката, дори правилно е приемане на наредба за изменение на таксите и цените на услугите. Това не касае такса смет, нито данъци или каквото и да е друго. И така, както твърдят колегите от БСП, ако някъде могат да ми покажат в тази наредба, къде фигурира такса смет или данъци, аз ще бъда изключително благодарен. Но това не пречи да се използва всеки повод, за да се опитват да вкарат поредните лъжи. Аз съм принуден да изляза на трибуната и да отрека тези твърдения за вдигането на данъците, и да обясня на нашите съграждани, че това са си явни лъжи. Вдигането на данъците е с една основна цел - Ямбол да може да получи всички европейски пари, които ние, като екип на общината, сме успели да защитим. Положили сме неимоверни усилия и с ваше съгласие и сме защитили проекти за над 150 млн. лв. Основното вдигане на таксите се обяснява с това, че бюджетът ни е по-висок от миналата година, а капиталовите разходи са по-малки. Г-жо Сивкова, обяснете на хората, защото лъжете в момента, обяснете, че ние трябва със 700 000 лв. да съфинансираме ремонта на 7 училища и 3 детски градини, това са преки капиталови разходи и 700 000 лв. изваждаме от нашия бюджет, които иначе бихме могли да сложим в капиталовия списък, но това са извънбюджетни средства. Общо станаха 3 700 000 лв. Кажете им, че трябва, срещу които обаче ще вземем 4 млн. лв., трябва да извадим 300 000 лв. за Безистена и Кабиле, срещу които обаче ще вземем 6 млн. лв. Стана 1 млн. лв. повече за капиталовия списък, повече отколкото за миналата година. Трябва да извадим за Централна градска част 250 000 лв., за основния обем проекти, но срещу които ще вземем 5 млн. лв., с които ще обновим центъра. Трябва да изтеглим  3 500 000 лв. кредит задължително, защото ние нямаме такива средства, срещу които да усвоим 90 млн. лв. европейски пари за довършване канализацията на „Каргона” и за нова пречиствателна станция. Защо всичко това си го спестихте? Защото това са наши пари, точно от завишението на данъците и точно заради това аз съм убеден, че няма разумен гражданин в Ямбол, който да не разбира, че от едната страна стои да дадем не повече от 5 млн. лв. общо съфинансиране за проекти за над 150 млн. лв. Няма да си плати и данъците, с което не съм съгласен с г-н Проданов, с цялото ми уважение към него. Нека да изчакаме края на годината и аз съм убеден, че събираемостта на данъците няма да бъде по-малка, отколкото тази година и отколкото предната година, които са вече години на криза. Събираемостта на данъците ни е над 90% за миналата и по предната година. Защото, когато хората виждат за какво се разходват тези пари, за което аз за поредна 6 година ще пусна начина на разходването с данъчните уведомления и всеки един от нас и всеки гражданин ще може да прочете къде е отишъл всеки един лев. Така хората ни имат доверие и си плащат данъците. Да, вярно, криза е, но ние от 1945 г. насам сме перманентно в криза и никога не сме били добре, така както искаме да бъдем в Европа. Което не ни е пречило, не ни пречи и сега да положим като максимум усилия да се обедини някак си около интересите на града, за да може да вземем  тези пари, защото всичко се движи около това. Аз съм избран от гражданите, както и вие, за да защитаваме максимално интересите им. Хайде, обяснете и Вие г-жо Сивкова, г-жа Катя Георгиева, г-н Банков, защо искате да се откажем, а не вземем 150 млн. лв. срещу, което ние трябва да си осигурим нашето съфинансиране? Защото няма откъде другаде да ги вземем освен, ако не завишим данъците, и то не безкрайно и нелогично. С малко, но което да ни гарантира възможността да усвоим тези средства, обяснете това, а не да ходите да лъжете, че ние сме вдигнали данъците, защото ей така сме ги вдигнали, за да тормозим ямболии. Би следвало да сме много неразумни, за да изхождаме от такава позиция, ето на това вашето се казва политиканстване. Тук не правим такава политика и не съм съгласен с председателя, че това е политика, не, това е политиканстване. Служете отпред интересите на Ямбол, сложете отпред интересите на града, а не слагайте вашите лично, тясно партийни интереси.

Конкретно на отговорите на въпросите за старта на синята зона. Тя ще стартира тогава, когато приемете тази наредба, защото вътре са сложени таксите, синята зона ще стартира тогава, когато времето стане подходящо, за да може да маркираме със синьо синята зона. Така че, следете прогнозата, в момента, в който има възможност, ще стартираме. А как се завишават таксите, ами много елементарно. Погледнете назад във времето кога сме завишавали последното цените на таксите и услугите в нашата община. Направете един анализ, ако искате, можете да вземете всяка една поотделно, убеден съм, че и това ще направите, и си направете разбивка на елементите, които формират тази цена. Направете си разбор и ще видите, че тази цена стои от години и тя е пак такава или която и да е друга, която сме завишили и ще видите, че няма неправомерно завишаване. Единственото, което ме кара да проявя някакво разбиране към всичко онова, което говорят г-н Банков, г-жа Сивкова, г-жа Катя Георгиева и всички от групата на БСП е ревността, която в момента много явно си личи. Ами г-н Банков, по Ваше време или когато и да е да успяхте да направите Безистена? Не! Да успяхте да направите нещо за Кабиле? Не! Да ремонтирахте изцяло сгради на 7 училища и 3 детски градини, каквото правим ние? Не! Да успяхте да довършите канализацията на Каргона, пречиствателна станция? Не! Младежки дом? Не! Градска градина и Парк Боровец и други стартирани? Не! Разбирам вашите основания тук, всичко да го опорочите, но парите, които събираме, са за точно тези обекти и точно тази година стартират строителствата и следващата година трябва да приключат. Така че, каквото и да говорите тук, хайде, нека да изчакаме, и хората сами ще видят. Разбирам, че идват избори, но нека не политизираме още от сега. И последно, във връзка с всичките упреци, че общината едва ли не ще фалира, защото преди малко пак беше вметнато – в последните изнесени данни от Министерството на финансите за финансовата стабилност на общините Ямбол е на 36 място измежду всичките 264 общини включително преди нас на това 36 място по финансова стабилност са всичките големи градове и всичките туристически и курортни общини, и на морето, и на планината. От това по-голяма възможност за стабилизиране като община и потенциал никога не сме имали досега.

Георгиева – Г-н Славов, съжалявам, че чрез зададените си въпроси, на които чаках конкретен отговор, ви дадох възможност тук да издекламирате едно изключително хвалебствие на вашата работа. Много добре звучеше, много добре представяте нещата, но аз не съм удовлетворена от отговорите, които ми дадохте. И още нещо, спрете да спекулирате с това, да изброявате имена, стига с този пещерен антикомунизъм, че сме против европейските проекти, няма такова нещо. Ние просто сме против това, когато кандидатстваме по проекти, когато ги печелим, да не можем да ги управляваме, да не можем да докажем средствата и ямболските граждани да се товарят с едни допълнителни плащания, които се вадят от местните приходи. Много ясно това трябва да се знае. Вие знаете, че ние Ви подкрепихме за много сериозни проекти, цялата група ви е подкрепила, които са изключително важни за бъдещето на Ямбол. Не подкрепяме на всяка цена да се кандидатства в проекти. Притесняваме се от сегашните резултати при кандидатстването в проекти с големи стойности, защото, когато стойностите са толкова големи и когато не се управлява добре проектът, нали разбирате какви пари трябва да извади община Ямбол, за да покрие това от местните си приходи? Така че, много Ви моля не измествайте темата, която обсъждаме, като ни приписвате нещо друго. Ние ще продължим да подкрепяме проекти, които смятаме, че са много важни за Ямбол, правили сме и ще го правим, но не на всяка цена.

Миланов – Правя процедурно предложение да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното ми предложение.

Гласували      за – 20                        против – 8                           въздържали се – 4

            Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – 13                  въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.                  Приема Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол.

§ 1. В чл. 20 се правят следните изменения:

1.      В ал.4 след „чл.20, ал.1, т.1 и 2” се добавя „и чл.20, ал.1, т.3 в частта за търговска дейност с цветя на маса пред гробищен парк”;

2.      Създава се нова ал.8 със следния текст: „Таксите по чл.20, ал.1, т.3 в частта за търговска дейност с цветя на маса пред гробищен парк се събират от ОП „Комунални дейности”;

3.      Създава се нова ал.9 със следния текст: „Месечните такси по чл.20, ал.1, т.3 в частта за търговска дейност с цветя на маса пред гробищен парк се предплащат от юридически и физически лица до 25-то число на месеца предхождащ месеца, за който се отнасят. Месечните такси се предплащат на основание одобрено заявление за ползване до Директора на ОП „Комунални дейности”;

 

§ 2. Досегашният текст на чл.26, ал.1 се заличава. На негово място се създава нов чл.26, ал.1 със следният текст:

 

Чл.26 (1) В Община Ямбол се предлагат социални услуги, като обхвата на различните видове услуги, начинът и редът за ползването им се определя със заповед на кмета на общината, ако същите не са регламентирани с нормативен акт.

 

§ 3. Към чл.31 се правят следните изменения:

1.                       В ал.2 след думата „обстоятелството” се добавя „/Заповед за настаняване, експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК/”;

2.                       Създава се нова ал.3 със следния текст: „При извършване на адресна регистрация по постоянен адрес на деца до 14 годишна възраст включително, таксата се намалява на 50%”;

3.                       Създава се нова ал.4 със следния текст: „Деца до 14 годишна възраст включително се освобождават от такса при извършване на адресна регистрация по настоящ адрес”;

 

§ 4. В Приложение 2 към Раздел ІІ се правят следните изменения:

1. в колона „Такса в лева”, ред І.1 – сумата „1,60” се заменя с „2,00”;

2. в колона „Такса в лева”, ред І.1 – сумата „17,00” се заменя с „21,00”;

3. в колона „Такса в лева”, ред І.2 – сумата „1,44” се заменя с „1,80”;

4. в колона „Такса в лева”, ред І.2 – сумата „17,00” се заменя с „21,00”;

5. в колона „Такса в лева”, ред І.3 – сумата „1,60” се заменя с „2,00”;

6. в колона „Такса в лева”, ред І.4 – сумата „1,60” се заменя с „2,00”;

7. в колона „Такса в лева”, ред І.5 – сумата „1,60” се заменя с „2,00”;

8. в колона „Такса в лева”, ред І.6 – сумата „3,20” се заменя с „4,00”;

9. в колона „Такса в лева”, ред ІІ.1 – сумата „2,30” се заменя с „2,80”;

10. в колона „Такса в лева”, ред ІІ.2 – сумата „11,90” се заменя с „14,50”;

11. в колона „Такса в лева”, ред ІІ.3 – сумата „0,80” се заменя с „1,00”;

12. Създава се нов ред І.7 със следният текст:

 

ВИД УСЛУГА

Мярка

Такса в лева

I.7

Такса за Базар-изложба на животни и птици в празнични и почивни дни

на ден

60,00

 

13. в ред ІІІ.1.1 – сумата „28,00” се заменя с „35,00”;

14. в ред ІІІ.1.1 – сумата „23,00” се заменя с „30,00”;

15. в ред ІІІ.1.1 – сумата „1,30” се заменя с „2,50”;

16. в ред ІІІ.1.1 – сумата „1,20” се заменя с „2,50”;

17. в ред ІІІ.1.3 – сумата „28,00” се заменя с „30,00”;

18. в ред ІІІ.1.3 – сумата „20,00” се заменя с „25,00”;

19. в ред ІІІ.1.3 – сумата „1,30” се заменя с „2,50”;

20. в ред ІІІ.1.3 – сумата „1,10” се заменя с „2,50”;

21. в ред ІІІ.1.4 – сумата „17,00” се заменя с „30,00”;

22. в ред ІІІ.1.4 – сумата „16,00” се заменя с „25,00”;

23. в ред ІІІ.1.4 – сумата „1,00” се заменя с „2,00”;

24. в ред ІІІ.1.4 – сумата „0,90” се заменя с „1,50”;

25. в ред ІІІ.1.5 – сумите „2,00” се заменят с „10,00”;

26. в ред ІІІ.1.8 – сумата „35,00” се заменя с „40,00”;

27. в ред ІІІ.1.8 – сумата „28,00” се заменя с „35,00”;

28. в ред ІІІ.1.8 – сумата „2,00” се заменя с „4,00”;

29. в ред ІІІ.1.8 – сумата „1,50” се заменя с „2,00”;

30. в ред ІІІ.1.10 – сумата „28,00” се заменя с „30,00”;

31. в ред ІІІ.1.11 след думите „хладилни витрини” се добавя витрини за сладолед, напитки и закуски, щендери и др.” и сумата в колона „І-ва зона – Такса кв.м. на месец в лв.” от „30,00” се заменя с „40,00”;

32. в ред ІІІ.1.6 се добавя пред думата „Цветя” думата „Продажба на” и  сумата „1,00.” се заменя с „3,00” и сумата „22,00.” се заменя с „27,00”;

33. табличната информация по т. ІІІ.2 придобива следният вид:

 

 

З  О Н  И

 

І-ва кв. м./месец

ІІ-ра кв. м./месец

2.      За поставяне на преместваеми обекти и съоръжения:

 

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

 

 

2.1.

