РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 30 ЮЛИ 2013г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно утвърждаване на решения на ПК ЗСД с отказ за отпускане на еднократна помощ по здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.      Предложение относно промяна в числения състав на МК по чл.8 от ЗУПГМЖСВ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на информация по изпълнението на концесионен договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт на град Ямбол. Удължаване срока за изграждане на концесионните обекти.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на проект за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол за периода 2014 - 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на част от ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.39.1007 и одобряване на задание за ПУП по заявление от М. Щилиянова и Г. Щилиянов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно съгласуване на ПУП - ПП за обект: път ІІ-53 "Ямбол - Средец", участък "Обходен път на Ямбол - юг" от км.146+594,69 до км. 148 + 890,35 на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ. (в редакцията му преди изм. и доп. на ЗУТ - ДВ, бр.82 от 2012г.)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно одобряване на схема за разполагане на преместваеми съоръжения в Градския парк.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно предоставяне ДМА на ОП "Комунални дейности" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на пазарна оценка на допълнително право на строеж по искане от Камен Желязков Колев за обект в "Златен рог" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Г. Бенковски", бл.12, вх.А, ет.3, ап.9.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински ПИ 87374.537.101 по КК на град Ямбол, ул. "Й. Йовков" № 2,  по заявление от Галин Димитров Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продажба чрез публичен търг на имот - ЧОС, находящ се на ул. "Преслав" № 214, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ГПЧЕ "Васил Карагьозов", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно актуализация на наемните цени за земеделски земи - общинска собственост в Приложение № 1 към НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Зенит - Татяна Стойчева Добрева" за обект - оптика на ул. "Цар Иван Александър" № 7.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно даване съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем за обект - ПОС в ОУ "Доктор Петър Берон".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно продължаване срока на действие на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми и т. 19.2 от решение по т.4 от дневния ред на ХІХ заседание, проведено на 15.02.2013г.:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Стоян Георгиев Атанасов от гр. Ямбол, живущ на ул.  „Димитър Благоев” № 20, вх.Б, ет.5, ап.34 в размер на 50 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Христин Дженков Андреев от гр. Ямбол, живущ в ж.к. „Диана” бл.1, вх. А, ет.7, ап. 21 в размер на 50 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно утвърждаване на решения на ПК ЗСД с отказ за отпускане на еднократна помощ по здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА вр. с чл.12, ал.4 от ПРНОСПЗП  Общински съвет  - Ямбол утвърждава решенията на ПК „ЗСД” за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешен здравен проблем на Иванка Атанасова Байчева, Мария Петкова Георгиева, Димитър Василев Иванов, Марийка Ганева Иванова, Зюмбюла Никова Генчева, Фатме Расимова Мустафова, Росица Георгиева Георгиева, Юсеин Смаилов Ахмедов,, Зюмбюл Ахмедова Асанова, Недялка Николова Георгиева, Руско Кръстев Петров и на Султана Господинова Сотирова, на която е отпусната през настоящата година еднократна помощ от Дирекция „Социално подпомагане„ Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна в числения състав на МК по чл.8 от ЗУПГМЖСВ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.7.1.26 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ямбол във връзка с чл. 8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ и 16 ал.3 от          Правилника за прилагане на Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове :

 

            1. Увеличава числения състав на Местната комисия по чл. 8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ от пет на седем члена;

            2. Допълва състава на Местната комисия с нови членове, както следва:

             - Маргарита Тенева Тодорова;

             - Тодорка Йорданова Иванова;

            3. Предлага на Управителния съвет на НКЖ при Министерски съвет за утвърждаване и обнародване в „ Държавен вестник” допълнения състав на Местната комисия.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 18, ал.1 от Закона за общинските бюджети, чл. 12, ал. 3 от ЗДБРБ за 2013г., чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ

Одобрява промени по бюджета на Община Ямбол за 2013 г., както следва:

І. По собствения бюджет на общината:

 

ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”

Местни дейности

Дейн. 123 „Общински съвети”

§02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” – намаление с 20 000лв;

§05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател” – намаление с 3 000лв;

Дейн. 122 „Общинска администрация” – дофинасиране с приходи с общински характер

§02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” – увеличение с 20 000лв;

§05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател” – увеличение с 3 000лв;

 

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”

Държавни дейности

Дейност 322 „Общообразователни училища”

§10-00 „Издръжка” – намаление с 30 000лв.;

§ 51-00 „Основен ремонт” – увеличение с 30 000лв.;

Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с нов обект „Основен ремонт на санитарни възли в училище „П. Р. Славейков” на стойност 30 000 лв. с източник на финансиране средства за държавни дейности.

