ПРОТОКОЛ № ХХІІ

 

            Днес, 03.06.2013г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 09.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0006/23.05.2013г., повторно се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. (отложено от 31.05.2013г.)

            От общо 37 общински съветници присъстваха  30. Отсъстваха

            Вълкана Янкова

            Йордан Милков

            Калчо Донев

            Мариета Сивкова

            Наско Стефанов

            Николина Хаджигеоргиева

            Румен Банков

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.15 часа 25 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-жа Т. Петкова откри двадесет и второто заседание на Общинския съвет. Запозна присъстващите с Решение на ОИК № 297 – МИ от 29 май 2013г. за предсрочно прекратяване пълномощията на Иван Стоев Чолаков и определяне на следващия в листата на ПП „ГЕРБ” кандидат Стефан Огнянов Бакърджиев. (приложено)

            Г-н Стефан Бакърджиев положи клетва като общински съветник.

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2013г. и званието „Почетен гражданин на Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

2.      Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Хари Илиев Чапкънов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

3.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.      Предложение относно приемане Годишен отчет за дейностите през 2012г. по Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2011 -2014 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно определяне ликвидатор на "Дезинфекционна станция" ЕООД Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж по молба от Фунг Дък Кьонг.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински ПИ 87374.523.108, ул. "Кичево" № 43, по заявление от Али Амедов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Електра инженеринг" ООД за обект № 28 Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем в СОУ "Св. Климент Охридски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно продажба на дървесина, добита в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продажба на движими вещи – ЧОС. (тролейбусни стълбове)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно съгласие за възмездно придобиване на право на собственост по заявление от Катя Вълчева Димитрова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно предоставяне под наем на СНЦ ЯТПП недвижим имот - ЧОС на ул. „Цар Иван Александър” № 7.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в  ПИ 87374.559.160, ул. "П. К. Яворов" № 114 по заявление от Милена Танева Динева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно изпълнение на проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на град Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно изпълнение на проект "Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол - първа фаза".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно приемане на Наредба за управление на отпадъците в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредба за изграждане и опазване на зелената система в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно даване на съгласие за изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПЗ за УПИ Х и ХІ, кв.13 по плана на град Ямбол - ж.к. "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.95 по КК на град Ямбол, м. "Кайнашки баир".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно приемане на наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Георгиева – Предлагам да отпаднат от дневния ред т.11, т.12, т.13 и т.19.

            Костадинов – Предлагам да отпадне от дневния ред т.18.

            Петкова – Няма други предложение по дневния ред, мотивирайте предложенията си.

            Георгиева – Мотивите ми да предложа т.11 да отпадне са, че е предложен изключително неглижиран материал, липсват конкретни цифри и анализ. Вменяват ни се счетоводни функции, което не е редно. По т.12 оценката е изтекла и не виждам как ще гледаме материала. По т.13 ЯТПП е регистрирано в частна полза дружество и не може да му се предостави по този ред помещение. Предложението по т.19 има ограничаващо действие, не знам доколко е законосъобразно.

            Костадинов – Предложих т.18 да отпадне от дневния ред, тъй като има срокове и процедури, което не са спазени.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева т.11 да отпадне от дневния ред.

Гласували      за – 9                          против – 19                           въздържали се – 1

Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева т.12 да отпадне от дневния ред.

Гласували      за – 10                        против – 17                           въздържали се – 2

Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева т.13 да отпадне от дневния ред.

Гласували      за – 11                        против – 17                           въздържали се – 1

Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева т.19 да отпадне от дневния ред.

Гласували      за – 8                          против – 17                           въздържали се – 4

Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Костадинов т.18 да отпадне от дневния ред.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

            Подлагам на гласуване целия дневен ред анблок.

Гласували      за – 20                        против – 3                             въздържали се – няма

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2013г. и званието „Почетен гражданин на Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

2.      Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Хари Илиев Чапкънов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

3.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.      Предложение относно приемане Годишен отчет за дейностите през 2012г. по Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2011 -2014 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно определяне ликвидатор на "Дезинфекционна станция" ЕООД Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж по молба от Фунг Дък Кьонг.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински ПИ 87374.523.108, ул. "Кичево" № 43, по заявление от Али Амедов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Електра инженеринг" ООД за обект № 28 Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем в СОУ "Св. Климент Охридски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно продажба на дървесина, добита в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продажба на движими вещи – ЧОС. (тролейбусни стълбове)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно съгласие за възмездно придобиване на право на собственост по заявление от Катя Вълчева Димитрова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно предоставяне под наем на СНЦ ЯТПП недвижим имот - ЧОС на ул. „Цар Иван Александър” № 7.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в  ПИ 87374.559.160, ул. "П. К. Яворов" № 114 по заявление от Милена Танева Динева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно изпълнение на проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на град Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно изпълнение на проект "Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол - първа фаза".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредба за изграждане и опазване на зелената система в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно даване на съгласие за изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПЗ за УПИ Х и ХІ, кв.13 по плана на град Ямбол - ж.к. "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.95 по КК на град Ямбол, м. "Кайнашки баир".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно приемане на наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            Във всички гласувания на днешното заседание г-н М. Томов гласува със стара електронна карта на името Иван Мандаджиев. (забравил е своята)

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2013г. и званието „Почетен гражданин на Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

__________________________________________________________________________________

 

            Петкова – Всички имате предложението на вносителя, заповядайте за изказвания.

            Георгиева – Сериозно и отговорно трябва да подходим при гласуването на това предложение. Изпращаме послание в две посоки, морална и материална. Притеснява ме това, че от 11 души комисия са присъствали само 6 души. Предложението излъчва въпросителност. Няма мотиви отразени в него. Какво налага двама да са отличени със званието Почетен гражданин? В този смисъл предлагам званието да се присъди на д-р Недков. Смятам, че г-н Чолаков няма да се обиди, тъй като и той го е предложил. Имам и едно послание към Вас – много хубаво би било, ако постоянните комисии и всички други комисии, които работят към съвета да не се превръщат в пощенски кутии, а да работят с позиция.

            Папашимов – репл. – Аз бях на заседанието на комисията за наградите. Нито един съветник от ГС БСП не дойде. Ако бяхте там щяхте да чуете мотивите. Това, че са предложени двама за званието Почетен гражданин не означава, че и двамата трябва да се приемат.

            Георгиева – Благодаря за коментара. Защо тогава не е включен и Руско Шиков, за него също има постъпило предложение? Той прави много за този град.

            Миланов – Вярно е, че няма отразени дебати в протокола. На заседанието на комисията аз също предложих Иван Чолаков да не бъде награден. Иван е мой приятел и заслужава безспорно званието, мисля, че не е сега момента. Друго е, когато се присъжда по повод юбилей или друг подобен повод. Ще изразя мнението си с вота си и мисля, че не е необходимо да се разисква много.

            Петкова - Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева да отпадне кандидатурата на Иван Чолаков.

            Миланов – проц. – Не е необходимо такова гласуване. Има предложение на комисията и гласуваме по него. Същото ще се получи, когато всеки гласува съобразно вижданията си.

            Петкова - Съгласна съм, но има такова предложение от залата и аз съм длъжна да го подложа на гласуване. Гласуваме предложението на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 10                        против – 13                           въздържали се – 5

Не се приема.

            Миланов – отр. вот – Гласувах отрицателно, защото когато се правят предложения трябва да са добре обмислени и оформени. Когато не са, се получават тези проблеми.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на комисията да бъде удостоен със званието Почетен гражданин на Ямбол доц. д-р Николай Недков.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на комисията да бъде удостоен със званието Почетен гражданин на Ямбол г-н Иван Чолаков.

Гласували      за – 5                           против – 9                             въздържали се – 13

Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението на комисията да бъде удостоен с Награда на Ямбол г-н Емил Карлов.

Гласували      за – 21                        против – 3                             въздържали се – 3

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Във връзка с отбелязването на Деня на Ямбол и на основание чл.7 (3) и чл.12 (3)  от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява:

            - с Наградата на Ямбол за 2013 година Емил Карлов - учител по математика в МГ „Атанас Радев”.

            - с отличието Почетен гражданин на град Ямбол доц. д-р Николай Недков - хирург.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Хари Илиев Чапкънов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят представи предложението по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 20                        против – 3                             въздържали се – 4

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението от дължими парични суми към НАП, в т.ч. парични суми за здравно осигуряване, глоби по фишове и наказателни постановления на местни и национални органи, както и на неприключилото изпълнително дело, ведно с  лихви към тях на Хари Илиев Чапкънов от гр. Ямбол, жк. „Георги Бенковски” 12-Е-109 с мотивите посочени от вносителя.

 

 

 

                  ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят представи предложението по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Г. Костов – Гласувах „за”.

Р. Тропчева - Гласувах „за”.

Н. Ганев - Гласувах „за”.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.3 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми и т. 19.2 от решение по т.4 от дневния ред на ХІХ заседание, проведено на 15.02. 2013г.:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Мария Панайотова Кожухарова от гр. Ямбол, живуща в ж.к.  „Граф Игнатиев” бл.56, вх.В, ет.8, ап.68 в размер на 50 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Лозьо Ангов Митев от гр. Ямбол, живущ на в ж.к. „Диана” бл.18, вх. Д, ет.8, ап. 113 в размер на 50 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Зинаида Абдулаевна Стефанова от гр. Ямбол, живуща на ул.  „Стефан Караджа” бл.25, вх.А, ап.1 в размер на 50 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане Годишен отчет за дейностите през 2012г. по Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2011 -2014 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Захариев – Чете протокол на ПК ТУТЕ, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Кремъкова – Основният замърсител в нашия град са ФПЧ, затова сче приели програма за намаляването им. Има емисии на серен диоксид, въглероден диоксид и др., които са в допустимите норми. РИОС следи нивата на три места в града. Суспендирания прах има леко повишение над нормите. Дейностите за 2012г. са реализирани, другите продължават. Ремонтирани са много от улиците в града, което също намалява праха. Такива дейности са и газификацията, миенето на улиците през лятото, повишаване на енергийната ефективност на жилищата и др. Общината сериозно работи по проекта за повишаване енергийната ефективност на българските домове, разясняват се дейностите на гражданите, оказва им се помощ при кандидатстване.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 22                        против – 4                             въздържали се – 1

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.33, ал.2 от Наредба № 7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, приема годишен отчет за постигнатите резултати по целите, заложени в „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2011 - 2014г.” за календарната 2012 година

 

 

            Георгиева – отр. вот – Общинската администрация подхожда лековато към тази програма, за която г-жа Кремъкова каза такива хубави думи. През февруари тази година се внесе отчета за 2011г., въпреки, че по закон отчитането е ежегодно. Отбелязват се в отчета ремонтираните улици, но там не е направено необходимото за отвеждане на дъждовните води и се получава вторичен унес. Не знам кога са мити улиците през 2012г., има го в програмата, да. Хубаво е, че имаме програма, някои мерки се изпълняват, но не е достатъчно.

 

 

 

                  ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне ликвидатор на "Дезинфекционна станция" ЕООД Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Гласуваме процедурата.

            Гласували      за – 21                        против – 2                             въздържали се – 1

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

Отменя решение по точка трета на Двадесето заседание на Общински съвет -Ямбол, проведено на 22 март 2013 г. в частта на т. І, т. 5.

