ПРОТОКОЛ № ХХХ

 

            Днес, 28.01.2010г. съгласно чл.23, ал.2 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0001/21.01.2010г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.
От общо 37 общински съветници присъстваха  37.
На заседанието присъства г-жа Н. Данкинова – зам. кмет на община Ямбол. (заповед № РД 02/0030/25.01.2010г.
Кворум в 9.10 часа – 24 съветника.
Председателят на Общински съвет - Ямбол г-н Георги Миланов откри тридесетото редовно заседание на Общинския съвет.
Миланов - Постъпили са предложения за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от „Супер вижън плюс” и „Диана кабел ТВ”. Съгласно нашия правилник съм длъжен да го подложа на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.
Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – няма
Приема се.
Данкинова – Чете отговор на питане от д-р М. Табакова от предходното заседание. (приложен към материалите по заседанието)
Табакова – И по двата въпроса не съм доволна от отговора, защото на предишната сесия кмета каза, че делото върви, а сега получавам отговор, че въобще не е заведено дело. Утре ще излезе договора на МБАЛ с РЗОК по какви пътеки ще работи и отговора няма смисъл.
Миланов – Постъпило е питане към кмета на общината, заповядайте да го огласите.
Стефанов – Чете питане относно референция от Община Ямбол за „Газстроймонтаж” АД. (приложено)
Бъчваров – Аз също имам отговор на питане, не го огласихте.
Миланов – Съжалявам, предния път отсъствахте, а сега го пропуснахме, но Вие го имате и можете да изразите съгласие или несъгласие.
Бъчваров – Отговора не беше кой знае какъв, казват ми – „бъдете по-конкретен в питането си”. За мен това е върхът на бюрократщината ли да кажа, неуважението ли към ОбС, не знам. Те всеки ден минават край една такава бариера, паркинга зад МОЛ-а е ПОС и не може така да се ограничава влизането там. Много моля ОА да обръща по-сериозно внимание на питанията в тази зала, защото това е важна форма на комуникация между ОбС и кмета.
Миланов – Ще имам грижата да получите изчерпателен отговор, г-н Бъчваров.

Заседанието започна при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно кандидатстване по ОП РЧР 2007-2013г. с проектно предложение „В моя нов дом”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на манифест на Мрежата от градове с благоприятни условия за семеен живот.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изпълнение на проект Ремонт, оборудване и обновяване на комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Правилник за наградите и отличията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху обект - ОС, магазин на ЦОП, № 23А на НПК на слепите.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – ПОС, помещение за стоматологичен кабинет в сградата на ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно замяна на общински недвижим имот на ул. „Търговска” № 9 с имот частна собственост на ЕТ „Гранит - Иванка Костова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Обществена фондация „Мостове над Тунджа”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Антонин – 51 – Антоний Хлебаров” за обект №14 „А” на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Антонин – 51 – Антоний Хлебаров” за обект №14 „Г” на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "ДЖЕЙ БИ" ЕООД, Костадин Колев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП-Парцерален план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия за прокарване кабел 20 КV за резервно ел. захранване на Предприятие за сладолед и млечни продукти.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на кв. Каргон в района на общински пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно  проектобюджет на Община Ямбол за 2010 година.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

Миланов - Имате думата по дневния ред.
Милков – Предлагам т.7 от проекта за дневен ред да мине непосредствено преди точката за Бюджет 2010г., в сегашния ред т.17.
Данкинова – По т.5 от проекта за дневен ред бе проведено широко обществено обсъждане. Част от предложенията бяха отразени в предложения Ви материал, други от ПК и КС по образование не са. Правилника за наградите е важен документ за община Ямбол и затова оттеглям точката, за да можем да изчистим нещата и да предложим един материал, който е консенсусен за всички.
Ганев – Предлагам т.10 от проекта за дневен ред да отпадне.
Милков – Мотивите ми да предложа т.7 да мине назад в дневния ред са следните, т.7 е част от бюджета на общината, приходите се ползват за финансиране на КР. Точката за бюджета и т.7 са пряко свързани и дебата потях ще върви успоредно. Добре е да бъдат заедно.
Ганев – От няколко години се водят дела за този имот, представени са ни някакви справки. Щом има намеса на съда, трябва да приключат нещата там и тогава ние да взимаме някакви решения за това място.
Миланов – На ПС решихме, че трябва Програмата за ОС да предхожда бюджета в дневния ред, такова е изискването на закона, няма проблем да бъде в края, при бюджета.
Подлагам на гласуване предложението на г-н Милков.
Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – 1
Приема се.
Подлагам на гласуване предложението на г-н Ганев.
Гласували      за – 18                        против – 7                             въздържали се – 9
Приема се.
Подлагам на гласуване целия дневен ред с промените. (изчита се)
Гласували      за – 30                        против – 3                             въздържали се – няма
Приема се.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно кандидатстване по ОП РЧР 2007-2013г. с проектно предложение „В моя нов дом”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на манифест на Мрежата от градове с благоприятни условия за семеен живот.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изпълнение на проект Ремонт, оборудване и обновяване на комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху обект - ОС, магазин на ЦОП, № 23А на НПК на слепите.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – ПОС, помещение за стоматологичен кабинет в сградата на ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Обществена фондация „Мостове над Тунджа”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Антонин – 51 – Антоний Хлебаров” за обект №14 „А” на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Антонин – 51 – Антоний Хлебаров” за обект №14 „Г” на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "ДЖЕЙ БИ" ЕООД, Костадин Колев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП-Парцерален план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия за прокарване кабел 20 КV за резервно ел. захранване на Предприятие за сладолед и млечни продукти.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на кв. Каргон в района на общински пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно  проектобюджет на Община Ямбол за 2010 година.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

         ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване по ОП РЧР 2007-2013г. с проектно предложение „В моя нов дом”.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

      Вносителя представи предложението по приложения материал.
ПК СДТЗ приема предложението.
Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя по т.1.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма
Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя по т.2.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма
Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.
Приема се.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

            1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Компонент 2: „Социални услуги за пълнолетни лица”, Схема: ”Социални услуги за социално включване”, Бюджетна линия: BG051PO001-5.2.06, с проектно предложение: „В моя нов ДОМ”.
2. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция ще бъде за Център за настаняване от семеен тип и няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години, считано от крайния срок за кандидатстване.

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на манифест на Мрежата от градове с благоприятни условия за семеен живот.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

      Вносителя представи предложението по приложения материал.
ПК приемат предложението.
Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя по т.1.
Гласували      за – 26                        против – 1                             въздържали се – 1
Приема се.
Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя по т.2.
Гласували      за – 23                        против – 1                             въздържали се – няма
Приема се.

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

         1. Общински съвет - Ямбол  приема Манифеста на Мрежата от градове с благоприятни условия за семеен живот.
2. Общински съвет - Ямбол декларира, че в своята политика по отношение на семейството ще се води от принципите, залегнали в този Манифест.

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно изпълнение на проект Ремонт, оборудване и обновяване на комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

      Вносителя представи предложението по приложения материал.
ПК приемат предложението.
Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – няма
Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.
Приема се.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие», който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 553 010,18 лева - петстотин петдесет и три хиляди и десет лева и осемнадесет стотинки, представляващо 10 % от стойността на общите допустими разходи.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

            Вносителя представи предложението по приложения материал. – ПК посочват срок два месеца. Ние считаме, че това предложение е добро и логично и правя промяна в § 1, т.1 срока от 30 дни да е два месеца.
ПК приемат предложението.
Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията.
Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма
Приема се.
Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма
Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.
Приема се.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

            На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Ямбол 
§ 1. В чл.13 текста на ал.1 се изменя, като след думата „имоти” се поставя двоеточие и се добавят следните точки:
„1. Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, за които лицата подават декларация в общинската администрация до 31 декември на предходната година. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им.
2. В декларацията се посочват адреса на имота, видът и броя на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината съобразно обявената със заповед на кмета на общината, честота за извозване на битовите отпадъци.
3. Когато лицето не е подало декларация в срок или е декларирало по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци, заплаща годишната такса върху отчетната стойност на нежилищния имот по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане.
4. Таксата за поддържане на чистотата  на териториите за обществено ползване в общината се определя в левове пропорционално върху основата по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ.”
            § 2 . В  § 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата „30 януари” се заменя с 15 февруари”.

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2010г.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

      Вносителя няма допълнения по приложения материал.
ПК приемат предложението.
Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.
Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма
Приема се.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

            На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.12 от Закона за местното самоуправление н местната администрация и във връзка с чл.26а, ал.2 от ЗНЧ приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2010г.

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху обект - ОС, магазин на ЦОП, № 23А на НПК на слепите.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

      Вносителя представи предложението по приложения материал.
ПК приемат предложението.
Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма
Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.
Приема се.

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:
            
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 39, ал.4 от Закона за общинската собственост, предоставя на Националната потребителна кооперация на слепите в България, безвъзмездно право на ползване върху помещение – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки (обект №23 А),  с площ 25 кв.м.,  находящ се на Централен общински пазар, площад „Г. Дражев” № 1, гр. Ямбол, за срок от 3 ( три) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отдаване под наем на част от имот – ПОС, помещение за стоматологичен кабинет в сградата на ГПЧЕ „В. Карагьозов”.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

      Вносителя представи предложението по приложения материал.
ПК приемат предложението.
Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – няма
Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.
Приема се.
Милков – Обявявам, че не съм гласувал по предложението.

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване общински обект -  помещение за стоматологичен кабинет с полезна площ 17.40 кв.м., находящ се на втори етаж в сградата на ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, ж.к.”Златен рог” №110, гр.Ямбол, актувана с АОС №80/23.07.1999г., при следните условия:

      1. Начална тръжна месечна наемна цена –  100.00лв., без ДДС;
2. Предмет на дейност –  стоматологични услуги на ученици и деца;
3. Срок на отдаване – 3 години;
4. Депозит – 600.00 лева.

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Обществена фондация „Мостове над Тунджа”.
                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

      Вносителя представи предложението по приложения материал.
ПК приемат предложението.
Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 23                        против – 2                             въздържали се – 1
Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.
Приема се.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3168/ 21.08.2006 г.  за отдадени под наем помещения (две стаи на ІІ етаж) за офис, с обща площ 31.00 кв.м., в сграда с идентификатор 87374.537.85.2 по КК на града, имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 440/ 31.01.2002 г., находящ се на ул.”Александър Стамболийски”  № 14, гр. Ямбол, считано от 01.09.2009 г.

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Антонин – 51 – Антоний Хлебаров” за обект №14 „А” на ЦОП.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

      Вносителя представи предложението по приложения материал.
ПК приемат предложението.
Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – 2
Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.
Приема се.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

    На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години  срока на действие на Договор за наем №3218/24.01.2007г. с ЕТ” Антонин – 51 – Антоний Хлебаров”, представлявано от Антоний Христов Хлебаров , за отдаден под наем общински обект №14„А” – помещение за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл.”Георги Дражев”, гр.Ямбол, с  площ  22.00 кв.м. , считано от 25.01.2010г.

 

 

          ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Антонин – 51 – Антоний Хлебаров” за обект №14 „Г” на ЦОП.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

      Вносителя представи предложението по приложения материал.
ПК приемат предложението.
Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 1
Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.
Приема се.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

    На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години  срока на действие на Договор за наем №3218/24.01.2007г. с ЕТ” Антонин – 51 – Антоний Хлебаров”, представлявано от Антоний Христов Хлебаров , за отдаден под наем общински обект №14 „Г” – самостоятелен покрит склад, находящ се на Централен общински пазар, пл.”Георги Дражев”, гр.Ямбол, с  площ  22.30 кв.м. , считано от 25.01.2010г.

           

          ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "ДЖЕЙ БИ" ЕООД, Костадин Колев.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

      Вносителя представи предложението по приложения материал.
ПК приемат предложението.
Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1
Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.
Приема се.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3217/15.01.2007 г. с Костадин Колев, представляващ „Джей Би” ЕООД, за отдаден под наем общински обект - частна общинска собственост, актуван  с АОС №218/19.04.2001г., находящ се на ул.”Цар Асен” № 2, ПИ 3870, УПИ ХІІІ, кв.13 по плана на град Ямбол, с идентификатор 87374.555.111.1.7, представляващ помещение за офис,   с площ  107.00 кв.м.,  считано от 15.01.2010 г.

 

           ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на ПУП-Парцерален план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия за прокарване кабел 20 КV за резервно ел. захранване на Предприятие за сладолед и млечни продукти.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

      Вносителя представи предложението по приложения материал.
ПК приемат предложението.
Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя .
Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – няма
Приема се.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,  Общински съвет гр. Ямбол  одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план  за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за прокарване на кабел 20 КV за резервно ел. захранване на Предприятие за сладолед и млечни продукти – ПИ 87374.32.958 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за който е образуван УПИ І-5,76,89 с конкретно предназначение „За производство, търговия, услуги, складове, гаражи за ведомствени нужди и нафтоснабдителна станция за ведомствени нужди” по одобрен  ПУП-ПРЗ.
Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в четиринадесет дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Община Ямбол до Административен съд - Ямбол.

 

      ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на кв. Каргон в района на общински пазар.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

      Вносителя представя предложението по приложения материал. – В ПК има предложения за промяна, които сме взели предвид и предлагам проекторешението да бъде допълнено с текста „за кв.18Б се отр. УПИ І за озеленяване”.
Альошев – Приемаме при това положение. ПК ИТ и ПК ТУ препоръчаха да се прецизират местата за паркиране и за 18Б зелена площ. Това ни беше условието да подкрепим решението. Удовлетворява се едната част от нашите искания.
Бъчваров – В общия градоустройствен план тази част на града приема функциите на част от общоградския център. Искахме да не се игнорира тази част, в която се построиха къщичките на дигата. Те не могат да стоят там, има комуникации, но не беше само това. Искахме и паркоместа. Като специалист трябва да Ви предупредя, че има и незаконосъобразност, сградата на автогарата върви по линията на регулация, това не е позволено. Автогарата е временна сега, а с този план става постоянна. Има една наредба 7 за хигиенните отстояния, не може автогара да бъде толкова близо до жилищни сгради, изискването е за 50 метра. Може да се получи, ако се редуцира терена за автогара. Можеше там да има един паркинг. Моите забележки са с цел да не бъде съборен плана, ако се обжалва по някакъв начин. Гилдията на архитектите имат и други забележки, но те са по целесъобразност, спестявам Ви ги и няма да ги коментирам тук, но двете неща по законността трябва да бъдат спазени и плана преработен.
Данкинова – Арх. Жечев е приел забележките, преработен е проекта и автогарата е временна, одобрен от ОЕСУТ. Не беше отразена само промяната, която направих днес в решението. Плана отговаря на всички изисквания на ЗУТ и подлежи на всички последващи действия по закон.
Канев – Какво е бъдещето на нашия пазар, какво предвиждате? Кажете с думи прости. Ще го ликвидирате ли? Може да се кандидатства по някоя програма на ЕС и да се реконструира, да се създадат едни прекрасни условия за работа на нашите съграждани. Реката не е наше задължение, но трябва да вземем някакви мерки за привеждането й в по-добър вид. Още повече, че сега имаме общински съветник представител в министерството. Предлагам да го върнем този материал, да влезем в един по-задълбочен разговор и тогава да се внесе.
Бъчваров – Моля, да бъда извинен, че вземам повторно думата. Има си нормативи, сградата не може да бъде на по-малко от три метра от границата на регулация. С просто око се вижда, че това не е спазено. Не знам как го приемат тия експерти от ОА. Още повече, че явно нищо няма да се направи там скоро, защото преди малко приехме удължаване срока на договорите на наематели на обекти на пазара.
Миланов – Ако тази сграда е временен обект няма проблем, нали? Може би ние приемаме целия терен за автогара, но РИОКОЗ не го приема така и има документ, с който те удостоверяват това. Мястото е паркинг в едната част. Това е само съждението на един непрофесионалист.
Зафиров – Какво ще стане с постройките на дигата? Това е най-важния въпрос, трябва да защитаваме интересите на гражданите и трябва да знаем какво става. Хората вчера си защитаваха болниците, ще излязат и тука да защитят интересите.
Симеонова – Първо по думите на г-н Канев искам да кажа, че по програма в момента не можем да получим пари за пазара. Направеното е с позитивна мисъл и вероятно ще се намери начин да се подобри положението на пазара.
Канев – Както винаги ние с г-ца Симеонова сме със сходни мнения. Пазара не може да остане в този вид и трябва да се намерят пари за неговото подобряване, всички хора от града ходят там. На Вас лично Ви обърнах внимание за реката, ако може нещо да се направи.
Симеонова – Ще направя всичко възможно да разбера какви са вижданията на Басейнова дирекция за реката и как може да се подобри положението. Разбрах, че ОЕСУТ е взел решение и сега е време ОбС да вземе решение.
Банков – Това е един важен въпрос за града и е точно работа на ОбС да му обърне сериозно внимание. Никой не е тръгнал да взема страна. У мен възникнаха съмнения, че се прави нещо заради друго нещо. Ако някой купи мястото ще иска да го узакони, ако е временна постройка не може да го узакони. Поставял съм много пъти въпроса защо не се плаща наем от човека, който купи Диана бус, отговор няма. Това е частния проблем. При нас проблема е друг – целесъобразността. Това е мястото, което се свързва с ЦГЧ. Тук ли трябва да е автогарата, в центъра на града? Това е въпроса, който ОбС трябва да реши. Може да се направи и гражданско допитване и т.н. Едно време имаше един идеен проект за пазара, за подземни съоръжения и др., защо не се помисли по това? Предлагам просто да не го одобрим, а ОА да ни предложи едно по-широко обсъждане. Този е единствения свободен терен на пет минути от ЦГЧ. Защо да го забиваме за автогара? Това го приемам, че го правим за нещо, а не гледаме глобално нещата. Това е моето мнение. Не знам защо е това бързане, не бива.
Миланов – Не е бързане. Тази картинка седя тука 35 дни. В протоколите на ПК не виждам нищо от това, което каза г-н Банков. Всичко друго може да е вярно, но за бързането не съм съгласен.
Банков – Аз не съм видял тука задание да приемаме за този план. Не се смятам за много умен, за да кажа какво да направим точно. Ако беше задание можеше да предлагаме нещо, но сега не можем.
Зафиров – Защо ни е тая автогара като на сто метра от нея има друга? Не ни трябва. Да не говорим, че тия автогари са правени по времето, когато управляващи са били хора, които сега най-много говорят и знаят тука. Хората се вълнуват за къщичките.
Банков – Не знам къде видяхте друга автогара, там за където говорите положението е на същия хал – временно. Освен това е предложено за продажба по-нататък по дневния ред. Съжалявам, че другата точка отпадна, щях да кажа и други работи. За къщичките на дигата, много съжалявам, но не може да са друго освен зелени площи.
Кескинов – Моето изказване е към господин Канев и гуспойца Симеонова, т. к. намесиха любимата ми река Тунджа. Няма да питате Басейнова дирекция, ще питате некадърните архитекти, които бетонираха реката, изхвърлиха се боклуци с тонове и сега е папуряк. Тях ще питате!
Бъчваров – Мислех, че юристите са интелигентни хора, но съм бил в грешка. По реката не се работи от архитекти, а от инженери. Тази корекция на нашата река е по идея на един преподавател Цачо Цачев и на времето е приета, така че не говорете глупости.
Канев – Гуспойца да не е някакво друго състояние, различно от госпожица? Не можах да разбера от г-н Кескинов. Аз просто отправих един апел да използва чара си и властта си тая река да заприлича на нещо. Ще се подобри твоя социален микроклимат, г-н Кескинов.
Желев – Доста съм изненадан от дебатите по тая точка. Първо вменяваме, че в гилдията на архитектите има някаква некомпетентност. Второ, връщаме се към едни вечни теми в ОбС – автогара, улично осветление и др., няма да ги изброявам, за да не нагнетявам напрежение. Вече четвърти мандат нямаме автогара, аз съм бил председател 4 години и не съм направил нищо. Има и други хора тук, които са били на ръководен пост и не са направили нищо. Не вярвам ОА да ни лъже, че сме приели да се изработи този ПУП. Ако го приемем и е незаконосъобразен, ще се обжалва и ще падне. Започваме после от начало. Ако влезе в сила, предвиденото ще се изпълни.
Банков – Какво е предвидено – пазар и паркиране, КОО и паркиране, автогара. Ако влезе „не” ще можем да обсъждаме какво да направим. Идеята ми беше да имаме концепция. С „да”-то блокираме още една част на града. ПЧП е най-добрия вариант да влезе тук. Тогава трябва да решим какво да правим.
Желев – „Да”-то означава, че автогарата ще бъде тук. „Не”-то означава, че ще бъдем отново без място за автогара. Колкото до ПЧП-то знаете, че от години настоявам за това.
Хаджигеоргиева – Виновници за тая бъркотия сме ние тука. Заданието на такъв важен квартал трябваше да бъде обсъдено тук, да чуят гражданите ние какво мислим. Решаваме тихомълком, измъкваме се от отговорност. Преди години, по соц - време, автогарата беше предвидена там като временна. Имаше виждане за такава до жп гарата и до стария ДАП, но се менят нещата. Дойде време да решаваме този квартал. Питат ме за втора БИЛА гражданите, за други подобни, защото няма публичност. Колкото до къщичките, те са временни постройки и никой не може да ги узакони, защото няма такъв закон.
Миланов – Поканил съм арх. Жечев да изясни нещата, защото аз не съм архитект и не разбирам. Предлагам да гласуваме арх. Жечев да говори пред нас. Подлагам на гласуване предложението.
Гласували      за – 24                        против – 3                             въздържали се – 3
Приема се.

Миланов – Обявявам 20 минути почивка от 11.00 до 11.20 часа.
След почивката кворум 32 съветника в 11.30 часа.

арх. Жечев – Доклада ми ще бъде в две части, за целесъобразност и законосъобразност. На тая територия са правени няколко градоустройствени разработки, т. е. има действащ план. Според него ул. „Индже войвода” е затворена в участъка до пазара. В сила е УПИ на къщичките, УПИ на ДВСК и на РЗОК, другото е за общоградски център. С новия план се отваря ул. „Индже войвода”, запазва се трасето на ул. „Русе” и ул. „Гарабчи войвода”. Кръстовището след каргонския мост, на което в момента доста ориенталски се разбират хората кой да премине се регулира. Запазва се жилищната сграда на хората там. Паркинга, който в момента вярно, че се ползва, има някакви бараки, сега става УПИ, в което може да се изгради сграда с паркинг и т. н. Участъка на пазара подлежи на развитие, не се ограничава по никакъв начин. Паркирането също остава в тази територия, може да са подземни, може да са всякакви паркинги. Влизанията в УПИ са условни. За РЗОК е урегулирано паркирането, защото УПИ върви по сградата. За проблемния УПИ с къщичките са запазва отреждането, но не се предвижда застрояване, някак си вървим по ръба закона. Трасето на реката си е предвидено отдавна по този начин, да може да поеме т. нар. стогодишна вълна, знаете има два язовира на река Тунджа. По терена за автогара, предвидени са 10 места за автобуси по 700м2, общо 7000м2 . Трябва да има 50м. отстояние от източника на замърсяване и шума. Според РИОКОЗ това са автобусите и местата им, секторите са в другия край. Тук влизат и местата за паркиране, което осигурява и отстоянието. Наредбата не третира временни ли са или постоянни автогарите. Актуалността на този план е 10-15 години, толкова е обикновено действието. Може би е моя грешка, че съм използвал цвета за постоянна постройка. Аз вече минах към законосъобразността, което е разковничето. Сградата така или иначе е с временен статут, ще се смени цвета. Още повече, че мястото е сбъркано за сградата, трябва да е от другата страна, първо да се влезе в нея, да се купи билет и тогава да се излиза на секторите.
Относно бъдещо строителство аз нямам информация, но този участък трябва да се развърже така или иначе. Имам предложение от ПК  - УПИ – тата с къщичките да бъде озеленяване, приемам това, но ще доведе до ново обявяване по законния ред, което е наложително, ако се промени предназначението.
Мандаджиев – Останах с впечатлението, че докато не се направят всички промени, предложени от колегите, ние не можем да го приемем. Ако го приемем така пък, тези работи няма да се направят. Може би юристите трябва да кажат как да стане. Въобще подходихме погрешно към обсъждането на този въпрос. Трябваше първо г-н Кърцъков и арх. Жечев да обяснят и тогава да обсъждаме.
Кърцъков – Имаше обсъждане с представители на КАБ, САБ, арх. Жечев и достигнахме до това решение. Арх. Жечев обясни за становището на РИОКОЗ. Да отговоря на г-н Канев – няма да се сменя предназначението на пазара. Относно автогарата – в градовете Бургас, Варна , Пловдив и други, автогарите са в центъра на града. Създадени са за наше удобство. Мисля, че мястото й е там. Ако продължаваме нищо да не правим в нашия град, всичко ще си стои по старо му. Нека има идеи и се осъществят промени, естествено с Вашето участие и решение. Ул.”Индже войвода”, ако стане с 4 ленти ще се използва околовръстно шосе и ще се отпуши трафика. Нима ще е лошо? Ако вземете различно от предлаганото решение то ще бъде изменено и съответно публикувано.
Бъчваров – Последно казвам, процедурата за довеждането на този план е обявлението му, което може да бъде обжалвано в АС. Картния материал е с печат и подпис, неделим елемент от приемането му. Затова говорихме предварително с арх. Жечев да направи нова картинка. Имам протокола от обсъждането, не са приети и отчетени  в плана по никакъв начин забележките. Какво от това, че е имало обсъждане? Трябваше заседанието да се обсъди в ОбС и тогава да са дебатите, не сега, когато колегата си е направил труда и го е нарисувал. Моите забележки са само по техническата страна. РИОКОЗ може да си тълкува Наредбата, но при влизане в съда , ще се приеме жалбата. Моето предложение е да се оправят нещата и тогава да се приеме от ОбС.
Банков – пр. ГС - Повече го обсъждаме, но това е важен въпрос от нашата работа. Приемам го като един изпит – имаме ли виждане за този район или не. Колкото до това, че хората са свикнали с това място, не е довод – има хора от селата, които искат да се качат на влака, не е ли по-добре да е до ЖП гара, каквото предвиждане имаше. Разстоянието било до източника на шума, ми той шума се движи, или ще ги бутат да паркират от другата страна.
Желев – Има спорове, при които разбирате, че никой няма да си промени позициите. В момента мисля, че сме в подобна ситуация. От миналия мандат продължава този спор. Не виждам проблем в това, че скицата не е същата. Когато се подписва и полага печат нашия представител, Г. Миланов – председател ОбС е длъжен да следи за спазването на нашето решение. От юридическа гледна точка няма проблем, можем да приемем решение.
Банков – Вие г-н Желев за обсъждане ли сте на този проблем или не сте за това. Гражданите да разберат за какво става въпрос. Разбрах, че ще гласувате да го приемем.
Кескинов – Ако гледаме реда на необходимостите на града – има нужда от автогара и тя е тук. Не сме във времето, когато можем да бутнем всичко и да строим автогара. Не знам община Ямбол да разполага с такъв терен от 7-8 дка за автогара. Ако търсим къде е заровено кучето, то е заровено в продажбата на „Диана бус” и никой не е обърнал внимание, че в активите на „Диана бус” е автогарата и тия времянките. При тая приватизация на „Диана бус” става омешването, г-н Банков може да отговори, бил е в ръководството тогава.
Банков - Приватизацията е предният мандат. Спомняте ли си къде беше автогарата  - в центъра на Ямбол – 1993-1995г. стана замяна, за да се направи пазара там. Дали Ямбол има 7-8дка? Има разбира се, но трябва малко повече мислене и работа. За времянките – всеки, който го купува знае това, ОЯ да си придобива доходите. Сега е 7дка автогарата, но се правят в зависимост от секторите, има си нормативи може и да е на 2,3дка. Задавате въпроси не където трябва.
Канев – Констатирах някои неща отзад – до преди половин година г-н Кескинов се държеше като прокурор, сега се държи кат адвокат, но остава обучителното му поведение на юрист. Има тука колеги, на които като им предложи нещо кмета и гласуват без да мислят. Възможно е това място да е най-доброто, но не бива да се натоварва ЦГЧ с автобуси. Може да се направи в „Гр. Игнатиев” или някъде другаде, където има повече граждани.
Кескинов – За сведение на г-н Канев никой не може да ме упрекне в симпатии към собственика на Диана бус. Лично съм го осъдил за възнаграждения на работници, запорирал съм му оборота и т.н. Турски гражданин е, Бора Бали. Всеки ден прибира по 1200 лв. от маршрутките, без да плаща нищо на община Ямбол. В момента цялото имущество е пръснато и нищо не му е в ред.
Миланов – Отклонихме се много от въпроса, който обсъждаме, ако имате друго решение, предложете го, ако не да приемем на вносителя с промените.
Данкинова – Добре е, че имаше такъв дебат, но този голям не урегулиран парцел за в бъдеще ще бъде проблем – например при кандидатстване за ул.”Индже войвода”. Така се получи за пречиствателната станция. Това не е крайно решение, може да се променят нещата в бъдеще, може да се приемат промени в неговите части. Предлагам да бъде прието решението, както беше предложено, без първоначалната промяна която предложих.
Альошев – Има решение на ПК ИТ и ПК ТУ с две забележки, които са условие за подкрепа решението на ОА. Ако не бъдат вкарани в решението не го приемаме, друг вариант според мен е невъзможен.
Желев – Въпрос имам – не разбирам ...
Банков – Като какъв вземате думата. Ще поискам 20 минути почивка, ако говори ...
Миланов – Нямате думата г-н Желев. Правя две допълнения в решението:

