Четиридесет и първата сесия
проведена на 14.12.2002 г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение за изменения и допълнения на НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
2. Предложение за допълнение в Наредба № 1 на Общински съвет Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
3. Предложение за приемане Наредба за условията и реда за стопанисване на гробищния парк и обредната зала, организацията на траурната дейност и извършване на погребения на територията на община Ямбол.
ВНОСИТЕЛИ: П.Чакъров, Ст.Лазаров
4. Предложение относно ползване на инвестиционен кредит от ОББ-клон Ямбол с цел финансиране реализацията на проект "Енергийно-ефективна реконструкция на уличното осветление на гр.Ямбол".
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
5. Предложение за определяне таксата за битови отпадъци за 2003 година.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
6. Предложение относно промени по бюджетите на филиалите за 2002 година.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
7. Предложение за промяна в капиталовите разходи за 2002 година.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
8. Предложение относно започване на процедура за предоставяне на общински концесии.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
9. Предложение за откриване на процедура чрез пряко договаряне за извършване на правен анализ и оценка на обект "Втори етаж /бивша транжорна/ на ул."Акация" № 16".
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
10. Предложение относно провеждането на конкурси за възлагане обслужването на автобусни линии от областната и републиканска транспортни схеми - квота община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
11. Предложение за бракуване на автобуси на "Диана бус" ЕООД Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
12. Предложение относно изменение на подробен устройствен план на част от кв.109 на ЦГЧ по плана на гр.Ямбол, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
13. Предложение относно подробен устройствен план за имот 3750, кв.105 от ЦГЧ по плана на гр.Ямбол, във връзка с § 8 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
14. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване от Община Ямбол на държавен имот, намиращ се на ул."Търговска" № 86.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
15. Предложение относно прекратяване на "Ямбол-бизнес център" ООД.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
16. Предложение относно финансиране на прояви от плана за честване 125 години от Руско-турската Освободителна война /1877-1878г./ и възстановяване на Българската държавност.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
17. Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
а/ Предложение за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в Индустриална зона, ж.к."Христо Ботев" и ЦГЧ.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
б/ Предложение относно разпореждане с общински имот, отреден за Хотелски комплекс.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
в/ Предложение относно прехвърляне собственост върху общински недвижим имот по чл.15 ал.3 от ЗУТ.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
г/ Молба от Георги Банов Вълев относно ползване помещение на ул."Серес" № 15.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
д/ Молба от Димитър Иванов Русев относно имот на ул."Янко Сакъзов" № 39.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение за изменения и допълнения на НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. Приема изменения и допълнения В НРПУРОИ на ОбС-Ямбол както следва:
§1. В чл.13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.4 се добавя накрая ново изречение:
"Общинският съвет определя условията и срока за ползване на имотите."
2. Ал.6 се изменя така:
"(6) По изключение имотите - публична общинска собственост, както и части от такива имоти могат да се отдават под наем за срок от три години за осъществяване на социални, здравни, културни, образователни, спортни и административни дейности при условие, че се използват съобразно предназначението им и не се препятства осъществяване на дейности, за които са предоставени, със заповед на кмета на общината, след решение на Общинския съвет.
