Четиридесетата сесия
проведена на 08.11.2002 г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение за изменения и допълнения на НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
2. Предложение относно осигуряване на средства за текущи разходи за ликвидация на "Екоозон" ООД.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
3. Предложение за застраховка на обекти частна общинска собственост и промяна в списъка на обектите за газификация.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
4. Предложение относно механизъм за разпределение на средствата за субсидии за текуща дейност за вътрешноградски пътнически превоз.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
5. Предложение за приватизация на "Комуналуниверс" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
6. Предложение относно избиране управител на "Дезинфекционна станция" ЕООД Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
7. Предложение за замяна между "Кумазит строй" АД и "Инфрастроймонтаж" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
8. Предложение относно предоставяне на медицинско оборудване и обзавеждане от склада на обект "Нова болница" на "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
9. Предложение относно Музея "История на медицината" находящ се в "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
10. Предложение за промяна на решение от ХХХVІ-та сесия на ОбС Ямбол относно таксиметров превоз на пътници.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
11. Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
а/ Предложение за предоставяне помещение за нуждите на Агенцията за регионално развитие и инвестиции Ямбол.
ВНОСИТЕЛИ: Ал.Петров, Хр.Христов, Т.Михайлов
б/ Молба от наследниците на Иван Тодоров Донев за извършване на делба на недвижими имоти.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
в/ Молба от Стоян Ангелов Чобанов за замяна на жилище.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
г/ Молба от Евангелска петдесятна църква № 3 за закупуване на петно за строеж на сграда за богослужения.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
д/ Предложение относно обезщетяване и молба на Васил Дончев Иванов за извършване на делба на недвижими имоти.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
е/ Предложение за стопанисване на І-ви етаж в сградата на Дом за стари хора и домашен социален патронаж.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
ж/ Молба от колектива на бръснаро-фризьорски салон на ул."Търговска" № 56 за удължаване срок на наемен договор.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
12. Предложение относно изграждане и обзавеждане на кабинет по "Информатика и информационни технологии" по молба на МГ "Ат.Радев", Г "В.Левски" и НАОП.
ВНОСИТЕЛИ: Ал.Петров, Т.Михайлов, Ат.Карамарков
13. Предложение за попълване състава на Обществения съвет към Общинско радио гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение за изменения и допълнения на НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Не приема именения и допълнения в НРПУРОИ.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно осигуряване на средства за текущи разходи за ликвидация на "Екоозон" ООД.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Дава съгласие от набирателната сметка при общината - чужди средства на съхранение партида "Столово хранене" ЕООД да се отпусне временно на ликвидатора на "Екоозон" ООД сумата 700 лева.
2. Срокът за възстановяване на средствата изтича със срока на ликвидация.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за застраховка на обекти частна общинска собственост и промяна в списъка на обектите за газификация.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. На основание чл.9 ал.4 от ЗОС във връзка с кредита за газификация да бъдат застраховани следните обекти - частна общинска собственост:
1. Помещение, намиращо се на ул."Страхил" № 25 гр.Ямбол, АОС № 42/28.09.1998г., пазарна стойност на имота - 121936 лв.
2. Помещение, намиращо се на ул."Серес" № 15 гр.Ямбол, АОС № 151/31.05.2000г., пазарна стойност на имота - 52000 лв.
3. Помещение, намиращо се на ул."Серес" № 15 А гр.Ямбол, АОС № 152/31.05.2000г., пазарна стойност на имота - 31000 лв.
4. Магазин, намиращ се на ул."Тракия" гр.Ямбол, АОС № 76/22.07.1999г., пазарна стойност 50333 лв.
ІІ. Заменя в списъка за газификация чрез банков заем НУ "Св.Св.Кирил и Методий" с ОУ "Д.Дебелянов".
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно механизъм за разпределение на средствата за субсидии за текуща дейност за вътрешноградски пътнически превоз.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На субсидиране подлежи пробега по действащи разписания за периода, за който се предоставят субсидиите по линиите, за които са сключени превозни договори.
2. Механизма за разпределение на субсидиите при разлика в доказаните загуби на превозвачите по-голяма от 3 % е:
Субсидията за километър субсидиран пробег за периода се разпределя в съотношение, получено от процента на загубата на километър пробег на всеки превозвач спрямо общата сума от загубите на километър пробег на всички превозвачи и се умножава по километрите субсидиран пробег за периода.