 1. 18 Б УПИ І за озеленяване
 2. Сградите в УПИ ІІ запазват статута на временно строителство.

Бъчваров – Наредба № 8 на Министъра на РР указва как се приемат ПУП, изпадаме в смешното положение с тези две нови точки. Моето предложение беше да се отложи за следващото заседание и да се приеме със съответния картов материал. Реално нашите забележки не са отстранени - от ПК, които направихме.
Зафиров – Четете го този Правилник на ОбС, може един път да се изказва съветник, а по няколко пъти се изказаха съветници. Какво ще правим с автогарата питате, по-важно е какво правим с къщичките. Или ще вкараме още една верига, да падне още оборота на магазините. Нулев е оборота на малките магазинчета в Ямбол
Банков – Не разбрах изказването, защото някой се показа по телевизията и си отиде, но предлагам да прекратим изказванията.
Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков
Гласували      за – 27                        против – 3                 въздържали се – 2
Приема се.
Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Бъчваров за отлагане на точката за следващото заседание.
Гласували      за – 18                        против – 8                 въздържали се – 9
Приема се.
Желев - /отр.вот/ - Гласувах против, защото с това отлагане въпроса ще остане за дълго нерешен. Звучи ми несериозно от бивши колеги да говорят за този проблем, защото е имало варианти за решаване, а не е решен. Обсъждането тук виждате до какво води – 18:17. Обсъждането трябва да е в ПК, съвети, ОЕСУТ и т.н. Дай Боже да има решение до края на тази година.
Банков -пр. ГС - Цялата наша група гласува мисля за отлагането. Аз съм за това да се помисли какво ще се прави в този район, нека извън нас го обсъдим, така че и мен не ме устройва това решение.

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

      Отлага за следващото заседание.

 

            Кескинов – Предлагам да излезем 10 минути по-рано в почивка, няма смисъл да започваме точката за толкова кратко време.
Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Кескинов.
Гласували      за – 25                        против – 1                 въздържали се – 2
Приема се.

Миланов – Обявявам обедна почивка от 12.55 до 13.55 часа.
След почивката кворум 29 съветника в 14.05 часа.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2009г.
                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

Данкинова – В рамките на разглеждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета в комисиите докладвах тази промяна и тя е внесена в общински съвет на 22.01.2010г. Но смятам, че е редно да я докладвам на днешното заседание във връзка с факта, че отчета беше подготвен и внесен за разглеждане в общински съвет преди да е приключило неговото заверяване в министерство на финансите, където понякога настъпват корекции в рамките на някои закръгляния. Моля, да се счита за коректна промяната в числата, които касаят отчета за касовото изпълнение, промяната е с 1 лв. сбора в изпълнението, а именно 39 173 672 лв. и това отразяване на тази промяна с 1 лв. на всички места, където тя участва в сформирането на сумите. Разликата произтича от отчета на второстепенен разпоредител ОУ „Петко Рачев Славейков”, който в изпълнението на един проект е имал валутна сметка и обръщане на Евро в Лева, където при закръгляванията, това се е отразило в окончателното равнение на бюджета. Тази промяна е внесена в общински съвет и аз се надявам, че няма нужда да изчитам всеки ред, където това се отразява и че вие ще го имате в предвид при обсъждането и вземането на решение за отчета.
ПК БФМДТ – приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2009г.
Миланов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища, предложения и изказване по точката. Няма желаещи да се изкажат. Уважаеми колеги, запознати сте с предложението за решение, запознати сте и с промяната от 1 лв., която е внесена в последствие. Възползвам се от правото си да направя процедурно предложение. Предлагам да гласуваме проекта за решение анблок.
Кескинов – Искам да ви попитам, на стр. 7 е записано приходите от наем от общинско имущество, земя и от общински жилища, дивиденти и концесии са в размер на 807 139 лв. След това в приложение I, т.2 в неданъчни приходи е записано: „Приходи от наеми на общинско имущество - 744 270 лв.”, „Приходи от наеми на земя – 13 086 лв.’, „Приходи от дивиденти – 49 783 лв.”. Прави ми впечатление, че липсва отчет от концесии, до колкото знам в Община Ямбол има само една концесия. Друг път беше давана отделно, този път не е дадена. И  интересува ме, става въпрос за така наречения басейн стопанисван от „БОРА ЕФ АЙ” ЕООД, за която г-н Ганев каза, че там имало някакви дела. Интересува ме, има ли някакви приходи от тази концесия и съответно видях, че в бюджета има заложени там някакви остатъци и събрани вземания, това от тази фирма ли са или от други фирми? И ако има такива не събрани вземания от тази фирма, според моите данни те не са плащали специално за концесията за 2 год. наем, който възлиза на една не малка сума около по 30 хил. лв., ако това е вярно какво прави Общината по тази концесия? Ще я прекратява ли, няма ли да я прекратява, тъй като има залегнала такава точка заедно с неустойките, които са 1/6 от годишния наем и са годишно над 3 хил. лв. само неустойките от неизпълнение на наемните задължения, така че сумата набъбва доста.
Стефанов – Имам само един въпрос към г-жа Данкинова. В отчета се вижда, че уточнения годишен план за постъпления от продажби на нефинансови активи е заложена сумата от 2 202 000 лв., а изпълнението е 946 000 лв. На какво е дължи този нисък % на изпълнение? И като имаме в предвид, че миналата година финансовата криза не беше така жестока като сега. Просто да си направим едни изводи какво ще бъде изпълнението за тазгодишния бюджет.
Канев – Аз ще бъда още по-кратък от г-н Стефанов. Имам два въпроса. Не можах да срещна приходи от подземния гараж. Знаем, че имаме 20% участие. Все пак да видим там какви са приходите, има ли някакви отчети и т.н.? И втория ми въпрос е в отчетата са посочени 370 хил. лв за озеленяване. Бих искал да помоля г-жа Данкинова, да каже кои обекти са озеленени в град Ямбол, да ги посочи по обекти. Понеже виждам, че в новия бюджет е залегнала една сума, която е от 400 хил. лв. Трябва да си направим извода, в състояние на криза сме как можем малко по-пестеливо да изразходваме средствата. И на мен наистина ми е любопитно да разбера кои обекти са озеленени?
Симеонова – Във връзка с отчета за 2009г. и така отчасти в отговор може би на питането на г-н Стефанов. Предполагам г-жа Данкинова, също ще има възможност да си развие отговора. Може би трябва да се замислим дали бяхме най-актуалния общински съвет през 2009г. и дали нашите действия не доведоха в голяма част до това неизпълнение на тази част заложена в бюджета. А доколкото аз си спомням изключително дълго време нямаше сесии на ОбС – Ямбол, огромно количество оценки на недвижими имоти стояха, не можаха да минат през определеното време и заради това ние доста дълго време не можахме да  пристъпим към процедурата на обявяването на тези имоти да бъдат по този начин. Да, но задавайки го тук мисля че е разумно всички да си помислим за това какво направихме  и как ние спомогнахме за изпълнението на този бюджет за 2009г., защото ние сме разпоредителя на общинския бюджет. Ние го приемаме, а ОА го изпълнява и то с наша помощ или въпреки нашата помощ. Така че г-н Стефанов, мисля че е разумно наистина да погледнем дали ние бяхме адекватния ОбС и колко дълго време бавехме оценките и възможността тези имоти да бъдат реализирани. Бавехме и Вие в това число. Иначе като цяло колеги, в момента въпросите в тази насока наистина показват, че общината успя да направи всичко необходимо и цифрите, които виждаме за година такава кризисна като 2009г. са повече от добри.
Стефанов /реплика/ - Уважаеми колеги, аз не знам това изказване ли беше на г-ца Симеонова. Аз искам само да припомня, че тя наистина е права като казваше бавехме. Вярно е, че точно групата на ГЕРБ отсъстваше от доста заседания под различен претекст, след това имаше искания за насрочване на заседания с една единствена точка, което беше пълен нон сенс. Но правилно - бавехте.
Симеонова /дуплика/ - Г-н Стефанов, нонсенса, който Вие така споделяте пред всички нас днес - със заседанието с една точка се развързва възела, който Вие успяхте да завържете и този град се върна към нормалния си ритъм и живот. Така че не знам дали за Вас е било нон сенс, но за мнозинството в тази зала беше едно от най-добрите решения през мандата.
Миланов - Аз, мисля че в тези размени на дуплики и реплики се получи и отговора до някъде на защо изпълнението е такова. Давам думата на г-жа Данкинова да отговори на поставените въпроси.
Данкинова – По отношение на въпроса с концесиите по бюджетната класификация концесиите се намират в параграф 40, така че сумата за тях е посочена на следващата страница в приложение 1 и е видно, значи сборно от концесиите прихода е  9 419лв.,  отговарям на първия въпрос, защо ги няма отпред при наемите, просто такава е бюджетната класификация. По отношение на тази концесия, няма приходи срещу собственик на концесията както и вие знаете ние сме внасяли информация, това се вижда от справките приложени към отчета, разбира се за съжаление има все още несъбрани вземания от наеми, в това число и от тази концесия и срещу всички нередовни платци администрацията е стартирала процедури, които са разписани в закона за събирания на тези вземания. Важно е да се каже че през изминалата година бяха събрани стари вземания в размер близо на 700 хил. лв., което  се дължи точно на тези активни действия. За съжаление и на нас ни се иска винаги те да са бързи и успешни, но вие добре знаете, че не винаги това е възможно да се случи. По отношение на бъдещето на концесията ние имаме виждане и то ще бъде внесено за разглеждане на ОбС – Ямбол, защото не можем да предприемем  стъпки за това тя да бъде развалена и каквото и друго да се случи без вашата санкция, така че това предстои да ви бъде предложено на вниманието. По отношение на приходите от продажбите, програмата миналата година включваше активи, от които очаквахме да получим около 2 млн. лв. За съжаление изпълнението е доста по-малко и в такъв  размер са реализирани инвестиционни разходи през 2009г. Причините за това са на няколко места, а в известна степен това се дължи на забавяне на стартиране на процедурите по оценките и конкретните решения, които трябваше да се вземат в  ОбС – Ямбол. Това, че имаше един период, в който той не работеше активно наложи някои от обектите да бъдат търгувани няколко пъти. Вие всички знаете за това в резултат на ситуацията, която съществува, но във всички случаи от обектите, които бяха предложени и реализирани като продажби приходите са били в рамките на очакванията,  с малки намаления от първоначалните оценки, направени от лицензирани оценители. Ние смятаме, че през тази година има много по-голям шанс програмата да бъде изпълнявана по-ритмично, но това е тема за която предлагам да говорим в следващата точка свързана с бюджета. По отношение на приходите от Обществен паркинг АД – Ямбол през 2009г. няма постъпления от това дружество, тъй като приходите през 2009г. се дължат на резултатите от 2008г. Знаете, че дружеството стартира тогава, няма да мога много в детайли да обясня, ако се налага ще взема информация и малко по-късно ще ви кажа в детайли. Но паркинга не беше с такса през цялата 2008г. Какви са резултатите през 2009г. ще разберете на заседание вероятно април месец, тъй като до март са сроковете на подаване на отчетите на търговските дружества, в които общината има участие и тогава ние ще видим резултата от 2009г., която беше първата активна година на това търговско дружество и се надяваме че ще има положителен резултат. По отношение на озеленяването ще кажа, че доста едностранно се тълкува позицията, която в бюджетната квалификация е заложена като озеленяване, може би го разбирате като посадъчен материал който да бъде озеленен. В тази дейност са включени всички дейности свързани с поддържане на зелените площи, косенето, което знаете през миналата и предходната година обхваща все по-големи територии от града ни, това и вие сте коментирали като позитивно. Такова е мнението и на нашите съграждани, които са отправяли многократно благодарности и искания за включване на нови и нови площи, които да бъдат поддържани в добро състояние. В тези разходи са включени и всички разходи свързани с поддържане на зелените системи, а именно прочистване на дърветата, които са опасни, подкастрянето им и други операции свързани с поддържането на дърветата. Ще трябва да кажа, че всъщност това са дейности, които се извършват активно в последните две години. И друг път е казвано тук, вие знаете има все повече и повече искания за дървета, които са в лошо състояние, на които трябва да бъдат извършени подобни мерки, където не успяваме да го направим ние препоръчваме на фирмите организациите и гражданите да го направят със собствени средства, само им даваме необходимите разрешения за това. Но една голяма част от тази зелена маса и богатство на нашия град се подържа със средства от този параграф, а уверявам ви тази дейност не струва евтино, защото е свързана особено за големите дървета със сериозни разходи. Така че конкретни по озеленяването, мисля че е излишно да казвам, то се свежда до озеленяване на нови територии - всички зони свързани с пътя, който започва от входа на града от към Сливен, по целия обходен път и разбира се други райони, точна справка мога да дам ако това е необходимо, но сега не съм в състояние съвсем детайлно да кажа кои точно зони са озеленени.
Зафиров – Виждам, че въпроса за паркингите предизвика широк дебат на тази сесия. Аз, искам да попитам г-жа Данкинова, в качеството и на временно изпълняващ длъжността кмет. Случайно се натъкнахме, граждани ни подсказаха информация, че има един паркинг. Г-н Петков, ще ви раздаде по една снимчица на един паркинг, а аз Ви питам има ли постъпления от този паркинг в жилищен к-с „Хале”. А в приходи от дивиденти виждам едни 49 783 лв. изпълнение. Не виждам да има тука такъв паркинг, приходи по зони, не виждам да има такъв паркинг, тука виждам ДСК, Тунджа, НОИ, Бенковски, да виждам един във Хале с приход 2008г. от 9 243лв. мен ме интересува примерно тези 20 хил. лв.  приходи от този паркинг в кой джоб влизат и влизат ли в джоба на общината и кой събира таксите от този паркинг, щом защитаваме обществени интереси. В предвид големия дебат аз искам да ви кажа, че мога да благодаря само на г-н Бъчваров, защото той ми подсказа специално за бариерата зад МОЛ-а. Ние не сме я снимали, но г-н Ганев минава често, сигурно я знае къде е. Публична общинска собственост е и  никой няма право да ограничава достъпа, това беше от изказването на г-н Бъчваров, аз съм си го записал. Много хубаво, никой няма право да ограничава достъпа до един обществен паркинг, до един блок в „Хале” се прави частен. ОА да се заеме с тази работа, нека по акуратно работи, вече минаха 2 години управление.
Данкинова – Така е, ОА и всички ние работим за  това да се съберат максимално приходи. Приходите от паркинги са посочени детайлно на стр. 9, а аз лично не видях тази снимка, в момента не мога да коментирам за кой точно паркинг става въпрос, но Ви моля да дадете възможност да проверя.
Миланов - Може би г-н Зафиров трябва да направи това като питане общо, а не в частта за отчета за миналата година, което не означава, че няма да получи отговор.
Ганев – Интересуваме субсидията за спортните клубове. Тук са дадени на стр.6 или по-точно искам едно обяснение дами се каже, в субсидия спортни клубове сумата 425 хил. лв. какво предвижда....
Миланов – Това е по точката за бюджета. Уважаеми колеги, проведоха се изказвания, зададоха се въпросите. Заповядайте г-н Ганев, може би формулировката на изказа подведе всички останали.
Ганев – Да, да, извинете!. Интересува ме за миналата година 435 323 лв. субсидия за спортни клубове, като разбивки кое на къде е отишло и за какво?
Чолаков – По принцип съгласно правилника на Община Ямбол средствата се разпределят от експертна комисия и от там нататък  всички средства по клубове са съгласно решенията на експертната комисия.
Данкинова – Средствата, които са отчетени за спортните клубове са изцяло изразходвани първо, спрямо вашето решение при приемането на бюджет 2009г., където има някои специално определени суми като за баскетболния клуб и други целеви, които бяха приети. Сумата, която беше общо приета за разпределяне, чрез Правилника за условия и реда за субсидиране на спортните организации и експлоатацията на спортните обекти и съоръжения в Община Ямбол приет от ОбС –Ямбол, където е уредено, че тяхното разпределение става след съставяне на комисия, която разглеждайки предложенията на клубовете и изработвайки правила за разпределянето през годината извършва това разпределение. Всички средства, които не са били целево разпределени от вас със ваше решение при приемането на бюджета са разпределяни по този ред спазвайки всички правила, т.е. след всяка субсидия се изискваха отчети и има дори клубове, които не си получиха на 100% определени суми поради факта, че не представиха исканите отчети в надлежния ред. Нямаме до комисията никакви оплаквания или други коментари от страна на клубовете, така че всичко, което е прието като решение на комисията първоначално разпределение, след което с клубовете се сключват договори е изпълнявано по този надлежен ред.
Лилов – Всеки един от нас директорите тук е бюджетар в днешно време. И всеки знае, че един бюджет е с приходна и разходна част. В приходната част са заложени идеални варианти какво може да се случи, от къде може да дойде. В разходната част какво се е случило и защо се е случило. И предлагам повече да не се вълнуваме, защото това, което е станало е станало, защо е станало Има си хора, които носят отговорност за това, което е станало. За мен е важно, че ПК БФМДТ без забележки, поне така беше съобщено в началото, е приела отчета. Значи приема се, че разходите са целесъобразни, нямаме преразход, за който ние да търсим отговорност и да искаме обяснение. Гледам тук преходен остатък от 2009г. от делегирани от държавата дейности 1 776 426 лв. и собствени приходи 1 156 514 лв. или общо излиза 2 млн. лв. и нещо. А пък това, което говориха тук уважаемите колеги за концесии, за неправомерни събирания, ами то за това е тази администрация, за това си има процедури да се търсят начини тези средства да бъдат възстановени. Защото това са средства, които може да бъде облагодетелстван бюджета на общината и за това предлагам да прекратим разискванията и да минаваме към гласуване на отчета по бюджета. Може ли да се приеме като процедурно предложение?
Миланов – Нямам никаква алтернатива. По принцип изказванията отиваха към края си, така че формално има направено процедурно предложение, което съм длъжен да подложа на гласуване.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Лилов за прекратяване на дебатите по т.14 от дневния ред.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1
Приема се.
Подлагам на гласуване процедурното предложение за гласуване анблок.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 4
Приема се.
Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 26                        против – 2                             въздържали се – 3
Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.
Приема се.