Забраната за осъществяване на стопанска дейност не се отнася за имотите и вещите с пряко стопанско и производствено предназначение освен в случаите, предвидени в закон или акт на МС."
3. Създава се нова ал.7:
"(7) След изтичане на срока по предходната алинея може да се сключи нов договор за наем за още три години, след решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината."
§2. В чл.14 се правят следните изменения и допълнения :
1. Ал.4 става ал.5;
2. Ал.5 става ал.6;
3. Създава се нова ал.4:
"(4) След изтичане срока по предходната алинея може да се сключи нов договор за наем за още три години след решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината."
§3. В чл.17 се прави следното допълнение:
1. В ал.1 след думата "образователни" се поставя запетая и се добавя "спортни" а след последното изречение се добавя "Удължаването на договора може да стане по реда на чл.16,ал.5 и 6 от тази наредба".
§4. В чл.18 се прави следното допълнение:
1. В ал.1 след второто изречение се добавя "Месечната наемна цена на всяка помещение според предмета на ползването му се определя по Приложение №1 на наредбата."
§5. В чл.27 се прави следното допълнение:
1. Създава се нова ал.4:
"(4) Продажбата на общинска земя, за която са отредени урегулирани поземлени имоти в които е отстъпено право на строеж, се извършва на лицата, придобили правото на строеж, въз основа на заповед на кмета на общината и договор за продажба по пазарни цени."
§6. В чл.29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 думата "ликвидира" се замена с "прекратява";
2. В ал.2 думата "ликвидиране" се заменя с "прекратяване";
3. Създават се нови ал.5 и ал.6:
"(5) Прекратяване на съсобственост до 100 кв.м. в УПИ възникнала по силата дворищно регулационни планове създадени по реда на ЗТСУ, която не е прекратена на основание §6,ал.2 от ПР на ЗУТ се извършва от кмета на общината със заповед и договор за покупко-продажба по пазарни цени.
(6) Сключването при необходимост на предварителни договори при урегулиране на територии и поземлени имоти по реда на раздел Втори на глава Трета от ЗУТ се извършва от кмета на общината след представяне на съгласуван проект."
§7. В чл.30 се прави следното изменение:
1. Ал.8 се изменя така:
"(8) Придобилите право на строеж върху общинска земя за жилищни и нежилищни имоти, могат да придобият право на собственост върху нея по реда на ПМС 235/19.09.1996 год."
§8. В чл.33 се прави следните допълнения:
1. След думите "съществуваща щилищна" се добавя "или нежилищна";
2. След думите "правото на надстрояване" се добавя "или пристрояване";
3. В т.3 след думите "и пристрояване на съществуващи" се добавя "нежилищна";
4. Т.4 се изменя така:
"(4) При преустройство на таван или сутерен в съществуваща сграда за жилищни или нежилищни нужди, както и при разлика между разгърнатата застроена площ на жилищната или нежилищната сграда по одобрен проект и придобитото право на строеж, допълнителното право на строеж се учредява със заповед на кмета на собственика без търг или конкурс по цени определени по глава седма на ППЗДС, завишени с коефицент 2 (две)."
§9. В чл.36 се прави следното допълнение:
1. Ал.4 се изменя така:
"(4) Правото на ползване за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение - за здравни, културни, образователни и социални мероприятия, за нуждите на местни политически партии и синдикални организации се учредява със заповед на кмета на общината, а за местните организации с нестопанска цел след решение на Общинския съвет. Въз основа на заповедта или решението се сключва договор за наем с кмета на общината или упълномощено от него лице."
§10. В чл.37 се прави следното изменение:
1. Ал.2 се изменя така:
"(2) Пазарната цена на вещите се определя с експертна оценка."
§11. В чл.55 се правят следните изменения:
1. Т.1 се отменя;
1. В т.3 думите "не по-малко от 3 години" се заменят с "не по-малко от 1 година".
§12. В чл.61 се правят следните изменения:
1. В ал.1, т.1 се отменя;
2. Точки 2, 3, 4 и 5 стават съответно т.т. 1,2,3,4.
§13. В чл.67 се прави следното изменение:
1. В т.2 думите "С помощта на службите в съответните кметства" се заличават.
§14. В чл.68 се прави следното изменение:
1. Ал. 2 се изменя така:
"(2) Заповедта се издава и обжалва по реда на ЗАП."
§15. В чл.69 се прави следното изменение:
1. В т. 1 думите "по чл.12,ал.3 от ЗОС" се заменят с "по чл.12,ал.4 от ЗОС".
§16. В чл.70 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1, т.4 се заличава а т.т. 5,6,7 и 8 стават съответно т.н. 4,5,6 и 7.
2. В ал.2 след думата "тръжната" се добавя "или конкурсната".
3. Ал.3 се изменя така:
"(3) Комисията по провеждане на търга или конкурса се състои от не по-малко от петима членове, като в нейния състав задължително се включват минимум двама общински съветници.
1. Комисията провежда заседание само при участие поне на 2/3 от членовете си;
2. Зам. председателя на комисията, замества председателя при неговото отсъствие, като в останалите случаи действа като обикновен член на комисията."
§17. В чл.72 се прави следното изменение:
1. Ал.1 се изменя така:
"(1) Когато на търга или конкурса се яви един кандидат и е закупена една тръжна или конкурсна документация, кантидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна или конкурсна цена. При закупени повече от една тръжна или конкурсна документация, търгът или конкурса се отлага с един час и ако след този срок не се яви друг кандидат, кантидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна или конкурсна цена."
§18. В чл.74 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал.1 се изменя така:
"(1) При търгове с тайно наддаване представянето на пликовете с предложенията (офертите) се прави пред комисията по търга от участника или упълномощен негов представител в деня и часа, определени в заповедта по чл.70.";
2. Ал.2 се изменя така:
"(2) Върху плика се отбелязват името на участника - ФЛ, ЕТ, ЮЛ и цялото наименование на обекта, предмет на търга.";
3. В ал.3 във второто изречение думите "или пълномощното на представителя" се заличават и се заменят с "на упълномощеното лице, включително и по чл.74, ал.9,"
§19. В чл.75 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал.1 се изменя така:
"(1) При конкурс представянето на пликовете с предложенията (офертите) се прави пред комисията по конкурса от участника или упълномощен негов представител в деня и часа, определени в заповедта по чл.70.";
2. Ал.2 се изменя така:
"(2) Върху плика се отбелязват името на участника - ФЛ, ЕТ, ЮЛ и цялото наименование на обекта, предмет на конкурса.";
3. В ал.3 във второто изречение думите "или пълномощното на представителя" се заличават и се заменят с "на упълномощеното лице, включително и по чл.75, ал.8,".
§20. В чл.77 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал.1 се изменя така:
"(1) След закриване на търга или конкурса, комисията изготвя в тридневен срок протокол за резултатите от него. Протоколът се подписва от членовете й и се предоставя на кмета на общината."
2. Ал.2 се изменя така:
"(2) Препис от протокола се предоставя на участниците в търга или конкурса ако пожелаят с писмена молба."
§21. В чл.78 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал.2 се изменя така:
"(2) Заповедта по ал.1 се издава в седемдневен срок от датата на получаване на протокола по чл.77 и се обявява на заинтересованите лица по реда на ЗАП.";
2. Създават се нови алинеи 5, 6 и 7:
"(5) Депозитът за участие в търга или конкурса остават в полза на общината, когато участникът оттегли предложението си след изтичане на срока за подаване на предложенията.
(6) Депозитът за участие в търга или конкурса се задържа, когато участника подаде жалба срещу заповедта, с която се определя лицето, спечелило търга или конкурса, до решаването на спора от съда.
(7) Депозитите на участниците в търга или конкурса, извън тези по ал.5 и ал.6 се освобождават в срок от 3 (три) работни дни след изтичане на срока за подаване на жалба срещу заповедта, с която се определя лицето, спечелило търга или конкурса. В същия срок се освобождават депозитите на всички участници при прекратяване на търга или конкурса."
§22. В чл.79 се прави следното допълнение:
1. В ал.1 в края на второто изречение след думата "заповедта" се добавя "и представи в дирекция "Общинска собственост" документите удостоверяващи това."
§23. В чл.80 се правят следните изменения и допълнения.
1. Ал1 се изменя така:
"(1) Въз основа на документите, надлежно отразяващи изпълнението на дължимите престации, кметът на общината или определен от него зам. кмет при отдаване под наем, в 7-дневен срок от представянето им сключва договор с лицето, спечелило търга или конкурса.";
2. Ал.2 става ал.3;
3. Ал.3 става ал.4 като в началото на изречението се прибавя думата "Ползването,";
4. Ал.4 става ал.5 като второто изречение продължава след точката на първото изречение;
5. Създава се нова ал.2:
"(2) При отказ от страна на лицето спечелило търга или конкурса да сключи договора по предходната алинея, внесеният от него депозит остава в полза на общината, а кмета на общината организира нов търг или конкурс."
§24. В Приложение №1 на НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол в ред 54 от базисните цени (Помещения за партийни и обществени организации) се променят както следва: І-ва зона - 0.40 лв/кв.м.; ІІ-ра зона - 0.30 лв/кв.м.; ІІІ-та зона - 0.20 лв/кв.м.
ІІ. Задължава кмета на Общината в тримесечен срок да сключи нови договори за наем с политическите партии и организации.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение за допълнение в Наредба № 1 на Общински съвет Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Задължава общинската администрация съвместно с ПК ТУРО да предложи актуализирана организация за движение в гр.Ямбол до 31.03.2003г.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за приемане Наредба за условията и реда за стопанисване на гробищния парк и обредната зала, организацията на траурната дейност и извършване на погребения на територията на община Ямбол.
ВНОСИТЕЛИ: П.Чакъров, Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ: На основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА и чл.8 ал.2 от ЗОС приема Наредба за условията и реда за управление на гробищния парк и обредната зала, организацията на траурната дейност и извършването на погребения на територията на община Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно ползване на инвестиционен кредит от ОББ-клон Ямбол с цел финансиране реализацията на проект "Енергийно-ефективна реконструкция на уличното осветление на гр.Ямбол".
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Дава съгласие за ползване на банков кредит за инвестиционни цели в размер на 414 хил.лв. от ОББ клон Ямбол.
2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор при следните условия:
- срок за погасяване на кредита - 66 месеца в т.ч. гратисен период - 8 месеца
3. Определя следните обекти - частна общинска собственост имащи следните данъчни оценки:
- Административна сграда ул."Каранова" 138807,60 лв
- Баня ул."Ал.Стамболийски" 260212,40 лв
- Бръснаро-фризьорски салон пл."Освобождение"1 30744,80 лв
- Бръснаро-фризьорски салон ул."Търговска"58 21500,60 лв
- Супермаркет ж.к."Зл.рог" 126892,50 лв
- Битов комбинат ул."Търговска" 57 507547.00 лв
- Безистен пл."Освобождение" 250243,10 лв
4. Общинският дял за изпълнение на проекта в размер на 90 хил.лв. да се осигури от Общински фонд "Приватизация".
5. На основание чл.9, ал.4 от ЗОС обектите частна общинска собственост по т.3 да бъдат застраховани в полза на ОББ - клон Ямбол за времето за погасяване на кредита.
6. Задължава Кмета на общината да организира използването на кредита по предназначение.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение за определяне таксата за битови отпадъци за 2003 година.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Одобрява план-сметка за необходимите разходи за поддържане чистотата на територията на общината общо в размер на 2 525 446 лв. с ДДС, от които:
- Сметосъбиране и сметоизвозване 863 552 лв. с ДДС;
- Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 129 912 лв. с ДДС
- Чистотата на териториите предназначени за обществено ползване 1 531 982 лв.с ДДС
2. Определя таксата за битови отпадъци на жилищни имоти на граждани както и на жилищни имоти на предприятия за 2003 г. 5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти. По видове услуги таксата е както следва:
- Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им 1,71 на хиляда
- Проучване,проектиране,изграждане,експлоатация,закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци 0,26 на хиляда
- почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от насените места, предназначени за обществе-
но ползване 3,03 на хиляда
3. Определя следните размери на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти за 2003 г.
3.1. В левове в зависимост от броя и вида на декларираните до 30.11.2002 г. съдове за изхвърляне на битови отпадъци, съобразно обявената чистота на извозване.

