Двадесет и деветата сесия
проведена на 28.09.2001 г.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Отмяна на решения от ХХVІІІ сесия на ОбС Ямбол и вземане на нови решения.
а/ Т.13 - "Общинска банка".
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
б/ Т.15 "в" - Продажба общински терени.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
в/ Т.15 "г" - Фирма "Цифрови системи".
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
г/ Т.15 "и" - Помещение мотоклуб "Ямболските ездачи".
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
2. Предложение относно даване съгласие за приемане на нови съдружници в "Еко инженеринг" ООД.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
3. Предложение за изменения и допълнения на НРПУРОИ.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
4. Предложение за приемане на Общинска програма за работа с ромите - Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
5. Предложение относно създаване на Обществен съвет за оказване на съдействие и помощ при осъществяване на дейностите по социално подпомагане при Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
6. Предложение за ЧИ на ЗРП в кв.85, парцел І с оглед продажбата му по чл.27 от НРПУРОИ.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
7. Предложение за откриване процедура за приватизация и извършване на маркетинг на обект банка на пл."Освобождение" /бивша "Кредитна банка"/.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
8. Предложение относно провеждане на маркетинг за продажба на "Комуналуниверс" ЕООД, "Дианабус" ЕООД и "Полисстрой" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
9. Предложение за избор на експерт счетоводител на "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
10. Предложения за придобиване общинска собственост:
а/ Безвъзмездно прехвърляне на Община Ямбол собственост върху недвижим имот - държавна собственост на основание чл.54 от ЗДС.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
б/ Деактуване на недвижим имот /СПТУ по транспорт/ на ул."Мир" 32.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
11. Предложения за разпореждане с общинско имущество:
а/ Предложение за провеждане на търг за предоставяне право на ползване върху обект - общинска собственост "Дом за отдих Бакаджик".
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
б/ Предложение относно общински терени, върху които е отстъпено право на строеж, но не е упражнено в продължение на пет години.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
в/ Молба от Йорданка Генчева за закупуване на общински имот.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Отмяна на решения от ХХVІІІ сесия на ОбС Ямбол и вземане на нови решения.
а/ Т.13 - "Общинска банка".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Отменя решение по т.13 от ХХVІІІ редовна сесия на Общински съвет Ямбол от 27.07.2001 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЪРВА - Отмяна на решения от ХХVІІІ сесия на ОбС Ямбол и вземане на нови решения.
б/ Т.15 "в" - Продажба общински терени.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Отменя решението по т.15 б."в" от ХХVІІІ редовна сесия на Общински съвет Ямбол от 27.07.2001 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЪРВА - Отмяна на решения от ХХVІІІ сесия на ОбС Ямбол и вземане на нови решения.
в/ Т.15 "г" - Фирма "Цифрови системи".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. Отменя решение по т.15 б."г" от ХХVІІІ редовна сесия на Общински съвет Ямбол от 27.07.2001 г.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Ямбол да организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за монтиране радиоустройства на кулата на хълм Боровец, а именно: решетъчна антена с площ от 0.69 кв.м. и кутия с размери 27х22х11 см.=0.0065 куб.м. по Глава седма от НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол, при следните условия:
1. Срок на отдаване - 3 /три/ години;
2. Начална тръжна наемна цена - 30 лв. без ДДС.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЪРВА - Отмяна на решения от ХХVІІІ сесия на ОбС Ямбол и вземане на нови решения.
г/ Т.15 "и" - Помещение мотоклуб "Ямболските ездачи".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. Отменя решение по т.15 б."и" от ХХVІІІ редовна сесия на Общински съвет Ямбол от 27.07.2001 г.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Ямбол да организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 153 кв.м. на ул."Серес" №15, гр. Ямбол по Глава седма от НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол, при следните условия:
1. Предмет на дейност - офис и клубна дейност;
2. Срок на отдаване - 3 /три/ години;
3. Начална тръжна наемна цена - съгласно Приложение №1 от НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно даване съгласие за приемане на нови съдружници в "Еко инженеринг" ООД.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Дава съгласие за приемането на нови съдружници в "ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД - ОБЩИНА ТУНДЖА и "ШЕЛЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД като ОБЩИНА ТУНДЖА придобие дялове в размер на 5% от капитала на дружество - 25 дяла, а "ШЕЛЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД придобие дялове в размер на 15% от капитала на дружеството - 75 дяла.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за изменения и допълнения на НРПУРОИ.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема § 1 по предлаганите изменения.
2. Чл.17 ал.2 от НРПУРОИ се изменя, както следва:
Ежегодно, в срок до 31.01. Дирекция "ОС" изготвя Списък на свободните помещения по ал.1, който се одобрява от Кмета на Общината и се поставя на видно място в сградата на общинската администрация. Съдържанието на Списъка се актуализира ежемесечно като в него се включват освободените през периода обекти.
3. Ал.5 на чл.17 НРПУРОИ отменя.
4. Ал.6, ал.7, ал.8 на чл.17 НРПУРОИ стават съответно ал.5, ал.6, ал.7 на чл.17.
5. Приема § 3 по предложението като в ал.1 на чл.26 отпадне израза "от Кмета на общината".
6. Създава се нова ал.3 на чл.41 със следното съдържание: "Управлението на общинските жилища се извършва от "Комуналуниверс" ЕООД, съгласно сключен с Кмета на общината договор".
7. Ал.4 на чл.43 с нов текст: "Въз основа на заповедтта по ал.3 се сключва писмен наемен договор с "Комуналуниверс" ЕООД на основание договора по чл.41 ал.3".
8. Приема § 6 по предложението.
9. Приема § 7 по предложението.