 

Дейност 324 „Спортни училища” – дофинансиране с приходи с общински характер

§ 10-00 „Издръжка” – увеличение с 32 000лв; /за текущ ремонт на покрив на СУ „Пиер дьо Кубертен”

 

Местни дейности

Дейн. 311 „Целодневни детски градини”

§ 10-00 „Издръжка” – намаление с 14 000лв.;

§ 51-00 „Основен ремонт” – увеличение с 14 000лв.;

Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с нов обект „Основен ремонт котел на ЦДГ „Червената шапчица” с източник на финансиране приходи от продажби.

 

ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Местни дейности

Дейн. 431 „Детски ясли”

§ 51-00 увеличение с 46 000лв.;

Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с нов обект „Основен ремонт на покрив  на ДЯ „Калинка” на стойност 46 000 лв. с източник на финансиране собствени приходи от продажба на нефинансови активи.

 

ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС”

Местни дейности

Дейн. 619 „Други дейности по жил. стр., благоустр. и рег. развитие”

§52-06 „Изграждане на инфраструктурни проекти” - увеличение с 193 277лв.

Завишава годишната задача на обект „Проектиране и изграждане на открити площадки за игра /детски площадки и зони за отдих/” включен в разчета за финансиране на капиталовите разходи с 193 277лв. с източник на финансиране целеви средства от преходният остатък в местни дейности от 2012г. Обектът включва следните площадки:

-      детска площадка зад бл.3 в ж.к. „Хале”;

-      детска площадка пред бл.8 в ж.к. „Хале”;

-      детска площадка зад бл.6 в ж.к. „Зорница”;

-      детска площадка пред бл.9 в ж.к. „Диана”;

-      детска площадка пред бл.13 и бл.18 в ж.к. „Диана”;

-      детска площадка между бл.56 и бл.58 в ж.к. „Граф Игнатиев”;

-      детска площадка до бл.66 в ж.к. „Граф Игнатиев”;

-      детска площадка на ул. „Д. Благоев” между бл.18 и бл.19;

-      детска площадка на ул. „П. Р. Славейков”, УПИ с идентификатор 87374.553.27;

-      детска площадка между бл.44 и бл.45 в ж.к. „Възраждане”;

-      детска площадка между бл.12 и бл.13 в ж.к. „Бенковски”;

-      детска площадка между бл.1 и бл.4 в ж.к. „Златен рог”;

-      детска площадка до бл.8 в ж.к. „Златен рог”;

§52-06 „Изграждане на инфраструктурни проекти” намаление с 193 277лв.

Намалява годишната задача на обект „Проектиране и изграждане на открити площадки за игра /детски площадки и зони за отдих/” включен в разчета за финансиране на капиталовите разходи с източник на финансиране собствени приходи от продажба на нефинансови активи от 2013г.

 

Дейн. 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”

§ 10-00 „Издръжка” – увеличение с 42 277 лв.

 

Дейн. 604 „Осветление улици и площади”

§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни проекти” – увеличение с 43 000 лв.

Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с нов обект „Разширение на улично осветление северозападно от бл.40 и бл.42 в ж.к. „Граф Игнатиев” на стойност 26 000 лв. с източник на финансиране приходи от продажби.

Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с нов обект „Проектиране и изграждане на улично осветление на паркинг, южно от бл.44 в ж.к. „Граф Игнатиев” на стойност 17 000 лв. с източник на финансиране приходи от продажби.

 

Дейн. 619 „Други дейности по жил. стр., благоустр. и рег. развитие”

§52-06 „Изграждане на инфраструктурни проекти” - увеличение с 36 723лв.

Завишава годишната задача на обект „Благоустрояване в ж.к. „Диана”, УПИ ІІ, кв.13 /в района около магазин „Югоагент” включен в разчета за финансиране на капиталовите разходи с 36 723лв с източник на финансиране собствени приходи от продажба на нефинансови активи от 2013г.

 

ФУНКЦИЯ „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ”

Местни дейности

Дейн. 714 „Спортни бази за спорт за всички”

§ 53-09 – придобиване на други НДА – намаление с 200 000лв;

Заличава от Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2013г. обект „Проектиране на нова спортна зала и реконструкция на зала „Диана” на стойност 200 000лв., в т.ч. по източници на финансиране:

-      от целеви средства от преходният остатък в местни дейности от 2012г. – 193 277лв.;

-      от собствени приходи от продажба на нефинансови активи /2013г./ - 6 723лв.;

 

ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”

Местни дейности

Дейн. 898 „Други дейности по икономиката”

§ 10-92 – „разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения” – намаление с 23 500лв;

§ 52-02 – „придобиване на сгради” – увеличение с 23 500лв;

Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2013г. с обект „Придобиване на апартамент №21, вх.Б, ет.2 в жилищна сграда „жилищна сграда на завода за Малц”” на стойност 23 500лв., с източник на финансиране собствени приходи извън обхвата на § 40-00.;

 

ІІ. По бюджета на ГПЧЕ „В. Карагьозов”

Местни дейн. – по прихода

 

§ 24-04 „нетни приходи от продажба на услуги, стоки, продукция” – увеличение с 7 760лв.;

§ 37-02 „ ,внесен данък върху приходите от стопанска дейност” увеличение с (-240лв.;

 

Дейн. 322 – „Общообразователни училища” – дофинансиране с приходи с общински характер

§ 10-00 „Издръжка” – увеличение с 7 520лв.;

 

ІІІ. По бюджета на „КСУДВ”

1. Увеличава бюджетните кредити по § 10-00 „Издръжка” в държавна дейност 530 „ЦНСТ” с 15 000лв.

2. Намалява бюджетните кредити по § 10-00 „Издръжка”  в държавна дейност 551 „ДЦДУ” с 15 000лв.

 

ІV. Допълва т.1.1.2.5 от Решение ХІХ / 15.02.2013г. за приемане на бюджета на Община Ямбол със следният проект:

-  „Комплексни мерки за предотвратяване на наводненията в Община Ямбол” – на стойност 5 820 лв.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на информация по изпълнението на концесионен договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт на град Ямбол. Удължаване срока за изграждане на концесионните обекти.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 23, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 110, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите приема информацията в годишния доклад (Приложение № 1) по изпълнение на концесионен договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт на град Ямбол.

 

            ІІ. Във връзка с т.8 в раздел VІІ от концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011г. дава съгласие концесионните обекти по Приложение № 1 Таблица № 1А към договора с № 19; 21; 22; 27 и 62 да се изградят, както следва:

 

1.      Спирков заслон № 19 с наименование „Граф Игнатиев” и местонахождение на ул. „Граф Игнатиев” до № 173

2.      Спирков заслон № 21 с наименование „Стара автогара” и местонахождение на ул. „Търговска” до № 61

3.      Спирков заслон № 22 с наименование „Стара автогара” и местонахождение на ул. „Търговска” № до бл. № 62

4.      Спирков заслон № 27 с наименование „Пожарна” и местонахождение на ул. „Димитър Благоев” до бл. № 20

Спирков заслон № 62 с наименование „Пени маркет” и местонахождение на ул. „Търговска” (срещу № 124 и № 124 А)

 

ІІІ. На основание чл. 70, ал. 1 от Закона за концесиите и т. 1 в раздел ХVІ от концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011г. предоставя на „Телеинфоцентър” ООД допълнителен срок от 12 /дванадесет/ месеца за изграждане на концесионните обекти, като упълномощава кмета на Общината да сключи допълнително споразумение към договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт на град Ямбол, с рег. №  ДГ05/0017 от 22.03.2011г.

 

ІV. „Телеинфоцентър” ООД да предостави актуален график за изграждане на концесионните обекти. Предоставения график да представлява неотменна част от сключеното допълнително споразумение към договора за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт на град Ямбол, с рег. №  ДГ05/0017 от 22.03.2011г.

В проекта за Допълнително споразумение т.1 да се допълни: „... като предостави актуализиран график за доставка и монтаж на спиркови съоръжения. Предоставения график е неотменна част от настоящото споразумение.”

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на проект за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол за периода 2014 - 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/028 за безвъзмездна финансова помощ от 23.06.2011 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 и община Ямбол:

 

  1. Приема представения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол за периода 2014 – 2020 г.

 

  1. Дава съгласие на кмета на община Ямбол разработения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол за периода 2014 – 2020 г. да се внесе в Управляващия орган на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 г. за одобряване съгласно Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/028.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на част от ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.39.1007 и одобряване на задание за ПУП по заявление от М. Щилиянова и Г. Щилиянов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.  На основание чл. 124а, ал. 1  и ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол дава на Марияна Русева Щилиянова и Георги Ганев Щилиянов разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на част от поземлен имот извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.39.1007 по КК на гр. Ямбол, находящ се в местност „Балтата” във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането й „за отглеждане на домашни животни и жилищна сграда”.

