РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 13 ЮЛИ 2012г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна в бюджета на общината за 2012 във връзка с изпълнението на проект "Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол"  по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Марияна Асенова Стоянова в полза на детето й Исус Стоянов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.      Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление общински имот на ул. "Преслав" № 58 на ГД "ПБЗН", Ямбол във връзка с промяна на правен субект.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем с "Шанс Паскалеви" ООД, за обект № 19, магазин на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем с "Авто - мото ойл" ЕООД за обект складово помещение в ж. к. "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем за общински имот на ул. "Ал. Стамболийски" с обществена фондация "Мостове над Тунджа".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно  предварително съгласие на ОбС за промяна предназначението на част от полски път в общински път по заявление от Сава Мушков и Ласка Йорданова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно  определяне на пазарна цена и продажба на общински имот - апартамент, ул. „Независима България”, бл.4, вх. Б, ап.9.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно  промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост, Кантон - жилище и почивна станция, м. Бакаджик.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно  определяне на зона за кратковременно платено паркиране на улици, площади или части от тях - ПОС. Преобразуване на ОП „Общински пазари” в ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно  продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно провеждане на конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно изменение на решение по проектно предложение "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - първа фаза", по ОПОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Доклад относно промени в правилника за работа на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: ВК

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна в бюджета на общината за 2012 във връзка с изпълнението на проект "Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол"  по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и Наредбата на ОбС по чл. 9а от ЗОБ:

1. Одобрява промени по бюджета на общината за 2012 година по разходната част, в частта за капиталови разходи, съответно и в Разчета за финансиране на капиталовите разходи както следва:

1.1. Намалява годишната задача на обект „Проектиране и основен ремонт на улица „Страхил” от улица „Преслав” до ул. „П. Хитов”/о.т. 182 до о.т. 205/” със 174 000лв., от 200 000 лв. на 26 000 лв., по § 51-00 „Основен ремонт” в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, съответно със същата сума се намалява и източника на  финансиране от собствени приходи от продажба на нефинансови активи.

1.2. Намалява годишната задача на обект „Подобряване на градска среда и зоните за отдих – подобект улици” с 15 000 лв., от 30 000 лв. на 15 000 лв., по § 51-00 „Основен ремонт” в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” съответно със същата сума се намалява и източника на финансиране – собствени приходи от продажба на нефинансови активи.

1.3. Увеличава годишната задача на обект „Подобряване на градска среда и зоните за отдих – подобекти Градски парк и Лесопарк „Боровец” със 189 000 лв., от 70 000 лв. на 259 000 лв., по §§ 51-00 „Основен ремонт” в местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, съответно със същата сума се завишава източника на финансиране – собствени приходи от продажба на нефинансови активи.

            2. Изменя разходната част на бюджета за 2012 г. в местните дейности във връзка с т. 1 от настоящето решение както следва:

2.1. Намалява бюджетните кредити по § 51-00 „Основен ремонт” в местна дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” със 189 000лв.

         2.2. Завишава бюджетните кредити по § 51-00 „Основен ремонт” в местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” със 189 000 лв.

           

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Марияна Асенова Стоянова в полза на детето й Исус Стоянов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание чл.21, т.23 от ЗМСМА, чл.7, т.26 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол и чл.4 във връзка с чл.12 ал.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми Общински съвет Ямбол отпуска еднократна финансова помощ на Марияна Асенова Стоянова, гр. Ямбол, ул. „Бистрица” 9А, поради инцидентно възникнали нужди от здравен характер на малолетното й дете Исус Мариянов Стоянов с ЕГН 084821хххх, в размер на 200,00 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление общински имот на ул. "Преслав" № 58 на ГД "ПБЗН", Ямбол във връзка с промяна на правен субект.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, предоставя  безвъзмездно за управление на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” –Ямбол, недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 87374.539.49 по КК на гр. Ямбол, с площ 195 кв.м., ведно с построената в него триетажна масивна сграда, с идентификатор 87374.539.49.1 по КК на гр.Ямбол,  със застроена площ по Кадастрална карта 102 кв.м, актуван с АОС №223/23.04.2001г., находящ се на ул. „Преслав” №58, гр. Ямбол, с граници  87374.538.51,87374.539.48,87374.537.113,87374.539.50, за срок от 10 /десет/ години, считано от датата на подписване на договора.

            2. Упълномощава  кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно управление на имота описан в т.1 със Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Булстат 129010164, представлявана от Главен комисар Николай Славев Николов.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем с "Шанс Паскалеви" ООД, за обект № 19, магазин на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3309/10.07.2009г., с „ШАНС ПАСКАЛЕВИ” ООД, гр. Ямбол, ЕИК 128045319 със седалище и адрес на управление ж.к. „Граф Игнатиев” бл.60, вх.Е, ап.116, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект № 19 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с идентификатор 87374.550.10.9 по КК на Ямбол, с обща площ 46.10 кв.м., със 7 /седем/ години, считано от 15.07.2012 г.

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем с "Авто - мото ойл" ЕООД за обект складово помещение в ж. к. "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3299/18.03.2009г., с „Авто – мото ойл ” ЕООД, гр. Ямбол ЕИК 128623029 със седалище и адрес на управление ж.к. „Зорница”, бл.6, вх.В, ап.8, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект – Складово помещение „Триъгълника”, представляващ част от имот – частна общинска собственост с № 87374.546.20.1 / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка двадесет точка едно/ находящ се на ж.к. „Хале” (северно от РУМ), гр. Ямбол, АОС № 1019/27.04.2004г., с обща площ 8.00 кв.м., с 5 /пет/ години, считано от 01.04.2012 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем за общински имот на ул. "Ал. Стамболийски" с обществена фондация "Мостове над Тунджа".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 4 (четири) години срока на действие на Договор № 3168/ 21.08.2006 г., сключен с ОФ „Мостове над Тунджа” – Ямбол,  за отдадени под наем помещения (две стаи на ІІ етаж) за офис, с обща площ 31.00 кв.м., в сграда с идентификатор 87374.537.85.2 по КК на града, имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 440/ 31.01.2002 г., находящ се на ул.”Александър Стамболийски”  № 14, гр. Ямбол, считано от 01.09.2012 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно  предварително съгласие на ОбС за промяна предназначението на част от полски път в общински път по заявление от Сава Мушков и Ласка Йорданова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава съгласие да се промени предназначението на част от полски път с идентификатор 87374.31.200 по КК КР на гр. Ямбол, одобрени със заповед № РД-18-39 от 30.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски ведомствен път, с площ на частта 48.00 кв.м., находяща се пред имот с идентификатор 87374.31.24 по КК на града, съгласно приложения идеен проект.

            Срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на решението на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ.

            2. Общински съвет Ямбол дава съгласие Сава Димитров Мушков и Ласка Димитрова Йорданова, с адрес гр. „София, ж.к. „Люлин”, бл.423, вх. „Г”, ап.74, в качеството им на заинтересовани лица, от името на общината и за собствена сметка да извършат процедурата по промяна на предназначението на част от полски път с идентификатор 87374.31.200 по КК на гр. Ямбол с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски ведомствен път, с площ на частта 48.00 кв.м.

            3. Упълномощава кмета, след влизане в сила на ПУП ПРЗ за ПИ 87374.31.24 по КК на града, да сключи договор със собствениците Сава Димитров Мушков и Ласка Димитрова Йорданова, в съответствие с чл.12 „б” от НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол за изграждането и даряването на новообразувания общински път. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно  определяне на пазарна цена и продажба на общински имот - апартамент, ул. „Независима България”, бл.4, вх. Б, ап.9.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41 (2),  чл. 47 (1) т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26 (4) от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.540.286.1.9 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и четиридесет точка двеста осемдесет и шест точка едно точка девет/, с площ 52.00 /петдесет и два/ кв.м.,  ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, прилежащо мазе № 9, с площ 12.80 кв.м. и таван с площ 10.48 кв.м. находящ се на 2 етаж от сграда с идентификатор 87374.540.286.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.540.286 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Независима България”, бл.4, вх.”Б”, ет.2, ап.9  в размер на 23 700.00  лв., на  която цена го продава на Диана Тодорова Тодорова и Красимир Данев Данев с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Независима България”, бл.4, вх.”Б”, ет.2  ап.9

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор. 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно  промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост, Кантон - жилище и почивна станция, м. Бакаджик.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно  определяне на зона за кратковременно платено паркиране на улици, площади или части от тях - ПОС. Преобразуване на ОП „Общински пазари” в ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.99, ал.3 от Закона за движение по пътищата:

            1. Определя зона за кратковременно платено паркиране на улици, площади или части от тях – публична общинска собственост само в делнични дни между 8.00 ч. и 18.00 ч. в района на Централна градска част при граници, включително границите:

            - на север: ул. ”Елена Янкова” – от кръстовището с ул.”Анка Александрова” до кръстовището с ул. ”Жорж Папазов”; ул. ”Жорж Папазов” - от кръстовището с ул. ”Елена Янкова” до кръстовището с ул. ”Александър Стамболийски”; ул.”Ал. Стамболийски” - от кръстовището с ул.”Жорж Папазов” до кръстовището с ул.”Парчевич” пред бл. 2 до заведение „Къщата”; ул.”Парчевич” пред бл. № 2 до заведението „Къщата” до кръстовището с ул.”Ал. Стамболийски”;ул.”Ал. Стамболийски”-от кръстовището с ул.”Парчевич” до кръстовището с ул.”Страхил”; ул. Страхил от кръстовището с ул. „Ал. Стамболийски” до кръстовището с ул.”Преслав”; ул.”Преслав”-от кръстовището с ул.”Ал. Стамболийски” до кръстовището с ул.”Пети Януари”;ул.”Пети Януари”-от кръстовището с ул.”Преслав” до кръстовището с ул.”Стефан Караджа”

 

            - на изток: ул.”Стефан Караджа”-от кръстовището с ул.”Пети Януари” до кръстовището с ул.”Раковски”;ул.”Раковски”-от кръстовището с ул.”Стефан Караджа” до кръстовището с ул.”Богомил”;ул.”Богомил”-от кръстовището с ул.”Стефан Караджа” до кръстовището с ул.”Искър”; ул. „Искър” от кръстовището с ул. „Богомил” до кръстовището с ул. „Търговска”; ул.”Търговска”- от кръстовището с ул.”Искър” до кръстовището с ул.”Срем”;ул.”Срем” - от кръстовището с ул.”Търговска” до кръстовището с ул.”Хан Тервел”;

 

            - на юг: ул.”Хан Тервел” - от кръстовището с ул.”Срем” до кръстовището с ул.”Преслав”;ул.”Преслав”-от кръстовището с ул.”Хан Тервел” до кръстовището с ул.”Цар Самуил”;ул.”Цар Самуил”-от кръстовището с ул.”Преслав” до кръстовището с ул.”Иван Вазов”;ул.”Иван Вазов”-от кръстовището с ул.”Цар Самуил” до кръстовището с ул.”Джон Атанасов’’;ул.”Джон Атанасов” - от кръстовището с ул.”Иван Вазов” до кръстовището с ул.”Васил Карагьозов”;ул.”Васил Карагьозов” - от кръстовището с ул.”Джон Атанасов” до кръстовището с ул.”Георги Дражев”;ул.”Георги Дражев” - от кръстовището с ул.”Васил Карагьозов” до кръстовището с ул.”Цар Иван Александър”; ул. „Цар Иван Александър” от кръстовището с ул. „Георги Дражев” до кръстовището с ул. „Бузлуджа”;

 

            - на запад: ул.”Бузлуджа” - от кръстовището с ул.”Цар Иван Александър” до кръстовището с ул.”Волга”; ул.”Волга” - от кръстовището с ул.”Бузлуджа” до кръстовището с ул.”Константин Иречек”; ул.”Константин Иречек” - от кръстовището с ул.”Волга” до кръстовището с ул.”Анка Александрова”; ул.”Анка Александрова” - от кръстовището с ул.”Константин Иречек” до кръстовището с ул.”Елена Янкова”

 

            2. Определя такса за ползване на терени общинска собственост за леки автомобили - в размер на 1.00  лев на час без ДДС.

            2.1. Заплащането, установяването и контролът на действителното времетраене на паркирането на автомобили в „Синя зона” се осъществява чрез предварително закупуване от водача на талон, чрез касов бон, издаден от служители, обслужващи „Синя зона” или чрез SMS. Служителите, обслужващи „Синя зона”, се назначават в звено „Платени зони за паркиране” към ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране” съгласно Правилника за устройството и дейността на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране» по т. 10 от предложението.

            2.2. МПС със специален режим на движение, съгласно чл. 158 от ППЗДвП, както и МПС на специализирани екипи – при отстраняване на бедствия и аварии, могат да паркират в „Синя зона” безплатно за времето необходимо при и по повод изпълнение на служебните им функции.

                       

            3. За паркиране на автомобили на финансово кредитни, административни, съдебни и други институции за обслужване на дейностите им в границите на зоната за кратковременно платено паркиране въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент” с месечна такса в размер на 100 лева.

            3.1. Броят на местата за платено паркиране „служебен абонамент” не може да надвишава 20% от броя на паркоместата в „Синя зона”.

            3.2. С карта за платено паркиране „служебен абонамент” могат да се ползват физически и/ или юридически лица, осъществяващи стопанска дейност в недвижим имот, находящ се в „Синя зона” или в непосредствена близост до нея.

 

            4. Предоставя на живущите по постоянен или настоящ адрес на улици, площади и паркинги, които попадат в границите на зоната за кратковременно платено паркиране, право за ползване на платено преференциално паркиране за два автомобила на жилище, с издадена от кмета на Община Ямбол карта за паркиране. Паркирането става в близост до постоянния или настоящия адрес, отдясно по посока на движението в сектора, ограничен от най-близките пресечни улици. 

            4.2. Картата не се издава на лица, притежаващи място за паркиране, гаражна клетка или гараж в урегулирания поземлен имот, на който е постоянният/ настоящият адрес.

            4.3.  Определя такса за паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес за първия автомобил в размер на 10 % на месец от стойността на определената такса за платено паркиране "Служебен абонамент". За втория автомобил се заплаща такса в размер на 50 лв. на месец.

            4.4. На картата за паркиране се изписват допустимите за паркиране улици/ площади/ булеварди в непосредствена близост до постоянния и/ или настоящия адрес. Картата дава право за паркиране само в указания обхват.

