РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 3 ЮНИ 2013г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2013г. и званието „Почетен гражданин на Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

2.      Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Хари Илиев Чапкънов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

3.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.      Предложение относно приемане Годишен отчет за дейностите през 2012г. по Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2011 -2014 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно определяне ликвидатор на "Дезинфекционна станция" ЕООД Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж по молба от Фунг Дък Кьонг.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински ПИ 87374.523.108, ул. "Кичево" № 43, по заявление от Али Амедов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Електра инженеринг" ООД за обект № 28 Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем в СОУ "Св. Климент Охридски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно продажба на дървесина, добита в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продажба на движими вещи – ЧОС. (тролейбусни стълбове)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно съгласие за възмездно придобиване на право на собственост по заявление от Катя Вълчева Димитрова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно предоставяне под наем на СНЦ ЯТПП недвижим имот - ЧОС на ул. „Цар Иван Александър” № 7.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в  ПИ 87374.559.160, ул. "П. К. Яворов" № 114 по заявление от Милена Танева Динева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно изпълнение на проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на град Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно изпълнение на проект "Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол - първа фаза".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредба за изграждане и опазване на зелената система в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно даване на съгласие за изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПЗ за УПИ Х и ХІ, кв.13 по плана на град Ямбол - ж.к. "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.95 по КК на град Ямбол, м. "Кайнашки баир".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно приемане на наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2013г. и званието „Почетен гражданин на Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Във връзка с отбелязването на Деня на Ямбол и на основание чл.7 (3) и чл.12 (3)  от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява:

            - с Наградата на Ямбол за 2013 година Емил Карлов - учител по математика в МГ „Атанас Радев”.

            - с отличието Почетен гражданин на град Ямбол доц. д-р Николай Недков - хирург.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Хари Илиев Чапкънов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението от дължими парични суми към НАП, в т.ч. парични суми за здравно осигуряване, глоби по фишове и наказателни постановления на местни и национални органи, както и на неприключилото изпълнително дело, ведно с  лихви към тях на Хари Илиев Чапкънов от гр. Ямбол, жк. „Георги Бенковски” 12-Е-109 с мотивите посочени от вносителя.

 

 

 

                  ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми и т. 19.2 от решение по т.4 от дневния ред на ХІХ заседание, проведено на 15.02. 2013г.:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Мария Панайотова Кожухарова от гр. Ямбол, живуща в ж.к.  „Граф Игнатиев” бл.56, вх.В, ет.8, ап.68 в размер на 50 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Лозьо Ангов Митев от гр. Ямбол, живущ на в ж.к. „Диана” бл.18, вх. Д, ет.8, ап. 113 в размер на 50 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Зинаида Абдулаевна Стефанова от гр. Ямбол, живуща на ул.  „Стефан Караджа” бл.25, вх.А, ап.1 в размер на 50 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане Годишен отчет за дейностите през 2012г. по Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2011 -2014 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.33, ал.2 от Наредба № 7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, приема годишен отчет за постигнатите резултати по целите, заложени в „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2011 - 2014г.” за календарната 2012 година

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне ликвидатор на "Дезинфекционна станция" ЕООД Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

Отменя решение по точка трета на Двадесето заседание на Общински съвет -Ямбол, проведено на 22 март 2013 г. в частта на т. І, т. 5.

 

             ІІ. На основание чл.156, ал. 2, чл. 266, ал. 5, т. 1 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 11 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества определя за ликвидатор Нонка Ненова Калпачкова, с ЕГН  6412057271, по постоянен адрес: гр. Ямбол, ул. «Димитър Благоев» № 11,  с месечно възнаграждение, в размер на основна месечна работна заплата от 700.00 лв.

Упълномощава кмета да сключи договор с ликвидатора на дружеството.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж по молба от Фунг Дък Кьонг.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнително право на строеж на Фунг Дък Кьонг,с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к. „Диана”, бл.18, вх.А, ет.7, ап.18 върху 52.2 кв.м. от общински ПИ 87374.548.50 по КК на гр. Ямбол, с площ 9941 кв.м. във връзка с проект за „Пристройка към търговски обект” в размер на 7 687.10 /седем хиляди шестстотин осемдесет и седем  лева и десет стотинки/.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

        

         ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински ПИ 87374.523.108, ул. "Кичево" № 43, по заявление от Али Амедов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена  на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.523.108 по кадастралната карта на гр. Ямбол , с площ 171 /сто седемдесет и един/ кв.м., представляващ част от УПИ VIII – 349,350,353 /римско осем, арабско  триста четиридесет и девет, триста и петдесет и триста петдесети три/ в кв. 68 /шестдесет и осем/ по регулационния план на град Ямбол, одобрен със Заповед I-А-630 / 02.08.1994г. отреден за „Жилищно застрояване”,при граници на имота ПИ 87374.523.107, ПИ 87374.523.120, ПИ 87374.523.110, ПИ 87374.523.109 и ПИ 87374.523.106 в размер на 5 830 /пет хиляди осемстотин и тридесет/ лв. без ДДС , на която цена да бъде извършена продажбата му на  Али Амедов Алиев, с постоянен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски” бл.16, вх.Г, ап.60.

            Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание 32, ал. 2 от НРПУРОИ.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Електра инженеринг" ООД за обект № 28 Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор с рег. № ДГ05/0072/14.05.2010г. с „ЕЛЕКТРА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. Ямбол, ЕИК 128623828, със седалище и адрес на управление ул.”Хан Тервел” № 43, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване на част от нежилищен имот –частна общинска собственост, представляващ  Обект № 28 Б – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, с идентификатор №87374.550.10.20 по КК на гр. Ямбол, с обща площ от 60.00 кв. м.,със  7 /седем/ години, считано от 10.05.2013г.

 

 

 

             ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем в СОУ "Св. Климент Охридски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14а и чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, дава съгласие да бъде продължен   срока на действие на Договор №1/27.07.2010г. чрез Допълнително споразумение – Анекс между Директора на СОУ „Св. Климент Охридски”,гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа” №72 и ЕТ „Василена – Дурдане Инджова”, гр. Ямбол, ЕИК 128543843, със седалище и адрес на управление ул.”Граф Игнатиев” бл.153, гр. Ямбол, представлявано от Дурдане Мустафова Инджова , за предоставен под наем за временно и възмездно ползване част от обект - публична общинска собственост, представляващ: Помещение за  производство на закуски, приготвяне на обяди и столово хранене, находящо се в сградата на СОУ „Св. Климент Охридски”, ул. „Стефан Караджа” №72, актуван с АОС № 289/13.07.2001г. с обща площ 112 кв. м. със  7 /седем/ години, считано от 30.06.2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на дървесина, добита в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал.1 и ал.4 от Закона за общинска собственост