 

             ІІ. На основание чл.156, ал. 2, чл. 266, ал. 5, т. 1 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 11 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества определя за ликвидатор Нонка Ненова Калпачкова, с ЕГН  6412057271, по постоянен адрес: гр. Ямбол, ул. «Димитър Благоев» № 11,  с месечно възнаграждение, в размер на основна месечна работна заплата от 700.00 лв.

 

Упълномощава кмета да сключи договор с ликвидатора на дружеството.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж по молба от Фунг Дък Кьонг.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приемат предложението. (приложен протокол)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнително право на строеж на Фунг Дък Кьонг,с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к. „Диана”, бл.18, вх.А, ет.7, ап.18 върху 52.2 кв.м. от общински ПИ 87374.548.50 по КК на гр. Ямбол, с площ 9941 кв.м. във връзка с проект за „Пристройка към търговски обект” в размер на 7 687.10 /седем хиляди шестстотин осемдесет и седем  лева и десет стотинки/.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

        

         ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински ПИ 87374.523.108, ул. "Кичево" № 43, по заявление от Али Амедов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приемат предложението. (приложен протокол)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – 1                             въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена  на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.523.108 по кадастралната карта на гр. Ямбол , с площ 171 /сто седемдесет и един/ кв.м., представляващ част от УПИ VIII – 349,350,353 /римско осем, арабско  триста четиридесет и девет, триста и петдесет и триста петдесети три/ в кв. 68 /шестдесет и осем/ по регулационния план на град Ямбол, одобрен със Заповед I-А-630 / 02.08.1994г. отреден за „Жилищно застрояване”,при граници на имота ПИ 87374.523.107, ПИ 87374.523.120, ПИ 87374.523.110, ПИ 87374.523.109 и ПИ 87374.523.106 в размер на 5 830 /пет хиляди осемстотин и тридесет/ лв. без ДДС , на която цена да бъде извършена продажбата му на  Али Амедов Алиев, с постоянен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски” бл.16, вх.Г, ап.60.

            Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание 32, ал. 2 от НРПУРОИ.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Електра инженеринг" ООД за обект № 28 Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приемат предложението. (приложен протокол)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – 1                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор с рег. № ДГ05/0072/14.05.2010г. с „ЕЛЕКТРА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. Ямбол, ЕИК 128623828, със седалище и адрес на управление ул.”Хан Тервел” № 43, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване на част от нежилищен имот –частна общинска собственост, представляващ  Обект № 28 Б – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, с идентификатор №87374.550.10.20 по КК на гр. Ямбол, с обща площ от 60.00 кв. м.,със  7 /седем/ години, считано от 10.05.2013г.

 

 

 

             ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем в СОУ "Св. Климент Охридски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приемат предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – 2                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот?

Т. Илев – Гласувах „за”.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14а и чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, дава съгласие да бъде продължен   срока на действие на Договор №1/27.07.2010г. чрез Допълнително споразумение – Анекс между Директора на СОУ „Св. Климент Охридски”,гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа” №72 и ЕТ „Василена – Дурдане Инджова”, гр. Ямбол, ЕИК 128543843, със седалище и адрес на управление ул.”Граф Игнатиев” бл.153, гр. Ямбол, представлявано от Дурдане Мустафова Инджова , за предоставен под наем за временно и възмездно ползване част от обект - публична общинска собственост, представляващ: Помещение за  производство на закуски, приготвяне на обяди и столово хранене, находящо се в сградата на СОУ „Св. Климент Охридски”, ул. „Стефан Караджа” №72, актуван с АОС № 289/13.07.2001г. с обща площ 112 кв. м. със  7 /седем/ години, считано от 30.06.2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на дървесина, добита в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приемат предложението. (приложен протокол)

            Костадинов – Дървесината е добита в община Ямбол при поддържане на зелената система, съхранява се в склад на ИСС. Направена е оценка от независим оценител. Ще продължава натрупването на такава дървесина, защото поддръжката е текуща, складовете са задръстени и се налага продажба. Чрез продажбата ще се получат средства за общинския бюджет и ще се ползват за изграждане на улици, тротоари, зони за отдих.

Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – 5                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал.1 и ал.4 от Закона за общинска собственост

и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Общинският съвет дава съгласие да се извърши продажба на движими вещи – общинска собственост- дървесина, чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно определените в изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител добита дървесина на територията на Община Ямбол с минимално количество 956.8 пр. м3 

2. Начална тръжна цена 35.00лв./тон дърва, без ДДС;

3. Депозит за участие в търга е 50 % върху началната тръжна цена на 1 тон дървесната маса, или сумата от 17.50 лв. който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

4. Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

5. Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС;

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на движими вещи – ЧОС. (тролейбусни стълбове)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приемат предложението. (приложен протокол)

            Георгиева – Няма да гласувам за това предложение на общинската администрация, защото ни е предоставен изключително неглижиран материал. Кога са влагани средства в тези стълбове? Какво значи приблизително 305 стълба? Ако ОА не може да ги преброи, можеше ние да ги преброим. Къде могат да се използват? Колко са от различните видове? Предлагам т.3 от проекторешенията да отпадне, ние не сме счетоводен отдел на Община Ямбол, за да вземаме решение за бракуване. Всяка Община трябва да има ред за бракуване. Как са годни тия стълбове до срока на оценката  изведнъж стават негодни? Не мога да го приема това предложение.

            Марчева – репл. – Тези стълбове не са реално приложими в община Ямбол. Създават опасност за гражданите на Ямбол. При продажбата им ще се получат приходи за общинския бюджет. Но най-важно е да опазим гражданите на Ямбол.

            Георгиева – дупл. – Не сте ме разбрали правилно. Нямам против да се приемат аргументирани предложения. Ние не сме част от администрацията на ОЯ, работим с документите, които ни се предоставят. Затова всичко трябва да е ясно и точно описано.

            Ганев – Знаете ли колко са годишни тия стълбове? Те са много стари, не се използват и са опасни, нека се махат.

            Миланов – репл. – Тези стълбове се използват и в момента. Има едни кабели да висят по тях, които отдавна трябваше да се махнат. Да се ге събират всички кабелни оператори и всички други бивши организации.

            Ганев – депл. – Съгласен съм с Вас, но пропускате нещо важно. По тротоарите се слагат едни ограничителни колчета, за да не се качват колите. Може да се отрежат стълбовете на нивото на колчетата и да се ползват за ограничители.

            Папашимов – Присъединявам се към изказването на г-жа Марчева, опасни са тия стълбове. Общината два пъти е съдена за паднали части от тях. Така че, г-жо Георгиева, Вие политиканствате сега, защото ако нещо се случи първи ще скочите срещу ОА.

            Георгиева - Не съм съгласна, че политиканствам. Знаете, че винаги работя сериозно и отговорно в постоянните комисии и тук в ОбС. Казах Ви кое ме подразни в предложението – приблизителното, неяснотата, цената на демонтажа не е отразена и т.н. Нека не придаваме друг фон на това обсъждане.

            Костов – Аз ще подкрепя това предложение. От доста години стоят тия стълбове и са препятствие за гражданите, изискват поддръжка и следователно средства. Дребнаво е това колко били, какви видове и т.н. Тези стълбове са ямболския еквивалент на АЕЦ Белене. Децата ги заобикалят от към улицата, опасни са.

            Георгиева – Явно говорим на различни езици. Нямам нищо против, когато се вкарват ясни и точни предложения. Ние един криейтив отел ли сме тука? Няма да гласувам заради непрофесионално подготвения материал.

            Ганев – Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 18                        против – 3                             въздържали се – 4

Приема се.

            Славов – Реални проблеми ли решаваме, тук или спъваме решаването им, конкретно към г-жа Георгиева ми е питането? Защото много ясно е написано в материала 420 стълба са били монтирани от 750, които са били по проект. Започнал проекта в далечната 19 и някоя си година. Написано е точно предложението, приблизително 350 стъбла се използват. Ако сега минете ще видите, че кабелните оператори използват още 5 стълба или 10. Повечето то тях са нелегални и г-н Миланов беше абсолютно прав, че трябва да се премахнат. Това е един от многото проблеми в ОА, който очакваше разрешаване. Затова сега, на шестата година му дойде времето и на този проблем с тролейбусните стълбове. На никой от колегите преди мен не му е стискало да реши проблема. Има няколко случая, в които общината беше осъдена, като е елементи от тази система са нанесли леки, средни или тежки повреди на хора от Ямбол. Относно бракуването, принципал е ОбС, когато е под хиляда лева актива, тогава може кмета да бракува. Това е описано в НРПУРОИ, в чл.45, ОбС дава съгласие за разпореждане с ОС. Една оценка важи шест месеца, ако не се продадат до шест месеца, при положение, че се използват само от общини, които имат тролейбуси, ние няма какво да ги правим. Остава ни само да ги премахнем, но трябва да имаме Вашето съгласие. Демонтажа ще бъде за наша сметка, няма кой друг да го направи. Ако трябва ще проведем процедура за възлагане, това вече може кмета да направи. Ще се благоустрои града и ще се премахне една потенциална опасност за живота и здравето на хората. За което Вие сте против.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева т. ІІІ от решенията да отпадне.

            Гласували      за – 8                          против – 19                           въздържали се – няма

Не се приема.

Папашимов – Предлагам да гласуваме анблок предложените проекторешения.

Пенев – Изказвам обратно мнение. Първа и втора точка противоречат на трета и смятам, че трябва да се гласуват отделно. Ще ликвидираме и контактната мрежа, никой не говори за нея. Имаме ли оценка за контактната мрежа?

Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Папашимов.

            Гласували      за – 22                        против – 6                             въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – 7                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.4, т.1 от Закона за общинската собственост и чл.42, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Ямбол дава съгласие за продажба без търг  на движими вещи – частна общинска собственост на друга община и одобрява пазарна оценка на тролейбусни стълбове, както следва:

  1. Стълб ТССА-12С-303-159-8750 –  619.00 лева /бр. без ДДС;
  2. Стълб ТССА-12С-335-159-10750 – 837.00 лева/бр. без ДДС;
  3. Стълб ТССА-12С-351-159-11700 – 950.00 лева/бр. без ДДС;
  4. Стълб ТССА-12С-399-159-14750 – 1393.00 лева/бр. без ДДС;
  5. Стълб ТССА-12С-У-399-239-9750 – 1305.00 лева/бр. без ДДС;
  6. Стълб ТССА-12С-А-421-277-8750 – 1582.00 лева/бр. без ДДС;
  7. Стълб ТССА-12С-А-421-220-12300 – 1509.00 лева/бр. без ДДС;
  8. Стълб ТССА-12С-А-421-220-12300 –1509.00 лева/бр. без ДДС.

            Демонтажа на тролейбусните стълбове е за сметка на купувача.

             ІІ. В случай, че до 07.08.2013г. не се извърши разпореждане с движимите вещи - частна общинска собственост, на основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 8,  ал. 4  и чл. 35,  ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42,  ал. 2  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Приема пазарната оценка на вещи – частна общинска собственост, извършена от независимия лицензиран оценител.

2. Общинският съвет дава съгласие да се извърши продажба на вещи – частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване, съгласно определените в изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител, както следва:

 

№ по ред

Наименование

 

Пазарна стойност,

Лв/бр.

1

2

3

1.

Стълб ТССА-12С-303-159-8750

619.00

2.

Стълб ТССА-12С-335-159-10750

837.00

3.

Стълб ТССА-12С-351-159-11700

950.00

4.

Стълб ТССА-12С-399-159-14750

1393.00

5.

Стълб ТССА-12С-У-399-239-9750

1305.00

6.

Стълб ТССА-12С-А-421-277-8750

1582.00

7.

Стълб ТССА-12С-А-421-220-12300

1509.00

8.

Стълб ТССА-12С-А-421-220-12300

1509.00

 

 3. Публичният търг с тайно наддаване да се проведе в рамките на срока на валидност на оценката до 07.09.2013 г.

 4. На основание чл. 58, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 58, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при провеждането на публичния търг за продажбата на вещи – частна общинска собственост по т. 2, определя следните условия:

Демонтажа на тролейбусните стълбове е за сметка на купувача.

            - За Стълб ТССА-12С-303-159-8750

Начална тръжна цена  619.00 лв./бр., без ДДС;

Депозит за участие в търга 10 % върху началната тръжна цена, който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС

 

            - Стълб ТССА-12С-335-159-10750

Начална тръжна цена  837.00 лв./бр., без ДДС;

Депозит за участие в търга 10 % върху началната тръжна цена, който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС

 

            - Стълб ТССА-12С-351-159-11700

Начална тръжна цена  950.00 лв./бр., без ДДС;

Депозит за участие в търга 10 % върху началната тръжна цена, който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС

 

            - Стълб ТССА-12С-399-159-14750

Начална тръжна цена  1393.00 лв./бр., без ДДС;

Депозит за участие в търга 10 % върху началната тръжна цена, който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС

 

            - Стълб ТССА-12С-У-399-239-9750

Начална тръжна цена  1305.00 лв./бр., без ДДС;

Депозит за участие в търга 10 % върху началната тръжна цена, който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС

 

            - Стълб ТССА-12С-А-421-277-8750

Начална тръжна цена  1582.00 лв./бр., без ДДС;

Депозит за участие в търга 10 % върху началната тръжна цена, който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС

 

            - Стълб ТССА-12С-А-421-220-12300

Начална тръжна цена  1509.00 лв./бр., без ДДС;

Депозит за участие в търга 10 % върху началната тръжна цена, който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС

 

            - Стълб ТССА-12С-А-421-220-12300

Начална тръжна цена  1509.00 лв./бр., без ДДС;

Депозит за участие в търга 10 % върху началната тръжна цена, който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС.

 

            III. В случай, че до срока на валидност на пазарната оценка 07.09.2013г. не се извърши разпореждане с движимите вещи – частна общинска собственост, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество негодните движими вещи ведно с контактната мрежа да се бракуват със заповед на Кмета на общината и да се предадат на вторични суровини.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласие за възмездно придобиване на право на собственост по заявление от Катя Вълчева Димитрова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов – ПК ОИКДОУ не приемат предложението. (приложен протокол)

            Георгиева – Още веднъж погледнете оценката – 29.11.2012г. Не е валидна вече. Затова и

предложих в началото на заседанието да отпадне от дневния ред.

            Костов – На заседанието на ПК ОИ гласувах „въздържал се”. Исках да се запозная подробно с казуса. Нещата тръгват от преди 30 години. Това е поредния подводен камък, заложен в управлението на общината. Трябва да се реши един проблем на хора, които са лишени от имуществото си. ОбНС ги е излъгал, ограбил е имуществото им. В момента госпожата живее на село, защото няма къде другаде и не може да си позволи наем. Аз ще подкрепя това предложение. Апелирам и Вие да гласувате „за”.

            Миланов – Ако приемем това предложение смятам, че ще появят и други желаещи да бъдат обезщетени по този начин. Искам да знам колко са такива и на каква сума ще възлезе обезщетението им.

            Славов – Не е редно да си правим експерименти с човешки съдби. Надявам се да подкрепите предложението. Проблемът е от 1986г. Възможно е да има и други такива случаи, но общината е създала този проблем и трябва да го реши. На два пъти се предвижда плащането, тъй като Община Ямбол е затруднена с финансите. Мисля, че има още един или два такива случая. Има и други отчуждени собственици, които са обезщетени с жилища, които не са довършени, така че ОЯ не може да бяга от този проблем, а трябва да го реши. Нищо нередно не виждам в предложението.

            Ганев – Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 21                        против – 5                             въздържали се – 1

Приема се.

Йоргова – Моля да престанете да бъдете филантропи и да отговаряте с лирични отклонения, когато се задават конкретни въпроси.

Петкова – Предлагам да гласуваме анблок предложените проекторешения. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 20                        против – 6                             въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – 5                 въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Т. Илев – Гласувах „за”.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с § 9 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за отчуждителните производства дава съгласие за възмездно придобиване на право на собственост на имот, представляващ АПАРТАМЕНТ № 21, вх. Б, етаж 2, в жилищна сграда МАЛЦ, състоящ се от две стаи, кухня, коридор, сервизно помещение и тераса със застроена площ 73,94 кв.м. и принадлежащите избено помещение № 3 с площ 6,01 кв.м. и таванско помещение № 3 с площ 7,32 кв.м., ведно с 0,630% от общите части  на сградата, като се изплати парично обезщетени в размер на 47 000 /четиридесет и седем хиляди/ лева на правоимащата Катя Вълчева Димитрова на два етапа: до половината от размера на сумата - обезщетение за отчуждаването да се изплати през 2013 г., а останалата сума в началото на  следващата бюджетна 2014 година. 

            2. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи договор за възмездно придобиване на право на собственост на имот.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на СНЦ ЯТПП недвижим имот - ЧОС на ул. „Цар Иван Александър” № 7.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ, не приемат предложението. (приложен)

            Бицова – Ямболската търговско – промишлена палата е организация с двадесет годишна история. През последните десет години е защитила над четиридесет проекта на стойност милиони левове. Искат да продължат да ползват помещението, което се ползва основно за образователни проекти и стопански инициативи. Вложили са над четиридесет хиляди лева за оборудване в съответствие с изискванията на образователните институции. Съгласно чл.14 от ЗОС може да име се предостави за ползване. Аз ще подкрепя предложението и апелирам и Вие да го направите.

            Георгиева – Чухме много хубави неща за ЯТПП, никой не отрича дейността й. В преамбюла на предложението много правилно е казано, че в предното предложение, при предоставянето на помещението не е посочено законово основание. Много интересно как Община Ямбол е дала писменото си съгласие за предоставянето на това помещение. Да, чл.14 от ЗОС позволява да се предоставят общински помещения за социални, здравни и др. дейности, и удобно е изпусната следващата част, където пише, че се дава на НПО, но които работят в обществена полза. ЯТПП работи основно с фирми, офиса стои затворен през повечето време. Само при обучения се ползва. Относно вложените средства – всеки наемател влага средства за ремонт и оборудване на общинските обекти. Това не е аргумент в полза на приемане на предложеното решение. Аз отвоно Ви предлагам да не приемаме такова решение, още повече, че и ПК ОИ има решение в този смисъл. Тази точка ще бъде оборена, бъдете сигурна. Не е хубаво като колективне орган да взимаме такива решения.

            Костов – репл. – Аз ще гласувам за това предложение. Подкрепих го и в ПК ОИ. Четете закона като дявола евангелието. В чл.14, ал. 6 от ЗОС пише, че могат да се предоставят общински помещения за образователна дейност. Както и на НПО, това са две отделни части на текста. Аз много внимателно слушам Вашите аргументи, все по някаква причина сте против. Вие сте общински съветници, нека да търсим решаване на проблема, не причини да го оставим. Нямате против ЯТПП и дейността й, а търсите запетайката в члена. Тази Палата работи за бизнеса в Ямбол. Погледнете плана на кабинета Орешарски и ще видите, че едно такова Ваше решение ще бъде изцяло в дух на този кабинет. Не искам да вярвам на това, което чувам в общественото пространство, че БСП имат апетити и към този офис. Моля Ви, да подкрепите това предложение, за да може Палатата да извършва своята дейност.

            Бицова – репл. – Относно резултатите от проекти – ЯТПП работи от 20 години, през последните 10 години в нейната дейност са обучени 470 души за управление на собствен бизнес, сред които 70 роми, 50 души с увреждания, 100 младежи и девойки, безработни жени. През април и май тази година ЯТПП и Евроклуб Жена взеха решение за пререгистрация в обществена полза, така че те са в процес на пререгистрация.

            Георгиева – дупл. – Г-жо Председател, като ръководител на съвета, моля, да пресечете всички тия нещастни опити, когато се зададе въпрос от нашата ГС да не ни се отговаря, или да ни се казва, че политиканстваме. Какво общо има кабинета на Орешарски, г-н Костов,  с нашето предложение, което разглеждаме тук? Изрзих съмнение, че ще се осъществяват дейности със социален и образователен характер. Искам само да се спазват нормативните изисквани и не знам защо това Вас толкова много Ви притеснява. Излиза, че ние не можем да зададем въпрос, а нашето виждане е само по законосъобразността на предложението.

            Миланов – Ще гласувам „въздържал се” по този въпрос, защото никъде не видях ЯТПП да иска помещение под наем. Те имат искане да им бъде продължен срока на действие на договора за наем на помещението, което ползват безвъзмездно. Ние обаче, казваме, че им даваме помещението под наем. Те искат ли го? Как да разбера аз?

            Славов – Ясно е, че всеки съветник може да говори каквото си иска тук. Политиканства се и не се работи по същество. Нека се хванем за основния проблем – кажете си, че Вие искате помещението. Помещението на БСП, в което е от дълго време и Общината е изгубила хиляди левове, е в процес на продажба. Има заявление от г-н Банков в тази посока. Абсолютно законосъобразно е предложението и може да бъде гледано в този вид. Нормално е да не се използва през цялото време, само за обучение е.

            Пенев – ПК ОИКДОУ има решение, не мога да разбера заставате ли зад него? Единодушно ли е?

            Миланов – Вие слушате ли какво се говори в залата? Всички си казахме мнението и аз, и г-жа Георгиева. Има правилник за работа на общинския съвет и е време да започнете да го четете от време на време. Становището на ПК не е решаващо за гласуването тук.

            Карска – Мисля, че трябва помещението да се даде на общо основание чрез търг с явно наддаване.

            Ганев – Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 21                        против – 3                             въздържали се – 1

Приема се.

            Костадинов – Постоянната комисия по общинско имущество не е правораздавателен орган. Дали решението е законосъобразно може да реши съда. Становището на ПК не е задължително, нека ние решим да приемем или не предложението.

Петкова - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 17                        против – 6                 въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

 

Предложението не се прие.

 

 

Петкова – Обявявям 10 минути почивка. (11.25 часа)

След почивката кворум 28 съветника в 11.40 часа.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в  ПИ 87374.559.160, ул. "П. К. Яворов" № 114 по заявление от Милена Танева Динева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приемат предложението. (приложен протокол)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.559.160, по кадастралната карта на гр. Ямболкато на  Милена Танева Динева, с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Пейо К. Яворов” № 114 се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 42/362 и.ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.559.160 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и девет точка сто и шестдесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 362.00/триста шестдесет и два/ кв.м., идентичен с т УПИ ХХХІІ-6450 /римско тридесет и две арабско шест хиляди четиристотин и петдесет/ - За жилищно застрояване в кв. 80 "б"/ осемдесет буква б/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед І-А-720 от 21.10.2002 г. на кмета на община Ямбол, актуван с АОС 1787, находящ се на ул. „Пейо К.Яворов” № 114, гр. Ямбол за сумата от 2 800 лв. (две хиляди и осемстотин)  лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно изпълнение на проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Както тази точка, така и следващите две касаят изпълнението на проекти. Иска се издаването на запис на заповед в полза на управляващия орган на оперативната програма. Такава е практиката в страната и изискванията на оперативните програми. Ако не се изпълни това условие проекта не може да стартира.

            Марчева – Чете протокол на ПК БФ, приемат предложението.

            Калиманов – Има ли сключен договор за строителство по този проект и ако няма, защо е необходимо това решение?

            Славов – Няма сключен договор към момента, изтичат сроковете за обжалване. Когато изтекат ще бъде сключен договор, но това не е условие за запис на заповед. Обратното обаче е.

Петкова - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – 5                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 1 914 540,89 лева /един милион деветстотин и четиринадесет хиляди петстотин и четиридесет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 97,22 % от общите допустими разходи по проекта.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на град Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Тази точка е идентична на предходната. Аз не знам каква е водещата сила на всички тези, които гласуваха „против” или „въздържали се”, говоря най-вече за групата на БСП, защото всичките бяха реално „против”. Против това да се обнови Безистена и против това да се обнови и да се вдъхне нов живот на националния археологически резерват „Кабиле”. Трябва да не си от Ямбол, за да гласуваш „против”. Явно вие не сте и мислите за някакви други интереси, защото съм убеден, че и на тази точка, която касае най-значимия проект на община Ямбол. За пречиствателната станция и канализация на кв. „Каргон” вие пак ще гласувате „против”. Но поне станете и го заявете пред целия град: „Ние сме против това да се обнови Безистена, да се обнови националния археологически резерват „Кабиле”, ние сме против да има канализация на Каргона и пречиствателна станция на града”. Тогава поне ще е честно и откровено спрямо Ямбол. Пак казвам, ако вие гласувате „против”, като общински съветници, ваше право е наистина това, да се издаде запис на заповед, това означава, че проекта не може да стартира, това означава, че общината за Безистена и Кабиле губи 5 млн. лв., за пречиствателна станция и канализация на Каргона губи над 90 млн. лв., които са необходими за изграждането им. Затова аз ще ви помоля, тук наистина има политика, но това е политика за интересите на ямболските граждани, излезте и кажете, че сте против. Тук е необходимо да се приеме, т.е. е необходимо да има поне 19 гласа „за”, за да може да реализираме този проект.

Марчева – ПК БФ приема предложението.

Георгиева – Обръщам се към гражданите на Ямбол. Нашата група никога не е гласувала „против” знаете, че сме го подкрепили, когато кандидатствахме по тези проекти. Гласувахме „против” предната точка и ще продължим да гласуваме по този начин, защото смятаме, че не е никакъв проблем да се свика една извънредна сесия, когато се подпишат договорите, да гласуваме тези запис на заповеди. Много ви моля да не давате оценка и да не бъдете наши говорители пред обществеността на Ямбол.

Костадинов – Мисля, че всички разбираме напълно защо БСП гласуват „против” нещата да не се случват в града ни. Ако се реализират проектите и какво става на следващите избори за кмет и общински съветници - БСП няма да ги има като политически субект в гр. Ямбол. Разбираме вашите притеснения много добре. Затова, че всичко е ясно.

Папашимов – Искам да призова всички вас от тази трибуна да гласувате „за” следващата точка. Ние сме на една ръка разстояние от този дългоочакван над 20 години момент това да се случи. От нашето гласуване зависи дали ще се случи или не. Много добре г-н Славов каза да не се криете зад някакви претенции и предтекстове. Казвате, че можем това да го гласуваме след няколко дена. Да, но може да стане след няколко дена, както стана в петък вие да не се явите в тази зала, което е пълна безотговорност. Така че, още веднъж ви призовавам гласувайте „за” следващата точка.

Костов – Колеги, аз ще подкрепя тази точка, така както подкрепих и предната, така както съм ги подкрепил в комисиите, в които са били предложени. Апелирам и вие да направите това. Тези насмешки, които се опитахте да вкарате и тези дребни процедурни хватки - ние сме затова, но няма да го направим, заради еди какво си, това звучи страшно несериозно и ако мога да ви цитирам г-жо Георгиева, Вие използвате думата „лековато”. Доста лековато за една група като вашата, която има претенции, че е отговорна за проблемите на гражданите на Ямбол. Затова настоявам всички общински съветници от всички групи нека да проявим мъдрост, нека да проявим отговорност и да подкрепим тази точка.

Илев – Аз също искам да апелирам да подкрепим тази точка, защото аз живея в кв. „Каргон” и  има още двама наши колеги, които също живеят там, и сме обещали на нашите съкварталци, че това е единствения шанс да стане тази канализация. Ако ние не подкрепим тази точка как ще ги погледнем тези наши съкварталци? На мен няма да ми бъде удобно, не знам другите как ще се чувстват. Затова апелирам най-стария квартал в гр. Ямбол вече да бъде най-модерния.

Миланов – Мислех, че няма да има дебати по тези точки. Искам да ви кажа, че „Каргон” може да остане без канализация, но град като Ямбол не може да остане без пречиствателна станция, не знам дали ви е ясно това. Рано или късно ще стане като депото. Ще плащаме в пъти повече такса смет, защото нямаме депо. Ще плащаме в пъти повече вода някой ден, защото трябва да имаме задължително пречиствателна станция. И когато няма оперативна програма, за да използваме солидарността на европейските граждани, тогава трябва някой друг след нас да вземе тези решения. Чудих се, след изказванията на г-жа Георгиева, дали да не поискам да използвам една процедура в Правилника за поименно гласуване, за да може всеки да дойде тук пред тази камера и да каже кой е „за” и кой „против”, но тъй като не съм толкова лош няма да го направя.

Петкова - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                       против – 1                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.                 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на околната среда и водите, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане - 18 059 891,71 лева /осемнадесет милиона петдесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и един лева и седемдесет и една стотинки/, представляващо 20 % от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПОС към бенефициента, съставляваща 97 % от общите допустими разходи по проекта. Обезпечението да се освободи в срок от 90 календарни дни от датата на одобряване на окончателния доклад за изпълнение на проекта, когато записът на заповед не е предявен.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно изпълнение на проект "Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол - първа фаза".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Тъй като това може би е най-спорния проект за изграждане на регионалното депо и то не заради не осъзнаването на факта, че от него зависи дали ще плащаме, както каза г-н Миланов едни големи санкции към държавата, така както тази година плащаме 800 000 лв. целия град. Следващата година ще плащаме над 1 млн. лв., ако обаче стартираме проекта бихме могли още до края на годината да имаме изградена клетка на новото депо и за следващата година и за следващата година гражданите на Ямбол да не плащат санкцията от над 1 млн. лв. затова ви призовавам да проявим заедно целомъдрие и отговорност спрямо града. Да надмогнем и да надскочим дребните частни интереси, които се опитват всячески да спънат изпълнението на този проект, да гласувате тази запис на заповед, за да може да се ликвидира старото сметище, да се изгради едно ново регионално депо отговарящо на всички европейски и световни норми.

Марчева – Колеги, комисията приема направеното предложение

Калиманов – На наше заседание, на комисията ЗОР, взехме решение да предложим на Общинския съвет да възложи на кмета да разпредели финансовата отговорност от 5 800 000 лв. между участващите в проекта общини. Вашата комисия е запозната с него.

Славов – Това е въпрос към администрацията, а не към комисията. Записа на заповед е за обезпечаване първите плащания, на стартирането на проекта. В Договора от 17.10. 2012 г. в чл.2 ал.1 е уговорено как да бъдат извършени плащанията. Те са начални, междинни и окончателни. Този запис на заповед, разписан в полза на МОСВ обезпечава авансовото, началното плащане. С останалите участници имаме договореност за солидарно съфинансиране. Тъй като сме водещ партньор, МОСВ иска от нас да гарантираме реализиране на старта на изпълнението на проекта. Той не може да бъде изпълнен, ако липсва съфинансиране и съразмерна отговорност от участниците.

Петкова - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                       против – 4                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.                 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на околната среда и водите, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане - 5 877 912.83 лева /пет милиона осемстотин седемдесет и седем хиляди  деветстотин и дванадесет лева и осемдесет и три стотинки/, представляващо 20 % от максималната  стойност на безвъзмездната финансова помощ предоставена от договарящия орган на бенефициента. Обезпечението да се освободи в срок от 90 календарни дни от датата на одобряване на окончателния доклад за изпълнение на проекта, когато записът на заповед не е предявен.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредба за изграждане и опазване на зелената система в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения.

Петкова – Водещата комисия има думата. Отсъства г-жа Янкова, заповядайте г-н Костадинов

Костадинов – Комисията прие предложението на вносителя

Георгиева – Колеги, това е една от точките, които предложих да отпадне в началото на днешното заседание и не се прие. Видно е, че г-н Славов търси правно основание за ограничаване достъпа на гражданите до зелените площи на града. Всички знаем, че зелените системи са ПОС, съгласно ЗОС служат за задоволяване на нуждите на гражданите. Как ще забраним достъпа им до обект, предназначен да задоволява обществени потребности? В тези зелени системи има и частни обекти, някои от които търговски. Като гражданин искам да кажа, че не приемам тази забрана за достъп. Тя няма да ограничи вандалските прояви. И в Центъра ли ще ограничим достъпа на гражданите? Предлагам зелените системи да се охраняват физически – персоналът на ОП „КД” е увеличен, следва да дава и нощни дежурства по поддържане и опазване на парковете и зелените площи. Моля, да приемем различен от ограничителния достъп начин за опазване на зелените системи.

Папашимов – Предложеният от БСП подход е доста стар. Като започнахме почистването на парка, заявихте, че го изсичаме. Когато паркът стана истински завършен парк, тогава казахте – сега как ще го опазим. Искахте да се назначат служители, които да пазят детската площадка. Сега, когато намерихме решение за опазване на парка, пак сте против. Повечето паркове в Европа се заключват след полунощ. Кой нормален човек би се разхождал в парка по среднощ. Скоро правихме срещи в кварталите на града и инициативата за заключване на парковете срещна широко одобрение.

Славов – Намерихме правно основание за заключване на парка. Досега не сме правили нещо без основание. Относно частната собственост, съществуваща в зелените терени, следва да кажа, че това е проблем от много отдавна. Общинските съвети преди са позволили най-атрактивните сгради да бъдат продадени и считам, че интересите на целия град са по-важни от тези на двама отделни собственици в два различни парка. Съществува законов ред, ако някой не е съгласен с евентуално взетото решение, може да жали и съдът ще реши кой е прав. Аз съм длъжен да защитя интереса на жителите на града. Ползването на частните имоти не се ограничава. В изпратен сигнал до Управляващия орган от единия от тях се твърди, че достъпът му е ограничен. Отговорът е, че това не е така. Европейската практика е тези паркове да се заключват, за да се запазят и съхранят.

Петкова - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с допълнението.

Гласували      за – 22                       против – 2                             въздържали се – 3

Приема се.                 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПЗ за УПИ Х и ХІ, кв.13 по плана на град Ямбол - ж.к. "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Захариев – ПК ТУТЕ приемат предложението. (приложен протокол)

Папашимов – Искам да обърна внимание на Общинска администрация, че отново е допусната грешка и лични данни има посочени в документите.

Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ Х „за КОО” и ХІ „за КОО”, кв. 13 по плана на гр. Ямбол - жк „Диана”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.95 по КК на град Ямбол, м. "Кайнашки баир".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов  – ПК ОИКДОУ приемат предложението. (приложен протокол)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.512.95, по кадастралната карта на гр. Ямболкато на  Идмир Любомирович Михайлов, с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър” № 7-Г- ап.82 се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 118/1373 и.ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.512.95 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и дванадесет точка деветдесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 1373.00/хиляда триста седемдесет и три/ кв.м., идентичен с т УПИ LXVІІІІ /римско шестдесет и осем/ - За жилищно застрояване в кв. 170/ сто и седемдесет/ по регулационния  план на гр. Ямбол  за СО "Кринчовица", одобрен с решение на ОбС Ямбол ХLVІІ - 16 от 25.09.2007 г. за сумата от 1 026.78  (хиляда двадесет и шест цяло и седемдесет и осем) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Първата предложена промяна е в графа „охрана и сигурност”, като перото се завишава с 10 хил.лв. Това е наложено от констатираните най-наболели проблеми по сигурността на града в разговор с комисар Г. Иванов. В този труден момент ние следва да подпомогнем РПУ Ямбол, за да могат колите на Полицията денонощно да патрулират. Знаете, започнахме да премахваме незаконно поставените гаражи и хората се оплакваха от посегателства върху автомобилите. Ако искаме повече сигурност в крайните квартали и в централната част на града, е необходимо засилено полицейско присъствие. Тази договорка за мене е добър пример как нашите две институции могат да си взаимодействат. Издръжката във функция „Здравеопазване” е с цел да се открие нова яслена група. Докато държавата даде парите за тези деца ще мине известно време. Ние решихме да удовлетворим направените искания от родителите. Функцията „Жилищно строителство и благоустрояване” следва да се завиши с 44 хил. лв. за благоустрояването района на магазин „Югоагент”. Това е видно от направения проект, за да бъде подменена настилката на площадно пространство и реконструирани местата за отдих, както и за изграждане на чешма там. Целта е постепенно всяка улица, всеки площад да придобие европейския желан от всички ни вид. Следващата точка по чистотата касае служителите, обслужващи Регионалното депо за отпадъци, а след това е ОП „КД” с оглед вменените му нови функции и качеството изпълнение на задълженията на служителите. От една година вече това предприятие стопанисва градската градина, предстои да се грижи и за парк „Боровец”

Марчева – ПК „БФ” приема предложението

Миланов – Правя предложение за гласуване анблок. Моля гласувайте.

Гласували      за – 21                        против – 2                             въздържали се – 3

Приема се.

 

Миланов - Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18                        против – 3                             въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот?

Г. Костов – Гласувах „за”.

Ст. Бакърджиев – Гласувах „за”

Н. Ганев – Гласувах „за”.

Миланов – И аз съм „за”, смених си мястото. Краен резултат - Гласували „за” – 22.

Приема се

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 26 и чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ:

 

І. Одобрява промени по бюджета на Община Ямбол за 2013 г., както следва:

 

І.1. Увеличава собственият бюджет на Община Ямбол по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”

Местни дейности

Дейн. 239Други дейности по вътрешната сигурност - общо с 10 000лв., в т.ч.:

§ 10-00 издръжка – целеви лимит за гориво за МПС за РУ „Полиция” Ямбол - 10 000лв.;

 

ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”по б-та на Детски ясли

Местни дейности

Дейн. 431Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ - общо с 16 000лв., в т.ч.:

§ 10-00 Издръжка с 16 000лв.;

 

ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС”

Местни дейности

Дейн. 619 „Други дейности по жил. стр., благоустр. и рег. развитие”

§52-06 „Изграждане на инфраструктурни проекти” с 44 000лв.

Завишава годишната задача на обект „Благоустрояване в ж.к. „Диана”, УПИ ІІ, кв.13 /в района около магазин „Югоагент” включен в разчета за финансиране на капиталовите разходи с 44 000лв с източник на финансиране приходи от продажби.

 

Дейн. 623Чистота - общо с 1 200лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 1 000лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 200лв.;

Утвърждава увеличението на средствата за работни заплати.

 

ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”

Местни дейности

Дейн.849 – Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията, §42-14  с  450лв.;

 

І.2. Увеличава бюджета на ОП „Комунални дейности” по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС”

Местни дейности

 

Дейн. 622„Озеленяване” - общо с 75 400 лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 40 000лв.;

§ 02-00 други плащания и възнаграждения с 3 300лв.

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 7 100лв.;

§ 10-00 издръжка с 25 000лв;

Утвърждава увеличението на средствата за работни заплати и увеличение на числеността на персонала с 10бр. считано от 01.06.2013г.

 

І.3.По собствения бюджет на общината:

 

Намалява §10-00 Издръжка в местна дейност 606 – Изграждане, поддържане и ремонт на уличната мрежа -  с 44 000лв.

 

Намалява §10-00 Издръжка в местна дейност 622 – Озеленяване - общо с 75 400лв.

 

Намалява §10-00 Издръжка в местна дейност 623 – Чистота - общо с 1 200лв.

 

Намалява резерва в местните дейности на Община Ямбол по §97-00 с 26 450лв.

 

Намалява §76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки” по приходната част на общината с 3 150лв. Увеличава §62-00 „трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки” с 3 150лв. за проект по ОП „Административен капацитет” – „Община Ямбол – Усъвършенстване на административното обслужване”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно приемане на наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Промяната в тази наредба беше наложена от допусната техническа грешка при изготвяне и предоставяне предложението на Общинския съвет при предишното изменение от 15.02.2013 г.

Марчева – Комисията единодушно прие проекта

Йоргова  - За пореден път сме свидетели на вдигането на местните такси тази година. В мотивировката виждаме несъответствие и противоречие – увеличаване на цените и удължаване времето на изпълнение. В приложение 4, т.1.1 нормалната услуга се завишава с 3 лв., бързата с почти 4 лв., експресната с 20 лв. В приложение 6, т.2.1 предлагам 2500 да се промени до 150 лв., т.2.2 от 3000 лв. да стане до 200 лв., т.3.1 да се допълни с „не повече от 250 лв.” т.3.3 да се допълни с „не повече от 300 лв.”, т.3.7 да стане „не повече от 500 лв.”. Желая т.8 да отпадне, тъй като е идентична с т.7.

Костов – Надявах се да спрем с този популизъм. Г-жо Йоргова, поне в частта на таксите, следва да знаете, че тези такси са производни от направените разходи за извършените услуги. Те са изчисление, аз лично предлагам тези такси изобщо да ги няма. Но те гарантират услугата, която Общината предоставя на гражданите. На каква обосновка предлагате стойността им да е различна от предложената? Къде е план-сметката, която оправдава това? Това е несериозно.

Папашимов – Много добре вносителят обясни, че тези такси липсваха при предишната промяна. Моля да имате предвид, че ако не се повишат, целият град следва да плаща за предоставената услуга. 

Йоргова – Когато предложих промените в предложението се ръководих от друг принцип – старите такси бяха многократно по-ниски. Завишението средно е двойно и би трябвало да са съобразени с икономическото състояние на гражданите.

Георгиева – Няма да правя предложение, искам да обърна внимание в посока конструктивното разсъждаване. В т.5 е извършването на погребения в старите и нови гробни места, апелирам да стимулираме използването на старите гробни места

Петкова - Подлагам на гласуване предложението на г-жа Йоргова по т.1.1

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 9                          против – 17                           въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

            Петкова - Подлагам на гласуване предложението на г-жа Йоргова по същата точка за листа формати А3.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 7                           против – 19                           въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

            Петкова - Подлагам на гласуване предложението на г-жа Йоргова по т.2.1 - 2500 лв. да стане до 150 лв. Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 8                          против – 18                           въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

            Петкова - Подлагам на гласуване предложението на г-жа Йоргова по т.2.2 – не повече от 3000 лв. да стане до 200 лв.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 8                           против – 18                           въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

Петкова - Подлагам на гласуване предложението на г-жа Йоргова т.3.1 да приеме вида „но не повече от 250 лв” .

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 7                          против – 19                           въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

Петкова - Подлагам на гласуване предложението на г-жа Йоргова по т.3.7  - не повече от 1000 лв. да стане не повече от 500 лв. 

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 8                          против – 18                           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

            Петкова - Подлагам на гласуване предложението на г-жа Йоргова за отпадане на т.8.       Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 6                          против – 17                           въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

Миланов – Предлагам гласуване анблок на проекторешението.

Петкова - Подлагам на гласуване предложението на г-н Миланов.

Гласували      за – 23                        против – 5                             въздържали се – няма

Приема се.

Петкова - Подлагам на гласуване анблок предложението по т.22 от дневния ред. Моля гласувайте.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – 6                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

1.           Приема Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол.

 

§ 1.  Отменя Приложение № 4 към Раздел IV (изм. - XIX - 2/ 15.02.2013 г.)

§ 2. Създава ново Приложение № 4 към Раздел IV със следното

съдържание :

 

Такси за технически услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуга

Размер на таксата

Срок  за изпълнение

Заплащане на таксата

1

Издаване на скица:

 

                               

 

1.1

  От действащ регулационен план или по стар обезсилен кадастрален план.

 

 

 

 

- формат А 4

12.00 лв.

обикновена до 10 раб. дни

С подаване
на искането

- формат А 3

24.00 лв.

- извън формат А 3

60.00 лв.

 

- формат А 4

24.00 лв.

бърза до 5 раб. Дни

С подаване
на искането

- формат А 3

48.00 лв.

- извън формат А 3

120.00 лв.

 

- формат А 4

48.00 лв.

експресна до 24 часа

С подаване
на искането

- формат А 3

60.00 лв.

 1.2.

  За издаване на скица с изчертан подземен кадастър.

10.00 лв. + стойността на скицата по т. 1.1

14 раб.дни

С подаване
на искането

1.3

  Издаване на виза за проектиране.

18.00 лв. + стойността на скицата с изчертан подземен кадастър

14 раб.дни /не може да бъде бърза или експресна/

С подаване
на искането

1.4

  За презаверяване на скици от издаването, на които са изтекли 6 месеца.

7.00 лв.

7 дни

С подаване
на искането

2.

 Издаване на разрешение за строеж.

25.00 лв.

По ЗУТ

С подаване на искането

 2.1

  Заверка /презаверяване/ на разрешение за строеж.

15.00 лв.

7 дни

С подаване на искането

 2.2

   Издаване на разрешение за строеж за благоустройствени строежи /прокопаване/.

15.00 лв.

7 дни Получаване след внасяне на депозит за възстановяване на нарушени настилки

С подаване на искането

2.3

   Издаване на разрешение за строеж, което е част от комплексен проект за инв. инициатива.

