ПРОТОКОЛ № ІV

 

            Днес, 15.12.2011г. съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0018/08.12.2011г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  36, отсъства 1 -

1. Николай Димитров Пенев

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.15 часа 35 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-жа Татяна Петкова откри четвъртото заседание на Общинския съвет.

            Петкова – Постъпило е предложение за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от телевизии  „Супер вижън плюс” и „Диана”.

            Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Сивкова – Имам две питания. Чете питане относно внасяне на проект за водния цикъл по ОПОС. (приложено към материалите по заседанието)

            Чете питане относно приключване СМР по проекта за градския парк и парк Боровец. (приложено)

                       

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно приемане Отчет на МК по ЗУПГМЖСВ  и избор на нов състав.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно избиране на представители на Община Ямбол в дружество "ЯХШ проф. Г. Димитров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно определяне на представители на Община Ямбол в ОС на смесените дружества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Правилник за наградите и отличията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Доклад от ВК за промяна правилник относно приемане на промени в Правилника за работа на ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК

7.      Предложение относно конкурс за избор на управител на ДКЦ -1-Ямбол ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно конкурс за избор на управител на ДЦ № 1 ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол (определяне на съветници за участие в РГ).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Магдалена - Ваня Колева", за обект № 1 павилион за цветя на Цветен пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Магдалена - Ваня Колева", за обект Безистен - север  за продажба на цветя.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Марийка Ганева Иванова за обект обществена тоалетна в Стара автогара.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно съгласие за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление на Николай Михайлов Пейчев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно определяне на пазарна оценка на ОИ - апартамент 19, бл.11, вх.А, ж. к.  "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно определяне на пазарна оценка на ОИ - апартамент 88, бл.13, вх.В, ж. к. "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по искане от "Бонжур БГ" ЕООД, Георги Боянов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.46 по молба от Иванка Милева Радева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно прекратяване на съсобственост с община Ямбол в ПИ с идентификатор 87374.542.7 по кадастралната карта на гр. Ямбол, чрез замяна по заявление на Иван Красимиров Карановски.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Докладна записка относно годишен финансов отчет и баланс за 2010г. на „Комуналуниверс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Марчева – Предлагам да отпадне т.6 от проекта за дневен ред относно приемане на промени в правилника за работа на ОбС.

            Карска – Чете предложение относно включване на текст в правилника за работа на ОбС за изслушване на химна в началото на всяко заседание на ОбС.

            Стефанов – Предлагам да отпадне т.19 от проекта за дневен ред относно отчет и др. „Комуналуниверс” ЕООД.

            Марчева – Запознах се с доклада на ВК и мисля, че има нужда от още работа по правилника. Още четири години ще работим по него, нека го обмислим както трябва.

            Карска – Чете отново мотивацията на предложението си.

            Банков – Подкрепям предложението да отпадне т.6, влизат в противоречие някои предложения на ВК с духа на правилника, с организацията на работа на общинския съвет. Заседанията са основна форма на работа, а се принизява тази форма с предложенията, които са направени. Хубаво е да има една мотивировка защо се предлагат тия промени. Някои от тях са в разрез с демократичната практика от години в този общински съвет. Има и неясноти, предлагат се промени на членове, които ги няма в правилника. Смятам, че трябва да се върнем към решението за нов правилник. Виждате от колко години се работи по този правилник, само с някои промени. Съжалявам, че комисията не се разшири, както предложихме. Явно и не е имала време и възможност за повече работа. Подкрепям да отпадне тази точка.

            Миланов – ВК даде две седмици срок и възможност за предложение по правилника, само от телевизията дойде официално предложение, другите 2- 3 в комисията се изказаха. В едно не е прав г-н Банков, ние ВК предлагаме, а Вие приемате. Дали ще се прави нов правилник, също Вие ще решите.

