РЕШЕНИЯ

 

НА ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 28 МАРТ 2012г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно внасяне предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане персонална пенсия на детето Християн Нейков Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Керанка Димитрова Тонева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.      Предложение относно приемане на отчет за организацията и дейността на МК БППМН при Община Ямбол през 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2008 – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно одобряване на ПУП - ПП за трасе на ел.пр. линия ниско напрежение за захранване на обект в местност "Покрития кладенец".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно отдаване под наем на част от имот ПОС, търговски обект в Дом за стари хора.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Иваго България" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане от Въла Тодорова Байчева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане на ЕТ "Митка Стефанова".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - ул. „Хан Тервел, бл.14, вх.Б, ет.4, ап.38.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот – ж.к. „Диана”, бл.23, вх.В, ет.4, ап.47.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - жк „Хале”, бл.2, вх.А, ет.3, ап.8.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно съгласуване на Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно приемане на Правилник за устройството и дейността на ОП „Комунални дейности".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно предоставяне възмездно право на ползване на имот ЧОС на Иван Митков Стоянов за разполагане на пчелни семейства.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез замяна върху обект на ул. „Каранова” № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно утвърждаване протоколи и класиране от конкурси за избор на управители на „ДЦ № 1” ЕООД и „ДКЦ - 1 Ямбол” ЕООД..

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно внасяне предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане персонална пенсия на детето Християн Нейков Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Християн Нейков Георгиев, гр. Ямбол, к-с „Възраждане” 22-Д-4.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Керанка Димитрова Тонева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението, лихви към сума от неправомерно получена пенсия на Керанка Димитрова Тонева от гр. Ямбол, ул.  „Генерал Заимов” бл.4, ет.4, ап.10.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на отчет за организацията и дейността на МК БППМН при Община Ямбол през 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН приема за информация             Отчета за организацията и дейността на МК БППМН при Община Ямбол през 2011г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества:

            I. Общински съвет Ямбол определя състав на Общинския съвет по наркотични вещества, както следва:

            Председател: Красимира Петрова – зам. кмет на Община Ямбол

            Секретар: Камен Андонов – психолог, досегашен секретар на Общински съвет по наркотични вещества       

            Членове:         1. Георги Георгиев – прокурор в Районна прокуратура Ямбол;

                                    2. Николай Кирков – съдия в Районен съд Ямбол;

                                   3. Пламен Коджабашев – инспектор в РУП Ямбол;

                                   4. Мирослав Величков – инспектор, сектор „БОП” ГДБОП;

                                   5. Наньо Нанев – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура;

                                   6. Елена Даскалова – гл. инспектор „Наркотични вещества и лекарствена политика”, Дирекция „Медицински дейности” РЗИ Ямбол;

                                   7. Гергана Георгиева – Областна организация на Български Червен Кръст Ямбол;

                                   8. Здравко Динев – ст. експерт РИО на МОМН Ямбол;

                                   9. Катя Влахова – соц. работник, отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” Ямбол.         

            II. На основание чл.21, ал. 1, т. 1 от Правилника за организация и дейността на Националния съвет по наркотични  вещества, Общинския съвет по наркотични вещества, след сформирането си, да разработи и предложи за приемане в Общински съвет Ямбол, Правилник за работата на Общинския съвет по наркотични вещества и Програма за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2008 – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           

Предложението за решение беше оттеглено от вносителя.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно одобряване на ПУП - ПП за трасе на ел.пр. линия ниско напрежение за захранване на обект в местност "Покрития кладенец".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и във връзка със заповед № ТУ 02/0071/03.11.2011г на Кмета на Община Ямбол и протокол № 1/19.01.2012г на Експертен съвет по устройство на територията при Община Ямбол, Общински съвет гр. Ямбол  одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план за трасе на електропроводна линия на ниско напрежение, кабел 1 кV за захранване на обект в ПИ 87374.72.27 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Покрития кладенец”.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30 - дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отдаване под наем на част от имот ПОС, търговски обект в Дом за стари хора.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС, отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване Помещение за търговска дейност с хранителни и промишлени стоки, представляващо част от първи етаж от недвижим имот „Дом за стари хора” – публична общинска собственост, актуван с АОС 72/ 06.07.1999 г. находящ се на ул. "Д-р Димитър Дончев" № 12, кв.331, парцел III, по плана на град Ямбол,  идентификатор 87374.525.1 по кадастрална карта на града, с обща площ 48.00 кв.м.,  с начална тръжна цена 79.00лв. без ДДС за срок от 5 години.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

__________________________________________________________________________________

 

             

            Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Иваго България" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3300/18.03.2009г. с „ИВАГО БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 128041947, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул.”Клокотница” № 99, представлявано от Йордан Иванов Димов, за отдаден под наем обект - Помещение за търговска дейност с промишлени стоки – частна общинска собственост, находящ се в недвижим имот на ул.”Серес” № 15 – партерен етаж, гр.Ямбол, актуван с АОС №151/31.05.2000г., с идентификатор 87374.543.549.2 по Кадастралната карта на града, с обща площ 153 кв.м, със 7 /седем/ години, считано от 01.04.2012г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане от Въла Тодорова Байчева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване на Байчо Вълчев Байчев, с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к.”Диана”, бл.20, вх.А, ап.2 върху 16.44 кв.м. от общински ПИ 87374.547.21 по КК на гр. Ямбол, с площ 20 475 кв.м. за изграждане на тераса от северната страна с размер 3.60 кв.м. и на тераса от южната страна с размер 12.84 кв.м. (общо 16.44 кв.м.) към апартамент № 2 в ж.к. „Диана”, бл.20 гр. Ямбол, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 87374.547.21.8.2, с площ 96 кв.м., като част от сграда с идентификатор 87374.547.21.8 по КК на града, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 1 400.00 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане на ЕТ "Митка Стефанова".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна оценка на допълнително право на строеж на ЕТ „Митка Стефанова”, ЕИК по БУЛСТАТ 128000879, с управляващ Митка Стефанова Георгиева, адрес на управление гр.Ямбол, ж.к. „Златен рог” ,бл.32, вх.Б, ап.24, върху 14.90 кв.м. от общински ПИ 87374.550.2 по КК на гр. Ямбол, с площ 3 485  кв.м. за благоустрояване и изграждане на рампа за достъп на хора с увреждания към сграда с идентификатор 87374.550.2.29 по КК на града, аптека „Марешки” , с площ 95 кв.м, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 1 567.29 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - ул. „Хан Тервел, бл.14, вх.Б, ет.4, ап.38.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост , определя пазарна цена на имот: Апартамент 38, находящ се в гр. Ямбол, ул.”Хан Тервел” бл.14, вх. Б, ет.4 в размер на 25 000 лв. без ДДС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот – ж.к. „Диана”, бл.23, вх.В, ет.4, ап.47.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост , определя пазарна цена на имот: Апартамент 47, находящ се в гр. Ямбол, жк ”Диана” бл.23, вх.В,ет.4 в размер на 33 000 лв. без ДДС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - жк „Хале”, бл.2, вх.А, ет.3, ап.8.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост , определя пазарна цена на имот: Апартамент 8, находящ се в гр. Ямбол, жк ”Хале” бл.2, вх.А,ет.3, ап.8 в размер на 33 470 лв. без ДДС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласуване на Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.2 от ЗВОПС съгласува Годишния план за дейността по вътрешен одит за 2012 г. на Звеното за вътрешен одит на Община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Правилник за устройството и дейността на ОП „Комунални дейности".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, приема Правилник за устройството и дейността на ОП „Комунални дейности” – бюджетна дейност към Община Ямбол, съгласно Приложение № 1 и отменя Правилника приет с решение по т. 5 на Двадесет и девето заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 06.04.2006 г. и последвалите изменения и допълнения.

            ІІ. В едномесечен срок от приемане на Правилника за устройството и дейността на ОП „Комунални дейности” задължава директора да изготви Вътрешните правила за дейността на предприятието, които да се утвърдят от кмета на Общината.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне възмездно право на ползване на имот ЧОС на Иван Митков Стоянов за разполагане на пчелни семейства.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за пчеларството и чл.39,ал. 3 от ЗОС учредява възмездно право на ползване на Иван Митков Стоянов от гр. Ямбол, ул. ”Клокотница” № 2 , имот  частна общинска собственост, съставляващ:

            Нива, с кадастрален № 291 по плана за земеразделяне на землище Ямбол, с площ 21.169 (двадесет и един декара сто шестдесет и девет кв.м.), в местността „Дюзлюка”, актуван с акт за частна общинска собственост № 88 от 28.12.1999г.

            2. Възлага на кмета на община Ямбол да сключи с Иван Митков Стоянов договор за възмездно право на ползване върху имота описан в т.1 за срок от 5 (пет) години, при годишна цена 230,40 (двеста и тридесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС, съгласно Приложение № 1, т.57 към Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), считано от 01.04.2012г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез замяна върху обект на ул. „Каранова” № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно утвърждаване протоколи и класиране от конкурси за избор на управители на „ДЦ № 1” ЕООД и „ДКЦ - 1 Ямбол” ЕООД..

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 2 и чл. 12 от Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по закона за лечебните:      

1. Утвърждава протоколите и класирането на Комисията по провеждане на конкурса за длъжността управител на „ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

2. Утвърждава протоколите и класирането на Комисията по провеждане на конкурса за длъжността управител на „ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

3. Определя фоайето на входа на Община Ямбол, като място за обявяване на класирането по проведените конкурси за длъжностите управител на „ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД и управител на  „ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД".