На седемнадесетата сесия
проведена на 21 и 28.07.2000 г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение за предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Общински съвет - Ямбол.
Вносител: А. Ахмед

Общински съвет РЕШИ: Не прекратява предсрочно пълномощията на Председателя на Общински съвет - Ямбол г-н Стефан Лазаров.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение за промяна в капитала на Дезинфекционна станция - Ямбол.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
- Променя т.1 от решението, взето на ХV-та сесия на Общински съвет - Ямбол, проведена на 16, 23 юни 2000 г. по т.6 от дневния ред така " Създава еднолично търговско дружество с ограничена отговорност "Дезинфекционна станция - Ямбол" капитал 14 000 лв., разпределен в 1 400 дяла по 10 лв. всеки."
- Създава нова т.5 "Предмет на дейност - извършване на ДД мероприятия в огнища на заразни заболявания и при епидимични ситуация, извършване на дезинсекция и дератизация, производство и представяне на формулация за дезинфекция и дератизация, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона."
- Създава нова т.6 "ЕООД "Дезинфекционна станция - Ямбол" приема всички активи и пасиви на Дезинфекционна станция гр. Ямбол."
- Създава нова т.7 "Дружеството се учредява за неопределен срок."
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за ползване на зала "Диана" под наем.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Отдава под наем обособени части от СЗ "Диана" на ПБК "Ямболгаз" АД на базисни цени съгласно НРПУРОИ.
2. Приема предложения проекто договор за наем със следната корекция в т.2.3 "Разходите за ремонта на наетите помещения са за сметка на наемателя".
3. Възлага на Кмета на Община Ямбол да сключи договора за възмездно ползване на обособени части от Спортна зала "Диана".
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Информация за изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2000 г. и промяна в сборния бюджет на Община Ямбол за 2000 г.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото полугодие на 2000 г.
2. Увеличава сборния бюджет на Община Ямбол по приходите с 493 404 лв., като приходната част става от 14 045 451 лв. на 14 538 855 лв.
3. Увеличава разходната част на сборния бюджет на Община Ямбол за 2000 г. с 493 404 лв., или става общо от 14 045 451 лв. на 14 538 855 лв., както следва:
3.1. По дейности:

Образование

401 912 лв.

Здравеопазване

57 821 лв.

Култура

4 731 лв.

ОССП

2 224 лв.

Община Ямбол - собствен

26 716 лв.

Общо

493 404 лв.

4. Задължава Кмета на Общината за извърши разпределение по филиали съгласно указанията на МФ.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Отчет и анализ на финансово-счетоводната дейност на общинските дружества за 1999 г.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ и чл.8, ал.3, т.3 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, приема годишния счетоводен отчет и баланса за 1999г. на ЕООД "Инфрастроймонтаж", ЕООД "Полистрой", ЕООД "Инвестстройпроект", ЕООД "Обреден комплекс", ЕООД "Комуналуниверс", ЕООД "Ямбол фарма", ЕООД "Диана бус" и "ЕООД "Кристал в ликвидация";
2. На основание чл.47 от НУРОУПСОЧКТД - ЕООД "Инфрастроймонтаж", ЕООД "Комуналуниверс", ЕООД "Обреден комплекс" и ЕООД "Полистрой" да приведат дивидент в размер на 25% от балансовата си печалба за 1999 г. по сметка 3018016705 БИН 7311480008, КОД 66096608 ТБ "Биохим" на името на ТДД "данъчно подразделение" - Ямбол, като с остатъка от печалбата, заедно с неразпределената печалба от минали години, да се завиши фонд "Резервен" на дружествата;
3. На основание чл.53, ал.1, т.2 от същата Наредба загубата на ЕООД "Диана бус" за 1999 г. и непокритите загуби от минали години да се покрие от допълнителните резерви на дружеството.
4. Във връзка с изтичането но договора за управление на управителите на ЕООД "Комуналуниверс", ЕООД "Обреден комплекс", ЕООД "Полистрой" и ЕООД "Инфрастроймонтаж"
а) удължава договора за управление на управителите на ЕООД "Комуналуниверс", ЕООД "Инфрастроймонтаж" и ЕООД "Полистрой" до приключване сделката по приватизацията на дружествата;
б) на основание чл.29, ал.2 от НУРОУПСОЧКТД обявява конкурс за длъжността управител на ЕООД "Обреден комплекс";
в) на основание чл.29, ал.5 от същата Наредба определя за членове на комисията по конкурса да бъдат избрани следните общински съветници:
- Пенчо Петров Пенев
- Георги Станчев Желев
- Митко Филипов Филипов;
г) на основание чл.29, ал.7 от НУРОУПСОЧКТД удължава срока на договора за управление на управителя на ЕООД "Обреден комплекс" до утвърждаване решението на комисията от Общинския съвет;
5. Прекратява участието на представителите на Общината в Общите събрания на ООД "Хлебопроизводство и сладкарство" и ООД "Тракия";
6. На основание чл.43 от НУРОУПСОЧКТД избира представители на Общината в Общите събрания на
а) ООД "Хлебопроизводство и сладкарство"
- Митко Филипов Филипов
б) ООД "Тракия"
- Димитър Колев Димитров
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за начина и целесъобраността на раздаване на бараки, павилиони и др. обекти с временен характер в гр. Ямбол.
Вносител: М. Тодоров

Общински съвет РЕШИ: Не се разглежда поради отсъствието на вносителя.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за актуализиран Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеоразването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот и Статут за удостояването със званието "Почетен гражданин на град Ямбол".
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема Статута за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеоразването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот с направените корекции. Статутът за удостояването със званието "Почетен гражданин на град Ямбол" с направените препоръки да се предложи за разглеждане на редовната септемврийска сесия.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно преобразуването на "Газоснабдяване Ямбол" ООД в Акционерно дружество.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема Устав на акционерното дружество, образувано при преобразуването на "газоснабдяване Ямбол" ООД - чл.35, ал.1(а) да се премахне т.2
- да се създаде нова ал.1(б) - "по т.2 на чл.34 - с мнозинство 2/3 от акциите на дружеството";
- Чл.35, ал.1(б) става чл.35, ал.1(в);
- Чл.35, ал.1(в) става чл.35, ал.1(г).
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да представлява Общината в Общото събрание на акционерите.
3. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да предприеме следващи действия по преобразуване на "Газоснабдяване Ямбол" ООД в Акционерно дружество.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно обезщетение на наследници от ОПФ, признати със съдебни решения и признати на основание чл.10 "б", ал.1, т.3 от ЗСПЗЗ.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
Предоставя за обезщетение следните имоти:

Имот №

Местност

Категория

Площ

1.

000668 пасище, мера

Данкини агъли

III

161,032

2.

000678 пасище, мера

Покрит кладенец

IV

1,971

3.

000679 пасище, мера

Покрит кладенец

IV

15,518

4.

000083 нива

Азмака

VI

23,441

5.

000106 пасище, мера

Гърлата

X

85,164

6.

000309 пасище, мера

Данкини агъли

III

13,292

7.

000311 пасище, мера

Данкини агъли

III

39,344

8.

000269 пасище, мера

Балтата

IV

23,407

Всичко:

