ПРОТОКОЛ № VІ

 

            Днес, 08.02.2012г. съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0001/01.02.2012г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  34, отсъстваха 3 -

1. Йордан Христов Атанасов

2. Милен Огнянав Томов

3. Николай Димитров Пенев

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.10 часа 30 съветника.

            Общинските съветници почетоха със ставане на крака и едноминутно мълчание паметта на загиналите в наводнение жители на село Бисер.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-жа Татяна Петкова откри шестото заседание на Общинския съвет.

            Петкова – Постъпило е предложение за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от телевизия „Диана”.

            Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Карска – Чете питане относно приют за бездомници и отрезвител.

            Чете питане относно снегопочистването. (приложени към материалите по заседанието)

            Георгиева - Чете питане относно прекратяване на договор за концесия за комплекс за отдих и спорт в к-с „Хале”.

            Чете питане относно „Обществен паркинг” АД. (приложени)

           

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Ваня Добринова Добрева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Диана Илиева Колева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.      Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащ ПУП - ПРЗ на УПИ І - 27.37 по плана на гр. Ямбол, м. "Маслака" по искане на „СИНДБАД” ЕООД..

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Доклад относно съгласуване на ПУП – ПП за обект техническата инфраструктура на две общини с възложител „ЕН ДИ АЙ – 2010” ЕООД, Н. Араванова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно предварително съгласие за определяне трасета на техническата инфраструктура за ПИ 87374.25.16 по КК на Ямбол, м. Чаргански път и за създаване на ПУП - ПП за транспортен достъп, заявление от Валентин Арабаджиев.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

6.      Предложение относно предварително съгласие на ОбС за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на ОЯ по заявление от Сава Мушков и Ласка Йорданова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно предварително съгласие за прокарване на газопроводно отклонение през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от "Агромейт" ООД, Ташо Ташев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост, ул. „Търговска” № 83. (бившо учебно опитно поле)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по искане на "Мултифарм 95" ООД, Янко Василев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по искане на Цонка Вътева Георгиева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно съгласие за строеж в съсобствен имот по искане на Никола Ангелов Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2011 - 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с ОС за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно придобиване от Община Ямбол на военни имоти, собственост на МО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно предоставяне на общински имот за "Музей на бойната слава".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно предоставяне на имот - ПОС за безвъзмездно управление от ЦОП " Усмивка" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно удължаване срока на договора за управление на управителя на „Дезинфекционна станция” ЕООД гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно представител на община Ямбол във ФЕКГ.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

20.  Предложение относно попълване състава на ПК „Законност и обществен ред”.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

21.  Предложение относно прекратяване членството на Община Ямбол в ГД "ЯХШ проф. Г. Димитров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно кандидатстване по ОПОС и финансиране на общинското участие по проектно предложение "Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение  относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.  Доклад от ВК за промяна правилник относно приемане на промени в Правилника за работа на ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК

 

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Сивкова – Предлагам т.21 относно ЯХШ да отпадне от дневния ред. За това предложение бяхме известени преди около десет дни, от медиите, когато кмета е внесъл предложението в канцеларията на общинския съвет. Когато приемахме представител на общината в хоровата школа и дума не стана за излизане от дружеството. Предложението не е достатъчно мотивирано, казва се само, че кмета иска и няма пари. Вярно е, че има едно негативно отношение в обществеността, няма достатъчно контрол от общината върху предоставяните средства и не е ясно как са използвани, поставена е в неравностойно положение спрямо други културни институти- Вярно е и че ЯХШ е престижна и носи прослава на нашия град. Необходимо е сериозно обсъждане и мотивиране, и тогава да влезе на сесия.

            Банков – Предлагам т.25 да отпадне.

            Петкова – Няма други предложения.

            Банков – Доклада на ВК ни беше предоставен днес. Това е голяма пречка да го обсъждаме сега, не съм запознат. Нормално е да имаме време да го погледнем, да си направим забележките и предложенията. Съгласно чл.21, ал.3 от ЗМСМА общинския съвет си приема правилник за работа. Отделно пише кога започват правомощията на ОбС и нашият ОбС трябва да приеме правилник. Ако щете да е стария, но трябва да имаме акт на приемане на правилник. Това са законовите пречки по тази точка.

            Петкова – Няма други предложения, преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова т.21 да отпадне.

Гласували      за – 14                        против – 18                           въздържали се – 2

Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков т.25 да отпадне.

Гласували      за – 12                        против – 18                           въздържали се – 4

Не се приема.

            Предлагам да гласуваме анблок точките от дневния ред.

Гласували      за – 25                        против – 8                             въздържали се – 1

Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване целия дневен ред анблок.

Гласували      за – 24                        против – 5                             въздържали се – 5

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.                 Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Ваня Добринова Добрева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Диана Илиева Колева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.      Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащ ПУП - ПРЗ на УПИ І - 27.37 по плана на гр. Ямбол, м. "Маслака" по искане на „СИНДБАД” ЕООД..

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Доклад относно съгласуване на ПУП – ПП за обект техническата инфраструктура на две общини с възложител „ЕН ДИ АЙ – 2010” ЕООД, Н. Араванова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно предварително съгласие за определяне трасета на техническата инфраструктура за ПИ 87374.25.16 по КК на Ямбол, м. Чаргански път и за създаване на ПУП - ПП за транспортен достъп, заявление от Валентин Арабаджиев.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

6.      Предложение относно предварително съгласие на ОбС за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на ОЯ по заявление от Сава Мушков и Ласка Йорданова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно предварително съгласие за прокарване на газопроводно отклонение през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от "Агромейт" ООД, Ташо Ташев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост, ул. „Търговска” № 83. (бившо учебно опитно поле)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по искане на "Мултифарм 95" ООД, Янко Василев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по искане на Цонка Вътева Георгиева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно съгласие за строеж в съсобствен имот по искане на Никола Ангелов Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2011 - 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с ОС за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно придобиване от Община Ямбол на военни имоти, собственост на МО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно предоставяне на общински имот за "Музей на бойната слава".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно предоставяне на имот - ПОС за безвъзмездно управление от ЦОП " Усмивка" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно удължаване срока на договора за управление на управителя на „Дезинфекционна станция” ЕООД гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно представител на община Ямбол във ФЕКГ.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

20.  Предложение относно попълване състава на ПК „Законност и обществен ред”.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

21.  Предложение относно прекратяване членството на Община Ямбол в ГД "ЯХШ проф. Г. Димитров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно кандидатстване по ОПОС и финансиране на общинското участие по проектно предложение "Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение  относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.  Доклад от ВК за промяна правилник относно приемане на промени в Правилника за работа на ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК

 

 

 

            Г-жа Неда Карска гласува с карта на името на Иван Мандаджиев по целия дневен ред, тъй като е забравила своята.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Ваня Добринова Добрева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                      против – няма           въздържали се – 1

            Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            Предлага на Президента на Република България да опрости задължението и лихвите към сумата от неправомерно получено майчинство на Ваня Добринова Добрева от гр. Ямбол, к-с „Г. Бенковски” бл.8, вх. Е, ап.130.

