Четиридесет и третата сесия
проведена на 25.04.2003 г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение за участие на Община Ямбол в проект "Социални инвестиции и насърчаване на заетостта" към МТСП.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
2. Отчетен доклад на ОбКБППМН-гр.Ямбол за 2002 година.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
3. Предложение за награждаване на педагогически дейци и ученици по случай 24 май.
ВНОСИТЕЛ: Г.Бодуров
4. Предложение относно Списък на жилища собственост на община Ямбол. Утвърждаване списък на граждани за настаняване в общински жилища през 2003 година./жалби/
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
5. Предложение за приемане Наредба за разполагане на временни преместваеми обекти и съоръжения по чл.56 от ЗУТ.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
6. Предложение за приемане Правилник за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: ПК "СОТМДНО"
7. Предложение относно избор на инвеститор за изграждането на Завод за преработка на твърди битови отпадъци.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
8. Мерки за стабилизиране на "Диана бус" ЕООД. Предложение относно продажба обект на "Диана бус" ЕООД в гр.Стралджа.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
9. Докладна записка от управителя на "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД относно преотстъпване на дължими дивиденти за финасовата 2002 година.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
10. Докладна записка от управителя на "Дамполис-Ател" ЕООД относно продажба на лекотоварен автомобил.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
11. Предложение относно персонална пенсия на Себиле Стоянова Петкова.
ВНОСИТЕЛ: ПК "ОРЗ"
12. Предложение относно организация на движението в ЦГЧ на гр.Ямбол..
ВНОСИТЕЛ: ПК "ТУРО"
13. Предложение за приватизация на едноетажна масивна сграда с кула на хълм "Боровец".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
14. Предложение за приватизация на помещение за промишлени стоки на ул."Д.Благоев" № 17.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
15. Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
а/ Предложение относно разпореждане с имоти-частна общинска собственост в ж.к."Христо Ботев" гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
б/ Предложение относно предоставяне помещение общинска собственост под наем на АББА - "Дишам свободно" гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
в/ Разпореждане с общински урегулиран поземлен имот ХV,кв.152, ул."Граф Игнатиев".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
г/ Предложение за предоставяне на помещения-частна общинска собственост за ползване от Дирекция "Социално подпомагане" гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
д/ Предложение относно бъдещо ползване и стопанисване на сградата на културно-историческия паметник "Безистен".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
е/ Предложение относно решение по т.12 от ХХХVІІІ-та сесия на ОбС Ямбол за предоставяне на част от сграда на ул."Чая" № 2 на фондация "Социална защита на ромите в България".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
ж/ Предложение за предоставяне дизелов агрегат от склада на обект "Нова болница" на "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение за участие на Община Ямбол в проект "Социални инвестиции и насърчаване на заетостта" към МТСП.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Дава съгласието си за съфинансиране до 25% от стойността на обектите, разработване и осигуряване на местни технически лица за изпълнение на следните проекти:
1. Рехабилитация водопровод и възстановяване на пътна настилка по ул."Васил Карагьозов".
2. Рехабилитация водопровод и възстановяване на пътна настилка по ул."Вит".
3. Рехабилитация водопровод и възстановяване на пътна настилка по ул."Матвей Вълев".
4. Канализация по ул."Жеко Андреев".
5. Преустройство на съществуваща сграда в рехабилитационен център за инвалиди.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Отчетен доклад на ОбКБППМН - гр.Ямбол за 2002 г.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема за сведение отчета на ОбКБППМН.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за награждаване на педагогически дейци и ученици по случай 24 май.
ВНОСИТЕЛ: Г.Бодуров

Общински съвет РЕШИ:
Награждава по случай 24 май следните педагогически дейци и ученици:

А. Педагогически кадри

Награда на името на "Р. Ив. Колесов" - златен - 1 - три мин. заплати

No.

Име

Уч. заведение

Длъжност

Заб.

1.

Татяна Стоилова Петрова

ТХВП

Директор ТХВП

 

Награда на името на "Р. Ив. Колесов" - сребърен - 1 - две мин. заплати

No.

Име

Уч. заведение

Длъжност

Заб.

1.

Боряна Г. Чапърова

Гимн. "В. Левски"

Изобр. изк.

 

Награда почетен знак "ЗЛАТЕН ГЕРБ НА ЯМБОЛ"

No.

Име

Уч. заведение

Длъжност

Заб.

1.

Григорий Ж. Димитров

"Л. Каравелов"

Руски език

 

2.

Петко Алекс. Петков

ГПЧЕ

География

 

3.

Красимира Ст. Драгова

"П. Р. Славейков"

География

 

4.

Нели Ат. Карамаркова

"Св. К. Охридски"

Математика

 

5.

Златка Василева Тодорова

"Св. К. Охридски"

Нач. учител

 

6.

Райка Петрова Донева

ТХВП

Технология

 

7.

Таня Йорданова Христова

ТХВП

Физика

 

8.

Райя Райчева Мартинова

ТХВП

Математика

 

9.

Учителски колектив

ТХВП

 

40 год. от създаване ТХВП

10.

Учителски колектив

ЦДГ 13

 

30 год. от създаване ЦДГ

11.

Румяна Жечева Монева

НУ "Св. Св. К. и Методий"

Нач.у-л, директор

 

12.

Милка Стефанова

ЦДГ "Биляна"

Детска у-ка

 

13.

Янка Даскалова

ЦДГ "Биляна"

Детска у-ка

 

14.

ЦДГ N 19 "Малина"

ОДК

 

25 год. от създаването

15.

