Единадесетата извънредна сесия
проведена на 14.04.2000 г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонални пенсии на децата Иванка Живкова Димитрова и Живко Живков Димитров.
Вносител: П. Пенев

Общински съвет РЕШИ:
1. Предлага на МС на Република България да отпусне персонални пенсии на децата:
- Иванка Живкова Димитрова - ЕГН 9110109196 от гр. Ямбол, ул. "Гр.Игнатиев" бл.64, вх."Г", ап.75
- Живко Живков Димитров - ЕГН 9506089068 от гр. Ямбол, ул. "Гр.Игнатиев" бл.64, вх. "Г", ап.75
2. Задължава Председателя на Общински съвет - Ямбол в едноседмичен срок от вземането на настоящото решение да окомплектова и изпрати преписката в ГД "Социално осигуряване" при НОИ - София.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение за потвърждаване на решение на Общински съвет - Ямбол, взето на 21-а сесия на ОбС от 05.02.1993 г.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Дава съгласието си на "Топлофикация - Ямбол" ЕАД да изгради топлоелектроцентрала на природен газ (комбиниран цикъл на производство) в сътрудничество с частно дружество
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за предоставяне на допълнителни помещения за разкриване на Общински център за лица с увреждания.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
- Предоставя безвъзмездно на Областния съюз на инвалидите в България (РКС) гр. Ямбол за ползване допълнително и целия първи етаж на западното крило на ЦДГ №2 "Снежанка", като задължава ОСИБ (РКС) в изпълнение на предлаганата Програма да бъдат ангажирани лица с увреждания и едва при липсата на лица измежду тях със съответната професионална квалификация и способности, да бъдат ангажирани други лица,които не са инвалидизирани, като неизпълнението на това условие е основание за едностранно прекратяване на договора.
- Ползването да бъде предоставено за срок от 10 години.
- Удължава срока на действие на договорите за безвъзмездно предоставяне ползването на масивна сграда на един етаж със сутерен, находяща се в гр. Ямбол, ул. "Иван Рилски" №42 и клубно помещение, находящо се на ул. "Лом" в двора на ЦДГ №2 "Снежанка" с десет години.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Промяна в Правилника за дейността на общинските предприятия на територията на община Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Не приема промените в Правилника за дейността на общинските предприятия на територията на Община Ямбол.