32.50 лв.

По ЗУТ

С подаване на искането

3

  За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях.

 

 

 

3.1

  За заверено копие от строително разрешение, за което има посочен номер и дата на издаване.

7.00 лв.

7 раб. ден

При предявяване на искането

3.2

  За копие от проектна документация, за която има посочено строително разрешение.

20 лв. и действителните разходи за размножаване

7 раб. дни

При предявяване на искането

3.3

  Препис от документ С конкретизирана информация за намирането му.

7.00 лв.

7 раб. дни

С подаване на искането

3.4

Препис от документ БЕЗ конкретизирана информация за намирането му.

14.00 лв.

Отговор до 30 раб. дни

7.00 лв. при предявяване на искането и 7.00 лв. при получаване на документа

4

Заверено копие по стари, обезсилени планове и преписки, разписни листи, действащи регулационни планове:

 

 

 

4.1

  Заверено копие по стари, обезсилени регулационни планове и преписки, разписни листи.

10.00 лв.

7 раб. дни

С подаване
на искането

4.2

   Заверено копие по действащите планове.

10.00 лв.

7 раб. дни

С подаване
на искането

5

  Издаване на удостоверения:

 

 

 

5.1

  Удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство.

15.00 лв.

обикновена – 7 раб. дни

С подаване на искането

25.00 лв.

бърза – 3 раб. дни

5.2

   Удостоверение за определяне на нов административен адрес.

15.00 лв.

обикновена – 7 раб. дни

С подаване на искането

25.00 лв.

бърза – 3 раб. дни

5.3

   Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот.

15.00 лв.

обикновена – 7 раб. дни

С подаване на искането

25.00 лв.

бърза – 3 раб. дни

6

   Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл.57 от ЗУТ.

40,00 лв.

30 дни

С подаване на искането

за срок до 1 месец  3,20 лв.

7.

  Издаване на акт за узаконяване.

75.00 лв.

По ЗУТ

С подаване на искането

 

§ 3.  Отменя Приложение № 6 към Раздел VIII (изм. - XIX - 2/ 15.02.2013 г.)

§ 4. Създава ново Приложение № 6 към Раздел VIII със следното съдържание :

 

 

 

 

 

 

 

Вид на услугата

Размер на таксата

Срок за изпъл-нение

Заплащане на таксата

1.

    Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж.

0.50 лв./кв.м. по Разгъната застроена площ /РЗП/ (но не по-малко от 50.00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

2.

     Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие:

2.1

  За жилищни сгради, включително пристройки, надстройки.

0,55 лв./кв.м по РЗП (но не по-малко от 50,00 лв. И не повече от 2500 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

2.2

  За нежилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки.

0,75 лв./кв.м по РЗП (но не по-малко от 50,00 лв., не повече от 3 000 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

2.3

  За преустройство и/или
реконструкция.

В зависимост от предназначението на строежа 50% от т. 2.1 или 2.2 (не по-малко от 50,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

2.4

  За одобряване на техн. или работен проект, който е част от компл. инв. проект.

В зависимост от предназначението на строежа 130% по т. 2.1, 2.2 или 2.3 (не по-малко от 50,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

2.5

  За ново одобряване (съгласуване) на инв. проект, който е загубил правно действие.

В зависимост от предназначението на строежа 50% по т. 2.1, 2.2 или 2.3 (не по-малко от 50,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

2.6

  Възстановяване на изгубен  инвестиционен проект.

В зависимост от предназначението на строежа 100 % от т. 2.1, 2.2, 2.3 или 2.4 (не по-малко от 50,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

2.7

  Линейни обекти.

0.15 лв./л.м (не по – малко от 50 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

3.

   Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти
за издаване на разрешение за строеж с приемане от
Общински експертен съвет по устройство на територията:

 3.1

  За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки.

2,00 лв./кв.м по РЗП (не по-малко от 50,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

 3.2

  За нежилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки.

2,50 лв./кв.м по РЗП (не по-малко от 50,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

 3.3

  За преустройство и/или реконструкция на база РЗП.

В зависимост от предназначението на строежа 50% от т. 3.1 или 3.2 (не по-малко от 50,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

 3.4

   За одобряване на техн. или работен проект, който е част от компл. инв. проект.

В зависимост от предназначението на строежа 130% по т. 3.1, 3.2 или 3.3  (не по-малко от 50,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

 3.5

  За ново одобряване (съгласуване) на инв. проект, който е загубил правно действие.

В зависимост от предназначението на строежа 50% по т. 3.1, 3.2 и 3.3  (не по-малко от 50,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

 3.6

   За одобряване на възстановен /изгубен/ инвестиционен проект.

В зависимост от предназначението на строежа 100 % от т. 3.1, 3.2, 3.3 или 3.4  (не по-малко от 50,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

 3.7

   Линейни обекти.

1 лв./л.м. (не по –
малко от 50 лв. и не повече от 1000 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

4.

   Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект, промяна по време на строителство:

4.1

   Разглеждане и одобряване на проекти и отразяване със заповед за допълване  на издаденото разрешение за строеж , изменението на одобрения инвестиционен проект с доклад за оценка за съответствие.  

В зависимост от предназначението на строежа 100% от цената по т.2

по
ЗУТ

С подаване на искането

4.2

   Разглеждане и одобряване на проекти и отразяване със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж, изменението на одобрения инвестиционен проект, чрез Общински експертен съвет по устройство на територията.  

В зависимост от предназначението на строежа 100% от цената по т.3

по
ЗУТ

С подаване на искането

5.

   Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти за конструктивни елементи (подпорни стени и др.)

50.00 лв.

по
ЗУТ

С подаване на искането

6.

   Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка.

0.30 лв./кв.м., но не по-малко от 50.00 лв.; За линейни обекти - 50.00 лв.

по
ЗУТ

С подаване на искането

7.

   Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация /УВЕ/ на видовете строежи от ІV и V категория.

0.50 лв./ кв.м. по РЗП, но не по-малко от 70.00 лв.

по
ЗУТ

При получаване на УВЕ

 8.

   Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация /УВЕ/ на видовете строежи от IV и  V категория за линейни обекти.

70.00 лв.

по
ЗУТ

При получаване на УВЕ

9.

   Съгласуване и одобряване на технически и работни проекти-заснемане за издаване на акт за узаконяване с доклад за оценка за съответствие:

9.1

  За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки.

1.65 лв./кв.м. по Разгъната застроена площ /РЗП/ (не по-малко от 150.00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване на искането

9.2

  За нежилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки.

2.25 лв./кв.м. по РЗП (не по-малко от 150.00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване на искането

9.3

  За преустройство и/или реконструкции. 

В зависимост от предназначението на строежа 50% от т. 9.1 или 9.2 (не по-малко от 150.00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване на искането

9.4

  Линейни обекти.

0.45 лв./л.м. (не по – малко от 130.00 лв. и не повече от 900.00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване на искането

10.

     Съгласуване и одобряване на технически и работни проекти - заснемане за издаване на акт за узаконяване с приемане от Общински експертен съвет по устройство на територията:

 10.1

  За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки.

6.00 лв./кв. м. по РЗП (не по-малко от 150.00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване на искането

 10.2

  За нежилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки.

7.50 лв./кв. м. по РЗП (не по-малко от 150.00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване на искането

 10.3

  За преустройство и реконструкции на база РЗП.

В зависимост от предназначението на строежа 50% от т. 10.1 или 10.2 (не по-малко от 150,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване на искането

 10.4

  Линейни обекти.

3 лв./л. м.  (не по–малко от 150.00 лв. и не повече от 3000.00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване на искането

 

 

§ 5.  В В Приложение № 7 по глава ІII от Наредбата  изменя раздел I, като допълва т.16 и т.17 и същите придобиват следния вид

 

 

16.

Зали в сградата на Община Ямбол

 

 

 

16.1.

Летен сезон

 

 

 

 

 

 

 

Малък салон – зала 107

30 лева/на час без ДДС

 

При заявяване на услугата

 

Голям салон – зрителна зала

 

 

 

 

В т.ч. за ползване от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ямбол

13 лева/на час без ДДС

 

При заявяване на услугата 

 

 

За спектакли и концерти

 

150.00 лева/ на час/ без ДДС

 

 

При заявяване на услугата

16.2.

 

Зимен сезон

 

 

 

 

 

Малък салон – зала 107

50 лева/на час без ДДС

 

При заявяване на услугата

 

Голям салон – зрителна зала

250.00 лева/ на час/ без ДДС

 

При заявяване на услугата

 -В т.ч. - за ползване от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ямбол

25.00 лева/на час /без ДДС

 

При заявяване на услугата

 - ДТ „Н. Коканова” ползва залата безплатно за репетиции и заплаща по 19.00 лв. на час, без ДДС, за постановки.

 

17.

 

За ползване на общинската трибуна за юбилейни чествания на дейности на бюджетна издръжка

 

 

20 лева/на ден за секция без ДДС

 

За 24 часа -услугите се предоставят от ОП "Комунални дейности"

 

 

 

 

 

При заявяване на услугата

За ползване на общинската трибуна с изграждане на покривна конструкция в работни дни

 

400.00 лева / ден без ДДС

За ползване на общинска трибуна с изграждане на покривна конструкция в празнични и почивни дни

800.00 лв./ден без ДДС

Използване на коктейлни маси

30.00 лв./ден без ДДС

 

 

§ 6.  В Приложение № 7 по глава ІІІ от Наредбата  изменя раздел III и раздел IV както следва :

 

III.

  Технически услуги:

 

 

 

31.

  Приемане и заверяване на екзекутивна документация.

50.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

32.

  Издаване на удостоверение за степен за завършеност на строеж.

50.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

33.

  Одобряване и заверка на проекти за поставяне на преместваеми съоръжения по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ.

50.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

34.

  Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването.

0.30 лв./ м.2 от ЗП, но не по-малко от 30.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

35.

  Издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ за нанасяне на графична информация на ППС по данни на изпълнителя и други в специализирана карта.

0.20 лв./л. м. от ЗП, но не по-малко от 20.00 лв.

7 раб. дни

С подаване на искането

36.

  Издаване заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж.

50.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

37.

  Разрешение за депониране на строителни отпадъци и земни маси върху общински терен.

30.00 лв.

 

С получаване на разрешението

38.

  Депониране на строителни и земни маси върху общински терени ”депа”, депониране на неопасни промишлени отпадъци.

6.00 лв./ куб. м. или 2 лв./т.

 

С подаване на декларация за количеството, което ще се извозва или с предоставяне на бележка от кантара

39.

  Допускане /разрешаване/ на изработване на подробен устройствен план /по чл. 134, чл. 124, чл. 124а, чл. 113, чл. 150 и др. от ЗУТ/

70.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

40.

   Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на проект за подробен устройствен план; Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на проект за подробен устройствен план за линеен обект.

230.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

40.1

    Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на проект за подробен устройствен план; Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на проект за подробен устройствен план за линеен обект, когато е част от компл. проект за инв. инициатива.

300.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

41.

  Издаване на удостоверение за търпимост.

РЗП на сградата до 50 кв.м. - 50.00 лв., над 50 кв.м. - 100.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

42.