            Банков – репл. – Да, Вие сте направили предложение, но на първата сесия  някой ни наложи точка за нов правилник, областния управител ли беше, кой ли. Можехте да си оттеглите днес точката, но дадохте възможност да се дискутира по нея и за обсъждане. Вижте духа на предложението, ние само ще приемаме решенията на ПК, само ще гласуваме. Вие предлагате и да няма питания. Двадесет години върви това като една демократична форма, въпроса е за духа на промените, които правите.

            Миланов – дупл. – Записано е за питанията, става по определен ред, не сте стигнали сигурно до там. Оттеглям точката от проекта за дневен ред. Надявам се всички да се включат в изработването на промените в правилника за следващия път.

            Георгиева – Подкрепям предложението на г-жа Марчева, но искам да обърна и внимание на едно изречение от доклада – комисията не е убедена в изпълнението на поставените цели – ВК вкарва в заседание на ОбС неподготвени неща.

            Стефанов – Предложих да отпадне последната точка, защото в момента в съда се водят две дела по този въпрос за много сериозни злоупотреби. Фиксирани са в доклад на АДФИ. Тази точка трябва да се гласува след като всички съветници се запознаят с този доклад. Нашият управител си е позволил да подпише протокол, с който лишава нашето дружество от печалба. Мога много да говоря, но смятам, че това е достатъчно.

            Петкова – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на г-н Стефанов за отпадане на т.19 от проекта за дневен ред.

Гласували      за – 14                        против – 19                           въздържали се – няма

Не се приема.

            Петкова – Подлагам на гласуване целия дневен ред анблок, т.6 бе оттеглена, а всички след нея променят номерацията с едно нагоре.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 5

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно приемане Отчет на МК по ЗУПГМЖСВ  и избор на нов състав.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно избиране на представители на Община Ямбол в дружество "ЯХШ проф. Г. Димитров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно определяне на представители на Община Ямбол в ОС на смесените дружества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Правилник за наградите и отличията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно конкурс за избор на управител на ДКЦ -1-Ямбол ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно конкурс за избор на управител на ДЦ № 1 ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол (определяне на съветници за участие в РГ).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Магдалена - Ваня Колева", за обект № 1 павилион за цветя на Цветен пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Магдалена - Ваня Колева", за обект Безистен - север  за продажба на цветя.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Марийка Ганева Иванова за обект обществена тоалетна в Стара автогара.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно съгласие за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление на Николай Михайлов Пейчев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно определяне на пазарна оценка на ОИ - апартамент 19, бл.11, вх.А, ж. к.  "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно определяне на пазарна оценка на ОИ - апартамент 88, бл.13, вх.В, ж. к. "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по искане от "Бонжур БГ" ЕООД, Георги Боянов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.46 по молба от Иванка Милева Радева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно прекратяване на съсобственост с община Ямбол в ПИ с идентификатор 87374.542.7 по кадастралната карта на гр. Ямбол, чрез замяна по заявление на Иван Красимиров Карановски.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Докладна записка относно годишен финансов отчет и баланс за 2010г. на „Комуналуниверс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя представи предложението по приложения материал.

            Карска – Имам въпрос, Афизе Юсеинова как се появи в предложението, след като не сме я обсъждали на заседанието на ПК ЗСД документи на това лице?    

            В. Славов – Това е разгледано и прието от предходната ПК по здравеопазване и прието, одобрено е лицето за ФП, затова е в предложението.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване.