 

            5. МПС, превозващи хора с трайно намалена работоспособност над 71% и над 50% загубена трудоспособност поради заболявания на опорно-двигателния апарат, могат да паркират в „Синя зона” без заплащане на обозначените места за инвалиди, с поставена отвътре, на предното стъкло, карта за паркиране, издадена от кмета на Община Ямбол при условията на чл. 99 от ЗДвП.

 

            6. Определя цена за блокиране ППС чрез техническо средство (тип “скоба”) – 20 лв., когато е налице:

            А) паркиране на ППС, за който не е заплатена дължимата такса за платено паркиране в „Синя зона”;

            Б) паркиране на ППС, без да е поставен от водача на видно място на предното стъкло попълнен талон за паркиране или касов бон;

            В) паркиране на ППС за времетраене, което е по-голямо от означеното на талона или касовия бон;

            Г) неправилно паркиране на ППС

            6.1. След установяване на извършено от водача нарушение на изискванията по т. 6, букви А) – Г), служителите от звено „Платени зони за паркиране”, обслужващи „Синя зона”, самостоятелно или съвместно с длъжностни лица, определени от директора на ОД на МВР гр. Ямбол, могат да извършат принудително блокиране на автомобила чрез използване на технически средство (скоба).

            6.2. Службата за контрол при Община Ямбол може да извършва преместване на паркирано МПС без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато:

            А) ППС е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство;

            Б) ППС създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението.

            6.2.1. Разходите, направени във връзка с преместването на ППС, са за сметка на водача на превозното средство.

            6.2.2. Принудително преместените МПС се транспортират до специално определен със заповед на кмета паркинг на територията на Община Ямбол и се освобождават от там след заплащане на съответните разноски. За новото местоположение на превозното средство се уведомява ОД на МВР – Ямбол.

 

            7. Контролът по „Синя зона” се осъществява от:

            7.1. Кмета на Община Ямбол чрез определена с негова писмена заповед служба за контрол – общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране”;

            7.2. Директорът на ОД на МВР – Ямбол или определени от него длъжностни лица;

                       

            8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 2 от ЗОС преобразува Общинско предприятие „Общински пазари” в Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране”, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, считано от 01.07.2012 г.

 

            9. На основание чл. 53, т. 1 и т. 2 от ЗОС приема предмет на дейност на  ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране”, както следва:

            „Управление и поддържане на общинските пазари и други обекти общинска собственост, разположени върху територията на пазарите и предоставяне на свързаните с тях услуги; Управление, поддръжка и търговска експлоатация на платени зони за паркиране – общинска собственост”.

 

            10. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, приема Правилник за устройството и дейността на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране» – бюджетна дейност към Община Ямбол, съгласно Приложение № 1 и отменя Правилника приет с решение по т. 11 на Двадесет и шесто заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 09.10.2009 г.

 

            11. ІІ. В едномесечен срок от приемане на Правилника за устройството и дейността на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране” задължава директора да изготви Вътрешните правила за дейността на предприятието, които да се утвърдят от Кмета на Общината.

 

            12. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението  на наказателните постановления става по реда, определен със ЗАНН.

 

 

            13. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия във връзка с обособяването на зона за кратковременно платено паркиране, включително да конкретизира отделните улици, паркинги, площади или части от тях – публична общинска собственост и обозначаването им с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията за паркиране, както и да предприеме необходимите действия, свързани с организацията на обслужването на зоната и таксуването, включително чрез SMS.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно  продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          І.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г., приета с Решение по точка тринадесета на шестата сесия на Общински съвет – Ямбол, проведена на 08.02.2012 г. в  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”  Буква Б

 

-         „Описание на имотите, които Община Ямбол има намерение да продаде” се допълва

 

 

№ по ред

Местонахождение на имота

Застроена площ /ЗП/ в кв.м.

24

Сграда за битови услуги с идентификатор 87374.542.44.2 , по КК на града, находяща се на  ул. „Търговска” № 58

71.00

 

 

            - „Общински терени в регулация и земя общинска собственост, които Община Ямбол има намерение да продаде” се допълва

 

 

№ по ред

Незастроен имот

Площ в кв.м.

№ на акт

Дата

Адрес - улица

82

ПИ 87374.511.446

6 333

1735

03.05.2012

Промишлена зона, бул. „Европа”

83

ПИ 87374.511.447

31 435

1736

03.05.2012

Промишлена зона

84

ПИ 87374.519.101

21 945

1740

19.05.2012

Индустриална зона, ул. „Ормана”

85

ПИ 87374.567.243

417

1739

14.05.2012

СО „Кринчовица”, местност ”Стари лозя”

86

ПИ 87374.567.244

541

1738

14.05.2012

СО „Кринчовица”, местност ”Стари лозя”

 

            ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове  имоти – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете както следва:

            1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.446 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и единадесет точка четиристотин четиридесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 6 333 /шест хиляди триста тридесет и три/ кв.м., идентичен с   УПИ ХХХVІ - За Производствено складова дейност, търговия и услуги в кв. 159 по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед ТУ02/0022 от 21.03.2012 г., находящ се в гр. Ямбол, Промишлена зона, бул. „Европа”, актуван с АОС 1735 от 03.05.2012 г., при граници ПИ 7374.511.406,  ПИ 87374.511.447, ПИ 87374.511.437  и  ПИ  87374.511.421.  Начална тръжна цена на имота 95 000 /деветдесет и пет хиляди /  лв. без ДДС. Депозит за участие 9 500 лв.