Вид на използване на съд

Периодичност на извозване (пъти годишно)

Цена за едно-кратно извозване

Стойност на услугата годишно с вкл. ДДС (лв.)

1

Контейнер "Бобър" вместимост 1,1 м3

365
182
61

3,43
3,43
3,43

1250
625
210

2

Контейнер пластмасов вместимост 0,24 м3

121

0,69

85

3

Кофа "Мева" 0,11 м3

180

0,35

65

3.2. Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, или когато не могат да се установят броя на използваните съдове, то заплаща годишна такса в размер на 10 на хиляда върху данъчната оценка по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ на нежилищни имоти. По видове услуги таксата е както следва:
v Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за обезвреждането им 3,42 на хиляда
v Проучване,проектиране,изграждане, експлоатация,закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци 0,51 на хиляда
v Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване 6,07 на хиляда.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно промени по бюджетите на филиалите за 2002 година.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Увеличава сборния бюджет на община Ямбол с допълнителните средства в горепосочените нормативни актове съответно със сумите от 250408 лв., 689028 лв., 72413 лв. или общо с 1011849 лв.
2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да извършва промени по бюджетите на филиалите за 2002 г., като с допълнителните средства се разплащат посочените задължения в нормативните актове.
3. При изпълнение на правомощията си по т. 2 кмета да издава заповеди.
4. Определя числеността на персонала, средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и средствата за работна заплата за 2002 г. на училищата и на отрасъл "Образование", като се спазват разчетените от МОН, съгласно Приложение №1.
5. Задължава кмета на община Ямбол ежегодно да прави застраховка "каско" на всички моторни превозни средства, собственост на общината.
6. Разрешава на кмета на Община Ямбол и на ръководителите на бюджетните филиали да изплатят работно облекло на служителите, включително и на тях самите, като размера на средствата се определи в зависимост от възможножностите.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за промяна в капиталовите разходи за 2002 г.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Общински съвет отменя решението си по т.12 от днвения ред на ХL-та сесия, проведена на 08.11.2002 г.
2. Приема корекцията на Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2002 г. съгласно приложението.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно започване на процедура за предоставяне на общински концесии.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Да започне процедура за предоставяне на общинска концесия, представляваща особено право на ползване върху спортните обекти и съоръжения, намиращи се на територията на Градския парк - Ямбол и за осъществяване на търговска дейност на негова територия и в търговските обекти намиращи се в него.
2. Възлага на кмета на община Ямбол да организира изготвянето на концесионните анализи и на проекта за решение за предоставяне на концесията по т.1 и да ги внесе в Общинския съвет - Ямбол. С концесионните анализи да се обосноват вариантите за обект на концесията: само Градския парк, заедно с намиращите се в него спортни и търговски обекти и съоръжения или Градския парк и спортните и търговски обекти и съоръжения поотделно.
3. Да започне процедура за предоставяне на общинска концесия, представляваща особено право на ползване върху мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура по вътрешно-градския транспорт.
4. Възлага на кмета на община Ямбол да организира изготвянето на концесионните анализи и на проекта за решение за предоставяне на концесията по т.3 и да ги внесе в Общинския съвет - Ямбол. С концесионните анализи да се обосноват вариантите за благоприятно и ефективно групиране на обектите.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение за откриване на процедура чрез пряко договаряне за извършване на правен анализ и оценка на обект "Втори етаж /бивша транжорна/ на ул."Акация" № 16".
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
На основание чл.5, ал.2, т.5 и чл.11 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство,
І. Да се открие процедура чрез пряко договаряне за възлагане изготвянето на правен анализ на обект "Втори етаж /бивша тренажорна/ на ул."Акация" № 16, ПИ 382, УПИ ІІ, кв.53 по плана на гр. Ямбол ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответното отстъпено право на строеж.
1. Да се покани адв. Димитър Колев Димитров за извършване на анализа.
2. Срок за подаване на предложението -20.12.2002 год.