            Антонова – Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание т. 14.4 от решение по т.17 от дневния ред на ХLІV заседание, проведено на 25.02. – 01.03.2011г. и Правилника за реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми Общински съвет Ямбол:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Афизе Салиева Юсеинова от гр. Ямбол, живуща на ул. Странджа” № 94 в размер на 300 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Димитър Василев Иванов от гр. Ямбол, живущ на ул. Ропотамо” № 1 в размер на 300 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Дина Димова Иванова от гр. Ямбол, живуща в ж.к. Г. Бенковски” № 9, ап.20   в размер на 100 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            4. Отпуска еднократна финансова помощ на Митка Георгиева Василева от гр. Ямбол, живуща в ж.к. Златен рог” № 27, ет. 8, ап.327   в размер на 300 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            5. Отпуска еднократна финансова помощ на Златка Илиева Асенова от гр. Ямбол, живуща на ул. Бистрица” № 1 в размер на 300 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

           

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане Отчет на МК по ЗУПГМЖСВ  и избор на нов състав.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева – По т.4 от проекторешенията предлагам вместо Р. Тропчева да бъде К. Йоргова. Считам, че е хубаво да има представители и друга ГС в тази комисия, а нашата група е втора по големина.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 26                      против – 4                 въздържали се – 3

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 28                      против – няма           въздържали се – 5

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.3 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 30                      против – няма           въздържали се – 3

            Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението за промяна по т.4 от проекторешенията на вносителя, което предложи г-жа Георгиева.

Гласували      за – 11                      против – 14               въздържали се – 6

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване т.4 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 24                      против – 5                 въздържали се – 4

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.5 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 28                      против – 1                 въздържали се – 5

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Приема отчета на Местната комисия по чл. 8 ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове при Община Ямбол.

            2. Местната комисия по чл.8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Ямбол да се състои от 5 членове: представители на Общинския съвет, Общината и представляващ гражданите с жилищни нужди

            3. Избира за председател на Местната комисия: Иван Димитров Кърцъков – зам.-кмет в Община Ямбол;

            4. Избира за членове на Местната комисия следните представители:

·        Данка Минчева Камбарева – представител на Община Ямбол;

·        Георги Иванов Данков – общински съветник

·        Румяна Филипова Тропчева – общински съветник

·        Катя Арабаджиева – представител на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове и доказани жилищни нужди

            5. Съставът на Местната комисия да бъде предложен на Управителния съвет на НКЖФ при Министерски съвет за утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно избиране на представители на Община Ямбол в дружество "ЯХШ проф. Г. Димитров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Божилова – Предлагам вместо г-н Ив. Кърцъков представител в ЯХШ да бъде г-жа Кр. Петрова, това е в нейния ресор.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя с предложението на г-жа Божилова.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                      против – 4                 въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА:

            1. Избира за представител на Общинска администрация - Ямбол в дружество Ямболска хорова школа „Професор Георги Димитров" Красимира Петрова, заместник -кмет.

            2. Избира за представител на Общински съвет - Ямбол в дружество Ямболска хорова школа „Професор Георги Димитров" Илиана Бицова, председател на постоянната комисия „Образование, култура, спортни и младежки дейности"

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне на представители на Община Ямбол в ОС на смесените дружества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – Нашата комисия ОИКДОУ предлага за „Общинска банка” АД представител д-р Т. Петкова, за “Йордан Мишев” АД  - Георги Данков и за “Хлебопроизводство и сладкарство” ООД – Георги Миланов. Аз обаче, не мога според мен, да бъда такъв представител, защото в зависимост от естеството на основната ми месторабота ще изпадна в конфликт на интереси. Извинявам се на комисията, че не помислих по-рано за това.

            Киров – Предлагам в “Хлебопроизводство и сладкарство” ООД представител да бъде Тодор Тодоров.

            Папашимов – Моето предложение е в “Обществен паркинг” АД вместо кмета да бъде Захари Захариев.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложението на г-н Киров.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                      против – 3                 въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на д-р Папашимов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                      против – 4                 въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на вносителя с представителите, определени от ПК ОИКДОУ и приетите промени.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                      против – 1                 въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 9 Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 50, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинска част от капитала на търговските дружества:

         І. Избира и упълномощава за представители на Община Ямбол в общите събрания на смесените дружества, както следва:

1.      За “Общинска банка” АД  - д-р Татяна Петкова.

2.      За “Йордан Мишев” АД  - Георги Данков.