С хранителни и промишлени стоки

3.00

2.50

2.2.

С плодове и зеленчуци, книжарница, вестници, сортови семена, селскостопанска продукция

2.50

2.20

2.3.

С безалкохолни напитки и кафе

4.00

3,00

2.4.

С цветя

2.30

2.00

2.5.

С лекарства и медицински консумативи за хуманитарни и селскостопански нужди, фуражи и смески

4.00

3.00

2.6.

Зоомагазин

2,50

2.00

 

 ЗА УСЛУГИ

 

 

2.7.

Авторемонтни, радиотелевизионни, ювелирни, кожарски, тапицерски, предоставяне ръчни ел. инструменти за временно ползване

3.00

2.50

2.8.

Проектантски, административно - правни, фотографски, дърводелски, печатарски, ремонт на хладилна техника

4.00

3.00

2.9.

Шивашки, козметични, бръснаро-фризьорски, пощенски

2.50

2.00

2.10.

Обущарски,химическо чистене, пране и гладене, ремонт на чанти,

2.50

2.00

2.11.

Ключарски, ремонт на битови уреди

2,50

2,00

2.12.

Часовникарски, точиларски, стъклопоставяне, телефонни ап. и очила

2,50

2,00

 

 

 

С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

 

 

2.13.

Заведения за събирания от културно масов, вероучителен характер

1,90

1,60

2.14.

Шатри, слънцезащитни съоръжения – сенници, чадъри, тенти и др.

1,40

1,20

2.15.

Спортни, атракционни и детски съоръжения

10,00

9,00

2.16.

Циркове – 0.30 лв. на кв.м. на ден

 

 

2.17.

Кабини за телефони, охрана на паркинги, тоалетни и др.

2,00

1,50

2.18.

Спорт ТОТО

6,00

5,00

2.19.

Изкупвателни пунктове за мляко, билки, зеленчуци, амбалаж и вторични суровини

2,50

2,00

2.20.

Рекламна дейност и Рекламно – информационни елементи

цените от т. 2.20 до т. 2.30 са без включен ДДС

 

 

2.21.

За раздаване на листовки, проспекти, стокови мостри и/или други с рекламна цел на обществени места на ден за едно лице

30,00 лв.

30,00

2.22.

За използване на автомобил с високоговорител с рекламна цел на ден за един автомобил

30,00 лв.

30,00

2.23.

За провеждане на рекламно шествие на ден

50,00 лв.

50,00 лв.

2.24.

За реклама  в/у транспарантни .ленти, хоругви, табла на огради, стени, калкани, витрини и др.

 

-    кв.м. на ден

 

-         кв.м. на месец – едностранен

 

-         кв.м. на месец - двустранен

 

 

 

2 лв.

 

30 лв.

 

40 лв.

 

 

 

2 лв.

 

30 лв.

 

40 лв.

2.25.

За светлинни реклами от неонови тръби, крушки и др. на стени, огради, покриви, калкани и др.; За фирмени указателни табели с примерно съдържание – име на фирмата, инициали, запазен знак, адрес, телефон, предмет на дейност, указателна стрелка, отстояние и др. , кв.м.на месец

 

10.00 лв.

 

10.00 лв.

2.26.

Билборд едностранен

10 лв/м2 на месец

10 лв/м2 на месец

2.27.

Билборд двустранен

 

20 лв/мна месец

20 лв/мна месец

2.28.

Рекламна рамка с размери 1м./1,50м.

2 лв/на ден

2 лв/на ден

2.29.

За промоции на леки автомобили – за брой на ден 

80.00 лв.

80.00 лв.

2.30.

Промоции ,демонстрации, рекламни кампании и др. – на ден.

 

 

5.00 лв/м2

 

 

5.00 лв/м2

 

 

 

34. Създават се нови редове след ред ІІІ.3.1 „Такса за кратковременно платено паркиране /Синя зона/” със следният текст:

 

 

ВИД УСЛУГА

Мярка

Такса в лева

3.1.а

(1) Такса за паркиране на автомобили на финансово кредитни, административни, съдебни и др. институции за обслужване на дейностите им в границите на зоната за кратковременно платено паркиране

(2) при заплащане на абонаментна такса по (1) авансово за 6 месеца

(3) при заплащане на абонаментна такса по (1) авансово за 12 месеца

на месец

 

 

 

 

 

За 6 месеца

 

За 12 месеца

100,00

 

 

 

 

550,00

 

1 000,00 лв

 

3.1.б

Такса за ползване на платено преференциално паркиране за автомобили на жилище за живущите по постоянен или настоящ адрес на улици, площади и паркинги, които попадат в границите на зоната за кратковременно платено паркиране:

-          такса за първи автомобил

-          при заплащане на абонаментна такса за първи автомобил авансово за 12 месеца

-          такса за втори и всеки следващ автомобил

-          при заплащане на абонаментна такса за втори и всеки следващ автомобил авансово за 12 месеца

 

 

 

 

 

 

на месец

 

за 12 месеца

 

на месец

 

 

за 12 месеца

 

 

 

 

 

 

 

5,00

 

50,00

 

25,00

 

250,00

3.1.в

Такса за освобождаване на принудително блокирано МПС чрез техническо средство – тип „скоба”

за всяко нарушение

 

20,00

 

35 . в ред ІІІ.3.3 – сумата „40,00” се заменя с „100,00”;

36 . в ред ІІІ.3.4 – сумата „30,00” се заменя с „100,00”;

37 . в ред ІІІ.4 – сумата „50,00” се заменя с „100,00”;

38 . в ред ІІІ.4 – сумата „40,00” се заменя с „100,00”;

 

§ 5. В Приложение 3 към Раздел ІІІ се правят следните изменения:

1. В ред „Такса в лева 2012г.”, се заличава „2012г.”

2. В ред 1. сумата „35,00лв.” се заменя с „38,00”;

3. В ред 3. сумата „32,00лв.” се заменя с „34,00”;

4. В ред 4. сумата „1,50лв.” се заменя с „1,80”;

5. В ред 5. сумата „1,30лв.” се заменя с „1,50”;

 

§ 6. В Приложение 4 към Раздел ІV табличната информация придобива следният вид:

 

Услуга

Размер на

таксата

Срок  за изпълнение

Заплащане на таксата

1.

Издаване на скица

 

 

                               

 

1.1

От действащ регулационен план или по стар обезсилен кадастрален план

 

 

 

 

- формат А 4

- формат А 3

- извън формат А 3

 

  9.30 лв.

18.70 лв.

51.00 лв.

 

обикновена

до 10 раб. дни

При предявяване на искането

 

- формат А 4

- формат А 3

- извън формат А 3

 

18.60 лв.

37.40 лв.

102.00 лв.

 

бърза

до 5 раб. дни

При предявяване на искането

 

- формат А 4

- формат А 3

 

27.90 лв.

56.10 лв.

 

експресна

до 24 часа

При предявяване на искането

 1.2.

 

 

За издаване на скица с изчертан подземен кадастър

  

9.30 лв. + стойността на скицата по т. 1.1

 

 

14 раб.дни

 

 

 

При предявяване на искането

 

 

1.3

 

Издаване на виза за проектиране

 

9.30 лв. + стойността на скицата с изчертан подземен кадастър

 

14 дни

При предявяване на искането

2.

Издаване на разрешение за строеж

 

 

 

 

25.00 лв.

 

 

По ЗУТ

 

С подаване на искането

 

 

 2.а

 

 

 

 

 

 

2.б

 

 

 

 

 

 

Заверка на разрешения за строеж

 

 

 

 

 

Издаване на разрешение за строеж за благоустройствени строежи /прокопаване/

 

 

 

 

 

 

       10.00 лв.

 

 

 

 

 

15.00 лв.

 

 

 

 

 

7 дни

 

 

 

 

 

7 дни

Получаване след внасяне на депозит за възстановяване

на нарушени настилки

 

 

С подаване на искането

 

 

 

 

С подаване на искането

 

3.

За презаверяване на скици от издаването, на които са изтекли 6 месеца

 

6.60 лв.

 

7 дни

При предявяване на искането

 

4.

За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях.

 

 

 

 

4.1.

 

 

 

4.1а

За заверено копие от строително разрешение за което има посочен номер и дата на издаване.

 

За заверено копие от строително разрешение за което няма посочен номер и дата на издаване.

 

 

6.60 лв.

 

 

 

 

13.20 лв.

 

3 раб. дена

 

 

 

 

Отговор до 1 месец

При предявяване на искането

 

 

6.60 лв при предявяване на искането и 6.60 лв при получаването на документа

 

 

 

4.2.

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

 

 

 

 

 

4.3а

За копие от проектна документация, за която има посочено строително разрешение.

 

 

 

Препис от документ

с посочена точна информация за намирането му.

 

 

 

Препис от документ

БЕЗ посочена точна информация за намирането му.

20 лв. и действителните разходи за размножаване

 

 

 

 

6.60 лв.

 

 

 

 

 

 

13.20 лв.

3 раб. дни

 

 

 

 

 

 

    

3 раб. дни

 

 

 

 

 

 

Отговор до 1 месец

При предявяване на искането

 

 

 

С подаване на искането

 

 

 

 

6.60лв. при предявяване на искането и 6.60лв. при получаването на документа

 

5.

 

 

 

 

 

 

5.1

 

 

 

5.2

Справка /заверено копие/ по стари, обезсилени планове и преписки, разписни листи, действащи регулационни планове

 

Справки /заверено копие/ по стари обезсилени регулационни и застроителни планове, преписки, разписни листи

 

Справки /заверено копие/ по действащите планове

 

 

 

 

 

 

 

7.40 лв.

 

 

 

3.70 лв.

 

 

 

 

 

 

7 раб. дни

 

 

 

3 раб. дни

 

 

 

 

 

 

При предявяване на искането

 

При предявяване на искането

6.

Издаване на удостоверения:

 

 

 

6.1

Удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство

 

6.60 лв.

 

13.20 лв.

обикновена – 7 раб. дни

бърза – 3 раб. дни

С подаване на искането

6.2

Удостоверение за определяне на нов административен адрес

10.00 лв.

20.00 лв.

обикн. – 7 раб. дни

бърза – 3 раб. дни

С подаване на искането

6.3

Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

10.00 лв.

20.00 лв.

обикн. – 7 раб.дни

бърза – 3 раб.дни

С подаване на искането

7.

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл.57 от ЗУТ

 

40,00 лв.

 

за срок до 1 месец  3,20 лв.

 

 

30 дни

 

С подаване на искането

8.

Издаване на акт за узаконяване

75,00 лв.

По ЗУТ

С подаване на искането

 

§ 7. В Приложение 5 към Раздел V табличната информация по „І. За извършвани услуги по гражданското състояние / чл. 110, ал.1 /придобива следният вид:

 

 

Вид на услугата

Размер на таксата

Срок за

 изпълнение

Заплащане на таксата

І.

За извършвани услуги по гражданското състояние  чл.29, т. 1, чл.  31 и чл. 32,   / чл. 110, ал.1 / от ЗМДТ /

 

 

 

1.

1.1

 

1.2

Издаване на удостоверение за наследници  

За починали лица в други населени места в текущата година година

За починали лица без ЕГН и неуточнени данни в  заявлението 

5.00  лв

 

 

 

      3 дни

      5 дни

 

от 7 до 15 дни

При заявяване на  услугата

2.