 

           

           

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Диана Илиева Колева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – При изготвяне на предложението е допусната техническа грешка в проекторешението – да се чете „Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението от непогасени данъчни задължения, здравни осигуровки и лихви към тях на Диана Илиева Колева с постоянен адрес гр. Ямбол,  ул.  „Илинден” № 11.”

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 30                      против – 2                 въздържали се – 2

            Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението от непогасени данъчни задължения, здравни осигуровки и лихви към тях на Диана Илиева Колева с постоянен адрес гр. Ямбол,  ул.  „Илинден” № 11.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащ ПУП - ПРЗ на УПИ І - 27.37 по плана на гр. Ямбол, м. "Маслака" по искане на „СИНДБАД” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31                      против – 1                 въздържали се – 1

      Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

           

         Във връзка със заповед № ТУ02/0057/31.08.2011 г.  на кмета на община Ямбол, становище на гл. архитект на община Ямбол № 34/31.08.2011 г., протокол №18/10.11.2011 г. на ОЕСУТ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Общински съвет град Ямбол одобрява изработеният проект за изменение на действащия подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ І-27.37 по плана гр. Ямбол – м. „Маслака”, състоящо се в отреждане на ново конкретно предназначение, а именно „за производство, услуги и търговия” с определени нови ограничителни линии на застрояване и запазване на устройствените показатели:

устройствена зона – Пс;

етажност /Н/ – до 10 м;

плътност на застрояване /П застр./ - до 70 %;

интензивност на застрояване /К инт./ - до 1.2;

озеленяване - /П озел./ - мин. 30 %;

начин на застрояване – свободно.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30 – дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Общински съвет Ямбол до Административен съд – Ямбол.

        

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Доклад относно съгласуване на ПУП – ПП за обект техническата инфраструктура на две общини с възложител „ЕН ДИ АЙ – 2010” ЕООД, Н. Араванова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31                      против – няма                       въздържали се – няма

      Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, Общинският съвет Ямбол съгласува Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини: Кабелна линия - тип подземна: от БКТП (нов 0.4/20 кV) в УПИ VІІІ18092 – за фотоволтаични системи, масив 18 по одобрен със заповед № РД-1308/28.12.2010г. на кмета на община „Тунджа” ПУП-ПРЗ за ПИ  № 018092 по КВС на землището на с. Безмер, община „Тунджа”, обл. Ямбол, с площ 3266 кв.м, през землището на село Безмер ( ПИ  №№ 000050, 000861, 000858, 000196, 000857, 000859, 000254, 000814, 000237, 000238, 000820, и 000144 по КВС) и през община Ямбол ( имоти в регулация, 87374.61.416,  87374.61.534, 87374.61.517, 87374.61.246,  87374.61.567,  87374.60.542, 87374.60.544,  87374.60.545, 87374.60.539, 87374.60.555,  87374.59.545,       87374.59.549, 87374.59.550,    87374.59.546, 87374.59.550, 87374.57.517, 87374.57.528, 87374.57.517,  87374.57.491, 87374.57.500 и 87374.57.524 по кадастралната карта на гр. Ямбол), до РУ СН на подстанция „Златен рог” гр. Ямбол - за частта на трасето в землището на община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно предварително съгласие за определяне трасета на техническата инфраструктура за ПИ 87374.25.16 по КК на Ямбол, м. Чаргански път и за създаване на ПУП - ПП за транспортен достъп, заявление от Валентин Арабаджиев.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок точките от предложението.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.    

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/, Общински съвет Ямбол дава предварително съгласие на ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ, от гр. Елхово, ул. „Ангел Вълев” № 64 за определяне на трасе на локално пътно платно за транспортен достъп /пътна връзка/ до обект „Сервиз за компютърна диагностика и ремонт на автомобили” в ПИ 87374.25.16, местност „Чаргански път”, през ПИ с идентификатор 87374.25.829 – земеделска територия, публична общинска собственост, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, засегната площ 795 м2;

 

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общински съвет Ямбол разрешава създаване на Парцеларен план на трасе на локално пътно платно за транспортен достъп /пътна връзка/ до обект „Сервиз за компютърна диагностика и ремонт на автомобили” в ПИ 87374.25.16, местност „Чаргански път”;

 

            3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет Ямбол дава предварително съгласие на ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ, от гр. Елхово, ул. „Ангел Вълев” № 64 за определяне на трасе на кабелна линия 20 кV за външно електрозахранване на ПИ 87374.25.16, с дължина на трасето в земеделска територия около 70м, през поземлени имоти, публична общинска собственост както следва:

- ПИ с идентификатор 87374.25.828 по кадастралната карта на гр. Ямбол – земеделска територия, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път;

-  ПИ с идентификатор 87374.25.829 по кадастралната карта на гр. Ямбол – земеделска територия, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път.

 

            4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет Ямбол дава предварително съгласие на ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ, от гр. Елхово, ул. „Ангел Вълев” № 64 за определяне на трасе на водопровод за ПИ 87374.25.16, с дължина на трасето в земеделска територия около 47м, през ПИ 87374.25.829 - земеделска територия, публична общинска собственост, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път;

 

            5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет Ямбол дава предварително съгласие на ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ, от гр. Елхово, ул. „Ангел Вълев” № 64 за определяне на трасе на канализацията за ПИ 87374.25.16, с дължина на трасето в земеделска територия около 12м, през ПИ 87374.25. 829 – земеделска територия, публична общинска собственост, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно предварително съгласие на ОбС за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на ОЯ по заявление от Сава Мушков и Ласка Йорданова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.    

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава съгласие на Сава Димитров Мушков и Ласка Димитрова Йорданова, с адрес гр. „София, ж.к. „Люлин”, бл.423, вх. „Г”, ап.74  за прокарване на трасе на ел.кабел  1 кV от съществуващ БКТП „Еркесия”, находящ се в ПИ 87374.32.100 до собствения им ПИ 87374.31.24 по КК на гр. Ямбол, местност „Смокините” през ПИ с идентификатор 87374.31.199, по кадастралната карта на града - публична общинска собственост, начин на трайно ползване – ведомствен път, с обща площ 8 478 кв.м, дължина на трасето 22.4 м. и площ на сервитута 89.60 кв.м. и през ПИ с идентификатор 87374.31.200, по кадастралната карта на града - публична общинска собственост, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, с обща площ 10 938 кв.м, дължина на трасето 9.4 м. и площ на сервитута 37.60 кв.м.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно предварително съгласие за прокарване на газопроводно отклонение през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от "Агромейт" ООД, Ташо Ташев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.    

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на „Агромейт” ООД, ЕИК 838100347, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул.”Александър Зограф” № 13, представлявано от Ташо Костадинов Ташев за прокарване на трасе на газопроводно отклонение от съществуващ газопровод в ПИ 87374.53.431  до ПИ 87374.53.8, местност „Кантона” по КК на гр. Ямбол през ПИ с идентификатор 87374.53.431, по кадастралната карта на града - публична общинска собственост, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 6 125 кв.м, дължина на трасето 56.6 м. и площ на сервитута 113.20 кв.м.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост, ул. „Търговска” № 83. (бившо учебно опитно поле)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                      против – 4                 въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост

            1. Обявява за частна общинска собственост Поземлен имот 87374.545.7 по КК на гр. Ямбол, с площ 84 400 кв.м  (а по данни от АК 83 715 кв.м.), находящ се на ул. „Търговска” № 83 гр. Ямбол, предназначение на територията – урбанизирана, заедно с построените в него сгради:

            - Сграда с идентификатор 87374.545.7.1, застроена площ 11.00 кв.м., брой етажи 1.