Детски куклен театър

 

 

25 год. от създаването

16.

Силвия Костадин. Лилова

ГПЧЕ

Немски ез.

 

17.

ТИ - "Г.С. Раковски"

ГПЧЕ

 

40 г. от създаването

18.

Снежана Димитр. Илиева

Съюз на учените

Бълг. ез. и л-ра

 

19.

Мари Агоп Агопян

Съюз на учените

 

Държ. Архив - Ямбол

20.

Митко Тодоров Петев

ТИ

Зооинженер

КОС - Ямбол

21.

Румяна Георгиева Никова

ЦДГ

Счетоводство

 

22.

ЦДГ "Пламъче"

ТХТАС

 

55 от създаването й.

23.

Станка Йорданова

ТХТАС

Инж.химик

 

24.

Йорданка Цанева

 

Инж.химик

 

25.

Галина Аврамова Русева

ТМТ

История

 

26.

Емил Карлов

МГ

Математика

 

27.

Цветан Петров

МГ

Математика

 

28.

Георги Сеизов

МГ

Биология

 

Награда почетен знак "СРЕБЪРЕН ГЕРБ НА ЯМБОЛ"

No.

Име

Уч. заведение

Длъжност

Заб.

1.

Добринка Б. Чолакова

"Л. Каравелов"

Физ. Култура

 

2.

Донка Милева Атанасова

"Л. Каравелов"

История и геогр.

 

3.

Динка Колева Вълкова

"Л. Каравелов"

Биология

 

4.

Веса Георгиева Ефева

"Л. Каравелов"

Начален учител

 

5.

Елена Желязкова Костова

"Л. Каравелов"

Начален учител

 

6.

Донка Желева Делчева

"Л. Каравелов"

Математика

 

7.

Маргарита Хр. Турлакова

"Л. Каравелов"

Бълг. ез и л-ра

 

8.

Димитрина Янк. Георгиева

"Л. Каравелов"

Труд и техн.

 

9.

Дора Банова Танчева

"Л. Каравелов"

Нач. учител

 

10.

Росица Гр. Драганова

ГПЧЕ

История

 

11.

Катя Димова Колева

"П. Р. Славейков"

Бълг. ез и л-ра

 

12.

Николина Крумова Янева

"П. Р. Славейков"

Математика

 

13.

Христо Дим. Миланов

"П. Р. Славейков"

Бит и техн.

 

14.

Лаля Рускова Желязкова

"Св. К. Охридски"

История

 

15.

Жельо Енев Желев

"Св. К. Охридски"

Тр. Обучение

 

16.

Христо П. Георгиев

ТМТ

Физ. к-ра

 

17.

Манол Ив. Манолов

ТМТ

Уч. Практика

 

18.

Николай Б. Стоянов

ТМТ

Уч. Практика

 

19.

Жельо В. Палазов

ТМТ

Инж.-теория

 

20.

Никола Пенев Добрев

ТМТ

Химия

 

21.

Мария Колева Илиева

ЦДГ N 20

Детска у-ка

 

22.

Катя Любенова Донева

ЦДГ N 20

Детска у-ка

 

23.

Мария Димова

ЦДГ "Биляна"

Детска у-ка

 

24.

Анка Димитрова

ТХТАС

Математика

 

25.

Донка Каменова

ТС"К.Фичето"

Математика

 

26.

Йорго Йоргов

ТС"К.Фичето"

физическо

 

27.

Николина Д. Георгиева

ОУ"Й.Йовков"

руски език

 

Награда "Почетна грамота"

No.

Име

Уч. заведение

Длъжност

Заб.

1.

Пенка Ст. Ангелова

"Н. Петрини"

Математика

 

2.

Станка Ив. Ковачева

"Н. Петрини"

Химия

 

3.

Ирина Стоянова Главчева

"Н. Петрини"

Биология

 

4.

Елена Георгиева Тодорова

"Н. Петрини"

Начален у-л

 

5.

Мария Вълк. Арабаджиева

"Йордан Йовков"

Начален у-л

 

6.

Таня Танева Димитрова

"Йордан Йовков"

Музика

 

7.

Михаил Ат. Стоянов

"Йордан Йовков"

Физ. к-ра

 

8.

Иванета Белчева Недялкова

"Проф. Нойков"

Начален у-л

 

9.

Антоанета Д. Сотирова

"Д. Дебелянов"

Бълг. ез.

 

10.

Румяна Д. Георгиева

"Д. Дебелянов"

Математика

 

11.

Татяна Николова Сеизова

"Д. Дебелянов"

Физика

 

12.

Миглена Тр. Иванова

"Д. Дебелянов"

Начален у-л

 

13.

Васил Д. Бояджиев

"Д. Дебелянов"

Физ. к-ра

 

14.

Ваня Ив. Милицова

ТМТ

Уч-л - теория

 

15.

Татяна Станчева Симеонова

ТМТ

Уч-л - теория

 

16.

Благовеста Ст. Желева

ТМТ

Бълг.език

 

17.

Ваня Начева Атанасова

ЦДГ 20

Детска у-ка

 

18.

Соня Матева Илиева

ЦДГ 20

Детска у-ка

 

19.

Юлия Стойчева Вълчева

ЦДГ 14

Детска у-ка

 

20.

Антоанета Начева

МГ

БЕЛ

 

21.

Стефан Пехливанов

МГ

Физкултура

 

22.

Радка Цингова

МГ

География

 

23.

Божана Кафалова

МГ

Англ.език

 

24.

Антон Шиков

МГ

Информатика

 

25.

Светла Катрева

МГ

Англ.език

 

Б. Деца и ученици

Б1. Участие в международни изяви
За първо място
"Златен плакет" и 100 лв.

Петя Николаева Танева - гимн. "Васил Левски" - изобр. изк.
Добрин Руменов Молов - СУ - спорт

За второ място
"Сребърен плакет" и 50 лв.

Борис Димчев Кукучев - СУ - спорт

За трето място
"Бронзов плакет" и отборно 90 лв.

Георги Георгиев Георгиев - гимн. "Васил Левски" - астрономия
Димитър Христов Христов - гимн. "Васил Левски" - астрономия
Иван Байчев Баев - гимн. "Васил Левски" - астрономия

Б.2. Участие в национални изяви
"Сребърен плакет"

1. Галин Красимиров Статев - ОУ "Д. Дебелянов" - математика /50 лв./
2. Иван Борисов Сухлев - СУ - спорт /50 лв./
3. Калоян Руменов Сивков - НУ "Св. Св. К. И Методий" - математика /50 лв./
4. Ивелина Атанасова Колева - ОУ "Л. Каравелов" - спорт
5. Мария Славчева Димитрова - ОУ "Л. Каравелов" - музика
6. Димитър Илиянов Илиев - ОУ "Н. Петрини" - спорт
7. Народен ученически хор - ОУ "Л. Каравелов" - музика /50 лв./
8. Елена Йорданова Кожухарова - ГПЧЕ - нац. лит. конкурс
9. Велина Борисова Милкова - ОУ "П. Р. Славейков" - акробатика
10. Катрин Али Джарадат - ОУ "Д. Дебелянов" - литература
11. Петя Славова Славова - ОУ "Д. Дебелянов" - литература
12. Ани Тодорова Тодорова - ОУ "Д. Дебелянов" - математика
13. Камен Радостинов Атанасов - ОУ "Д. Дебелянов" - математика
14. Отбор по фермерство - ОДК - опазване на природата /50 лв./
15. Мария Петрова Христова - ОДК - фотовидеотехника
16. Антон Тодоров Игнатов - НУ "Св. Св. К. И Методий" - математика
17. Десислава Красимирова Симеонова - СУ - спорт
18. Диана Колева Георгиева - СУ - спорт
19. Димитър Иванов Димитров - СУ - спорт
20. Дамяна Георгиева Георгиева - СУ - спорт
21. Геновева Николева Бакалова - СУ - спорт
22. Христо Димитров Митаков - СУ - спорт
23. Илия Русев Енев - СУ - спорт
24. Иван Георгиев Великов - СУ - спорт
25. Кремена Петрова Андонова - СУ - спорт
26. Михаил Георгиев Георгиев - СУ - спорт
27. Диляна Стоянова Стоянова - П "Ат.Кожухаров" - спорт
28. Диана Димитрова Димитрова - ОУ "Св.Климент Охридски" - изобр.изк.
29. Ивелина Стойкова СТойкова - ОУ "Св.Климент Охридски" - изобр.изк.
30. Даниел Юлиянов Димитров - ОУ "Св.Климент Охридски" - изобр.изк.
31. Ивелин Викторов Иванов - ОУ "Св.Климент Охридски" - изобр.изк.
32. Алевтина Стоянова Плочева - МГ "Атанас Радев" - руски език

"Бронзов плакет"

1. Таня Петкова Иванова - ГПЧЕ - литературен конкурс /50 лв./
2. Мирослав Георгиев Петров - ОУ "Н. Петрини" - нар. музика /20 лв./
3. Христо Георгиев Петров - ОУ "Н. Петрини" - нар. музика
4. Светла Колева Димитрова - ГПЧЕ - литературен конкурс
5. Цветелина Валентинова Станчева - ГПЧЕ - литературен конкурс
6. Мирослава Петрова Петрова - НУ "Проф. Нойков" - математика
7. Пламен Николаев Кондов - НУ "Проф. Нойков" - математика и изобр. изкуство
8. Даниела Тончева Тончева - ОУ "Д. Дебелянов" - литература
9. Милен Митков Краев- ОУ "Д. Дебелянов" - математика
10. Максимилиана Янкова Костова - ОУ "Св.Климент Охридски" - изобр.изк.
11. Даниела Красимирова Янева - ОУ "Св.Климент Охридски" - изобр.изк.
12. Пол Жорж Влайков - ОУ "Св.Климент Охридски" - изобр.изк.
13. Милена Димитрова Димитрова - ОУ "Л. Каравелов" - спорт
14. Ваня Ташкова Ташкова - ОУ "Н. Петрини" - олимпиада по руски ез.
15. Гергана Петрова Стойкова - ОУ "Н. Петрини" - олимпиада по руски ез.
16. Ивелин Ангелов Налбантов - ОУ "П. Р. Славейков" - есе - конкурс
17. Стефан Богданов Будинов - ОУ "П. Р. Славейков" - математически конкурс
18. Адриан Руменов Николов - НУ "Проф. Нойков" - математика
19. Минчо Иванов Иванов - НУ "Проф. Нойков" - математика
20. Ангел Миленов Ангелов - ОУ "Д. Дебелянов" - математика
21. Георги Петров Додов - ОУ "Д. Дебелянов" - математика
22. Виктория Станимирова Станчева - ОУ "Д. Дебелянов" - математика
23. Румина Тодорова Дечева - ОУ "Д. Дебелянов" - спорт
24. Илчо Атанасов Керменлийски - ОУ "Д. Дебелянов" - спорт
25. Ивелин Петров Керзиев - ОУ "Д. Дебелянов" - спорт
26. Деян Димитров Парушев - ОУ "Д. Дебелянов" - спорт
27. Методи Николаев Илиев - ОУ "Д. Дебелянов" - спорт
28. Диляна Симеонова Симеонова - ОУ "Д. Дебелянов" - музика
29. Отбор ученици от 12 "Д" клас на ТХВП