363,169

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинска собственост
а) доброволна делба на имот пл. №7980 в кв.7 по плана на гр.Ямбол
б) продажба на общинска част на имот пл. № 3745 в кв.56 по плана на гр. Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
а) Да се извърши доброволна делба на имот пл. №7980 в кв.7 по плана на гр. Ямбол като в дял на Община Ямбол остане неурегулиран парцел ІІІ-7980 с площ 250 кв.м., а в дял на наследниците на Иван Тодоров Динев - неурегулиран парцел ІV-7980 с площ 250 кв.м. Кметът на Община Ямбол да подпише договора за делба.
б) Отказва продажбата на общинската част на имот с пл. №3745 в кв.56, състояща се от 3/4 и.ч. от 206 кв.м. дворно място на съсобственика Дора Илия Мензан като наследница на Илия Яко Калдерон.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Молба от Пенка Арабаджиева относно изпълнение на решения на ЯОС.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Да се извърши предприватизационна подготовка на сделката и се прехвърли собствеността върху останалата част от 67 кв.м. от магазин "Чоки", ул. "Търговска" №34 на ЕТ "Чоки - 1-Пенка Борисова", съгласно решение 322/25.10.1999 г. на ЯОС по гр.д. 438/98, като продажната цена бъде определена към м.юни 1998 г.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение за приватизация на общински обекти.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 т.4 и чл.30, ал.1 от ЗППДОП и Наредбата за търговете (ПМС 105 ДВ бр.50 / 92г.), определените за продажба обекти в решение - 15-17/Б/ т.3 да се продадат при следните условия:
1. Чрез търг с явно наддаване
2. Депозитът за участие в търговете в размер на 10% от началната цена на съответния обект се внася по банкова сметка 5018149430, банков код 66096608 при ТБ "БИОХИМ" клон Ямбол като средствата да са постъпили
по сметката до 17.00 часа на 14 ден от публикуване на решението в Държавен вестник". В платежния документ да се посочват банковия код и номера на сметката, на която да се възстанови депозираната сума.
3. Плащането на цената с вкючено ДДС съгласно чл.30 , ал.1 и чл.56, ал.1 от ЗДДС се извършва като 50% от нея се заплаща веднага след сключването на договора за продажба по банкова сметка 501 8149430, банков код 66096608 при ТБ "БИОХИМ" клон Ямбол, а останалите 50% се плащат в двуседмичен срок от сключването на договора за продажба.
4. Тръжната документация се получава срещу такса 50 лв. без ДДС в
стая 410 на община Ямбол ,ул."Раковски" - 7 в срок до 13-я ден след публикуване на решението в "Държавен вестник" до 17 часа.
5. Таксата за участие в търг за съответния обект е в размер на 30 лв. без ДДС, внесена в стая 410 на община Ямбол , ул."Раковски" - 7 в срок до 14-я ден след публикуване на решението в "Държавен вестник" до 17 часа.
6. Провеждането на търговете за съответните обекти се извършва в община Ямбол , ул."Раковски" - 7, зала 107 на 20-я или първия следващ
работен ден след него от публикуване на решението в "Държавен вестник" от 9.00 часа.
7. Повторни търгове в случаите по чл.6, ал.3 от Наредбата за търговете, приета с Постановление - 105 на Министерски съвет от 15.06.1992г. (ДВ бр.50 от 19.06.1992г.) се провеждат на 27-я или първия следващ работен ден след него от публикуване на решението в "Държавен вестник" от 9.00 часа в зала 107 на община Ямбол , ул."Раковски" - 7. Закупуването на тръжната документация, внасянето на такса и депозит за участие в повторния търг става до 17 часа до 24-я ден от публикуване на решението в "Държавен вестник".
8. Договорът за продажба се сключва в двуседмичен срок след прождането на търга. В едноседмичен срок от провеждането на търга лицето, спечелило търга, подава в стая 409 на община Ямбол, ул. "Раковски" - 7 декларация по г 9 от ПЗР на ЗППДОП, която е задължително условие за сключване на договора.
9. Утвърждава тръжната документация за отделните обекти и договора за продажбата им като част от нея.
10. Назначава тръжна комисия с възнаграждение 10 лева за всеки от
членовете в състав:
Председател: инж.Румен Банков - зам.кмет
Секретар: Соня Русева - гл.специалист отдел "ОС"
Миглена Доненчева - юрист и общ.съветник
Димитър Димитров - юрист и общ.съветник
Живко Желязков - общ.съветник
Резервни членове:
Ирина Христова - юрист и общ.съветник
Любомир Девизиев - общ.съветник
Илия Иванов- общински съветник
Задължава кмета на община Ямбол да издаде заповед за назнача-
ване на комисията за всеки отделен търг.
11. На основание чл.3 , ал.3 от ЗППДОП упълномощава кмета на община Ямбол да организира и проведе всеки търг и сключи сделките.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Оферта относно учредяване правото на ползване върху обект общинска собственост "Дом за отдих "Бакаджик".
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
Обявява конкурс за отдаване под наем на обект "Дом за отдих "Бакаджик" за срок от десет години при начална цена по Тарифата, приета от Общински съвет и при следните условия:
- предоставяне на одобрен проект за ремонтно-възстановителни работи, осигуряващ нормалното функциониране на сградата, което е критерий за оценка на кандидатите;
- срок за извършване на ремонта - три месеца от сключването на договора;
- неспазването на срока за извършване на ремонтните работи е основание за разваляне на договора.
Задължава Кмета в срок от един месец от вземане на решението да го изпълни, като проведе конкурса и сключи договора.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение за актуализацията на оценката на обект "Пералня и химическо чистене".
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Отменя решение от 21 редовна сесия на ОбС-Ямбол от 14.11.1997 г. за продажбата на обект "Пералня и химическо чистене" чрез търг с явно наддаване при условие обекта да извършва екологично чисто производство и да разкрие 10 работни места.
2. Дава съгласие за продажбата на обект "Пералня и химическо чистене" чрез преговори с потенциалните купувачи.
3. Преговорите да се проведат при следните условия:
а) начална цена - 160 000 лв.;
б) депозит за участие в преговорите - 16 000 лв.;
в) начин на плащане:
- 50% от договорената цена при спечелването на преговорите;
- 50% в едногодишен срок от спечелването на преговорите;
г) правото на собственост върху обекта се прехвърля след окончателното заплащане на цената;
д) разноските по прехвърлянето на собствеността са за сметка на купувача.
4. Избира комисия за провеждането на преговорите с потенциалните купувачи в състав:
Председател - П. Радев
Секретар - С. Русева
Членове - В. Стоянова, М. Доненчева и Д. Димитров.
5. Възлага на ликвидатора на "Кристал" ЕООД в ликвидация сключи окончателния договор за продажба.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение за безвъзмездно предоставяне на медицинска апаратура, водеща се в счетоводния баланс на РБ-Ямбол на сдружението на спортните клубове СД "Тунджа" - Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Не прие предложеното решение.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение за актуализацията на оценката на "Инфрастроймонтаж" ЕООД.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Да се актуализира оценката на "Инфрастроймонтаж" ЕООД във връзка с бъдещата приватизация.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Информация за размера на бюджета на РБ-Ямбол и недостига на средства за издръжка до края на 2000 г.
Вносител: д-р Б. Чорбаджийски