  Издаване на удостоверение за съгласие за намаляване на нормативно – установените растояния до имотните граници за имоти общинска собственост.

50.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

43.

  Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи или горския фонд, без промяна на предназначението.

25.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

44.

  Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на обект /сграда и др./

20.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

45.

  Издаване на пропуски за влизане в зоните на улиците, ограничени за движение на ППС – с часово ограничение на месец.

15.00 лв.

 

С подаване на искането

46.

  Издаване на пропуски за влизане в зоните на улиците, ограничени за движение на ППС – без часово ограничение на месец.

50.00 лв.

 

След издаване на пропуска

47.

  Съгласуване на проекти за временна организация на движението

50.00 лв.

 

След издаване на пропуска

48.

  Съгласуване на разписания за специализиран превоз  - за брой.

80.00 лв.

 

След съгласуване на проекта

49.

  Издаване на разрешение за таксиметров превоз  на пътници на територията на общината   - за брой.

50.00 лв.

 

След съгласуване на разписанието

50.

  Издаване на холограма за таксиметров автомобил.

20.00 лв.

 

След издаване на разрешението

51

  Регистрация и издаване на талон и регистрационен номер на ППС с животинска тяга.

10.00 лв.

 

След издаване  на разрешението за таксиметров превоз

IV.

Културни институти

 

 

 

52.

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ   ОТ  ХГ "ЖОРЖ ПАПАЗОВ" - ЯМБОЛ

Цена на услугата

52.1.

Цени на входен билет в експозициите на ХГ "Ж. Папазов"

 

 

 - вход за възрастни

2.00 лв.

 - групови посещения над 20 души на възрастни

1.00 лв. за 1 посетител

 - вход за ученици, студенти, пенсионери

1.00 лв.

 -групови посещения над 20 души на ученици, студенти и пенсионери

0.50 лв. за 1 посетител

52.2.

Продажба на издания на ХГ, научни книги и рекламни материали

По ценоразпис, утвърден от директора

52.3.

Ползване на зала за изложба

20.00 лв./ ден

52.4.

Ползване на зала за концерт

100.00 лв./ден

52.5.

Ползване на зала за други мероприятия

100.00 лв./ден

52.6.

Цени за входен билет при рисуване в залите на галерията

 

 -при съвместно мероприятие с ХГ- Ямбол

1.00 лв./ час

52.7.

Цена на беседа в експозиционните зали

 

 

 -за тематична/за една изложба/ беседа

3.00 лв.

  -за обзорна беседа

5.00 лв.

 -специализирана беседа

10.00 лв.

52.8.

Изготвяне и изнасяне на лекции по изобразително изкуство по заявка от училища, организации, фирми и др. извън експозицията на галерията

10.00 лв.

52.9.

Извънредно отваряне на ХГ за посещение

10.00 лв.

 + входни билети

 + евент. беседи

52.10.

Издаване на справка от архива на ХГ след разрешение от директора

 

а/ за заверяване на препис или препис- извлечение на документи от основния и обменния фонд на галерията

 

    - за първа страница

2.00 лв.

    - за всяка следваща страница

1.00 лв.

б/ за извършване на справка за наличието на документи и движими паметници на културата в основния, обменния и научно-спомагателния фонд на галерията

 

     - за устна справка

5.00 лв.

     - за писмена справка

10.00 лв. за всяка страница

52.11.

Ползване на специализирания библиотечен фонд на ХГ

 

  - ползване на една книга

1.00 лв./ ден

  - изработване на писмена библиографска справка /1 стр./

10.00 лв./ за брой

  - ксерокопие формат А 4

0.10 лв./стр.

52.12.

Извършване на консултации, справки, рецензии от музейни специалисти

 

  - изготвяне на историческа справка за автори, творби, събития и др./ 1 стр.

10.00 лв.

  - рецензия на научен текст

2.00 лв./ стр.

  - консултация при организиране на изложби и събития от кметства, читалища и други организации и изработване на тематико- експозиционни планове

50.00 лв.

  -консултации при подготовка на реферати и курсови работи

10.00 лв.

  - консултации при подготовка на дипломни работи

50.00 лв.

  -консултации за извършване на събирателна дейност

30.00 лв.

52.13.

Организиране на представителни изложби с творби от фонда на ХГ за институции по повод чествания, юбилеи и др., на институции и организации , когато ХГ е съорганизатор:

 

  - изготвяне на тематико-експозиционен план, селектиране на творби от фонда, аранжиране и окачване на външни изложби, където ХГ е съорганизатор

1000.00 лв.

  - графичен дизайн на покани, плакати, брошури, книги, юбилейни листи, транспаранти и др. рекламни материали, за външни изложби, където ХГ е съорганизатор

 

             - за покана /плакат/ транспарант

300.00 лв. за един вид

             - юбилеен лист за публикация /100 бр.

 

                        - малка цветна реклама /до 50 кв. см/

130.00 лв.

                        - малка черно-бяла реклама /до 50 кв. см/

100.00 лв.

                        - текст-типографско решение

60.00 лв.

52.14.

Журиране на викторини, състезания, конкурси и др., където ХГ не е съорганизатор

20.00 лв./ час

52.15.

Дигитално заснемане и сканиране

 

   - на ръкописи, архивни документи, книги и др.

2.00 лв. /стр.

   - портрети и снимки

3.00 лв./ бр.

52.16.

Ползване на технически средства (презентиращо устройство, музикален инструмент, компютър и др.)

20.00 лв./ ден

52.17.

Ползване на зала от учащи, когато ХГ не е съорганизатор

30.00 лв./ час

53.

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ   ОТ   РИМ - ЯМБОЛ

 

 

 

 53.1

Цени за входен билет в експозициите на РИМ – Ямбол:

 

 

 

 

- вход за ученици, студенти  и пенсионери  

1.00 лв.

 

 

- вход за възрастни  

2.00 лв.

 

 

- вход за Археологически резерват „Тракийски и античен град   Кабиле”, без посещение на експозиционната зала

1.00 лв.

 

 

- за ученици, студенти  и пенсионери  в експозиционната зала в Археологически резерват „Тракийски и античен град   Кабиле”

1.00 лв.

 

 

- за възрастни в експозиционната зала в Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле”

2.00 лв.

 

 

- групови посещения /над 25 души/ на ученици, студенти и пенсионери  в експозиционната зала в Археологически резерват „Тракийски и античен град   Кабиле”

0.50 лв. за 1 посетител

 

 

- при посещение и на експозиционната зала в Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле” 

Вход за влизане в резервата не се заплаща

 

 

53.2.

Цени за входен билет за участие в „Музейна Работилница”

 

 

 

а) вход за индивидуално посещение:

      2.00 лв.

б) вход за посещение на деца с придружител:

 

- 1 дете с придружител

2.00 лв.

- 2 деца с придружител

3.00 лв.

- 3 деца с придружител

4.00 лв.

Вход за посещение на група

1.00 лв./ за дете

54.

Цена на беседа в музейните обекти на РИМ -  Ямбол:

  

 

 

а)  в експозициите в сградата на РИМ:

 

- за тематична (една изложба) беседа

       3.00 лв.

- за обзорна беседа

       5.00 лв.

- специализирана беседа

10.00 лв.

б)  в Археологически резерват „Тракийски и античен град   Кабиле”   

 

- беседа в музейната експозиция

       3.00 лв.

- за панорамна обиколка в резервата с беседа 

       3.00 лв.

- обзорна беседа включваща панорамна обиколка и експозиционна зала

       5.00 лв.

- специализирана обзорна включваща и панорамна обиколка

15.00 лв.

в) изготвяне и изнасяне на лекции по заявка от училища, организации, фирми и други извън експозициите на музея

10.00 лв.

г)  участие на музеен специалист като екскурзовод при екскурзии

20.00 лв./ден +разходите му/

54.1.

Извънредно отваряне на музей за посещение

10.00 лв. + вх. билети и евент. беседи

 

 

54.2.

Безплатно посещение в експозициите на  РИМ – Ямбол:

 

 

 

- за деца до 7 г.

 

- за хора с увреждания

 

- официални гости на Община Ямбол и РИМ – Ямбол

 

- представители на други музеи

 

- всеки четвъртък

 

- национални празници

 

- празника на град Ямбол

 

54.3.

Използване на поселищния архив на РИМ - Ямбол

 

 

 

- еднократно за 1 ден

3.00 лв.

- абонамент – 1 година

15.00 лв.

54.4.

Ползване на специализирания библиотечен фонд на музея:

 

 

 

- ползване на 1 книга

1.00 лв./ на ден

- изработване на писмена библиографска справка

10.00 лв./ за брой

- ксерокопие формат А4

0.10 лв./ стр.

54.5.

Извършване на консултации, справки рецензии от музейни специалисти

 

 

 

- изготвяне на историческа справка /предмет, събитие, личност/

10.00 лв.

- рецензия на научен текст

2.00 лв./ стр.

-  консултации при организиране на събития свързани с историята и традиционната обредност от кметства читалища и други организации

30.00 лв.

- консултации при изработване на тематико -експозиционни планове 

30.00 лв.

- консултации при подготовка на реферати и курсови работи

10.00 лв.

- консултации при подготовка на дипломни работи

50.00 лв.

- консултации за извършване на събирателска дейност

30.00 лв.

54.6.

Изготвяне на тематико-експозиционни планове за изложби по външни поръчки, където музеят не е съорганизатор

По договаряне от 100.00 до 600.00 лв.

 

 

54.7.

Журиране на викторини, състезания, конкурси и др. на историческа тематика, където РИМ – Ямбол не е съорганизатор

20.00 лв.

 

 

54.8.

Организиране и провеждане на радио- и телевизионни предавания в които РИМ – Ямбол не е съорганизатор, в рамките на работно време и с музейни специалисти

1.00 лв./ мин., запис

 

 

54.9.

Подготовка на материали за радио- и телевизионни предавания без прякото участие на музейни специалисти

30.00 лв.

 

 

54.10.

Дигитално заснемане и сканиране:

 

 

 

- на ръкописи, архивни документи, книги и др.

2.00 лв./стр.

- портрети и снимки

3.00 лв./ бр.

54.11.

Презаписи от фонетичния фонд на музея

1.00 лв./ мин., запис

 

 

54.12.

Предоставяне за ползване на негативи и диапозитиви на музея

2.00 лв./ бр.

 

 

54.13.

Прожекция на видео- и DVD филми собственост на РИМ – Ямбол

 

 

 

- в залите на музея 

5.00 лв.

- извън музея  

10.00 лв.

54.14.

Ползване на технически средства на  презентиращо устройство, собственост на РИМ – Ямбол

20.00 лв.

 

 

54.15.

Ползване на зала от външни лица и институции, когато РИМ – Ямбол не е съорганизатор:

 

 

 

- за учащи, бюджетни и творчески организации в областта на културата

15.00 лв./ час

- за всички останали

30.00 лв./ час

54.16.

Ползване на работни помещения и кабинети в музейните сгради за научноизследователска дейност от външни научни екипи по проекти, в които РИМ – Ямбол не участва

 

 

 

- за 1 помещение или кабинет

15.00 лв./ ден по ценоразпис, утвърден от директора

54.17.

Продажба на издания на музея, научни книги и рекламни материали и сувенири

 

 

 

54.18.

