Двадесет и осмата сесия
проведена на 27.07.2001 г.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане решението на ЯОС по а.д.№ 423/2001 г. относно "Ескулап 21 Ямбол" АД.
ВНОСИТЕЛ:Св.Кривошиев
2. Предложение относно попълване състава на ПК "Култура и вероизповедания" при Общински съвет Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
3. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2001г.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
4. Предложение относно промяна числеността и разпределението по структурни звена на общинската администрация при Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
5. Предложение от СЗ "Общински пазари" относно завишение числеността на персонала.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
6. Предложение от Ротари клуб Ямбол относно финансиране доставката на компютри за нуждите на училищата в гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: В.Александров
7. Предложение относно приемане плащания с компенсаторни, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл.8 ал.1 т.6 и ал.3 от ЗОСОИ.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
8. Предложение за приватизация на Сладкарница "Шанхай", ул."Цар Освободител" № 2.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
9. Предложение относно приемане на оценки, правни анализи и продажба на обекти по реда на чл.35 ал.1 т.2 на ЗППДОП. (обект магазин № 13 - сладкарница "Бърза закуска" - кооперативен пазар в кв."Каргона")
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
10. Предложение за промяна условията за провеждане на конкурса за Управител на "Дезинфекционна станция" ЕООД Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
11. Предложение относно разпределение на акциите от "Йордан Мишев" АД, предоставени за обезщетение по реда на чл.18 от ЗППДОП на акционерите и наследниците на бившето АД за керамични изделия "Тунджа" - Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
12. Предложение за разпределение дяловете на "Вестник "Тракиец" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
13. Предложение за предоставяне под наем площ за откриване на клон на "Общинска банка" София.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
14. Предложение за съставяне на Временна комисия за следприватизационен контрол.
ВНОСИТЕЛ:В.Александров
15. Предложения за разпореждане с общинско имущество:
а/ Предложение за ликвидиране на съсобственост между Община Ямбол и частно лице чрез изкупуване на съсобствен имот ул."Гр. Игнатиев" 137.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
б/ Предложение за ликвидиране на съсобственост между Община Ямбол и частно лице чрез изкупуване на съсобствен имот ул."Гр. Игнатиев" 141.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
в/ Предложение относно разпореждане с имоти - частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
г/ Предложение относно монтиране радиоустройства на кулата на хълм Боровец.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
д/ Предложение относно удължаване срока на наемен договор на Областно пътно управление Ямбол за ползване кулата на хълм Боровец.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
е/ Предложение относно разпореждане с общински имот, отреден за Бензиностанция
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
ж/ Предложение относно разпореждане с общински имот на ул."Ресен" № 2А.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
з/ Предложение относно молба на Фондация "Св.Св.Богородица" Ямбол за учредяване отстъпено право на строеж за построяване на църковен храм върху общинска земя.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
и/ Предложение относно предоставяне на общински нежилищни имоти за клубни бази на партии и организации.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
й/ Предложение от Георги Кондов Георгиев относно предоставяне помещение на ПЛРС "Хан Тервел".
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
к/ Молба от Калинка Люцканова Гърдева за закупуване на къща на ул."Стефан Караджа" № 79.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
л/ Предложение от ЕТ "Фото видео къща Гърбачев" за замяна на апартамент в
ЦГЧ с незастроен терен с пл.№№2652 и 2646.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
м/ Предложение от БНР за удължаване срока на наемен договор за помещение - кореспондентски пункт.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
н/ Молба от Г.Каназирев за закупуване на имот общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Обсъждане решението на ЯОС по а.д.№ 423/2001 г. относно "Ескулап 21 Ямбол" АД.
ВНОСИТЕЛ:Св. Кривошиев

Общински съвет РЕШИ: Ще обжалва решението на ЯОС по а.д. № 423/2001 г. пред ВАС на РБ.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно попълване състава на ПК "Култура и вероизповедания" при Общински съвет Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Приема г-н Никола Георгиев Демирев за член на ПК "Култура и вероизповедания" към Общински съвет Ямбол.Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2001 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2001 година.
