Четиридесет и седма сесия
на Общински съвет - Ямбол
проведена на 24.09.2003г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Полагане клетва от д-р Антоанета Антонова като общински съветник.
2. Предложение относно промени по бюджета на Община Ямбол за 2003 година.
          ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
3. Предложение относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.
          ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
4. Предложение относно допълнение на Списъка на жилищата за отдаване под наем, на основание чл.42, ал.2 от ЗОС.
          ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
5. Предложение относно обявяване на имот публична общинска собственост за имот частна общинска собственост /сградата на НУ "Страшимир Кринчев"/.
          ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
6. Молба за опрощаване на задължение на Иван Кънчев Пеев.
          ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
7. Предложение относно назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на "Диана бус" ЕАД Ямбол.
          ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
8. Предложение за одобряване на договор за управление на "Диана бус" ЕАД Ямбол.
          ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
9. Доклад от Надзорния съвет на на "Диана бус" ЕАД Ямбол.
          ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
10.Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
а/.Удължаване срока на наемен договор за обект бръснаро-фризьорски салон на ул."Търговска" № 56.
          ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
б/.Замяна на недвижими имоти - частна общинска собственост срещу частни имоти по реда на чл.35, ал.2 от ЗОС.
          ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Полагане клетва от д-р Антоанета Антонова като общински съветник.

д-р Антоанета Славчева Антонова положи клетва като общински съветник и подписа клетвен лист, приложен към протокола.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промени по бюджета на Община Ямбол за 2003 година.
          ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема разпределението на предоставените допълнителни средства за допълване норматива за текуща издръжка за делегираните "държавни дейности" на общината в размер на 476837 лева по филиали, съгласно Приложение № 1.
С посочените в Приложение № 1 суми ръководителите на бюджетните филиали да завишат годишния си план за 2003 година за издръжка и общо на "държавните си дейности", както и на общия си бюджет.
2. Да отпадне т.9.6 от решенията на 42-та сесия на ОбС от 14.03.2003 г. - Разходването на бюджетни средства за издръжката на Домашен социален патронаж да бъде до размера на постъпилите такси, на основание чл.4 т.5 от ЗВВ и чл. 16 ал.2 от ППЗВВ.
3. Да се увеличат средствата за работна заплата, допълнителните трудови възнаграждание и осигурителните плащания към тях в ПДГ към училищата, за сметка на предвидената издръжка, на основание Наредба № 6 от 17.05.2003 г. за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала, зает в средното образование и Наредба № 3 за ДТВ на персонала, зает в систематана народната просвета.
4. Да се извърши корекция по бюджетите на филиал "ЦДГ" и "ОДК", съгласно Приложение № 2, на основание Списък-Образец 1 за организиране дейността в учебните заведения за учебната 2003/2004 година.
5. Реализираните икономии на бюджетни средства за текуща издръжка в собствения бюджет на община Ямбол да се ползват за разплащане на капиталови разходи на обекти, включени в поименния списък на общината.
6. Да се увеличат средствата за работна заплата и осигурителните плащания за 2003 година на секретаря на МКБППМН в рамките на утвърдените от МФ с ФО-3 от 24.01.2003 г. средства - от 4204 лева на 4585 лева.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.
           ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
§.1. Променя чл.12,ал.8, подточка "б" от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол както следва:
"б") за разполагане на временни преместваеми обекти и съоръжения по чл.56 от ЗУТ съгласно НРВПОС на Общински съвет-Ямбол се заплащат следните такси в лева/ кв.м. за месец в зависимост от зоната в която се намират терените

Д Е Й Н О С Т И

ЗО

НИ

 

 

I-ва

II-ра

1

2

3

4

ТЪРГОВИЯ

1

Магазин за хранителни и промишлени стоки

1.90

1.30

2

Магазин за плодове и зеленчуци

1.30

1.10

3

Магазин за безалкохолни напитки

1.50

1.30

4

Магазин за цветя

1.60

1.30

5

Аптека

2.80

2.20

6

Книжарница, вестници

1.30

1.00

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

7

Заведение за бързо обслужване

2.20

2.00

8

Питейни заведения

3.20

2.80

9

Кафе сладкарници

1.90

3.00

10

Ресторанти

3.30

3.00

УСЛУГИ

11

Авторемонтни, радиотелевизионни, ювелирни, кожарски, тапицерски, предоставяне ръчни ел. инструменти за временно ползване

1.90

1.60

12

Проектантски, административно-правни, фотографски, дърводелски, печатарски, ремонт на хладилна техника

1.60

1.30

13

Шивашки, козметични, бръснаро-фризьорски, пощенски

0.90

0.60

14

Обущарски, ремонт на чанти, производствени дейности

0.80

0.60

15

Ключарски, ремонт на битови уреди

0.60

0.50

16

Часовникарски, стъклопоставяне, ремонт на пишещи машини, телефонни ап. и очила

1.30

1.10

Определяне на търговските зони:

І. ПЪРВА ТЪРГОВСКА ЗОНА
Централна градска част, включваща територията между ул."Г.С.Раковски", ул.Цар Освободител", ул."Г.Дражев", ул."Цар Иван Александър", ул."Търговска" на изток до ул."Искър" и ул."Срем".

ІІ. ВТОРА ТЪРГОВСКА ЗОНА
Включва останалата част от града, която не е включена в предходната търговска зона.
Граничните улици на търговските зони включват обектите разположени от двете страни на улиците.

§2. Да отпаднат т.32,33 и 34 на чл.39, Глава трета от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно допълнение на Списъка на жилищата за отдаване под наем, на основание чл.42, ал.2 от ЗОС.
          ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.42 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.42 ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол допълва Списъка на жилищата за отдаване под наем-общинска собственост с жилищен имот, находящ се в ж.к."Хале", бл.13, вх.А, ап.39, гр.Ямбол.
2. Упълномощава Кмета на община Ямбол да предприеме съответните действия, съгласно Закона за общинската собственост.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно обявяване на имот публична общинска собственост за имот частна общинска собственост /сградата на НУ "Страшимир Кринчев"/.
          ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост следния общински имот: триетажна училищна сграда /НУ "Страшимир Кринчев"/, находяща се на ул."Търговска" в гр.Ямбол с обща площ 3942 кв.м. и застроена площ 645.7 кв.м.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ШЕСТА - Молба за опрощаване на задължение на Иван Кънчев Пеев.
          ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
Предлага да се опрости задължението.