и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Общинският съвет дава съгласие да се извърши продажба на движими вещи – общинска собственост- дървесина, чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно определените в изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител добита дървесина на територията на Община Ямбол с минимално количество 956.8 пр. м3 

2. Начална тръжна цена 35.00лв./тон дърва, без ДДС;

3. Депозит за участие в търга е 50 % върху началната тръжна цена на 1 тон дървесната маса, или сумата от 17.50 лв. който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

4. Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

5. Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС;

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на движими вещи – ЧОС. (тролейбусни стълбове)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.4, т.1 от Закона за общинската собственост и чл.42, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Ямбол дава съгласие за продажба без търг  на движими вещи – частна общинска собственост на друга община и одобрява пазарна оценка на тролейбусни стълбове, както следва:

  1. Стълб ТССА-12С-303-159-8750 –  619.00 лева /бр. без ДДС;
  2. Стълб ТССА-12С-335-159-10750 – 837.00 лева/бр. без ДДС;
  3. Стълб ТССА-12С-351-159-11700 – 950.00 лева/бр. без ДДС;
  4. Стълб ТССА-12С-399-159-14750 – 1393.00 лева/бр. без ДДС;
  5. Стълб ТССА-12С-У-399-239-9750 – 1305.00 лева/бр. без ДДС;
  6. Стълб ТССА-12С-А-421-277-8750 – 1582.00 лева/бр. без ДДС;
  7. Стълб ТССА-12С-А-421-220-12300 – 1509.00 лева/бр. без ДДС;
  8. Стълб ТССА-12С-А-421-220-12300 –1509.00 лева/бр. без ДДС.

            Демонтажа на тролейбусните стълбове е за сметка на купувача.

             ІІ. В случай, че до 07.08.2013г. не се извърши разпореждане с движимите вещи - частна общинска собственост, на основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 8,  ал. 4  и чл. 35,  ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42,  ал. 2  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Приема пазарната оценка на вещи – частна общинска собственост, извършена от независимия лицензиран оценител.

2. Общинският съвет дава съгласие да се извърши продажба на вещи – частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване, съгласно определените в изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител, както следва:

 

№ по ред

Наименование

 

Пазарна стойност,

Лв/бр.

1

2

3

1.

Стълб ТССА-12С-303-159-8750

619.00

2.

Стълб ТССА-12С-335-159-10750

837.00

3.

Стълб ТССА-12С-351-159-11700

950.00

4.

Стълб ТССА-12С-399-159-14750

1393.00

5.

Стълб ТССА-12С-У-399-239-9750

1305.00

6.

Стълб ТССА-12С-А-421-277-8750

1582.00

7.

Стълб ТССА-12С-А-421-220-12300

1509.00

8.

Стълб ТССА-12С-А-421-220-12300

1509.00

 

 3. Публичният търг с тайно наддаване да се проведе в рамките на срока на валидност на оценката до 07.09.2013 г.

 4. На основание чл. 58, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 58, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при провеждането на публичния търг за продажбата на вещи – частна общинска собственост по т. 2, определя следните условия:

Демонтажа на тролейбусните стълбове е за сметка на купувача.

            - За Стълб ТССА-12С-303-159-8750

Начална тръжна цена  619.00 лв./бр., без ДДС;

Депозит за участие в търга 10 % върху началната тръжна цена, който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС

 

            - Стълб ТССА-12С-335-159-10750

Начална тръжна цена  837.00 лв./бр., без ДДС;

Депозит за участие в търга 10 % върху началната тръжна цена, който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС

 

            - Стълб ТССА-12С-351-159-11700

Начална тръжна цена  950.00 лв./бр., без ДДС;

Депозит за участие в търга 10 % върху началната тръжна цена, който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС

 

            - Стълб ТССА-12С-399-159-14750

Начална тръжна цена  1393.00 лв./бр., без ДДС;

Депозит за участие в търга 10 % върху началната тръжна цена, който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС

 

            - Стълб ТССА-12С-У-399-239-9750

Начална тръжна цена  1305.00 лв./бр., без ДДС;

Депозит за участие в търга 10 % върху началната тръжна цена, който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС

 

            - Стълб ТССА-12С-А-421-277-8750

Начална тръжна цена  1582.00 лв./бр., без ДДС;

Депозит за участие в търга 10 % върху началната тръжна цена, който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС

 

            - Стълб ТССА-12С-А-421-220-12300

Начална тръжна цена  1509.00 лв./бр., без ДДС;

Депозит за участие в търга 10 % върху началната тръжна цена, който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС

 

            - Стълб ТССА-12С-А-421-220-12300

Начална тръжна цена  1509.00 лв./бр., без ДДС;

Депозит за участие в търга 10 % върху началната тръжна цена, който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС.

 

            III. В случай, че до срока на валидност на пазарната оценка 07.09.2013г. не се извърши разпореждане с движимите вещи – частна общинска собственост, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество негодните движими вещи ведно с контактната мрежа да се бракуват със заповед на Кмета на общината и да се предадат на вторични суровини.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласие за възмездно придобиване на право на собственост по заявление от Катя Вълчева Димитрова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с § 9 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за отчуждителните производства дава съгласие за възмездно придобиване на право на собственост на имот, представляващ АПАРТАМЕНТ № 21, вх. Б, етаж 2, в жилищна сграда МАЛЦ, състоящ се от две стаи, кухня, коридор, сервизно помещение и тераса със застроена площ 73,94 кв.м. и принадлежащите избено помещение № 3 с площ 6,01 кв.м. и таванско помещение № 3 с площ 7,32 кв.м., ведно с 0,630% от общите части  на сградата, като се изплати парично обезщетени в размер на 47 000 /четиридесет и седем хиляди/ лева на правоимащата Катя Вълчева Димитрова на два етапа: до половината от размера на сумата - обезщетение за отчуждаването да се изплати през 2013 г., а останалата сума в началото на  следващата бюджетна 2014 година. 