Общински съвет РЕШИ: Приема за сведение информацията за размера на бюджета на РБ-Ямбол и недостига на средства за издръжка до края на 2000 г.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение до МС на РБългария за отпускане на персонална пенсия на Иванина Петкова Петкова.
Вносител: П. Пенев

Общински съвет РЕШИ: Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Иванина Петкова Петкова от гр. Ямбол, ул. "Кичево" №21, ЕГН 9308079117.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Първоначално отдаване под наем на обекти общинска собственост.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: На основание чл.16, ал.1 от НРПУРОИ одобрява за първоначално отдаване под наем на обекти общинска собственост в бивша автогара:
- щандове в обща зала (хали) - 20 бр.;
- магазини - 6 бр;
- сладкарница - 1 бр.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Прекратяване на съсобственост между Община Ямбол и физически лица.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се извърши продажба на идеалната част в размер на 26,68% собственост на Община Ямбол от обект "Магазин за месо", находящ се на ул. "търговска" №58, кв.55, парцел І, имот пл. № 3567 целия със застроена площ от 85,5 кв.м. със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10,73 кв.м. на Панайот Атанасов Манолов, Георги Атанасов Манолов, Манол Панков Манолов, Емилия Димитрова Маджарова и Иван Димитров Грудев.
2. Плащането да се извърши в брой в срок до 30 дни след подписването на договора.
3. Възлага на Кмета на Община Ямбол да направи нова оценка на имота и въз основа на това да подпише договора за продажба.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение за продажба на ДМА
а) от "ДКЦ №1-Ямбол" ЕООД
б) от "СЦ №1-Ямбол" ЕООД
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
а) Дава съгласие за продажба на подробно описаните ДМА, предложени от "ДКЦ №1-Ямбол" ЕООД.
б) Дава съгласие дза продажба от "СЦ № 1-Ямбол" ЕООД на подробно описания в приложената справка инструментариум.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение за предоставяне на сграда на РЛВК " Долината на Тунджа".
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Да се сключи договор за наем между Община Ямбол и РЛВК "Долината на Тунджа" за недвижим имот, находящ се в гр. Ямбол, ул. "Ат.Кратунов" (архитектурния резерват).
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение за безвъзмездно предаване на дълготраен материален актив.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Задължава Кмета на Община Ямбол със заповед да разпореди безвъзмездно предаване на дълготраен материален актив ТАЗ, ДК № Y 06-92 Т, водещ се в баланса на общинската фирма "Дамполис Ател" ЕООД, гр. Ямбол с балансова стойност 384,93 лв. на филиал "Детски ясли" гр. Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение за определяне срока на валидност на разрешение за таксиметров превоз на пътници и определяне броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметрови стоянки в гр. Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Разрешенията за таксиметров превоз на пътници да се издават за срок от 12 месеца.
2. За всяко заверено копие за таксиметров превоз на пътници да се събира такса от 15 лв. Точката е валидна до евентуалното публикуване на Тарифа за събиране на такава такса.
3. Определя броя и местонахождението на таксиметровите стоянки в гр. Ямбол съгласно Приложение №1 към предложението. Сигнализирането им се извършва със съответния пътен знак и при необходимост допълнителна табелка, обозначаваща броя на паркоместата и начина за подреждане за изчакване (надлъжно или напречно паркиране).
4. Определя таксиметровата стоянка на входа на Централния пазар и като местостоянка за извършване на междуобщински превози.