3.  За “Хлебопроизводство и сладкарство” ООД – Тодор Тодоров.

4.      За МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД – инж. Георги Иванов Славов – кмет на община Ямбол.

5.      За “Обществен паркинг” АД – Захари Захариев.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Правилник за наградите и отличията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Бицова – Чете предложение за допълнение в предложения правилник относно критерии за определяне на наградите от специализираните комисии, обсъдено на заседание на ПК ОКСМД. (приложено)

            Антонова – Постоянните комисии са мястото за предлагане и обсъждане на тези предложения, но нашата ПК не направи предложения за промени в този правилник, който ни се предлага днес, затова аз си позволих да внеса предложение от мое име относно награда „Хипократ” и награда „Анка Александрова” – чете предложението. (приложено)

            Това, което в сегашния статут за наградите и предходната комисия по здравеопазване сме предложили и е прието за наградата „Анка Александрова”, трябва да остане. Професионалистите по здравни грижи са много важни в здравните заведения, всички лекари знаят, че без тях не можем и не трябва с лека ръка да премахнем тази награда.

            Чолаков – Не можах да присъствам на заседанието на ПК ОКСМД, поради служебна ангажираност, но искам само една съвсем малка промяна да предложа в раздел VІІ – понятието „републикански” вече не се използва, трябва да се запише „държавни”.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложението на г-жа Бицова.

Гласували      за – 25                      против – 1                 въздържали се – 2

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на д-р Антонова.

Гласували      за – 31                      против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Чолаков.

Гласували      за – 30                      против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Гласували      за – 31                      против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема Правилник за наградите и отличията на Община Ямбол.

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно конкурс за избор на управител на ДКЦ -1-Ямбол ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            В. Славов – Чете протокол на ПК ЗСД за промени в изискуемите медицински дипломи и документи – нотариално заверени.

            Антонова – На заседанието на комисията не сме записали, че трябва да нотариално заверени, беше обсъждано. Ако има такова изискване и юристите кажат, че е задължително, тогава съм съгласна.

            Славов – Като вносител по-сериозно ми звучи да бъдат нотариално заверени копията от дипломите и затова променям предложението си – да бъдат нотариално заверени копията от дипломите.

            Карска – Не се изисква по закон такава заверка. Това изискване, което сега предлагате говори за недоверие към комисията по конкурса, ако смятате, че не може да се справи, нека я сменим.

            Костадинов – Изрично в закона е казано, че трябва да има нотариална заверка. Г-жа Карска да си прочете закона.

            Банков – Има и други документи и удостоверения, защо само за дипломите предлагате? Ако го правим, нека да е за всички документи, подхода да е еднакъв.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, преминаваме към гласуване.

Банков – Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 32                      против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на вносителя анблок.

Гласували      за – 29                      против – 1                 въздържали се – 2

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения обявява конкурс за избор на управител на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД и упълномощава кмета да предприеме необходимите действия във връзка с провеждане на конкурсната процедура.

 

            II. Изисквания към кандидатите:

1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания, съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 9:

1.1. Да притежават образователно - квалификационна степен „магистър” по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно -квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

1.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” по медицина да имат придобита основна специалност;

1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

1.4. Да представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение за предстоящите три години (2012 г., 2013 г. и 2014 г.).

 

III. Необходими документи:

1. Заявление за участие в конкурса.

2. Автобиография.

3. Свидетелство за съдимост.

4. Диплома за завършено висше образование по медицина – нотариално заверено копие и диплома за придобита специалност – нотариално заверено копие или диплома за магистър по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт, или по икономика на здравеопазването – нотариално заверено копие.

5. Удостоверение или свидетелство за квалификация по здравен мениджмънт, съгласно изискванията на Закона за висшето образование, Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Наредба № 9 - копие.

6. Трудова и /или осигурителна книжка - копие.

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за предстоящите три години.

Документите по т. 4, т. 5 и т. 6 да бъдат представени заверени с подписа на кандидата.

Документите за участие в конкурса се приемат в Центъра за административни услуги в сградата на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7,  до 16.00 часа на 05.03.2012г.

 

IV. Темата, предмет на събеседването, е „Дефиниране на основните цели, приоритети и задачи на лечебното заведение и социалната му политика”.

Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала за лечебното заведение, съгласно изискванията на чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 се получава в „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД, всеки работен ден до 27.02.2012г.

 

V. Дата, час и място на провеждане на конкурса за избор на управител на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

 

06.03.2012 г. от 10.00 часа в стая 440 на Община Ямбол

 

VI. Критерии за оценка на разработката (програмата за развитието и дейността на лечебното заведение), съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредба № 9:

1. Степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното заведение;

2. Съответствие на проекта с нормативната уредба;

3. Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

4. Анализ на здравно - демографски и здравно - икономически показатели;

5. Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;

6. Логическа структура на разработката;

7. Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

 

VII. Критерии за оценка на събеседването, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 4 от Наредба № 9:

1. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение в съответствие с националната здравна политика;

2. Степен на познаване на нормативната уредба;

3. Способност да се планират и взимат управленски решения;

4. Административни умения, професионални и делови качества;

5. Комуникативни способности и организационни способности;

6. Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

 

VIII. Комисия.

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 и чл. 35, ал.4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса, в състав както следва:

Председател: Представител на Община Ямбол

Секретар: Магистър по медицина;

Членове:

            1. Правоспособен юрист;

            2. Представител на Регионалната здравна инспекция;

            3. Общински съветник;

            4. Общински съветник;

            5. Общински съветник;

 

На основание чл. 10 от Наредба № 9 в тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията да изготви протокол и да предложи за одобрение от Общински съвет - Ямбол решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на следващите участници.

 

IX. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 утвърждава проект на договора за възлагане на управлението на дружеството, съгласно приложение № 1.

 

X. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА удължава срока на договора  на настоящия управител на  „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД до сключване на договор за възлагане управлението на новоизбрания управител, в резултат на проведения конкурс.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно конкурс за избор на управител на ДЦ № 1 ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Казусът е идентичен, приемете корекция за същите изискуеми документи, както беше в предната точка.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, преминаваме към гласуване.

Антонова – Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 31                      против – няма           въздържали се – 1

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на вносителя анблок.

Гласували      за – 31                      против – няма           въздържали се – 2

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения обявява конкурс за избор на управител на „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД и упълномощава кмета да предприеме необходимите действия във връзка с провеждане на конкурсната процедура.

 

II. Изисквания към кандидатите:

1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания, съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 9:

1.1. Да притежават образователно - квалификационна степен „магистър” по дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно -квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

1.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар по дентална медицина или икономист; кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” по дентална медицина да имат придобита основна специалност;

1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

1.4. Да представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение за предстоящите три години (2012 г., 2013 г. и 2014 г.).

 

III. Необходими документи:

1. Заявление за участие в конкурса.

2. Автобиография.

3. Свидетелство за съдимост.

4. Диплома за завършено висше образование магистър по дентална медицина – нотариално заверено копие и диплома за придобита специалност – нотариално заверено копие или диплома за магистър по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт, или по икономика на здравеопазването – нотариално заверено копие.

5. Удостоверение или свидетелство за квалификация по здравен мениджмънт, съгласно изискванията на Закона за висшето образование, Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Наредба № 9 - копие.

6. Трудова и /или осигурителна книжка - копие.

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за предстоящите три години.

Документите по т. 4, т. 5 и т. 6 да бъдат представени заверени с подписа на кандидата.

Документите за участие в конкурса се приемат в Центъра за административни услуги в сградата на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7,  до 16.00 часа на 27.02.2012 г.