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

3.00 лв.

 

3 дни

 

При заявяване на  услугата

3.

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за  раждане, акт  за смърт)

 

3.00 лв.

 

3 дни

При заявяване на  услугата

4.

Издаване на удостоверение за семейно положение

3.00 лв

   

2 дни

 

При заявяване на  услугата

5.

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

3.00 лв

 

 

2 дни

 

При заявяване на  услугата

6.

Издаване на удостоверение за съпруг/а  и родствени връзки

3.00 лв.

   

2 дни

         

При заявяване на  услугата

7.

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

3.00 лв

 

2 дни

При заявяване на  услугата

8.

Удостоверение за правно ограничение

3.00 лв.

3 дни

При заявяване на  услугата

9.

Удостоверение за вписване в регистъра на населението

3.00 лв

 

2 дни

 

При заявяване на  услугата

10.

Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

3.00 лв

2 дни

При заявяване на  услугата

11.

Удостоверение за снабдяване на чужд гражданини  с документ за сключване на граждански брак в Република България

3.00 лв

2 дни

При заявяване на  услугата

12.

Регистрация  на заявление за постоянен адрес и издаване на удостоверение за постоянен  адрес

 - за деца до 14 г.

2.00 лв.

 

1.00 лв.

2 дни

При заявяване на  услугата

13.

Регистрация на адресна карта и издаване на удостоверение за настоящ адрес

-  за деца до 14 г.

2.00 лв.

 

   безплатно

2 дни

При заявяване на  услугата

14.

                                                                   Издаване на удостоверение за постоянен адрес

3.00 лв.

 

2 дни

 

При заявяване на  услугата

15.

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

3.00 лв.

 

2 дни

 

При заявяване на  услугата

16.

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

3.00 лв.

 

2 дни

 

При заявяване на  услугата

17.

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

3.00 лв.

 

2 дни

 

При заявяване на  услугата

18.

Издаване удостоверение за раждане - дубликат

3.00 лв.

 

1 ден

 

При заявяване

 на  услугата

19.

Издаване удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

 

 

3.00 лв.

 

1 ден

 

 

При заявяване на  услугата

20.

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

3.00 лв.

 

1 ден

 

При заявяване на  услугата

 

21.

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство в МП

10.00 лв.

15 дни

При заявяване на  услугата

22.

Заверка на документи по гражданско състояние и други документи за чужбина

6.00 лв.

2 дни

 

При заявяване на  услугата

23.

Издаване на преписи или заверка на ксеропие от документи  по гражданско състояние

2.00 лв.

3 дни

При заявяване на  услугата

24.

За всички други видове заявени  удостоверения извън гореизброените

3.00 лв.

 

 

3 дни

 

 

При заявяване на  услугата

§ 8. В Приложение 6 към Раздел VІІІ табличната информация придобива следният вид:

 

1.

Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж – за всяка фаза на проектиране.

0.20лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 30.00 лв.

 

по ЗУТ

При заявяване на услугата

2.

Съгласуване и одобряване на технически и работни проекти – заснемане за узаконяване за издаване на акт за узаконяване със доклад

2.1

А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 60,00 лв/

1,65 лв./кв.м

по ЗУТ

С подаване на искането

2.2

Б. За нежилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 90,00 лв/

2,25 лв./кв.м

по ЗУТ

С подаване на искането

2.3

В. За преустройство и реконструкции на база РЗП ( не по-малко от 20,00 лв.)

50% от т.А и Б

по ЗУТ

С подаване на искането

2.4

Г. За одобряване на техн. или работен проект, който е част от компл.инв.проект не по-малко от 40,00лв.

130% от т. А,Б и В

по ЗУТ

С подаване на искането

2.5

Д. За ново одобряване(съгласуване) на инв.проект, който е загубил правно действие (не по-малко от 30,00 лв.)

30% от т. А,Б и В

по ЗУТ

С подаване на искането

2.6

Е. Изгубен инвестиционен проект (не по-малко от 30,00 лв.)

 

100 % по т. А и Б

по ЗУТ

С подаване на искането

2.7

Ж. Линейни обекти  (не по – малко от 20 лв и не повече от 300 лв.)

 

0.15 лв./л.м

по ЗУТ

С подаване на искането

3.

Съгласуване и одобряване на технически и работни проекти – заснемане за узаконяване за издаване на акт за узаконяване с приемане от Общински експертен съвет

 3.1

А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки - на база РЗП (не по-малко от 90,00 лв.)

6,00 лв./кв.м

 по ЗУТ

С подаване на искането 

 3.2

Б. За нежилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки - на база РЗП (не по.малко от 90,00 лв.)

7,50 лв./кв.м

по ЗУТ

С подаване на искането

 3.3

В. За преустройство и реконструкции на база РЗП ( не по-малко от 20,00 лв.)

50% от т.А и Б

по ЗУТ

С подаване на искането

 3.4

Г. За одобряване на техн. или работен проект, който е част от компл.инв.проект (не по-малко от 40,00 лв.)

130% от т. А,Б и В

по ЗУТ

С подаване на искането

 3.5

Д. За ново одобряване(съгласуване) на инв.проект, който е загубил правно действие (не по по-малко от 30,00 лв.)

30% от т. А,Б и В

по ЗУТ

С подаване на искането

 3.6

Е. На изгубен инвестиционен проект (не по-малко от 30,00 лв.)

100 % по т. А и Б

по ЗУТ

С подаване на искането

 3.7

Ж. Линейни обекти  (не по – малко от 20 лв и не повече от 1000 лв.)

1 лв./л.м

по ЗУТ

С подаване на искането

4.

Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект, промяна по време на строителство:

 

 

 

 

4.1

Разглеждане и одобряване на проекти и отразяване със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж  изменението на одобрения инвестиционен проект, чрез Общински експертен съвет по устройство на територията.

 50% от цената по т. 3, т.А и т.Б

 по ЗУТ

 

С подаване на искането 

4.2

Разглеждане и одобряване на проекти и отразяване със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж изменението на одобрения инвестиционен проект с доклад за оценка за съответствие

 

50% от цената по т.2, т.А и т.Б

по ЗУТ

 

С подаване на искането

5.

Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти за конструктивни елементи

(подпорни стени и др.)

 

30,00 лв

по ЗУТ

 

С подаване на искането

6.

Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка.

0,15 лв./ м.2, но не по-малко от 50,00 лв;

За линейни обекти –

50,00 лв.

по ЗУТ

 

 

С подаване на искането

7.

 

 

Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на видовете строежи от ІV и V категория

0,30 лв./ м.2 от РЗП, но не по-малко от 50,00 лв;

 

 по ЗУТ

 

 

С подаване на искането 

 

 8.

 

 

 

 

Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на видовете строежи от IV и  V категория за линейни обекти

 

 

 

 

 

50,00 лв

по ЗУТ

 

 

 

 

С подаване на искането

 

§ 9. В Приложение 7 към Раздел VІІ се правят следните изменения:

1. В ред І.1.5 сумата „5,00лв.” се заменя с „10,00лв.”;

2. В ред І.1.5 сумата „10,00лв.” се заменя с „20,00лв.”;

3. В ред І.1.5 сумата „15,00лв.” се заменя с „30,00лв.”;

4. В ред І.2 сумата „2,50лв.” се заменя с „10,00лв.”;

5. Редове І.6, І.9 и І.10 придобиват следният вид:

 

6.

Издаване на удостоверения за извършване на  обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост на недвижими имоти  - за брой

50.00 лв.

 

100.00 лв.

 

обикновена – 7 дни

бърза – 3 дни

 

 

С подаване на искането

9.

Издаване на удостоверение за отписан /деактуван/  – за 1 брой.

30.00

7 дни

 

След получаване на документа

 

10.

 

Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост /в които има общинска собственост/

 

25 лв.

 

7 дни

 

С подаване на искането

 

6. В редове 16.1, 16.2 и 17 се извършват промени в цените на посочените видове предоставяни услуги, както следва:

 

16.

Зали в сградата на Община Ямбол

 

 

 

16.1

Летен сезон

 

 

 

 

 

За спектакли и концерти

150 лева/на час/без ДДС

 

При заявяване на услугата

16.2

Зимен сезон

 

 

 

 

Голям салон – зрителна зала

250лв./на час/без ДДС

 

При заявяване на услугата

 

- В т. ч. - за ползване от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ямбол

- ДТ „Н. Коканова” ползва залата безплатно за репетиции и заплаща по 19 лв. на час, без ДДС, за постановки.

 

25 лева/на час /без ДДС

 

При заявяване на услугата

17.

 

 

 

За ползване на общинска трибуна с изграждане на покривна конструкция в работни дни

 

За ползване на общинска трибуна с изграждане на покривна конструкция в празнични и почивни дни

 

Използване на коктейлни маси

 

 

 

 

400 лв./ден без ДДС

 

 

800 лв./ден без ДДС

 

 

30 лв./ден без ДДС

 

 

 

 

 

За 24 часа  - услугите се предоставят от ОП „Комунални дейности”

При заявяване на услугата

 

 

 

 

 

 

 

7. в ред ІІ.23 сумата „1,30лв.” се заменя с „5,00лв.”;

8. в ред ІІ.25 сумата „30,00лв.” се заменя с „70,00лв.”;

9. в ред ІІ „Административни услуги” се добавят нови т.28а и 28б както следва:

 

28а.

Извършване на административни услуги  по гражданско състояние заявени чрез общината до други  общини

 

             5.00 лв.

 

       10 дни

При заявяване на услугата

28б.

Справка от семейните регистри за установяване на родствена връзка, която не е свързана с издаване на удостоверение за наследници /родословно дърво/.

 

           28.00 лв.

 

       30 дни

При заявяване на услугата

 

 10. ред ІІІ. „Технически услуги”, придобива следният табличен вид:

 

III.

Технически услуги

 

 

 

 

31.

Приемане и заверяване на екзекутивна документация

30 лв.

 

 

При заявяване на услугата 

32.

Издаване на удостоверение за степен за завършеност на строеж

 

30 лв.

 

 

При заявяване на услугата 

33.

Одобряване и заверка на проекти за поставяне на преместваеми съоръжения по чл.56 и чл. 57 от ЗУТ  

 

30 лв.

 

 

При заявяване на услугата 

34.

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването.

 

0,20 лв./ м.2 от ЗП, но не по-малко от 20,00 лв.

по ЗУТ 

 

При заявяване на услугата  

35.

Издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ за нанасяне на графична информация на ППС по данни на изпълнителя и други в специализирана карта.

 

0.10лв./л.м., но не по-малко от 10.00лв.

7 раб. дни 

 

 

При заявяване на услугата   

36.

 

Издаване заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж

 

30 лв

по ЗУТ 

 

С подаване на искането 

 

37.

Разрешение за депониране на строителни отпадъци и земни маси върху общински терен

 

 30.00 лв

 

С получаване на разрешението 

38.

Депониране на строителни и земни маси върху общински терени ”депа”, депониране на неопасни промишлени отпадъци

 

 6.00 лв./куб.м.

или 2 лв./т

 

С подаване на декларация за количеството, което ще се извозва или с предоставяне на бележка от кантара

39.

Допускане /разрешаване/ на изработване на подробен устройствен план

/по чл. 134, чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ/

 

 

50.00 лв.

по ЗУТ 

 

 

С подаване на искането  

40

Разглеждане на ОЕСУТ  и одобряване на проект за подробен устройствен план;

Разглеждане на ОЕСУТ  и Одобряване на проект за подробен устройствен план за линеен обект

 

 

200 лв.

 

 

     по ЗУТ 

 

С подаване на

искането

 

41.

Издаване на удостоверение за търпимост

 

50.00 лв. 

 по ЗУТ 

С подаване на

искането

 

42.

 

 

 

43.

Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на подробен, устройствен план

Процедиране на градоустройствена разработка

 

50.00 лв.

     по ЗУТ 

 С подаване на

искането

 

44.

Издаване на удостоверение за съгласие за намаляване на нормативно – установените растояния до имотните граници за имоти общинска собственост.

 

 

50.00 лв.

 

 

 

 

 

45.

Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи и земи от горския фонд, без промяна на предназначението.