3. Механизма за разпределение на субсидиите при разлика в доказаните загуби на превозвачите по малка от 3 % е:
а) от субсидиите за съответния месец заделя 10 % за критериите - коректив и разпределя между тях:
- експлоатационни условия - 3 %;
- пробег през тъмната част на денонощието за часовите интервали - летен (01.04 - 30.09.) от 22.00 ч. до 06.00 ч. и зимен ( 01.10. - 31.03) от 20.00 ч. до 06.00 ч.) - 5 % ;
- разлика в превозни цени - 2 %;
б) останалите 90 % от субсидията за съответния месец се разпределя по реда на т.2;
в) критериите - коректив се прилагат, както следва:
v експлоатационни условия..
Превозвача, работещ при утежнени експлоатационни условия получава сумата, определена за критерия. Превозвачите доказват утежнените условия, при които работят по елементите на критерия. При непредставяне на доказателства сумата се разпределя пропорционално на километрите субсидиран пробег за всеки превозвач.
- пробег през тъмната част на денонощията
Превозвача, извършил повече нощен пробег за месеца, за който се предоставя субсидията получава сумата, определена за критерия;
- разлика в цените на превоза
Превозвача с по-ниска цена на билета получава сумата, определена за критерия.
4. При недостиг на средствата за субсидии същите се издължават в намален размер със съответния процент.
5. Механизмите по т.2 и 3 се прилагат, когато за определен отчетен месец са постъпили искания за субсидии от повече от един превозвач.
Краен срок за представяне на документите за субсидии е 25-то число на месеца, следващ отчетния месец.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение за приватизация на "Комуналуниверс" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
А. І. Изважда от баланса на "Комуналуниверс" ЕООД за сметка на допълнителните резерви следните активи на хижата в местността "Бакаджик" на обща стойност 500.33лева.
1. Сграда в сметка 203 - 498.64 лева
2. Движимо имущество в сметка 206 - 1.69 лева, включваща :
- Печка комбинирана 1бр. - 00.00 лева
- Ел. печка "Елва" 1бр. - 00.00 лева
- Бойлер 1бр. - 00.00 лева
- Бойлер 1бр. - 1.69 лева
- Легла 2бр. - 00.00 лева
ІІ. Вкарва в баланса на община Ямбол следните активи на хижата на "Комуналуниверс" ЕООД в местността "Бакаджик" на обща стойност 500.33 лева.
1. Сграда в сметка 203 - 498.64 лева
2. Движимо имущество в сметка 206 - 1.69 лева, включваща :
- Печка комбинирана 1бр. - 00.00 лева
- Ел. печка "Елва" 1бр. - 00.00 лева
- Бойлер 1бр. - 00.00 лева
- Бойлер 1бр. - 1.69 лева
- Легла 2бр. - 00.00 лева
Б. І. Приема правния анализ на "Комуналуниверс" ЕООД (без хижата) в местността "Бакаджик".
ІІ. Приема направената оценка на "Комуналуниверс" ЕООД (без хижата) в местността "Бакаджик".
ІІІ. На основание чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.32, ал.2, т.1 от ЗПСК, чл.1 ал.2, т.2 и чл.3 от Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. / и реш. № 35-3 от 29.03.02 год. на Общински съвет Ямбол обявява :
1. Продажбата на 500 дяла, представляващи 100% от капитала на "Комуналуниверс" ЕООД (наричано по-нататък "дружеството" ), да се извърши чрез търг с явно наддаване при следните условия:
а/ предложената цена да не е по-ниска от началната;
б/ тригодишен срок, за който приобретателят няма право да продава обекта.
2. Началната цена е в размер на 150 000 лева.
3. Депозитът за участие в търга в размер на 10 % от началната цена се внася по банкова сметка 5010002530, банков код 13074410 при "Общинска банка" АД клон гр.Ямбол, като средствата да са постъпили по сметката до 16.30 часа на 29-тия ден от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник". В платежния документ да се посочат банковият код и номерът на сметката , на която да се възстанови депозираната сума.
4. Плащането на цената се извършва веднага със сключването на договора за продажба като средствата да се преведат по посочената банкова сметка.
5. Тръжната документация и меморандума се заплаща срещу такса от 50 лева (без ДДС) до 16 часа в стая 410 и се получават до 17 часа в стая 403 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 часа в срок до 28-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" .
6. Таксата за участие в търга е в размер на 30 лева (без ДДС), платими в брой внесена в стая 410 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 в срок до 29-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
7. Провеждането на търга се извършва в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7, стая 422 на 31-ия или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от публикуване на решението в "Държавен вестник" от 9 часа.
8. Повторен търг в случаите по чл.6, ал.3 от Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. /, се провеждат на 7-мия ден след провеждане на първия търг или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от 9 часа в стая 422 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7. Закупуването на тръжна документация , внасянето на такса и депозит за участие в повторния търг да става до 5-тия.ден след провеждане на първия търг.
9. Договорът за продажба се сключва в двуседмичен срок след провеждането на търга. В едноседмичен срок от провеждането на търга лицето , спечелило търга подава в стая 403 в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 декларация по параграф 9 от ПЗР на ЗППДОП , което е задължително условие за сключване на договора.
10. Утвърждава тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.
11. Упълномощава кмета да утвърди информационния меморандум.
12. Назначава тръжна комисия с възнаграждение 50 лева за членовете общински съветници в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Куман Кузманов - директор дирекция "ОС"
СЕКРЕТАР : инж. Соня Русева - гл.експерт дирекция "ОС"
ЧЛЕНОВЕ:
Димитър Димитров - юрист и общински съветник
Пенчо Пенев - общински съветник
Георги Желев - общински съветник
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
Ирина Христова - общински съветник
инж. Митко Филипов - общински съветник
Задължава кмета на Община Ямбол да издаде заповед за назначаване на членовете на комисията за провеждане на търга.
13. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК упълномощава кмета на Община Ямбол да организира и проведе търга и сключи договора.
14. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на дружеството, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.
В. І. Приема правния анализ на хижа в местността "Бакаджик" (бивша хижа на "Комуналуниверс" ЕООД).
ІІ. Приема направената оценка на хижа на хижа в местността "Бакаджик" (бивша хижа на "Комуналуниверс" ЕООД).
ІІІ. На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. /
1. Обявява търг с явно наддаване за продажба на обект : Хижа в местността "Бакаджик" (бивша хижа на "Комуналуниверс" ЕООД) и начална цена 60 000 /шестдесет хиляди/ лева.
2. Депозитът за участие в търга в размер на 10 % от началната цена се внася по банкова сметка 5010002530, банков код 13074410 при "Общинска банка" АД клон гр.Ямбол като средствата да са постъпили по сметката до 16.30 часа на 14-тия ден от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник". В платежния документ да се посочат банковия код и номерът на сметката, на която да се възстанови депозираната сума.
3. Плащането на цената се извършва веднага със сключването на договора за продажба като средствата да се преведат по посочената банкова сметка.
4. Тръжната документация и информационния меморандум се заплаща срещу такса от 50 лева (без ДДС) до 16 часа в стая 410 и се получават до 17 часа в стая 403 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 часа в срок до 13-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" .
5. Таксата за участие в търга е в размер на 30 лева (без ДДС), внесена в стая 410 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 в срок до14-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
6. Провеждането на търга се извършва в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 , стая 422 на 16-ия или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от публикуване на решението в "Държавен вестник" от 10 часа.
7. Повторен търг в случаите по чл.6, ал.3 от Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. /, се провеждат на 7-ия ден след провеждане на първия търг или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от 10 часа в стая 422 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7.
Закупуването на тръжна документация , внасянето на такса и депозит за участие в повторния търг да става до 5-тия ден след провеждане на първия търг.
8. Договорът за продажба се сключва в двуседмичен срок след провеждането на търга. В едноседмичен срок от провеждането на търга лицето , спечелило търга подава в стая 403 в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 декларация по параграф 9 от ПЗР на ЗППДОП , което е задължително условие за сключване на договора.
9. Утвърждава тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.
10. Упълномощава кмета да утвърди информационния меморандум.
11. Назначава тръжна комисия с възнаграждение 50 лева за членовете общински съветници в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Куман Кузманов - директор дирекция "ОС"
СЕКРЕТАР : инж. Соня Русева - гл.експерт дирекция "ОС"
ЧЛЕНОВЕ:
Димитър Димитров - юрист и общински съветник
Пенчо Пенев - общински съветник
Георги Желев - общински съветник
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
Ирина Христова - общински съветник
инж. Митко Филипов - общински съветник
Задължава кмета на Община Ямбол да издаде заповед за назначаване на членовете на комисията за провеждане на търга.
11. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК упълномощава кмета на Община Ямбол да организира и проведе търга и сключи сделката.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно избиране управител на "Дезинфекционна станция" ЕООД Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Утвърждава решението на комисията по провеждане на конкурса и избира за управител на "Дезинфекционна станция" ЕООД гр.Ямбол Красимира Георгиева Палова.
2. Упълномощава кмета на общината да подпише договор за управление на дружеството с утвърдения управител.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за замяна между "Кумазит строй" АД и "Инфрастроймонтаж" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Приема по принцип направеното от "Кумазит строй" АД предложение вх.№ ОС-006-166/29.10.02г. за замяна като задължава общинската администрация в срок до следващата сесия да предложи поне два варианта на възможностите за замяна.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне на медицинско оборудване и обзавеждане от склада на обект "Нова болница" на "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.39 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество предоставя безвъзмездно на "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД позициите медицинско оборудване и обзавеждане по Приложение № 2.
2. Задължава общинската администрация да представи копия от последните инвентаризационни описи на обект "Нова болница" до 30.11.2002г.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно Музея "История на медицината" находящ се в "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Музейната сбирка "История на медицината в Ямболския край" да ползва безвъзмездно помещението в "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД, в което е експонирана към настоящия момент - ІV етаж, бивша конферентна зала.
Задължава "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД да поеме издръжката на МОЛ, което ще приеме всички експонати, библиотечен фонд и вещи и ще носи отговорност за тях, и ще съдейства за увеличаването им; поема консумативите за издръжка на залата.
Утвърждава Комисия по предаване, приемане и периодичен контрол на МОЛ в състав, посочен в становището.
Комисията, съвместно с г-жа Ст.Алексиева и МОЛ да изработи Устав и Правилник за работата на Музейната сбирка до 31.12.2002г.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение за промяна на решение от ХХХVІ-та сесия на ОбС Ямбол относно таксиметров превоз на пътници.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Отменя т. 3, 4 и 5 от решение по т. 12 от ХХХVІ сесия на Ощински съвет - Ямбол от 11-23.05.2002 година.
2. Разрешения за таксиметров превоз на пътници да се издават само на фирми-превозвачи, данъчно регистрирани в Данъчно подразделение - Ямбол.
3. Холограми на нови таксиметрови автомобили се залепват с издаването на копието от разрешението за таксиметров превоз на превозвача за съответния автомобил.
4. Холограмата се отнема /премахва/ и:
- от автомобила при констатирани две нарушения на водача с влезли в сила наказателни постановления по актове по Закона за автомобилните превози;
- от всички автомобили на фирмата-превозвач, при констатирани 5 нарушения на водачи с автомобили на превозвача, с влезли в сила наказателни постановления по актове по Закона на автомобилните превози.
5. За автомобили с отнети холограми и превозвачи с отнети холограми от всички автомобили не се издават съответно копия на разрешения и нови разрешения за таксиметров превоз на пътници.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
а/ Предложение за предоставяне помещение за нуждите на Агенцията за регионално развитие и инвестиции Ямбол.
ВНОСИТЕЛИ: Ал.Петров, Хр.Христов, Т.Михайлов

Общински съвет РЕШИ: Дава съгласие и предоставя на АРРИ-Ямбол за ползване под наем помещения - общинска собственост, находящи се на партерен етаж на ул."Цар Иван Александър" № 6а гр.Ямбол с обща застроена площ от 87 кв.м. за срок от 3/три/ години.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
б/ Молба от наследниците на Иван Тодоров Донев за извършване на делба на недвижими имоти.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се извърши доброволна делба на урегулирани поземлени имоти УПИІІІ-7980 и УПИ ІV -7980, в кв.7, по плана на гр.Ямбол като в дял на община Ямбол се отрежда УПИ ІІІ-7980, кв.7 по плана на гр. Ямбол, целия с площ от 420 кв.м., при граници на УПИ: ул. "Мир", УПИ ІV-7980, ПИ-4023, ПИ-7975, а в дял на наследниците на Иван Тодоров Донев се отреди УПИ ІV-7980, кв.7 по плана на гр.Ямбол, целия с площ от 390 кв.м., при граници на УПИ: ул. "Мир", УПИ V-8053, ПИ-4023, УПИІІІ-7980.
2. За уравняване на дяловете наследниците на Иван Тодоров Донев да заплати сумата 1293,60 лв./хиляда двеста деветдесет и три лв. и шестдесет ст./.
3. Договора за делба да се сключи от Кмета на Община Ямбол на основание чл.36, ал.3 от ЗОС и чл.29, ал.3 от НРПУРОИ.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
в/ Молба от Стоян Ангелов Чобанов за замяна на жилище.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за замяна на жилище, собственост на Стоян Ангелов Чобанов, находящо се в к-с "Г.Бенковски" 9-Д-104, 41 кв.м. с общинско жилище с по-голяма квадратура.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
г/ Молба от Евангелска петдесятна църква № 3 за закупуване на петно за строеж на сграда за богослужения.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за закупуване на петно за строеж на молитгвен дом на Евангелска петдесятна църква № 3.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти -частна общинска собственост:
д/ Предложение относно обезщетяване и молба на Васил Дончев Иванов за извършване на делба на недвижими имоти.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. Да се извърши делба между Община Ямбол, Васил Дончев Иванов и "ДИ-ЕВ" ООД на обект: "Магазин", на ул."Търговска" № 5, находящ се в партерния етаж на жилищен блок № 24, в поземлен имот № 3174, кв. 74 по действащия ПРЗ на гр.Ямбол, целия с площ от 106,20 кв.м. както следва:
ДЯЛ ПЪРВИ
1. Васил Иванов Дончев получава в дял Кафе "Водопада", в гр.Ямбол на ул. "Търговска" № 5, със застроена площ от 39,84 кв.м., представляващ самостоятелен обособен обект в партерния етаж на жилищен блок № 24, в поземлен имот № 3174, кв. 74 по действащия ПРЗ на гр.Ямбол, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, и отстъпеното право на строеж, при граници: север-двор, изток- кафе аперитив, юг- ул."Търговска", запад-търговски обект.