 

IV. Темата, предмет на събеседването, е „Дефиниране на основните цели, приоритети и задачи на лечебното заведение и социалната му политика”.

Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала за лечебното заведение, съгласно изискванията на чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 се получава в „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД, всеки работен ден до 20.02.2012 г.

 

V. Дата, час и място на провеждане на конкурса за избор на управител на „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

 

28.02.2012 г. от 10.00 часа в стая 440 на Община Ямбол

 

VI. Критерии за оценка на разработката (програмата за развитието и дейността на лечебното заведение), съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредба № 9:

1. Степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното заведение;

2. Съответствие на проекта с нормативната уредба;

3. Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

4. Анализ на здравно - демографски и здравно - икономически показатели;

5. Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;

6. Логическа структура на разработката;

7. Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

 

VII. Критерии за оценка на събеседването, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 4 от Наредба № 9:

1. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение в съответствие с националната здравна политика;

2. Степен на познаване на нормативната уредба;

 

3. Способност да се планират и взимат управленски решения;

4. Административни умения, професионални и делови качества;

5. Комуникативни способности и организационни способности;

6. Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

 

VIII. Комисия.

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 и чл. 35, ал.4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса, в състав както следва:

Председател: Представител на Община Ямбол

Секретар: Магистър по медицина;

Членове:

            1. Правоспособен юрист;

            2. Представител на Регионалната здравна инспекция;

            3. Общински съветник;

            4. Общински съветник;

            5. Общински съветник;

На основание чл. 10 от Наредба № 9 в тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията да изготви протокол и да предложи за одобрение от Общински съвет - Ямбол решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на следващите участници.

 

IX. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 утвърждава проект на договора за възлагане на управлението на дружеството, съгласно приложение № 1A.

 

X. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА удължава срока на договора  на настоящия управител на  „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД до сключване на договор за възлагане управлението на новоизбрания управител, в резултат на проведения конкурс.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол (определяне на съветници за участие в РГ).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Сивкова – Това е важен програмен документ, който ще визира развитието на Ямбол за дълъг период от време. Нашата ПК разгледа и обсъди материала и предлагам К. Донев и Г. Миланов, председатели на ПК ТУТЕ и ОИКДОУ за участие в работната група.

            Миланов – Предлагам да гласуваме предложението на вносителя с допълнението на г-жа Сивкова.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с предложените съветници от г-жа Сивкова.

Гласували      за – 22                      против – няма           въздържали се – 2

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА определя следните общински съветници, които да представляват Общински съвет Ямбол в работната група, която ще отговаря за подготовката, изготвянето и одобряването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол: Калчо Илиев Донев и Георги Илиев Миланов.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Магдалена - Ваня Колева", за обект № 1 павилион за цветя на Цветен пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава със 7 (седем) години срока на действие на Договор № 3287/01.10.2008 г. с ЕТ „Магдалена – Ваня Колева” , ЕИК 128012714, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог”, бл.31, вх. „Д”, ап.70, представляван от Ваня Маринова Колева, за отдаден под наем Обект №1 – павилион и цветарник за продажба на цветя , находящ се на Цветен пазар, в източната страна на парка до пл. „Освобождение”, гр.Ямбол, с площ 8.00 кв.м, считано от 01.10.2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Магдалена - Ваня Колева", за обект Безистен - север  за продажба на цветя.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3210/24.11.2006г. с ЕТ „Магдалена – Ваня Колева” , ЕИК 128012714, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог”, бл.31, вх. „Д”, ап.70, представляван от Ваня Маринова Колева, за отдаден под наем обект „Безистен – север” за продажба на цветя, с площ 25 кв.м., представляващ част от имот Безистен, актуван с АОС № 440/31.01.2002г., находящ се на площад „Освобождение”, гр.Ямбол, считано от 01.12.2011г. . Срокът на действие на договора за наем се определя  до започване на дейности по реконструкция на обект Безистен по Проект „ Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, но не повече от 5 години .