Задължава общинската администрация в срок до 30 юни да проучи положителен опит от поне три общини от ранга на община Ямбол и да направи предложение пред ОбС за изменение и допълнение в Статута.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно Списък на жилища, собственост на община Ямбол. Утвърждаване списък на граждани за настаняване в общински жилища през 2003 г. /жалби/
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. Приема списъка на жилища - собственост на Община Ямбол по реда на чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол.
ІІ. Определя жилищата за продажба от списъка - Фонд "Настаняване под наем" по реда на чл.54, ал.1, т.1 и т.2 от НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол.
ІІІ. Упълномощава Кмета да издаде заповед и подпише договор за продажба на всяко отделно жилище по реда на Раздел VІ, чл.55 и чл.56 от НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол.
Отказва включване на Димитрина Димитрова, Димитър Димитров и Никола Танев в списъка за настаняване в общински жилища през 2003 г.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение за приемане Наредба за разполагане на временни преместваеми обекти и съоръжения по чл.56 от ЗУТ.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема Наредба за разполагане на временни преместваеми обекти и съоръжения (НРВПОС) на Общински съвет-Ямбол.
2. Отменя чл.20 и параграф 4 от ДР на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Общински съвет-Ямбол.
3. Отменя цените по чл.39, т.51.7 и т.51.8 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол и определя нови цени както следва:
- т.51.7 - За фирмени указателни табели с примерно съдържание-име на фирмата, инициали, запазен знак, адрес, телефон, предмет на дейност, указателна стрелка, отстояние и др. - 5.00 лева/кв.м. на месец;
- т.51.8 - Билборд - 7.00 лева/кв.м. на месец.
4. Променя и допълва чл.12,ал.8 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол както следва:
"(8) За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени:
а) за търговска дейност на открито с маси; машини; хладилни витрини за сладолед; автомати за кафе, напитки и закуски и др.:
Таксите се заплащат от юридически и физически лица в зависимост от зоната в която се намират терените, които са определени за квадратен метър на ден :
І зона - централна градска част, включваща територията между ул."Раковски", ул."Цар Освободител", ул."Г.Дражев", ул."Цар Ив.Александър", ул."Търговска" на изток ул."Искър" и ул."Срем".
ІІ зона - кварталите
- за продажба на сладолед
Централна градска част на ден - 1,50 лв.
Централна градска част на месец - 30 лв.
В кварталите на ден - 1 лв.
В кварталите на месец - 25 лв.
- Вестници, списания и книги
Централна градска част на ден - 0,80 лв.
Централна градска част на месец - 17 лв.
В кварталите на ден - 0,70 лв.
В кварталите на месец - 15 лв.
- Захарни изделия
Централна градска част на ден - 1 лв.
Централна градска част на месец - 25 лв.
В кварталите на ден - 0,90 лв.
В кварталите на месец - 20 лв.
- Аудио и видио касети
Централна градска част на ден - 1,50 лв.
Централна градска част на месец - 30 лв.
В кварталите на ден - 1 лв.
В кварталите на месец - 25 лв.
- Тестени продукти, сандвичи , хамбургери и др.
Централна градска част на ден - 1 лв.
Централна градска част на месец - 25 лв.
В кварталите на ден - 0,80 лв.
В кварталите на месец - 17 лв.
- Варена царевица, ядки и пуканки
Централна градска част на ден - 1 лв.
Централна градска част на месец - 25 лв.
В кварталите на ден - 0,80 лв.
В кварталите на месец - 17 лв.
- За продажба на гъби
Централна градска част на ден - 1 лв.
Централна градска част на месец - 25 лв.
В кварталите на ден - 0,80 лв.
В кварталите на месец - 17 лв.
- За продажба на плодове и зеленчуци
Централна градска част на ден - 0,80 лв.
Централна градска част на месец - 17 лв.
В кварталите на ден - 0,70 лв.
В кварталите на месец - 15 лв.
- Произведения на изкуството и художествени занаяти, сувенири, мартенички, картички, балони
Централна градска част на ден - 0,60 лв.
Централна градска част на месец - 14 лв.
В кварталите на ден - 0,50 лв.
В кварталите на месец - 13 лв.
- Продажба на мед и пчелни продукти
Централна градска част на ден - 1 лв.
Централна градска част на месец - 25 лв.
В кварталите на ден - 0,90 лв.
В кварталите на месец - 20 лв.
- Детски електромобили и увеселителни детски игри
Централна градска част на ден - 1.00лв.
Централна градска част на месец - 25 лв.
В кварталите на ден - 0.80 лв.
В кварталите на месец - 17 лв.
- Фотографски услуги
Централна градска част на ден - 0,80 лв.
Централна градска част на месец - 17 лв.
В кварталите на ден - 0,70 лв.
В кварталите на месец - 15 лв.
- Лъскане на обувки и измерване на тегло
Централна градска част на месец - 5 лв.
В кварталите на месец - 4 лв
- Зареждане на запалки
Централна градска част на месец - 7 лв.
В кварталите на месец - 6 лв.
- За продажба на цветя
Пред Гробищния парк и "Обреден комплекс" ЕООД - 1 лв., разносна търговия по заведенията 1,50 на ден ( вечер) по заведенията и др.места по празници - 1,50 лв.
Пред Гробищен парк на месец - 25 лв.
- Продажба на слънчеви очила
Централна градска част на месец - 30 лв.
Из кварталите на месец- 25 лв.
- Други промишлени стоки
Централна градска част на ден - 1,50 лв.
Централна градска част на месец - 30 лв.
Из кварталите на ден - 1 лв.
Из кварталите на месец - 25 лв.
- Изнасяне на маси пред заведения
За периода от 01.05. до 30.10.:
- Централна градска част - 5.50 лв/кв.м. на месец;
- За кварталите - 5.00 лв./кв.м. на месец.
През останалата част от годината:
- Централна градска част - 0.30 лв/кв.м. на ден;
- За кварталите - 0.25 лв/кв.м. на ден.

