Tридесет и осмата сесия
проведена на 26.07.2002 г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1.Обръщение от д-р Панайот Попов - общински съветник ОбС Ямбол.
2. Информация за текущото изпълнение на сборния бюджет на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2002 г., промяна числеността на персонала и средствата за работна заплата по бюджета на Община Ямбол за 2002 г.
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
3. Предложение относно ползване на инвестиционен кредит от ОББ-клон Ямбол с цел финансиране проект за енергийна ефективност за Община Ямбол "Газификация на обекти на общинска издръжка - ІІІ етап - ІІ част гр. Ямбол".
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
4. Отчет и анализ на финансово счетоводната дейност на общинските дружества за 2001 година.
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
5. Декларация на ГС от ДЛ относно решения на Общински съвет Ямбол.
ВНОСИТЕЛ:Хр.Христов
6. Предложение за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и общинската администрация на Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ:Ст.Лазаров
7. Предложение за одобряване Протокол № 1 от 25.06.2002г. на ПК "Тунджа Ямбол" при област Ямбол.
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
8. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за транспортно обслужване на населението.
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
9. Предложение за поставяне на публично място в гр.Ямбол на паметна плоча-барелеф на Румяна Узунова.
ВНОСИТЕЛ:Ст.Лазаров
10. Предложение за персонална пенсия на Асен Маринов Милев.
ВНОСИТЕЛ:ПК "ОРЗ"
11. Предложение относно определяне туристическа такса за ползване на средство за подслон и място за настаняване.
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
12. Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
а/ Предложение относно изграждането на тоалетни до "Цветен пазар" зад Исторически музей - източна страна на пл."Освобождение".
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
б/ Предложение относно предоставяне на имот-публична общинска собственост на Фондация "Социална защита на ромите в България" за социален и здравен център.
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
в/ Предложение относно предоставяне на имот-частна общинска собственост за ползване от Стрелкови клуб "Десет" гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
г/ Предложение за продажба на общински земеделски земи в местността "Покрития кладенец".
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
д/ Предложение относно предоставяне на помещение с право на ползване на ТД "Бакаджик" гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ:М.Саллакова
е/ Молба от Величка Цонева Бумбалова за наемен договор на обект Кафе аперитив Безистен - Запад.
ВНОСИТЕЛ:Ст.Лазаров
ж/ Молба от Тодорка Димитрова Димитрова за замяна на жилище.
ВНОСИТЕЛ:Ст.Лазаров
з/ Молба от Жана Димова Михайлова относно отстъпено право на строеж върху общински терен.
ВНОСИТЕЛ:Ст.Лазаров
и/ Предложение за замяна и прекратяване на съсобственост между Община Ямбол и Кера Анкова, Господин Славов и Пенка Дончева.
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
к/ Предложение относно право на строеж на Г.Христов.
ВНОСИТЕЛ:Ст.Лазаров

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Обръщение от д-р Панайот Попов - общински съветник ОбС Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: П. Попов

Общински съвет РЕШИ: Приема обръщението да се оформи като декларация на Общинския съвет.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Информация за текущото изпълнение на сборния бюджет на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2002 година, промяна числеността на персонала и средствата за работна заплата по бюджета на Община Ямбол за 2002 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на община Ямбол за първото шестмесечие на 2002 година.
2. Утвърждава плана и отчета на извънбюджетните сметки и фондове по видове съгласно Приложения № № 3,4.
3. Утвърждава актуализирания план и отчета на фонд "Дарение" по второстепенни разпоредители съгласно Приложения № № 5,6.
4. Определя числеността на персонала, средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и средствата за работна заплата за 2002г. на дейностите финансирани от общинския бюджет като се спазват разчетените от съответните министерства, съгласно Приложение № 1.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно ползване на инвестиционен кредит от ОББ-клон Ямбол с цел финансиране проект за енергийна ефективност за Община Ямбол "Газификация на обекти на общинска издръжка - ІІІ етап - ІІ част гр.Ямбол".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Дава съгласие за ползване на банков кредит за инвестиционни цели в размер на 150000.00 лева от ОББ-клон Ямбол.