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

            На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети, чл.9, ал.2  от Закона за общинския дълг
1.  Приема уточнения годишен план на бюджета на община Ямбол за 2009 г. по приходната и разходната част, както следва:
1.1.  по прихода, съгласно Приложение № 1             – 39 173 672 лв., от които за:
1.1.1 делегираните от държавата дейности               -  24 334 160 лв.;
1.1.2. местни дейности                                                 - 14 839 512 лв.

1.2.   по разхода, съгласно Приложения № 2, 3 и 4  -  39 173 672 лв., в т.ч. за:
1.2.1. делегирани от държавата дейности                 -  24 334 160 лв.;
1.2.2. дофинансиране на държавните дейности        -       867 249 лв.;
1.2.3. местни дейности                                                -  13 972 263 лв.

2. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета община Ямбол за 2009 г. както следва:
2.1.    по прихода, съгласно Приложение № 1           – 36 052 392 лв., от които за:
2.1.1. делегираните от държавата дейности               - 22 256 089 лв.;
1.1.2. местни дейности                                                 - 13 796 303 лв.

1.2.   по разхода, съгласно Приложения № 2, 3 и 4  -  33 119 452 лв., в т.ч. за:
1.2.1. делегирани от държавата дейности                 -  20 325 835 лв.;
1.2.2. дофинансиране на държавните дейности        -      519 115 лв.;
1.2.3. местни дейности                                                -  12 274 502 лв.

3. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2009 г. второстепенни разпоредители в община Ямбол, включително на общинските предприятия, съгласно Приложения № 5, 8 и 9.
4. Приема уточнения годишен план и отчет по източници на финансиране на капиталовите разходи 2009 г. в общ размер, съгласно Приложение № 7, както следва:
4.1. Уточнен годишен план                                         - 4 150 049 лв.;
4.2. Очет за 2009 г.                                                       - 3 058 818 лв.
4.2.1 за основен ремонт                                               - 1 221 416 лв.;
4.2.2 за придобиване на ДМА                                     - 1 624 247 лв.;
4.2.3. за придобиване на НДА                                     -    109 782 лв.;
4.2.4. за придобиване на земя                                    -    103 373 лв.

5. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2009 година, съгласно Приложение № 10 и 11.
6. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2009 г., съгласно Приложение № 12.
7. Одобрява получените и разходвани командировъчни пари от Кмета на община Ямбол в размер на 5217 лв. в страната и 2065 лв. в чужбина.

8.  Одобрява получените и разходвани командировъчни пари от Председателя на Общински съвет Ямбол в размер на 719,63 лв. в страната и 450,55 лв. в чужбина.
9. Приема извършените представителни разходи в размер на 34 495 лв., от които:
9.1  в дейност „Общинска администрация”              - 30 676 лв.;
9.2. в дейност „Общински съвет”                                -  3 819 лв.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010г.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