            2. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи договор за възмездно придобиване на право на собственост на имот.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на СНЦ ЯТПП недвижим имот - ЧОС на ул. „Цар Иван Александър” № 7.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в  ПИ 87374.559.160, ул. "П. К. Яворов" № 114 по заявление от Милена Танева Динева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.559.160, по кадастралната карта на гр. Ямболкато на  Милена Танева Динева, с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Пейо К. Яворов” № 114 се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 42/362 и.ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.559.160 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и девет точка сто и шестдесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 362.00/триста шестдесет и два/ кв.м., идентичен с т УПИ ХХХІІ-6450 /римско тридесет и две арабско шест хиляди четиристотин и петдесет/ - За жилищно застрояване в кв. 80 "б"/ осемдесет буква б/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед І-А-720 от 21.10.2002 г. на кмета на община Ямбол, актуван с АОС 1787, находящ се на ул. „Пейо К.Яворов” № 114, гр. Ямбол за сумата от 2 800 лв. (две хиляди и осемстотин)  лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно изпълнение на проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 1 914 540,89 лева /един милион деветстотин и четиринадесет хиляди петстотин и четиридесет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 97,22 % от общите допустими разходи по проекта.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на град Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на околната среда и водите, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане - 18 059 891,71 лева /осемнадесет милиона петдесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и един лева и седемдесет и една стотинки/, представляващо 20 % от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПОС към бенефициента, съставляваща 97 % от общите допустими разходи по проекта. Обезпечението да се освободи в срок от 90 календарни дни от датата на одобряване на окончателния доклад за изпълнение на проекта, когато записът на заповед не е предявен.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно изпълнение на проект "Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол - първа фаза".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на околната среда и водите, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане - 5 877 912.83 лева /пет милиона осемстотин седемдесет и седем хиляди  деветстотин и дванадесет лева и осемдесет и три стотинки/, представляващо 20 % от максималната  стойност на безвъзмездната финансова помощ предоставена от договарящия орган на бенефициента. Обезпечението да се освободи в срок от 90 календарни дни от датата на одобряване на окончателния доклад за изпълнение на проекта, когато записът на заповед не е предявен.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредба за изграждане и опазване на зелената система в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПЗ за УПИ Х и ХІ, кв.13 по плана на град Ямбол - ж.к. "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ Х „за КОО” и ХІ „за КОО”, кв. 13 по плана на гр. Ямбол - жк „Диана”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.95 по КК на град Ямбол, м. "Кайнашки баир".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.512.95, по кадастралната карта на гр. Ямболкато на  Идмир Любомирович Михайлов, с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър” № 7-Г- ап.82 се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 118/1373 и.ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.512.95 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и дванадесет точка деветдесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 1373.00/хиляда триста седемдесет и три/ кв.м., идентичен с т УПИ LXVІІІІ /римско шестдесет и осем/ - За жилищно застрояване в кв. 170/ сто и седемдесет/ по регулационния  план на гр. Ямбол  за СО "Кринчовица", одобрен с решение на ОбС Ямбол ХLVІІ - 16 от 25.09.2007 г. за сумата от 1 026.78  (хиляда двадесет и шест цяло и седемдесет и осем) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 26 и чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ:

 

І. Одобрява промени по бюджета на Община Ямбол за 2013 г., както следва:

 

І.1. Увеличава собственият бюджет на Община Ямбол по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”

Местни дейности

Дейн. 239Други дейности по вътрешната сигурност - общо с 10 000лв., в т.ч.:

§ 10-00 издръжка – целеви лимит за гориво за МПС за РУ „Полиция” Ямбол - 10 000лв.;

 

ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”по б-та на Детски ясли

Местни дейности

Дейн. 431Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ - общо с 16 000лв., в т.ч.:

§ 10-00 Издръжка с 16 000лв.;

 

ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС”

Местни дейности

Дейн. 619 „Други дейности по жил. стр., благоустр. и рег. развитие”

§52-06 „Изграждане на инфраструктурни проекти” с 44 000лв.

Завишава годишната задача на обект „Благоустрояване в ж.к. „Диана”, УПИ ІІ, кв.13 /в района около магазин „Югоагент” включен в разчета за финансиране на капиталовите разходи с 44 000лв с източник на финансиране приходи от продажби.

 

Дейн. 623Чистота - общо с 1 200лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 1 000лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 200лв.;

Утвърждава увеличението на средствата за работни заплати.

 

ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”

Местни дейности

Дейн.849 – Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията, §42-14  с  450лв.;

 

І.2. Увеличава бюджета на ОП „Комунални дейности” по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС”

Местни дейности

 

Дейн. 622„Озеленяване” - общо с 75 400 лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 40 000лв.;

§ 02-00 други плащания и възнаграждения с 3 300лв.

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 7 100лв.;

§ 10-00 издръжка с 25 000лв;

Утвърждава увеличението на средствата за работни заплати и увеличение на числеността на персонала с 10бр. считано от 01.06.2013г.

 

І.3.По собствения бюджет на общината:

 

Намалява §10-00 Издръжка в местна дейност 606 – Изграждане, поддържане и ремонт на уличната мрежа -  с 44 000лв.

 

Намалява §10-00 Издръжка в местна дейност 622 – Озеленяване - общо с 75 400лв.

 

Намалява §10-00 Издръжка в местна дейност 623 – Чистота - общо с 1 200лв.

 

Намалява резерва в местните дейности на Община Ямбол по §97-00 с 26 450лв.

 

Намалява §76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки” по приходната част на общината с 3 150лв. Увеличава §62-00 „трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки” с 3 150лв. за проект по ОП „Административен капацитет” – „Община Ямбол – Усъвършенстване на административното обслужване”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно приемане на наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

1.           Приема Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол.

 

§ 1.  Отменя Приложение № 4 към Раздел IV (изм. - XIX - 2/ 15.02.2013 г.)

§ 2. Създава ново Приложение № 4 към Раздел IV със следното

съдържание :

 

Такси за технически услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуга

Размер на таксата

Срок  за изпълнение

Заплащане на таксата

1

Издаване на скица:

 

                               

 

1.1

  От действащ регулационен план или по стар обезсилен кадастрален план.

 

 

 

 

- формат А 4

12.00 лв.

обикновена до 10 раб. дни

С подаване
на искането

- формат А 3

24.00 лв.

- извън формат А 3

60.00 лв.

 

- формат А 4

24.00 лв.

бърза до 5 раб. Дни

С подаване
на искането

- формат А 3

48.00 лв.

- извън формат А 3

120.00 лв.

 

- формат А 4

48.00 лв.

експресна до 24 часа

С подаване
на искането

- формат А 3

60.00 лв.

 1.2.

  За издаване на скица с изчертан подземен кадастър.

10.00 лв. + стойността на скицата по т. 1.1

14 раб.дни

С подаване
на искането

1.3

  Издаване на виза за проектиране.

18.00 лв. + стойността на скицата с изчертан подземен кадастър

14 раб.дни /не може да бъде бърза или експресна/

С подаване
на искането

1.4

  За презаверяване на скици от издаването, на които са изтекли 6 месеца.

7.00 лв.

7 дни

С подаване
на искането

2.

 Издаване на разрешение за строеж.

25.00 лв.

По ЗУТ

С подаване на искането

 2.1

  Заверка /презаверяване/ на разрешение за строеж.

15.00 лв.

7 дни

С подаване на искането

 2.2

   Издаване на разрешение за строеж за благоустройствени строежи /прокопаване/.

15.00 лв.