 

25 лв.

по ЗУТ

 

С подаване на искането.

46.

Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на обект /сграда и др./

 

20 лв.

 

по ЗУТ

 

С подаване на искането.

47.

Издаване на пропуски за влизане в зоните на улиците, ограничени за движение на ППС – с часово ограничение на месец.

15 лв.

 

С подаване на искането

48.

Издаване на пропуски за влизане в зоните на улиците, ограничени за движение на ППС – без часово ограничение на месец.

50,00 лв.

 

След издаване на пропуска

49.

Съгласуване на проекти за временна организация на движението

50,00 лв.

 

След издаване на пропуска

 

50.

Съгласуване на разписания за специализиран превоз  -        за брой

80,00 лв

 

След съгласуване на проекта

51.

Издаване на разрешение за таксиметров превоз  на пътници на територията на общината   - за брой

 

50,00 лв.

 

 

 

След съгласуване на разписанието

 

52.

Издаване на холограма за таксиметров автомобил

 

20,00 лв.

 

 

След издаване на разрешението

53.

Регистрация и издаване на талон и регистрационен номер на ППС с животинска тяга

10,00 лв.

 

След издаване  на разрешението за таксиметров превоз

 

 

11. ред ІV.54 придобива следният вид:

 

54.

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ХГ “ЖОРЖ  ПАПАЗОВ” - ЯМБОЛ

Цена на услугата

54.1.

Цени на входен билет в експозициите на ХГ “Ж.Папазов”

 

 

- вход за възрастни

- групови посещения над 20 души на възрастни 

- вход за ученици, студенти и пенсионери

- групови посещения над 20 души на ученици, студенти и пенсионери

2.00 лв.

1.00 лв. за1 посетител

1.00 лв.      

0.50 лв. за 1 посетител

54.2

Продажба на издания на ХГ, научни книги и рекламни материали

По ценоразпис утвърден от директора

54.3

Ползване на зала за изложба

  20.00 лв./ден

54.4

Ползване на зала за концерт

100.00 лв./ден

54.5

Ползване на зала за други мероприятия

100.00 лв./ден

54.6

Цени за входен билет при рисуване в залите на галерията

- при съвместно мероприятие с ХГ - Ямбол   

 

 

1 лв./час

54.7

Цена на беседа в експозиционните зали

 

 

         - за тематична /за една изложба/ беседа

         - за обзорна беседа

         - специализирана беседа

  3.00 лв. 

  5.00 лв.

10.00 лв.

54.8

Изготвяне и изнасяне на лекции по изобразително изкуство по заявка от училища, организации, фирми и др. извън експозициите на галерията

 

10.00 лв.

54.9

Извънредно отваряне на ХГ за посещение

 10.00 лв.

+ входни билети

+ евент.беседи

54.10

Издаване на справка от архива на ХГ след разрешение от директора     

    а/ за заверяване на препис и препис-извлечение на документи от основния и обменния фонд на галерията

              - за първа страница                   

              - за всяка следваща страница        

     б/ за извършване на справка за наличието на документи и движими паметници на културата в основния, обменния и научно-спомагателния фонд на галерията

             - за устна справка                   

             - за писмена справка

 

 

 

2.00 лв.

1.00 лв.

  

  5.00 лв.

10.00 лв. за всяка страница

54.11

Ползване на специализирания библиотечен фонд на ХГ

         - ползване на една книга       

         - изработване на писмена библиографска справка/1 стр./

         - ксерокопие формат А 4

 

1.00 лв./ден

10.00 лв./за брой

  0.10 лв./стр.

54.12

Извършване на консултации, справки, рецензии от музейни специалисти  

     - изготвяне на историческа справка за автори, творби, събития и др./1 стр. 

    - рецензия на научен текст  

    - консултации при организиране на изложби и събития от кметства, читалища и други организации и изработване на тематико-експозиционни планове 

    - консултации при подготовка на реферати и курсови работи                    

 -консултации при подготовка на дипломни работи   

  - консултации за извършване на събирателска дейност                       

 

  

10.00 лв. 

2.00 лв./стр.

 

50.00 лв. 

10.00 лв.

 

50.00 лв.

30.00 лв.

54.13

Организиране на представителни изложби с творби от фонда на ХГ за институции по повод чествания, юбилеи и др.,на институиции и организации, когато ХГ е съорганизатор:

   - изготвяне на тематико-експозиционен план, селектиране на творби от фонда, аранжиране и окачване на външни изложби, където ХГ е съорганизатор                                                    

   - графичен дизайн на покани, плакати, брошури, книги, юбилейни   листи, транспаранти и др. рекламни материали, за външни изложби, където ХГ е съорганизатор

             - за покана / плакат / транспарант

            - юбилеен лист за публикация/100 бр.

                        -- малка цветна реклама /до 50 кв.см/

                        -- малка черно-бяла реклама /до 50 кв.см./

                        -- текст-типографско решение

 

 

  

1000.00 лв.

  

 

300.00 лв. за един вид

 130.00 лв.  

100.00 лв.     

  60.00 лв.

54.14

Журиране на викторини, състезания, конкурси и др., където ХГ не е съорганизатор

 20.00 лв./час

54.15

 

 

 

Дигитално заснемане и сканиране

     - на ръкописи, архивни документи, книги и др.

     - портрети и снимки

 

 

 2.00 лв./стр.

 3.00 лв./бр.

 

54.16

Ползване на технически средства (презентиращо устройство, музикален инструмент, компютър и  др.)

 

20.00 лв./ден

54.17

Ползване на зала от учащи, когато ХГ не е съорганизатор 

30.00 лв./час

 

12. създава се нов ред ІV.56.20 със следното съдържание:

 

 

56.20

 

 Вид и размер на цените и услугите предоставяни от Музея на бойната слава

 

- вход за деца до 7 годишна възраст

безплатно

 

 

 

- вход за ученици, студенти  и пенсионери  

1.00 лв.

 

 

 

- вход за възрастни  

2.00 лв.

 

 

 

- вход за хора с увреждания

безплатно

 

 

 

- обща беседа

3,00 лв

 

 

 

- тематична беседа

5,00 лв

 

 

 

 

13. в колона „Вид на услугата”, услугата „Цена за ползване на съоръжения,

озвучителна и видео техника и др.” придобива пореден №62.4.1.

14. в ред „Гробищен парк – гр. Ямбол – с включен ДДС за всички цени, в колона 1, пореден № „62.5” се заменя с „V”.

15. в ред „Извършване на погребение в ново гробно място с включено изкопаване на гроб” в колона 1, пореден № „V” се заменя с „63.1”.

16. в ред „Извършване на погребение в старо гробно място с включено изкопаване на гроба” в колона 1, пореден № „63”  се заменя с „63.2”.

17. ред 67 придобива следния табличен вид:

 

 

67

Изрязване и/или изкореняване от гробно място

 

 

 

67.1.

Изрязване на храст

7,00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

67.2

Изкореняване на храст

10,00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

67.3

Изрязване на дърво

10,00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

67.4

Изкореняване на дърво

15,00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

 

18. в ред 69 сумата „5,00 лв.” се заменя с „10,00 лв.”;

19. в ред 70 сумата „25,00 лв.” се заменя с „30,00 лв.”;

20. в ред 71 сумата „10,00 лв.” се заменя с „15,00 лв.”;

21. в ред 74 сумата „19,00 лв.” се заменя с „25,00 лв.”;

22. в ред 77 сумата „20,00 лв.” се заменя с „25,00 лв.”;

23. в ред 77 сумата „25,00 лв.” се заменя с „30,00 лв.”;

24. в ред 78 сумата „6,00 лв.” се заменя с „10,00 лв.”;

25. в ред 78 сумата „12,00 лв.” се заменя с „20,00 лв.”;

26. в ред 85 придобива следния табличен вид:

 

 

85

Ползване на траурна зала в Гробищен парк

 

 

 

85.1

До 40 минути

15,00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

85.2

До 90 минути

30,00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

 

 

§  10. В Глава четвърта – административно наказателни разпоредби се създава нов чл.47 със следният текст:

 

 Чл.47 Принудително блокирано МПС чрез техническо средство – тип „скоба” поради неправилно паркиране се наказва с глоба в размер на 20 лева.

 

§ 11.  Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол

 

1. Допълва ПЗР на НОАМТЦУ с нов § 13 „Процедурите по Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол /приета с Решение ХV-3 от 26.10.2012г. от ОбС Ямбол, изменена с решение на ОбС Ямбол на заседание ХVІ-7 от 19.12.2012 г./, открити с решение преди влизането в сила на тази наредба, се приключват по досегашният ред.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за бюджетна 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Трябва да се знае основната цел и посока в начина, по който се управлява общинската собственост. Тази и следващата година са възлови и следва да усвоим 150-те милиона лева, което ще направи Ямбол атрактивен за възможните инвеститори, затова програмата е изключително важен документ. Общината е едър собственик и ние бихме могли да провокираме такива интереси. Това е нашия мотив, а средствата могат да се ползват за обекти, които касаят техническата инфраструктура. Поради този факт се надявам да сте се запознали с проекта и да приемете програмата в посока доброто на Ямбол

Миланов – Моля водещата комисия да докладва

Георгиева – Комисията разгледа програмата, за която ние, представителите на БСП гласувахме против.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Георгиева – Имам няколко въпроса по представения материал. В преамбюла липсва отчет за 2012г. Можеше кратко, с цифри, да се посочи изпълнението, за да си представим ние Вашата цел и посока. За свободните нежилищни имоти е посочено, че са сключени 101 договора, а сумарно излизат 134. Кое е правилното? В раздел 2 и 3 Вашата администрация е записала същите текстове, които присъстваха в програмата за миналата година. Това е несериозно и погрешно. Говорим си за нови цели и посоки, а копираме миналогодишното съдържание в раздел ІІ и раздел ІІІ, изключително несериозно, изключително непрофесионално. в т.ч. и на стр.9. Правя предложение в решението по предложението на кмета да отпадне т.2, тъй като посочените действия по закон сме длъжни да извършим.

Славов – Много ми е странен е начинът по който колегите от опозицията интерпретират всичко внесено от общинска администрация. Защо не сте прочели какво сме продали и какво ще продаваме сега, а сте следили абзаците в текстовата част. Не можахте да направите анализ на съдържанието на програмата за 2012 г., а не сте разбрали същността на идеята – как да се управлява общинското имущество и кое от него подлежи на продажба. Общата ни политика е максимално да работим в полза на града. Не е логично всяка година да си сменяме позицията. Нашата позиция е от предходния мандат и ще я следваме до края. Не е нужно напразно да се политиканства. Идеята е да усвоим максимума от средства, които ни предлага Европейския съюз. Това което сме направили през изминалата година, само с наши собствени средства е видно – ремонти на улици, училища, детски градини. Извършеното от нас може да служи за пример. Нормално е да има обекти, които не са продадени и такива, които не са отдадени под наем. Те са включени в настоящата програма.

Банков – По програмата мога да кажа много, но няма смисъл, защото нещата не се променят. Вярно е, че някои обекти се отдават под наем, защото не могат да се стопанисват. Следва да имаме приоритети и да ги обясним. Видно е, че има приоритетни обекти, които не са разплатени. Правя предложение да отпадне посочения на стр.11 в списъка с предложените за продажба на обекти под т.27 имот, където се намира офисът на БСП. През 2009 г. ни беше отдадено това помещение, направил съм предложение до кмета и председателя на Общинския съвет за удължаване срока на договора. Направили сме подобрения в обекта, ремонтирали сме го със собствени средства. На 12-ти следобед единият от заместник кметовете е разписал, а друг ме покани, за да ми предложи друго помещение. Писмото е до Сергей Станишев, администрацията пише, че не може да внесе предложение до Общинския съвет за удължаване срока на договора, без мотивировка. Задължение на кмета е да ни предостави обект – парламентарно представена партия е БСП. Вместо настоящия обект, получихме предложение за две стаи в сградата на бившето АПК с обща площ 56 кв. м. Това предложение е срам за този, който го прави. Не съм сигурен дали този имот ще се продаде за 400 хил. лв. Подходящ е само за такъв тип офис. Програмата може винаги да се актуализира, нека да гласуваме отпадането на това помещение от списъка. Не бива да се обострят отношенията преди избори. В писмото пише още – започнато е производство по издаване на административен акт за прекратяване на договора за наем. В момента няма договор за ползването му и няма пречка да бъде сключен нов с нас.