      Данкинова - Представи предложението по приложения материал.
ПК УОИКОПДОУ -             Приема Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010г. Единственият в комисията против е г-н Наско Стефанов.
Миланов – Има ли желаещи да се изкажат?
Петков – Аз подробно съм се запознал с това, което предстои по Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010г., но искам да наблегна с един  въпрос, който също е във връзка с Програмата. Как след като се отдават обекти под наем или на концесия после се развиват нещата. Тук преди малко се спомена за договора за концесия с ЕТ „БОРА Борислав Пехливанов”, имаше възражения там за съхранението за тези имоти. Искам  да ви покажа Договора за концесия на  ЕТ „БОРА Борислав Пехливанов”. Даден е имот ПОС 12 хил. кв. м. с изискванията, всичко което трябва да изпълнява концесионера. Обаче се получава така, че при една направена справка, която аз лично си направих труда да направя на тази общинска собственост се оказа, че същата тази фирма ЕТ „БОРА ЕФ АЙ” за 2008г. и 2009г. дължи 28 400лв. Плюс това имат и наето помещение тук на ул. „Търговска”, дължи суми от 2004г. до 2010г. 19 784лв. И като се отиде на имота ПОС има надпис „for sale” и телефон, значи е обявен за продажба, аз никъде не го виждам в списъка тук, освен, ако има някакъв друг списък. След това се ползва незаконен паркинг, вие имате снимката. Събират се средства, а в общината няма никакви постъпления. Една справка направих, тук паркинг въобще няма, въобще не е регистриран в общината. А приходите от паркингите по зони ще ви кажа ориентировъчно какви са. Тук на Община „Тунджа” са 28 914 лв., това го говоря за една година, това са приходи 2008г. от платените зони за паркиране. Значи концесията е 25г. от 2001г. Къде са тези средства, събирани ли са и къде са? Това питам аз. След това има констативен протокол от администрацията, които трябвало да изпълнят по ето този проект, като концесионери. Обаче втория етап не е изпълнен. Не са изградени 2 тенискорта, тренировъчна стена за тенис, баскетболно игрище, трибуни за зрители, сауна и т.н., единствено детска площадка има. Значи неизрядните платци ги държим, а хората, които си плащат и са редовни ги санкционираме и им прекратяваме договорите. Какво правим? Значи трябва да се вземат мерки срещу такива хора с тези концесии да се внесе на сесия да се прекратят. Не може да  дължат суми от 2004г., да дължат суми по 30 хил. лв. Вместо тия суми да отидат за футбол, за бокс, а те парите ги няма. Аз се убедих че ОА се е заела, г-н Лозанов се е заел да оправи тези неща, но и той е претрупан от работа. Искрено се надявам, че тези неща ще се решат и ще се вземе правилно решение в даването на тези общински обекти под наем и да се държи строг контрол именно на тези неща.
Миланов – Има ли желаещи да се изкажат по точката?
Стефанов – Всички виждате тук един дълъг списък от общински имоти, които се предлагат за продажба. Нашия кмет Георги Славов имаше една любима тема и тя беше, че община Ямбол е бедна община и няма имоти, които би могла да продаде и по този начин да финансира определени мероприятия. Искам да попитам г-жа Данкинова вижда ли какво се предлага, но във тази връзка някой направил ли си е труда да сметне какъв % от общата общинска собственост е този списък и какво остава, след като продадем тези общински имоти? Какво остава на общината? По нататък и в бюджета ще видим, че тези средства евентуално, които бихме придобили след продажбата се пренасочват главно по един рамков договор за пътната инфраструктура, т.е. за изкърпване на дупките по улиците. Добре, продаваме тази собственост, изкърпваме дупките, но те след 2 години отново ще имат нужда от същото. Какво ще правим тогава, кое ще продадем? Въпросите ми са такива. По конкретно бих казал, че правя предложение всъщност да отпадне от този списък позиция 24 „Общински терени в регулация и земя общинска собственост” в раздел Б. Тук виждаме едни 83 715 кв.м. опитно поле до ТМСС и ТОХ, цялото доколкото разбирам. Сега искам да ви кажа, одеве стана дума г-н Кескинов, каза, че нямало парцели и терени в града, тук виждам 84 дка. в регулация. Никой обаче не казва, каква е цената, която ще търси общината. Като земеделска земя ли ще я продаваме? Отделно това са 84 дка, наистина едни от малкото парцели, които община Ямбол притежава в регулация. И аз бих попитал имаме ли градоустройствен план? Администрацията мислила ли е като я продаде за какво ще бъде ползвана тази земя? Или я продаваме и кой каквото иска това да прави на нея? Ми там  примерно г-ца Симеонова, би предложила да направим един завод за твърди битови отпадъци, в центъра на града, в регулация. Аз смятам, че трябва да се мисли, като се предлагат тези работи. И в тази връзка директно предлагам този парцел да отпадне, позиция 24. Освен това предлагам да отпадне и позиция 27, бившия имот на Комуналуниверс, който е 34 дка, това е оранжерията. Значи след като направихме всичко възможно да я ликвидираме сега я продаваме буквално като земеделска земя. Също съм любопитен какви са очакванията на общината, какви средства ще се получи от продажбата на този имот? Но каквито и да са, аз смятам, че този парцел също трябва да отпадне. Сега от сградите предполагам, че и други колеги ще вземат отношение, наистина има атрактивни сгради в централната градска част, които биха могли да бъдат продадени. Друг е въпроса дали сега е момента да се продават тези сгради. Знаем, че имотите в момента нямат цена, цените са просто смешни. И ако колегите не вземат отношение, аз ще поискам думата отново.
Симеонова /реплика/ - Г-н Стефанов, много добре сте се ориентирали, показва бизнес нюх. За съжаление, ако още малко прочетете по темата ще видите, че парцел 84 дка., наистина е много добър за завод за твърди битови отпадъци в града и в цяла Европа ги правят в центъра на града. Берлин, мисля че е малко над 4 500 000 жители, 180 хил. тона отпадък са на средата на жилищен комплекс, а на другия тротоар има хлебарница. Така че няма да е проблема, че това поле е в регулация и върху него ще се извършва дейност и ако се намери разумното партньорство, което г-н Желев подхвърля от толкова време, че публично частното партньорство може да е толкова полезно за този терен само за да може да направим Ямбол един съвременен страшен град. В смисъл страшен, като развитие и като инфраструктура за в бъдеще. А от друга страна г-н Стефанов, ако сте толкова притеснен, че след като всичко ще бъде разпродадено и ще бъде асфалтирано и след 2 години отново ще трябва да се поправят дупките, а няма да кима финансов ресурс, дайте ни алтернатива да спрем с това продаване и да поправим тази инфраструктура в града, която е отчайващо зле, в лошо състояние. Само за да ви дам сравнение градовете, които са около нас, ако сте погледнали техните общински бюджети виждам едни суми около 30 и 55 млн. лв., които са заложени от продажба на общинско имущество. Смятате ли, че другите общински съвети, колегите, не виждат, че разпродават собсвеност и не разсъждават по нашия начин или разсъждават за доброто на града и за неговото развитие с наличната възможност като финансов ресурс.
Стефанов /дуплика/ - Благодаря на г-ца Симеонова. Да смятам ли, че този парцел е отреден точно за тази цел и да направим града страшен? Понеже цитирахте съседни градове, аз ще Ви кажа, нали. Вашия любим пример със гр. Сливен, там да, също продават, но в по-голяма стойност, но забележете там имат 100 новопостроени жилища. И понеже ме питахте за алтернатива, аз ще Ви кажа, алтернативата е в правилното и доброто управление на общинското имущество, ако правилно се управлява, то ще носи постъпления. А ако не се управлява, то се продава и след това се чудим какво да правим.
Миланов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища, предложения и изказване по точката.
Дянков – Моето предложение е да отпаднат от този списък, гледаме подточка Б, № 11, 12, това е етаж 2 от масивна сграда на ул. „Каранова” и приземен етаж от масивна сграда на ул. „Каранова”. Идеята ми е, че цената, която е обявена като прогнозна за продажба на този имот, според мен като човек, който се занимава с тази работа, е твърде занижена. Или другия вариант, ако приемем, че това нещо не отпада ви предлагам да завишим приходната част на бюджета, защото според мен този имот струва доста повече от цената, която е сложена като прогнозна. А ако трябва да кажа защо идеята ми това нещо да отпадне от списъка, аз си мисля, че е крайно време общинския съвет да приеме едно решение в своя полза. В смисъл такъв, на мен ми се ще там да се опитаме да направим заседателна зала на общински съвет и на втория етаж да направим администрацията на общински съвет, защото всички ние сме свидетели на това, че в момента по три, четири комисии заседаваме на една маса, а момичетата, които работят при нас и които са така добри да ни помагат и да ни обслужват работят в една стая, която е 5 на 3, която в крайна сметка е значително по-малка от стаята на всяка една чистачка, която има в тази администрация. Така че моето предложение е съвсем конкретно и е на тази тема и моля ви просто помислете по това.
Банков – Понеже тук се повдигна въпрос от къде са средства и как се използва тази общинска собственост, вярно ние имаме стратегия, там ни правят някакви отчети, но никога не сме видели цялата ОС до сега, например аз се изненадах, че много обекти имаме тук. Просто виждаме какво остава, какво има, има явно и още, които не са записани. Никога, когато се прави отчета за управление на общинската собсвеност не ни е дадено така по обекти. На мен ми е интересно това дали ще може да ми отговорите тези обекти, които са дадени в „Б”, имотите, които общината има намерение да продаде, как се стопанисват в момента и има ли някакви приходи от тях. Явно за терените е ясно, те са празни. До сега не сме намерили някакъв начин да ги, както казва г-н Стефанов, да ги управляваме, за да могат да имат доходи. Но поне тези сгради, които са тук, това са обекти вече, нали, би следвало по някакъв начин да се отдават под наем, пък аз така като гледам май доста има и миналата година и тази година са си празни. И е много интересно, че ние не сме пробвали, чрез наеми или по друг начин да имаме някакви приходи от колкото да ги продадем. Това ми е единия въпрос, а другия ми въпрос е: т.14 на ул. „Търговска” № 55, това пазара ли е? Сградата на пазара ли е, защото така написано не можем да разберем за къде става въпрос. И ако е това аз, мисля че ние там си разделихме и реституирахме една част. Освен това трябваше да останат едни помещения за някакъв контрол, който да обслужва пазара. И ние, ако тръгваме това да продаваме, виждам го, че това е на втория етаж би могло да служи точно като някоя фито- лаборатория или не знам точно какви са те. Защо трябва да го продаваме? И другото, което мен специално ме смущава и аз тук ви предлагам да отпадне, директно тръгнахме май да предлагаме и аз въобще няма да питам, но ме смущаваме това, ако някой е говорил и не съм чул се извинявам, пл. „Освобождение” № 10, фризьорския салон, бръснарския салон. Искам да ви кажа нещо и всички да знаете - по ул. „Търговска” вече 10 години останаха три, четири обекта, ако не ги знаете другите, които са свободни и не са продадени това е църковния магазин, който не знам дали имаме приходи от него и между другото ви казвам, тъй като е без договор и без наем сигурно го държат, имам съмнение, вие проверете. И другия обект, който е бръснарски и фризьорски салон, който е Търговска 56. Това са трите обекта, които останаха по ул. „Търговска” и те са оставени на времето, значи малко социални функции, така да го нарека, извършват хората сигурно, които там от 20 години работят вътре, това е било винаги до сега, когато сме ги гледали специално за тези обекти. И второто е, че те останаха като една резерва, тъй като след приватизацията, след продажбите, които се извършиха по тази улица се появиха някои реституции и именно тези три обекта от по-предното ръководство оставени с намерение, ако има някой претенции да се компенсират. Знаете, че една такава се появи на „Водопада” и за половината от църковния магазин, беше компенсиран човека, тогава. Така че това е един буфер, който не знам дали трябва да се освобождаваме от тях, но тъй като тука е заложен само № 10, аз ви предлагам и вие прецените дали да го оттеглите или да го гласуваме колеги да отпадне. Сега, тъй като тука се предлагат някои неща да отпаднат и веднага ще допрем до следващата точка, мисля че можем да направим накрая сметката какво остава и тогава в бюджета да коригираме, да не казваме, че сега сваляме тука пак от там нещата. Какво да ви кажа, за терените просто не ми се говори „Кринчовица”, „Манаф чаир”, раздадохте едни цени като гледам по 2/3 хил. лв. И аз имам едно място, аз за 1000 лв. ще го дам, стига да има кой да го вземе. Аз разбирам, че винаги е правено така, ама то е може би когато говорим следващия път, ще се залагат малко повече да може да се реализира нещо, но мисля че тука мярката е мината. Така че параграф 18 да отпадне, а пък другото питам.
Желев – Само колеги, имам един въпрос. Какво е мнението на администрацията по тази общинска собственост? Става дума за сградата на новата болница и терените около нея, те са разделени. Какво е виждането на администрацията, аз поне  не можах да го срещна никъде. Преди няколко години доста се говореше за нея. Сега няма да коментирам списъка. Въпроса ми е какво ви е виждането за тия терени около нея и за самата сграда?
Хаджигеоргиева – Тук се дебатира, обаче аз не можах да разбера и от списъка не се ориентирах, защото няма УПИ-та. Опитното поле в чертите на града ли е? И какво продаваме, парцел ли е, един ли е, как е? Има ли регулационен план там? Мисълта ми е като какво ще го продаваме като опитно поле ли, какво?... В такива случаи се прави, каквото гледахме днес. Какво се предвижда, каква е политиката на общината. Това са 83 дка. или 87 дка. и там, чрез това, което е заложено в градоустройствения план се продава и се търсят такива инвеститори. Това е просто или ни мислите за много загубени, ама ние наистина сме такива, защото вдигаме ръце само. И отчета, какво ще го гледаме този отчет, какво ще го гледаме този бюджет и говорим, че нямало пари, 5 900 000 лв. има чистота, озеленяване и благоустрояване на този град. Знаете ли, че за тия милиони този град трябва да свети? И ще приказваме. Не искам да говоря, защото ще кажете, че е тенденциозно, но никой не иска да чуе и вие тук се правите, че не го разбирате и в същото време сте виновни за тази работа. От икономии и правилно изразходване на средствата се върши работа. 80 хил. лв. дадохме да вземе терен за кучета, продаваме наши терени сега. Каква е тази логика?...Ама ние нямаме политика и сега тук се питаме и се правим на много интересни. Кой бил така и какво е това. Това е програма за правилното управление. Питам колко жилища са продадени миналата година? Изкарани има хора посред зима и не са нанесени нови. Колко нови наематели има в жилищата? Нали щяхме да продаваме жилища, че да строим там и голяма работа да правим, вдигнахме им цените. Може ли един парцел за 87 дка. в чертите на града, където може да се разработи един нов комплекс за хора, които имат възможност да построят еднофамилни жилища с парцели и да се продадат, да станат златни, ние ги даваме така, като земеделска земя? Без да имаме визия какво ще искаме от този инвеститор там. По същия начин са всички наши входове. Аз нямам нищо против да се продаде старата оранжерия. Този вход от гр. Бургас, който е главен и след това от магистралата такъв вид ли ще има? Там ще вземе един ще направи една бензиностанция. С нашата политика ще диктуваме какъв ще бъде входа, защото в гр. Сливен продават, погледнете влизането от гр. Бургас към гр. София, представителства все на големи компании. От коя страна нашия вход е така? Аз също се учудих, че има толкова работи, защото аз не знаех, че ние имаме толкова много терени и това са все входни магистрали. Точно искам да ме разберете, не съм против това, но ние тук трябва да диктуваме концепцията и как ще бъде изграждането, това става с проект. И като му възложиш определен терен за жилищно строителство, търговски ли там, за бензиностанции, инвеститора, който има средства за тази дейност, той ще участва. Ние сега го даваме на хора, които след това ще направят разработка и ще си го продават и ще печелят. За това трябва тук да ни изселят тия граждани. Учудих се и мислех, че наистина е земеделска земя, затова питах, не можах да разбера. И къщата на д-р Вирт виждам, че е тук, не знам оправен ли е статута, защото тя е отчуждавана за ловния дом и тя е на тротоара. Ако е с постоянен статут да се продава, но ако не е как ще я продаваме? Отчуждена е къщата и е общинска собственост, заради строежа на ловния дом и тя е с временен статут, защото тя е на тротоара, тя не е в регулацията. Как ще я продаваме? Ще я продадем като такъв обект, ако е оправен статута, разбира се. Малко ме съмнява някой архитект да е сложил половината къща на тротоара.
Симеонова /реплика/ - Напълно съм съгласна, че има политика при продаването, в другите общини да населват с инфраструктурни обекти изходно - входните си артерии. Поглеждайки предложената таблица, аз виждам същата логика тук при нас и от тук идва недоумението ми защо Вие го казвате, че другите го правят, а ние не и когато ние тук го предлагаме. Или аз Ви разбирам криво. Местността „Манаф чаир” е входно изходна артерия по пътя за с. Кукорево, бившия имот на „Комуналуниверс” също е на изхода на града, виждам к-с „Диана” № 16 след Технополис, входно изходна артерия, срещу „Папас олио”, входно изходна артерия, това е пътя към с. Кабиле, който свързва другите села от Община „Тунджа”. Имотите наистина са подбрани на входно-изходни артерии. Ние следваме същата логика, не сме открили топлата вода, така че при другите градове това е логично, а когато ние го предлагаме става алогично. И втора част от репликата. Защо продаваме в момента имоти, а купуваме имот за кучкарник? Защото имота за кучкарника го взехме с прилежащите съоръжения той бъде пуснат в експлоатация като кучкарник веднага след закупуването му. Там е било кучкарник отглеждали са кучета, има всички необходими пособия. Така че логиката беше да си спестим времето и всички законови нататък наказания и много средства заради това, че ние не обгрижваме кучетата по начина, по който оказва закона.
Хаджигеоргиева /дуплика/ - Сега, че кучкарника, да не говоря за него кучкарник, мълчах и не говорех. Знаете ли колко струва терена? Колко го платихме? А колко струва? Не ме разбрахте за какво говоря. Аз говоря за разработка, петно за еди какво си. Ние продаваме парцел, земя без да знаем за какво. И ви говоря, че тука няма градоустройствено решение на тия декари и вие ме убеждавате защо. В гр. Сливен има градоустройствен проект на всички входно изходни магистрали с петна, в които е казано за комплексно строителство, за търговска цел, за промишленост, това исках да кажа аз. Ние нямаме разработки за тия декари, за това ви казвам, продаваме 87 дка. и аз даже мислех, че е обработваема земя. Да се разработи проекта, да нанесем нашето виждане и тогава да го продаваме, за да можем да регулираме процесите. Нямам нищо против тази работа, кой е казал.