10. Приема § 8 по предложението.
11. Приема § 9 по предложението.
12. Приема § 10 по предложението.
13. Приема § 11 по предложението.
като в предлаганата редакция на ал.1 и ал.2 на чл.75 думата "търга" се замени с думата "конкурса".
14. Приема § 12 по предложението.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение за приемане на Общинска програма за работа с ромите - Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема дългосрочна общинска програма за работа с ромите.
2. За мероприятиятията свързани с реализацията на програмата през 2001 г. средствата да бъдат осигурени от бюджета на дейност "Култура" към Община Ямбол.
3. С приемането на годишния бюджет на Община Ямбол за 2002 г. да се предвидят средства за реализация на програмата в рамките на 2000 лв., които да бъдат разпределени по направленията в програмата за конкретни мероприятия по реализацията й, утвърдени от създадената работна група по ромските въпроси към общинска администрация Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно създаване на Обществен съвет за оказване на съдействие и помощ при осъществяване на дейностите по социално подпомагане при Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Учредява Обществен съвет за оказване на съдействие и помощ при осъществяване на дейностите по социално подпомагане при Община Ямбол в състав:
1. Митко Филипов - представител на Ротари клуб;
2. Димитър Лилов - директор на ТМТ и зам.председател на градското училищно настоятелство.
3. Николина Атанасова - специалист работа с малцинствата при Община Ямбол.
4. Кръстина Атанасова - координатор на съюза на инвалидите гр.Ямбол.
5. Илия Иванов - общински съветник.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за ЧИ на ЗРП в кв.85, парцел І с оглед продажбата му по чл.27 от НРПУРОИ.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Задължава общинската администрация да извърши процедурите по изменение на ЗРП - частично в кв.85 за парцел І с оглед продажбата му по чл.27 на НРПУРОИ.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за откриване процедура за приватизация и извършване на маркетинг на обект банка на пл."Освобождение" /бивша "Кредитна банка"/.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Включва в Програмата за приватизация за 2001 год. обект: банка, находяща се на пл. "Освобождение" (бивша "Кредитна банка").
2. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 3, ал.1, т.4 от ЗППДОП открива процедура за приватизация на обект: банка, находяща се на пл. "Освобождение" (бивша "Кредитна банка").
3. Възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши маркетинг за предстояща продажба на обект: банка, находяща се на пл. "Освобождение" (бивша "Кредитна банка"). Оповестяването да се извърши чрез :
а) публикуване на Информационна карта (Приложение 1) в един централен, един местен вестник и в сайта на общината в Интернет;
б) предоставяне на информация на Агенцията за чуждестранни инвестиции, Българска стопанска камара, Търговско-промишлена палат , бюлетини и др.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно провеждане на маркетинг за продажба на "Комуналуниверс" ЕООД, "Дианабус" ЕООД и "Полисстрой" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши маркетинг за предстояща продажба на "Комуналуниверс" ЕООД, "Дианабус" ЕООД " и "Полисстрой" ЕООД .
2. Оповестяването да се извърши чрез :
а) публикуване на Информационна карта (Приложение 1) за всяко предприятие в един централен, едни местен вестник и в сайта на общината в Интернет;
б) предоставяне на информация на Агенцията за чуждестранни инвестиции, Българска стопанска камара, Търговско-промишлена палата, бюлетини и др.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение за избор на експерт счетоводител на "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Избира за одитор на "ДКЦ - 1 Ямбол" ЕООД Стоян Стоянов.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложения за придобиване общинска собственост:
а/ Безвъзмездно прехвърляне на Община Ямбол собственост върху недвижим имот - държавна собственост на основание чл.54 от ЗДС.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Задължава Кмета на Община Ямбол да направи искане на основание чл.54 от ЗДС до Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху недвижим имот: Автополигон в ръкава на р.Тунджа.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да подпише договора за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имота описан в пункт първи.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложения за придобиване общинска собственост:
б/ Деактуване на недвижим имот /СПТУ по транспорт/ на ул."Мир" 32.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Предлага на Областен управител на област с административен център Ямбол, съобразно законовите правомощия по ЗДС, да предложи извършване промяна в статута на недвижимия имот на ул."Мир" 32, ползван от СПТУ по транспорт и Спортно училище - Ямбол.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да започне процедура по деактуване на недвижим имот, находящ се на ул."Мир" 32, от държавна в общинска собственост за ползване от Спортно училище-Ямбол, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
а/ Предложение за провеждане на търг за предоставяне право на ползване върху обект - общинска собственост "Дом за отдих Бакаджик".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.21,ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол обявявя търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на ползване върху обект - частна общинска собственост "Дом за отдих Бакаджик", за срок от 10 години, с начална месечна наемна цена 2814 ( Две хиляди осемстотин и четиринадесет) лева при следните условия:
- извършване на ремонт, по одобрен от Общината Проект за ремонтно-възстановителни работи , осигуряващ нормалното функциониране на сградата, в срок от 24 месеца от подписване на договора.
- Приоритетно ползване на обекта от общините в областта - Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово;
- Спазване на екологичните изисквания и опазването на околната среда
- Други , определени с тръжната документация.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да организира търга по реда на условията по точка 1.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
б/ Предложение относно общински терени, върху които е отстъпено право на строеж, но не е упражнено в продължение на пет години.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Упълномощава Кмета на общината да организира и проведе подготовката за ново разпореждане с осовободените общински терени, върху които е погасено правото на строеж и внесе предложение в Общински съвет.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
в/ Молба от Йорданка Генчева за закупуване на общински имот.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за продажбата на правото на собсвеност в парцел І кв.15 по плана на гр.Ямбол на СД "Даница 9 - Генчева и Сие".