Извършване на оглед за наличие или отсъствие на недвижими или движими културни ценности и издаване на експертно заключение. Предоставя се при поискване

По договаряне с директора от 30.00 до 600.00 лв.

 

 

54.19.

Комбиниран входен билет за посещение на повече от един музеен обект в град Ямбол

 

 

 

  -вход за ученици, студенти и пенсионери

1.50 лв.

  -вход за възрастни

3.00 лв.

54.20.

Вид и размер на цените и услугите, предоставяни от Музея на бойната слава

 

 

 

  - вход за деца до 7 годишна възраст

безплатно

  -вход за ученици, студенти и пенсионери

1.00 лв.

  -вход за възрастни

2.00 лв.

  - вход за хора с увреждания

безплатно

  - обща беседа

3.00 лв.

  - тематична беседа

5.00 лв.

55.

Регионална  библиотека

 

 

 

 

Такса за годишна регистрация

 

 

 

– за читатели до 14 години

4.00 лв.

01.01. - 30.09

2.00 лв.

01.10. - 31.12

 

- граждани

6.00 лв.

01.01. - 30.09

 

3.00 лв.

01.10. - 31.12

 

Еднократно за ползване на читалня и музикален отдел

2.00 лв.

За 1 ден

 

 

Дубликат на изгубена читателска карта

1.00 лв.

За 1 ден

 

 

Такса за непечатни материали, заемани за дома

 

 

 

- грамофонни плочи – за 1 бр.

0.20 лв.

 

- аудиокасети – за 1 бр.

0.50 лв.

 

- компактдискове – за 1 бр.

1.00 лв.

еднократно

- лингвафони – за 1 месец

2.00 лв.

 

- оригинални картини – за 3 мес.

2.00 лв.

 

- микрофилми и микрофиши – за 1 кадър

0.20 лв.

 

- звукозапис за домашни и образователни цели – за 1 мин.

0.10 лв.

 

 

Депозит за 1 година /За сумите, непотърсени повече от 5 години се закупуват книги/

20 лв.

За 1 год.

 

56.

Специализирано информационно обслужване

 2.00 лв.

 

 

56.1.

Комп. справка в АИС „Библиотека”

 

 

 

- за една тема – до 20 източника

 2.00 лв.

 За 1 бр.

- за една тема – до 50 източника

3.00 лв.

За 1 бр.

- за една тема – над 50 източника 

4.00 лв.

 За 1 бр.

56.2.

Писмени тематични, библиографски справки:

 

 

 

- за всеки намерен източник на български език

0.10 лв.

- за всеки намерен източник на друг език

0.20 лв.

 

- за анотация на информационен източник

1.00 лв.

 

56.3.

- за реферат на информационен източник

2.00 лв.

 

 

56.4.

- предплащане на писмени справки

1.00 лв.

 

 

56.5

Набиране на страница на библиографски текст

0.50 лв.

 

 

Разпечатване на документи

0.20 лв.

За 1 стр.

Библиографска консултация

3 лв.

 

Ксерокопие на арх.краевед.материали

0.50 лв.

За 1 копие

Библиографска справка чрез Интернет.

2.00 лв.

 

56.6.

Био - библиографски указател

По договаряне

 

 

56.7.

Електронна поща /за читатели от библиотеката/

0.15 лв.

За 15 мин.

 

56.8.

 Достъп до Интернет /за читатели от библиотеката/

0.50 лв.

За 1 час

 

56.9.

Ксерокопие от първоизточник

 

 

 

 - при посочени библиографски данни

0.10 лв.

За 1 стр.

 - при не посочени библиографски данни

0.20 лв.

За 1 стр.

56.10.

Следене на информационен източник за издирване и подбор на информация по определена тема

 

 

 

- годишен абонамент

6.00 лв.

12 списъка

56.10

- получаване на съдържанието на определено периодично издание

0.10 лв.

За 1 страница

 

56.11.

Писмени адресни, фирмени справки

 

 

 

56.12.

- основна цена

1 лв.

 

 

- доплащане за всеки издирен източник

0.10 лв.

 

 

Библиографска консултация

1.00 лв.

 

 

56.13

Лекция за библиотечно – библиографски знания

1.50 лв.

 

 

Обезщетение за невърнати в срок библиотечни материали – до 5 работни дни, след определената дата за връщане

 

За един материал за всеки месец закъснение

57.

 -за художествена литература

0.30 лв.

 

 

58.

 - за отраслова литература /В рамките на националната инициатива „Дни на отворените врати” и Националната библиотечна седмица се обявяват 5 работни дни през май и 5 работни дни през декември за дни без глоби./

0.50 лв.

 

 

58.1.

Пощенски разноски от нередовни читатели

 

 

 

За предупредително писмо

0.80 лв.

Писмо – обратна разписка

1.50 лв.

58.2.

Ползване на между библиотечна заемна служба

1.50 лв.

 

 

58.3.

- Ксерокс

0.08 лв.

За 1 копие

 

- Сканиране

0.50 лв.

За 1 стр.

- Запис на СD/DVD

0.80 лв.

За 1 бр.

59

Камерен ансамбъл

 

 

 

 

Билети за концерт

 

 

 

59.1

- за ученици за 1 брой

1.50 лв.

 

 

- за възрастни за 1 брой

2.00 лв.

- за пенсионери

1.00 лв.

 - за хора с увреждания      (трайно намалена трудоспособност – първа група инвалидност)

безплатно

 

Младежки дом

 

 

 

60.

Предоставяне голяма зала

 

 

 

- В работно време

42 лв./астр.ч.

- В извън работно време

53лв./астр.ч.

60.1.

Предоставяне зали и кабинети

 

 

 

- В работно време

11 лв./астр.ч.

- В извън работно време

21лв./астр.ч.

60.2.

Входни билети за мероприятия, организирани от младежки дом

 

 

 

- за учащи

0.60лв.

- за възрастни

1.10лв.

- за хора с увреждания (трайно намалена трудоспособност – първа група инвалидност).

безплатно

60.3.

Цени на  клубни форми за един участник

 

 

 

60.4.

-брейк за месец

3.30 лв.

 

-вокално-инструментални групи за месец

3.30 лв.

 

- аеробика за месец

1.10 лв.

 

- музикални школи за месец

3.30 лв.

 

- други клубни форми за месец

З.30 лв.

 

60.4.1

Цена за ползване на съоръжения, озвучителна и видео техника и др.

1.10 лв./астр.ч.

 

 

V.

Гробищен парк – гр. Ямбол – с включен ДДС за всички цени

 

 

 

61

Извършване на погребение в ново гробно място с включено изкопаване на гроб

20.00 лв.

 

 

62

Извършване на погребение в старо гробно място с включено изкопаване на гроба

40.00 лв.

 

 

63

Извършване на погребение в зидан гроб с материали на възложителя

50.00 лв.

 

При заявяване на услугата

64.

Подготовка, почистване и насипване с мозайка   с материали на възложителя на:

 

 

При заявяване на услугата

 - едно гробно място

25.00 лв.

 - за двоен гроб

34.00 лв.

65.

Повдигане на гривна и попълване с пръст 

 

 

При заявяване на услугата

 - на единичен гроб

15.00 лв.

 - за двоен гроб

26.00 лв.

66.

 Изрязване или изкореняване от гробно място

 

 

 

66.1.

Изрязване на храст

7.00 лв.

 

При заявяване на услугата

66.2.

Изкореняване на храст

10.00 лв.

 

При заявяване на услугата

66.3.

Изрязване на дърво

10.00 лв.

 

При заявяване на услугата

66.4.

Изкореняване на дърво

15.00 лв.

 

При заявяване на услугата

67.

Озеленяване и оформяне на гроб

 

 

 

68.

Засаждане с материали на клиента на:

 

 

При заявяване на услугата

- цветя

2.00 лв. за 1 кв.м.

- храст

2.00 лв. за 1 брой

Оформяне /орязване и прочистване/ на храст

2.00 лв. за 1 брой

Оформяне на гроб за 40–те дни

10.00 лв.

69.

Траурна церемония с граждански ритуал и ползване на траурна зала

30.00 лв.

 

При заявяване на услугата

70.

Траурна церемония с граждански ритуал на гробно място

15.00 лв.

 

При заявяване на услугата

71.

Поддръжка на гробно място абонамент за  6 месеца

 

 

При заявяване на услугата

 - за единично гробно място

59.00 лв.

 - за двоен гроб

81.00 лв.

72.

Поддържане на  гробно място целогодишно

 

 

При заявяване на услугата

 - за единичен гроб

87.00 лв.

 - за двоен гроб

118.00 лв.

73.

Монтаж на паметници и огради от търговски фирми за едно гробно място

25.00 лв.

 

При заявяване на услугата

74.

Разбиване на пътека  /гривна/ на единичен гроб

 

 

При заявяване на услугата

-  при нормални условия

21.00 лв.

- при тежки атмосферни условия

26.00 лв.

75.

Разбиване на пътека /гривна/ на двоен гроб

 

 

При заявяване на услугата

- при нормални условия

22.00 лв.

 -при тежки атмосферни условия

57.00 лв.

76.

Ползване на хладилна камера

 

 

При заявяване на услугата

- за едно денонощие

25.00лв.

- за всяко следващо

30.00 лв.

77.

Еднократно почистване на гробно място

 

 

При заявяване на услугата

 - за единичен гроб

10.00 лв.

  -за двоен гроб

20.00 лв.

78.

Поддържане на гробно място абонамент за 3 месеца

 

 

При заявяване на услугата

 - за единичен гроб

34.00 лв.

 - за двоен гроб

57.00 лв.

79.

Вадене на кости, измиването им и препогребване в друг гроб на гробищния парк

60.00 лв.

 

При заявяване на услугата

80.

Препогребване на кости от друго населено място

27.00 лв.

 

При заявяване на услугата

81.

Изкопаване на специален гроб с дълбочина 220 см.

102.00 лв.

 

При заявяване на услугата

82.

Поставяне на чатми/ с материал на клиента/

21.00 лв.

 

При заявяване на услугата

83.

Урнополагане

27.00 лв.

 

При заявяване на услугата

84.

Ползване на траурна зала в Гробищен парк

 

 

 

84.1.

До 40 минути

15.00 лв.

 

При заявяване на услугата

84.2.

До 90 минути

30.00 лв.

 

При заявяване на услугата

86.

Входна такса за МПС на гробищен парк

1.00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

 

§ 7.  Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол

2.    Допълва ПЗР на НОАМТЦУ с нов § 14 :

§ 14  „Процедурите по Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол (приета с реш. ХV – 3/ 26.10.2012г., изм.- реш. ХVІ-7/19.12.2012г., изм.- реш. ХІХ-2/15.02.2013г.), открити с решение преди влизането в сила на тази наредба, се приключват по досегашния ред.

 

 

 

            Петкова - Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и второто заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

          

 

          

                                                          Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

           

 

                                                                                                                      Ан. Господинова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Решенията от настоящият протокол могат да се оспорват по реда на чл. 45 от ЗМСМА от кмета на Община Ямбол и Областния управител на Област Ямбол и да се обжалва пред Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от обявяването му от заинтересованите лица. Жалбата се подава чрез Общински съвет – Ямбол. За обжалването на приетите нормативни актове няма определен срок.