 

2. На основание чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 7 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на част от поземлен имот извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.39.1007 по КК на гр. Ямбол, местност „Балтата”, като начина на урегулиране на поземления имот да се извърши съгласно правилата на чл.16 от ЗУТ.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно съгласуване на ПУП - ПП за обект: път ІІ-53 "Ямбол - Средец", участък "Обходен път на Ямбол - юг" от км.146+594,69 до км. 148 + 890,35 на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ. (в редакцията му преди изм. и доп. на ЗУТ - ДВ, бр.82 от 2012г.)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание § 124, ал. 1 и ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗР на ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129, ал. 3 (в редакцията му преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Общинският съвет Ямбол съгласува Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: Път ІІ-53 „Ямбол – Средец”, участък „Обходен път на Ямбол-юг” от км 146+594,69 до км 148+890,35.

 

           

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на схема за разполагане на преместваеми съоръжения в Градския парк.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

            Приема схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ на територията на Градския парк в гр. Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне ДМА на ОП "Комунални дейности" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост:

 

            1. Предоставя безвъзмездно за управление на ОП „Комунални дейности”, допълвайки раздел VІ „Материална база” от Правилника за устройството и дейността на ОП „Комунални дейности” гр. Ямбол – бюджетна дейност към Община Ямбол, следните активи:

 

№ по ред

Наименование

1

Косачка употр. с колесар  BCS   

2

Ножица (храсторез)  НS81J-81R

3

Мотокултиватор SВ30 РLА

4

Бензинова косачка ВИКИНГ МВ655VS

5

Ножица (храсторез) ЩИЛ АS81Т

6

Колесен товарен багер товарач CATERPILLAR 432E, рег. № У01832

7

Агрегат сметопочистващ

8

Мотокултиватор

9

Листосмукачка с торба 112005

10

Клонодробилка КDО 85СS15Т

11

Товарен автомобил ФОРД транзит, рег. № У6136АВ

12

Автовишка ФОРД транзит 190, рег. № У5204 АВ-десен волан

13

Контейнеровоз ГАЗ 53А, рег. № У3854 АА

14

Мерцедес Бенц 1722 – бордови с кран, рег. № У6141АК

15

Товарен автомобил ФОРД транзит –самосвал, рег. № У6140АК

16

Ситроен ZХ-Рефлекс- лек автомобил, рег. № У0547АН   

17

Шкода Мадара – товарен автомобил, рег. № У2034АМ -брак

18

РАФ 2203 /Латвия/ - автобус У1930ВВ

19

Москвич ИЖ 2715, рег. № У0543АН

20

ЗИЛ 130 – товарен автомобил самосвал, рег. № У1912АМ

21

ЗИЛ 130 – товарен автомобил бордови с автокран, У3465АМ -брак

 

 

2. Предоставените безвъзмездно за управление по точка 1 активи да се отпишат от баланса на община Ямбол и да се впишат в баланса на ОП „Комунални дейности”, като общинското предприятие се задължава да поема всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното им обслужване, с грижата на добър стопанин.

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна оценка на допълнително право на строеж по искане от Камен Желязков Колев за обект в "Златен рог" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнително право на строеж на Камен Желязков Колев,с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к. „Васил Левски”, бл.14,вх.Г,ап.6 върху 479.30 кв.м. от общински ПИ 87374.560.24 по КК на гр. Ямбол, с площ 51 721 кв.м. във връзка с допълнително пристрояване към обект „Заведение за бързо хранене – Бистро и стаи за гости”  в размер на 70 582.90 лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Г. Бенковски", бл.12, вх.А, ет.3, ап.9.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост , определя пазарна цена на имот: Апартамент № 9, с площ 64.19 м², заедно с прилежащото му: избено помещение № 9 с площ 6.57 м² и съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, актуван с АОС № 666 от 17.09.2002г. , находящ се в гр. Ямбол, ж.к. ”Георги Бенковски” бл.12, вх.А,ет.3,  в размер на 22 100 лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на   Диян Недев Абрашев и Диана Желязкова Абрашева с постоянен адрес: ж.к. ”Георги Бенковски” бл.12, вх.А,ет.3, ап.9.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински ПИ 87374.537.101 по КК на град Ямбол, ул. "Й. Йовков" № 2,  по заявление от Галин Димитров Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на Поземлен имот с идентификатор 87374.537.101 осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто и едно) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 244 /двеста четиридесет и четири/ кв.м., включващ  УПИ ІХ 101 /римско девет арабско сто и едно/ за ОДО в кв.53, по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., находящ се на ул. „Йордан Йовков” № 2 в размер на 20 095 (двадесет хиляди и деветдесет и пет) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на ООД „Баланс 37”, ЕИК 128601043.  

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

           

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба чрез публичен търг на имот - ЧОС, находящ се на ул. "Преслав" № 214, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да се извърши продажба чрез публичен търг на 

ПИ 87374.522.150  по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 212. кв.м., находящ се на ул. „Преслав” № 214,  част от УПИ ХХ в кв.125 по РП на град Ямбол за І жилищен район, одобрен с решение ІХ-22 от 04.05.2012 г. на ОбС Ямбол, актуван с АОС 1760 от 28.01.2013 г, при граници на имота  ПИ 87374.522.151, ПИ 87374.522.148, ПИ 87374.522.149 и ПИ 87374.520.14.

Начална тръжна цена на имота 16 000   /шестнадесет хиляди/  лв. без ДДС. Депозит за участие 4 800 лв.

Упълномощава кмета на Община Ямбол за последващи действия.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове  имоти – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.254 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за жилищни нужди, имот 1936 в кв. 105 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 257 кв. м., находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 4, актуван с АОС  – частна № 1602 от  19.04.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 23 000 (двадесет и три хиляди) лв. без ДДС. Депозит за участие  6 900 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.228 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен ПИ 2271 за жилищни нужди в кв. 103 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 256 кв. м., находящ се на ул. „Видин” № 21, актуван с АОС  – частна № 997 от  15.04.2004 г.

Начална тръжна цена на имота  23 142 (двадесет и три хиляди сто четиридесет и два) лв. без ДДС. Депозит за участие 6643 лв.

         3. Магазин на ул. „Тракия” № 16, гр. Ямбол, находящ се в приземен етаж на сградата, представляващ  – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.543.117.1.5 по КК на гр. Ямбол, със застроена площ 146.89 кв.м., актуван с АОС – частна № 76 от 22.07.1999 г..

         Начална тръжна цена за имота 70 000 (седемдесет хиляди) лв. без ДДС,. Депозит за участие 21 000 лв.

4. Втори етаж от двуетажна сграда – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.530.258.3.3, с предназначение за жилище, със застроена площ 72.14 кв.м. актуван с АОС  – частна № 843 от  07.04.2003 г., при граници под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 87374.530.258.3.1 и идентификатор 87374.530.3.2, над обекта – няма, заедно с мазе, с площ от 24.74 кв.м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 39, ет.2 и представляващ апартамент 3, застроен с отстъпено право на строеж върху ПИ с идентификатор 87374.530..258 по КК на града.

Начална тръжна цена за имота  22 440 (двадесет и две хиляди четиристотин и четиридесет) лв, без ДДС. Депозит за участие 6 732 лв.

5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.542.204 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и и две точка двеста и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Крали Марко” № 91, с площ 331 /триста тридесет и един/ кв.м., идентичен с   УПИ Х ІІ - 204 /римско - дванадесет, арабско двеста и четири/ - За жилищно застрояване в кв. 93/ деветдесет и три/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., актуван с АОС 1717 от 16.02.2012 г, при граници:  ПИ 87374.542.194, ПИ  87374.542.205, ПИ  87374.542.164 и ПИ 87374.542.203.

Начална тръжна цена за имота  38 400 (тридесет и осем хиляди и четиристотин) лв, без ДДС. Депозит за участие 11 520 лв.

6. Поземлен имот   № 87374.542.205 / осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и две, точка, двеста и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол,   ул. „Крали Марко” № 93, идентичен  с  УПИ ХІ - 205/ римско- единадесет, арабско-двеста и пет /в кв. 93 /деветдесет и три/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., с площ 336.00 /триста тридесет и шест/ кв.м.,  заедно с изградените през 1950 г. в тази част на имота  - едноетажна паянтова  жилищна сграда с идентификатор   87374.542.205.2  / осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и две, точка, двеста и пет, точка, две/ със застроена площ 50 /петдесет/ кв.м. и  едноетажна сграда на допълващото застрояване с идентификатор   87374.542.205.1  / осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и две, точка, двеста и пет, точка, едно/ със застроена площ 9 /девет/ кв.м., актуван с АОС 1718 от 16.02.2012 г., при граници за имота ПИ 87374.542.204, ПИ  87374.542.194, ПИ  87374.542.206 и ПИ 87374.542.164.

