РЕШЕНИЯ

 

НА ДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 13 ЮНИ 2012г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление общински имот на ул. "Клокотница" № 27 на ГД "ПБЗН", Ямбол във връзка с промяна на правен субект.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно възстановяване паметника на руските войни в Градски парк Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ст. Проданов

3.      Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Цонка Колева Динева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

4.      Предложение относно определяне пазарна цена на общинско жилище ж. к. „Възраждане” 28-А-2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно определяне пазарна цена на общински имот, апартамент в ж.к. „Граф Игнатиев” 66-А-17.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно  определяне пазарна цена на общински имот, апартамент в ж.к. "Г. Бенковски" 18-В-42.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно  определяне пазарна цена на общински имот, апартамент, в ж.к. "Хале” 5-Ж-143.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно определяне пазарна цена на общински имот, апартамент ж.к. "Хале" 7-Б-93.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно  определяне пазарни цени на общински земи, върху които е било учредено право на ползване по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем с "Авто - мото ойл" ЕООД за обект складово помещение в ж. к. "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем с "Шанс Паскалеви" ООД, за обект № 19, магазин на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем № 3313/10.07.2009 С ЕТ "Теди Ками 90 Ваня Желева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем № 3311/10.07.2009 С ЕТ "Теди Ками 90 Ваня Желева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем № 3312/10.07.2009 С ЕТ "Теди Ками 90 Ваня Желева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем № 3310/10.07.2009 С ЕТ "Теди Ками 90 Ваня Желева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно допускане изработването на проект за изменение на ПУП - ПР на ПИ с пл.№ 2012, кв.119, ул. "Средна гора" № 4 -6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно предварително съгласие за прокарване на водопроводно отклонение през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от "Русенов" ЕООД, Емил Русенов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.39 по КК на Ямбол, м. "Кайнашки баир" по молба от Йордан Иванов Добрев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно придобиване от община на военни имоти, собственост на МО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРР - Изграждане на регионална система за управление на отпадъците Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно приемане на актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците с период на действие 2008 - 2013.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление общински имот на ул. "Клокотница" № 27 на ГД "ПБЗН", Ямбол във връзка с промяна на правен субект.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12,ал.3 от Закона за общинската собственост предоставя за безвъзмездно управление на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” –Ямбол, общински имот с идентификатор 87374.558.300 по КК на гр. Ямбол, с площ 2 813 кв.м., заедно с едноетажна масивна сграда с идентификатор 87374.558.300.1, със застроена площ 752 кв.м., едноетажна масивна сграда с идентификатор 87374.558.300.2 със застроена площ 405 кв.м. и едноетажна сграда – метална конструкция с идентификатор 87374.558.300.4 със застроена площ 102 кв.м., с адрес на имота – гр. Ямбол, ул.”Клокотница” № 27, АОС № 1533/18.02.2009г. за срок от 10 /десет/ години.

2. Упълномощава  кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно управление за имота описан в т.1 със Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Булстат 129010164, представлявана от Главен комисар Николай Славев Николов.

 

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно възстановяване паметника на руските войни в Градски парк Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ст. Проданов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА  Общински съвет Ямбол сформира временна комисия,  в състав - членовете на ПК ОКСМД, членовете на Обществен съвет по култура към Община Ямбол, архитектите на Община Ямбол, със задача да проучи всички запазени паметници на територията на общината и да подготви цялостна концепция относно разполагането на историческите паметници в подходяща архитектурна среда. Възлага на кмета да определи посочените експерти от състава на общинската администрация. За извършеното ВК да внесе доклад в ОбС.

            2. На основание чл.21, ал1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.1, т.1 от правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол общинският съвет избира председател на Временната комисия.

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Цонка Колева Динева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

__________________________________________________________________________________

 

           

            Предложението не се прие.

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общинско жилище ж. к. „Възраждане” 28-А-2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2),  чл. 47(1)т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26(4) от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.552.26.26.2 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и две точка двадесет и шест точка двадесет и шест точка две/, с площ 29.84 /двадесет и девет цяло и осемдесет и четири/ кв.м.,  ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и прилежащо мазе № 2, находящ се на І етаж от сграда с идентификатор 87374.552.26.26, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.552.26 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к.”Възраждане”, бл.28, вх.А, ет.1, ап.2 в размер на 11 700.00  лв., на  която цена го продава на Трендафилка Енчева Трендафилова, с постоянен адрес гр. Ямбол, ж.к.”Възраждане” блок 28, вх.А, ет.1, ап.2.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор. 

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински имот, апартамент в ж.к. „Граф Игнатиев” 66-А-17.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, определя пазарна цена на имот: Апартамент 17, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. ”Граф Игнатиев” бл.66, вх.А, ет.6,  в размер на 18 200 лв. без ДДС.

                       

 

 

                        ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно  определяне пазарна цена на общински имот, апартамент в ж.к. "Г. Бенковски" 18-В-42.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, определя пазарна цена на имот: Апартамент 42, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. ”Георги Бенковски” бл.18, вх.В, ет.1,  в размер на 37 700 лв. без ДДС.

            2. Упълномощава кмета на общината да извърши процедурата по продажбата.

 

                  

                        ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно  определяне пазарна цена на общински имот, апартамент, в ж.к. "Хале” 5-Ж-143.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост , определя пазарна цена на имот: Апартамент 143, находящ се в гр. Ямбол, жк ”Хале” бл.5, вх.Ж,ет.7, в размер на 17 000 лв. без ДДС.

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински имот, апартамент ж.к. "Хале" 7-Б-93.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2),  чл. 47(1)т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26(4) от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.36.1.93 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка тридесет и шест точка едно точка деветдесет и три/, с площ 60.85 /шестдесет  цяло и осемдесет и пет/ кв.м.,  ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и прилежащо мазе № 102, с площ 3.84 кв.м., находящ се на 12 етаж от сграда с идентификатор 87374.546.36.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.546.36 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к.”Хале”, бл.7, вх.”Б”, ет.12, ап.93 в размер на 20 000.00  лв., на  която цена го продава на Мариана Господинова Стефанова, с постоянен адрес гр. Ямбол, ж.к.”Хале” блок 7, вх.”Б”, ет.12, ап.93.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор. 

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно  определяне пазарни цени на общински земи, върху които е било учредено право на ползване по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето и чл.21, ал.1, т.12 и ал.3 от ЗМСМА  приема Общинска програма за закрила на детето в община Ямбол за 2012г.

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем с "Авто - мото ойл" ЕООД за обект складово помещение в ж. к. "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем с "Шанс Паскалеви" ООД, за обект № 19, магазин на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.

 

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем № 3313/10.07.2009 С ЕТ "Теди Ками 90 Ваня Желева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3313/10.07.2009г., с ЕТ „ТЕДИ КАМИ-90-ВАНЯ ЖЕЛЕВА”, гр. Ямбол, ЕИК 040437901 със седалище и адрес на управление ул. „Търговска” № 58, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект № 6 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 74.50 кв.м., със 7 /седем/ години, считано от 15.07.2012г.

 

 

 

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем № 3311/10.07.2009 С ЕТ "Теди Ками 90 Ваня Желева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3311/10.07.2009г., с ЕТ „ТЕДИ КАМИ-90-ВАНЯ ЖЕЛЕВА”, гр. Ямбол, ЕИК 040437901 със седалище и адрес на управление ул. „Търговска” № 58, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект № 2 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 62.30 кв.м., със 7 /седем/ години, считано от 15.07.2012г.

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем № 3312/10.07.2009 С ЕТ "Теди Ками 90 Ваня Желева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3312/10.07.2009г., с ЕТ „ТЕДИ КАМИ-90-ВАНЯ ЖЕЛЕВА”, гр. Ямбол, ЕИК 040437901 със седалище и адрес на управление ул. „Търговска” №58, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект № 3 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 51.00 кв.м., със 7 /седем/ години, считано от 15.07.2012г.

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем № 3310/10.07.2009 С ЕТ "Теди Ками 90 Ваня Желева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3310/10.07.2009г., с ЕТ „ТЕДИ КАМИ-90-ВАНЯ ЖЕЛЕВА”, гр. Ямбол, ЕИК 040437901 със седалище и адрес на управление ул. „Търговска” № 58, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект №1 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 45.30 кв.м., със 7 /седем/ години, считано от 15.07.2012г.

 

 

 

                        ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно допускане изработването на проект за изменение на ПУП - ПР на ПИ с пл.№ 2012, кв.119, ул. "Средна гора" № 4 -6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, допуска и дава съгласието си за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ на ПИ с пл.№ 2012, от кв.119, по действащия план на гр. Ямбол – Първи жилищен район, с идентификатор 87374.532.131. по кадастрална карта на гр. Ямбол и адрес: ул.„ Средна гора” № 4-6.

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие за прокарване на водопроводно отклонение през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от "Русенов" ЕООД, Емил Русенов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на „Русенов” ЕООД, ЕИК 128594773, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к.”Златен рог”, бл.31, вх.”Г”, ап.58, представлявано от Емил Димитров Русенов за прокарване на трасе на ново водопроводно отклонение от съществуващ азбестоциментов водопровод с диаметър Ф200 мм  до складова база в ПИ 87374.42.414, местност „Чатал могила” по КК на гр. Ямбол през ПИ както следва:

       ПИ с идентификатор 87374.42.397, по КК на града - публична общинска собственост, начин на трайно ползване – местен път, с обща площ 16 569 кв.м., дължина на трасето 382 м. и площ на сервитута 2 325 кв.м.

       ПИ с идентификатор 87374.42.317 по КК на града – публична общинска собственост, начин на трайно ползване –селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 19 654 кв.м., дължина на трасето 20 м. и площ на сервитута 83 кв.м.

 

 

                        ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.39 по КК на Ямбол, м. "Кайнашки баир" по молба от Йордан Иванов Добрев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.512.39, по кадастралната карта на гр. Ямболкато на  Йордан Иванов Добрев, с постоянен адрес гр. Ямбол, ж.к.”Златен рог”, бл.11, вх.”А”, ап.10 се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 895/1942 /осемстотин деветдесет и пет от хиляда деветстотин четиридесет и две/ и.ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.512.39 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и дванадесет точка тридесет и девет) по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 1942 кв.м /хиляда деветстотин четиридесет и два/, идентичен с   УПИ ІV 39 /римско четири арабско тридесет и девет/ - кв. 174/ сто седемдесет и четири/ по регулационния  план на гр. Ямбол,  при граници на имота ПИ.87374.512.49, ПИ 87374.511.75, ПИ 87374.511.73, ПИ 87374.512.33 и ПИ 87374.512.40, по кадастралната карта на града за сумата от 7 585.12 (седем хиляди петстотин осемдесет и пет цяло и дванадесет) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

                        ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно придобиване от община на военни имоти, собственост на МО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

           1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост дава съгласие община Ямбол да придобие в собственост във фактическото им състояние, следните военни имоти:

 

           І.  Бивши „Пехотински казарми”:

 

            а/. Поземлен имот с идентификатор 87374.526.109 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и шест точка сто и девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, заедно с 13 бр. сгради, находящи се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 3101/31.10.2011г.

            б/. Поземлен имот с идентификатор 87374.526.117 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и шест точка сто и седемнадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, заедно с 28 бр. сгради, находящи се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 3050/23.08.2011г.

            в/. Поземлен имот с идентификатор 87374.526.118 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и шест точка сто и осемнадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, заедно с 21 бр. сгради, находящи се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 3055/29.08.2011г.

            г/. Поземлен имот с идентификатор 87374.526.119 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и шест точка сто и деветнадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, заедно с 27 бр. сгради, находящи се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 3054/29.08.2011г.

            д/. Поземлен имот с идентификатор 87374.526.120 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и шест точка сто и двадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, заедно с 10 бр. сгради, находящи се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 3052/26.08.2011г.

            е/. Поземлен имот с идентификатор 87374.526.121 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и шест точка сто  двадесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, заедно с 22 бр. сгради, находящи се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 3053/26.08.2011г.,

            ж/. Поземлен имот с идентификатор 87374.526.122 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и шест точка сто двадесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, заедно с 21 бр. сгради, находящи се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 3049/23.08.2011г.

            з/. Поземлен имот с идентификатор 87374.526.123 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и шест точка сто двадесет и три/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, заедно с 27 бр. сгради, находящи се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 3051/24.08.2011г.

 

            ІІ. Бивши „Пионерни казарми”:

 

            а/. Поземлен имот с идентификатор 87374.532.141 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и две точка сто четиридесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, с площ 26 050.15 кв. м,  заедно със сградите в имота, находящ се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 0879/01.07.2005г.

            б/. Поземлен имот с идентификатор 87374.532.143 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и две точка сто  четиридесет и три/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, с площ 17 488.48 кв. м., заедно със сградите в имота, находящ се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 0879/01.07.2005г.

            в/. Поземлен имот с идентификатор 87374.532.144 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и две точка сто четиридесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, с площ 28 870.21 кв. м,  заедно със сградите в имота, находящ се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 0879/01.07.2005г.

 

           2. Освобождава Министерството на отбраната от заплащане на неизплатените до момента на прехвърляне местни данъци и такси за съответния имот.

 

           3. Възлага на кмета на Община Ямбол, последващите, съгласно закона действия.

 

           

                       

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРР - Изграждане на регионална система за управление на отпадъците Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т. 12 и т.23 от ЗМСМА:

            1. Изменя и допълва Решение по точка тридесет и четвърта, прието на трето заседание на ОбС Ямбол, проведено на 30 ноември 2011г., както следва:

            1.1.  Променя текста на точка 2 от Решение по точка тридесет и четвърта на трета сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 30 ноември 2011 година, както следва:

            „Дава съгласие за реализацията на проект ,,Изграждане на регионална система  за управление на отпадъците, регион Ямбол”, Община Ямбол да осигури собствено участие в индикативен размер на 680 375 лева.”

            1.2. Променя текста на точка 3., както следва:

            „Дава съгласие Община Ямбол да осигури оборотни средства в индикативен размер на  2 154 000 лева от необходимите оборотни средства  за извършване на първоначално допустимите разходи по проекта, преди възстановяването им от Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013г”.

            1.3. Създава нова точка 5. със следния текст:

            „Дава съгласие Община Ямбол да осигури средства за недопустимите разходи по проекта в размер на  индикативната стойност от близо 126 000 лева, като  конкретния размер съответстващ на предложената от изпълнителя стойност се осигури от собствените приходи по бюджета на община Ямбол за 2013 година.”

            2. Текста на останалите точки от Решение по точка тридесет и четвърта, прието на трето заседание на ОбС Ямбол, проведено на 30 ноември 2011г. се запазва непроменен.

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно приемане на актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците с период на действие 2008 - 2013.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 29, ал.3, т.2 от Закона за управление на отпадъците и Решение № СЗ–7–ЕО/2012г. на РИОСВ – Стара Загора, приема Актуализацията на Общинската програма за управление на дейностите по управление на отпадъците, с период на действие 2008-2013г.