2. Увеличава сборния бюджет на Община Ямбол по приходите с 80 096 лева, като приходната част става от 15 088 774 лева на 15 168 870 лева.
3. Увеличава сборния бюджет на Община Ямбол по разходната част с 80 096 лева, както следва:
По групи и дейности:
- "Физическа култура и спорт" 17 605 лв.
- "Социални помощи и обезщетения" 62 491 лв.
ОБЩО: 80 096 лв.
4. Утвърждава актуализирания план по разходите към 30.06.2001г. на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение №2.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА И ПЕТА - Предложение относно промяна числеността и разпределението по структурни звена на общинската администрация при Община Ямбол. Предложение от СЗ "Общински пазари" относно завишение числеността на персонала.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Завишава числеността на персонала на Община Ямбол с 10 бройки, считано от 1.07.2001г., разпределени по структурни звена на Общината, съгласно предложението.
2. Средствата за работна заплата и осигурителните вноски да бъдат в рамките на собствения бюджет на Община Ямбол за 2001г.
3. Утвърждава нов числен състав общо от 15 на 17 бройки за ОП "Общински пазари" - Ямбол, в рамките на утвърдения бюджетен кредит за постигане целите на неговото създаване - управление и поддържане на общинските пазари и тържища.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение от Ротари клуб Ямбол относно финансиране доставката на компютри за нуждите на училищата в гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: В. Александров

Общински съвет РЕШИ: Възлага на Кмета на Община Ямбол да осигури средства и финансира доставката за сметка на капиталните вложения по бюджета на Община Ямбол за 2001 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане плащания с компенсаторни, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл.8 ал.1 т.6 и ал.3 от ЗОСОИ.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за приемане плащане с компенсаторни, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверение по чл.8 ал.1 т.6 и ал.3 от ЗОСОИ.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Предложение за приватизация на Сладкарница "Шанхай", ул."Цар Освободител" №2.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 3, ал.1, т.4 от ЗППДОП открива процедура за приватизация на обект: сладкарница "Шанхай" ,находяща се на ул. "Цар Освободител" №2.
2. На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 т.4 и чл.30, ал.1 от ЗППДОП и Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. / продава чрез търг с явно наддаване обект : сладкарница "Шанхай" на ул. Цар Освободител" № 2 със застроена площ 175 кв.м , съответното отстъпено право на строеж и начална цена 139 600 / сто тридесет и девет хиляди и шестстотин / лева без ДДС .
2.1. Депозитът за участие в търга в размер на 10 % от началната цена се внася по банкова сметка 5018149430, банков код 66073019 при ТБ" БИОХИМ" гр.Ямбол до 14 -ия ден от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
2.2. Плащането на цената с включено ДДС съгласно чл. 30, ал 1, чл.34, ал.1 и чл.56, ал.1 от ЗДДС се извършва като 50 % от нея се плаща веднага със сключването на договора за продажба по банкова сметка 5018149430, банков код 66073019 при ТБ" БИОХИМ" гр.Ямбол , а останалите 50 % се плащат в двуседмичен срок от сключването на договора за продажба.
2.3. Тръжната документация се получава срещу такса от 50 лева без ДДС в стая 410 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7, в срок до 13-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
2.4. Таксата за участие в търга е в размер на 30 лева без ДДС, внесена в стая 410 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 в срок до 14-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
2.5. Провеждането на търга се извършва в Община Ямбол, ул."Раковски" №7 , зала 107 на 16-ия или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от публикуване на решението в "Държавен вестник" от 9.00 часа.
2.6. Повторен търг в случаите по чл.6, ал.3 от Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. /, се провеждат на 7-ия работен ден след провеждане на първия търг от 9.00 часа в зала 107 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7.
Закупуването на тръжна документация , внасянето на такса и депозит за участие в повторния търг да става до 5-тия работен ден след провеждане на първия търг.
2.7. Договорът за продажба се сключва в двуседмичен срок след провеждането на търга. В едноседмичен срок от провеждането на търга лицето , спечелило търга подава в стая 403 в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 декларация по параграф 9 от ПЗР на ЗППДОП , което е задължително условие за сключване на договора.