2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор със ОББ-клон Ямбол при следните условия:
- срок за погасяване на кредита - 3 (три) години, в т.ч. гратисен период 8 (осем) месеца;
- условия на кредита съгласно приложение (писмо на ОББ клон Ямбол изх.№ 10-3339 от 25.07.2002г.);
3. Определя следните обекти - частна общинска собственост за обезпечаване на кредита:
- помещение на ул."Страхил" №25 със застроена площ 273.11 кв.м с експертна оценка от ОББ-клон Ямбол 60 000 лв.;
- помещение на ул."Тракия" кв."Аврен" със застроена площ 146.89 кв.м с експертна оценка от ОББ-клон Ямбол 40 000 лв.;
- помещение на пл."Стр.Кринчев" със застроена площ 86.40 кв.м с експертна оценка от ОББ-клон Ямбол 30 000 лева;
- помещение на ул."Д.Благоев" №17 със застроена площ 104.00 кв.м с експертна оценка от ОББ-клон Ямбол 30 000 лева;
- помещение на пл."Стр.Кринчев" със застроена площ 170.00 кв.м с експертна оценка от ОББ-клон Ямбол 40 000 лева;
- помещение на ул."Серес" № 15 със застроена площ 170.40 кв.м. с експертна оценка от ОББ клон Ямбол 50 000 лв.
- помещение на ул."Серес" № 15 А със застроена площ 97.50 кв.м. с експертна оценка от ОББ клон Ямбол 30 000 лв.
- помещение на ул."Срем" със застроена площ 139.50 кв.м. с експертна оценка от ОББ клон Ямбол 24 000 лв.
4. Общинския дял за изпълнение на на проекта, в размер на 25% от искания кредит, т.е. 37500.00 лева да се осигури от общински фонд "Приватизация".
5. Задължава Кмета на общината да организира използването на кредита по предназначение.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Отчет и анализ на финансово счетоводната дейност на общинските дружества за 2001 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. ЕООД "ДИАНА БУС"
1.1. На основание чл.131 ал.1 т.3 от ТЗ и чл.8 ал.3 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2001г. на ЕООД "Диана бус".
1.2. На основание чл.53 ал.1 т.2 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества ЕООД "Диана бус" да покрие загубата за 2001г. в размер на 328 хил.лв. от "Допълнителни резерви" на баланса.
2. ЕООД "КОМУНАЛУНИВЕРС"
2.1. На основание чл.131 ал.1 т.3 от ТЗ и чл.8 ал.3 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2001 г. на ЕООД"Комуналуниверс".
2.2. На основание чл.47 ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинска част на капитала в търговските дружества задължава ЕООД "Комуналуниверс" да преведе дивиденти в размер на 25 % от балансовата печалба след данъчно облагане по сметка 3018016705 БИН 7311480008,КОД 66073019 - Данъчна служба Ямбол, ТБ "Биохим" клон Ямбол и остатъка на печалбата да се отнесе във фонд "Допълнителни резерви".
3. ЕООД "ИНФРАСТРОЙМОНТАЖ"
3.1. На основание чл.131 ал.1 т.3 от ТЗ и чл.8 ал.3 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2001г. на ЕООД "Инфрастроймонтаж".
3.2. На основание чл.47 ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинска част на капитала в търговските дружества задължава ЕООД "Инфрастроймонтаж" да преведе дивиденти в размер на 25 % от балансовата печалба след данъчно облагане по сметка 3018016705 БИН 7311480008,КОД 66073019 - Данъчна служба Ямбол, ТБ "Биохим" клон Ямбол и остатъка на печалбата да се отнесе във фонд "Допълнителни резерви".
4.ЕООД "СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР № 1-ЯМБОЛ"
4.1. На основание чл.131 ал.1 т.3 от ТЗ и чл.8 ал.3 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2001г. на ЕООД "Стоматологичен център № 1-Ямбол".
4.2. На основание чл.53 ал.1 т.2 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества ЕООД "Стоматологичен център № 1-Ямбол" да покрие загубата си в размер на 1 х.лв. от "Преоценъчен резерв" на баланса.
5.ЕООД "ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС"
5.1. На основание чл.131 ал.1 т.3 от ТЗ и чл.8 ал.3 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2001г. на ЕООД "Обреден комплекс".
5.2. На основание чл.47 ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинска част на капитала в търговските дружества задължава ЕООД "Обреден комплекс" да преведе дивиденти в размер на 25 % от балансовата печалба след данъчно облагане по сметка 3018016705 БИН 7311480008,КОД 66073019 - Данъчна служба Ямбол, ТБ "Биохим" клон Ямбол и остатъка на печалбата да се отнесе във фонд "Допълнителни резерви".
6. ЕООД "ИНВЕСТРОЙПРОЕКТ"
6.1. На основание чл.131 ал.1 т.3 от ТЗ и чл.8 ал.3 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2001г. на ЕООД "Инвестройпроект".
6.2. На основание чл.53 ал.1 т.2 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества ЕООД"Инвестройпроект" да покрие загубата за 2001г. в размер на 29 хил.лв. от "Допълнителни резерви" на баланса.