Симеонова /председател на група/ - Г-жо Хаджигеоргиева, всички терени, които са до „Технополис” са ПУП и много добре се знае за какво е, освен това ние винаги имаме възможността с допълнителна санкция на ОбС да преотредим и да пуснем наново определяне на ПУП – ве за съответните обекти. Те ще бъдат определени за какво се продават, когато има интерес от тях. Г-жо Хаджигеоргиева, не ме репликирайте от място, знаем какво сте правили вие, в момента обсъждаме какво ще правим ние.
Миланов – Уважаеми колеги, ще направя изказване, като взема повод от изказването на г-жа Хаджигеоргиева. За да дойдат в гр. Ямбол инвеститори ние в момента показваме това което си имаме след като то е събрано, разбрах, че някои управници на гр. Ямбол не са знаели точно какво имаме. Ние изваждаме това, което имаме и го показваме, че го имаме с тази програма. За да може всеки един, който пожелае, да знае къде, може да погледне, за да види какво има общината и каква санкция има евентуално, за продажба в бъдеще време, след като този ОбС за всеки един отделен обект вземе решение. В крайна сметка тази програма е едно намерение, предложение, визия, за това какво града притежава и е странно да си говорим днес от тази трибуна, че имаме тези декари, които няма ли ПУП, като че ли ги придобихме вчера, а не сме ги имали от последните 50 години. Странно е да се коментира, че ние сме имали неща, които даже ние не знаем, че ги имаме. Е вече ги научихме, че ги имаме. Не само ние, но и онези, които желаят да инвестират ще има, къде да ги видят, че ги имаме, ще видят, че имаме намерението, желанието да ги предложим за продажба. Използваме често термина че ние сме тръгнали да продаваме всички тези имоти. Тези имоти са намерение, тези имоти са възможност. Ще ги продаваме, когато за всеки един от тях в тази зала, по-нататък се предложи да бъдат продадени, съответния имот, по процедури, които всички сме правили и всички познаваме. И ако не ни харесва, че тези 84 дка. са в този си вид няма да ги продадем за земеделска земя, ще възложим да го направят, когато имаме визия. Тука даваме една възможност да направим сметка в приходната част, дали ще бъде изпълнена на 100%, видяхте, че миналата година не беше изпълнена, за да можем да направим сметка и в разходната част. Не е проблема в един момент да кажем, че тези цени на тези обекти са много ниски, в другия момент са много високи. Това са примерни цени, това са начални цени на базата, на които да се направят приходите и разходите на този бюджет, може да са много големи, може да ги продадем, но това ще стане с наша санкция. Тази програма е намерение, тя е основа, за да се гласува следващата точка, бюджета. Не зная дали ще се приемат предложенията за отпадане на отделни обекти и дали не са продиктувани от някакви други интереси или от интересите на гражданите, тъй като още веднъж ще кажа - това е програма за управление на общинска собственост, не е решение за продажба на нещо.
Стефанов /реплика/ - В момента, в който приемем тази програма искам да ви кажа, че по нататък на никой от нас не му става ясно какво става с тези имоти. Искам да попитам г-н председателя, Вие знаете ли какво се продаде миналата година, след като приехме програмата? Вие спомняте ли си, че продадохме една двуетажна къща с двор за 16 хил. лв. в централна градска част?
Миланов – Кой месец я продадохме г-н Стефанов?
Стефанов - Ще погледнете в отчетите, които кмета праща на ОбС.
Канев – Аз имам чувството, че тук някои от изказващите се, включително и нашия Председател се държат като ликвидационен съвет на гр. Ямбол. Слагат да продават всичко на изключително евтини цени, а погледнете до вчера какво им беше поведението, когато защитаваха разни фирмени интереси там пък цените да бъдат много големи. И какво правим с този град г-н Председател? След Вас явно ще има и други, Вие сте решили повече с този град да скъсате и това е факт за мен, след като всичко го продавате. Един терен в очертанията на града, като земеделска земя! Аз нямам думи за това. В Гърция например, съвсем на скоро го чух, правят магистрала и после продават терени за бензиностанции и такива неща, Вие правите тъкмо обратното, за да продадете умишлено тези терени, които са особено ценни за нашия град на минимални цени. Ако може дори и да ги подарите на някой. А вижте другото, всички тези обекти вие ги включвате като приходи в бюджета, следователно това не са намерения, това са реални действия и ако не е така аз, не виждам как ще направите бюджета. Ако се откажете и кажете, че това са само ваши намерения. За това аз ви призовавам да преосмислите всичко това, което предлагате, в смисъл официално ви призовавам да има нормално заседание, приемане на бюджета, защото наистина вие трябва да си го обясните тоя целия процес сами за себе си първо и после да го предлагате за гласуване тук. Много голяма част от имотите могат да се направят с ПЧП жилища на гражданите. Има ли нужда? Има. Има много варианти за тези неща, има особено ценни имоти, които тук се предлагат на безценица.  В този смисъл правя предложение за отлагане на бюджета наистина да могат...
Миланов - Искам да Ви кажа, че в момента не обсъждаме бюджета.
Канев - Точно така. Аз, предлагам да отпадне.
Миланов - Не разбрах какво предлагате точно, но може би ще го дадете писмено... В момента не обсъждаме бюджета г-н Канев, ще го кажа още веднъж.
Миланов /дуплика/ - Тук говорим за особено ценни имоти, говорим за някакви невероятни неща, които са носели приходи и приходи на общината и ние сега се разделяме с тях от една страна, а от друга някои бивши хора, които са управлявали този град даже не знаят, че притежаваме такива особено ценни имоти. Не съм казал бивши управляващи, този град г-н Канев, или са много ценни и те са носили приход и ние сега като някои варвари гледаме да се отървем от тях, или не са носили никакъв приход. Искам да попитам колко доход донесоха тези 84 дка. за последните 10 години на Община Ямбол? Които са особено ценни в регулация. Колко доходи донесоха тези къщички, които трябва да отпаднат на  Община Ямбол, които са особено ценни? Говорим за бюджет, ние можем да продадем всички тези имоти на търг на тройно по-голяма цена, ако вземем решение в тази зала, всеки един по отделно и се осъществи сделката. За това казах, че имаме намерение, очакване, ако продадем тези имоти, на тези къде ниски, къде високи, но не пазарни предложени в момента цени, ще се получи този приход, срещу който има предвиден разход, както беше и на миналия бюджет, ако си спомняте. Само, че тогава в рамките на бюджета, коментирахме, какво ще се продаде като собственост, за да се впише капиталови разходи. И се похарчиха толкова пари за капиталови разходи колкото, дойдоха като приход от продажба на общинска собственост, ако си спомняте. Това беше тезата ми.
Миланов – Уважаеми колеги, понеже станаха много въпросите ще дам думата на г-жа Данкинова, да отговори.
Данкинова – Ще се опитам кратко да обясня и да акцентирам на това, което предлагаме с тази програма. Първо, всички вие говорите, че тук започваме продажба, че нещо се продава на някаква цена. Програмата е наистина програма, прогнозна, която да формира съгласно изискванията на закона рамата за евентуалната инвестиционна програма на Община Ямбол. От 2 години има такова изискване да се вкарва такава програма за разпореждане с общинската собственост. През тази година ние наистина положихме усилие да извадим на бял свят една голяма част от терени, имоти, които не носят доходи, които носят само разходи, защото голяма част от тях задължително трябва д бъдат охранявани, които се рушат и през годините тяхната стойност значително е намаляла и ще продължава да намалява. Считаме, че по този начин отговаряме на много от изискванията, които сте ни поставили с оглед на една добра инвестиционна програма за привличане на инвеститори. Защото, когато тези обекти са описани по този начин и са публично достояние могат да бъдат сигнал към хора, които искат да инвестират, да развиват бизнес и да носят бъдещи приходи на общината, да осигуряват работни места виждайки с какво се разполага. Нито един имот включен в програмата не се продава с днешното ви решение. За всеки един от тях, след като бъдат извършени определени действия от администрацията, ще се влиза на решение в ОбС с подробно обяснение и със съответната пазарна оценка. Да, цените, които сме предложили като ориентировъчни, за да формираме общата програма не са много завишени и не са завишени с единствената цел да не си позволим да направим срещу тях завишени разходи. Още повече в следващата точка ще стане ясно, че от тази програма ние предвиждаме по-малко от 50% да бъдат заложени като първоначална инвестиционна програма. И всичко останало, след като започне реализацията и действително бъдат реализирани тези обекти да се включва допълнително, т.е. сме направили една сериозна защита по отношение на това да не се залагат разходи срещу тези евентуални бъдещи приходи. Искам да уточня, че от тази програма нито един лев не отива просто за кърпежи на улици. 800 хил. лв., които са заложени в бюджета за отремонтиране текущо на уличната мрежа са от други приходи, тъй като от инвестиционната програма всичко отива единствено и само за реализация на капиталовия списък на обекти, които са за основни ремонти, изграждания или други такива, които са включени в капиталовата програма. Останалите средства за текущо поддържане на уличните платна и всички останали, които споменахте тук се осигуряват от другите приходоизточници на бюджета, а именно такси, наеми, данъци и др. Много бяха детайлни някои от въпросите, вие ще коментирате разбира се тези предложения по отношение на всяко едно, което да отпадне или не, но искам много ясно да стане, че затова и в програмата няма цени на всеки един от имотите. Ние трябва да посочим някаква обща стойност, на която да стъпим и ви показахме, че сме стъпили на предварителни ниски разчети. Всеки един обект от тази програма при съответното разглеждане, ако се стигне до неговото разпореждане като продажба или каквато и да е друго разпореждане включително и ПЧП ще влезе за обсъждане и разглеждане в ОбС. Това е програма, която наистина може да ориентира хората за възможностите за инвестиции, за възможностите за разделяне на обекти които наистина носят с годините много разходи и тяхната стойност намалява. Конкретно, ако става въпрос за фризьорския салон, който беше поставен, предложен е да бъде включен в списъка, тъй като от много отдавна този бизнес е изцяло пазарен, има достатъчно много подобни ателиета в града и ние считаме, че всички трябва да бъдат поставени в равни условия, ако искаме да спазваме добрите пазарни принципи и да ги развиваме на територията на нашия град. Аз първоначалното изказване във връзка с концесията на „БОРА ЕФ АЙ” няма да коментирам, защото то не е обект на тази програма, ще уточня още веднъж, че по този обект са започнати процедури, извършени са съответните действия, възложена е на юристи знаете, че концесията е нещо, което трудно се разваля и ние в най-скоро време ще ви предложим вариант, който искаме само, че да бъде добре обмислен. Предприели сме всички стъпки за събиране на старите вземания, които са възможни законно...Да, вървим към прекратяване, такова е и нашето виждане и ще ви го предложим в ОбС. Аз използвам повода, че съм взела думата да ви призова да приемете програмата в този й вид, защото тя наистина е само един ориентир, една снимка на възможностите, които предлага града и общината за бъдещите инвеститори и за хората, които имат намерение и желание да инвестират в наши град. Конкретен въпрос имаше по отношение на новата болница и сградата тя не е включена тук, защото това е един сериозен обект, на който правим оценка и който също ще предложим на следващ етап. Ако трябва да кажа първоначалните ни намерения те са свързани с ПЧП, но това ще бъде обект на дискусии и решението ще бъде взето единствено и само след санкцията на ОбС.
Бъчваров – Колеги, ако на вас ви се случи, правя аналогия със семейния бюджет и тук, което разискваме програмата за общинските имоти, ако ви се наложи по някаква не дай си боже лоша причина да продадете някакво ваше имущество било то кола, апартамент, вилна сграда и т.н., няма ли първо да направите един анализ какво имате за продажби и след това ще продам еди какво си. Така започнах, защото си, мисля че редно беше, когато се прави подобна програма да бъдат поне показани, къде има общински имоти, които евентуално биха могли да бъдат продадени. Примера с терените на новата болница показа, че има такива терени и съм сигурен, че не само там, сигурно има терени в промишлената зона и т.н. И беше коректно когато се предлагат намеренията да бъдат продадени тези имоти да има една рубрика, в която тези имоти няма да ги продаваме или те са свързани с бъдеще както каза г-жа Данкинова, с бъдещи евентуално възможности чрез ПЧП за реализация и т.н. Аз имам една много съществена забележка обаче, при изработване на една такава програма ние от началото на мандата говорим и буксуваме на едно място с изработване на общия устройствен план на гр. Ямбол. В отчета на бюджета има нула записани средства изразходвани за изработване на общия устройствен план. Сега, по каква причина не е чак толкова интересно, важното е че в момента ние продължаваме, минаха две години и половина, че и повече от мандата, да не изпълняваме един от важните приоритети. Първото нещо, което трябваше да се направи този мандат е да се възложи и да се изработи общ устройствен план, когато нямаме такъв естествено, че ще имаме такива въпроси като г-жа Хаджигеоргиева, за какво е там „Опитно поле”. Какво прави това опитно поле в регулацията на гр. Ямбол? А не си ли задавате друг въпрос, ами, ако се наложи общината да намери един голям терен за нещо много примамливо за гр. Ямбол, както например навремето имаше идея за създаване на университетска зона в гр. Ямбол. Ако такъв проблем се появи в ОбС, къде е този резервен терен, който би могъл да се използва за такива цели? „Опитното поле” 84 дка. ще бъде продадено, някой бизнесмен ще го купи и ще го раздели на отделни парчета и там ще се пръкнат разни складове, дребни производства и т.н. Ама това не е промишлена зона, в тази зона са училищата на гр. Ямбол, поне така бяха, средните училища. Много внимателно трябва да се подхожда при създаване на такава програма за общинските терени, за тяхната бъдеща съдба. Аз лично се опасявам, че разчетените средства в размер на 7 млн. лв пък те сигурно на половината се разчита на тях ще бъдат стигнати. Ние сме като онзи, който си купил фабрика на 8 септември, преди 9 септември, че същата работа в период на криза тогава тръгнахме да продаваме масово общинските имоти. Ами пазарните цени са никакви в момента и аз много се съмнявам, че тези милиони, които са предвидени ще се получат като факт. Това просто няма да стане и тогава излиза, че пък това може да не обезпечи бюджета за настоящата година. Като насока, като решение да има такава програма е хубаво и разумно, просто програмата трябва да бъде допълнена обогатена с малко по-обстоен анализ, ако искаме действително да се казва, че общинския съвет е стопанин на територията на града би следвало общинските съветници да бъдат малко по-добре запознати с какви възможности, какви резерви има, какви прогнози, т.е. какво ще се получи в бъдеще с тези общински имоти. Така, както е сега казано, се върви малко слепешката към решаване на този въпрос. И моето предложение е тази програма да бъде допълнена с това, което ви казах, т.е. имаме общински имоти, които не се предвиждат за продажби, за замени и т.н.
Стефанов /председател на група/ - Пропуснах две позиции - 28 и 29 в ж-к „Г. Бенковски”. Колеги, обръщам се този път към бившите си колеги от ГЕРБ. Искам да се обърна и към жителите на квартал Бенковски като припомня на своите колеги и Председателя, на г-ца Симеонова, на г-жа Данкинова, мисля че г-н Кърцъков не идваше тогава, да си припомним в предизборната кампания следното - какво обещахме на тези хора. Обещахме изграждането на детска градина, след това урегулирахме тези парцели за изграждането на детска градина. Колеги, много ви моля , но аз обичам като обещая нещо да го изпълнявам. Сега виждам, че тези парцели са вкарани за продажба, ами малко морал.
Данкинова – По отношение на общия устройствен план, да така е за съжаление в бюджета за 2009г. няма отчетени средства по този договор, но вие добре знаете процедурата беше проведена, за съжаление беше обжалвана и това проточи сключването на договора, който се сключи към края на 2009г., договора е вече в изпълнение, ето защо виждате, че в капиталовия списък ние вече сме заложили за тази година 80% от него. Срока на договора е такъв, че той трябва да бъде изготвен в рамките на тази година и да започнат всички процедури по неговото обявление. Така че това наистина е приоритет ние не сме го забравили и той продължава да бъде приоритет, за съжаление не винаги нещата се случват толкова бързо колкото и на нас ни се иска. По отношение на парцела за детската градина не е коректно да се коментира по този начин, защото Вие, ако сте гледали капиталовата програма за бюджета там има целеви заложени средства за проектиране да детската градина и тези терени не касаят терена, който е отреден за това, така че надявам се обещанията, които са поели колегите от ГЕРБ ще бъдат изпълнени. Така че това, което беше казано тук не е коректно по отношение на парцелите в ж-к „Бенковски”. По отношение на предложението за допълване на програмата, да така е. Ние сме съгласни с това програмата е един  отворен документ, това е нещо което предлагаме днес за разглеждане той може да бъде допълван, някои от нещата вътре сигурно няма да се случат през тази година, но пак казвам, се надявам ще бъдат сигнал към евентуално добри инвеститори, които да знаят, че ще имат такава възможност и ще заявят своите желания за някакъв начин за влизане в гр. Ямбол, а ние продължаваме с анализа с общинската собственост и през тази година ще допълваме тази програма и другите възможности, които съществуват. Във всички случаи сме били изключително предпазливи и не сме заложили срещу приходите от таз програма сериозни разходи, казвам го за втори път. Смятаме, че това е правилно и мисля, че то е в синхрон с вашите виждания и желания. За това всички средства, които са планирани най-общо като резултат в програмата и всичко онова, което може да бъде допълвано в нея само ще даде възможност за още по-голямо и успешно развитие по отношение на управление на общинската собственост.