            - Сграда с идентификатор 87374.532.547.7.2, застроена площ 277.00 кв.м., брой етажи 1.

            - Сграда с идентификатор 87374.532.547.7.3, застроена площ 207.00 кв.м.., брой етажи 1.

            - Сграда с идентификатор 87374.532.547.7.4, застроена площ 72.00 кв.м., брой етажи 1.

            - Сграда с идентификатор 87374.532.547.7.5 застроена площ 266.00кв.м., брой етажи 1.

            - Сграда с идентификатор 87374.532.547.7.6, застроена площ 276.00 кв.м., брой етажи 1.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по искане на "Мултифарм 95" ООД, Янко Василев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна оценка на допълнително право на строеж на „Мултифарм – 95” ООД, ЕИК 838190394, с адрес на управление гр.Ямбол, ул.”Стара планина” №18, с управител Янко Тодоров Василев, върху 2.00 кв.м. от общински ПИ 87374.540.286 по КК на гр. Ямбол, с площ 10 374 кв.м. за изграждане на Хидравлична платформа за достъп  към съществуваща аптека, във връзка с осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания към самостоятелен обект с идентификатор 87374.540.286 по КК на града, с площ 61.17 кв.м,  като част от сграда 87374.540. 286 ,по КК на града, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 307.00 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по искане на Цонка Вътева Георгиева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Костов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна оценка на допълнително право на строеж на Цонка Вътева Георгиева, с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к. „Възраждане” бл.62, вх.Д, за 126.80 кв.м. върху общински ПИ 87374.553.39 по КК на гр. Ямбол, с площ 9 818 кв.м. за преустройство на подпокривно пространство в апартаменти в двуетажна жилищна сграда – многофамилна, с идентификатор 87374.552.39.8 по КК на града, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане” бл.62, вх.Д,  построена в посочения общински поземлен имот в размер на 12 125.25 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласие за строеж в съсобствен имот по искане на Никола Ангелов Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                      против – няма           въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 24                      против – 2                 въздържали се – 3

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ       

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 183 ал.3 и ал.1 от Закона за устройство на територията дава съгласие за строителство в съсобствения  с Никола Ангелов Иванов от гр. Ямбол, ул. Янко Сакъзов” № 24 ПИ 87374.570.82 по КК на града, местност „Под Язовира”, гр. Ямбол, с площ 806 кв.м. и начин на трайно ползване за вилна сграда. 

            2 Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2011 - 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 21                      против – 3                 въздържали се – 5

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост приема Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2011- 2015 година.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с ОС за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 21                      против – 6                 въздържали се – 2

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 22                      против – 7                 въздържали се – 1

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2012 година.

            2. Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.10 от ЗОС Програмата да се публикува на интернет страницата на Общината.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно придобиване от Община Ямбол на военни имоти, собственост на МО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                      против – 1                 въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 27                      против – 1                 въздържали се – 1

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост дава съгласие община Ямбол да придобие в собственост, следните военни имоти:

            - ПИ с идентификатор 87374.19.80 по КК на гр.Ямбол, с площ 105 228 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, в местността „ Червен баир”, актуван с АДС №2791/16.06.2009г.

            - ПИ с идентификатор 87374.521.2 по КК на гр. Ямбол, с площ 63 938 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, ж.к. „Г.Бенковски”, актуван с АДС № 2793/16.06.2009г.;

            - ПИ с идентификатор 87374.19.111 по КК на гр.Ямбол, с площ 325 458 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, в местността „ Червен баир”, актуван с АДС №2794/ 16.06.2009г.;

            - ПИ с идентификатор 87374.19.916 по КК на гр.Ямбол, с площ 170 966 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, в местността „ Червен баир”, актуван с АДС № 2795/16.06.2009г.

            2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия във връзка с предоставянето на имотите и прехвърлянето им в собственост на общината.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на общински имот за "Музей на бойната слава".

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                      против – 2                 въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                      против – 2                 въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за културното наследство, чл.6, ал.2, и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост

1. Обявява за публична собственост Поземлен имот с идентификатор 87374.532.142 по КК на град Ямбол, находящ се на ул. „Стара планина” № 1 гр. Ямбол, с площ 8961 кв.м., предназначение на територията  - урбанизирана, с начин на трайно ползване за друг вид имот със специално предназначение и ползване, заедно с построените в него сгради:

- Сграда с идентификатор 87374.532.142.1, застроена площ 32 кв.м., брой етажи 1, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 87374.532.142.2, застроена площ 39 кв.м., брой етажи 1, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 87374.532.142.3, застроена площ 978, РЗП 1160 кв.м.., брой етажи 2, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 87374.532.142.4, застроена площ 416 кв.м., брой етажи 1, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 87374.532.142.5, застроена площ 1149 кв.м., брой етажи 1, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Част от сграда (с площ на частта 106.315 кв.м.) с идентификатор 87374.532.141.14, цялата със застроена площ 495 кв.м., брой етажи 1, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.

 

2. Предоставя за създаването и функционирането на общински „Музей на бойната слава” имот публична общинска собственост, а именно:  Поземлен имот с идентификатор 87374.532.142 по КК на град Ямбол, находящ се на ул. „Стара планина” № 1 гр. Ямбол, с площ 8961 кв.м., предназначение на територията  - урбанизирана, с начин на трайно ползване за друг вид имот със специално предназначение и ползване, заедно с построените в него сгради:

- Сграда с идентификатор 87374.532.142.1, застроена площ 32 кв.м., брой етажи 1, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 87374.532.142.2, застроена площ 39 кв.м., брой етажи 1, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 87374.532.142.3, застроена площ 978, РЗП 1160 кв.м.., брой етажи 2, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 87374.532.142.4, застроена площ 416 кв.м., брой етажи 1, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 87374.532.142.5, застроена площ 1149 кв.м., брой етажи 1, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Част от сграда (с площ на частта 106.315 кв.м.) с идентификатор 87374.532.141.14, цялата със застроена площ 495 кв.м., брой етажи 1, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, при граници на имота ПИ 87374.532.78, ПИ 87374.532.79, ПИ 87374.532.55, ПИ 87374.532.34, ПИ 87374.532.143 и ПИ 87374.532.141 по кадастралната карта на града.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на имот - ПОС за безвъзмездно управление от ЦОП " Усмивка" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                      против – няма           въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                      против – няма           въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:         

 

            1. Отменя Решение по точка четиридесета на четиридесет и девето заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 11.07.2011 г. за предоставяне за безвъзмездно управление на Център за обществена подкрепа «Усмивка» - гр. Ямбол, самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.2 по КК на гр.Ямбол, с площ 258,50 кв. м., представляващ част от първи етаж от имот публична общинска собственост »Комплекс за социални услуги за деца и възрастни» - сграда с идентификатор 87374.543.90.1, построена в имот 87374.543.90 по КК на гр.Ямбол, находящ се на ул. «Търговска» №120, гр.Ямбол, за срок от 5 /пет/ години, считано от 01.08.2011 г.