Славов – Не ми е ясно, защо на този факт се отдава такова голямо значение. Не мисля, че предложението за сградата на АПК би попречило на политическата дейност на политическата сила. До края на 2012г., от БСП като наемател, не постъпи предложение за продължаване срока на договора за наем. Най-скъпи са имотите по центъра на града. Почти всички имоти са продадени преди нашето управление. Малко са останалите имоти, които можем да предложим за продажба, срещу което да получим не малко средства, които имат значение за изпълнение на приходите ни. Ако не включим тези обекти за продажба, нямаме шанс да изпълним програмата. По закон кметът е длъжен да предостави обект на политическите партии, представени в НС, но не е посочено нито къде, нито с каква площ следва да са помещенията. Още от 1996 г. на БСП се предоставя 274 кв.м, а реално партията ползва ок.90 кв.м От г-жа Хаджигеоргиева са предоставени над 470 кв.м, от които 300 кв.м БСП са предоставяли под наем за самоиздръжка. Чак към 2006 г. е спряна порочната практика за отдаване под наем от партиите на предоставените им помещения, освен за политическа дейност. До тогава всички приходи са отивали в касата на БСП. Ако този обект беше отдаван за банкова дейност излиза, че ощетяването е близо един милион лева. Това реално е в ущърб на Общината. Слагайки на кантар интересите на града и на партията, отдавам приоритет на Ямбол. За пример – ГЕРБ ползва отдадените през 2006 г. помещения с площ ок.90 кв.м. Съобразили сме се като водеща партия с това. Като кмет можех да предоставя друго помещение, например, на ул. „Цар Иван Александър” 6а, цяла къща, но това не е редно. И не съм го направил. Ако не ви харесва помещението в АПК, ще намерим друго. Но нека това не е сегашното, тъй като с него можем да задоволим належащи потребности на Общината.

Хаджигеоргиева – Научете се малко да четете. Общината била ощетена – тогава се създаваха партии, отдавахме на всички партии в центъра на града офиси. Научете се на етика към предходните ви колеги. БСП е получило този имот с решение на Общинския съвет, защото имаха невъзстановена собственост на ул. „Каранова”. Тогава БСП не беше управляваща партия. С този начин, като пратите БСП в края на града, създавате напрежение. Всички старци от БСП ще седят пред офиса. СДС съм ги сложила в центъра, в Профсъюзния дом, земеделците също. Изгонете ги. Защо не икономисате средства, като не строите по 1200 лв/кв.м , каквато е цената на Социалния дом. Сега е лесно – държавата издържа партиите, а преди се самоиздържаха. Едва ли не ощетена с 80 хил.лв. била Общината. Ние построихме за 3 млн.лв. Социалния дом.

Миланов – репл. – През 1996 г. не беше на власт БСП. 3 млн. лв. за Нова болница – още не е готова, 2 млн. лв. за трамваи, къде са? За пример – В Англия Скотланд ярд се е местила няколко пъти – заемала е скъпи места.

 

Миланов - Обявявам 10 минути почивка в 11.120 часа.

            След почивката кворум 34 съветника в 11.30 часа

.

            Петкова – Проверка на кворума в залата. Регистрирани 34 съветника. Има ли желаещи за изказвания? Няма. Режим на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева т.2 от проекторешението да отпадне.

Гласували      за – 12                        против – 18                           въздържали се – 3

Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков от списъка на имотите предвидени за продажба да отпадне помещението, ползвано от БСП и да се включи в списъка на имотите, които следва да се отдават под наем с пореден номер 83. Моля гласувайте. Обявете резултата

Гласували      за – 15                        против – 17                           въздържали се – 2

Не се приема.

            Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 20                        против – 8                             въздържали се – 6

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 22                        против – 6                             въздържали се – 4

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2013г.

2. Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.10 от ЗОС, Програмата да се публикува на интернет страницата на общината.

 

            Банков  - отр. вот - Гласувах против затова, че съм убеден, че с този театър с включването за продажба на обекта ползван от БСП, извършихте политическа репресия. До сега в Общинския съвет сме имали наредба, на основание на която сме давали обекти на всички политически партии в центъра на града. Вие правите репресия върху голяма партия и създавате нарочно напрежения. Такъв башибозук като ГЕРБ не е управлявал до сега. Аз обясних защо не бива да се прави това. Вие така ми свършвате голяма услуга. Хората ще бъдат пред Общината и пред офиса. Ние сме там от 1996 г. Натискайки партийното копче, тръгвате на една конфронтация преди изборите, от която няма да спечелите.

            Георгиева – Изключително много разчитах, че голяма част от вас ще вземат друго решение. Разбирам натиска, оказван върху вас. Господин Славов, това е изключителен политически парадокс, от което трябва да сте притеснен. Това което направихте излъчва ненавист. Мислите че сте победили, но това е евтина победа. Затова вотът ми е отрицателен, тъй като не става въпрос за загриженост върху приходите от продажба на този обект, а е натиск от политическа омраза.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят има корекции, предоставени са на всички съветници. (приложени)

            Марчева – Комисията БФ приема предложението и прие решение по предложение на г-жа Сивкова заложените в дневния ред точки, неразгледани от комисията да отпаднат и да се разгледат на следващото заседание на Общинския съвет

            Славов – По повод изказването на г-жа Георгиева, че смяната на помещението на БСП би имало лоши последици за мен като кмет, следва да отбележа, че тук сме се събрали за да работим, а не да си отправяме персонални заплахи. Тази и следващата години са определящи бъдещето на Ямбол, това е отстояването на 150 млн лева европейски средства. Затова в него сме се опитали да заложим и удовлетворим всички интереси на жителите на общината. Дали сме превес на провежданата от нас в последните години социална политика, в т.ч. и последните обекти, които реализирахме и дават визия на общината. Защитили сме интересите на бизнеса, на хората, които живеят както в центъра, така и в кварталите. Нека да има възможност, когато си задаваме въпроси, те да бъдат по бюджета. Нямаме право да излизаме тук и да занимаваме гражданите с нашите персони. Всички, които сме отговорни за проектобюджета сме тук.

            Йоргова -  След изчитане на бюджета за 2013 г., го съпоставих с бюджета за миналата година и виждам, че доста показатели са силно завишени. Също така има изнесени данни в текстовата част, които в разшифровката липсват. Станахме свидетели на увеличението на такса смет с 35%, а в този бюджет се предвиждат 25 хил.лв за охрана на депото, които следва да са включени в такса „Смет”. Ние вече гласувахме 15 хил. лв. за това. Предвиждат се в т.27 да се изтеглят 7 млн. лв. от фонд „Флаг” при максимален размер 10 млн.. Рискуваме управляващият орган да не ни признае направените разходи. За парка „Боровец” на общественото обсъждане се посочиха 3 млн.лв. Общият бюджет е 2,8 млн, от които на Общината са изплатени с 400 хил. лв по-малко, иначе казано с близо 1,5 млн по-малко от общата необходима сума. Вече сме платили допълнително 260 хил. лв. От новия бюджет се вижда, че са предвидени още 90 хил. лв. за осветление. Какво следва – всичко това трябва да плати Общинският бюджет. Всяка година се залагат средства за благоустрояване, а никога не се финализират обекти. За покрива на детска градина „Щастливо детство” през 2012 г. са предвидени 70 хил. лв., тази година отново 72 хил. лв. и т.н.

            Бицова – Ще взема отношение в област „образование”. Тази година бюджетът е увеличен, поради завишения разход на учениците. В капиталовия списък, дейност 311 и 322 виждам съфинансиране на проектите по енергийна ефективност на 7 училища и 3 детски градини. Тази година гарантираните от Общината средства означават, че тези проекти ще бъдат реализирани. Що се отнася до исканията на директорите за включване в капиталовия списък на големи суми, те са оправдани от желанието и необходимостта от ремонт. За съжаление това не може да се реализира в цялост, тъй като няма свободни средства. Планираните основни ремонти, заложени от собствени приходи, с реализиране на капиталовите разходи, може да бъдат извършвани. Тази година, за пръв път ямболски ученици ще участват в Световните спортни игри в Чехия. Това е гордост за нас и затова приехме в нашата комисия да им се помогне с финансови средства за пътуването. Смятам, че това е един добър бюджет в сферата на образоването в този момент. Обсъден е и приет от всички колеги директори на училища и детски градини. Призовавам Ви да гласуваме за приемането му.

            Божилова – Изказах своето мнение в комисията относно частта „Читалища”, ще го изкажа и пред Вас, и предлагам следното: Не е ли по-добре да се извърши дофинансиране на всички 7 читалища, тъй като се оказва, че даваме на 5 читалища, а не даваме на останалите. Разбирам, че за читалище без доказана дейност не следва да се дават пари, но да се финансира новосъздадено читалище, а да не се дава на читалище с десет годишна история и доказана дейност, не е правилно. Излязохме от Хоровата школа, имам пред вид Общината, поради високата сума, с която трябваше да участва и сега се създаде читалище„Тракийска лира”, което по същество е пак хоровата школа, дава им се финансиране след няколко месеца съществуване. Нямам лични интереси в това, но по ЗНЧ, едно читалище, за да бъде финансирано от държавния бюджет, следва да поиска след година и половина дейност щатни бройки. Нека дадем на всички читалища, които имат дейност. Сумата за всяко читалище не е постоянна и се актуализира с бюджета.

            Славова – Подкрепям проекта за бюджет на Общината за 2013г, защото смятам, че е добре изготвен и в необходимите сфери социално насочен. Тъй като това е сферата, в която работя и от която разбирам ще посоча няколко факта. Припомням ви за една рушаща се сграда на бивше училище, което сега е Комплекса за социални услуги. Голяма част от колегите не знаят, че там функционират Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца с увреждания, Център за настаняване от семеен тип. Този център е уникален чрез съчетаване на две оперативни програми – РР и РЧР. Община Ямбол не спря до тук. Тя продължи с проектите по деинституционализация и за изграждане на трите центъра – „Защитено жилище” за настаняване на 50 деца и откриване на 40 работни места. На настанените ще бъде предоставена качествена индивидуална грижа според техните интереси. По проекта „Помощ в дома” се откриха 42 работни места с 82 потребителя. Друга социална услуга е „Дом за стари хора” със заети 202 места и още 160 чакащи. В с. Болярско има още един дом, който трети месец стои без настаняване, поради липса на кандидати и добри условия за живеене. Говорим още за домашен социален патронаж, за общностен център с нови работни места. Нека не се коментира източване на пари и да не се критикува работата ни с еврофондове, тъй като резултатът е налице. В заключение – ГЕРБ обещава колкото може, но дава повече от обещаното.

            Тропчева – Нека да кажа няколко думи за културата. В Ямбол тя никога не е била подценявана. В нея освен читалищата са включени театри, музеи, галерии. На театрите тази година даваме 125 хил.лв. Случва се нещо хубаво – създава се Музеят на бойната слава. Сам по себе си този музей е уникален с експонатите. Има такъв само в София. Създават се 4 работни места, заделени са средства за работни заплати и издръжка. Ние вече гласувахме неговото създаване. Това е начин да се докоснем до нашето минало. Нека подкрепим и останалите проекти, тъй като всички имаме нужда от тях. Предишните управления не реализираха подобни проекти.

            Банков – проц. – Госпожо председател, чудя се защо не правите забележки на изказващите се. Нищо свързано с бюджета за 2013г. не обясняват. Никой не обясни защо с три милиона лева се различават приходите. Предлагам да прекратим изказванията, да гласуваме бюджета и толкова.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков за прекратяване на дебатите.

Гласували      за – 26                        против – 1                             въздържали се – 3

Приема се.

            Антонова – Преди процедурата бях заявила изказване. Пет години подред Община Ямбол, съвместно с БЧК, по партньорска мрежа Благотворителност - Предоставяне на топъл обяд, изхранваше 100 деца. Сто от Ямбол и сто от община Тунджа. Тази година не виждам такава сума. По същество това беше топъл обяд за социално слаби деца в рамките на учебната година. Едни 9500 лв., които всички предни бюджети предвиждаха, сега ги няма. Иначе говорим колко се грижим за децата. Ние от БЧК ще изхранваме петдесет деца, другите петдесет нека тежат на Вашата съвест.

            Папашимов – Имам процедурно предложние да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 22                        против – 5                             въздържали се – 1

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя с допълнението.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – 1                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, чл. 8 ал. 4, чл. 9, чл. 27 ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., ПМС № 1 от 09.01.2013 год., РМС № 327 от 25.04.2012 г. изменено и допълнено с РМС № 850 от 12.10.2012 г. и с РМС № 20 от 10.01.2013г./., Наредбата по чл. 9а от ЗОБ, чл. 11 и чл. 12, ал. 1 от Закона за общинския дълг и Закона за приватизация и следприватизационен контрол:

            1. Приема бюджета на община Ямбол за 2013 г., както следва:

1.1. По прихода в размер на 40 353 745 лв. / съгласно Приложение № 1 в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 22 758 876 лв. в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2013 г. в размер на  21 018 515 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2012 г. в лева в размер на 1 722 830 лв.;

1.1.1.3. Преходен остатък от 2012 г. в лева по валутна сметка в размер на 13 503 лв.;

1.1.1.4. Собствени приходи на училищата – 70 172 лв.;

1.1.1.5 Временно съхранявани средства на разпореждане по § 88 03 – 66 144 лв., със знак минус;

 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 17 594 869 лв. , в т.ч.:

1.1.2.1. Собствени приходи – 15 753 749 лв., в т.ч.:

- Данъчни приходи в размер на  5 075 000 лв.;

- Неданъчни приходи в размер на 10 678 749 лв., в т.ч. постъпления от продажба на общински нефинансови активи – 3 800 000 лв., с включено ДДС в размер на 200 000 лв.;

1.1.2.2. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 730 200 лв., в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – 7 200 лв.;

1.1.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 244 800 лв., в т.ч. за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища – 24 300 лв.; 

1.1.2.4. Предоставени трансфери 126 800 лв. /със знак минус по § 61-02/, от които за:

- Драматичен театър - 70 000 лв.;

- Куклен театър - 55 000 лв./в т.ч. 15 000 лв за куклено-театрален фестивал „Михаил Лъкатник”/;

- държавни училища – за ученически спортни игри – 1 800 лв.

1.1.2.5. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки § 62-02 / със знак минус/ в размер на 505 000 лв. за съфинансиране на проекти, изпълнявани по оперативните програми, както следва:

- проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол” по ОП „РР” – 5 000 лв.;

- проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по ОПРР – общо 245 000 лв. /60 000 лв.  от туристически данък и 185 000 лв. от собствени приходи/;

- проект „Градска среда 2” по ОПРР – 250 000 лв.;

- проект „Тунджа” – маркетинг на дестинация „Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово” по ОПРР – 5 000 лв.;

1.1.2.6. Предоставяне на временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 1 660 000 лв. /със знак минус по § 76-21/ за следните изпълнявани проекти:

- по проект „Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци” по ОПРР;

- по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център” по ОП „Техническа помощ” към МС;

- по проект „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет”;

- по проект „Интегриран проект за градско възстановяване и развитие на Община Ямбол” по ОП „РР”;

  - проект: „Ново начало – от образование към заетост” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “РЧР”;

 - проект: „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол по ОП „РЧРР”;

- проект: „Иновативни и отговорни туристически територии” по SMART+;

- проект: „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по ОП „РР”;

- проект: „Грижа и подкрепа у дома” по ОП „РЧРР”;

- проект: „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в Община Ямбол” по ОП „РЧРР”;

- проект: „Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза” по ОПОС;

- проект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол” по ОПОС;

 

1.1.2.7. Възстановяване на временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки /§ 76-22/ в размер на 460 000 лв., в т.ч. от предварителни плащания за подготовка на проектите и невъзстановени временни безлихвени заеми от 2012 г., както следва:

- по проект „Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци” по ОПРР;

            - по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център” по  ОП „Техническа помощ”;

- по проект „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет”;

проект: „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол”;

- проект „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол по ОП „РР”;

  - проект: „Нов избор – развитие и реализация” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “РЧР”;

1.1.2.8. Погашения  на  дългосрочни  заеми  от  банки в страната в размер на 1 256 300  лв. /със знак минус/, от които:

- погашение на дългосрочен общински заем - 516 000 лв.;

- погашение на заеми от Фонд „ФЛАГ” – 740 300 лв.

1.1.2.9. Получен дългосрочен заем от Фонд „Флаг” – 1 300 000 лв.

1.1.2.10. Отчисления за РИОСВ – (-) 835 200 лв.

1.1.2.11. Преходен остатък от 2012 г. в размер на 1 489 420 лв., от които с целеви характер: 1 028 172 лв.

 

 1.2. По разходите в размер на 40 353 745 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ 3, 4, 5 и 6, от тях:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 22 758 876 лв., в т. ч.:

            1.2.1.1. От държавен трансфер, утвърден с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 г. по единни разходни стандарти за делегираните дейности – 21 018 515 лв.;

1.2.1.2. От собствени и други приходи на училищата  - 70 172 лв.;

1.2.1.3. От преходен остатък – 1 736 333 лв.

1.2.1.4. От временно съхраняване средства на разпореждане – минус 66 144 лв.

1.2.2. За местни дейности в размер на 16 387 242 лв.  

1.2.3. За дофинансиране на делегирани държавни дейности –1 207 627 лв.

            2. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2012 г. в размер на 3 225 753 лв., по дейности съгласно Приложение № 2 както следва:

2.1. за делегираните от държавата дейности – 1 736 333 лв., в т.ч.:

- по сметка в лева – 1 722 830 лв.;        

- по валутна сметка –    13 503 лв.;                 

2.2. за местните дейности – 1 489 420 лв. в т.ч.:

- по сметка в лева –   1 489 420 лв.           

            3. Приема собствения бюджет на общината в размер на 17 136 738 лв. и разпределението му по функции и дейности, съгласно Приложение № 8.             

            4. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в общината и приема бюджетите и бюджетните им сметки за 2013 г., включително и на общинските предприятия, съгласно Приложения №№ 7, 9, 10, 11 и 12.

            5. Предоставя на културните институти в делегираните от държавата дейности във функция „Култура“ правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити с възможност да съставят бюджет , съгласно Приложение № 12.

            6. Бюджета на второстепенен разпоредител „Дом за деца лишени от родителски грижи” включва финансирането на дейностите: „Дом за деца” и „Преходно жилище”.

            7. Бюджета на второстепенен разпоредител „Социални услуги - ДСХ и ДСП” включва финансирането на дейностите: „Дом за стари хора” и „Домашен социален патронаж”.

            8. Приема план-сметките на извънбюджетните средства съгласно Приложение № 13.

            9. Одобрява поименно разпределение на средства от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи, определена с чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2013 г. в размер на 244 800 лв. за местните дейности, съгласно Приложение № 15, от които: по функции, дейности и по обекти както следва:

               9.1. Функция „Социално подпомагане, осигуряване и грижи”, дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, § 52-00 за обекти:

            - Изграждане на "Център за настаняване от семеен тип за деца" в УПИ V кв.91 на Първи градски район, гр.Ямбол – 23 150 лв.;

            - Изграждане на "Център за настаняване от семеен тип за деца" в УПИ VІІ кв.91 на Първи градски район, гр.Ямбол – 13 000 лв.;

            - Изграждане на "Център за настаняване от семеен тип за деца" - УПИ ІІІ кв.3 на к-с "Зорница", гр.Ямбол – 18 000 лв.;

            - Изграждане на "Защитено жилище" в УПИ VІІІ в кв.84 на Първи градски район в гр.Ямбол – 12 000 лв.;

9.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство”:

-  дейност 604 „Осветление улици и площади”, § 52-00 за обект „Изграждане на улично осветление по ул."Търговска" м/у ул."Гр.Игнатиев" и ул."Н.Петрини", гр.Ямбол – 17 405 лв.;

- дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”, § 52-00 за обект „Благоустрояване в ж.к."Диана", УПИ ІІ, кв.13  /в района около магазин "Югоагент"/  – 20 000 лв.;

- дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”, § 52-00 за обект „Проектиране и изграждане на детски площадки и зони за отдих  – 79 225 лв.;

9.3. Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на общинските пътища”, § 51-00 за обект „Рехабилитация на общински път IV-53067 Ямбол – Ормана”- 24 300 лв.;

9.4. Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство”, дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”, § 53-00 за обект „Общ устройствен план на гр. Ямбол” –             37 720 лв.;

            10. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2013 г. в размер на 3 010 857 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 15.

            11. Одобрява капиталовите разходи по обекти, които ще се финансират със средства от продажба на нефинансови активи през 2013 г. в размер на 1 728 080 лв., съгласно Приложение № 16.

            12. Собствения принос по проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по ОПРР в размер до 60 000 лв. се осигурява от средствата от туристическата такса и туристическия данък, налични по сметката в края на 2012 г., както и от постъпленията от данъка през 2013 г.

            13. Определя численост на персонала съгласно Приложение № 11.

            14. Определя за 2013 г. средства за работни заплати в делегираните от държавата дейности в рамките на средствата по единните разходни стандарти, с изключение на общинските училища, детските градини и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети, съгласно Приложение № 4 и 11.

            15. Определя численост и средства за работни заплати в местните дейности и дофинансираните делегирани от държавата дейности, с източник от местни приходи, съгласно Приложения № 5 и 11.

            16. Одобрява допълнителни средства, с източник на средства от местни приходи за дофинансиране на паралелка под минималния брой ученици за учебната 2012/2013 г. в ГПЧЕ „В. Карагьозов” в размер на 637 лв. и на МГ „Ат. Радев” – 5 528 лв.,в т.ч. във връзка с провеждане на състезания – 4 528 лв. и за интерактивен кабинет – 1 000 лв.

            17. Одобрява бюджета на общината за 2013 г. по агрегирани бюджетни показатели съгласно Приложение № 14 към писмо № ФО-1 от 21.01.2013 г. на Министерство на финансите.

            18. Приема лимити за следните разходи:

 18.1. за представителни разходи в размер на 25 000 лв., от които:

 - в местна дейност 123 „Общински съвет” – 5 000 лв.;

 - в местна дейност 122 „Общинска администрация” – 20 000 лв.;

 18.2. за командировки в чужбина – 17 000 лв., от които:

 - в местна дейност 123 „Общински съвет” – 2 000 лв.;

 - в местна дейност 122 „Общинска администрация” – 15 000 лв.;

 18.3. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - в местна дейност 123 „Общински съвет” – 30 000 лв.

                18.4. за фонд „Социално–битово и културно обслужване” в размер на 2 на сто от плановите средства за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения в делегираните от държавата и местните дейности, с изключение на персонала в общинските училища;

            19. Определя разчет за целеви разходи в местните дейности с източник на средства от местни приходи, както следва:

  19.1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации–35 000 лв., дейност 122 „Общинска администрация”;

  19.2.Помощи по решение на Общински съвет – 21 470 лв., от които 19 470 лв. за месечни помощи /джобни разходи/ на деца, ползващи социалните услуги „Преходно жилище” и „Център за настаняване от семеен тип”, дейност 122 „Общинска администрация”;

 19.3. Средства за поддръжка на материалните активи, придобити със средства по грантова помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – 11 000 лв., дейност 122 „Общинска администрация”;

 19.4. За почистване на септичните и отходни ями в квартал „Каргон”, където липсва канализация – 50 на сто от разходите на гражданите за почистване – 5 000 лв., дейност 603 „В и К”;

           19.5. Разходи за погребения  общо в размер на 6 000 лв. в дейност 745 „Обредни домове и зали”, като за всеки отделен случай помощта не надвишава 187,50лв., в т.ч. за ковчег –  60,00лв., надгробен знак с надпис - 20,00лв., превоз на покойника от дома – 40,00лв., некролог - 6,50лв., уреждане на документи от болница или социално заведение – 21,00лв., тоалет на покойник в патоанатомия – 20,00 в., изкопаване на гроб – 20,00лв.;

19.6.        Помощите за погребения се изплащат за следните категории граждани:

- за самотни, без близки и роднини;

- бездомни и безпризорни;

-             лица, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.