Допълнението в чл.12,ал.8 от Наредбата влиза в сила от 01.04.2003 год.

б) за поставяне на павилиони, каравани, шатри, слънцезащитни съоръжения, сенници, чадъри, тенти и др. следните такси в лева/ кв.м. за месец.

No.

Дейности

Зони

I

II

III

IV

Търговия

1.

Хранителни стоки

1.87

1.25

0.93

0.62

2.

Промишлени стоки

1.87

1.25

0.93

0.62

3.

Алкохол, цигари, козметика

2.80

2.18

1.56

0.93

4.

Хляб и хлебни изделия

1.25

1.09

0.93

0.62

5.

Плодове и зеленчуци

1.25

1.09

0.93

0.62

6.

Продажба на цветя

1.56

1.25

0.93

0.31

7.

Аптека

2.80

2.18

1.25

0.93

8.

Книжарница, вестници

1.25

0.93

0.78

0.62

9.

Смесен магазин

1.87

1.62

0.93

0.62

10.

Супермаркет

1.87

1.56

0.93

0.62

11.

Продажба на безалкохолни напитки

1.56

1.25

0.93

0.62

Обществено хранене

12.

Бърза закуска, пица, закусвалня

2.18

1.99

1.71

1.09

13.

Скара-бира

1.87

1.71

1.40

1.09

14.

Кафе-сладкарница без алкохол

1.87

1.71

1.40

1.09

15.

Кафе-сладкарница с алкохол

3.11

2.78

2.49

2.18

16.

Кафе-аператив

3.11

2.78

2.49

2.18

17.

Ресторанти

3.24

2.95

2.68

1.87

18.

Барове и нощни заведения

4.05

3.74

2.78

2.18

Производствени изделия и услуги

19.

Поправка на битови уреди

0.62

0.47

0.37

0.31

20.

Изделия от благородни метали

1.87

1.25

0.93

0.62

21.

Административно-правни услуги

1.56

1.25

0.93

0.62

22.

Проектантски услуги

1.56

1.25

0.93

0.62

23.

Производствени дейности

0.78

0.62

0.56

0.31

24.

Шивашки услуги

0.93

0.78

0.62

0.50

25.

Обущарски услуги

0.78

0.62

0.50

0.31

26.

Фото услуги

1.56

0.93

0.62

0.50

27.

Часовникарски услуги

1.25

0.93

0.62

0.47

28.

Козметични, бръснаро-фризьрски услуги

0.93

0.62

0.47

0.31

29.

Дърводелски услуги

1.56

1.40

1.25

1.09

30.

Авторемонтни услуги

1.87

1.56

1.40

1.25

31.

Пощенски услуги

0.93

0.78

0.62

0.50

32.

Ключарски услуги

0.62

0.47

0.37

0.31

33.

Стъкларски услуги

1.25

1.09

0.93

0.78

34.

Ремонт на хладилна техника

1.56

1.25

0.93

0.78

35.

Ремонт на пишещи машини

1.25

1.09

0.93

0.78

36.

Печатарски услуги

1.56

1.25

0.93

0.78

37.

Ремонт на очила и изработкака пластм. изделия

0.62

0.47

0.37

0.31

38.

Предоставяне ръчни ел.инстр. за врем. ползване

1.87

1.56

1.40

1.25

39.

Ремонт на чанти

0.78

0.62

0.50

0.31

40.

Кожарски и тапицерски услуги

1.87

1.56

1.40

1.25

41.

Ремонт на радио и телевизионна техника

1.87

1.56

1.40

1.25

Други

42.

Спортни, атракционни и детски съоръжения

4.50

4.00

3.50

2.50

43.

Терен за временна автогара павилионен тип

0.62

0.52

0.42

0.31

44.

Спорт ТОТО

3.24

2.80

2.49

2.18

45.

Кабини за: телефони, охрана на паркинги, тоалетни и др.

1.00

0.80

0.60

0.50

46.

Спирки за масовия транспорт

0.80

0.70

0.60

0.50

47.

Изкупвателни пунктове за :
мляко
билки, зеленчуци
вторични суровини
амбалаж


1.45
1.25
1.04
0.73


0.73
0.62
0.52
0.31


0.93
0.73
0.62
0.52


0.73
0.62
0.52
0.42

48.

Паркинги - за едно паркомясто

2.18

1.87

1.56

1.25

49.

Гаражи (закрити гаражти клетки)

0.62

0.50

0.37

0.31

50.

Паркоместа (до две) в пешеходни зони
за финансово-кредитни институции - за
1 паркомясто

36.33

34.25

33.22

31.14

 

Паркоместа (до две) извън пешеходни
зони - за 1 паркомясто

31.14

29.06

28.03

25.85

51.

Паркоместа в зони за кратковременно
паркиране по чл.99, ал.1 от ЗДП - за
30 минути

0.52

0.48

0.42

0.39

Забележка :
За преместваемите съоръжения: шатри, слънцезащитни съоръжения - сенници, чадъри, тенти и др. се оценяват с коефицент 0.8 за съответната зона и предмет на дейност.

Определяне на търговските зони :

I. ПЪРВА ТЪРГОВСКА ЗОНА
Районът, ограничен от улиците : Търговска; Богомил; Г.С.Раковски; Цар Освободител; Георги Дражев; Цар Иван Александър; пл.Освобождение.

ІІ. ВТОРА ТЪРГОВСКА ЗОНА
1. ул. Търговска - (от ул.Богомил до ул.Граф Игнатиев)
2. ул. Г.С.Раковски - (от ул.Богомил до ул.Ген.Заимов)
3. ул. Ал.Стамболийски
4. пл. Боровец
5. ул. Димитър Благоев - (от ХЕИ до ул.Арка)
6. ул. П.Хитов - (от ул.Д.Благоев до ул.Ямболска комуна)
7. ул. Г.Дражев - (от ул.Цар Иван Александър до пл.Г.Дражев)
8. ул. Жорж Папазов
9. ул. Джон Атанасов
10. ул. Кабиле
11. ул. Преслав - (от ул.Г.С.Раковски до пл.Боровец)
12. ул. Срем
13. пл. Г.Дражев - (кооперативен пазар)
14. Нова автогара
15. пл. Страшимир Кринчев
16. ж.к. Диана - (района около супермаркета)
17. ж.к. Хале - (района около РУМ и ул.Милин камък до ул.ул.Търговска)
18. ж.к. Златен рог - (района около супермаркета)
19. ж.к. Бенковски - (района между супермаркета и бензиностанцията)
20. ул. Цар Иван Александър - (от ул.Г.Дражев до ул.Мусала)

ІІІ.ТРЕТА ЗОНА
1. Районът, ограничен от улиците : К.Иричек ; Лъкатник ; Крайречен булевард ; Гр.Игнатиев ; Ген. Заимов ; П. Хитов ; Шипка ; Стара планина; Ж.Папазов; Бузлуджа; Сердика и К. Иречек.
2. Парк Васил Коларов.
3. Хълм Боровец .
4. Ресторант Ямболен и прилежащия към него район .

ІV.ЧЕТВЪРТА ТЪРГОВСКА ЗОНА
Включва останалата част от града, която не е включена в предходните търговски зони. Граничните улици на търговските зони включват обектите разположени от двете страни на улиците.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за приемане Правилник за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: ПК "СОТМДНО"

Общински съвет РЕШИ:
Приема правилник за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.
Избира за участници в общинската експертна комисия за спорта общинските съветници Николай Парушев и Милена Саллакова.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно избор на инвеститор за изграждането на Завод за преработка на твърди битови отпадъци.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
Задължава кмета на община Ямбол, в срок до 23 май, да внесе в общинския съвет предложение за по-нататъшната съдба на "Екоинженеринг", респективно ЗПТБО.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Мерки за стабилизиране на "Диана бус" ЕООД. Предложение относно продажба обект на "Диана бус" ЕООД в гр.Стралджа.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.262, ал.1 от ТЗ и чл.7 и чл.8 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственост върху общинската част на капитала в търговските дружества преобразува "Диана-бус" ЕООД гр.Ямбол в "Диана-бус" ЕАД гр.Ямбол. Капиталът на дружеството да бъде 60576 лв. разпределен в 60 576 ( шестдесет хиляди петстотин седемдесет и шест ) бр. поименни акции с номинал 1 (един) лев всяка.
2. Дружеството да се управлява по двустепенната система на управление. Надзорният съвет на основание чл.242, ал.2 от ТЗ да се състави от 3 (трима) члена избрани от Общинския съвет, а именно:
Тодор Атанасов Михайлов - общински съветник
Петър Радев Петров
Сотир Маринов Цонев
3. Не дава съгласие за продажба на терен, собственост на "Диана бус" ЕООД в гр.Стралджа.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Докладна записка от управителя на "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД относно преотстъпване на дължими дивиденти за финасовата 2002 г.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
Преотстъпва дължимия дивидент за 2002 финасова година в размер на 3810 лв. на "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Докладна записка от управителя на "Дамполис-Ател" ЕООД относно продажба на лекотоварен автомобил.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Дава съгласие управителя на дружеството да организира търг за продажба на лекотоварен автомобил "Шкода-ТАС-1500" с ДН 0691 Т.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно персонална пенсия на Себиле Стоянова Петкова.
ВНОСИТЕЛ: ПК "ОРЗ"

Общински съвет РЕШИ: Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Себиле Стоянова Петкова, ЕГН 9201239056 от гр.Ямбол, ул."Росица" № 46.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно организация на движението в ЦГЧ на гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: ПК "ТУРО"

Общински съвет РЕШИ: Да се изработи генерален план за организацията на движението /ГПОД/ за ЦГЧ на гр.Ямбол в съответствие с новия ЗРП, който да бъде предложен за утвърждаване на ОбС.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение за приватизация на едноетажна масивна сграда с кула на хълм "Боровец".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. Приема правния анализ на обект: Едноетажна масивна сграда с кула на хълм "Боровец"
ІІ. На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. /
1. Обявява търг с явно наддаване за продажба на обект: Едноетажна масивна сграда със застроена площ 68 кв.м с кула на хълм "Боровец" с начална цена 35 000 / тридесет и пет хиляди / лева.
2. Депозитът за участие в търга в размер на 10 % от началната цена се внася по банкова сметка 5010002530, банков код 13074410 при "Общинска банка" АД клон гр.Ямбол като средствата да са постъпили по сметката до 16.30 часа на 14-ия ден от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник". В платежния документ да се посочат банковия код и номерът на сметката, на която да се възстанови депозираната сума.
3. Плащането на цената се извършва веднага със сключването на договора за продажба по посочената банкова сметка.
4. Тръжната документация и информационния меморандум се закупуват лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно при заплащане срещу такса от 50 лева без ДДС до 16 часа в стая 410 и се получават до 17 часа в стая 403 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 в срок до 13-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник".
Тръжната документация съдържа декларация за неразгласяване на информация. След закупуване на тръжната документация лицата подписват декларацията и получават информационния меморандум. В случай на упълномощаване, пълномощникът подписва декларацията лично от свое име, а от името на упълномощителя се представя нотариално заверена декларация за неразгласяване на информация.
5. Таксата за участие в търга е в размер на 30 лева (без ДДС), внесена в стая 410 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 в срок до 14-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
6. Провеждането на търга се извършва в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7, стая 422 на 16-ия или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от публикуване на решението в "Държавен вестник" от 14.00часа.
7. Повторен търг в случаите по чл.6, ал.3 от Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. /, се провеждат на 7-ия ден след провеждане на първия търг или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от 14.00 часа в стая 422 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7.
Закупуването на тръжна документация, внасянето на такса и депозит за участие в повторния търг да става до 4-тия ден след провеждане на първия търг.
8. Договорът за продажба се сключва в двуседмичен срок след провеждането на търга. В 20-дневен срок от провеждането на търга лицето, спечелило търга подава в стая 403 в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК.
9. Утвърждава тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.
10. Упълномощава кмета да утвърди информационния меморандум.
11. Назначава тръжна комисия с възнаграждение 50 лева за общинските съветници в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Кузман Кузманов - директор дирекция "ОС"
СЕКРЕТАР : инж. Соня Русева - гл. експерт дирекция "ОС"
ЧЛЕНОВЕ: Миглена Доненчева - юрист, председател на ПК ОИСД"
Пенчо Пенев- председател на ПК "БФ"
Митко Филипов - председател на ПК "СОТМДНО"
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
Ирина Христова - юрист, общ. съветник
Димитър Димитров - юрист, председател на ПК"ОРЗ"

Задължава кмета на Община Ямбол да издаде заповед за назначаване на членовете на комисията за провеждане на търга.
12. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК упълномощава кмета на Община Ямбол да организира и проведе търга и сключи сделката.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение за приватизация на помещение за промишлени стоки на ул."Д.Благоев" № 17.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. Приема правния анализ на обект: Помещение за промишлени стоки на ул. "Д.Благоев" № 17.
ІІ. Приема направената оценка на обект: Помещение за промишлени стоки на ул. "Д.Благоев" № 17.
ІІІ. На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. /
1. Обявява търг с явно наддаване за продажба на обект: помещение за промишлени стоки на ул. "Д.Благоев" № 17, намиращо се в УПИ-І, ПИ-7923, кв. 11 със застроена площ 104 кв.м и съответното отстъпено право на строеж с начална цена 53 200 / петдесет и три хиляди и двеста / лева.
2. Депозитът за участие в търга в размер на 10 % от началната цена се внася по банкова сметка 5010002530, банков код 13074410 при "Общинска банка" АД клон гр.Ямбол като средствата да са постъпили по сметката до 16.30 часа на 14-ия ден от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник". В платежния документ да се посочат банковия код и номерът на сметката, на която да се възстанови депозираната сума.
3. Плащането на цената се извършва веднага със сключването на договора за продажба по посочената банкова сметка.
4. Тръжната документация и информационния меморандум се закупуват лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно при заплащане срещу такса от 50 лева без ДДС до 16 часа в стая 410 и се получават до 17 часа в стая 403 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 в срок до 13-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник".
Тръжната документация съдържа декларация за неразгласяване на информация. След закупуване на тръжната документация лицата подписват декларацията и получават информационния меморандум. В случай на упълномощаване, пълномощникът подписва декларацията лично от свое име, а от името на упълномощителя се представя нотариално заверена декларация за неразгласяване на информация.
5. Таксата за участие в търга е в размер на 30 лева (без ДДС), внесена в стая 410 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 в срок до 14-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
6. Провеждането на търга се извършва в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7, стая 422 на 16-ия или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от публикуване на решението в "Държавен вестник" от 10.00 часа.
7. Повторен търг в случаите по чл.6, ал.3 от Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. /, се провеждат на 7-ия ден след провеждане на първия търг или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от 10.00 часа в стая 422 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7.
Закупуването на тръжна документация, внасянето на такса и депозит за участие в повторния търг да става до 4-тия ден след провеждане на първия търг.
8. Договорът за продажба се сключва в двуседмичен срок след провеждането на търга. В 20-дневен срок от провеждането на търга лицето, спечелило търга подава в стая 403 в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК.
11. Утвърждава тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.
12. Упълномощава кмета да утвърди информационния меморандум.
11. Назначава тръжна комисия с възнаграждение 50 лева за общинските съветници в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Куман Кузманов - директор дирекция "ОС"
СЕКРЕТАР : инж. Соня Русева - гл. експерт дирекция "ОС"
ЧЛЕНОВЕ: Миглена Доненчева - юрист, председател на ПК "ОИСД"
Пенчо Пенев- п-тел на ПК "БФ"
Митко Филипов - председател на ПК "СОТМДНО"
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
Ирина Христова - юрист, общ. съветник
Димитър Димитров - юрист, председател на ПК"ОРЗ"
Задължава кмета на Община Ямбол да издаде заповед за назначаване на членовете на комисията за провеждане на търга.

12. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК упълномощава кмета на Община Ямбол да организира и проведе търга и сключи сделката.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
а/ Предложение относно разпореждане с имоти-частна общинска собственост в ж.к."Христо Ботев" гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.26 и чл.27 от НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол, продава чрез търгове с тайно наддаване следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
Ж.к. "Христо Ботев"
1. Общинска земя с площ 3820 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот І, кв.9, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:улици. Отреждане-производствена, складова дейност търговия и услуги. Начална офертна цена 34 500 лв.
2. Общинска земя с площ 1300 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот І, кв.9 а, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота: улици. Отреждане- производствена, складова дейност търговия и услуги. Начална офертна цена 11 750 лв.
II. Кмета на Община Ямбол да организира търговете с тайно наддаване по реда на Глава седма на НРПУРОИ.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
б/ Предложение относно предоставяне помещение общинска собственост под наем на АББА - "Дишам свободно" гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол предоставя на Сдружение с нестопанска цел "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ, БОЛЕДУВАЩИ ОТ АСТМА", гр.Ямбол, възмездно право на ползване на помещение № 3 (южно) в общински недвижим имот, находящ се на ул."Цар Иван Шишман" № 4 А, гр.Ямбол , с обща площ 16.33 кв.м., за срок от 3 (три) години.
Месечната наемна цена се определя по т.55 на Приложение №1 на Наредбата.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да подпише договор със Сдружение "Асоциация на българите, боледуващи от астма", гр.Ямбол за една стая на първия етаж на общински недвижим имот, находящ се на ул."Цар Иван Шишман" № 4 А, гр.Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
в/ Разпореждане с общински урегулиран поземлен имот ХV,кв.152, ул."Граф Игнатиев".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се извърши продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ХV, кв. 152 по плана на гр.Ямбол, на ул. "Гр.Игнатиев", с площ 31 750 кв.м., отреден за КОО, при граници на УПИ: север- Крайречен булевард, изток- ул."Гр.Игнатиев", юг-УПИ V, запад- УПИ VІ 4474, УПИ VІІ 4472, УПИ VІІІ 4470, УПИ ІХ 4471, чрез конкурс при следните условия:
а) начална продажна цена на правото на собственост на имота - 290 000 лв.
б) предвиждани инвестиции - не по-малко от 500 000 щатски долара;
в) срок за изграждане - не повече от 24 месеца след получаване на строителното разрешение;
г) разкриване на нови работни места - не по-малко от 30 места;
д) срокове за плащания
- 10% - при спечелване на конкурса,
- 90% - при прехвърляне на собствеността след получаване на строително разрешение;
е) приоритетни са условията по букви "а" и "б" , като съотношението между тях е 0,60:0,40;
2. Възлага на кмета на Община Ямбол да организира провеждането на конкурса и сключи предварителен договор със спечелилия участник и окончателен договор след цялото плащане на цената.
3. Определя за членове на конкурсната комисия следните общински съветници:
М.Доненчева-председател на ПК "ОИСД"
М.Филипов - председател на ПК "СОТМДНО"
П.Пенев-председател на ПК "БФ"
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
г/ Предложение за предоставяне на помещения-частна общинска собственост за ползване от Дирекция "Социално подпомагане" гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, параграф 35 от Закона за социално подпомагане и чл.19, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Ямбол предоставя безвъзмездно право на управление на ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"- Ямбол , върху част от общински недвижим имот , находящ се на ул."Търговска" № 57, гр.Ямбол, VI етаж , с обща площ 386.7 кв.м., за срок от 3 ( три) години, считано от 01.04.2003
2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за предоставяне правото на управление на Дирекция "Социално подпомагане" - Ямбол върху част от недвижими имот ( VI етаж), находящ се на ул."Търговска" № 57, гр.Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
д/ Предложение относно бъдещо ползване и стопанисване на сградата на културно-историческия паметник "Безистен".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Упълномощава кмета на община Ямбол - инж.Николина Хаджигеоргиева да кандидатства по програми за превръщане на Безистена в Център за провеждане на значими местни, национални и международни търговски и културни дейности.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
е/ Предложение относно решение по т.12 от ХХХVІІІ-та сесия на ОбС Ямбол за предоставяне на част от сграда на ул."Чая" № 2 на фондация "Социална защита на ромите в България".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Отменя решението си по т.12 от 38-та сесия на Общински съвет-Ямбол, проведена на 26.07.2002г.
2. Запазва предназначението на част от сградата, находяща се на ул."Чая" № 2 за създаване на социален и здравен център на ромите.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
ж/ Предложение за предоставяне дизелов агрегат от склада на обект "Нова болница" на "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Предоставя за безвъзмездно ползване на "ДКЦ № 1-Ямбол" ЕООД от обект "Нова болница" дизелов агрегат АД-30-30 - 1 бр. на стойност 303.72 лв.

Description: http://yambol.bg/img/top_of_page.gif