            2. Предоставя безвъзмездно за управление на Център за обществена подкрепа «Усмивка» – гр.Ямбол, част от втори етаж на самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.2 по КК на гр.Ямбол, с площ  320,50 кв.м, (7 помещения) от имот публична общинска собственост »Комплекс за социални услуги за деца и възрастни» - сграда с идентификатор 87374.543.90.1, построена в имот 87374.543.90 по КК на гр.Ямбол, находящ се на ул. «Търговска» №120, гр.Ямбол, за срок от 5 /пет/ години, считано от 10.02.2012 г.

     Ползвателят  да заплаща всички текущи ремонти и разходи, свързани с  ползването на частта от имота, включително и за общите части.

 

           

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно удължаване срока на договора за управление на управителя на „Дезинфекционна станция” ЕООД гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 26                      против – 2                 въздържали се – 2

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества удължава срока на договора за управление на настоящия управител на „Дезинфекционна станция” ЕООД гр. Ямбол – г-жа Милка Бурова до провеждане на конкурс за избор на управител.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2012 г.

 

             

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно представител на община Ямбол във ФЕКГ.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Божилова – На заседането на ПК ОКСМД предложих г-жа Ил. Бицова да е представител, предлагам го и сега, поради голямата ангажираност на кмета.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Божилова.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 8                         против – 19               въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

            Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                      против – 3                 въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                      против – 5                 въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Отменя решение по точка 15 от 49 – то заседание на Общински съвет - Ямбол, проведено на 11.07.2011 г.

2. Упълномощава кмета на общината Георги Славов да представлява Община Ямбол във Федерацията на европейските карнавални градове

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно попълване състава на ПК Законност и обществен ред”.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            Петкова - Нямам допълнения по приложения материал. Няма желаещи да се изкажат.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 25                      против – 2                 въздържали се – 3

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл. 7.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол попълва състава на ПК ЗОР с един общински съветник – Ясен Киров.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно прекратяване членството на Община Ямбол в ГД "ЯХШ проф. Г. Димитров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 22                      против – 5                 въздържали се – 4

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                      против – 7                 въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА:

            1. Община Ямбол прекратява членството си като съдружник в гражданско дружество „Ямболска хорова школа „Проф. Георги Димитров”.

            2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да предизвести писмено  гражданско дружество „Ямболска хорова школа „Проф. Георги Димитров” за прекратяване членството на общината като съдружник в дружеството.

            3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме необходимите действия за уреждане на имуществените отношения с гражданското дружество.

            4. В бюджета на община Ямбол за 2012 г. да се планират средства за подпомагане на детско хорово изкуство.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно кандидатстване по ОПОС и финансиране на общинското участие по проектно предложение "Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Сивкова – Имам конкретни въпроси, като преди това желая да кажа, че по тази тема бях направила писмено питане, на което ми беше отговорено, че до 20.02 ще бъде внесен проекта, за което благодаря. Това е едно събитие, което всички очаквахме много дълго време и е добро за нашия град. Поставям няколко въпроса, тъй като и на двете комисии, на които присъствах ПК ТУТЕ и ПК БФ, настоятелно молих да се осигури представител от администрацията, за да ми отговори на въпросите, но това не беше направено, поради което моля за конкретен отговор на следните няколко въпроса. Първо в „Таблица 4.17 – Изплащане на сумите по години – финансов график”, има разпределение на усвояване на средства за 2011 г. от „Кохезионен фонд” - 577 895 лв., „Държавно финансиране” – 144 474 лв. и „Общинско съфинансиране” – 45 209 лв. Моля, да ми бъде отговорено на въпроса. Tези средства усвоени ли са и за какво? Вторият ми въпрос е свързан с информацията в „Таблица 4.13 – където в позиция 7 средствата за „Публичност” са 106 050 лв., а в същата таблица в първоначалния вариант на предложението средствата са били 45 000 лв. Въпроса ми е какво в повече ще се прави, че почти 2 пъти и половина е завишена публичността? Повече ще се изявяваме в медиите ли, повече брошури ли ще правим, какво? Третият ми въпрос е свързан с позиция от същата Таблица 6 „Техническа помощ” – 931 855 лв., след като е упоменато, че проекта е изработен и финансиран по ИСПА, за какво са предвидени тези средства, какво ще се прави с тях или ще се възстановяват, това не ми е ясно? Четвъртия ми въпрос е свързан с позиция в същата Таблица 2 „Закупуване на земи / недвижими имоти” – 338 519 лв. Въпроса ми е каква земя закупуваме, закупена ли е и защо не е търсен вариант за ползване на общинска собственост, както и дали е земеделска тази земя, която сме купили или ще купуваме? Петия ми въпрос е свързан с позиция 4 „Непредвидени разходи” в размер на 5 497 728 лв. Това са непредвидени разходи в процеса на изпълнение на строителството, тук е ползван тавана 10%, изчислено спрямо СМР. Защо не са предвидени 5%, което ще изисква една по-голяма прецизност от ОА при конкретизиране на проекта и по-голям последващ контрол? И шестия ми въпрос е за позиция 8 „Надзор по време на строителството” – 3 192 035 лв. Стандартно в строителството един нормален разход съставлява около 3% от СМР, което би представлявало около 1 800 000 лв., а тук е заложена сума от 3 192 000 лв., което съставлява около 5%, това е доста висок размер за строителен надзор. Всичките тези разходи формират тази голяма стойност 94 млн. лв. и при едно по-добро прецизиране тя би могла да бъде значително по-малка. Отново казвам, че аз съм „за”, защото проекта трябва да бъде внесен, но искам конкретен отговор на тези въпроси.

