ПРОТОКОЛ № VІІ

 

            Днес, 20.02.2012г. съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0002/14.02.2012г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  34, отсъстваха 3 -

1. Мариета Стефанова Сивкова

2. Николай Димитров Пенев

3. Николина Жекова Хаджигеоргиева

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.10 часа 27 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-жа Татяна Петкова откри седмото заседание на Общинския съвет.

            Петкова – Постъпило е предложение за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от телевизия „Диана”.

            Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Карска – Чете питане относно провеждане на търг за подмяна на дограма в МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД. Желае отговор в момента или писмено по-късно.(приложено към материалите по заседанието)

            Славов – Не мога да отговоря на този въпрос, защото Община Ямбол не участва в управлението на болницата. Има си изпълнителен директор, борд на директорите, те управляват. Община Ямбол има около 19%  участие в АД, но няма как да знае неща от оперативното управление, още повече търгове и тръжна документация. Ако желаете можете да подадете питане до ИД на болницата и той, в рамките на Вашите правомощия като общински съветник, е длъжен да Ви отговори. До колкото знам от общественото пространство търга или е спрян или е в проверка от компетентните органи.

            Карска – В какво тогава се изразява нашето участие в АД, само наблюдатели ли сме?

            Славов – Когато акционерното дружество се е конфигурирало Община Ямбол е имала около 27% участие, всички други общини от областта също имат участие, държавата е имала 51%. С вдигането на капитала чрез средства от държавата съответно процентите й се увеличават, а на общините намаляват, на Община Ямбол стават около 19%. Община Ямбол участва в ОС на акционерите и гласува, съобразно процентното си участие, участва в годишните събрания когато се приемат отчет и план за работа. Оперативното управление се осъществява от ИД и борда на директорите.

           

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР с обхват УПИ ХХХVІ и УПИ ХХХІХ в кв. 159, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол като партньор на Община Тунджа с проектно предложение по ОПРР, приоритетна ос 3 «Устойчиво развитие на туризма».

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно подаване на данни с декларация образец 1 "Данни за осигуреното лице" в НАП за общински съветници.

ВНОСИТЕЛ: К. Йоргова

5.      Предложение относно създаване на Център за временно настаняване на бездомни лица в град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Янкова

6.      Предложение относно ДМА собственост на „Комуналуниверс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на бюджет на Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Костов – Предлагам т.4 да отпадне и на нейно място да влезе предложение относно избиране на представител и на Общината и съгласуване на мандата му за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол, което ще се проведе на 16.03.2012г.

            Мотивите за първото ми предложение са защото на заседанието на ПК БФ обсъдихме тази точка и поискахме становище от ОА. Получихме становището, аргументирано, удовлетворява ме, предполагам и останалите колеги от ПК са съгласни с него. Второто ми предложение е защото процедурата в закона изисква да има такова наше решение за мандат на представителя на общината, в случая кмета на общината и заседанието предстои на 16 март.

            Йоргова – С моето предложение имах целта да помогна не на себе си, а на всички нас, но явно тълкуванията са много различни. Искам да Ви запозная от професионална гледна точка за последствията от подаването на тази декларация в тази форма. Ще дойде време да трябва да получите някакво обезщетение, поради болест, за безработица, да се пенсионирате. Този начин на подаване е пречка за това, тълкува се различно. Много общини правят нещата по различен начин и отбягват този проблем. При нас явно никой не иска да се замисли и оставаме при условията на една некомпетентна администрация.

            Славов – Нека не започваме тази сесия с дребни заяждания, това е най-важната ни сесия. Много сериозни обвинения ни отправя г-жа Йоргова. Отговора ни е правилен, ако искате направете справка в НСОРБ. Не може да се изплаща възнаграждение на общинските съветници, когато не е имало заседания на ПК или ОбС. Не бива да нагнетяваме напрежение точно днес, когато чакат и гражданите на Ямбол.

            Янкова – Заинтересувана съм и аз, проведох разговори с Надзорния съвет на НОИ, но не получих еднозначен отговор. Помолих за писмен отговор и предлагам на вносителя да оттегли предложението докато получим еднозначен отговор.

            Банков – Тук става въпрос дори за нещо, което не е от компетентността на ОбС, а кмета говори, че пречим на бюджета. Не се притеснявайте, бюджета ще го приемете, а това как е съставен показва пак каква е администрацията. Главния счетоводител си е свикнал да дава една форма и толкова, не им се замисля. Други общини го подават месечно, защо давате пример с Видин, дайте пример с някоя община, която го подава месечно. Това, че някой не иска да си свърши работата е друг въпрос. Това е елементарен въпрос и на инат ОА не иска да се размърда и нещо да направи. Като искате свалете го от дневния ред, ние ще го поставим в НОИ, нека си направят проверката.

            Миланов – Както винаги г-н Банков каза някои верни неща и повече неверни. Не е от компетентността на общинския съвет такова решение, а иначе да, няма еднозначен отговор на този въпрос, проучвам го от няколко дни. Има различни практики, но ние не можем да вземем такова решение.

 

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване първото предложение на г-н Костов т.4 да отпадне.

Гласували      за – 21                        против – 8                             въздържали се – 2

Приема се.

            Подлагам на гласуване второто предложение на г-н Костов т.4 да стане - Предложение от кмета на общината относно определяне на представител на Общината и съгласуване на мандата му за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол, което ще се проведе на 16.03.2012г.

Гласували      за – 22                        против – 3                             въздържали се – 5

Приема се.

            Предлагам да гласуваме анблок точките от дневния ред. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 23                        против – 4                             въздържали се – 5

Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване целия дневен ред анблок ведно с направените промени.

Гласували      за – 23                        против – 4                             въздържали се – 6

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР с обхват УПИ ХХХVІ и УПИ ХХХІХ в кв. 159, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол като партньор на Община Тунджа с проектно предложение по ОПРР, приоритетна ос 3 «Устойчиво развитие на туризма».

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно определяне на представител на Общината и съгласуване на мандата му за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол, което ще се проведе на 16.03.2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно създаване на Център за временно настаняване на бездомни лица в град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Янкова

6.      Предложение относно ДМА собственост на „Комуналуниверс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на бюджет на Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР с обхват УПИ ХХХVІ и УПИ ХХХІХ в кв. 159, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                      против – 1                 въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.    

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал.1, т.2 и ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ с обхват с обхват УПИ ХХХVІ-за производствена складова дейност и услуги  и УПИ ХХХІХ – за производствена складова дейност и услуги в кв. 159  по действащия план на гр. Ямбол – „Промишлена зона”.

 

 

           

      ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31                      против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.    

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от   Закона за местното самоуправление  и  местната  администрация,  Общински съвет Ямбол определя състав на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги, както следва :

            1. Красимира Петрова - зам. - кмет на Община Ямбол;

            2. Неда Бъчварова - директор на дирекция „Хуманитарни дейности" в Община Ямбол;

            3. Светлозар Пехливанов - началник отдел „Социална закрила" в дирекция „Социално подпомагане" Ямбол;

            4. Таня Дженкова - директор на Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;

            5. Живко Цирков - ръководител на ЦОПСИ;

            6. Събина Данева - ръководител на спортен клуб на инвалида;

            7. Атанаска Бонева - директор на ЦОП „Усмивка";

            8. Зарка Петкова - директор на Дневен център за деца с увреждания „Дъга";

            9. Управител на „ДКЦ - 1 - Ямбол" ЕООД.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол като партньор на Община Тунджа с проектно предложение по ОПРР, приоритетна ос 3 «Устойчиво развитие на туризма».

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок точките от предложението.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.    

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6, чл. 21, ал. 1 т. 23, във връзка с чл. 59 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

  1. Общински съвет -  Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства като партньор на Община „Тунджа” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.
  2. Общински съвет – Ямбол задължава кмета да осигури необходимите средства от бюджета на общината за съответната година, за обезпечаване на финансов принос на Община Ямбол – до 6 250лв., което представлява част от изискуемото по схемата процентно съфинансиране.
  3. Общински съвет – Ямбол дава съгласие община Ямбол да изпълнява задължителните дейности по проекта (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности), в период до 1 г. след приключване на дейностите по проекта.
  4. Общински съвет – Ямбол дава съгласието си кметът на общината да подпише Договор за партньорство, уреждащ взаимоотношенията между общината в ролята й на партньор по проекта, с водеща организация община „Тунджа” и останали партньори общините Стралджа и Болярово за времето на подготовката и изпълнението на проекта. В договора за партньорство да бъдат посочени дейностите по проектното предложение на всеки от партньорите и разпределението на финансовите ангажименти между партньорите.

5.      Общински съвет – Ямбол одобрява текста на Договор за партньорство между общините Ямбол, Тунджа, Стралджа и Болярово.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне на представител на Общината и съгласуване на мандата му за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол, което ще се проведе на 16.03.2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                      против – няма           въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.    

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                      против – няма           въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.    

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.198е. ал. 5 от Закон за изменение и допълнение на закона за водите /ДВ, бр. 67 от 1999 г./

         І. Определя мандат на кмета на община Ямбол за участие в заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 16.03.2012 г. при следния дневен ред:

            Точка 1. Вземане на решение  за приемане на отчет на дейността на „Асоциация по В и К- Ямбол” през 2011 г.

            Точка 2. Вземане на решение  за приемане на годишния счетоводен отчет за дейността на „Асоциация по В и К- Ямбол” през 2011 г., възложен с договор №3/03.06.2011 г.

            Точка 3. Вземане на решение за избор на физическо лице или специализирано счетоводно предприятие, отговарящо на изискванията на Закона за счетоводството, сключване на договор със същото, подписан от Председателя на „Асоциация по В и К - Ямбол", за осъществяване на финансово-счетоводната дейност и счетоводното приключване на отчетната 2012 г., при възнаграждение в размер гласуван на заседанието на Общото събрание на Асоциацията, но не повече от 3 (три) минимални работни заплати.

            Точка 4. Приемане на бюджета на Асоциацията за 2012 г. /в размер на 28571,43 лв./, съобразно процентното съотношение на гласовете в Общото събрание.

 

 

№ по ред

Представител на държава/ община

Обхват на обособената територия публикуван в ДВ бр.7 от 26.01.2010 г.

% съотношение на гласовете в Асоциацията по В и К

 

Бюджет

/лв./

1

Областен управител на област Ямбол

 

35

10 000,00

2

Община Ямбол

82649 ж.

34,42

9834,29

3

Община Болярово

  5638 ж.

2,35

671,43

3

Община Елхово

20552 ж

8,56

2445,71

4

Община Тунджа

31403 ж.

13,08

3737,14

6

Община Стралджа

15828 ж.

6,59

1882,86

 

            Точка 5. Разни.

            ІІ. При вземане на решения от „Асоциация по В и К – Ямбол”, кмета на общината да гласува по целесъобразност.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно създаване на Център за временно настаняване на бездомни лица в град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Янкова

__________________________________________________________________________________

 

Янкова – Става въпрос за временен приют за хората, които са по улиците в момента, по входовете и на гарата. Съзнавам, че сме закъснели, но е необходимо. Те очакват нещо по-добро всеки ден. Другото, постоянен център, изисква повече време. Благодаря на г-н Славов за становището, а сега според мен трябва да упълномощим кмета да намери възможност за настаняване сега. Давам моето предложение писмено - общински съвет възлага на кмета на община Ямбол да осигури подходящо помещение за временно настаняване на бездомни хора. Просто да имат по едно легло с топла супа, това е моето предложение.

Славова - В качеството си на експерт в социалната сфера и общински съветник от политическа група ГЕРБ подкрепям предложението на г-жа Вълкана Янкова относно създаване на Кризисен център за временно настаняване на бездомни лица. Подкрепям това предложение защото е разумно и изпълнено със съдържание. Създаването на такъв кризисен център ще удовлетвори очакванията на обществото за услуга, ориентирана към гражданите и осъществяваща дейност в интерес на цялото общество при абсолютно зачитане правата и достойнството на хора изпаднали в невъзможност да се справят сами с ежедневно необходимите дейности, имащи жилищни проблеми или такива, които си нямат близки да се грижат за тях. Подслон, храна и малко топлина - това е всичко, от което се нуждаят тези хора, останали по една или друга причина без дом. През топлите месеци живота им минава по-леко. Често ги виждаме из парковете, около големите магазини, по гарите. Някои успяват да намерят временна работа, квартира, надежда. През зимата обаче, най-вече в зими като тази, с екстремно ниски температури продължаващи седмици наред подслонът и топлината са буквално животоспасяващи за тези хора. Кризисният център ще гарантира бърз достъп до ползване на комплекс от социални услуги, насочени към задоволяване на ежедневните потребности на бездомни лица и създаване на условия за подкрепа чрез превантивна политика, насочена към подобряване качеството им на живот.

Банков – репл. – Подкрепяте предложението, г-жо Славова, разбирам, аз също подкрепям. Считам, че това, което в поетична форма казахте също е вярно, но какво ще гласуваме, какво предлагате?

Славова – дупл. – Благодаря, че ми научихте името и да Ви напомня, че не сме на пленум на БСП. Тук сме на заседание на общински съвет.

Банков – Г-жо Славова, тъй като поставяте въпроса за пленум на БСП, аз ще Ви поканя на един да видите как всички си изказват мнението и се решават проблемите. Аз питах, какво предлагате като решение. Популизма е у всички, но тук нищо не се обсъжда, дори вносителя не говори, ПК също не изказват становищата си. Натискането на копчето не е работата на общинския съвет, ще го научите, имате време. Защо си губим времето с нещо, което няма решение? Има и становище на ОА, в което пише, че бездомниците едва ли не, ще си подават заявления, за да влязат в приюта. Ако искате направете един семинар, ще дойда да Ви обясня за партийното строителство. БСП е 120 годишна партия, можете да научите нещо от нас. Подходът Ви е погрешен на Вас, тръгвате отзад напред, пирамидата е обърната. И пак питам всички какво е предложението за решение?

Янкова – репл. – Направих предложение за решение още в началото, писмено е предадено на г-жа Петкова.

Костов – репл. – Г-н Банков, виждам, че сте започнали със сухите тренировки за пленума. Всички разбраха предложението за решение, а Вие сте зает и не разбрахте.

Банков – дупл. – Относно сухите тренировки, при нас нещата не са като при Вас, имаме някакви виждания, ще излязат и решения по-нататък. Аз Ви говоря за предложение, което приехме да влезе в дневен без проект за решение. Добре, ще приемем кмета да потърси помещение, какво, колко квадрата, как ще се оборудва, с какви пари? Ние направихме един социален комплекс, там плащаме 500 хиляди, 200 хил. лихви по дълговете плащаме, вижте отчета. Така че моля Ви се, г-жо Янкова, Вие знаете от нашите пленуми как са нещата, конкретизирайте се.

Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Гласували      за – 25                      против – няма           въздържали се – 3

            Приема се.    

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Възлага на кмета на община Ямбол да осигури подходящо помещение за временно настаняване на бездомни хора.

 

 

      ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно ДМА, собственост на „Комуналуниверс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок точките от предложението.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                      против – 1                 въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.    

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 67, ал. 1, ал. 2, чл. 69, ал. 2 и чл. 70 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества и чл. 26, ал. 2 от договор от 12.08.2010 г. сключен между Община Ямбол и управителя на „Комуналуниверс” ЕООД приема пазарната оценка извършена от лицензирания оценител.

            ІІ. Приема бракуваното движимо имущество с пореден № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 9 от точка 1. в доклада за пазарната оценка.

            ІІІ. Разрешава бракуването на дълготрайните материални активи с пореден № 7, № 8, № 10, № 11, № 12 и № 13 от точка 1. в доклада за пазарната оценка.

            ІV. Разрешава предаването за скраб, в рамките на валидността на оценката, до 31 юли 2012 г., на следните дълготрайни материални активи (движимо имущество - МПС) собственост на „Комуналуниверс” ЕООД:

                                                                

№ по ред

Инв. №

НАИМЕНОВАНИЕ

забележка

Рег. №

Год.

Пазарна ст/ст

лв.

1

2

3

4

5

6

7

1

576

Автомобил товарен „ЗИЛ 130 ϶” специален пясъкоразпръсквач

Бракуван

27.01.2011 г.

У7225АА

1975

2143

2

581

Автомобил товарен „ИФА V50L” специален

Бракуван

27.01.2011 г.

У3458АА

1981

2990

3

602

Автомобил товарен „Шкода 706 RT” специален сметосъбирач

Бракуван

27.01.2011 г.

У9352КК

1988

3672

4

 

Трактор колесен „Т150К”

Бракуван

27.01.2011 г.

У0521ЕЕ

1985

3494

5

689

Багер колесен „WARYNSKI K-406А-1”

Бракуван

 

1986

3550

6

692

Фадрома „UNK 320”

Бракуван

 

1987

4769

7

610

Автомобил товарен „Шкода СА8” специален цистерна за вода

В движение

У3853АА

1989

3590

 

8

 

6281

 

Автомобил товарен „ГАЗ 4С5” товарен самосвал

Спрян от движение

16.09.2009 г.

 

У3671ВВ

 

1983

 

1303

9

642

Автомобил товарен „ЗИЛ 450506” товарен самосвал

Бракуван

27.01.2011 г.

У3869АА

1987

2155

 

10

 

830

 

Автомобил товарен „ЗИЛ 495716” товарен самосвал

Спрян от движение 16.09.2009 г.

 

У9353КК

 

1989

 

2327

 

11

 

6041

 

Автомобил товарен „ГАЗ 53” товарен самосвал

Спрян от движение 16.09.2009 г.

 

У7119АА

 

1988

 

1459

 

12

 

577

 

Автомобил товарен „ЗИЛ 130϶”специален пясъкоразпръсквач

Спрян от движение 15.12.2010 г.

 

У7187АА

 

1975

 

2120

 

13

 

792

 

Автомобил лек „ВАЗ 2107”

Спрян от движение 16.09.2009 г.

 

У4434АА

 

1989

 

415

 

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Калиманов – Тъй като в комисията не можах да получа няколко отговора, предполагам, че г-н Славов се е запознал и предполагам, че ще получа адекватен отговор. В Приложение № 4, № 759 „Други дейности по културата”. Конкретно ме интересува в тези други дейности влиза ли културния календар на община Ямбол за 2011 г.? Интересува ме какви средства са изхарчени за „Кукерландия” 2011 г. и Празника на гр. Ямбол? Втория ми въпрос е за какво са изразходени в № 878 „Приюти за безстопанствени животни”, тези 105 204 лв.? По-надолу „Функция разходи некласифицирани по други функции”, № 910 „Разходи за лихви” – 249 728 лв. за какво са платени тези лихви? Конкретно ме интересува. След това отиваме на Приложение № 10, интересува ме № 4 проект „В моя нов дом” /ЦНСТ/, какво става с него, колко човека са назначени в щат и какво става след неговото изпълнение? Приложение № 11, „Проектиране и ремонтни дейности на изнесен офис на Община Ямбол в кв. „Райна Княгиня” бл.18, вх. А”, за какво са изразходени тези 63 067 лв.? това е единия въпрос от тази серия. Втория ми въпрос е за какво са изразходени: Комплексен център за социални услуги – СМР и ограда– 94 159 лв.? За кой комплексен център говорим? Третия ми въпрос е за „Проектиране и изграждане на Общностен център в кв. „Г. Бенковски” – 50 520 лв.? Тези пари са от капиталовите разходи на общината и са по проект. След това по-надолу „Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Ямбол и ВИК мрежата” – 109783 лв.? И последния ми девети въпрос е „Табели, транспаранти 46 146 лв., за какво са изразходени тези средства?

            Славов – Помолих да сме градивни още сутринта и явно съм имал право. Г-н Калиманов не е разбрал и не е използвал инструмента постоянни комисии или друг директен подход към ОА. Беше нормално в ПК да зададе въпросите си. Чел е, анализирал е, затрупа ни с въпроси. Сега не е редно. Има един единствен вариант – да помоля председателя на ОбС да прекрати сесията и да подготвим отговорите. Ще отнеме доста време и да продължим след това.

            Димов – Имам процедурно предложение да прекратим дебатите и да преминем към гласуване.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Димов.

Гласували      за – 21                        против – 5                             въздържали се – 2

Приема се.

            Славов – След внасянето на отчета в ОбС бяха констатирани и отстранени някои технически грешки от ОА. Официално правя корекция на моето предложение за гласуване. Имате всички материала. Грешките са абсолютно технически, включително и такива, които касаят отклонение с един лев или смяна на приходоизточници.

            По желание от залата вносителя изчете предложенията за решение. (приложени)

            Петкова – Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията от предложението.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                      против – 1                 въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.    

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг:

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета община Ямбол за 2011 г., както следва:

1.1. по прихода, съгласно Приложение № 1       – 35 965 432 лв., от които за:

1.1.1. делегираните от държавата дейности        - 22 534 502 лв.;

1.1.2. местни дейности                                       - 13 430 930 лв.;

 

1.2. по разхода, съгласно Приложения № 2, 3, 4 и 5  - 32 888 333 лв., в т.ч. за:

1.2.1. делегирани от държавата дейности            - 21 030 475 лв.;

1.2.2. дофинансиране на държавните дейности    -     467 091 лв.;

1.2.3. местни дейности                                        - 11 390 767 лв.;

 

2. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2011 г. по  второстепенни разпоредители в община Ямбол, включително на културните институти на самостоятелен бюджет и на общинските предприятия, съгласно Приложения № 6, 7 и 8.

 

3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2011 година, съгласно Приложение № 9 и 10.

 

4. Приема отчета за финансиране на капиталовите разходи за 2011 г., съгласно Приложение № 11 както следва:

4.1. Отчет за 2011 г.                                               –  3 626 862 лв.;

4.2. за основен ремонт                                           -   2 664 257 лв.;

4.3.. за придобиване на ДМА                                  -      427 593 лв.;

4.4. за придобиване на НДА                                   –      464 688 лв.;

4.5. за придобиване на земя                                   –       70 324 лв.

 

5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2011 г., съгласно Приложение № 13 и 14.

 

6. Одобрява получените и разходвани командировъчни пари от кмета на община Ямбол в размер на 3 907.84 лв. в страната и 702.61 лв. в чужбина.

 

7. Одобрява получените и разходвани командировъчни пари от председателя на Общински съвет Ямбол в размер на 942.64 лв. в страната.

 

8. Приема извършените представителни разходи в размер на 14 370лв., от които:

8.1. в дейност „Общинска администрация” - 9 978 лв.;

8.2. в дейност „Общински съвет” - 4 392 лв.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на бюджет на Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            ПК БФ приема предложението.

            Йоргова – Имам въпроси, които обсъждахме на заседанието на ПК БФ, но не ни беше отговорено – в приложение 15, други дейности по жилищно строителство и благоустрояване, обект Подобряване на градската среда и зоните за отдих, подобекти Градски парк и лесопарк Боровец – кои са източниците на финансиране и за сегашния проект ли става дума?

            И пак в приложение 15, други дейности по жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие, обект проектиране на обекти от техническата и социална инфраструктура -  200 хиляди, за кои обекти са?

            Димов – Предлагам да прекратим дебатите и да преминем към гласуване.

            Петкова – Нека първо чуем отговорите на поставените въпроси.

            Славов – Седемдесетте хиляди касаят точно проекта, който сега се реализира за градския парк и за Боровец, но не са финансирани дейности от ОП. Излизат такива разходи при изпълнението на всеки проект, но без тях не може. По повод двеста хиляди за проектиране към момента няма точно определени обекти. Винаги в бюджета присъстват средства по това перо, без да се казва точно за какво са. Такива нямаше само през 2011г., когато мнозинството ги отряза. Когато има обекти, разглеждат се от ОА, минават през ОЕСУТ и се прави проектиране. Предстои да бъде отворен отново лота за градска среда, пет милиона е максимума, но за да се участва трябва да има добро задание. Затова има смисъл да се заложат по този начин средства.

            Банков – Изказвам противно мнение по процедурата за прекратяване на дебатите на г-н Димов. То нямаме правилник, може и да нямам право. Обосновавам се защо съм против процедурата. Не се дадоха отговори на въпросите преди, сега явно се цели същото. То затова е отчет, да се обсъди. Никой не казва защо ще плащаме 500 хиляди допълнително, без санкции на ОбС, без съгласието на гражданите. Против съм и защото от началото ни беше втълпено, че това е най-важната сесия и най-важната точка. Да се каже тука колко е предвидено за образование, колко за култура и т. н.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Димов.

Гласували      за – 18                        против – 7                             въздържали се – 7

Приема се.

            Милков – Искам да повдигна един въпрос, който се обсъжда последните дни в нашата сфера на образованието. По т.18.4 от проекторешенията има два документа, които се разминават, това е проекторешението днес и колективен трудов договор, подписан от Г. Славов. Държавата допуска до 3%. Ако кмета реши остава така,  а иначе може да се добави ЦДГ към училищата, които са изключени.

            Славов – Синдикатите, г-жа Шопова, се опитаха да ескалират този проблем. Независимо от подписания КТД тази година се разбрахме всеки да поеме определена тежест. В училищата директорите ще решат колко да е СБКО, препоръчвам им да е 2%, но те ще си решат. Ако са 3% - 205 хиляди, ако са 2% - 136 хиляди, приблизително 70 хиляди се спестяват от всички звена. С тях всяко едно звено може да поеме допълнителни разходи от собствената издръжка. Общината ги има, ако се изпълни събираемостта по бюджета на 100%, което обикновено никога не се получава. ЦДГ могат да ги използват например за покриване на изискванията за здравословно хранене по двете нови наредби. Призовавам всички да си спестят бонусите и да си помогнат.

            Миланов – Имам процедурно предложение да гласуваме анблок всички точки от проекторешението на вносителя.

            Петкова - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Миланов.

Гласували      за – 22                        против – 7                             въздържали се – 2

Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                      против – 8                 въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, чл. 8 ал. 4, чл. 9, чл. 27 ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., ПМС № 367 от 29.12.2011 год., РМС № 265 от 29.04.2011 г., изменено и допълнено с РМС № 668 от 07.09.2011 г. и РМС № 805 от 04.11.2011 г., Наредбата по чл. 9а от ЗОБ, чл. 11 и чл. 12, ал. 1 от Закона за общинския дълг и Закона за приватизация и следприватизационен контрол:

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2012 г., както следва:

1.1. По прихода в размер на 35 672 119 лв. / съгласно Приложение № 1 в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 20 978 517 лв. в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2012 г. в размер на  19 396 608 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2011 г. в лева в размер на 1 462 743 лв.;

1.1.1.3. Преходен остатък от 2011 г. в лева по валутна сметка в размер на            41 284 лв.;

1.1.1.4. Собствени приходи на училищата – 73 550 лв.;

1.1.1.5 Предоставени временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки по § 76-21 – 4000 лв., със знак минус

1.1.1.6. Възстановени временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки по § 76-22 – 8 332 лв.;

 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 14 693 602 лв. , в т.ч.:

1.1.2.1. Собствени приходи – 12 579 280 лв., в т.ч.:

- Данъчни приходи в размер на  4 035 000 лв.;

- Неданъчни приходи в размер на 8 544 280 лв., в т.ч. постъпления от продажба на общински нефинансови активи – 3 000 000 лв., с включено ДДС в размер на 200 000 лв.;

1.1.2.2. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 384 500 лв., в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища - 5 300 лв.;

1.1.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 139 100 лв., в т.ч. за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища – 20 600 лв.; 

1.1.2.4. Предоставени трансфери 111 200 лв. /със знак минус по § 61-02/, от които за:

- Драматичен театър - 70 000 лв.;

- Куклен театър - 40 000 лв.;

- държавни училища – за ученически спортни игри – 1 200 лв.

1.1.2.5. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки § 62-02 / със знак минус/ в размер на 170 000 лв. за съфинансиране на проекти, изпълнявани по оперативните програми, както следва:

- проект „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол по ОП „РР” – 36 265 лв.;

- проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол” по ОП „РР” - 14 642 лв.

- по проект „Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци” по ОПРР чрез ЕСФ – 26 102 лв.

- проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по ОПРР – общо 92 991 лв. /80 000 лв.  от туристически данък и 12 991 лв. от собствени приходи/

1.1.2.6. Предоставяне на временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 755 000 лв. /със знак минус по § 76-21/ за следните изпълнявани проекти:

- по проект „Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци” по ОПРР чрез ЕСФ;

- по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център” по ОП „Техническа помощ” към МС;

- по проект „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет”;

- по проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол” по ОП „РР”;

  - проект: „Нов избор – развитие и реализация” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “РЧР”;

1.1.2.7. Възстановяване на временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки /§ 76-22/ в размер на 350 000 лв., в т.ч. от предварителни плащания за подготовка на проектите и невъзстановени временни безлихвени заеми от 2011 г., както следва:

- по проект „Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци” по ОПРР чрез ЕСФ;

            - по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център” по  ОП „Техническа помощ” към МС;

- по проект „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет”;

- по проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол” по ОП „РР”;

- проект „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол по ОП „РР”;

  - проект: „Нов избор – развитие и реализация” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “РЧР”;

1.1.2.8. Погашения на дългосрочни заеми от банки в страната в размер на 756 150  лв. /със знак минус/, от които:

- погашение на дългосрочен общински заем - 516 000 лв.;

- погашение на заем от Фонд „ФЛАГ” – 240 150 лв.

1.1.2.9. Преходен остатък от 2011 г. в размер на 1 488 674 лв., от които с целеви характер: 984 865 лв.

1.1.2.10. Преходен остатък от 2011 г. в лева по валутна сметка в размер на            84 398 лв.

 

 1.2. По разходите в размер на 35 672 119 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ 3, 4, 5 и 6, от тях:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 20 978 517 лв., в т. ч.:

            1.2.1.1. От държавен трансфер, утвърден с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2012 г. по единни разходни стандарти за делегираните дейности – 19 396 608 лв.;

1.2.1.2. От собствени и други приходи на училищата  - 77 882 лв.;

1.2.1.3. От преходен остатък – 1 504 027 лв.

1.2.2. За местни дейности в размер на 14 207 950 лв.  

1.2.3. За дофинансиране на делегирани държавни дейности –485 652лв.

2. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2011 г. в размер на 3 077 099 лв., по дейности съгласно Приложение № 2 както следва:

2.1. за делегираните от държавата дейности – 1 504 027 лв., в т.ч.:

- по сметка в лева – 1 462 743 лв.;        

- по валутна сметка –    41 284 лв.;                 

2.2. за местните дейности – 1 573 072 лв. в т.ч.:

- по сметка в лева –   1 488 674 лв.           

-             по валутна сметка - 84 398 лв.;

3. Приема собствения бюджета на общината в размер на 14 820 574 лв. и разпределението му по функции и дейности, съгласно Приложение № 8.             

4. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в общината и приема бюджетите и бюджетните им сметки за 2012 г., включително и на общинските предприятия, съгласно Приложения №№ 7, 9, 10, 11 и 12.

5. Предоставя на културните институти в делегираните от държавата дейности във функция „Култура“ правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити с възможност да съставят бюджет , съгласно Приложение № 12.

6. Бюджета на второстепенен разпоредител „Дом за деца лишени от родителски грижи” включва финансирането на дейностите: „Дом за деца” и „Преходно жилище”.

7. Бюджета на второстепенен разпоредител „Социални услуги - ДСХ и ДСП” включва финансирането на дейностите: „Дом за стари хора” и „Домашен социален патронаж”.

8. Приема план - сметките на извънбюджетните средства, в съответствие с Приложение № 8 към § 28 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г., съгласно Приложение № 13.

9. Одобрява поименно разпределение на средства от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи, определена с чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2012 г. в размер на 139 100 лв. за местните дейности, съгласно Приложение № 15, от които: по функции, дейности и по обекти както следва:

9.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство”, дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”, § 53-00 за обект „Общ устройствен план на гр. Ямбол” –             118 500 лв.;

9.2. Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на общинските пътища”, § 51-00 за обект „Рехабилитация на общински път IV-53067 Ямбол – Ормана”- 20 600 лв.;

10. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г. в размер на 4 172 861 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 15.

11. Одобрява капиталовите разходи по обекти, които ще се финансират със средства от продажба на нефинансови активи през 2012 г. в размер на 2 700 000 лв., съгласно Приложение № 16.

12. Собствения принос по проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по ОПРР в размер до 80 000 лв. се осигурява от средствата от туристическата такса и туристическия данък, налични по сметката в края на 2011 г., както и от постъпленията от данъка през 2012 г.

13. Определя численост на персонала:

13.1. за делегираната от държавата дейност 122 „Общинска администрация”, в рамките на средствата определени по единните разходни стандарти – 132 щ. бр. и допълнителна численост на персонала – 24 щ. бр. в дейност 122 „Общинска администрация” – дофинансиране, с източник на средства от местни приходи, считано от 01.01.2012 г.;

13.2. за местна дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси” - численост на персонала 4 щатни бр., считано от 01.05.2012 г., във връзка със създаване на общински „Музей на бойната слава”;

13.3. за местна дейност 589  „Други служби и дейност по социално осигуряване, подпомагане и заетостта” – 3 щ. бр., считано от 01.03.2012 г., във връзка с откриване на социална услуга „Дневен център за възрастни хора”.

13.4. численост по бюджета на ГПЧЕ „В. Карагьозов” в дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране - 2 щ. бр. с източник на средства от общински приходи, считано от 01.01.2012 г., във връзка с обслужване на спортната база в училището.

13.5. В ОП „Комунални дейности” численост на персонала считано от 01.01.2012г. - 55 щ. бр. и считано от 01.03.2012г. – 55 щ.бр. разпределени по дейности, съгласно Приложение № 11.

14. Определя за 2012 г. средства за работни заплати в делегираните от държавата дейности в рамките на средствата по единните разходни стандарти, с изключение на общинските училища, детските градини и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети, съгласно Приложение № 4 и 17.

15. Определя численост и средства за работни заплати в местните дейности и дофинансираните делегирани от държавата дейности, с източник от местни приходи, съгласно Приложения № 5 и 17.

16. Одобрява допълнителни средства, с източник на средства от местни приходи за дофинансиране на паралелка под минималния брой ученици за учебната 2011/2012 г. в ГПЧЕ „В. Карагьозов” в размер на 1 915 лв. и на МГ „Ат. Радев” – 3 000 лв., във връзка с провеждане на Национален зимен турнир по математика „Атанас Радев” и Национален кръг на олимпиада по информатика.

17. Одобрява бюджета на общината за 2012 г. по агрегирани бюджетни показатели съгласно Приложение № 14 към писмо № ФО-1 от 10.01.2012 г. на Министерство на финансите.

18. Приема лимити за следните разходи:

 18.1. за представителни разходи в размер на 25 000 лв., от които:

 - в местна дейност 123 „Общински съвет” – 5 000 лв.;

 - в местна дейност 122 „Общинска администрация” – 20 000 лв.;

 18.2. за командировки в чужбина – 17 000 лв., от които:

 - в местна дейност 123 „Общински съвет” – 2 000 лв.;

 - в местна дейност 122 „Общинска администрация” – 15 000 лв.;

 18.3. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - в местна дейност 123 „Общински съвет” – 30 000 лв.

                18.4. за фонд „Социално – битово и културно обслужване” в размер на 2 на сто от плановите средства за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения в делегираните от държавата и местните дейности, с изключение на персонала в общинските училища;

19. Определя разчет за целеви разходи в местните дейности с източник на средства от местни приходи, както следва:

  19.1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации – 35 000 лв., дейност 122 „Общинска администрация”;

  19.2. Помощи по решение на Общински съвет – 9 000 лв., от които 8 000 лв. за месечни помощи /джобни разходи/ на деца, ползващи социалните услуги „Преходно жилище” и „Център за настаняване от семеен тип”, дейност 122 „Общинска администрация”;

 19.3. Средства за поддръжка на материалните активи, придобити със средства по грантова помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – 11 000 лв., дейност 122 „Общинска администрация”;

 19.4. Съфинансиране за съвместен проект с БЧК „Топъл обяд за деца” – 9 000 лв., дейност 589„Други служби и дейност по социално осигуряване, подпомагане и заетостта”;

           19.5. За почистване на септичните и отходни ями в квартал „Каргон”, където липсва канализация – 50 на сто от разходите на гражданите за почистване – 5 000 лв., дейност 603 „В и К”;

           19.6. Разходи за погребения  общо в размер на 6 000 лв. в дейност 745 „Обредни домове и зали”, като за всеки отделен случай помощта не надвишава 187,50лв., в т.ч. за ковчег –  60,00лв., надгробен знак с надпис - 20,00лв., превоз на покойника от дома – 40,00лв., некролог - 6,50лв., уреждане на документи от болница или социално заведение – 21,00лв., тоалет на покойник в патоанатомия – 20,00 в., изкопаване на гроб – 20,00лв.;

19.7.        Помощите за погребения се изплащат за следните категории граждани:

- за самотни, без близки и роднини;

- бездомни и безпризорни;

-             лица, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.

19.8. За намаление с 2 лева на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт на пенсионери с настоящ адрес в Община Ямбол - общо 10 000 лв., дейност 849 „Други дейности по транспорта”;

19.9. За осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ – 1020 лв., дейност 849 „Други дейности по транспорта”;

19.10. За обезщетения по влезли в сила съдебни решения – 100 000 лв., дейност 898 „Други дейности по икономиката”;

19.11. За подпомагане на детското хорово изкуство – 15 000 лв., дейност 898 „Други дейности по икономиката”;

20. Определя среднодневен стойностен оклад:

- в детските заведения в общината в размер до 1,80 лв. на дете;

- в домашен социален патронаж в размер до 2,00 лв. на едно лице;

- в детските ясли в общината в размер до 1,50 лв. на дете;

- в детска кухня в размер на 1,50 лв. на дете.

21. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски в границите на общината, предвид характера на трудовата им дейност, както следва:   

- в дейност „Други дейности по здравеопазване” – на длъжност „медиатор”

- в дейност „Чистота“ – на длъжност „оператор на електронна везна” на обект депо за битови отпадъци;

- в ОП „Общински пазари” - на длъжност „инкасатори” и „сметосъбирачи”.

22. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

23. Утвърждава субсидия на читалищата на територията на общината общо в размер на 240 264 лв., в т.ч. от ЦБ – 225 264 лв. за 39 бр. субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи – 15 000 лв. 

24. Средствата с източник от местни приходи се предоставят на читалищата на база на приетата от Общински съвет Програма за развитието на читалищната дейност и въз основа на сключени договори с кмета на общината.

25. Одобрява средства в размер на 380 000 лв. от бюджета на общината за подпомагане на спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината, в т.ч. за общински ученически спортни игри чрез ОСК „Тунджа” - 10 000 лв., за БК „Тунджа” - 260 000 лв., в т.ч. 20 % за учебно - тренировъчна и спортно - състезателна дейност на подрастващите на клуба и за останалите спортни клубове - 110 000 лв.

26. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да назначи експертна комисия, която да разпредели средствата по т. 25 на спортните клубове и договори с тях условията за начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник.

27. Определя максималния размер на общинския дълг, който може да бъде поет в съответствие със Закона за общинския дълг през 2012 г. в размер не по-голям от 5 000 000 лв. от Фонд ФЛАГ, без дължимите лихви.

28. Максималния размер на общинския дълг към края на 2012 г. не може да надвишава 9 000 000 лв., без дължимите лихви.

29. Одобрява погашенията на кредита към фонд „ФЛАГ” за проект Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включванеда се извършват на равни вноски по главницата и намаляващи вноски по лихвата, като за 2012 г. размерът на погашенията по главницата не надвишава 240 150 лв.

30. Разрешава ползването през 2012 г. на временни безлихвени заеми в размер до 194 200 лв., от Фонда за покриване на разходите по приватизация на Фонд „Приватизация” на общината, за изпълнението на проекти, финансирани по оперативни програми, до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми, за:

- проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол” по ОП „РР”;

- проект „В моя нов Дом” по ОП „РЧР”;

- проект „Услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи в община Ямбол” по ОП „РЧР”;

- проект „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет”;

- проект „Подкрепа за достоен живот”, схема „Алтернативи” по ОП „РЧР”;

- проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол” по ОП „РР”.

31. Разрешава ползването през 2012 г. на временни безлихвени заеми в размер до            248 100 лв. от Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи на Фонд „Приватизация” на общината за изпълнението на проекти, финансирани по оперативни програми, до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми, за:

- проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол” по ОП „РР”;

- проект „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол по ОП „РР” ;

- проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по ОПРР.

- проект "Пътуване в богатото културно многообразие на граничния район Ямбол-Одрин" с осигурена безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция към МРРБ;

- проект „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск” - /три Центъра за настаняване от семеен тип за деца и едно Защитено жилище/ по ОП „РР”.