7. ЕООД "ПОЛИССТРОЙ"
7.1. На основание чл.131 ал.1 т.3 от ТЗ и чл.8 ал.3 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2001г. на ЕООД "Полисстрой".
7.2. На основание чл.47 ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинска част на капитала в търговските дружества задължава ЕООД "Полисстрой" да преведе дивиденти в размер на 25 % от балансовата печалба след данъчно облагане по сметка 3018016705 БИН 7311480008,КОД 66073019 - Данъчна служба Ямбол, ТБ "Биохим" клон Ямбол и остатъка на печалбата да се отнесе във фонд "Допълнителни резерви".
8. ЕООД "ДАМПОЛИС-АТЕЛ"
8.1. На основание чл.131 ал.1 т.3 от ТЗ и чл.8 ал.3 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2001г. на ЕООД "Дамполис-ател".
9. ЕООД "ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ"
9.1. На основание чл.131 ал.1 т.3 от ТЗ и чл.8 ал.3 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2001г. на ЕООД "Дезинфекционна станция".
10. ЕООД "ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР № 1-ЯМБОЛ"
10.1. На основание чл.131 ал.1 т.3 от ТЗ и чл.8 ал.3 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2001г. на ЕООД"Диагностично консултативен център № 1-Ямбол".
10.2. На основание чл.47 ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинска част на капитала в търговските дружества задължава ЕООД "Диагностично консултативен център № 1-Ямбол" да преведе дивиденти в размер на 25 % от балансовата печалба след данъчно облагане по сметка 3018016705 БИН 7311480008,КОД 66073019 - Данъчна служба Ямбол, ТБ "Биохим" клон Ямбол и остатъка на печалбата да се отнесе във фонд "Допълнителни резерви".
11. Задължава общинската администрация да разработи конкретни мерки и предложения за подобряване състоянието на всяко едно от дружествата по отделно в срок от 1 /един/ месец.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Декларация на ГС от ДЛ относно решения на Общински съвет Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Хр. Христов

Общински съвет РЕШИ: Сформира ВК от председателите на ПК в ОбС със задача да представи на ОбС вариант на програма за развитие на Ямбол и тематичен план за реализацията в срок до края на м.октомври 2002 г.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и общинската администрация на Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Всички ПК да дадат становище до ПК ОРЗ за следващата сесия и тя да обобщи и даде предложение пред ОбС.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за одобряване Протокол № 1 от 25.06.2002г. на ПК "Тунджа Ямбол" при област Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Одобрява Протокол № 1 от 25.06.2002г. на Поземлена комисия "Тунджа - Ямбол" при област Ямбол.
Същия да се обяви на публично място в сградата на общинската администрация достъпно за всички заинтересовани лица.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за транспортно обслужване на населението.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Отменя решение по т.11 от ХХХVІ-та сесия, проведена на 11.05.2002 г.
Общински съвет не взе решение по предложението на вносителя по т.Б.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение за поставяне на публично място в гр.Ямбол на паметна плоча-барелеф на Румяна Узунова.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Препоръчва на Фондация "Памет за жертвите на комунизма" плочата барелеф на Румяна Узунова да се постави на родната й къща.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение за персонална пенсия на Асен Маринов Милев.
ВНОСИТЕЛ: ПК "ОРЗ"

Общински съвет РЕШИ: Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Асен Маринов Милев ЕГН 9204089129 от гр.Ямбол, ж.к."Райна Княгиня" 20-Е-124.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне туристическа такса за ползване на средство за подслон и място за настаняване.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Определя такса за ползване на средствата за подслон и място за настаняване за 2003 година в размер на 0.50 лв.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
а/ Предложение относно изграждането на тоалетни до "Цветен пазар" зад Исторически музей - източна страна на пл."Освобождение".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Одобрява списъка на обектите, които първоначално се отдават под наем, а именно: 1 брой общински обект (№ 10) - павилионен тип с площ от 11.28 кв.м. находящ се зад Исторически музей - източна страна на парка на пл."Освобождение" при следните условия:
- срок на отдаване под наем - 3 (три) години;
- начална тръжна месечна наемна цена - 20.00 лв.
- такса за ползване на тоалетната от гражданите - 0.10 лв.
2. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търг по реда на Глава седма от НРПУРОИ на Общински съвет - Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
б/ Предложение относно предоставяне на имот-публична общинска собственост на Фондация "Социална защита на ромите в България" за социален и здравен център.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Предоставя за ползване част от сградата (източна необитаема и полуразрушена двуетажна част от ЦДГ"Люляците") находяща се на ул."Чая" №2 на Фондация "Социална защита на ромите в България" по реда на чл.13, ал.4 от НРПУРОИ на ОбС-Ямбол безвъзмездно при следните условия:
- срок на ползване - 5 (пет) години;
- предмет на дейност - социален и здравен център;
- ремонта да се извърши със средства и за сметка на Фондация "Социална защита на ромите в България"
2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за ползване.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
в/ Предложение относно предоставяне на имот-частна общинска собственост за ползване от Стрелкови клуб "Десет" гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Предоставя за ползване сградата находяща се на ул."Ресен" №2, гр.Ямбол на Стрелкови клуб "Десет" по реда на чл.14а, ал.1 и ал.2, т.2 от НРПУРОИ на ОбС-Ямбол безвъзмездно при следните условия:
- срок на ползване - 10 (десет) години;
- предмет на дейност - тренировъчна и състезателна дейност;
- ремонта да се извърши със средства и за сметка на Спортен Клуб "Десет", гр.Ямбол.
2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за ползване.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
г/ Предложение за продажба на общински земеделски земи в местността "Покрития кладенец".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Възлага на кмета да организира търг с явно наддаване за продажба на:
А) общинска земеделска земя имот № 000872 с ЕКАТТЕ 8737 с площ 3,608 дка - ІV категория - начин на трайно ползване - пасище, мера в местност "Покрития кладенец". Граници на имота: 000879; 000871; 000896; 000870; 000974;
Б) общинска земеделска земя имот № 000870 с ЕКАТТЕ 8737 с площ 7,8892 - ІV категория - начин на трайно ползване, пасище, мера в местност "Покрития кладенец", граници на имота : 000896; 000871; 000974; 000872.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
д/ Предложение относно предоставяне на помещение с право на ползване на ТД "Бакаджик" гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: М. Саллакова

Общински съвет РЕШИ: Предоставя безвъзмездно право на ползване на ТД "Бакаджик" Ямбол на недвижим имот, находящ се в гр.Ямбол, ул."М.Вълев" 60 /бивш клуб/, с обща площ от 92.5 кв.м. за срек от 3 /три/ години без право наемателят да извършва стопанска дейност в помещението.
При констатиране извършването на стопанска дейност в наетото помещение Община Ямбол има право едностранно и без предизвестие да прекрати наемния договор.
Упълномощава Кмета на Община Ямбол да подпише договора с ТД "Бакаджик" за недвижим имот в гр.Ямбол, ул."М.Вълев" 60 при посочените по-горе условия.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
е/ Молба от Величка Цонева Бумбалова за наемен договор на обект Кафе аперитив Безистен - Запад.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за сключване на договор с В.Бумбалова вместо прекратения с Областната управа.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
ж/ Молба от Тодорка Димитрова Димитрова за замяна на жилище.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие съгласие за замяна на апартамент, находящ се в гр.Ямбол, ж.к. "Райна княгиня" бл.20 вх.В ет.8 № 62, собственост на Тодорка Димитрова с друг имот - общинска собственост.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
з/ Молба от Жана Димова Михайлова относно отстъпено право на строеж върху общински терен.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за продажба на право на строеж върху УПИ-І-7660, 7661, 7662 в кв.98 по плана на града на Жана Михайлова.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
и/ Предложение за замяна и прекратяване на съсобственост между Община Ямбол и Кера Анкова, Господин Славов и Пенка Дончева.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се извърши замяна на общински терен в кв.152 по плана на гр.Ямбол, като Община Ямбол се задължава да прехвърли на Кера Славова Анкова, Господин Динев Славов и Пенка Динева Дончева 1403 кв.м. общинска земя, от която 31 кв.м. се включват в УПИ ХІІІ-8069, целият с площ от 1775 кв.м. и 1372 кв.м. се включат в УПИ ХІІ-8069, целият с площ от 3297 кв.м.
2. В замяна на описаното по-горе Кера Анкова, Господин Славов и Пенка Дончева се задължават да прехвърлят на Община Ямбол 906 кв.м. от собствения си ПИ № 8069, кв.152, и заплати сумата 4025,70 лв., представляващи стойността на 497 кв.м. общински терен по данъчна оценка.
3. Договора за замяна да се сключи от Кмета на Община Ямбол на основание чл.35, ал.2 от ЗОС и чл.28, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
к/ Предложение относно право на строеж на Г.Христов.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: На основание чл.38 ал.3 от ЗОС учредява на Г.Христов право на пристрояване в/у имот 3142 в кв.68 на ЦГЧ на гр.Ямбол съгласно приложения идеен проект към МС находяща се в Ямбол пл."Освобождение" бл.1 - партерен етаж.