Начална тръжна цена за имота  37 219 (тридесет и седем хиляди двеста и деветнадесет) лв, без ДДС. Депозит за участие 11 166 лв.

7. Недвижим имот – Магазин, представляващ сграда с идентификатор 87374.543.549.3, застроен с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.543.549 по КК на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ, кв.20, по плана на гр. Ямбол, с площ 90.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 152 от 31.03.2000 г., находящ се на ул. „Серес” № 15 А, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена за имота  43 100 (четиридесет и три хиляди и сто)  лв, без ДДС.  Депозит за участие 12 930 лв.

8. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.535.213 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и пет точка двеста и тринадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Дъбилино” № 16, с площ 310 /триста и десет/ кв.м., идентичен с   УПИ ІХ /римско - девет/ за жилищно застрояване в кв. 79 А/  седемдесет и девет А/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-9 от 07.01.2000 г., актуван с АОС 1716 от 16.02.2012 г., при граници ПИ 87374.535.230, ПИ  87374.535.231 ПИ  87374.535.198, ПИ 87374.535.212 и ПИ 87374.535.214.

Начална тръжна цена за имота  39 000 (тридесет и девет хиляди) лв, без ДДС. Депозит за участие 11 700 лв.

            9. Заведение за бързо обслужване - снек бар, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.66.6.1 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка шестдесет и шест точка шест точка едно/ по КК на гр. Ямбол,  със застроена площ 235 /двеста тридесет и пет/ кв.м., в т.ч.: на ниво 1 /подземен етаж/ - WC от 65.20 кв.м. и на ниво 2 /първи етаж/ - зала за посетители  от 124.80 кв.м. и кухня от 45.00 кв.м. в монолитна сграда с идентификатор 87374.537.66.6, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху ПИ 87374.537.66 за построяването му, актуван с АОС №1752 от 27.08.2012г., находящ се на ул. „Каранова” №2, гр. Ямбол, при граници : на ниво 1- на същия етаж – обекти 87374.537.66.6.4 и 87374.537.66.6.5, над обекта – няма, под обекта – няма, на ниво 2  - на същия етаж обекти 87374.537.66.6.3 и 87374.537.66.6.2, над обекта – обект 87374.537.66.6.3, под обекта – няма.

Начална тръжна цена за имота 230 000 (двеста и тридесет хиляди) лв. без ДДС. Депозит за участие 69 000 лв.

 10. Двуетажна сграда - почивна станция, със застроена площ 373 (триста седемдесет и три) кв.м., конструкция масивна стоманобетонова, в т.ч. 126 ( сто двадесет и шест) кв.м. открити тераси, построени с отстъпено право на строеж през 1970 г. в поземлен имот 033007 (нула, три, три, нула, нула, седем) по КВС на с. Чарган с ЕКАТТЕ 80217 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет) - частна държавна собственост, находящ се в местност „Бакаджик” в землището на с. Чарган, община Тунджа, обл. Ямбол.

 Начална тръжна цена за имота  253 000 (двеста петдесет и три хиляди) лв, без ДДС. Депозит за участие 75 900 лв.

            11. Магазин – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.177.1.114/ осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и две точка сто седемдесет и седем точка едно точка сто и четиринадесет/ по КК на гр. Ямбол с площ 70.00 кв.м.,част от сграда с идентификатор 87374.542.177.1 построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.542.177 по КК на града, актуван с АОС - частна №1762 от 28.01.2013г.,находящ се на ул. „Срем” бл.3, партер, при граници : на същия етаж – обект 87374.542.177.1.115, под обекта – няма, над обекта – обекти 87374.542.177.1.23 и 87374.542.177.1.22.

Начална тръжна цена за имота  45 000 (четиридесет и пет хиляди) лв, без ДДС. Депозит за участие 13 500 лв.

12. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.537.195 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто деветдесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Преслав”, с площ 376 /триста седемдесет и шест/ кв.м., идентичен с   УПИ ІІІ  /римско - три/ - За ЖС и ОДО в кв. 50/ петдесети/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., актуван с АОС 1721 от 02.03.2012 г., при граници : ПИ 87374.537.111 и  ПИ  87374.537.112.

Начална тръжна цена за имота  185 000 (сто осемдесет и пет хиляди) лв, без ДДС. Депозит за участие 55 500 лв.