32. Предоставя правомощия на кмета на общината да предоставя заеми за всеки отделен проект в рамките на одобрения лимит по т. 30 и т. 31.

33. Дава съгласие от 1 юли 2012 г. да се обособи нов второстепенен разпоредител с бюджетни кредити с наименование „Комплекс за социални услуги”, с бюджет който включва бюджетите на делегираните от държавата дейности „ДЦДУ”, „ЦСРИ”, „ЦНСТ” и местна дейност „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта” .

34. Кметът на общината в срок до 30 юни 2012 г. да внесе в Общински съвет проект за  Правилник за организацията и дейността на ВРБК „Комплекс за социални услуги”.

35. Делегира права на директорите на училищата и обслужващите звена в образованието в общината да реализират собствени приходи от такси, цени на услуги и управление на общинската собственост, по ред и условия определени с наредби и решения на Общински съвет.

36. Директорите на училищата планират собствените си приходи в частта на държавните дейности в рамките на определените с Приложение № 1 средства от 73 770 лв. С размера на реализираните в по-голям размер собствени приходи, директорите на училищата имат право да коригират служебно приходната и разходната част на бюджета си, за което уведомяват кмета на общината.

37. Делегира права на директорите на културните институти, които съставят самостоятелен бюджет, да реализират собствени приходи от такси и цени на услуги и да коригират служебно приходната част на бюджета си в местните дейности и разходната част на съответните дейности в частта за дофинансиране, с размера надвишаващ одобрените собствени приходи, съгласно Приложение № 6.

38. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити служебно актуализират приходната и разходната част на бюджета си, при получаване на средства под формата на трансфер от бюджетни и извънбюджетни средства от други бюджети, за което уведомяват кмета на общината.

39. Определя просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2012 г. в размер на 100 000 лв.

40. Предоставя правомощия на кмета на общината при спазване на общия размер на бюджета и разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата:

40.1. Да разпредели и утвърди приходите и разходите по одобрения бюджет на общината по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение по сборен бюджет, собствен бюджет и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

40.2. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност без средствата за заплати, осигурителни вноски в частта за делегираните от държавата дейности, с изключение на общинските училища и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети.

40.3. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия размер в частта за местните дейности , включително и да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една дейност от собствен бюджет по бюджетите на второстепенните разпоредители.

40.4. Да се разпорежда и разпределя резервния бюджетен кредит в местна дейност 998 „Резерв” в размер на 191 873 лв. за възникнали непредвидени и неотложни потребности, включително и за плащания на дължимия ДДС по проекти и за авансово осигуряване под формата на временен безлихвен заем на разходи по одобрени проекти на общината, финансирани със средства от европейските фондове, включително и на второстепенните разпоредители, до възстановяването им от последващи трансфери.

40.5. Да включи в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г.  определените от директорите на училищата от делегираните им бюджети разходи с капиталов характер по обекти, с източник: остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства преминали в преходния остатък, собствени приходи и субсидия по формула.

40.6. Да разпредели и утвърди със заповед разпределение на приходите от такси на ЦДГ в общината, в рамките на сумата от 286 000 лв., с които се възстановяват част от разходите им и определи правомощията на директорите на ЦДГ да извършват компенсирани промени в разходната част на делегираните си бюджети.

40.7. Да кандидатства за средства от структурните и други фондове на ЕС, по национални и оперативни програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на Общинския план за развитие, след решение на Общинския съвет.

40.8. Да кандидатства за временни безлихвени заеми от централния бюджет и други източници за авансово финансиране на проектите по ОП, до размера на окончателните плащания от финансирането на съответния проект.

40.9. Да възлага, в рамките на одобрените средства за проектиране по Разчета за капиталови разходи изготвянето на проектна техническа документация.

40.10. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на прилагащите делегиран и самостоятелен бюджет.

40.11. Да договаря и определя конкретния размер на средствата за работно облекло на персонала в бюджетните дейности в рамките на средствата за издръжка, с изключение на дейностите прилагащи делегиран бюджет в системата на образованието и културата.

40.12. В изпълнение на чл. 32 от ПМС № 367 от 29 декември 2011 г. да извършва налагащите се корекции по разходните параграфи на съответните дейности, включително и да прехвърля бюджетни кредити от местни дейности в дейности на дофинансиране, в зависимост от естеството и характера на разходите, за сметка на средствата за социално - битово и културно обслужване, с изключение на дейностите в системата на народната просвета, които прилагат системата на делегиран бюджет.

40.13. При възникване на необходимост и по искане на разпоредителите с бюджетни кредити да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една делегирана от държавата дейност от § 10-00 „Издръжка” по подпараграфите на § 02-00 „Други възнаграждения” и § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател” и обратно, както и по същите бюджетни параграфи от една местна дейност в същата дейност, или от една местна дейност в същата дейност, която се дофинансира.

41. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет, дейност „Обредни домове и зали” в размер на 60 000 лв., с които да се подпомогне Църковното настоятелство на новоизграждащия се храм „Успение Пресвета Богородица”.

42. Задължава Църковното настоятелство на новоизграждащия се храм „Успение Пресвета Богородица” в срок до 20 декември 2012 г. да представи на Кмета на общината отчет за разходваните средства и възстанови в посочения срок неусвоените средства по сметка на общината.

43. Кметът на общината и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в общината да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:

43.1. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните заведения, детските ясли и градини и здравните кабинети.

43.2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти;

44. Препоръчва на звената прилагащи делегирани бюджети да съблюдават приоритетите по предходната точка.

45. Задължава кмета на общината:

45.1. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидираните дейности при доказано нарушение на бюджетната и финансова дисциплина до тяхното отстраняване.

45.2. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

 

 

 

      Петкова - Поради изчерпване на дневния ред закривам седмото заседание на  ОбС Ямбол.  

           

                       

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                              д-р Т. Петкова

 

                                                          Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  Ан. Господинова