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Марийка Ганева Иванова за обект обществена тоалетна в Стара автогара.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава със 7 (седем) години срока на действие на Договор № 05-04/08.01.2009г. с Марийка Ганева Иванова, с постоянен адрес: гр.Ямбол, ж.к. Райна Княгиня”, бл.18, вх. „В”, ет.2, ап.35, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект  - Обществена тоалетна, с площ 51.51 кв.м, представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се в имот „Хали – Стара автогара”, ул.„Търговска” №53, гр. Ямбол, с АОС №187/05.02.2001г.,считано от 05.01.2012г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласие за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление на Николай Михайлов Пейчев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на Николай Михайлов Пейчев, с постоянен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог”, бл.29, вх. „Д”, ап. 89 за прокарване на трасе на ел.кабел  1 кV от съществуващ КРШ, находящ се в ПИ 87374.553.420 до ПИ 87374.37.5, местност „Дюзлюка” по КК на гр. Ямбол през ПИ с идентификатор 87374.37.436, по кадастралната карта на града - публична общинска собственост, начин на трайно ползване – полски път, с обща площ 4 355 кв.м, дължина на трасето 188.80 м. и площ на сервитута 755.20 кв.м.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна оценка на ОИ - апартамент 19, бл.11, вх.А, ж. к.  "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева – В ПК разгледахме няколко такива предложения, получихме уверение, че ще бъдат актуализирани оценките. Може ли ОА да представи актуализиране или заверка на тази оценка? В този вид тя не е действаща.

            Славов – Ако желаете да ги видите, може би ще трябва почивка или някак по реда на правилника да стане. Но трябва да знаете, че са актуални оценките от ноември месец.        

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                      против – 3                 въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, определя пазарна цена на имот: Апартамент 19, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. „Диана”, бл.11, вх. А в размер на 20 350 лв. без ДДС.           

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна оценка на ОИ - апартамент 88, бл.13, вх.В, ж. к. "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, определя пазарна цена на имот: Апартамент 88, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. „Хале”, бл.13, вх. Б в размер на 23 560 лв. без ДДС.  

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по искане от "Бонжур БГ" ЕООД, Георги Боянов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                      против – няма           въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2), чл.38(2) от Закона за общинската собственост и чл.38, ал.1, т.5 от НРПРУОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на право на пристрояване на „Бонжур БГ” ЕООД, ЕИК 838187366, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Анка Александрова” № 5, ап.12, представлявано от управителя Георги Боянов Боянов върху 16.56 кв.м. от ПИ 87374.540.284 по КК на гр. Ямбол, с площ 1517.00 кв.м. за изграждане на рампа за достъп на хора с увреждания към  съществуваща аптека - самостоятелен обект с идентификатор 87374.540.284.1.2 по КК на града, с площ 125.82 кв.м,  като част от сграда, 87374.540.284.1 по КК на града, построена в посочения съсобствен поземлен имот в размер на 2 650.00 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.46 по молба от Иванка Милева Радева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.512.46, по кадастралната карта на гр. Ямболкато на Иванка Милева Радева, с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър”, бл.7, вх. Г, ап 87 се продаде правото на собственост върху 40/611 (четиридесет от шестстотин и единадесет)  ид.ч. от незастроен поземлен имот 87374.512.46 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиридесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ от 611/шестстотин и единадесет/ кв.м., идентичен с УПИ ХХХV 46, кв.170  по регулационния план на гр. Ямбол, при граници на имота ПИ.87374.512.49, ПИ 87374.512.45 и ПИ 87374.512.47, по кадастралната карта на града за сумата от 339.00 (триста тридесет и девет) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез замяна с Иван Красимиров Карановски.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                      против – няма           въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 8, чл. 36, ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал. 4 Закона за общинската собственост

          Дава съгласие да се прекрати съсобствеността на Община Ямбол в поземлен имот с идентификатор 87374.542.7 по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият имот с площ 5829 кв.м. като се извърши замяна на част от имот частна собственост с имот общинска собственост – частна, а именно:

         355/5829 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 87374.542.7 по кадастралната карта на гр. Ямбол, собственост на Иван Красимиров Карановски,  целият имот с площ 5829 кв.м., от които 5474 кв.м. собственост на Община Ямбол, находящ се между ул. „Търговска” и ул. „Цар Самуил”, гр. Ямбол, при граници на имота: имоти с идентификатори 87374.542.5, 87374.542.6, 87374.542.8, 87374.542.9, 87374.542.12 – ул. „Цар Самуил”, 87374.542.10, 87374.542.37- ул. „Стефан Караджа”, 87374.542.38, 87374.542.40, 87374.542.234, 87374.542.11, 87374.542.44, 87374.541.66 – ул. „Търговска”, 87374.542.1, 87374.542.2, представляващи подход към и част от УПИ ХХ – за движение и транспорт, кв. 100 по регулационния план на гр. Ямбол, с пазарна стойност определена от лицензиран оценител 90300 /деветдесет хиляди и триста/ лв., без ДДС.   ЗА:

          Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.542.8 по кадастралната карта на гр. Ямбол, частна общинска собственост с площ 270 кв.м., идентичен с УПИ ХХІV8, кв. 100 по регулационния план на града, заедно с едноетажна жилищна сграда с идентификатор 87374.542.8.2 със застроена площ 71 кв.м., мазе 71 кв.м. и допълнителна постройка с идентификатор 87374.542.8.1, със застроена площ 6 кв.м., актуван с АОС № 1454 от 23.04.2008 г., находящ се на ул. „Цар Самуил” № 41, при граници на имота: имот 87374.542.7, имот 87374.542.9, 87374.542.12 - ул. „Цар Самуил”, с пазарна стойност определена от лицензиран оценител 115900 /сто и петнадесет хиляди и деветстотин/лв., без ДДС, в т.ч. земя – 68600 лв. и сграда 47300 лв.        

        При извършване на замяната да се заплати от Иван Красимиров Карановски, разликата между  двата имота в размер на 25600 /двадесет и пет хиляди и шестстотин/ лв., без ДДС, както и ДДС върху стойността на ПИ 87374.542.8, намалена със стойността на прилежащия към сградата терен, съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗДДС; данък по чл. 47 от ЗМДТ; таксата за разпореждане с общинско имущество по чл. 27а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол и пазарните оценки на имотите.

   

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Докладна записка относно годишен финансов отчет и баланс за 2010г. на „Комуналуниверс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                      против – 10               въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 23                      против – 8                 въздържали се – 3

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.3 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 22                      против – 12               въздържали се – 1

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.4 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 22                      против – 10               въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и чл.54, ал.З от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.т. 3, 4 и 5, чл.147, ал.2 и чл.221, т.т.б и 7 от Търговския закон, чл.9, ал.1, т.т. 4, 7 и 12, чл.18, т.т. 12 и 13, чл.53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества Общински съвет Ямбол, одобрява годишния финансов отчет и баланс за 2010 г. на „Комуналуниверс" ЕООД.

            2. На основание чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба на годишния финансов отчет на "Комуналуниверс" ЕООД.

            3. Освобождава от отговорност за финансовата 2010 година управителя на "Комуналуниверс" ЕООД.

            4. Отменя решения 5.1, 5.2, 6, 7 и 8 от т. 38 от дневния ред на ХLІХ заседание на ОбС Ямбол.                                       

 

 

 

 

 

 

  Петкова - Поради изчерпване на дневния ред закривам четвъртото заседание на  ОбС Ямбол. За следваща сесия ще бъдете уведомени по надлежния ред.

 

           

           

 

           

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                              д-р Т. Петкова

 

                                                          Протоколист:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова