Tридесет и седмата сесия
проведена на 21.06.2002 г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Отмяна на решение от ХХХVІ-та сесия на ОбС Ямбол по т.16 буква в/. относно допълнително право на строеж на Георги Христов.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
2. Предложение относно даване име на Младежки дом Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
3. Предложение за удостояване с Наградата на Ямбол във връзка с Деня на Ямбол - 24 юни /Свети дух/ 2002г.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
4. Предложение за удостояване с награда в областта на спорта във връзка с Деня на Ямбол - 24 юни /Свети дух/ 2002г.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
5. Предложение относно промяна числеността на персонала, средствата за работна заплата и бюджета на Общинска служба за социално подпомагане - Ямбол за 2002 година.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
6. Предложение за провеждане на конкурси за възлагане обслужването на автобусните линии от областната и републиканската транспортни схеми - квота в Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
7. Предложение относно приключване ликвидацията на "Кристал в ликвидация" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
8. Предложения за персонални пенсии.
а/ Георги Атанасов Цанков.
б/ Мариела Койчева Коева.
в/ Наджие Селятинова Алиева и Зюмбюла Слятинова Алиева.
ВНОСИТЕЛ: ПК "ОРЗ"
9. Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
а/ Предложение относно изграждането на "Цветен пазар" зад Исторически музей - източна страна на пл."Освобождение".
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
б/ Терени в кв."Аврен", ж.к."Г.Бенковски" и ЦГЧ кв.84 и кв.85.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
в/ Терени в ЦГЧ кв.69 ул."Иван Вазов".
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
г/ Предложение относно отреждане на терен за вододайна зона за промишлени нужди.
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
д/ Предложение относно срок на ползване на недвижим имот - публична общинска собственост на ул."Българка" № 20 /РЦЗ/.
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
е/ Предложение относно предоставяне безвъзмездно за ползване и управление паркинга пред Гробищен парк на "Обреден комплекс" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: П.Чакъров
ж/ Предложение за прекратяване съсобственост чрез продажба на общинската част на недвижим имот на ул."Преслав" № 130.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
з/ Предложение за преместване на Детски отдел на бибилотека "Г.Раковски" от сградата на общината.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
и/ Предложение за замяна на отстъпено право на строеж в ж.к."В.Левски" на Филип Филипов.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
к/ Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Ямбол и Георги Гошев.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
л/ Предложение за извършване на експертна оценка и продажба на водоем в местността "Покрития кладенец".
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
м/ Предложение за изменение РП на част от кв.165 по плана на Промишлена зона на гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
н/ Предложение за предоставяне право на управление на БЧК върху обект на пл."Страшимир Кринчев" гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Отмяна на решение от ХХХVІ-та сесия на ОбС Ямбол по т.16 буква в) относно допълнително право на строеж на Георги Христов.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Отменя свое решение от ХХХVІ-та сесия по т.16 буква в/. относно допълнително право на строеж на Георги Христов.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно даване име на Младежки дом Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Дава името Георги Братанов на Младежки дом Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за удостояване с Наградата на Ямбол във връзка с Деня на Ямбол - 24 юни / Свети дух/ 2002 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Удостоява с Наградата на Ямбол художника Павел Бакалов по случай 70 години от рождението му, за неговото дългогодишно и трайно творческо присъствие в културния живот на Ямбол, за съществения му принос в изобразителното изкуство.
2. Удостоява с Награда на Ямбол Професионален баскетболен клуб "Ямболгаз" за изключителния му принос за развитите на баскетбола в Ямбол и за завоюването на шампионската титла на България за 2002 г.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение за удостояване с награда в областта на спорта във връзка с Деня на Ямбол - 24 юни /Свети дух/ 2002 г.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Удостоява с награда за постижения в областта на спорта по случай навършването на 50 години и в чест на Деня на Ямбол - 24 юни г-н Димитър Минчев.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно промяна числеността на персонала, средствата за работна заплата и бюджета на Общинска служба за социално подпомагане - Ямбол за 2002 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Определя числеността на персонала, средните месечни брутни работни заплати и средствата за тях през 2002 г. по дейности във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", съгласно Приложение № 1.
2. Разпределя отпуснатите с писмо № ФО-17 от 9.05.2002 г. на Министерството на
финансите средства в размер на 43 425 лв. по дейности и параграфи на единната бюджетна класификация, съгласно Приложение № 2.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за провеждане на конкурси за възлагане обслужването на автобусните линии от областната и републиканската транспортни схеми - квота в Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се възложат за обслужване превозите по автобусните линии от областната и републиканската транспортни схеми - квота Община Ямбол.
2. За възлагането на превозите по автобусните линии от областната и републиканската транспортни схеми - квота Община Ямбол да се проведат конкурси по линии и пакети линии съгласно разпределението - приложение № 1.
3. Определя състав на комисията за провеждане на конкурснте и за оценка на постъпилите предложения съгласно приложение № 2.
4. Определя за изпълнение автобуси, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица (клас Б1 и В1) автобусните линии под № І от разпределението - "Пакет от 34 автобусни линии".
С превозите по тези линии с автобуси от клан Б1 и В1 се осигурява процента курсове по междуселищните линии за изпълнение с автобуси от тези класове съгласно изискванията на Наредба № 2 както следва:
- 2002 - 2003 г. - 10 % от общия брой курсове по линиите от общинската транспортна схема, междуобщинските и междуобластните линии от квотата на общината;
- 2004 г. - 15 % от общия брой курсове;
- 2005 г. - 25 % от общия брой курсове
- 2006 г. - 35 % от общия брой курсове.
Процента на изпълнение на курсовете с автобусни от клас Б1 и В1 се
осигурява не по отделни линии, а като процент от всички курсове в пакета линии. Допуска се изпълнение на курсовете по заявка от населените места, спирки в пакета линии, според техническите възможности на превозвача.
5. Утвърждава критерии, начин на оценка и класиране на кандидатите при провеждането на конкурсите съгласно приложение № 3.
6. Приема съдържанието на документацията за участие в конкурса съгласно приложение № 4.
7. Приема елементите на документацията за участие както следва:
- пълно описание на предмета на конкурса - приложение № 5;
- изисквания към кандидатите и техническите условия към превозните средства - приложение № 6;
- образец на предложението - приложение № 7;
- списък на задължителните документи, които се прилагат - приложение № 8;
- проект за договор - приложение № 9..
8. Определя цена от 50 лв без ДДС за закупуване на документацията за участие в конкурса.
9. Приема Правила, ред и условия за провеждане на конкурса - приложение № 10
10. Определя гаранции за участие в конкурсите както следва:
- за отделна линия от областната транспортна схема - 100 лв.;
- за отделна линия от републиканската транспортна схема - 250 лв.
- за пакет от 2 до 10 линии - 350 лв.;
- за пакет над 10 линии - 500 лв.
11. Определя такса за участие в конкурсите от 30 лв. без ДДС
12. Промени по автобусните линии от пакета линии № І от схемата на Община "Тунджа", технологично свързани и осигуряващи превоза на ученици, вкл. откриване и закриване на линии да се възлагат на превозвача със сключен договор по настоящия конкурс.
13. Превозните договори да се сключат за срок от 5 години.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приключване ликвидацията на "Кристал в ликвидация" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема баланса и отчета за приходите и разходите за 2001 г.
2. Задължава ликвидатора да предприеме действия за заличаване на дружеството.
3. Остатъка от парични средства да бъдат преведени по сметка 5010002530, банков код 13074410 Общинска банка - Община Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Предложения за персонални пенсии.
а/ Георги Атанасов Цанков.
б/ Мариела Койчева Коева.
в/ Наджие Селятинова Алиева и Зюмбюла Слятинова Алиева.
ВНОСИТЕЛ: ПК "ОРЗ"

Общински съвет РЕШИ:
1. Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсии на Георги Атанасов Цанков ЕГН 8801174361 от гр.Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 26.
2. Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Мариела Койчева Коева ЕГН 9811039057 от гр.Ямбол, жил. к-с "Хале"9-Б-37.
3. Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонални пенсии на Наджие Селятинова Алиева ЕГН 9406309071 и Зюмбюла Селятинова Алиева ЕГН 9603119054 от гр.Ямбол, ул. "Сакар планина" № 27.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
а/ Предложение относно изграждането на "Цветен пазар" зад Исторически музей - източна страна на пл."Освобождение".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Одобрява списъка на обектите, които първоначално се отдават под наем, а именно: 9 броя общински обекти - павилионен тип с площ на всеки един от тях от 8.00 кв.м., находящи се зад Исторически музей - източна страна на пл."Освобождение".
2. Упълномощава кмета на Общината да организира провеждането на търговете по реда на Глава седма от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
б/ Терени в кв."Аврен", ж.к."Г.Бенковски" и ЦГЧ кв.84 и кв.85.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.26, чл.27 от НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол, продава чрез търгове с тайно наддаване следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
1. Квартал "Аврен"
1.1. Общинска земя с площ 350 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХІV, кв.1А по плана на гр.Ямбол, кв."Аврен", при граници на имота:ул."Гр.Игнатиев", УПИ ХІII-944, УПИ VІІІ-936, УПИ ХV-933,934. Отреждане- индивидуално жилищно строителство.Триетажно застрояване.Начална офертна цена 3250 лева.
1.2. Общинска земя с площ 400 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ІІ, кв.16, по плана на гр.Ямбол, кв."Аврен", при граници на имота: ул."Драма", УПИ І-детска градина, УПИ VІІІ-1277,1278, УПИ ІІІ-1271. Отреждане- индивидуално жилищно строителство.Четириетажно застрояване. Начална офертна цена 3700 лв.
1.3. Общинска земя с площ 465 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХV, кв.32, по плана на гр.Ямбол, кв."Аврен", при граници на имота: ул."Гр.Игнатиев", УПИ VІІІ-поща, УПИ-ХІV, УПИ ХVІ. Отреждане- индивидуално жилищно строителство. Дву и четириетажно застрояване. Начална офертна цена 4300 лв.
1.4. Общинска земя с площ 465 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХVІ, кв.32, по плана на гр.Ямбол, кв."Аврен", при граници на имота: ул."Гр.Игнатиев", УПИ ХV, УПИ-ХІІІ, УПИ ХVІІ. Отреждане- индивидуално жилищно строителство. Дву и четириетажно застрояване. Начална офертна цена 4300 лв.
2. ж.к. "Г.Бенковски"
2.1. Общинска земя с площ 430кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ІІІ, кв. 76 А, по плана на гр.Ямбол, ж.к."Г.Бенковски", при граници на имота:улица, улица,УПИ ІІ, УПИ ІV. Отреждане-сграда за обществени нужди. Двуетажно застрояване. Начална офертна цена 3900 лв.
3. Централна градска част
3.1. Общинска земя с площ 312 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имотVІ, кв.84, по плана на ЦГЧ гр.Ямбол, при граници на имота: ул."Г.С.Раковски", бул."Вл.Заимов", УПИ VІІобщ., УПИ VІІІ-3453, УПИ V-3451. Отреждане-индивидуално жилищно строителство.Четириетажно застрояване + магазини.. Начална офертна цена 3220 лв.
3.2. Общинска земя с площ 300 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот , кв., по плана на ЦГЧ гр.Ямбол, при граници на имота:УПИ ІІ, УПИ ІV, УПИ ХІ, улица. Отреждане-индивидуално жилищно строителство. Четириетажно застрояване + магазини. Начална офертна цена 3100 лв.
3.3. Общинска земя с площ 90 кв.м., съставляваща застроително петно за обществена сграда, на калкан към УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.85, по плана на ЦГЧ гр.Ямбол, при граници на имота: ул."Гр.Игнатиев",УПИ ІХ, УПИ VІІІ. Отреждане-обществено обслужване. Едно и двуетажно застрояване. Начална офертна цена 930 лв.
II. Кмета на Община Ямбол да организира търговете с тайно наддаване по реда на Глава седма на НРПУРОИ.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
в/ Терени в ЦГЧ кв.69 ул."Иван Вазов".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
I. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.26 и чл.30 от НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол, учредява чрез търгове с тайно наддаване, отстъпено право на строеж върху недвижими имоти-частна общинска собственост:
1. Централна градска част
1.1. Отстъпено право на строеж за ЗП 220 кв.м. и РЗП 820 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 1, в УПИ ІІ, кв.69 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: УПИ І-3805, улица, застроително петно № 2, ул. "Ив.Вазов". Пететажно застрояване. Начална тръжна цена 6100 лв.
1.2. Отстъпено право на строеж за ЗП 188 кв.м. и РЗП 788 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 2, в УПИ ІІ, кв.69 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: застроително петно № 1, улица, застроително петно № 3, ул."Ив.Вазов".Пететажно застрояване. Начална тръжна цена 6300 лв.
1.3. Отстъпено право на строеж за ЗП 188 кв.м. и РЗП 788 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 3, в УПИ ІІ, кв.69 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: застроително петно № 2, улица, застроително петно № 4, ул."Ив.Вазов". Пететажно застрояване. Начална тръжна цена 6300 лв.
1.4. Отстъпено право на строеж за ЗП 220 кв.м. и РЗП 820 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 4, в УПИ ІІ, кв.69 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: застроително петно № 3, улица, пешеходна зона, ул."Ив.Вазов". Пететажно застрояване. Начална тръжна цена 6100 лв
II. Кмета на Община Ямбол да организира търговете с тайно наддаване по реда на Глава седма на НРПУРОИ.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
г/ Предложение относно отреждане на терен за вододайна зона за промишлени нужди.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема предложението за изменение на ЗРП (ПРЗ) на кв.160 по плана на гр.Ямбол - Промишлена зона, като се обособява урегулиран поземлен имот за вододайна зона за промишлени нужди.
2. Възлага на Кмета на Общината да разпореди извършването на необходимите процедури по изменението на ЗРП на кв.160 съгласно изискванията на ЗУТ.
3. Упълномощава Кмета на Общината след влизане в сила на ЗРП на кв.160 да организира провеждането на търг за продажба на УПИ в кв.160. по реда на чл.26, ал.1 и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет гр.Ямбол при следните условия:
- Предназначение на УПИ в кв.160 с площ от 445.00 кв.м - вододайна зона за промишлени нужди;
- Вид на търга - търг с явно наддаване;
- Начална тръжна цена - 2705.60 лв.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
д/ Предложение относно срок на ползване на недвижим имот - публична общинска собственост на ул."Българка" №20 /РЦЗ/.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.13, ал.6 от НРПУРОИ на Общински съвет - Ямбол , предоставя безвъзмездно право на ползване на недвижим имот - публична общинска собственост на РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ , гр.ЯМБОЛ, находящ се на ул."Българка" №20, за срок от 3 ( три) години, считано от 1.06.2002 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договор с Директора на Районен център по здравеопазване , гр.Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
е/ Предложение относно предоставяне безвъзмездно за ползване и управление паркинга пред Гробищен парк на "Обреден комплекс" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.15, ал.2 от НРПУРОИ предоставя безвъзмездно за ползване и управление част от паркинга пред Гробищния парк ограничен от гробищната ограда на изток, паркинг на запад, край на гробищната ограда на север и вход на гробищата от юг на "Обреден комплекс" ЕООД, гр.Ямбол.