7 дни Получаване след внасяне на депозит за възстановяване на нарушени настилки

С подаване на искането

2.3

   Издаване на разрешение за строеж, което е част от комплексен проект за инв. инициатива.

32.50 лв.

По ЗУТ

С подаване на искането

3

  За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях.

 

 

 

3.1

  За заверено копие от строително разрешение, за което има посочен номер и дата на издаване.

7.00 лв.

7 раб. ден

При предявяване на искането

3.2

  За копие от проектна документация, за която има посочено строително разрешение.

20 лв. и действителните разходи за размножаване

7 раб. дни

При предявяване на искането

3.3

  Препис от документ С конкретизирана информация за намирането му.

7.00 лв.

7 раб. дни

С подаване на искането

3.4

Препис от документ БЕЗ конкретизирана информация за намирането му.

14.00 лв.

Отговор до 30 раб. дни

7.00 лв. при предявяване на искането и 7.00 лв. при получаване на документа

4

Заверено копие по стари, обезсилени планове и преписки, разписни листи, действащи регулационни планове:

 

 

 

4.1

  Заверено копие по стари, обезсилени регулационни планове и преписки, разписни листи.

10.00 лв.

7 раб. дни

С подаване
на искането

4.2

   Заверено копие по действащите планове.

10.00 лв.

7 раб. дни

С подаване
на искането

5

  Издаване на удостоверения:

 

 

 

5.1

  Удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство.

15.00 лв.

обикновена – 7 раб. дни

С подаване на искането

25.00 лв.

бърза – 3 раб. дни

5.2

   Удостоверение за определяне на нов административен адрес.

15.00 лв.

обикновена – 7 раб. дни

С подаване на искането

25.00 лв.

бърза – 3 раб. дни

5.3

   Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот.

15.00 лв.

обикновена – 7 раб. дни

С подаване на искането

25.00 лв.

бърза – 3 раб. дни

6

   Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл.57 от ЗУТ.

40,00 лв.

30 дни

С подаване на искането

за срок до 1 месец  3,20 лв.

7.

  Издаване на акт за узаконяване.

75.00 лв.

По ЗУТ

С подаване на искането

 

§ 3.  Отменя Приложение № 6 към Раздел VIII (изм. - XIX - 2/ 15.02.2013 г.)

§ 4. Създава ново Приложение № 6 към Раздел VIII със следното съдържание :

 

 

 

 

 

 

 

Вид на услугата

Размер на таксата

Срок за изпъл-нение

Заплащане на таксата

1.

    Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж.

0.50 лв./кв.м. по Разгъната застроена площ /РЗП/ (но не по-малко от 50.00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

2.

     Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие:

2.1

  За жилищни сгради, включително пристройки, надстройки.

0,55 лв./кв.м по РЗП (но не по-малко от 50,00 лв. И не повече от 2500 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

2.2

  За нежилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки.

0,75 лв./кв.м по РЗП (но не по-малко от 50,00 лв., не повече от 3 000 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

2.3

  За преустройство и/или
реконструкция.

В зависимост от предназначението на строежа 50% от т. 2.1 или 2.2 (не по-малко от 50,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

2.4

  За одобряване на техн. или работен проект, който е част от компл. инв. проект.

В зависимост от предназначението на строежа 130% по т. 2.1, 2.2 или 2.3 (не по-малко от 50,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

2.5

  За ново одобряване (съгласуване) на инв. проект, който е загубил правно действие.

В зависимост от предназначението на строежа 50% по т. 2.1, 2.2 или 2.3 (не по-малко от 50,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

2.6

  Възстановяване на изгубен  инвестиционен проект.

В зависимост от предназначението на строежа 100 % от т. 2.1, 2.2, 2.3 или 2.4 (не по-малко от 50,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

2.7

  Линейни обекти.

0.15 лв./л.м (не по – малко от 50 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

3.

   Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти
за издаване на разрешение за строеж с приемане от
Общински експертен съвет по устройство на територията:

 3.1

  За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки.

2,00 лв./кв.м по РЗП (не по-малко от 50,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

 3.2

  За нежилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки.

2,50 лв./кв.м по РЗП (не по-малко от 50,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

 3.3

  За преустройство и/или реконструкция на база РЗП.

В зависимост от предназначението на строежа 50% от т. 3.1 или 3.2 (не по-малко от 50,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

 3.4

   За одобряване на техн. или работен проект, който е част от компл. инв. проект.

В зависимост от предназначението на строежа 130% по т. 3.1, 3.2 или 3.3  (не по-малко от 50,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

 3.5

  За ново одобряване (съгласуване) на инв. проект, който е загубил правно действие.

В зависимост от предназначението на строежа 50% по т. 3.1, 3.2 и 3.3  (не по-малко от 50,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

 3.6

   За одобряване на възстановен /изгубен/ инвестиционен проект.

В зависимост от предназначението на строежа 100 % от т. 3.1, 3.2, 3.3 или 3.4  (не по-малко от 50,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

 3.7

   Линейни обекти.

1 лв./л.м. (не по –
малко от 50 лв. и не повече от 1000 лв.)

по
ЗУТ

С подаване
на искането

4.

   Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект, промяна по време на строителство:

4.1

   Разглеждане и одобряване на проекти и отразяване със заповед за допълване  на издаденото разрешение за строеж , изменението на одобрения инвестиционен проект с доклад за оценка за съответствие.  

В зависимост от предназначението на строежа 100% от цената по т.2

по
ЗУТ

С подаване на искането

4.2

   Разглеждане и одобряване на проекти и отразяване със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж, изменението на одобрения инвестиционен проект, чрез Общински експертен съвет по устройство на територията.  

В зависимост от предназначението на строежа 100% от цената по т.3

по
ЗУТ

С подаване на искането

5.

   Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти за конструктивни елементи (подпорни стени и др.)

50.00 лв.

по
ЗУТ

С подаване на искането

6.

   Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка.

0.30 лв./кв.м., но не по-малко от 50.00 лв.; За линейни обекти - 50.00 лв.

по
ЗУТ

С подаване на искането

7.

   Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация /УВЕ/ на видовете строежи от ІV и V категория.

0.50 лв./ кв.м. по РЗП, но не по-малко от 70.00 лв.

по
ЗУТ

При получаване на УВЕ

 8.

   Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация /УВЕ/ на видовете строежи от IV и  V категория за линейни обекти.

70.00 лв.

по
ЗУТ

При получаване на УВЕ

9.

   Съгласуване и одобряване на технически и работни проекти-заснемане за издаване на акт за узаконяване с доклад за оценка за съответствие:

9.1

  За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки.

1.65 лв./кв.м. по Разгъната застроена площ /РЗП/ (не по-малко от 150.00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване на искането

9.2

  За нежилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки.

2.25 лв./кв.м. по РЗП (не по-малко от 150.00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване на искането

9.3

  За преустройство и/или реконструкции. 

В зависимост от предназначението на строежа 50% от т. 9.1 или 9.2 (не по-малко от 150.00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване на искането

9.4

  Линейни обекти.

0.45 лв./л.м. (не по – малко от 130.00 лв. и не повече от 900.00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване на искането

10.

     Съгласуване и одобряване на технически и работни проекти - заснемане за издаване на акт за узаконяване с приемане от Общински експертен съвет по устройство на територията:

 10.1

  За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки.

6.00 лв./кв. м. по РЗП (не по-малко от 150.00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване на искането

 10.2

  За нежилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки.

7.50 лв./кв. м. по РЗП (не по-малко от 150.00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване на искането

 10.3

  За преустройство и реконструкции на база РЗП.

В зависимост от предназначението на строежа 50% от т. 10.1 или 10.2 (не по-малко от 150,00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване на искането

 10.4

  Линейни обекти.

3 лв./л. м.  (не по–малко от 150.00 лв. и не повече от 3000.00 лв.)

по
ЗУТ

С подаване на искането

 

 

§ 5.  В В Приложение № 7 по глава ІII от Наредбата  изменя раздел I, като допълва т.16 и т.17 и същите придобиват следния вид

 

 

16.

Зали в сградата на Община Ямбол

 

 

 

16.1.

Летен сезон

 

 

 

 

 

 

 

Малък салон – зала 107

30 лева/на час без ДДС

 

При заявяване на услугата

 

Голям салон – зрителна зала

 

 

 

 

В т.ч. за ползване от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ямбол

13 лева/на час без ДДС

 

При заявяване на услугата 

 

 

За спектакли и концерти

 

150.00 лева/ на час/ без ДДС

 

 

При заявяване на услугата

16.2.

 

Зимен сезон

 

 

 

 

 

Малък салон – зала 107

50 лева/на час без ДДС

 

При заявяване на услугата

 

Голям салон – зрителна зала

250.00 лева/ на час/ без ДДС

 

При заявяване на услугата

 -В т.ч. - за ползване от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ямбол

25.00 лева/на час /без ДДС

 

При заявяване на услугата

 - ДТ „Н. Коканова” ползва залата безплатно за репетиции и заплаща по 19.00 лв. на час, без ДДС, за постановки.

 

17.

 

За ползване на общинската трибуна за юбилейни чествания на дейности на бюджетна издръжка

 

 

20 лева/на ден за секция без ДДС

 

За 24 часа -услугите се предоставят от ОП "Комунални дейности"

 

 

 

 

 

При заявяване на услугата

За ползване на общинската трибуна с изграждане на покривна конструкция в работни дни

 

400.00 лева / ден без ДДС

За ползване на общинска трибуна с изграждане на покривна конструкция в празнични и почивни дни

800.00 лв./ден без ДДС

Използване на коктейлни маси

30.00 лв./ден без ДДС

 

 

§ 6.  В Приложение № 7 по глава ІІІ от Наредбата  изменя раздел III и раздел IV както следва :

 

III.

  Технически услуги:

 

 

 

31.

  Приемане и заверяване на екзекутивна документация.

50.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

32.

  Издаване на удостоверение за степен за завършеност на строеж.

50.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

33.

  Одобряване и заверка на проекти за поставяне на преместваеми съоръжения по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ.

50.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

34.

  Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването.

0.30 лв./ м.2 от ЗП, но не по-малко от 30.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

35.

  Издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ за нанасяне на графична информация на ППС по данни на изпълнителя и други в специализирана карта.

0.20 лв./л. м. от ЗП, но не по-малко от 20.00 лв.

7 раб. дни

С подаване на искането

36.

  Издаване заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж.

50.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

37.

  Разрешение за депониране на строителни отпадъци и земни маси върху общински терен.

30.00 лв.

 

С получаване на разрешението

38.

  Депониране на строителни и земни маси върху общински терени ”депа”, депониране на неопасни промишлени отпадъци.

6.00 лв./ куб. м. или 2 лв./т.

 

С подаване на декларация за количеството, което ще се извозва или с предоставяне на бележка от кантара

39.

  Допускане /разрешаване/ на изработване на подробен устройствен план /по чл. 134, чл. 124, чл. 124а, чл. 113, чл. 150 и др. от ЗУТ/

70.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

40.

   Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на проект за подробен устройствен план; Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на проект за подробен устройствен план за линеен обект.

230.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

40.1

    Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на проект за подробен устройствен план; Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на проект за подробен устройствен план за линеен обект, когато е част от компл. проект за инв. инициатива.

300.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

41.

  Издаване на удостоверение за търпимост.

РЗП на сградата до 50 кв.м. - 50.00 лв., над 50 кв.м. - 100.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

42.

  Издаване на удостоверение за съгласие за намаляване на нормативно – установените растояния до имотните граници за имоти общинска собственост.

50.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

43.

  Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи или горския фонд, без промяна на предназначението.

25.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

44.

  Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на обект /сграда и др./

20.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

45.

  Издаване на пропуски за влизане в зоните на улиците, ограничени за движение на ППС – с часово ограничение на месец.

15.00 лв.

 

С подаване на искането

46.

  Издаване на пропуски за влизане в зоните на улиците, ограничени за движение на ППС – без часово ограничение на месец.

50.00 лв.

 

След издаване на пропуска

47.

  Съгласуване на проекти за временна организация на движението

50.00 лв.

 

След издаване на пропуска

48.

  Съгласуване на разписания за специализиран превоз  - за брой.

80.00 лв.

 

След съгласуване на проекта

49.

  Издаване на разрешение за таксиметров превоз  на пътници на територията на общината   - за брой.

50.00 лв.

 

След съгласуване на разписанието

50.

  Издаване на холограма за таксиметров автомобил.

20.00 лв.

 

След издаване на разрешението

51

  Регистрация и издаване на талон и регистрационен номер на ППС с животинска тяга.

10.00 лв.

 

След издаване  на разрешението за таксиметров превоз

IV.

Културни институти

 

 

 

52.

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ   ОТ  ХГ "ЖОРЖ ПАПАЗОВ" - ЯМБОЛ

Цена на услугата

52.1.

Цени на входен билет в експозициите на ХГ "Ж. Папазов"

 

 

 - вход за възрастни

2.00 лв.

 - групови посещения над 20 души на възрастни

1.00 лв. за 1 посетител

 - вход за ученици, студенти, пенсионери

1.00 лв.

 -групови посещения над 20 души на ученици, студенти и пенсионери

0.50 лв. за 1 посетител

52.2.

Продажба на издания на ХГ, научни книги и рекламни материали

По ценоразпис, утвърден от директора

52.3.

Ползване на зала за изложба

20.00 лв./ ден

52.4.

Ползване на зала за концерт

100.00 лв./ден

52.5.

Ползване на зала за други мероприятия

100.00 лв./ден

52.6.

Цени за входен билет при рисуване в залите на галерията

 

 -при съвместно мероприятие с ХГ- Ямбол

1.00 лв./ час

52.7.

Цена на беседа в експозиционните зали

 

 

 -за тематична/за една изложба/ беседа

3.00 лв.

  -за обзорна беседа

5.00 лв.

 -специализирана беседа

10.00 лв.

52.8.

Изготвяне и изнасяне на лекции по изобразително изкуство по заявка от училища, организации, фирми и др. извън експозицията на галерията

10.00 лв.

52.9.

Извънредно отваряне на ХГ за посещение

10.00 лв.

 + входни билети

 + евент. беседи

52.10.

Издаване на справка от архива на ХГ след разрешение от директора

 

а/ за заверяване на препис или препис- извлечение на документи от основния и обменния фонд на галерията

 

    - за първа страница

2.00 лв.

    - за всяка следваща страница

1.00 лв.

б/ за извършване на справка за наличието на документи и движими паметници на културата в основния, обменния и научно-спомагателния фонд на галерията

 

     - за устна справка

5.00 лв.

     - за писмена справка

10.00 лв. за всяка страница

52.11.

Ползване на специализирания библиотечен фонд на ХГ

 

  - ползване на една книга

1.00 лв./ ден

  - изработване на писмена библиографска справка /1 стр./

10.00 лв./ за брой

  - ксерокопие формат А 4

0.10 лв./стр.

52.12.

Извършване на консултации, справки, рецензии от музейни специалисти

 

  - изготвяне на историческа справка за автори, творби, събития и др./ 1 стр.

10.00 лв.

  - рецензия на научен текст

2.00 лв./ стр.

  - консултация при организиране на изложби и събития от кметства, читалища и други организации и изработване на тематико- експозиционни планове

50.00 лв.

  -консултации при подготовка на реферати и курсови работи

10.00 лв.

  - консултации при подготовка на дипломни работи

50.00 лв.

  -консултации за извършване на събирателна дейност

30.00 лв.

52.13.

Организиране на представителни изложби с творби от фонда на ХГ за институции по повод чествания, юбилеи и др., на институции и организации , когато ХГ е съорганизатор:

 

  - изготвяне на тематико-експозиционен план, селектиране на творби от фонда, аранжиране и окачване на външни изложби, където ХГ е съорганизатор

1000.00 лв.

  - графичен дизайн на покани, плакати, брошури, книги, юбилейни листи, транспаранти и др. рекламни материали, за външни изложби, където ХГ е съорганизатор

 

             - за покана /плакат/ транспарант

300.00 лв. за един вид

             - юбилеен лист за публикация /100 бр.

 

                        - малка цветна реклама /до 50 кв. см/

130.00 лв.

                        - малка черно-бяла реклама /до 50 кв. см/

100.00 лв.

                        - текст-типографско решение

60.00 лв.

52.14.

Журиране на викторини, състезания, конкурси и др., където ХГ не е съорганизатор

20.00 лв./ час

52.15.

Дигитално заснемане и сканиране

 

   - на ръкописи, архивни документи, книги и др.

2.00 лв. /стр.

   - портрети и снимки

3.00 лв./ бр.

52.16.

Ползване на технически средства (презентиращо устройство, музикален инструмент, компютър и др.)

20.00 лв./ ден

52.17.

Ползване на зала от учащи, когато ХГ не е съорганизатор

30.00 лв./ час

53.

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ   ОТ   РИМ - ЯМБОЛ

 

 

 

 53.1

Цени за входен билет в експозициите на РИМ – Ямбол:

 

 

 

 

- вход за ученици, студенти  и пенсионери  

1.00 лв.

 

 

- вход за възрастни  

2.00 лв.

 

 

- вход за Археологически резерват „Тракийски и античен град   Кабиле”, без посещение на експозиционната зала

1.00 лв.

 

 

- за ученици, студенти  и пенсионери  в експозиционната зала в Археологически резерват „Тракийски и античен град   Кабиле”

1.00 лв.

 

 

- за възрастни в експозиционната зала в Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле”

2.00 лв.

 

 

- групови посещения /над 25 души/ на ученици, студенти и пенсионери  в експозиционната зала в Археологически резерват „Тракийски и античен град   Кабиле”

0.50 лв. за 1 посетител

 

 

- при посещение и на експозиционната зала в Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле” 

Вход за влизане в резервата не се заплаща

 

 

53.2.

Цени за входен билет за участие в „Музейна Работилница”

 

 

 

а) вход за индивидуално посещение:

      2.00 лв.

б) вход за посещение на деца с придружител:

 

- 1 дете с придружител

2.00 лв.

- 2 деца с придружител

3.00 лв.

- 3 деца с придружител

4.00 лв.

Вход за посещение на група

1.00 лв./ за дете

54.

Цена на беседа в музейните обекти на РИМ -  Ямбол:

  

 

 

а)  в експозициите в сградата на РИМ:

 

- за тематична (една изложба) беседа

       3.00 лв.

- за обзорна беседа

       5.00 лв.

- специализирана беседа

10.00 лв.

б)  в Археологически резерват „Тракийски и античен град   Кабиле”   

 

- беседа в музейната експозиция

       3.00 лв.

- за панорамна обиколка в резервата с беседа 

       3.00 лв.

- обзорна беседа включваща панорамна обиколка и експозиционна зала

       5.00 лв.

- специализирана обзорна включваща и панорамна обиколка

15.00 лв.

в) изготвяне и изнасяне на лекции по заявка от училища, организации, фирми и други извън експозициите на музея

10.00 лв.

г)  участие на музеен специалист като екскурзовод при екскурзии

20.00 лв./ден +разходите му/

54.1.

Извънредно отваряне на музей за посещение

10.00 лв. + вх. билети и евент. беседи

 

 

54.2.

Безплатно посещение в експозициите на  РИМ – Ямбол:

 

 

 

- за деца до 7 г.

 

- за хора с увреждания

 

- официални гости на Община Ямбол и РИМ – Ямбол

 

- представители на други музеи

 

- всеки четвъртък

 

- национални празници

 

- празника на град Ямбол

 

54.3.

Използване на поселищния архив на РИМ - Ямбол

 

 

 

- еднократно за 1 ден

3.00 лв.

- абонамент – 1 година

15.00 лв.

54.4.

Ползване на специализирания библиотечен фонд на музея:

 

 

 

- ползване на 1 книга

1.00 лв./ на ден

- изработване на писмена библиографска справка

10.00 лв./ за брой

- ксерокопие формат А4

0.10 лв./ стр.

54.5.