Банков – Колеги, ние сега сме се насочили към раздел „Б”, аз погледнах и раздел „А”. И ако си погледнете пък следващото какво е дадено тук приходи от доходи от собственост, които пък включват приходи от наеми общинско имущество, земя, което залагаме ще го гледаме след това и отчет 978 хил. лв., т.е. 1 млн. лв. отчетено. Прогнозата е съобразена с извършения през 2009г., продажба на общински имоти, жилища и наеми при проведените търгове. Аз ви питам този 1 млн. лв., ако това отдаваме под наем, погледнете го да видите какво представлява. Три павилиона, те въобще нямат място тук като имоти 4/ 5/ 6. Стаи за офиси, тук са две в началото и има в другата част още един офис „Александър Стамболийски”, който ние отдадохме преди малко, на ул. „Цар Иван Александър” още два офиса, 5 за административни нужди. Тези обекти, които са от пазарите в централния пазар, кооперативния пазар, другия пазар. Това са имотите, от които очакваме 1 млн. лв., не знам как ще ги съберем от тези, т.е. тука за търговска дейност реално, от която може да търсим някакви наеми, излизат 2 помещения на Безистена, този ресторант, който е тук отдолу и една тоалетна. Това са реално, които могат да донесат някакви доходи. Като това ще отдаваме и ще чакаме да имаме приходи, това ние тепърва ще даваме тази година сигурно има и такива, които са отдадени, а от друга страна в бюджета беше казана една дума и аз я хванах да я проверя. „Нито един лев не отива за кърпежи и поддръжка от тия 7 млн. лв. Вярно е, има ремонти, поддържане на улична мрежа 860 хил. лв., които са от такси и др. Обаче като отгърна тук табличката пише дейност 606 изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа, мисля че това е също поддържане на улична мрежа и ремонти. Където са  1 200 000 лв. заложени, които са точно от тези пари, които ние ще вземем като продадем. Така че трябва да бъдем коректни, в това ми беше мисълта, че когато се изказваме да бъдем коректни. Но аз за това питах ние от всичките тези в една или друга степен, които са за продажба ние сме взимали някъде доходи и сме имали миналата година, те и сега работят. Продавайки ги обаче, аз не знам как ще съберем с тези павилиончета, тоалетни  и офисите как ще съберем тези пари, които очакваме 1 млн. лв. Сметнах ги грубо по площ, около 1 000 кв. м. От павилионите, от тоалетната, от офисите ние ще направим 1 млн. лв. приходи, така ли?...Това са двата пазара. Значи другите сгради, които са били отдавани под наем на „Страшимир Кринчев” – двата магазина, „Димитър Благоев” – магазина, това са, където ние сме взимали наеми. Всичките подред мога да ви ги кажа – едната сграда там сме я дали на слепите, партера на жилищен блок, това е магазин, който ние го отдаваме и там винаги има интерес. Златарското ателие е другото магазинче, това е сградата на бившето „Бакаджик”, ул. „Димитър Благоев” № 20 го казах в партера, това са новите офиси, които са. Да, които можем да ги ползваме и те са такива квадрати, че могат да се ползват от фирми. „Хипократ” не говоря там, „Страшимир Кринчев” – двата сме взимали до сега наем, работили са, аз не знам на „Каранова” защо досега няма наематели, предния договор отдавна е развален, защо не е предложена, тя повече от година стои без въобще да се отдаде под наем. Стаите на „Бакаджика”, сега се оказва, че са етажи, не са стаи явно, „Търговска” № 55 е ясно за какво става въпрос. Т.е. ние тези, от които точно получаваме наеми ги продаваме, оставаме на павилионите, защото пазара, централния пазар, той си е павилиони там, там нямаме някакви сгради, това не са имоти. Имот е самата земя, терена, имотите, които имаме всичките ги залагаме тук и ги продаваме. Да не говоря за терените, така че ние си подрязваме крилете, а казваме, че си правим добра сметка. Аз се съмнявам за това нещо. Тука явно предложихме някои неща да отпаднат, но вижте от какви имоти ние ще взимаме наем и тоалетната, да, пропуснах я. А пък да приключа тъй като тук г-жа Данкинова, се опита да отговори за нещо. Вие не се притеснявайте за Бората, за Фиджито това е дъвката до края на сезона. Това ще бъде, не се притеснявайте за отговора. Всеки път си гответе по един отговор, той все ще бъде задаван този въпрос.
Миланов - И аз се надявам да се реши така или иначе.
Симеонова – Г-н Банков, слушайки Ви наистина се замислих дали това е целия списък на имотите от които ние взимаме наеми и сега искаме да ги продадем и да Ви кажа отговора до който стигнах аз, е че не. Ние, мисля че последните 4 или 5 сесии всеки един дневен ред се състои в 1/3 от частта си от договори за наем, които ние удължаваме последователно с по 2-3 години и честно да ви кажа сега се сещам за едни много хубави обекти, които гласувахме на предпоследна сесия, половиния Безистен прегласувахме. И един, два ресторанта. Да ги наименувам ли ресторантите в града? На ул. „Търговска” в частта й след № 120 има производства на закуски и какво ли не. Мога тук , ако г-н Миланов, ми даде реплика една, две минути ще мога да ви изброя сигурно 30 обекта, за които имаше едни много хубави спорове тук, кога да ги удължаваме, как да ги удължаваме, дали да отидат на търг, дали ще донесат по-големи приходи, тях ги няма в този списък. Значи ние там приходите си ги гарантираме, защото удължихме договори.
Канев – Аз, мисля че г-н Банков, направи опит така с аналитичния си начин на мислене да докаже, че няма как администрацията да събере толкова средства, но тук аз ще му предложа едно допълнение, за да се замисли сериозно върху тази работа, а това е скрития ход на кмета. След като продадем всички тези работи, поне един отдел от общината си отива. Айде изчислете сега заплатите им, които ще спестим. Тогава ще имаме и възможност техните канцеларии да ги отдадем под наем, защото като няма общинска собственост, кажете ми защо трябва да има дирекция общинска собственост? И тук пък в ОбС ще намалим нашите групи с една.
Миланов - Г-н Канев не разбирам къде беше репликата, но вие ще ме подсетите най-вероятно.
Канев - Репликата ми е към г-н Банков, но гледам твоята реакция, защото най-много от теб се страхувам, разбира се. Аз изчислих 200 хил. лв., които се явяваха в резултат от това действие.
Миланов - Тази реплика си беше направо дуплика да Ви кажа. Г-н Зафиров преди малко имахте желание да се изкажете по предложението за приемане на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.
Зафиров – Аз, да ви кажа се учудвам, че толкова много общинска собственост има в тези списъци. Виждам тук пред мен един бюджет. Г-жа Данкинова, един бюджет се прави от приходна и от разходна част. Виждам, че днес се правят особено големи усилия този бюджет да бъде разбалансиран като миналата година, защото знаете, че бюджета ви беше отложен, не беше приет, точно заради неговата не балансираност. Един бюджет се прави от приходна и разходна част и на мен ми е много ясно, че когато тази точка не бъде приета Вие няма да можете да приемете и бюджета. А това е основната идея да се покаже, а че този бюджет няма да бъде приет, така ли да го разбирам аз. Аз така го разбирам. Гражданите, обаждат ми се, излизам отвън и ми казват да правя усилия да се приема бюджета. Казвайте ги нещата, нека да ги знаят хората. Аз виждам, че за този бюджет и за тази програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост се говори с ирония, тук няма никаква ирония драги общински съветници, работата е много сериозна. Когато се говори с цифри и говорим за наеми 1 млн. лв. те трябва да бъдат точно назовавани нещата. Значи отдаване под наем на помещение, обекти, имоти 500 хил. лв. Отдаване под наем на общински жилища 115 хил. лв. примерно, отдаване под наем на земеделска земя 10 хил. лв., общински такси за ползване общински терени, пазари, тържища и други 583 хил. лв. Аз, не виждам тук 1 млн. лв. Обаче вие слушате и в главичките ви се набива постоянно цифрата 1 млн. лв. от наеми, няма такъв 1 млн. лв.
Миланов - Има само че не от тези наеми.
Зафиров - Има 1 208 000 лева. Отворете си документите и ги прочетете. Искам да бъдем точни и коректни, когато говорим по въпроса. Наистина общината не полага усилия да събере от неща, от които има да събира приходи. Примерно за една такава концесия, за която каза г-н Банков, но той сигурно има участие в отдаването на тази концесия и толкова много го боли за нея. Аз виждам, че тука ми подсказаха общински съветници за предния въпрос, за автогарата, че примерно на ден прихода е бил 1 200 лв. Това са близо 36 хил. лв. на месец. На година са 350 хил. лв., 400 хил. лв. Ние ще оправим улиците на един квартал, ами нека ОА да се стресне малко. А иначе, ако ние не приеме този бюджет, който е следваща точка, трябва да ви е ясно, че ще оставите училища, повечето неща, които са свързани с този бюджет, с делегираните бюджети без заплати. И вие господа общински съветници, ще останете без заплати. Аз моята ще я даря примерно за проекта за изграждане на Християнския кръст на „Бакаджика”, а всички по-интересни новини може да ги четете във в. Ямбол, той ще започне да излиза следващия месец, заповядайте. Всеки един от вас общински съветник ще може да даде интервю в него. Ние ще бъдем точни и лоялни, вижте го в. Ямбол, ще отразява новините, в частност и ОбС.
Табакова – Не е по темата уважаеми колеги, преди почивката искам да ви кажа, понеже тука разисквахме страшни неща, как града какво ще прави. Да ви кажа реално неща какво става в града. Току що с д-р Антонова ни се обадиха колко пари в здравеопазването са орязани за ямболския регион за цялата област, за болниците. Значи за ямболската болница „Св. Пантелеймон” се намаляват парите с 30%, за новата хирургична болница се намаляват със 70%, което значи, че реално много трудно тия болници биха могли да съществуват, та това е реалността. И в гр. Елхово също се намалят някъде около 30%, така че да говорим за това. Ето какво става в нашия град, да го знаете и да не стане така, че времето, когато ние бяхме ОбС се стигна до това колапсно състояние на здравеопазването.
Миланов - Тази тема няма нищо общо с ОбС в крайна сметка. Уважаеми колеги, имаме задължение да си починем от дебатите.