Славов – Само първия въпрос пропуснах г-жо Сивкова, какво точно касаеше. Ще се опитам да дам отговори, доколкото съм запознат. За някои неща трябва да се допитам до колеги, конкретно работещи по проектите. Ако имах по-рано въпросите щях да организирам един, двама човека да са до мен, за да могат да помогнат в отговорите. „Надзор по време на строителството”, както и всички останали разходи, които са описани в тази таблица са резултат, както и в останалите таблици на направения анализ, на база определени стойности на целия проект. Всичките строителни дейности, които са включени вътре, което е задължително изискване заедно с още документи, които трябва да присъстват в окомплектования окончателен проект, който предстои да бъде подаден. Тези анализи, които ни ги дават експертите, ангажирани с тази дейност са на база цялостния проект. В конкретика защо приблизително тук е 5%, а не 3%, никъде няма казана точна горна граница, казано е колко да се отделя като средства за надзор и че това са приблизително 3%. Но никъде няма в закона рамка, която да каже точно колко са. В перото е написано „Надзор по време на строителството”, но в тези разходи влизат и всички други съпътстващи разходи, които касаят инженеринга при строителството. Знаете, че става въпрос за работа по жълт ФИДИК. Става дума за комплексен доклад по проектирането, което е разход, след това за всичките последващи процедури, които предстоят да се одобрят, включително и накрая надзора по време на строителството. Така че, има съпътстващи разходи освен по надзора на строителството и в тези дейности. Защо е точно 5%, а не 3%, трябва да взема цялостния анализ, за да мога да дам точния отговор. Но всичко това, която е разписано като числа в този анализ е на база цялостния проект и така както е написано в представения материал, на база окрупнените стойности и на новите инвестиции, и на тези, които имат вече работни проекти. За публичността, това е рамка, с която общината кандидатства пред управляващия орган на оперативната програма. Тази рамка подлежи на детайлен преглед, след това подлежи и на анализ, и евентуално коригиране на числата, ако това се налага според тях. Следва търгуването, като при него няма как да се надхвърли този ресурс, със сигурност се постига и по-малък финансов ресурс. Параметрите на анализа разходи и ползи се взаимно обвързани. Когато се промени единия от параметрите, променят се и останалите параметри. Виждате, че при първия анализ общината имаше съфинансиране в размер на 22%, т.е. 12 млн. лв. При последващия анализ, само на база допълнително включените колектор 9, който хваща „Златен рог”, тази част на града под „Преслав” и „Д. Благоев”, от „Бенковски” до „Златен рог” край реката, има и още малко допълнение водопровод допълнително съпътстващ този колектор и канализация, само с това завишение при новия анализ „Разходи и ползи” участието на общината пада до 5 582 000 лв. И то не за друго, а защото параметрите в този анализ включват всичките тези пера и всичките тези пера по един или друг начин са взаимносвързани. Основното водещото при нас, защото аз категорично заявих и на срещите регулярни, които се правят за околната среда, че община Ямбол ще се откаже от водния цикъл, ако трябва да извади 13 млн. лв. собствени средства. Абсурд е, няма от къде да ги вземе, няма такъв собствен приход към настоящия момент. При липсата на финансова децентрализация на общините с опцията за допълнителни финанси ние да можем да осигурим 12 300 000 лв. собствено финансиране. Това означава общината да фалира или да не може да си изпълнява другите дейности, за които има изрично вменени задължения. При така направен повторен финансов анализ „Разходи и ползи”, виждате, че това драстично пада, естествено променят се и другите параметри. В тази таблица влизат и такива разходи, които вече са направени като такива и които търпят възстановяване – това са разходите по закупуване на земи и недвижими имоти. Това число 338 000 лв., не мога да отговоря в момента дали изцяло е вече разплатено от община Ямбол, но приемете, че на 90% вече сигурно е разплатено. Това включва земите, на които ще бъде изградена новата пречиствателна станция, включва земи през, които преминават довеждащи колектори, включват право на преминаване и право на прокарване, т.е. всичко онова, което касае под някакъв вид и форма строителството, урегулирането терените и имотите на самата пречиствателна станция, както и терените, през които минават довеждащите колектори, каналните помпени станции или канализации и водопроводи. Последния документ, който получихме, дори още не сме го получили, преди десетина дни беше взето решение на Министерски съвет за последния необходим документ, с който трябва да кандидатстваме. Това е правото на преминаване и прокарване през дигата и канала до самата пречиствателна станция, която вдига и терена около нея собственост на напоителни системи, т.е. на Министерството на земеделието и съответно се заплаща. Непредвидените разходи при един такъв проект, който по-голямата част е инженеринг, предполага достатъчно неяснота в бъдеще време от това какво ще се постигне при проектирането. Работни проекти имаме само за допълнителната канализация на „Каргона”, но за пречиствателната станция нямаме. Там имаме идеен проект, както и за една част от другите съоръжения също нямаме, т.е. те подлежат на инженеринг. При такава форма на проектиране, когато няма яснота, това е само една макрорамка. При едно задание се предполага, че би имало неща, които не сме предвидили, за които е необходимо да има средства. След сключване на договора при съответните параметри, после не можем да излезем от тях. Разходите дадени като рамка за 2011, 2012, 2013 г. вече сигурно не са такива, защото се забавихме с предния ОбС. Също ще претърпят корекции, ако забавим с поръчките и други схеми по проекта. Вероятно ще се наложат и други решения на ОбС във връзка с промените. Това е примерен вариант, с който ние кандидатстваме и е разписан още миналата година. Приемете, че аз съм дал на администрацията до този петък да бъдат внесени документите най-късно в Министерство на околната среда, за да имаме и една седмица време да коригираме проблеми, ако такива изникнат, но от там нататък имаме минимум месец, дори два съгласуване в министерството. Ако всичко е нормално това означава края на април да имаме одобрени документи. От  там нататък имаме минимум два месеца търгуване на обекта, това означава в най-добрия случай края на юни и от там нататък, ако има някой, който да жали процедурата тя може да не започне като строителство и до края на годината. Затова твърде динамично ще работим и ние като администрация, както и вие като ОбС, ако трябва да се адаптираме към реалностите, такива каквито предстоят да се случат, които никой не знае. Тук може би г-жа Сивкова, наистина има малко повече опит, защото община „Тунджа” вече стартираха техния проект. Променихме първоначално рамката на проекта, с която съм горд и вие трябва да бъдете горди, тъй като се включени много по-голяма част от „Каргона”. И от града ще остане много малка част без канализация и това са улиците и кварталите „Кючюк махала” и територията под „Шести септември” и бившия „Родопа”, под подстанцията, които са вече твърде малки като територия. Приключвайки вече този проект в рамките на следващите 2 до 3 години , града ще има възможността средствата, с които разполага да ги акумулира, за да може в перспектива да реши проблема с канализацията и на тези две места в града. С което приемете, че на почти 100% територията на града ще бъде урегулирана с необходимата инфраструктура, канализация, водопровод и пречиствателна станция по всичките изисквания на европейските норми.

Сивкова – Благодаря, г-н Славов, за отговора. Така или иначе на въпроса ми за информацията за 2011 г. в „Таблица 4.17” не получих удовлетворителен отговор. По въпроса за средствата за „Публичност” и „Надзор по време на строителството”, те не са предмет на анализ за разходи и ползи, като залагане, като първоначална стойност, така че също не приемам отговора. В частта за „Непредвидени разходи”, те се планират за всички процедури извън инженеринга, така че те не са свързани с процедурата на инженеринг за пречиствателната станция, а касаят изцяло и само СМР, където е чисто строителство, така че също не приемам. Държах това да го кажа и отново да заявя, своето несъгласие с политиката, която се води от Вас и от ОА по повод осигуряване на представител на администрацията в постоянните комисиите към ОбС. Изразявала съм многократно недоволството си пред колегите и председателите на комисиите. И много моля, когато има технически документи, които се внасят в ПК ТУТЕ да присъства представител от ОА, лице, което може дава отговори на поставените въпроси. Позволявам си да отправя това искане от тук, тъй като това е последния вариант за мен да помоля за едно такова задължително присъствие. 

 

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 28                      против – 2                 въздържали се – 1

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31                      против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Отменя т. 6 от решението по точка: „Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПОС „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”, взето на Четиридесет и осмата сесия на Общински съвет - Ямбол, проведена на 30.06. – 01.07.2011г. относно определянето чрез местен референдум на окончателния размер на общинския дял в общата стойност на проекта, както и начина на неговото осигуряване.