Извършване на консултации, справки рецензии от музейни специалисти

 

 

 

- изготвяне на историческа справка /предмет, събитие, личност/

10.00 лв.

- рецензия на научен текст

2.00 лв./ стр.

-  консултации при организиране на събития свързани с историята и традиционната обредност от кметства читалища и други организации

30.00 лв.

- консултации при изработване на тематико -експозиционни планове 

30.00 лв.

- консултации при подготовка на реферати и курсови работи

10.00 лв.

- консултации при подготовка на дипломни работи

50.00 лв.

- консултации за извършване на събирателска дейност

30.00 лв.

54.6.

Изготвяне на тематико-експозиционни планове за изложби по външни поръчки, където музеят не е съорганизатор

По договаряне от 100.00 до 600.00 лв.

 

 

54.7.

Журиране на викторини, състезания, конкурси и др. на историческа тематика, където РИМ – Ямбол не е съорганизатор

20.00 лв.

 

 

54.8.

Организиране и провеждане на радио- и телевизионни предавания в които РИМ – Ямбол не е съорганизатор, в рамките на работно време и с музейни специалисти

1.00 лв./ мин., запис

 

 

54.9.

Подготовка на материали за радио- и телевизионни предавания без прякото участие на музейни специалисти

30.00 лв.

 

 

54.10.

Дигитално заснемане и сканиране:

 

 

 

- на ръкописи, архивни документи, книги и др.

2.00 лв./стр.

- портрети и снимки

3.00 лв./ бр.

54.11.

Презаписи от фонетичния фонд на музея

1.00 лв./ мин., запис

 

 

54.12.

Предоставяне за ползване на негативи и диапозитиви на музея

2.00 лв./ бр.

 

 

54.13.

Прожекция на видео- и DVD филми собственост на РИМ – Ямбол

 

 

 

- в залите на музея 

5.00 лв.

- извън музея 

10.00 лв.

54.14.

Ползване на технически средства на  презентиращо устройство, собственост на РИМ – Ямбол

20.00 лв.

 

 

54.15.

Ползване на зала от външни лица и институции, когато РИМ – Ямбол не е съорганизатор:

 

 

 

- за учащи, бюджетни и творчески организации в областта на културата

15.00 лв./ час

- за всички останали

30.00 лв./ час

54.16.

Ползване на работни помещения и кабинети в музейните сгради за научноизследователска дейност от външни научни екипи по проекти, в които РИМ – Ямбол не участва

 

 

 

- за 1 помещение или кабинет

15.00 лв./ ден по ценоразпис, утвърден от директора

54.17.

Продажба на издания на музея, научни книги и рекламни материали и сувенири

 

 

 

54.18.

Извършване на оглед за наличие или отсъствие на недвижими или движими културни ценности и издаване на експертно заключение. Предоставя се при поискване

По договаряне с директора от 30.00 до 600.00 лв.

 

 

54.19.

Комбиниран входен билет за посещение на повече от един музеен обект в град Ямбол

 

 

 

  -вход за ученици, студенти и пенсионери

1.50 лв.

  -вход за възрастни

3.00 лв.

54.20.

Вид и размер на цените и услугите, предоставяни от Музея на бойната слава

 

 

 

  - вход за деца до 7 годишна възраст

безплатно

  -вход за ученици, студенти и пенсионери

1.00 лв.

  -вход за възрастни

2.00 лв.

  - вход за хора с увреждания

безплатно

  - обща беседа

3.00 лв.

  - тематична беседа

5.00 лв.

55.

Регионална  библиотека

 

 

 

 

Такса за годишна регистрация

 

 

 

– за читатели до 14 години

4.00 лв.

01.01. - 30.09

2.00 лв.

01.10. - 31.12

 

- граждани

6.00 лв.

01.01. - 30.09

 

3.00 лв.

01.10. - 31.12

 

Еднократно за ползване на читалня и музикален отдел

2.00 лв.

За 1 ден

 

 

Дубликат на изгубена читателска карта

1.00 лв.

За 1 ден

 

 

Такса за непечатни материали, заемани за дома

 

 

 

- грамофонни плочи – за 1 бр.

0.20 лв.

 

- аудиокасети – за 1 бр.

0.50 лв.

 

- компактдискове – за 1 бр.

1.00 лв.

еднократно

- лингвафони – за 1 месец

2.00 лв.

 

- оригинални картини – за 3 мес.

2.00 лв.

 

- микрофилми и микрофиши – за 1 кадър

0.20 лв.

 

- звукозапис за домашни и образователни цели – за 1 мин.

0.10 лв.

 

 

Депозит за 1 година /За сумите, непотърсени повече от 5 години се закупуват книги/

20 лв.

За 1 год.

 

56.

Специализирано информационно обслужване

 2.00 лв.

 

 

56.1.

Комп. справка в АИС „Библиотека”

 

 

 

- за една тема – до 20 източника

 2.00 лв.

 За 1 бр.

- за една тема – до 50 източника

3.00 лв.

За 1 бр.

- за една тема – над 50 източника 

4.00 лв.

 За 1 бр.

56.2.

Писмени тематични, библиографски справки:

 

 

 

- за всеки намерен източник на български език

0.10 лв.

- за всеки намерен източник на друг език

0.20 лв.

 

- за анотация на информационен източник

1.00 лв.

 

56.3.

- за реферат на информационен източник

2.00 лв.

 

 

56.4.

- предплащане на писмени справки

1.00 лв.

 

 

56.5

Набиране на страница на библиографски текст

0.50 лв.

 

 

Разпечатване на документи

0.20 лв.

За 1 стр.

Библиографска консултация

3 лв.

 

Ксерокопие на арх.краевед.материали

0.50 лв.

За 1 копие

Библиографска справка чрез Интернет.

2.00 лв.

 

56.6.

Био - библиографски указател

По договаряне

 

 

56.7.

Електронна поща /за читатели от библиотеката/

0.15 лв.

За 15 мин.

 

56.8.

 Достъп до Интернет /за читатели от библиотеката/

0.50 лв.

За 1 час

 

56.9.

Ксерокопие от първоизточник

 

 

 

 - при посочени библиографски данни

0.10 лв.

За 1 стр.

 - при не посочени библиографски данни

0.20 лв.

За 1 стр.

56.10.

Следене на информационен източник за издирване и подбор на информация по определена тема

 

 

 

- годишен абонамент

6.00 лв.

12 списъка

56.10

- получаване на съдържанието на определено периодично издание

0.10 лв.

За 1 страница

 

56.11.

Писмени адресни, фирмени справки

 

 

 

56.12.

- основна цена

1 лв.

 

 

- доплащане за всеки издирен източник

0.10 лв.

 

 

Библиографска консултация

1.00 лв.

 

 

56.13

Лекция за библиотечно – библиографски знания

1.50 лв.