2.8. Утвърждава тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.
2.9. Назначава тръжна комисия с възнаграждение 80 лева за всеки от членовете й в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Куман Кузманов - директор дирекция "ОС"
СЕКРЕТАР: инж. Соня Русева - гл. експерт отдел "РРОИ"
ЧЛЕНОВЕ:
Ирина Христова - юрист и общински съветник
инж. Николай Пенев - общински съветник
Николай Парушев - общински съветник
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
Георги Желев - общински съветник
Илия Иванов - общински съветник

Задължава кмета на Община Ямбол да издаде заповед за назначаване на членовете на комисията за провеждане на търга.
2.10 На основание чл.3, ал.3 от ЗППДОП упълномощава кмета на Община Ямбол да организира и проведе търга и сключи сделката.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно приемане на оценки, правни анализи и продажба на обекти по реда на чл.35 ал.1 т.2 на ЗППДОП. (обект магазин №13 - сладкарница "Бърза закуска" - кооперативен пазар в кв."Каргона").
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема правния анализ на обект Магазин № 13 - Сладкарница "Бърза закуска", намираща се на Кооперативния пазар , кв. "Каргона" , гр.Ямбол.
2. Приема направената оценка на обект Магазин № 13 - Сладкарница "Бърза закуска", намираща се на Кооперативния пазар , кв. "Каргона" , гр.Ямбол. с обща застроена площ 84.51 кв.м. в размер на 11 600 / единадесетдесет хиляди и шестстотин / щ.д.
3. На основание чл.3, ал.1, т.4 и във връзка с чл.35, ал.1, т.2 от ЗППДОП и § 2а от Допълнителните разпоредби към него продава обект Магазин № 13 - Сладкарница "Бърза закуска", намираща се на Кооперативния пазар , кв. "Каргона" , гр.Ямбол на СД " Дани - Крис - Василев и сие" с представител Гергана Василева със застроена площ 84.51 кв.м. със срок на изплащане 3 години за сумата равняваща се на левовата равностойност на 11 600 щ.д. по курса на БНБ в деня на плащане без ДДС .
Плащането да се извърши в съответствие с чл. 40, ал.1, т.2 от ЗППДОП, чл.25, ал.1 и чл.30, ал.1 и чл.56, ал.1 от ЗДДС.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение за промяна условията за провеждане на конкурса за Управител на "Дезинфекционна станция" ЕООД Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Условията за провеждане конкурс за длъжността Управител на "Дезинфекционна станция" ЕООД остават непроменени.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно разпределение на акциите от "Йордан Мишев" АД, предоставени за обезщетение по реда на чл.18 от ЗППДОП на акционерите и наследниците на бившето АД за керамични изделия "Тунджа" - Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Отказва да се занимава с този въпрос поради липса на компетенции.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение за разпределение дяловете на "Вестник "Тракиец" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Капиталът на "Вестник "Тракиец" ЕООД е в размер на 5000 лв., разпределен в 500 дяла по 10 лева всеки.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение за предоставяне под наем площ за откриване на клон на "Общинска банка" София.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Предоставя под наем на "Общинска банка"АД София площ от 204 кв.м., в т.ч.18 кв.м. във фоаето и 186 кв.м. под колонадата на сградата на Община Ямбол на ул."Г.С.Раковски" №7 за срок от 5 години и месечен наем от 1530 лева без ДДС.
2. Върху предоставената площ "Общинска банка" АД София да изгради за своя сметка банков офис с площ от 186 кв.м. и разплащателна каса с площ от 18 кв.м., които след изтичане на наемния договор стават собственост на Община Ямбол.
3. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да подготви и сключи договор с "Общинска банка"АД София съгласно условията посочени в т.1 и т.2.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение за съставяне на Временна комисия за следприватизационен контрол.
ВНОСИТЕЛ: В. Александров

Общински съвет РЕШИ: Не приема предложението за създаване Временна комисия за следприватизационен контрол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
а/ Предложение за ликвидиране на съсобственост между Община Ямбол и частно лице чрез изкупуване на съсобствен имот ул."Гр. Игнатиев" 137.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се ликвидира съсобственост върху недвижим имот между Община Ямбол и Таня Костадинова Присадашка, чрез изкупуване на общински имот пл.№ 1463 в парцел XVIII, кв.32 по плана на гр.Ямбол, целия с площ 125 кв.м., на стойност 1155 лв. /хиляда сто петдесет и пет лв/.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договор за делба.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
б/.Предложение за ликвидиране на съсобственост между Община Ямбол и частно лице чрез изкупуване на съсобствен имот ул."Гр. Игнатиев" 141.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се ликвидира съсобственост върху недвижим имот между Община Ямбол и Димитър Иванов Няголов и Райка Иванова Стойкова, чрез изкупуване на общински имот пл.№ 1465 в парцел XVII, кв.32 по плана на гр.Ямбол, целия с площ 280,75 кв.м., на стойност 2595 лв./две хиляда петстотин деветдесет и пет лв/.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договор за делба.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
в/ Предложение относно разпореждане с имоти - частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
I. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.26, чл.27, чл.69, т.3, чл.70 и следващите от Глава седма от НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол, продава чрез търгове с тайно наддаване следните обекти - частна общинска собственост:
1. Общинска земя с площ 3160 кв.м., съставляваща парцел VII в кв.151(до "Тракия " ООД) по плана на индустриален квартал на гр.Ямбол с начална офертна цена 19 215 лева.. Имота е актуван за общинска собственост с Акт № 124 от 10.03.2000год.
2. Общинска земя с площ 3640 кв.м., съставляваща парцел VIII в кв.151 (до "Тракия " ООД) по плана на индустриален квартал на гр.Ямбол с начална офертна цена 22 135 лева.Имота е актуван за общинска собственост с Акт № 125 от 10.03.2000год.
3. Общинска земя с площ 3575 кв.м., съставляваща парцел X в кв.118, на ул."Индже войвода" (до "Кабиле" ООД) по плана на гр.Ямбол с начална офертна цена 30 785 лв. Имота е актуван за общинска собственост с Акт № 157 от 27.06.2000год
4. Общинска земя с площ 360 кв.м., съставляваща парцел X в кв.6, на ул."Дружба" по плана на гр.Ямбол с начална офертна цена 3330 лв. Имота е актуван за общинска собственост с Акт № 157 от 27.06.2000год
II.Упълномощава Кмета на Община Ямбол да организира търговете с тайно наддаване по реда на Глава седма на НРПУРОИ.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
г/ Предложение относно монтиране радиоустройства на кулата на хълм Боровец.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
I. На основание чл.17,ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол дава разрешение за монтиране радиоустройства на кулата на хълм Боровец а именно: решетъчна антена с размери 115х60 см. = 0.69 кв.м. и кутия с размери 27х22х11 см. = 0.0065 куб.м.
II. Упълномощава Кмета да подпише договор за наем съгласно чл.17,ал.1 на НРПУРОИ на ОбС-Ямбол за срок от 3 години и месечна наемна цена 30.00 лева без ДДС.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
д/ Предложение относно удължаване срока на наемен договор на Областно пътно управление Ямбол за ползване кулата на хълм Боровец.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Продължава срока на сключения договор за наем № 1006/25.09.96 г. с още 5 /пет/ години и упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи Анекса към Договора за наем при посочените условия.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
е/ Предложение относно разпореждане с общински имот, отреден за Бензиностанция.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се извърши продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ парцел I, кв.13 по плана на гр.Ямбол в ж.к. "Диана" с площ 2400 кв.м., отреден за бензиностанция чрез конкурс при следните условия:
а) начална продажна цена на правото на собственост на имота-левовата равностойност на 50 000 щатски долара по курса на БНБ в деня на плащане
б) бизнес-програма за развитие на дейността
- предвиждани инвестиции - не по-малко от 600 000 щатски долара;
- срок за изграждане - не повече от шест месеца след получаване на строителното разрешение и изместване на подземните комуникации и временния пазар;
- изместване от инвеститора за негова сметка на временния пазар на място или места посочени от Община Ямбол;
- внедряване на допълнителни системи за засмукване на бензиновите пари и отработените газове;
- разкриване на нови работни места - не по-малко от 10 места;
в) предоставяне средства на Община Ямбол за изграждане на инженерната инфраструктура и благоустрояване в града - не по-малко от 50 000 щатски долара;
г) предложения за спонсориране дейността на спортни клубове, културни учреждения, здравни и просветни заведения - ежемесечно за срок не по-малък от три години;
д) срокове за плащания
- по т."а" - 10% при спечелване на конкурса, а останалата част при прехвърляне на собствеността след получаване на строително разрешение;
- по т."в" - 50% при получаване на строителното разрешение и 50% при прехвърляне на собствеността;
е) приоритетни са условията по букви "а" "в" "г", като съотношението между тях е 0,60:0,35:0,05;
2. Възлага на кмета на Община Ямбол да организира провеждането на конкурса и сключи договор със спечелилия участник.
3. Определя за членове на конкурсната комисия следните общински съветници:
- Пенчо Пенев - председател на ПК БФ
- Миглена Доненчева - председател на ПК ОИСД
- Димитър К.Димитров - председател на ПК ОРЗ
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
ж/ Предложение относно разпореждане с общински имот на ул."Ресен" № 2А.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Отменя решението на ОбС - гр.Ямбол от десетата редовна сесия от 7,14.04.2000г. по т.13, подточка 2.("Предоставя сградата на ул-"Ресен" № 2А, бивша ЦДГ № 10 на Пневмофтизиатрично отделение").
2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.3 ал.2 от ЗОС и чл.2 ал.2 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, обявява недвижим имот на ул."Ресен" № 2А за частна общинска собственост, поради отпадналата необходимост да има предназначението по чл.3 ал.2 от ЗОС (публична общинска собственост).
3. На основание чл.16 ал.1 от НРПУРОИ, недвижимият имот на ул."Ресен" № 2А да се отдаде под наем чрез конкурс, по реда на глава седма от Наредбата, за срок от 5(пет) години.
4. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да организира конкурса при условията на т.3.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
з/ Предложение относно молба на Фондация "Св.Св.Богородица" Ямбол за учредяване отстъпено право на строеж за построяване на църковен храм върху общинска земя.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Безвъзмездно учредява право на строеж върху 350 кв.м. на Църковното настоятелство при храм "Света Богородица" върху отредения парцел за строителство между улиците "Галиполи" и "Ксанти" за построяването на православния храм "Света Богородица".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
и/ Предложение относно предоставяне на общински нежилищни имоти за клубни бази на партии и организации.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. На основание чл.17 ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, отдава под наем на Мото клуб "Ямболските ездачи", помещение с площ от 153 кв.м. на ул."Серес" № 15, кв."Аврен", за офис и клубна дейност за срок от три години.
ІІ. Упълномощава Кмета да подпише договор за наем, с наемна цена съгласно т.49 от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
й/ Предложение от Георги Кондов Георгиев относно предоставяне помещение на ПЛРС "Хан Тервел".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за предоставяне помещение на ПЛРС "Хан Тервел".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
к/ Молба от Калинка Люцканова Гърдева за закупуване на къща на ул."Стефан Караджа" № 79.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за продажба на общински имот находящ се на ул."Ст.Караджа" 79 на Калинка Гърдева.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
л/ Предложение от ЕТ "Фото видео къща Гърбачев" за замяна на апартамент в ЦГЧ с незастроен терен с пл. №2652 и 2646.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за замяна на апартамент в ЦГЧ, собственост на Георги Гърбачев с незастроен терен с пл. № 2652 и 2646.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
м/ Предложение от БНР за удължаване срока на наемен договор за помещение - кореспондентски пункт.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Изменя сключения договор за наем като продължава срока му с още 3 (три) години.
Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи анекса към договора за наем във връзка с неговия срок.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
н/ Молба от Г. Каназирев за закупуване на имот общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за закупуване на имот на ул."Видин" №19 имот 2771 в парцел ІІІ, кв.103 по плана на града на Генчо Каназирев.