ДЯЛ ВТОРИ
2. "ДИ-ЕВ" ООД получава в дял "Кафе аперитив", в гр.Ямбол на ул. "Търговска" № 5, със застроена площ от 66,36 кв.м., представляващ самостоятелен обособен обект в партерния етаж на жилищен блок № 24, в поземлен имот № 3174, кв. 74 по действащия ПРЗ на гр.Ямбол, ведно с съответния процент идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, при граници: север-двор, изток- ПИ-3173, юг- ул."Търговска", запад- кафе "Водопада".
ІІ. Да се извърши делба между Община Ямбол и Васил Дончев Иванов
на обект: "Магазин", на ул."Търговска" № 20, представляващ самостоятелен обособен обект в партерния етаж на жилищен блок № 36, в поземлен имот № 3202, кв. 112 по действащия ПРЗ на гр.Ямбол с площ от 99,24 кв.м. както следва:
ДЯЛ ПЪРВИ
1. Васил Иванов Дончев получава в дял "Магазин № 2", в гр.Ямбол на ул. "Търговска" № 20, със застроена площ от 38,97 кв.м., представляващ самостоятелен обособен обект в партерния етаж на жилищен блок № 36, в поземлен имот № 3202, кв. 112 по действащия ПРЗ на гр.Ямбол, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, при граници: север- ул."Търговска", изток- вход "В" на блок, юг- двор, запад-магазин № 1.
ДЯЛ ВТОРИ
2. Община Ямбол получава в дял "Магазин № 1", в гр.Ямбол на ул. "Търговска" № 20, със застроена площ от 60,27 кв.м., представляващ самостоятелен обособен обект в партерния етаж на жилищен блок № 36, в поземлен имот № 3202, кв. 112 по действащия ПРЗ на гр.Ямбол, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, при граници: север- ул."Търговска", изток- магазин № 2 на блок, юг- двор, запад-вход "Б" на блок.
3. Договори за делбата да се сключат от Кмета на Община Ямбол на основание чл.36, ал.3 от ЗОС и чл.29, ал.3 от НРПУРОИ.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти -частна общинска собственост:
е/ Предложение за стопанисване на І-ви етаж в сградата на Дом за стари хора и домашен социален патронаж.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Предоставя безвъзмездно на Дом за стари хора и домашен социален патронаж Ямбол помещение находящо се на І етаж в сградата в гр.Ямбол ул."Д-р Дончев" № 12.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти -частна общинска собственост:
ж/ Молба от колектива на бръснаро-фризьорски салон на ул."Търговска" № 56 за удължаване срок на наемен договор.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Дава съгласие за удължаване срока на договора за наем с 1 /една/ година считано от 15.09.2002г.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно изграждане и обзавеждане на кабинет по "Информатика и информационни технологии" по молба на МГ "Ат.Радев", Г "В.Левски" и НАОП.
ВНОСИТЕЛИ: Ал.Петров, Т.Михайлов, Ат.Карамарков

Общински съвет РЕШИ:
1. Да отпадне асфалтиране на ул."Латинка" кв."Кичук махала" позиция 5206-инфраструктурни обекти-25 000 лв. На нейно място да се запишат два нови обекта
- ремонт покрив - 5 000 лв. и ремонт кабинет по информатика в Г "В.Левски" - 2 000 лв. /общо 7 000 лв./
- ремонт кабинет по чужди езици МГ - 10 000 лв.
2. Да се завиши раздел "машини и съоръжения" за компютри 35 броя втора употреба за Г "В.Левски" и МГ и НАОП с 8 000 лв.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение за попълване състава на Обществения съвет към Общинско радио гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Г-н Михаил Лазаров - директор на ДТ "Невена Коканова" да стане член на обществения съвет на Общинския радиовъзел.