            2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.447 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и единадесет точка четиристотин четиридесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 31 435 /тридесет и една хиляди четиристотин тридесет и пет/ кв.м., идентичен с   УПИ ХХХІХ - За Производствено складова дейност, търговия и услуги в кв. 159  по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед ТУ02/0022 от 21.03.2012 г. , находящ се в гр. Ямбол, Промишлена зона, актуван с АОС 1736 от 03.05.2012 г., при граници ПИ 87374.511.16, ПИ 87374.511.437, ПИ 87374.511.446, ПИ 87374.511.406, ПИ 87374.511.391  и  ПИ  87374.511.8. Начална тръжна цена на имота 424 370.00 /четиристотин двадесет и четири хиляди триста и седемдесет/ лв. без ДДС. Депозит за участие 42 437 лв.

            3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.101 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и деветнадесет точка сто и едно/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 21 945 /двадесет и една хиляди деветстотин четиридесет и пет/ кв.м., идентичен с   част от УПИ VІ  в кв. 152 по регулационния  план на гр. Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, Промишлена зона, актуван с АОС 1740 от 19.05.2012 г., при граници ПИ 87374.519.74, ПИ 87374.519.48, ПИ 87374.519.102, ПИ 87374.519.80, ПИ 87374.519.79  и  ПИ  87374.519.78. Начална тръжна цена на имота 285 000 /двеста осемдесет и пет хиляди/ лв. Депозит за участие 28 500 лв.

            4. Недвижим имот - сграда с идентификатор 87374.542.44.2 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и две точка четиридесет и четири точка две/ по КК на гр. Ямбол, с предназначение за битови услуги – бръснаро - фризьорски, с площ 71.00 /седемдесет и един/ кв.м., построен с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.542.44.2 по КК на града, находящ се на ул. „Търговска” № 58, гр. Ямбол, при граници ПИ 87374.542.44, ПИ 87374.541.66 и сграда с идентификатор 87374.542.44.3. Начална тръжна цена на имота  165 000 /сто шестдесет и пет хиляди /лв. без ДДС. Депозит за участие 16 500.00 лв.

            5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.567.243 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин шестдесет и седем точка двеста четиридесет и три) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 417  /четиристотин и седемнадесет/ кв.м., идентичен с  УПИ ХХVІ 243  - За жилищно строителство в кв. 85 по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с решение ХLVІІ - 16 от 25.09.2007 г. на ОбС Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, СО „Кринчовица”, местност „Стари лозя, актуван с АОС 1739 от 14.05.2012, при граници  ПИ 87374.568.38, ПИ 87374.567.244, ПИ 87374.567.161, ПИ 87374.567.165 и ПИ  87374.567.242 Начална тръжна цена на имота. 3 628.32 /три хиляди шестстотин двадесет и осем цяло и тридесет и две/ лв. без ДДС. Депозит за участие 363.00 лв.

            6. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.567.244 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин шестдесет и седем точка двеста четиридесет и четири) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 541  /петстотин четиридесет и един/ кв.м., идентичен с   УПИ ХХVІІ  - За жилищно строителство в кв. 85 по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с решение ХLVІІ - 16 от 25.09.2007 г. на ОбС Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, СО „Кринчовица”, местност „Стари лозя, актуван с АОС 1738 от 14.05.2012, при граници  ПИ 87374.567.243, ПИ 87374.568.38, ПИ 87374.567.245 и ПИ  87374.567.161. Начална тръжна цена на имота 4 707.24 / четири хиляди седемстотин и седем цяло и двадесет и четири/ лв. без ДДС. Депозит за участие 471.00 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

            1. Да се проведе конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД.

            1.1. Упълномощава кмета да предприеме всички необходими действия във връзка с провеждането на конкурсната процедура.

            2. Определя следните условия за участие в конкурса:

            2.1. Минимални изисквания към кандидатите:

            а) образователна степен – висше образование - магистър;

            б) професионална област –социални стопански и правни науки; направления: право, администрация и управление, икономика, технически науки.

            в) трудов стаж – 5 години;

            г) да представи бизнес план за управление на дружеството за предстоящите 3  години – 2012 г., 2013 г., 2014 г.;

            д) да познава разпоредбите на ЗЗД, КТ и ТЗ, по които ще бъде извършено интервю.

            2.2. Необходими документи за участие в конкурса:

            а) заявление за участие;

            б) автобиография;

в) мотивационно писмо.