            2. Променя текста на т.2 от същото решение както следва: „Дава съгласие за осигуряване на общинския дял в общата стойност на проекта, определен в Актуализирания АРП по проекта с индикативна стойност в размер до 5,89% от общата стойност на проекта или 5 582 055лв.

            3. Текстът на останалите точки от същото решение се запазва непроменен.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Костов – Предлагам да се допълни списъка жилища за продажба, Приложение № 2А с четири жилища от Приложение № 1  - къщи на позиции 21, 39, 34 и 46. Считам, че трябва да дадем възможност на тези наши съграждани, коректни наематели, да закупят жилищата си.

            Банков – репл. – Питам Ви, знаете ли статута на къщите според действащия или нов застроителен план? Да не се наложи после да ги купуваме обратно.

            Костов – дупл. – Аз не визирам плана, само предлагам да бъдат включени в този списък, имат право.

            Георгиева – Имам въпрос към вностеля, съгласно чл.42, ал.1 от ЗОС се определят общинските жилища по предназначение. Ние открихме несъответствия на някои жилища, които са хем в списъка за под наем, хем в списъка за продажба – позиции 29, 49 и 52 от Приложение № 1 са записани и в Приложение № 2А. Бл.13 в к-с «Хале» няма вход В. Не съм юрист и затова се свързах с юрист на НСОРБ и той ми обясни, че не бива да фигурират жилищата и в двата списъка. Благодаря, че неточността за блока в к-с «Диана» е отстранена.

            Славов – Жилищата са определен брой, приемете, че това е техническа грешка при разписването. Като промяна на вносителя приемете, че жилищата, които коментира г-жа Георгиева да останат за под наем.

            Петкова - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложенето на  г-н Костов.

Гласували      за – 19                      против – 8                 въздържали се – 2

Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промените, които направи.

Гласували      за – 22                      против – 5                 въздържали се – 4

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

 1.1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди по Приложение № 1;

        1.2. Жилища за продажба по Приложение № 2А;

        1.3. Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди по Приложение № 3Б;

        1.4. Ведомствени жилища по  риложение № 3А;

        1.5. Резервни жилища по Приложение № 4.

        2. Да се допълни списъка жилища за продажба, Приложение № 2А с четири жилища от Приложение № 1  - къщи на позиции 21, 39, 34 и 46.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение  относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Костадинов - Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. (от място)

            Петкова - Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 21                      против – 5                 въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                      против – 11               въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове    имоти – частна общинска собственост и определя пазарни цени на имотите предмет на търговете както следва:  

            1.Поземлен имот с идентификатор 87374.528.340 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 377 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1075 от  12.07.2004 г. Начална тръжна цена на имота 24 500.00 лв. без ДДС. Депозит за участие – 2 450.00 лв.

            2. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.341 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 479 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1076 от  12.07.2004 г. Начална тръжна цена  на имота  в размер на 31 100 лв. без ДДС. Депозит за участие  3 110 лв.

            3. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.342 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 588 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1077 от  12.07.2004 г. Начална тръжна цена  на имота  в размер на 50 000 лв. без ДДС, като разходите по премахване на частта от сградата попадаща в имота и разчистването на терена се поемат от купувача. Депозит за участие 5 000 лв.

            4. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.343 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 306 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1078 от  12.07.2004 г. Начална тръжна цена  на имота  в размер на 29 100 лв. без ДДС, като разходите по премахване на частта от сградата попадаща в имота и разчистването на терена се поемат от купувача. Депозит за участие 2 910 лв.

            5. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.344 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 411 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1079 от  12.07.2004 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 38 900 лв. без ДДС, като разходите по премахване на частта от сградата попадаща в имота и разчистването на терена се поемат от купувача. Депозит за участие 3 890 лв.

            6. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.346 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 327 кв. м., находящ се на ул. „Вит”, актуван с АОС  – частна № 1081 от  12.07.2004 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 30 800 лв. без ДДС, като разходите по премахване на частта от сградата попадаща в имота и разчистването на терена се поемат от купувача. Депозит за участие 3 080 лв.

            7. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.254 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за жилищни нужди, имот 1936 в кв. 105 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 257 кв. м., находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 4, актуван с АОС  – частна № 1602 от  19.04.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 39 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 3 900 лв.

            8. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.228 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен ПИ 2271 за жилищни нужди в кв. 103 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 256 кв. м., находящ се на ул. „Видин” № 21, актуван с АОС  – частна № 997 от  15.04.2004 г. Начална тръжна на имота  в размер на 41 080 лв. без ДДС. Депозит за участие 4 108 лв.

            9. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.429 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 261 кв. м., находящ се на ул. „Матвей Вълев”, №55, актуван с АОС  – частна № 1418 от  11.07.2007 г. Начална тръжна цена  на имота  в размер на 53 750 лв. без ДДС. Депозит за участие 5 375 лв.

            10. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.39 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І 25 за търговски обект, комплекс, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 5 265 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1322 от  24.01.2007 г.  Начална тръжна цена на имота  в размер на 315 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 31 500 лв.

            11.Поземлен имот с идентификатор 87374.547.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ 25 за ниско застрояване, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 535 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1326 от  26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 34 800 лв. без ДДС. Депозит за участие 3 480 лв.

            12. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.42 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 за ниско застрояване, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 466 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1327 от  26.01.2007 г.  Начална тръжна цена  на имота  в размер на 30 300 лв. без ДДС. Депозит за участие 3 030лв.

            13. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.43 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV 25 за ниско застрояване, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 401 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1328 от  26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 26 100 лв. без ДДС. Депозит за участие 2 610 лв.

            14. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.44 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V 25 за ниско застрояване, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 337 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1329 от  26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота е в размер на 19 800 лв. без ДДС. Депозит за участие 1 980 лв.

            15. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.45 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ 25 за ниско застрояване, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 338 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1330 от  26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 19 800 лв. без ДДС. Депозит за участие 1 980 лв.

            16. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ 25 за ниско застрояване, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 279 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1331 от  26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 16 900 лв. без ДДС. Депозит за участие 1 690 лв.

            17. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 за търговски обект, комплекс, в кв. 23 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 1 274 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1325 от  25.01.2007 г. Начална тръжна цена  на имота  в размер на 75 400 лв. без ДДС. Депозит за участие 7 540 лв.

            18. Поземлен имот с идентификатор 87374.548.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ 4470 за друг вид застрояване, в кв. 152 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 1 215 кв. м., находящ се на ул. „Бакаджик”, №30,актуван с АОС  – частна № 1581 от  10.08.2009 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 87 500 лв. без ДДС. Депозит за участие 8 750 лв.

            19. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.305 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 364 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода” № 27, актуван с АОС  – частна № 168 от  23.10.2000 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 21 400 лв. без ДДС. Депозит за участие 2 140 лв.

            20. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.438 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за жилищни нужди, в кв.119, с площ 520 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода”, актуван с АОС  – частна № 1641 от  04.08.2010 г.  Начална тръжна цена на имота  в размер на 30 500 лв. без ДДС. Депозит за участие  3 050 лв.