19.7. За намаление с 2 лева на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт на пенсионери с настоящ адрес в Община Ямбол - общо 10 000 лв., дейност 849 „Други дейности по транспорта”;

19.8. За осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ – 1400 лв., дейност 849 „Други дейности по транспорта”;

19.9. За обезщетения по влезли в сила съдебни решения – 120 000 лв., дейност 898 „Други дейности по икономиката”;

            20. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

- в детските заведения в общината в размер на 2,00 лв. на дете на ден;

- в домашен социален патронаж в размер на 2,00 лв. на едно лице на ден;

- в детските ясли в общината в размер на 1,80 лв. на дете на ден;

- в детска кухня в размер на 1,80 лв. на дете на ден.

            21. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски в границите на общината, предвид характера на трудовата им дейност, както следва:   

- в дейност „Други дейности по здравеопазване” – на длъжност „медиатор”

- в дейност „Чистота“ – на длъжност „оператор на електронна везна” на обект депо за битови отпадъци;

- в ОП „Общински пазари” - на длъжност „инкасатори” и „сметосъбирачи”;

   - в границите на община Ямбол – лица заети в Детска млечна кухня;

   - в границите на община Ямбол – лица заети в ДЯ „Калинка”;

   - в границите на община Ямбол – лица заети в ЦДГ „Валентина”;

            22. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

            23. Утвърждава субсидия на читалищата на територията на общината общо в размер на 259 569 лв., в т.ч. от ЦБ – 244 569 лв. за 39 бр. субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи – 15 000 лв. 

            24. Средствата с източник от местни приходи се предоставят на читалищата на база на приетата от Общински съвет Програма за развитието на читалищната дейност и въз основа на сключени договори с кмета на общината.

            25. Одобрява средства в размер на 410 000 лв. от бюджета на общината за подпомагане на спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината, в т.ч. за общински ученически спортни игри чрез ОСК „Тунджа” - 10 000 лв., за БК „Тунджа” - 260 000 лв., за детска юношеска школа по баскетбол към БК „Тунджа”– 30 000 лв., за детска школа по футбол към ФК „Тунджа-1915” – 20 000 лв. Одобрява средства в размер на   120 000 лв. за издръжка на спортните клубове и дружества, в т.ч. за Тенис клуб – 15 000 лв. Разходите за издръжка при превишаване на лимита се поемат от спортните клубове – членове на ОСК Тунджа на база на разделителен протокол изготвен между тях и ръководството на ОСК Тунджа. Упълномощава кмета на общината да сключи анекс към договора с ОСК Тунджа, включващ като клауза горепосоченото.

            26. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да назначи експертна комисия, която да разпредели средствата по т. 25 на спортните клубове и договори с тях условията за начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник.

            27. Определя максималния размер на общинския дълг, който може да бъде поет в съответствие със Закона за общинския дълг през 2013 г. в размер не по-голям от                     7 000 000 лв. от Фонд ФЛАГ, без дължимите лихви.

            28. Максималния размер на общинския дълг към края на 2013 г. не може да надвишава 10 000 000 лв., без дължимите лихви.

            29. Одобрява погашенията на кредита към фонд „ФЛАГ”:

- за проект Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включванеда се извърши на равни вноски по главницата и вноски по лихвата, като за 2013 г. размерът на погашенията по главницата бъде погасен в размер на 240 300 лв;

- за проект „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол” да се извърши на равни вноски по главницата и вноски по лихвата след получаването на финансирането от Оперативната програма, като за 2013 г. размерът на погашенията по главницата не надвишава 500 000 лв;

            30. Разрешава ползването през 2013 г. на временни безлихвени заеми в размер до 150 000 лв., от Фонда за покриване на разходите по приватизация на Фонд „Приватизация” на общината, за изпълнението на проекти, финансирани по оперативни програми, до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми, за:

- по проект „Долината на Тунджа-палитра от цветове, музика и танци” по ОПРР;

- по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център” по ОП „Техническа помощ” към МС;

- по проект „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет”;

- по проект „Интегриран проект за градско възстановяване и развитие на Община Ямбол” по ОП „РР”;

  - проект: „Ново начало – от образование към заетост” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “РЧР”;

 - проект: „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол по ОП „РЧРР”;

- проект: „Иновативни и отговорни туристически територии”по SMART+;

- проект: „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по ОП „РР”;

- проект: „Грижа и подкрепа у дома” по ОП „РЧРР”;

- проект: „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в Община Ямбол” по ОП „РЧРР”;

- проект: „Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза” по ОПОС;

- проект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол” по ОПОС;

            31. Разрешава ползването през 2013 г. на временни безлихвени заеми в размер до 150 000 лв. от Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи на Фонд „Приватизация” на общината за изпълнението на проекти, финансирани по оперативни програми, до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми, за:

- по проект „Долината на Тунджа-палитра от цветове, музика и танци” по ОПРР;

- по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център” по ОП „Техническа помощ” към МС;

- по проект „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет”;

- по проект „Интегриран проект за градско възстановяване и развитие на Община Ямбол” по ОП „РР”;

  - проект: „Ново начало – от образование към заетост” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “РЧР”;

 - проект: „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол по ОП „РЧРР”;

- проект: „Иновативни и отговорни туристически територии”по SMART+;

- проект: „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по ОП „РР”;

- проект: „Грижа и подкрепа у дома” по ОП „РЧРР”;

- проект: „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в Община Ямбол” по ОП „РЧРР”;

- проект: „Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза” по ОПОС;

- проект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол” по ОПОС;

            32. Предоставя правомощия на кмета на общината да предоставя заеми за всеки отделен проект в рамките на одобрения лимит по т. 30 и т. 31.

            33. Делегира права на директорите на училищата и обслужващите звена в образованието в общината да реализират собствени приходи от такси, цени на услуги и управление на общинската собственост, по ред и условия определени с наредби и решения на Общински съвет.

            34. Директорите на училищата планират собствените си приходи в частта на държавните дейности в рамките на определените с Приложение № 1 средства от 70 172лв. С размера на реализираните в по-голям размер собствени приходи, директорите на училищата имат право да коригират служебно приходната и разходната част на бюджета си, за което уведомяват кмета на общината.

            35. Делегира права на директорите на културните институти, които съставят самостоятелен бюджет, да реализират собствени приходи от такси и цени на услуги и да коригират служебно приходната част на бюджета си в местните дейности и разходната част на съответните дейности в частта за дофинансиране, с размера надвишаващ одобрените собствени приходи, съгласно Приложение № 6.

            36. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити служебно актуализират приходната и разходната част на бюджета си, при получаване на средства под формата на трансфер от бюджетни и извънбюджетни средства от други бюджети, за което уведомяват кмета на общината.

            37. Определя просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2013 г. в размер на 5 00 000 лв.

            38. Предоставя правомощия на кмета на общината при спазване на общия размер на бюджета и разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата:

38.1. Да разпредели и утвърди приходите и разходите по одобрения бюджет на общината по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение по сборен бюджет, собствен бюджет и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

38.2. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност без средствата за заплати, осигурителни вноски в частта за делегираните от държавата дейности, с изключение на общинските училища и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети.

38.3. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия размер в частта за местните дейности , включително и да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една дейност от собствен бюджет по бюджетите на второстепенните разпоредители.

38.4. Да се разпорежда и разпределя резервния бюджетен кредит в местна дейност 998 „Резерв” в размер на 140 000лв. за възникнали непредвидени и неотложни потребности, включително и за плащания на дължимия ДДС по проекти и за авансово осигуряване под формата на временен безлихвен заем на разходи по одобрени проекти на общината, проекти финансирани със средства от европейските фондове, ПУДООС, включително и на второстепенните разпоредители, до възстановяването им от последващи трансфери.

38.5. Да включи в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2013 г.  определените от директорите на училищата от делегираните им бюджети разходи с капиталов характер по обекти, с източник: остатъци от предходни години /с изключение на целевите средства преминали в преходния остатък/, собствени приходи и субсидия по формула. Да допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2013 г.  с получените безвъзмездни средства по спечелени национални и европейски проекти и програми поименно и съобразно капиталовия характер на разходите.

38.6. Да утвърди със заповед лимитите, задълженията и правомощията на директорите на ЦДГ и ДЯ  да извършват компенсирани промени в разходната част бюджетите си.

38.7. Да кандидатства за средства от структурните и други фондове на ЕС, по национални и оперативни програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на Общинския план за развитие, след решение на Общинския съвет.

38.8. Да кандидатства за временни безлихвени заеми от централния бюджет и други източници за авансово финансиране на проектите по ОП, до размера на окончателните плащания от финансирането на съответния проект.

38.9. Да възлага, в рамките на одобрените средства за проектиране по Разчета за капиталови разходи изготвянето на проектна документация, като отразява възложените и разплатени проекти поименно в Разчета.

38.10. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на прилагащите делегиран и самостоятелен бюджет.

38.11. Да договаря и определя конкретния размер на средствата за работно облекло на персонала в бюджетните дейности в рамките на средствата за издръжка, с изключение на дейностите прилагащи делегиран бюджет в системата на образованието и културата.

38.12. В изпълнение на чл. 30 от ПМС № 1 от 9 януари 2013 г. да извършва налагащите се корекции по разходните параграфи на съответните дейности, включително и да прехвърля бюджетни кредити от местни дейности в дейности на дофинансиране, в зависимост от естеството и характера на разходите, за сметка на средствата за социално-битово и културно обслужване, с изключение на дейностите в системата на народната просвета, които прилагат системата на делегиран бюджет.

38.13. При възникване на необходимост и по искане на разпоредителите с бюджетни кредити да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една делегирана от държавата дейност от § 10-00 „Издръжка” по подпараграфите на § 02-00 „Други възнаграждения” и § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател” и обратно, както и по същите бюджетни параграфи от една местна дейност в същата дейност, или от една местна дейност в същата дейност, която се дофинансира.

            39. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет, дейност „Обредни домове и зали” в размер на 40 000 лв., с които да се подпомогне Църковното настоятелство на изграждащия се храм „Успение Пресвета Богородица”.

            40. Задължава Църковното настоятелство на изграждащия се храм „Успение Пресвета Богородица” в срок до 20 декември 2013 г. да представи на Кмета на общината отчет за разходваните средства и възстанови в посочения срок неусвоените средства по сметка на общината.

            41. Кметът на общината и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в общината да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:

41.1. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните заведения, детските ясли и градини и здравните кабинети.

41.2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти;

            42. Препоръчва на звената, прилагащи делегирани бюджети, да съблюдават приоритетите по предходната точка.

            43. Задължава кмета на общината:

43.1. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидираните дейности при доказано нарушение на бюджетната и финансова дисциплина до тяхното отстраняване.

43.2. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно промени в състава на  Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Янкова - Представи протокола на ПК ЗОР (приложен към материалите по заседанието) Приемат предложението.       

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21 ал.1 т.1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 23, във връзка с чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол Освобождава от състава на ПК „Здравеопазване и социални дейности” Маври Кидиков и избира на негово място Николай Ганев за член на комисията.

 

 

 

            Петкова – Уважаеми колеги, извинявам се, но имам неотложен ангажимент в болницата, така че ще поканя зам. – председателя да продължи заседанието.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение от кмета на общината относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "МИКС - Мая Ангелова" за обект № 24 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Георгиева представи протокола на ПК ОИКДОУ. (приложен) Приемат предложението. 

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

           

              На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3333/05.05.2010 г., с ЕТ „МИКС - Мая Ангелова”, ЕИК 128558439 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог” № 41, вх.А, ап.18, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект № 24 – Магазин за търговия с промишлени стоки, представляващ част от имот – частна общинска собственост с идентификатор № 87374.550.10.9 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и петдесет точка десет точка девет/ по КК на гр. Ямбол, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 32.00 кв. м., със 7 /седем/ години, считано от 05.05.2013 г.

 

 

           

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Катрин" ЕООД за обект № 30 Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Миланов – Комисията по общинско имущество приема предложението. Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3336/10.05.2010 г., с „Катрин” ЕООД, ЕИК 200018032 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Ямболска Комуна” № 69, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект № 30 Б – Магазин за търговия с промишлени стоки, представляващ част от имот – частна общинска собственост с идентификатор № 87374.550.10.18 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и петдесет точка десет точка осемнадесет/ по КК на гр. Ямбол, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 35.00 кв. м., с 7 /седем/ години, считано от 17.05.2013 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Мъни - Мануел Иванов".