2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор с управителя на общинското дружество "Обреден комплекс" ЕООД, гр.Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
ж/ Предложение за прекратяване съсобственост чрез продажба на общинската част на недвижим имот на ул."Преслав" № 130.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Отказва прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част на недвижим имот на ул."Преслав" № 130.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
з/ Предложение за преместване на Детски отдел на бибилотека "Г.Раковски" от сградата на общината.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Предоставя за ползване на детски отдел при библиотека"Г.Раковски" една стая на етажа - 15.08 кв.м. и четири стаи в сутерена с обща площ 73.96 кв.м. в сградата на ул."Цар Иван Шишман" № 4а.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
и/ Предложение за замяна на отстъпено право на строеж в ж.к."В.Левски" на Филип Филипов.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, учредява на Филип Боянов Филипов право на строеж върху 60 кв.м. общинска земя, съставляващо застроително петно № 38, находящо се в гр.Ямбол, ж.к. "Хале", включено в УПИ I, квартал 24, по плана на гр.Ямбол, при граници на застроителното петно: застроително петно 55, зелени площи, застроително петно 1 Б, паркинг. За уравняване на стойността на вещните права да се заплати сумата 70 лв.
2. Упълномощава Кмета на община Ямбол да сключи договор.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
к/ Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Ямбол и Георги Гошев.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот между Община Ямбол и Георги Иванов Гошев, чрез доброволна делба като Георги Иванов Гошев получава в дял УПИ ІІ- 2579, в кв.35 А по плана на гр.Ямбол, целия с площ 290 кв.м., ведно със застроената в същия масивна жилищна сграда със застроена площ 66,01 кв.м. и избено помещение със застроена площ 53,48 кв.м., при граници на УПИ: ул."Ст.Караджа", УПИ ІІІ 2580, УПИ І 2578, ул."Еркесия". За уравняване на дяловете Георги Иванов Гошев да заплати сумата 2992.80 лв. /две хиляди деветстотин деветдесет и два лв. и осемдесет ст./.
2. Кмета на Община Ямбол да сключи договор за прекратяване на съсобствеността.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
л/ Предложение за извършване на експертна оценка и продажба на водоем в местността "Покрития кладенец".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Възлага на кмета на Община Ямбол организацията за извършване на експертна оценка от експерт-оценител.
2. След определяне цената от експерт-оценител да проведе търг с явно наддаване за продажба на имота.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
м/ Предложение за изменение РП на част от кв.165 по плана на Промишлена зона на гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Допуска да се извърши промяна на Застроителния и регулационен план (ПРЗ) на част от кв.165 по плана на Промишлена зона гр.Ямбол като от площите за озеленяване в УПИ ІІІ се обособят УПИ за жил.блок 21 и 22 и тяхното запазване по застроителния план.
2. Дирекция "ТУР" да извърши нужните процедури съгласно изискванията на ЗУТ.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
н/ Предложение за предоставяне право на управление на БЧК върху обект на пл."Страшимир Кринчев" гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Отменя решение на 18-та сесия на Общински съвет - Ямбол/ 21.02.2002 - 14.06.2002 г. по т.11 за предоставяне право на управление на Стрелкови клуб" Десет" , представлявано от Желязко Тодоров Желязков, върху обект "Супермаркет", находящ се на пл."Стр.Кринчев", гр.Ямбол.
2. На основание чл. 12 , ал.2 от Закона за общинска собственост и чл.17, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Ямбол, предоставя безвъзмездно право на управление на БЧК - регион Ямбол, върху обект - частна общинска собственост , "Супермаркет" , находящ се на ул."Стр.Кринчев",№ 3, гр.Ямбол, с обща застроена площ 908 кв.м., за срок от 10 (десет) години.
3. Упълномощава Кмета на община Ямбол да сключи договор за предоставяне правото на управление.

Description: http://yambol.bg/img/top_of_page.gif