Приложение №1 - Таксиметрови стоянки - местонахождение
1. Ж.к-с "Бенковски" на главната обслужваща улица срещу бл.13 и бл.14, надлъжно паркиране, 5 паркоместа;
2. В района на ж.п.гара на ул."Железничарска", надлъжно паркиране, без ограничение на местата;
3. На ул. "Жорж Папазов" срещу бившия Битов комбинат, надлъжно паркиране, 4 места едностранно, останалите изчакват на ул. "Елена Янкова", 4 места;
4. На ул. "К.Иречек", вляво от моста в посока Градската градина, напречно паркиране, 4 места;
5. На ул. Н.Петрини" пред Ловния дом, надлъжно паркиране, 4 места;
6. На ул. "Ал.СТамболийски" срещу фото "Венера" в пътното уширение, надлъжно паркиране, 3 места;
7. На ул. "Преслав" в отсечката между ул. "Търговска" и ул. "Кара Кольо", напречно паркиране, 3 места;
8. На ул. "Преслав" след ул. Раковски" /след подлеза/ в посока ул. "Търговска" на съществуващия паркинг, надлъжно паркиране, 4 места;
9. На ул. "Ал.Стмболийски" пред Съдебната палата в часовия интервал от 20 до 6 часа, напречно паркиране, 5-8 места;
10. Пред хотел "Тунджа" на съществуващия паркинг, напречно паркиране, 2 места;
11. На ул. "Търговска" на Старата автогара, надлъжно паркиране, 10 места;
12. На ул. "Жельо войвода" пред "ДКЦ №1 - Ямбол" ЕООД между сградата на бившата "Бърза помощ" и ДКЦ, напречно паркиране, 5 места;
13. На ул. "П.Хитов" между портала на РБолница и сградата на АГ отделението, на тротоара, напречно паркиране, 8 места;
14. Срещу входа на Централен пазар, напречно паркиране, 8 места;
15. В района на Автогара-Ямбол, улицата между козирката на Автогарата и търговските обекти на дигата, надлъжно паркиране, до 6 места;
16. В ж.к-с "Гр.Игнатиев" срещу бл. 62 /на обслужващата улица от светофара на ул. "Мраморно море" от страната на търговските обекти/, напречно паркиране, 8 места;
17. На ул. "Мр.море" пред кафе "Фламинго", напречно паркиране, 8 места;
18. В ж. к-с "Диана" в уширението на обслужващата улица в района на бл.1 и 2;
19. В ж.к-с "Диана" в района на обръщателя на автобусна линия №16, надлъжно ракиране, 3 места;
20. На ул. "Милин камък" срещу бл.5 в уширението на уличното платно, напречно паркиране, 5 места;
21. На ул. "Търговска"в района на сп. "ТХВП" в посока центъра на тротоара, вляво от подхода до спирката, надлъжно паркиране, 2 места;
22. В ж. к-с "Златен рог" на ул. "Дружба" пред острова на бившия ТИЦ, напречно паркиране, 2 места;
Таксиметровата стоянка на входа на Централния пазар се използва и като стоянка за междуобщински превози.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение и списък на общинските жилища на основание чл.42 от НРПУРОИ.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема списък на общинските жилища със следното предназначение:
1.1. Жилища за отдаване под наем - Приложение №1;
1.2. Оборотни жилища - Приложение №2;
1.3. Ведомствени жилища - Приложение №3.
2. При наличие на свободен жилищен фонд да се предлагат жилища за конкретизация на отчуждени неконкретизирани досега собственици, съгласно изискванията на ЗТСУ.
3. Като резервни жилища по чл.45, ал.1 от ЗОС общинската администрация да използва свободни жилища по т.1.1 и т.1.2. от настоящото предложение.