3. Срок на предоставяне на правния анализ -10.01.2003 год.
ІІ. Да се открие процедура чрез пряко договаряне за възлагане изготвянето на оценка на обект"Втори етаж /бивша тренажорна / на ул."Акация" № 16, ПИ 382, УПИ ІІ, кв.53 по плана на гр. Ямбол ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответното отстъпено право на строеж.
1. Да се покани за оценител фирма ЕТ"МС-2-Марлена Серафимова", представлявана от инж.Марлена Серафимова, лицензиран оценител от Агенцията за приватизация, гр. София.
2. Срок за подаване на предложението - 20.12.2002 год.
3. Срок на предоставяне на оценката - 10.01.2003 год.
4. Оценката да се извърши най-малко по два метода.
ІІІ. Упълномощава кмета да покани кандидатите и да сключи договори за извършване на правния анализ и оценката.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно провеждането на конкурси за възлагане обслужването на автобусни линии от областната и републиканска транспортни схеми - квота община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се възложат за обслужване превозите по автобусните линии от областната и републиканската транспортна схеми - квота Община Ямбол.
2. За възлагането на превозите по автобусните линии от областната и републиканската транспортна схеми- квота Община Ямбол да се проведат конкурси по линии и пакет линии съгласно разпределението - приложение № 1.
Конкурсите по т.І и VІ се провеждат след утвърждаването на съответните маршрутни разписания.
3. Определя за изпълнение с автобуси, оборудвани за превоз на трудноподвижни лица (клас Б1 и В1) автобусните линии под № І от разпределението - "Пакет от 9 автобусни линии".
С превозите по тези линии с автобуси от клас Б1 и В1 се осигурява процента курсове по междуселищните линии за изпълнение с автобуси от тези класове съгласно изискванията на Наредба № 2.
Процента на изпълнение на курсовете с автобуси от клас Б1 и В1 се осигурява не по отделни линии, а като процент от всички курсове в пакета линии. Допуска се изпълнение на курсовете по заявка от населени места, спирки в пакета линии, според техническите възможности на превозвача.
4. Определя цена от 80 лв. без ДДС за закупуване на документацията за участие в конкурс.
5. Определя такса за участие в конкурса 40 лв. без ДДС.
6. Конкурсите да се проведат по комплекта документи приети с решението по т.6 от решенията на 37-та сесия на Общински съвет - Ямбол, проведена на 21.06.2002 г.
6.1. Състав на комисията.
6.2. Критерии, начин на оценка и класиране на кандидатите при провеждането на конкурсите.
6.3. Съдържание на документацията за участие в конкурс.
6.4. Елементи на документацията за участие.
- пълно описание на предмета на конкурса;
- изисквания към кандидатите и техническите условия към превозните средства;
- образец на предложението;
- списък на задължителните документи, които се прилагат за участие в конкурса;
- проект за договор.
6.5. Правила, ред и условия за провеждане на конкурса, включително гаранция за участие.
7. Превозните договори да се сключат за срок от 5 години
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение за бракуване на автобуси на "Диана бус" ЕООД Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъдат бракувани следните негодни автобуси:
- "Чавдар 11-Г-5" ДК Я Д 09 95
с двигател № 1059047 и шаси 295
Първоначална стойност 1192,35 лв.
Набрано изхабяване 1192,35 лв.
Остатъчна стойност -
- "Чавдар 11-Г-5" ДК Я В 12 - 44
с двигател № 9025105 и шаси 70491105
Първоначална стойност 662,42 лв.
Набрано изхабяване 662,42 лв.
Остатъчна стойност -
- "Икарус 280" ДК Я В 19 97
с двигател № 900018 и шаси 280048258
Първоначална стойност 3406,74 лв.
Набрано изхабяване 3406,74 лв.
Остатъчна стойност -
- "Чавдар 11-М-3" ДК У 46 54 АА
с двигател № 381059018 и шаси 160703
Първоначална стойност 851,68 лв.
Набрано изхабяване 851,68 лв.
Остатъчна стойност -
- "Чавдар 11-М-3" ДК 00 48 ПБ
с двигател № 1059001 и шаси 1131
Първоначална стойност 1067,45 лв.
Набрано изхабяване 1067,45 лв.
Остатъчна стойност -
- "Чавдар 11-Г-5" ДК Я В 16 87
с двигател № 9127910 и шаси 71106112
Първоначална стойност 662,42 лв.
Набрано изхабяване 662,42 лв.
Остатъчна стойност -
- "Чавдар 11-Г-6/в 13-20" ДК Г 07 32
с двигател № 10011821229 и шаси 20675
Първоначална стойност 520,47 лв.
Набрано изхабяване 501,80 лв.
Остатъчна стойност 18,67 лв.
- "Чавдар 11-М-3" ДК Я Г 13 81
с двигател № 981059222 и шаси 221409
Първоначална стойност 851,68 лв.
Набрано изхабяване 851,68 лв.
Остатъчна стойност -
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение на подробен устройствен план на част от кв.109 на ЦГЧ по плана на гр.Ямбол, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Дава съгласието си за промяна предназначението на част от кв.109 по плана на ЦГЧ на гр.Ямбол, отреден за озеленяване и преотреждането му за урегулиран поземлен имот - за озеленяване, православен храм и трафопост.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно подробен устройствен план за имот 3750, кв.105 от ЦГЧ по плана на гр.Ямбол, във връзка с § 8 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ.Т.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Дава съгласието си за промяна предназначението на УПИ-ІІ, кв.105 по плана на ЦГЧ, отреден за зелени площи и преотреждането му в УПИ-ІІ и УПИ-ІV за озеленяване и УПИ-ІІІ за административни и търговски нужди.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване от Община Ямбол на държавен имот, намиращ се на ул."Търговска" № 86.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Упълномощава Кмета на Община Ямбол да направи искане пред Министерски съвет на Република България за безвъзмездно предоставяне на собственост върху VІІ-ХІV етаж от сграда - общежитие на СПТУ по строителна механизация, находящо се в гр.Ямбол, ул."Търговска" № 86, както и да подпише договора и протокола за приемане на този имот.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на "Ямбол-бизнес център" ООД.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Задължава представителя на Община Ямбол в "Ямбол-бизнес център" ООД на основание чл.41 ал.7 от Учредителния договор да внесе предложение за прекратяване на дружеството.
2. Задължава представителя на Община Ямбол в "Ямбол-бизнес център" ООД при не вземане решение за ликвидация на дружеството, на основание чл.57 ал.1 от Учредителния договор, да внесе иск в съда за прекратяването му.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно финансиране на прояви от плана за честване 125 години от Руско-турската Освободителна война /1877-1878г./ и възстановяване на Българската държавност.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. Да се осигурят 1500 лв. От бюджета на общината за финансиране на следните прояви:
1. Научна конференция на тема "Делото на Васил Левски и освобождението на България" - 150 лв.
2. Организиране на детски празник посветен на 125-та годишнина - 150 лв.
3. Организиране на конкурс за написване на есе, разказ,
тематична рисунка - 300 лв.
4. Организиране на традиционни масови спортни прояви
на младежта от гр.Ямбол - 100 лв.
5. Провеждане на кръгли маси на тема:
- "125 години от Освобождението на България и Ямбол"
- "Семейството - решаващ фактор за предаване на уважението и обичта между българския и руски народ - общо 150 лв.
6. Тържествено честване на 17 януари - Ден на Освобождението на Ямбол от турско робство - 500 лв.
7. Закупуване венец за 19 януари - ден на обесването на Апостола на свободата Васил Левски - 50 лв.
8. Издаване на юбилейна дипляна - 100 лв.
Общо 1500 лв
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
а/ Предложение за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в Индустриална зона, ж.к."Христо Ботев" и ЦГЧ.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.26, чл.27 от НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол, продава чрез търгове с тайно наддаване следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
І. Индустриална зона
1. Общинска земя с площ 3160 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот VII общ., кв.151 (до "Тракия " ООД) по плана на промишлена зона гр.Ямбол при граници:поземлен имот II, поземлени имоти IV и V, поземлен имот VIII, улица. Начална офертна цена 13 450 лева.
2. Общинска земя с площ 3640 кв.м., съставляваща уреугулиран поземлен имот VIII общ., кв.151 (до "Тракия " ООД) по плана на промишлена зона гр.Ямбол при граници: поземлен имот VII, поземлени имоти V и VI, улица, улица. Начална офертна цена 15 495 лева.
3. Общинска земя с площ 3575 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот X общ., кв.118, на ул."Индже войвода" (до "Кабиле" ООД) по плана на гр.Ямбол при граници: поземлен имот VIII, ул."Индже войвода", околовръстен път "Юг", улица. Начална офертна цена 21 550 лв.
ІІ. Ж.к. "Христо Ботев"
1. Общинска земя с площ 280 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХІІ, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота: УПИ ХІІІ, улици. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 2550 лв.
2. Общинска земя с площ 195 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ ХІІ, УПИ ХІV, улици. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 1760 лв.
3. Общинска земя с площ 165 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХІV, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота: УПИ ХІІІ, УПИ ХV, улици. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 1500 лв.
4. Общинска земя с площ 165 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХV, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ ХІV, УПИ ХVІ, улици. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 1500 лв.
5. Общинска земя с площ 195 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХVІ, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота: УПИ ХVІІ, УПИ ХV, улици. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 1760 лв.
6. Общинска земя с площ 280 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХVІІ, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ ХVІ, улици. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 2550 лв
ІІІ. Централна градска част
1. Отстъпено право на строеж за ЗП 220 кв.м. и РЗП 820 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 1, в УПИ ІІ, кв.69, по плана на гр.Ямбол, на ул."Ив.Вазов", при граници на поземления имот: УПИ І-3805, улица, застроително петно № 2, ул."Ив.Вазов". Пететажно жилищно застрояване. Начална тръжна цена 6100 лв
IV. Кмета на Община Ямбол да организира търговете с тайно наддаване по реда на Глава седма на НРПУРОИ.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
б/ Предложение относно разпореждане с общински имот, отреден за Хотелски комплекс.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се извърши продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот I, кв.2 по плана на гр.Ямбол, находящ се на ул."Арда", целия с площ от 6270 кв.м, при граници на УПИ: ул."Арда", УПИ-ІІ, р."Тунджа", бул."Д.Благоев", чрез търг с явно наддаване при следните условия:
а) начална продажна цена на правото на собственост на имота- 65 000лв.
б) вид на обекта, който купувача се задължава да построи в 5 годишен срок - четири звезден хотел;
в) изграждане и поддържане на прилежащата към обекта инфраструктура - реконструкция на часта от бул."Д.Благоев" от ул."Арда" до моста на р."Тунджа" до ОПУ и на ул."Арда" в часта от бул."Д.Благоев" до ул."Е.Янкова"
2. Възлага на кмета на Община Ямбол да организира провеждането на търга с явно наддаване .
3. Определя за членове на тръжната комисия следните общински съветници:
- Миглена Доненчева-председател на ПК "ОИСД", юрист
- Пенчо Пенев-председател на ПК "БФ", икономист
- Димитър Димитров- председател на ПК "ОРЗ", юрист
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
в/ Предложение относно прехвърляне собственост върху общински недвижим имот по чл.15 ал.3 от ЗУТ.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Одобрява Предварителните Договори за прехвърляне на собственост върху общински терен от ПИ 3083 към ПИ 3084 и ПИ 3086 в УПИ І, кв.74 по плана на гр.Ямбол по чл.15, ал.3 от ЗУТ.
2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да разпореди извършването на необходимите процедури по изменението на регулацията и застрояването на УПИ І, кв. 72 по плана на гр.Ямбол.
3. Упълномощава Кмета на Община Ямбол, след влизане в сила на ЧИ на ПРЗ на УПИ.І, кв.72 да сключи договор за прехвърляне на собствеността на Иван Павлов Иванов, Зарко Атанасов Зафиров и Красимир Йорданов Зафиров-собственици на ПИ 3084 и Станимир Петров Кескинов, Бисерка Петрова Кескинова и Диана Йорданова Кискинова- собственици на ПИ 3086.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
г/ Молба от Георги Банов Вълев относно ползване помещение на ул."Серес" № 15.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.3 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол отдава под наем на ГЕОРГИ БАНОВ ВЪЛЕВ помещение на втори етаж на общински недвижим имот, находящ се на ул."Серес" №15, гр.Ямбол, за обучение на деца по български народни танци, модерен балет и школа за манекени и фотомодели, с обща площ 72 кв.м., за срок от 3 (три) години.
Месечната наемна цена се определя по т.56 на Приложение №1 на Наредбата.
Задължава наемателят да извърши ремонт на покрива на помещението.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да подпише договор с Георги Банов Вълев, ж.к."Хале", бл.13, вх.Б, ап.74, гр.Ямбол за помещение на втори етаж на недвижим имот, находящ се на ул."Серес" №15, гр.Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
д/ Молба от Димитър Иванов Русев относно имот на ул."Янко Сакъзов" № 39.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Община Ямбол закупува от Димитър Иванов Русев следния недвижим имот: жилищно помещение, заемащо целия първи етаж от жилищна сграда на два етажа, застроена площ от 55.50 кв.м., състоящо се от две стаи и ниша, с прилежащото му избено помещение с площ от 14.28 кв.м., както и правото на строеж върху терена за 55.00 кв.м., находяща се на ул."Янко Сакъзов" № 39, застроена в УПИ-ІІ 2310, кв. 102 по плана на гр.Ямбол при свободно договаряне на цената.

Description: http://yambol.bg/img/top_of_page.gif