 

 

Обезщетение за невърнати в срок библиотечни материали – до 5 работни дни, след определената дата за връщане

 

За един материал за всеки месец закъснение

57.

 -за художествена литература

0.30 лв.

 

 

58.

 - за отраслова литература /В рамките на националната инициатива „Дни на отворените врати” и Националната библиотечна седмица се обявяват 5 работни дни през май и 5 работни дни през декември за дни без глоби./

0.50 лв.

 

 

58.1.

Пощенски разноски от нередовни читатели

 

 

 

За предупредително писмо

0.80 лв.

Писмо – обратна разписка

1.50 лв.

58.2.

Ползване на между библиотечна заемна служба

1.50 лв.

 

 

58.3.

- Ксерокс

0.08 лв.

За 1 копие

 

- Сканиране

0.50 лв.

За 1 стр.

- Запис на СD/DVD

0.80 лв.

За 1 бр.

59

Камерен ансамбъл

 

 

 

 

Билети за концерт

 

 

 

59.1

- за ученици за 1 брой

1.50 лв.

 

 

- за възрастни за 1 брой

2.00 лв.

- за пенсионери

1.00 лв.

 - за хора с увреждания      (трайно намалена трудоспособност – първа група инвалидност)

безплатно

 

Младежки дом

 

 

 

60.

Предоставяне голяма зала

 

 

 

- В работно време

42 лв./астр.ч.

- В извън работно време

53лв./астр.ч.

60.1.

Предоставяне зали и кабинети

 

 

 

- В работно време

11 лв./астр.ч.

- В извън работно време

21лв./астр.ч.

60.2.

Входни билети за мероприятия, организирани от младежки дом

 

 

 

- за учащи

0.60лв.

- за възрастни

1.10лв.

- за хора с увреждания (трайно намалена трудоспособност – първа група инвалидност).

безплатно

60.3.

Цени на  клубни форми за един участник

 

 

 

60.4.

-брейк за месец

3.30 лв.

 

-вокално-инструментални групи за месец

3.30 лв.

 

- аеробика за месец

1.10 лв.

 

- музикални школи за месец

3.30 лв.

 

- други клубни форми за месец

З.30 лв.

 

60.4.1

Цена за ползване на съоръжения, озвучителна и видео техника и др.

1.10 лв./астр.ч.

 

 

V.

Гробищен парк – гр. Ямбол – с включен ДДС за всички цени

 

 

 

61

Извършване на погребение в ново гробно място с включено изкопаване на гроб

20.00 лв.

 

 

62

Извършване на погребение в старо гробно място с включено изкопаване на гроба

40.00 лв.

 

 

63

Извършване на погребение в зидан гроб с материали на възложителя

50.00 лв.

 

При заявяване на услугата

64.

Подготовка, почистване и насипване с мозайка   с материали на възложителя на:

 

 

При заявяване на услугата

 - едно гробно място

25.00 лв.

 - за двоен гроб

34.00 лв.

65.

Повдигане на гривна и попълване с пръст 

 

 

При заявяване на услугата

 - на единичен гроб

15.00 лв.

 - за двоен гроб

26.00 лв.

66.

 Изрязване или изкореняване от гробно място

 

 

 

66.1.

Изрязване на храст

7.00 лв.

 

При заявяване на услугата

66.2.

Изкореняване на храст

10.00 лв.

 

При заявяване на услугата

66.3.

Изрязване на дърво

10.00 лв.

 

При заявяване на услугата

66.4.

Изкореняване на дърво

15.00 лв.

 

При заявяване на услугата

67.

Озеленяване и оформяне на гроб

 

 

 

68.

Засаждане с материали на клиента на:

 

 

При заявяване на услугата

- цветя

2.00 лв. за 1 кв.м.

- храст

2.00 лв. за 1 брой

Оформяне /орязване и прочистване/ на храст

2.00 лв. за 1 брой

Оформяне на гроб за 40–те дни

10.00 лв.

69.

Траурна церемония с граждански ритуал и ползване на траурна зала

30.00 лв.

 

При заявяване на услугата

70.

Траурна церемония с граждански ритуал на гробно място

15.00 лв.

 

При заявяване на услугата

71.

Поддръжка на гробно място абонамент за  6 месеца

 

 

При заявяване на услугата

 - за единично гробно място

59.00 лв.

 - за двоен гроб

81.00 лв.

72.

Поддържане на  гробно място целогодишно

 

 

При заявяване на услугата

 - за единичен гроб

87.00 лв.

 - за двоен гроб

118.00 лв.

73.

Монтаж на паметници и огради от търговски фирми за едно гробно място

25.00 лв.

 

При заявяване на услугата

74.

Разбиване на пътека  /гривна/ на единичен гроб

 

 

При заявяване на услугата

-  при нормални условия

21.00 лв.

- при тежки атмосферни условия

26.00 лв.

75.

Разбиване на пътека /гривна/ на двоен гроб

 

 

При заявяване на услугата

- при нормални условия

22.00 лв.

 -при тежки атмосферни условия

57.00 лв.

76.

Ползване на хладилна камера

 

 

При заявяване на услугата

- за едно денонощие

25.00лв.

- за всяко следващо

30.00 лв.

77.

Еднократно почистване на гробно място

 

 

При заявяване на услугата

 - за единичен гроб

10.00 лв.

  -за двоен гроб

20.00 лв.

78.

Поддържане на гробно място абонамент за 3 месеца

 

 

При заявяване на услугата

 - за единичен гроб

34.00 лв.

 - за двоен гроб

57.00 лв.

79.

Вадене на кости, измиването им и препогребване в друг гроб на гробищния парк

60.00 лв.

 

При заявяване на услугата

80.

Препогребване на кости от друго населено място

27.00 лв.

 

При заявяване на услугата

81.

Изкопаване на специален гроб с дълбочина 220 см.

102.00 лв.

 

При заявяване на услугата

82.

Поставяне на чатми/ с материал на клиента/

21.00 лв.

 

При заявяване на услугата

83.

Урнополагане

27.00 лв.

 

При заявяване на услугата

84.

Ползване на траурна зала в Гробищен парк

 

 

 

84.1.

До 40 минути

15.00 лв.

 

При заявяване на услугата

84.2.

До 90 минути

30.00 лв.

 

При заявяване на услугата

86.

Входна такса за МПС на гробищен парк

1.00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

 

§ 7.  Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол

2.    Допълва ПЗР на НОАМТЦУ с нов § 14 :

§ 14  „Процедурите по Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол (приета с реш. ХV – 3/ 26.10.2012г., изм.- реш. ХVІ-7/19.12.2012г., изм.- реш. ХІХ-2/15.02.2013г.), открити с решение преди влизането в сила на тази наредба, се приключват по досегашния ред.