13. Сграда с идентификатор 51500.502.548.10 (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и две точка петстотин четиридесет и осем точка десет) по КК на град Несебър, област Бургас, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 51500.502.548 по КК на гр. Несебър, а по застроителния и регулационен план на града в УПИ І в кв. 55”Б”, представляваща почивна станция „Лада – 3” – масивна триетажна сграда със застроена площ 432 (четиристотин тридесет и два) кв.м., актувана с АОС 5143 от 19.03.2012 г., при граници за сградата от всички страни ПИ 51500.502.548.  

Начална тръжна цена за имота  1 032 059.80 (един милион тридесет и две хиляди и петдесет и девет цяло и осемдесет) лв, без ДДС. Депозит за участие 309 618 лв.

14. Имот с номер 015033 /петнадесет хиляди и тридесет и три/ в землището на с. Веселиново с ЕКАТТЕ 10776, местност "МЕРА СИТЛЕР", с площ 31.893 /тридесет и едно цяло и осемстотин деветдесет и три/ дка, идентичен с УПИ ІІ /римско-две/ за складова дейност, рекреация, производство, търговия, жилищно строителство, ведно с едноетажна масивна сграда - котелно, строена 1967 г., с площ 108 /сто и осем/ кв.м., актуван с АОС 1626 от 02.08.2010 г., при граници на имота имот № 015032, имот № 015034, имот № 000211, имот № 015014, имот № 000239.

Начална тръжна цена за имота  255 000 (двеста петдесет и пет хиляди)) лв, без ДДС. Депозит за участие 76 500 лв.

15. Имот с номер 015032 /петнадесет хиляди тридесет и две/ в землището на с. Веселиново с ЕКАТТЕ 10776, местност "МЕРА СИТЛЕР", с площ 1.762 /едно цяло и седемстотин шестдесет и два/ дка., идентичен с УПИ І /римско-едно/  за приют за кучета, ведно с едноетажна масивна сграда - канцелария, строена 1970 г. с площ 122 /сто двадесет и два/ кв.м. и помпена станция - масивна едноетажна сграда, строена 1967 г. с площ 15 /петнадесет/ кв.м., актуван с АОС 1625 от 02.08.2010 г., при граници мот № 000211, имот № 015034, имот № 015033, имот № 000239. 

Начална тръжна цена за имота  27 000 (двадесет и седем хиляди) лв, без ДДС. Депозит за участие 8 100 лв.

16. Поземлен имот   № 87374.543.414  /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три, точка, четиристотин и четиринадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Бунар хисар” № 9, с площ 420.00 /четиристотин и двадесет/ кв.м.,  който е част от   УПИ ХІХ 1492,1493   в кв. 27 по плана за регулация на   гр. Ямбол., актуван с АОС 1514 от 27.10.2008 г., при граници ПИ 87374.543.415, ПИ 87374.543.421, ПИ 87374.543.422, ПИ 87374.543.423, ПИ 87374.543.460 и ПИ 873874.543.413.

Начална тръжна цена за имота  38 700 (тридесет и осем хиляди и седемстотин) лв, без ДДС. Депозит за участие 11 610 лв.

            17. Поземлен имот   № 87374.543.424 /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три. точка,четиристотин двадесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол,  ул. „Бунар Хисар” № 19, с площ 199.00 /сто деветдесет и девет/ кв.м.,  който е част от   УПИ ХХ 1494,1495,1498 и 1499   в кв. 27   по плана за регулация на   гр. Ямбол, актуван с АОС 1515 от 27.10.2008 г., при граници за имота ПИ 87374.543.423, ПИ 87374.543.425 и ПИ 87374.543.460. и поземлен имот   № 87374.543.425  /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три. точка,четиристотин двадесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Бунар хисар” № 19, с площ 158.00 /сто петдесет и осем/ кв.м.,  който е част от   УПИ ХХ 1494,1495,1498 и 1499  в кв. 27 по плана за регулация на   гр. Ямбол, актуван с АОС 1517 от 29.10.2008 г., при граници за имота 87374.543.423, ПИ 87374.543.426, ПИ 87374.543.427, ПИ 87374.543.460, ПИ 87374.543.428 и  ПИ 87374.543.424.

Начална тръжна цена за имота  32 500 (тридесет и две хиляди и петстотин)  лв, без ДДС. Депозит за участие 9 750 лв.