            21. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.439 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХVІІ за жилищни нужди, в кв.119, с площ 470 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода”, актуван с АОС  – частна № 1642 от  04.08.2010 г.  Начална тръжна цена  на имота  в размер на 27 600 лв. без ДДС.

Депозит за участие 2 760 лв.

            22. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.303 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 521 кв. м., находящ се на ул. „Клокотница”, актуван с АОС  – частна № 1415 от  05.07.2007 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 30 600 лв. без ДДС. Депозит за участие 3 060 лв.

            23. Поземлен имот с идентификатор 87374.511.413 по кадастралната карта на гр. Ямбол за производствено - складова дейност, търговия и услуги, с площ 19 547 кв.м., актуван с АОС – частна 1445/ 08.02.2008 г., находящ се в Индустриална зона на бул. „Европа”, гр. Ямбол. Начална тръжна цена на имота  в размер на 397 600 лв. без ДДС. Депозит за участие 39 760 лв.

            24. Поземлен имот с идентификатор 87374.513.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХІХ, за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. кв.162 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 3 996 кв.м., актуван с АОС – частна 963/28.07.2003 г., находящ се в Индустриална зона, гр. Ямбол. Начална тръжна цена на имота е в размер на 54 800 лв. без ДДС.

Депозит за участие 5 480 лв.

            25. Поземлен имот с идентификатор 87374.513.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХVІІІ, за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. кв.162 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 4 165 кв.м., актуван с АОС – частна 964/ 28.07.2003 г.,  находящ се в Индустриална зона, гр. Ямбол.  Начална тръжна цена на имота  в размер на 57 000 лв. без ДДС.

Депозит за участие  5 700 лв.

            26.Поземлен имот с идентификатор 87374.518.97 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХVІ-7868, за производствен и складов обект кв. 147 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 18 102 кв.м., актуван с АОС – частна 1254/28.06.2006 г., находящ се в Индустриална зона, гр. Ямбол. Начална тръжна цена на имота  в размер на 640 800 лв. без ДДС. Депозит за участие 64 080 лв.

            27. Поземлен имот с идентификатор 87374.519.42 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ за резервен терен в кв. 152 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 6070 кв.м., актуван с АОС – частна 1595/08.03.2010 г., находящ се в Индустриална зона, гр. Ямбол. Начална тръжна цена  на имота  в размер 142 640 лв. без ДДС. Депозит за участие 14 264 лв.

            28. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.117 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за обществена сграда - комплекс в кв. 6 по регулационния план на гр. Ямбол., с площ 6001.00 кв.м., актуван с АОС – частна 1234/24.03.2006 г., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол. Начална тръжна цена на имота  в размер на 360 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 36 000 лв.

            29. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 440.00 кв.м., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна № 1667 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 13 000лв. без ДДС. Депозит за участие 1 300 лв.

            30. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.131 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 414.00 кв.м.,  актуван с АОС – частна № 1668 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 9 500 лв. без ДДС. Депозит за участие 950.00 лв.

            31. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.132 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 414.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1669 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 11 100 лв. без ДДС. Депозит за участие 1 110 лв.

            32. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.133 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 415.00 кв.м.,  актуван с АОС – частна № 1670 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 12 600 лв. без ДДС. Депозит за участие 1 260 лв.

            33. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.134 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 332.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1671 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 12 600 лв. без ДДС. Депозит за участие 1 260 лв.

            34. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.135 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 399.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1672 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота е в размер на 15 600 лв. без ДДС. Депозит за участие 1 560 лв.

            35. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.136 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 288.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1673 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 7 200 лв. без ДДС. Депозит за участие 720.00 лв.

            36. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.137 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 429.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1674 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 10 700 лв. без ДДС. Депозит за участие 1 070 лв.

            37. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.139 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 400.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1675 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 10 000 лв. без ДДС .  Депозит за участие 1 000 лв.

            38. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.140 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 400.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1676 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 10 000 лв. без ДДС.  Депозит за участие 1 000 лв.

            39. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 435.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1677 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в  размер на 8 710.88 лв., без ДДС. Депозит за участие 871. 10 лв.

            40. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.142 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 367.00 кв.м. актуван с АОС – частна № 1678 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 7 349.18 лв., без ДДС. Депозит за участие 735.00 лв.

            41. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за търговски център и общински подземни паркинг гаражи, кв. 74 по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски”, с площ 15 503.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1594 от 04.03.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 576 100 лв. без ДДС. Депозит  за участие 57 610 лв.

            42. Офис № 2, находящ се в партера на вх. Г, жил. блок № 20, ул. „Димитър Благоев”, гр. Ямбол, с идентификатор 87374.539.6.1.32 и площ 55.52 кв.м. актуван с АОС – частна № 1057 от 25.06.2004 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 42 000.00 лв. без ДДС .  Депозит за участие 4 200 лв.

            43. Самостоятелен обект за битови услуги в сграда,  идентификатор 87374.541.36.2.16 по КК на гр. Ямбол - целия пети етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г. с площ 347.00  кв.м. и 15.24 % идеални части от общите части на сградата, находяща се на ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна № 1621/22.07.2010 г.  Начална тръжна цена на имота   в размер на 234 420 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен – 62 800 лв. Депозит за участие 23 442 лв.

            44. Самостоятелен обект за битови услуги в сграда,  идентификатор 87374.541.36.2.15 по КК на гр. Ямбол - целия четвърти етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с площ 347.00 кв.м. и  15.24 % идеални части от общите части на сградата, находяща се на ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна 1620/22.07.2010 г. Начална тръжна цена на имота  е в размер на 243 000 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен – 66 800 лв.. Депозит за участие 24 300 лв.

            45. Магазин, находящ се в партерен етаж на жилищен блок на пл. „Страшимир Кринчев” № 1, гр. Ямбол, представляващ самостоятелен обект в сграда, с предназначение за търговска дейност, с идентификатор 87374.557.69.1.59 по КК на гр. Ямбол, с площ 86.40 кв.м., актуван с АОС – частна  № 627 от 12.07.2002 г. Начална тръжна цена на имота  е в размер на 54 800 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен – 6 900 лв.. Депозит за участие 5 480 лв.

            46. Магазин на ул. „Тракия” № 16, гр. Ямбол, находящ се в приземен етаж на сградата, представляващ  – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.543.117.1.5 по КК на гр. Ямбол, със застроена площ 146.89 кв.м., актуван с АОС – частна № 76 от 22.07.1999 г.. Начална тръжна цена на имота  е в размер на 91 100 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен – 24 000 лв.. Депозит за участие 9 110 лв.

            47. Сектор „Б” от сграда за административни нужди, актувана с АОС - частна № 39 от 24.08.1998 г., построена върху общински терен с право на строеж в ж.к  „Диана”, до бл. 17 гр. Ямбол, находяща се на втори етаж над гаражи, а по кадастралната карта самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.19, със застроена площ 106.86 кв.м. Начална тръжна цена на имота   в размер на 39 500 лв., без ДДС,  в т.ч. отстъпено право на строеж 2 700 лв.. Депозит за участие 3 950 лв.