            г) документи за висше образование (образователно квалификационна степен „магистър”), специализации и квалификации - копие;

            д) документ за самоличност - копие;

            е) документ за трудов стаж - копие;

ж) свидетелство за съдимост, от което е видно, че кандидатът не е осъждан за престъпление от общ характер;

            з) декларация по чл. 142 от ТЗ;

            Документите по т. г), д) и е) да бъдат представени заверени с подписа на кандидата.

            3. Критерии за оценка на бизнес плана:

3.1 Коефициент на рентабилност на приходите от продажби по години:

            - до 9 % - до 1 т.;

            - от 9 до 15 % - до 3 т.;

            - над 15 % - до 6 т.

3.2. Коефициент на ефективност на приходите (следва да бъде със стойност не по-голяма от 0.95):

- над 0.85 до 0.95 – до 3 т.;

- от 0.75 до 0.85 – до 6 т.

            3.3. Определяне на нетния паричен поток по години:

            - от 25 хил. лв. до 50 хил. лв. – 1 т.;

            - от 50 хил. лв. до 100 хил. лв. – до 3 т.;

            - над 100 хил. лв. – до 6 т.

            3.4. Изменение на финансовия резултата по години:

            - запазване на размера на печалбата – 1 т.;

            - увеличаване на печалбата до 10 % – до 3 т.;

            - увеличаване на печалбата над 10 % - до 6 т.    

            3.5. Планиран обем и структура на инвестициите по години – в т.ч.: съществуващата структура на капиталите, съотношение между собствен капитал и пасиви; основните активи – предмет на инвестиции, периодът, за който се предвижда инвестициите да останат в дружеството, и целта на инвестициите:

            - инвестиции до 50 хил. лв. – до 3 т.;

            - инвестиции над 50 хил. лв. – до 6 т.

            3.6. Обем и източници на планирани нетни приходи от продажби по години:

            - запазване на размера на нетните приходи – 1 т.;

            - увеличаване на нетните приходи до 10 % – до 3 т.;

            - увеличаване на нетните приходи над 10 % - до 6 т.

            3.7. Създаване на ефективна и рентабилна организация – от 0 до 6 т.

3.8. Анализ и стратегия на пазара, в т.ч.: обем и структура на продажбите; възможности за разширяване на пазарите; виждане за развитието на услугите и продуктите, предлагани от дружеството, наличие и състояние на конкурентите, описание на потребителското търсене и нагласите на клиентите – от 0 до 6 т.;

3.9. Маркетингов план – включени ли са проучване на пазара, виждането за развитието на пазара и продуктите, предлагани от дружеството, наличие и състояние на конкурентите, описание на потребителското търсене и нагласите на клиентите – от 0 до 3 т.;

3.10. Практическа приложимост – оценява се реалистичността на предложените в задачата мерки – от 0 до 3 т.;

            4. Критерии за оценка на интервю с кандидатите:

            4.1. Познаване на нормативни документи – оценяват се знанията на кандидата по търговско, гражданско и трудово законодателство – от 0 до 6 т.;

            4.2. Познаване на отрасъла и на пазара – оценяват се знанията за особеностите на отрасъла, в които е дружеството и познаването на пазара, на конкурентите, на потенциалните клиенти, както и на техните нагласи – от 0 до 3 т.;

            4.3. Комуникативни умения – оценява се вербалната и невербална комуникация на кандидата – от 0 до 3 т.;

            4.4. Убедителност и аргументираност – оценява се доколко убедително и аргументирано кандидатът защитава тезите си, както и даването на примери по време на отговорите си – от 0 до 3 т.;

            5. Възлага на Кмета на Общината да утвърди Правила за провеждане на конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД.

 

            II. Одобрява проектодоговора за възлагане на управлението на дружеството, съгласно приложение № 1.

 

            III. На основание чл. 35, ал. 2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, упълномощава Кмета на Община Ямбол да организира провеждането на конкурс в срок до три месеца от вземане на решение по т. I.

 

            IV. На основание чл. 35, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, упълномощава Кмета да назначи конкурсна комисия в състав от 7 члена, от които единия е юрист и избира 3 общински съветници за членове на комисията.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение на решение по проектно предложение "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - първа фаза", по ОПОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На  основание чл. 21, ал.1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА:

1. Изменя и допълва Решение по точка тридесет и четвърта, прието на Трето заседание на ОбС Ямбол, проведено на 30 ноември 2011 г., изменено и допълнено с Решение по точка двадесет и първа на Десетото заседание на ОбС Ямбол, проведено на 13 юни 2012 г. както следва:

 

Променя текста на точка 5 както следва:

 

„Дава съгласие Община Ямбол, да осигури средства за недопустимите разходи по проекта в размер на индикативната стойност от близо 126 000 лева, като конкретния размер съответстващ на предложената от изпълнителя стойност се осигури чрез такса битови отпадъци за срока на изпълнението на проекта, включително и от наказателни лихви за вземания на таксата от минали години.”