18. Поземлен имот   № 87374.543.428 /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три. точка, четиристотин двадесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Гали поле” № 51, с площ 360.00 /триста и шестдесет/ кв.м.,  в  УПИ ХХ 1494,1495, 1498,1499 в кв. 27 по плана за регулация на гр. Ямбол, актуван с АОС 1512 от 16.10.2008 г., при граници ПИ 87374.543.425, ПИ 87374.543.427, ПИ 87374.543.429, ПИ 87374.543.459 и ПИ 87374.543.460.

Начална тръжна цена за имота  32 800 (тридесет и две хиляди и осемстотин)  лв, без ДДС. Депозит за участие 9 840 лв.

19. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.543.609 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и три точка шестстотин и девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 751.00 /седемстотин петдесет и един/ кв.м., идентичен с   УПИ Х І -1461,1466 /римско - единадесет, арабско хиляда четиристотин шестдесет и едно, хиляда четиристотин шестдесет и шест/ - За жилищно застрояване в кв. 32 / тридесет и две/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-512 от 22.05.2007 г., находящ се на ул. „Бунар хисар” № 28-30, актуван с АОС 1714 от 08.02.2012 г., при граници: ПИ 87374.543.602, ПИ  87374.543.406, ПИ  87374.543.412, ПИ 87374.543.413 и ПИ 87374.543.608.

Начална тръжна цена за имота  67 600 (шестдесет и седем хиляди и шестстотин)  лв. без ДДС. Депозит за участие 20 280 лв.

                    

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ГПЧЕ "Васил Карагьозов", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Ямбол дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – ученически стол с обща площ 230.00 кв. м., от които: помещение за приготвяне на храна -106.00 кв.м., помещение за офис -7.6 кв.м, складови помещения -86.00 кв.м и сервизни помещения -30.4 кв.м находящ се в имот публична общинска собственост – ГПЧЕ „Васил Карагьозов” и НУ „Проф. П. Нойков, в  ж. к.” Златен рог” № 110, кв.8, парцел 1 по плана гр. Ямбол,  актуван с АОС №80 /23.07.1999г., при следните условия:  

 

      1. Начална тръжна месечна наемна цена – 797.27 лв., без ДДС /определена по т.12, т.43, т.48 и т.49 от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

 2. Предмет на дейност –  приготвяне на закуски, обяд и столово хранене

 3. Срок на отдаване – 5 години;

 4. Депозит – 4780 лв.

 5. Запазване предмета на дейност.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно актуализация на наемните цени за земеделски земи - общинска собственост в Приложение № 1 към НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост:

1. Отменя текста в Приложението към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а именно частта на т. А)  на таблицата с пореден № 57.

2. Приема нов текст в Приложението към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в частта на т. А) на таблицата с пореден № 57, както следва:

  „№ 57. Земеделска земя за:

   т. 1 – ниви с категория на земята от Іва  до ІVта  20.84 лв./дка. годишно;

   т. 2 – нива с категория на земята от Vта и над Vта 18.76 лв./дка. годишно;

   т. 3 – мери и пасища 6.25 лв./дка. годишно;

   т. 4 – за настаняване на пчелни семейства в земи от ОПФ и ОГФ 20.84 лв ./дка годишно.”

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Зенит - Татяна Стойчева Добрева" за обект - оптика на ул. "Цар Иван Александър" № 7.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор №3013/09.08.2004 г., Анекс към него с № 1028/20.07.2007 г. и № 1021/31.08.2010 г. за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект – Помещение за оптика, представляващ част от имот – частна общинска собственост находящ се на ул. „Цар Иван Александър” № 7, гр. Ямбол, с обща площ 18.00 кв. м., със 1 /една/ години, считано от 01.08.2013 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем за обект - ПОС в ОУ "Доктор Петър Берон".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Ямбол, дава съгласие за  продължаване  срока на действие на Договор за наем от 24.06.2010г. между ОУ „Доктор Петър Берон”, гр. Ямбол, ул. „Кожух планина” №17 и ЕООД „Слава-1947”, гр. Ямбол, ЕИК 200521044, със седалище и адрес на управление ул.”Ангел Кънчев” № 35, ет.3, гр. Ямбол, за предоставена под наем за временно и възмездно ползване част от обект - публична общинска собственост, представляваща: Помещение за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, находящо се в сградата на ОУ „Доктор Петър Берон”, ул. „Кожух планина” № 17, актуван с АОС №73/19.07.1999г. с обща площ 8.40 кв. м. с 2 /две/ години, считано от 24.06.2013.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           

 

            Предложението не се прие.