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Миланов – Комисията по общинско имущество приема предложението. Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3332/05.05.2010г., с ЕТ „Мъни -Мануел Иванов”, гр. Ямбол, ЕИК 201104790, със седалище и адрес на управление ул.”Цар Самуил” № 8, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект - частна общинска собственост, представляващ  Обект № 10 – Магазин за търговска дейност и промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, с идентификатор № 87374.550.10.32 по КК на гр. Ямбол, с обща площ от 69.00 кв.м., със 7 /седем/ години, считано от 05.05.2013г.

 

 

             

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Петров - Петър Русков".

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Миланов – Комисията по общинско имущество приема предложението. Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3226/16.04.2007г., Анекс № 1014/10.05.2010г. с ЕТ „Петров – Петър Русков”, гр. Ямбол, ЕИК 128051293, със седалище и адрес на управление ул.”Богомил” бл.15, вх.Б, ап.2, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект – частна общинска собственост, представляващ  Обект № 14В – Помещение за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, с идентификатор № 87374.550.10.17 по КК на гр. Ямбол, с обща площ от 8.00 кв.м., с  4/четири/ години, считано от 16.04.2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Антонин 51 - Антоний Хлебаров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Миланов – Комисията по общинско имущество приема предложението. Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Костов – Гласувах „за”.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3219/24.01.2007г., Анекс № 1011/26.02.2010г. с ЕТ „Антонин-51-Антоний Хлебаров”, гр. Ямбол, ЕИК 128014779, със седалище и адрес на управление ул.”Стара планина” бл.2, вх.Д, ап.108, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект – частна общинска собственост, представляващ  Обект № 14Г – Самостоятелен покрит склад, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”,с идентификатор № 87374.550.10.17 по КК на гр. Ямбол, с обща площ от 22.30 кв.м., с  4/четири/ години, считано от 25.01.2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Де Мон - Иван Чолаков" за обект "Кафе аперитив - Безистен запад".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Миланов – Комисията по общинско имущество приема предложението. Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Чолаков – Няма да гласувам по тази точка, защото става въпрос за мой роднина.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3216/23.01.2007 г. и Анекс към него с № 979/22.03.2007 г., Анекс № 1015/26.03.2007 г., Анекс № 1106/14.01.2010 г., с ЕТ „Де Мон - Иван Чолаков”, ЕИК 838159840 със седалище и адрес на управление ул. „Жорж Папазов” № 15, ап.7, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект – Кафе аперитив „Безистен – запад”, представляващ част от имот – частна общинска собственост „Безистен” находящ се на пл. „Освобождение”, гр. Ямбол, АОС № 561/26.04.2002 г., с обща площ 80.00 кв. м., в т. ч., търговска площ - 55.00 кв. м., складова площ - 25.00 кв. м., до започване на дейности по реконструкция на обект Безистен по Проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, но не повече от 4 /четири/ години, считано от 01.02.2013 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Василена - Дурдане Инджова" за обект в ОУ "Л. Каравелов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Миланов – Комисията по общинско имущество приема предложението. Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14а и чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 1/21.01.2010г. между ОУ „Любен Каравелов”, гр. Ямбол, ж.к „Диана” и ЕТ „Василена – Дурдане Инджова”, гр. Ямбол, ЕИК 128543843, със седалище и адрес на управление ул.”Граф Игнатиев” № 153, гр. Ямбол, за предоставена под наем за временно и възмездно ползване част от обект - публична общинска собственост, представляваща: Помещение за  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, находящо се на първия етаж в сградата на ОУ „Любен Каравелов”, ж.к. „Диана”, актуван с АОС № 253/04.06.2001г. с обща площ 5,70 кв. м. с  3 /три/ години, считано от 21.01.2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Василена - Дурдане Инджова" за обект в ГПЧЕ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Миланов – Комисията по общинско имущество приема предложението. Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 6/01.02.2010г. между ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 110 и ЕТ „Василена – Дурдане Инджова”, гр. Ямбол, ЕИК 128543843, със седалище и адрес на управление ул.”Граф Игнатиев” № 153, гр. Ямбол, за предоставена под наем за временно и възмездно ползване част от обект - публична общинска собственост, представляваща: Помещение за  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, находящо се в сградата на ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, ж.к „Златен рог” №110, актуван с АОС №80/23.07.1999г. с обща площ 35 кв. м. със  7/седем/ години, считано от 01.02.2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Люмакс - Л. Люманов" за обект в ОУ "Н. Петрини".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            ПК ОИКДОУ. (приложен) Приемат предложението.   

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14а и чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 1/21.01.2010г. между ОУ „Николай Петрини”, гр. Ямбол, ул. „ Битоля ” № 35 и ЕТ „Люмакс - Л.Люманов”, гр. Ямбол, ЕИК 128043873, със седалище и адрес на управление ул.”Иван Банов” № 33, гр. Ямбол, за предоставена под наем за временно и възмездно ползване част от обект - публична общинска собственост, представляваща: Помещение за  продажба на закуски и безалкохолни напитки, находящо се на втори етаж в сградата на ОУ „Николай Петрини”, ул. „Битоля” № 35, актуван с АОС № 136/05.05.2000г. с  обща площ 34 кв. м. с  2/две/ години, считано от 21.01.2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Геа - Мима Кънева" за обект в ОУ "Й. Йовков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            ПК ОИКДОУ. (приложен) Приемат предложението.   

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                         против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14а и чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 1/05.01.2010г. между ОУ „Йордан Йовков”, гр. Ямбол, ул. „Тимок” № 3 и ЕТ „ГЕА – Мима Кънева”, гр. Ямбол, ЕИК 128005883, със седалище и адрес на управление ул.”Балкан” № 5, гр. Ямбол, за предоставена под наем за временно и възмездно ползване част от обект - публична общинска собственост, представляваща: Помещение за  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, находящо се в сградата на ОУ „Йордан Йовков”, ул. „Тимок” № 3, актуван с АОС №81/26.07.1999г. с обща площ 32 кв. м. със  7/седем/ години, считано от 05.01.2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Родемар 13 - Радостин Михайлов" за обект в ОУ "Д. Дебелянов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            ПК ОИКДОУ. (приложен) Приемат предложението.   

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                         против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14а и чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 1/05.01.2010г. между ОУ „Димчо Дебелянов”, гр. Ямбол, ул. „Хан Тервел” № 2 и ЕТ „Родемар 13 - Радостин Михайлов”, гр. Ямбол, ЕИК 838111984, със седалище и адрес на управление ул.”Преслав” № 155, гр. Ямбол, за предоставена под наем за временно и възмездно ползване част от обект - публична общинска собственост, представляваща: Помещение за  продажба на закуски и захарни изделия, находящо се в сградата на ОУ „Димчо Дебелянов”, ул. „Хан Тервел” № 2, актуван с АОС № 84/10.11.1999г. с обща площ 4 кв. м. с 3 /три/ години, считано от 05.01.2013г.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане от Станимир Танков за имот в ж. к. "Златен рог" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            ПК ОИКДОУ. (приложен) Приемат предложението.   

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                         против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнително право на строеж на Станимир Христов Танков, с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к. „Христо Ботев”, бл.1, вх.Г, ет.5, ап.52 върху 114 кв.м. от общински ПИ 87374.560.68 по КК на гр. Ямбол, с площ 160 кв.м. във връзка с актуализиран проект за  втори етап – подпокривно използваемо пространство – офис и складове  в размер на 11 991.38 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            Банков – проц. – Искам 20 минути почивка от името на ГС БСП, по моя часовник е един без двадесет.

            Миланов – Обявявам 20 минути почивка и обедна почивка до 14.00 часа.

 

            В 14.15 часа кворум 29 съветника. Поименна проверка, приложена разпечатка от системата за гласуване.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на ОП „Комунални дейности” имот - ЧОС на ул. „Преслав” № 130.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            ПК ОИКДОУ. (приложен) Приемат предложението.   

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                         против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.1 от Правилника за ползване на кварталните клубове в община Ямбол, предоставя безвъзмездно за управление на ОП „Комунални дейности” – Ямбол, за разкриване на квартален клуб, имот – частна общинска собственост с идентификатор 87374.528.228.1 по кадастралната карта на гр. Ямбол, актуван с АОС № 500/09.04.2002 г., находящ на ул. Преслав” № 130, гр. Ямбол с площ от 54 кв. м., с предназначение за пенсионерски клуб.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно допускане изработване проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ ХХVІІІ в кв. 23 по плана на град Ямбол, к-с "Хале", по искане на Николай Атанасов Колев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Захариев представи протокола на ПК ТУТЕ. (приложен) Приемат предложението и имат предложение за отпадане на думите „и допуска”.         

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК ТУТЕ.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                         против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промяната.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                         против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ ХХVІІІ - за „КОО”, УПИ ХХІХ-за „КОО” и УПИ І - за „магазини и озеленяване” в кв. 23 по плана на гр. Ямбол – жил. к-с „Хале”, като новите регулационни линии съвпаднат с имотните граници на поземлените имоти по кадастралната карта на град Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Приемам предложението, г-жа Божилова ме убеди и правя корекция в т.7 за читалище «Тракийска лира» 0 лева.

            Бицова представи протокола на ПК ОКСМД. (приложен)

            Калиманов – Предлагам тези 1000 лв. да бъдат предоставени на читалище „Умение”.

             Миланов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Калиманов.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 9                           против –15                            въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промяната.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                         против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона на народните читалища приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2013г.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Папашимов представи протокола на ПК ЗСД. (приложен) Приемат предложението.        

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 21                         против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Ямбол определя състав на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги, както следва:

1. Красимира Петрова – зам. кмет на община Ямбол;

2. Неда Бъчварова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в община Ямбол;

3. Катя Петкова  – директор на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни - Ямбол;

4. Недялка Илкова – главен експерт „Социални дейности” в Дирекция „Хуманитарни дейности” в община Ямбол       

5. Атанаска Бонева – управител на ЦОП „Усмивка”;

6. д-р Венцислав Славов – управител на  „ДКЦ – 1 – Ямбол” ЕООД;

7. Антоанета Маркова – директор на ДДЛРГ „Ю. Гагарин”

8. Светлозар Пехливанов – началник отдел „Социална закрила” в Дирекция „Социално подпомагане”  Ямбол;

9. Таня Дженкова – директор на Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;

10. Надка Александрова – председател  на сдружение с нестопанска цел - СКИ  „Ямбол 99”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Бицова представи протокола на ПК ОКСМД. (приложен) Приемат предложението.        

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 21                         против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 20                         против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА приема Общински годишен план за младежта.

            2. Така приетият Общински годишен план за младежта да се предостави на Областния управител на област Ямбол и да стане част от Областния план за младежта.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно приемане на Общински план за действие за изпълнение на Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012 – 2020г. и „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015г.”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Папашимов представи протокола на ПК ЗСД. (приложен) Приемат предложението.        

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 19                         против – 1                             въздържали се – 1

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 20                         против – 1                             въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА приема Общински план за действие за изпълнение на Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012 – 2020г. и „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015г.”.

            2. Така приетият Общински план за действие да се предостави на Областния управител на област Ямбол и стане приложение към Областната стратегия.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на годишен отчет за 2011г. за дейностите, заложени в Програмата за намаляване нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2011 - 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Захариев представи протокола на ПК ТУТЕ. (приложен) Приемат предложението.          

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 19                         против – 9                             въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.33, ал.2 от Наредба № 7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, приема годишен отчет за постигнатите резултати по целите, заложени в „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2011-2014г.” за календарната 2011 година.

 

 

            Георгиева – отр. вот – Първо се чудех сега 2012г. ли сме или 2013г., тъй като отчета е за 2011г. Съгласно чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда ежегодно се внася отчет по тези програми. Защо няма за 2012г., а само за 2011г.? Разбирам, че Общината е много натоварена с програми, планове и стратегии, но този материал е изготвен непрофесионално, затова гласувах против.

 

 

 

      Миланов - Поради изчерпване на дневния ред закривам деветнадесетото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

          

           Зам. – председател ОбС – Ямбол:

 

                                                                      Г. Миланов

 

 

                                                          Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

           

                                                                                                                      Ан. Господинова