2. Текста на останалите точки се запазва непроменен.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Доклад относно промени в правилника за работа на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: ВК

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА , чл.9 и §1 от ПЗР на „Правилника за организация и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол”, Общински съвет Ямбол приема изменения и допълнения на приетия на II сесия на Общински съвет - Ямбол, проведена на 28 ноември - 5 декември 2003 г. „Правилник за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол”, както следва:

 § 1. Отменя Чл.12.а.

 § 2. Отменя чл.12.а.1.

 § 3. Отменя чл.12.а.2.

 § 4. Изменя  чл.13.1, като същият добива следната формулировка:

”Председателят на ОбС се подпомага от Председателски съвет, който се състои от  председателите на постоянни комисии и председателите на групи съветници”.

§ 5. Изменя  чл.13.2, като същият добива следната формулировка:

”Председателят на ОбС свиква Председателския съвет за консултации по изработването на проекти за дневен ред на заседанията на ОбС и проекти за шестмесечни планове за работата му, както и по други въпроси от дейността на ОбС.”

§ 6. Отменя чл. 13.3.

§ 7. Отменя чл. 13.4.

§ 8. Изменя  чл.20, като същият добива следната формулировка:

„Длъжностните лица в Общинска администрация са задължени да предоставят на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници необходимата информация по всеки разглеждан проблем по ред определен от кмета на общината”.

§ 9. Чл. 21а се отменя.

§ 10. Изменя  чл.22, като същият добива следната формулировка:

„Съставът на всяка от постоянните комисии е от 7 или 9 члена общински съветници”.

 § 11. Изменя и допълва чл.24.1, като същият добива следната формулировка:

 „Постоянните комисии се свикват на заседание от председателите им, а в тяхно отсъствие от заместниците им. Заседание се свиква и по искане на 1/3 от членовете на постоянните комисии, чрез Председателя на общинския съвет или от Председателя на общинския съвет. Графиците на заседанията на постоянните комисии се депозират при председателя на ОбС.”

§ 12. Изменя  чл.24.2, като същият добива следната формулировка:

„Комисиите заседават при необходимост, но не по малко от веднъж  месечно”

§ 13. Изменя и допълва чл.26.1, като същият добива следната формулировка:

„Постоянните комисии, определени за водещи, предоставят приетите с решение от тях предложения, препоръки, становища, проекторешения и др. на председателя на съвета в срок не по късно от три работни дни преди заседанието на съвета.”

§ 14. Изменя  чл.27, като същият добива следната формулировка:

„По отделни въпроси могат да се извършват проучвания и проверки, и се приемат общи положения, препоръки и проекти за решения от няколко постоянни комисии на съвместни заседания. В тези случаи общите предложения на комисиите се предават на председателя на съвета, подписани от председателите на тези постоянни комисии в срок от три работни дни преди сесия.”

§ 15. Изменя  чл.29, като същият добива следната формулировка:

„В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.”

§ 16. Изменя  чл.34.2(2), като същият добива следната формулировка:

„Считано от 01.07.2012г. размерът на месечното възнаграждение на общинските съветници е равен на 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.”

§ 17. Изменя чл.35.1, като същият добива следната формулировка:

„ Общинският съветник е длъжен:

1. Да присъства на заседанията на общинския съвет и да участва в решаването на разглежданите въпроси.

2. Да присъства на заседанията на комисиите, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси.

3. Да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността  и решенията на общинския съвет.”

§ 18. Изменя  чл.35.8, като същият добива следната формулировка:

„Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

- забележка;

- отнемане на думата;

- отстраняване от заседание”

§ 19. Чл.35.8.1 се отменя.

§ 20. Изменя  чл.35.8.2, като същият добива следната формулировка:

„Забележка се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискване, нарушава реда в залата по какъвто и да е начин, обръща се към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.”

§ 21. Чл.35.8.3 се отменя.

§ 22. Чл.35.8.4 се отменя.

§ 23. Изменя  чл.35.8.5, като същият добива следната формулировка:

„Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който по време на изказването си има наложена мярка забележка, но продължи да нарушава реда в залата или след изтичане времето за изказване продължава изложението си, въпреки напомнянето на председателя да го прекрати.”

§ 24. Чл.35.10 се отменя.

§ 25. Допълва чл.42.1 като създава нови:

 „Чл. 42.1.4. Становищата на постоянните комисии, включват редакционни поправки, предложения, допълнения и препоръки по предложения проект за решение, които се докладват пред ОбС от председателя на водещата комисия.

Чл. 42.1.5. Общинските съветници могат да правят писмени предложения по текста на внесения проект за решение до деня, в който водещата комисия пристъпи към разглеждането му. Предложенията се правят чрез председателя на ОбС до водещата комисия.

Чл. 42.1.6. Водещата комисия разглежда материалите, след като й бъдат предоставени становищата на останалите постоянни комисии, до които същите са били разпределени. Водещата комисия обсъжда само предложения, постъпили в писмена форма в предвидения срок. Това ограничение не се прилага, когато се предлагат редакционни поправки.

§ 26. Изменя и допълва чл.42.1.4, който става чл.42.1.7 и добива следната формулировка:

„Водещата комисия се произнася със становище за приемане, допълване, изменение, или отхвърляне на предложението и проекта за решение. Становището на водещата комисия, направените по реда на чл. 42.1.5. писмени  предложения на общинските съветници и становището на комисията по тях, както и становищата и предложенията на останалите постоянни комисии са неразделна част от протокола и се  докладват от  председателя на водещата комисия при разглеждане на предложението на заседание на ОбС.”

§ 27. Изменя  чл.42.3, като същият добива следната формулировка:

„Всички материали предназначени за редовна сесия се предоставят в канцеларията на общинския съвет не по късно от седем работни дни преди датата на сесията.”

§ 28. Изменя  чл.42.4, като същият добива следната формулировка:

 „Материали и проекти за решения се внасят на заседание на общинския съвет от кмета, заместник – кметове, председатели на комисии, общински съветници.”

§ 29. Изменя и допълва чл.43.1, като същият добива следната формулировка:

„Председателят открива заседанието на общинският съвет, ако на него присъстват повече от половината от общия брой съветници, като при заседанията по конституирането на ОбС и при провеждането на тържествени заседания, откриването започва с изслушване на химна на Република България. При липса на кворум за провеждането на заседание се съставя протокол, в който се отразява присъствието. Председателят насрочва дата, час и място за следващо заседание.”

§ 30. Изменя  чл.44.2, като същият добива следната формулировка:

„Заседанията на общинския съвет могат да се предават пряко от местните електронни медии по тяхна инициатива.”

§ 31. Изменя чл.47.1 и той добива следната формулировка:

„След откриване на заседанието от председателя се пристъпва към обсъждане и гласуване на предложения проект за дневен ред.”

§ 32. Изменя  чл.48.1, който добива следната формулировка.

„Председателят дава думата на вносителите, на председателя на водещата комисия, а след това за изказвания на съветниците.

§ 33. Изменя  чл.49.2, като същият добива следната формулировка:

„Общински съветник не може да говори по същество по един и същ въпрос повече от един път. Времето на изказване по същество не може да надвишава 5 минути.”

§ 34. Изменя и допълва чл.51 т.1, който добива следната формулировка:

  „В изказване на заседание на Общинският съвет е лично засегнат – в края на заседанието,  преди питанията на общинските съветници, по ред определен от председателя на ОбС.”

§ 35. Изменя и допълва чл.51 т.2, който добива следната формулировка:

„Желае да обясни мотивите за свой отрицателен вот при явно гласуване. Думата за обяснение на отрицателен вот се дава най-много на двама общински съветници, които при обсъждането на въпроса не са изразили същото отрицателно становище или не са се изказвали. Думата се дава непосредствено след проведеното гласуване на въпрос по същество. Изказването не може да е па дълго от две минути”

§ 36. Отменя чл.53.

§ 37. Изменя  чл.57.2, като същият добива следната формулировка:

„Явното гласуване се извършва чрез:

1. компютъризирана система за гласуване със специална лична карта като след приключване на гласуването на екрана се показва вота на общинските съветници. Никой не може да преотстъпва своята карта и да гласува с чужда карта;

2. вдигане на ръка”

§ 38. Изменя и допълва чл.59, като същият добива следната формулировка:

„Всички актове на ОбС и на комисиите към съвета (дневен ред и материали по него, протоколи от заседания, взети решения и др.) се довеждат до знанието на населението, чрез средствата за масово осведомяване по подходящ начин и се публикуват на сайта на община Ямбол.”

§ 39. Изменя и допълва чл.66.1, който добива следната формулировка:

„Общинските съветници отправят питанията, чрез председателя на съвета, в писмена форма, до седем работни дни преди началото на заседанието на което следва да се даде отговор.”

§ 40. Изменя чл.66.2, който добива следната формулировка:

Председателят на общинския съвет уведомява незабавно кмета на общината за постъпилите питания.”

§ 41. Изменя  чл.66.4, който добива следната формулировка:

„Писменият отговор се дава в срок не по-късно от 15 дни от датата на внасянето  му, като се депозира в канцеларията на съвета, за което се съобщава на отправилия питането съветник.

§ 42. Изменя и допълва чл.66.5, който добива следната формулировка:

„В случай, че отговорът е устен, той се дава от кмета на общината в края на предстоящото заседание или най-късно в края на следващото заседание на Общинският съвет, след представяне на питането от вносителя за време до три минути.”

§ 43. Отменя чл.66.6.

 

            2. Закрива временната комисия за изработване проект на правилник за работа на Общински съвет Ямбол избрана на първата сесия на Общински съвет Ямбол проведена на 08.11.2011г.