      48. Втори етаж от двуетажна сграда, представляващ  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.532.59.1.2 с предназначение за жилище, със застроена площ 144.50 кв.м., и таван със застроена площ 127.00 кв.м, находящи се на ул. „Стара планина” № 14, гр. Ямбол, актувани с АОС – частна № 181 от  21.12.2000 г. Начална тръжна цена на имота   в размер на 26 966.35 лв.

 Депозит за участие 2 697 лв.

            49. Недвижим имот – частна общинска собственост - урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ ІІ, в кв.84 на ул.”Ресен” №2 по плана на гр. Ямбол, а съгласно кадастралната карта на града – поземлен имот с идентификатор 87374.528.347, с площ 4 532 кв.м., заедно с построените в него сгради, а именно: едноетажна сграда с идентификатор 87374.528.347.1 със застроена площ 119 кв.м.; едноетажна сграда с идентификатор 87374.528.347.2 със застроена площ 292 кв.м.; двуетажна сграда с идентификатор 87374.528.347.3 със застроена площ 195 кв.м. и двуетажна сграда с идентификатор 87374.528.347.4 със застроена площ 368 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №1074 от 12.07.2004 г., Начална тръжна цена  на имота  в размер  на  625 633.48 лв., в т.ч. терен 81 576.00 лв.  Депозит за участие 62 563 лв.

            50. Магазин – сграда с идентификатор 87374.543.549.3, застроен с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.543.549 по КК на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ, кв.20, по плана на гр. Ямбол, с площ 90.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 152 от 31.03.2000 г., находящ се на ул. „Серес” № 15 А, гр. Ямбол. Начална тръжна цена на имота   в размер на 55 670 лв.,  в т.ч. отстъпено право на строеж 5 850 лв..Депозит за участие 5 567 лв.

            51. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.71 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІ за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 12001 кв.м., находящ се на ул. „Ямболен”. Начална тръжна цена на имота  в размер на 326 400 лв. без ДДС. Депозит за участие 32 640 лв.

52. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.72 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІІ за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 10745 кв.м., находящ се на ул. „Ямболен”. Начална тръжна цена на имота  в размер на 275 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 27 500 лв.

53. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІV за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 16213 кв.м., находящ се на ул. „Ямболен”. Начална тръжна цена на имота  в размер на 389 100 лв. без ДДС. Депозит за участие 38 910 лв.

54. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.81 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ завод за метални прахове в кв. 332 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 25525.00 кв.м., находящ се на ул. „Ямболен”. Начална тръжна цена на имота  в размер на 613 800 лв. без ДДС.

Депозит за участие 61 380 лв.

55. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.70 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 29454 кв.м., находящ се на ул. „Ямболен”. Начална тръжна цена на имота  в размер на 857 100 лв. без ДДС. Депозит за участие 85 710 лв.

56. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.14 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 109 386.00 кв.м., находящ се на ул. „Ямболен”. Начална тръжна цена на имота  в размер на 1 531 400 лв. без ДДС. Депозит за участие 153 140 лв.

57.Поземлен имот с идентификатор 87374.515.79 по кадастралната карта на гр. Ямбол, Имота е с площ 156 805.00 кв.м., находящ се на ул. „Ямболен”. Начална тръжна цена  на имота  в размер на 1 725 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 172 500 лв.

58.Офис № 3, находящ се в партера на вх. Г, жил. блок № 20, ул. „Димитър Благоев”, гр. Ямбол, с идентификатор 87374.539.6.1.31 и площ 54.88 кв.м. актуван с АОС – частна № 1056 от 25.06.2004 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 51 500 лв. без ДДС. Депозит за участие 5 150 лв.

59. Поземлен имот с идентификатор 87374.544.37 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V в кв.1 по плана за регулация на кв.”Зорница”,град Ямбол, отреден за „Комплексно обществено обслужване”. Имота е с площ  493 кв.м. и има следните граници: имот 87374.544.36, имот 87374.544.49 , имот 87374.544.38, имот 87374.544.13 и имот 87374.544.30 . Актуван е с АОС № 1198/13.06.2005 г.  Начална тръжна цена на имота  в размер на  50 000 лв., без ДДС. Депозит за участие 5 000 лв.

60. Поземлен имот с идентификатор 87374.544.45 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за комплексно застрояване, в кв. 4 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 954 кв. м., находящ се в ж.к. „Зорница”, актуван с АОС  – частна № 1208 от  13.06.2005 г.  Начална тръжна цена на имота  в размер на 109 700 лв. без ДДС.  Депозит за участие 10 970 лв.

61. Поземлен имот с идентификатор 87374.544.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за обществена сграда, комплекс, в кв. 4 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 538 кв. м., находящ се в ж.к. „Зорница”, актуван с АОС  – частна № 1207 от  13.06.2005 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 59 200 лв. без ДДС. Депозит за участие 5 920 лв.

            62. Втори етаж от двуетажна сграда – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.530.258.3.3, с предназначение за жилище, със застроена площ 72.14 кв.м. актуван с АОС  – частна № 843 от  07.04.2003 г., при граници под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 87374.530.258.3.1 и идентификатор 87374.530.3.2, над обекта – няма, заедно с мазе, с площ от 24.74 кв.м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 39, ет.2 и представляващ апартамент 3, застроен с отстъпено право на строеж върху ПИ с идентификатор 87374.530..258 по КК на града.  Начална тръжна цена на имота  в размер на  46 240 лв, без ДДС, в т. ч. отстъпеното право на строеж 12 336 лв. без ДДС.

 Депозит за участие 4 624 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Доклад от ВК за промяна правилник относно приемане на промени в Правилника за работа на ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Банков – Кога ОбС е приел правилник, че да прави промяна? Решението беше за приемане на правилник. Дори формално, но трябва да приемем правилник.

            Миланов – От началото на работата на този ОбС променяме правилника, когато приемахме комисиите казахте, че трябва да се направи промяна на правилника, чл.19, а на това заседание изведнъж казвате – нямаме правилник. Ще настоявам т.2 от проекторешенията на доклада да се приеме.

            Банков – Това, че съм казал нещо, не значи, че имаме правилник. Поне една почивка да имаше, да го прочета доклада. Ние нямаме правилник, дано областния управител, не знам тука ли е, няма ли го, да си свърши работата.

            Костов – Когато правихме ВК, предложението беше да влязат хора от всички групи, за да може правилника да е нещото, което всички искаме. Тогава Вашата група не пожела да влезе и сега правите искания. Предлагам да отложим точката за следващо заседание.

            Миланов – Чух, че предложението било разумно, аз го подкрепям.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Костов за отлагане.

Гласували      за – 24                      против – 2                 въздържали се – 1

            Приема се.

      Банков - отр. вот – Доволен съм, че ВК направи това предложение и Вие го подкрепихте, но гласувах отрицателно, за да Ви кажа това – преди два часа Ви го направих това предложение. Когато съставяхме ВК искахме да е от девет човека, ГС ГЕРБ прие да е от седем човека, посочи мен, аз си направих отвод, тъй като исках и други да влязат.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.

 

 

             

 

      Петкова - Поради изчерпване на дневния ред закривам шестото заседание на  ОбС Ямбол. Следващата сесия ще е на 20 февруари.

 

           

           

 

           

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                              д-р Т. Петкова

 

                                                          Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  Ан. Господинова