Обявявам 20 мин. почивка до 16:20ч.
След почивката кворум 34 съветника.

Лилов – Това е интересно за мен в едно заседание за втори път да вземам отношение. Познавам работата, поне така мисля, на общинските съветници може би от началото на 90-те години и не съм изненадан от поведението, изказванията, от вижданията на всички, които се изказаха сега, защото така е било, така е и сега, така ще бъде и за в бъдеще. ОбС е консолидиран от политическите партии, които са успели да влязат в този състав на ОбС и всяка една от тези партии е със своя собствена програма, свои виждания за развитие на града и е напълно нормално да защитава тези позиции, които е искала да проведе като своя политика. Дебатираме върху нещо, което е мислено, умувано е. Тук се изказаха виждания, че има изненада, че има още какво да се продава, че има неща, които не сме знаели, че ги има. Това го приемам като една шеговита закачка, защото не може една администрация да не знае какво има насреща си, какво предвижда и как го предвижда. Не смея да се сравнявам с тези мастити оратори, които застават отпред. Школувани, с опита, с вижданията си, с уменията си да изказват своите съждения и своите мисли. Ще ползвам изказването на един от уважаемите колеги тук, каква е целта сега да дебатираме толкова задълбочено по програмата. Влияе ли програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост върху бюджет 2010г. Естествено, че влияе, едното и другото са вързани. Резултатите от обсъждането на програмата за управление разпореждане с имоти общинска собственост се прехвърлят и като виждане и отношение към бюджета. Ще ми се всички да сме наясно и за едно, че ако ние приеме бюджета, естествено приемайки и програмата за управление сега ще дадем възможност най-вече за образованието, тук са двамата колеги и знаят, че ние работим на 1/12 част от бюджета за 2009г., който обаче по определени други правила е с друг % върху тази 1/12. Колкото по-бързо отиде бюджета горе в Министерството на финансите, толкова по-добре ще сработи вече като цяло общината, ОА и на нас ще ни бъде по-леко, за да се занимаваме в ресор „образование” с дофинансиране, за другите неща не ги коментирам. Нормално ли е да се продава, какво да се продава, що се продава. Всяка една от комисиите по определени точки от дневния ред е водеща и във всяка водеща комисия, аз съм убеден, че са извършени задълбочени анализи, дебати, обсъждания, за да може комисията да се произнесе, че материала, който се внася е подходящ за обсъждане и тя приема този материал, който и е предложен от администрацията. Аз не чух тук г-н Председател, Председател на ПК УОИКОПДОУ изрази ли становище приема ли комисията или не приема направените предложения. Каза ли го?
Миланов – Да!
Лилов - Ами то в тази лудница, нормално е да не съм чул. Беше поставен един въпрос за терените около така наречената нова болница. Спомням си, че миналата година ние определихме около 70 дка. като урегулиран поземлен имот. Така ли беше?... Да на отделно парцелиране. Може би г-жа Данкинова, като изпълняващ длъжността сега ще ни даде отговор коя е причината да не го включат сега, защото не го видяхме. Говорим за даване възможност на частната инициатива, на свободната инициатива да се разнообразят около града терените. Дали ще бъде със строителство или нещо друго. Ами това е една възможност да дадем на частната инициатива себеизява. Говорим и за нещо друго. Това сега, което ние ще вземе като наеми, като продажби окончателно решение ли е? Мисля че не. След това всеки един обект, който ще подлежи на продажба ние ще обсъждаме, ще му определим пазарната цена, условия и за какво ще се използва. Поне, аз като водещ директор по търговете знам, че определям параметрите, по които даден обект се продава и за какво се продава. Задавам си въпроса докога ще дебатираме по тези въпроси и следва ли да продължаваме да дебатираме. Чух само едно предложение, Каранова да го обособим за заседателна зала, други предложения не чух, поне да са наясно формулирани, внесени тук, за да ги дебатираме, да ги приеме или да не ги приемаме, да отпаднат или да бъдат включени нови.
Симеонова – Колеги, много неща си казахме и дискусията беше много ползотворна, мисля че вече всеки е оформил мнението си, а ни предстои все пак дискусия по бюджета. Предлагам ви да прекратим дискусията по тази точка и да пристъпим към гласуване.
Миланов – Ще подложа на гласуване процедурното предложение като след това ще дам думата на г-н Банков. Уважаеми колеги, постъпило е процедурно предложение за прекратяване на дебатите по точката, което подлагам на гласуване.
Гласували      за – 25                        против – 2                 въздържали се – 6
Приема се.
Банков /реплика/ - Г-н Лилов, прав сте. Но все пак, мисля че да, казаха се много неща и предполагам, че, ако бяхме продължили да обсъждаме сигурно и още щяха да се кажат. И от тези неща, които тук се споделят от общинските съветници, може да излязат някои зрънца, които може да се ползват. Но не е нормално за мен, когато всички общини и Бургас гледам, Сливен не съм запознат, но Бургас поне по вестника това, което се дава в денят, приемат по-ниски бюджети. Общини като Варна, която не продава общински имоти, като нещо като мораториум четох, че си приемат да продават. Ние да приемем завишен бюджет в момент на криза с 4/ 5 млн. лв., мисля че е от миналата година, трябва да ги сравня. И това завишение главно идва точно от тези продажби от дълготрайните активи, което завишаваме. Тъй като това е един от начините, може би най-лесния начин да продадем да завишим бюджета, да направим повече. А може би в момент на криза трябваше да направим, аз съм съгласен, че тук, което го казах не го казах със спекулация, че еди какво си ще правим улици за милион и двеста лв. в дълготрайните и още за поддръжката. Ние и 10 млн. лв. да налеем в нашите улици ще е малко. Но подхода винаги съм го споделял, дори и с колегите и пред администрация, че може би трябва да бъде друг и надявах се в този бюджет, мисля че и веднъж, когато го коментирахме преди това казах, че надявам се да го вида, да търсим друг начин за финансиране. Защото, ако ние наистина приемем тази програма, тя е повече за разпореждане отколкото за управление, макар че е дадено така. Както е тази програма, така и да направим програма за тази инфраструктура, това което трябва да ремонтираме, което трябва да направим в продължение на няколко години, хората да го знаят и бъдете сигурни на тази база ние можехме да намерим финансов ресурс. Не говоря за кредит, защото той малко плаши като дума, но един облигационен заем за една година можеше да се направи и да тръгне да се реализира. И тогава тези неща, които са заложени много повече щяхме да направим. За това говоря, че това е едностранно подхождане към въпроса. И дебатите са необходими, аз не виждам тук някой да е положил политика, не.  Излагайки за първи път толкова обекти, с такава сума е малко плашещо. Плашещо е, че ние едва ли не си предлагаме всичко на тезгяха, но пък от друга страна съм сигурен, че 30% най-много от това ще се продаде, ако се тръгне да се продава в момент на криза. И дано ние, когато дойде ред за всеки обект да взимаме решение, не стигнем, както е практиката, да обявим на една цена и след това да свалим на 50%, защото и това може да се цели. Има хубави обекти, то като се тръгне да се предлагат ще се разбере. Не се изпълняват първо и след това ние си ги сваляме и тогава и приходите са други, и другите неща са други. Така че това ми беше репликата, че хубаво е да се обсъжда, политика може би има някаква, но тя не е изразена, политиката тук просто е на подхода. Подхода можеше да бъде друг и аз съм сигурен, че и ние, и други пак го повтарям за кой ли път, един облигационен заем всички общини са го направили от Видин като почнем насам. Всички общини имат, само ние не сме го направили. Ние малко по този кредит, който насилствено ще го взимаме, по необходимост, се плашим от това. Вярно е, един облигационен заем има повече труд, повече работа, повече време, но мисля че е много по чист и там ще се разбере, защото всяка година си правим отчет, там хората да знаят гласували сме за това, това е направено. След това правим това, правим това, просто ще има прозрачност.
Миланов - Приключихме с изказванията по точката от дневния ред. Уважаеми колеги, искам д ви кажа, че към настоящия момент се направиха няколко предложения за отпадане по микрофона и ще се позова на един член от Правилника, който всички вие познавате и ще го прочета: „Предложенията за поправки и допълнения се правят в писмен вид като Председателя задължително изчита преди гласуване целия текст на проекторешението с направените поправки и допълнения”. Към настоящия момент няма направено писмено предложение, което да е внесено, което ме навява на една друга мисъл, че, ако бяха подготвени хората да направят тези предложения нямаше да съчиняват предложенията си за отпадане или нещо друго тук в залата, а щяха да са готови с писмените предложения. В процедура на гласуване сме и поради това, че няма направени писмени предложения подлагам на гласуване предложението относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2010г., във вида в който е предложен от ОА и който го има пред вас.
Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 23                        против – 5                 въздържали се –  4
Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          
Приема се.

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

      На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и  ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9  от Закона за общинската собственост  приема ПРОГРАМАТА  за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2010 год.

 

 

      ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно  проектобюджет на Община Ямбол за 2010 година.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

            Данкинова - Представи предложението по приложения материал. - Ще си позволя само една техническа корекция на стр. 3 в обяснителната записка, ред 11 от долу на горе да се чете 2 680 106 лв. разбрах, че не във всички екземпляри тази поправка се е отразила. Нулата в някои от документите липсва, това е техническа поправка. Нямам изменения, предложения свързани с дебатите, които бяха в комисиите по отношение на бюджета за 2010г., така че ви предлагам този вид за обсъждане.
ПК БФМДТ – На свое заседание на 22.01.2010г. ПК БФМДТ разгледа направеното предложение за проект по бюджет 2010г. и взе следното решение: Комисията приема направеното предложение за Бюджет 2010г. и предлага да се заложат средства за изграждането на паметна плоча на 29-ти Ямболски пехотен полк и Християнски кръст на местността „Бакаджиците”.
Миланов - Давам думата за мнения становища и предложения по разглеждания въпрос.
Бъчваров – Имам няколко въпроса, като си запазвам правото да се изкажа по бюджета. Тъй като преди малко бях упрекнат от г-н Зафиров, че 5 пъти съм се изказвал. Това са само въпроси. От отчета по предната точка на бюджета има проектиране на улици в кв. „Каргон”, това са ул. „Оборище”, „Клокотница”, „Руен”, „Д-р Кръстев”, по който общината е дала 19 хил. лв. За какво са тези проекти, след като ги няма никъде записани в тази година? Втория въпрос. Какво стана с дома на покойника, който е в унизително, отвратително състояние за жителите на гр. Ямбол? Също не фигурира в това, което се предлага. През 2009г. се направи в следствие на конкурс ескизен проект и архитектурно заснемане на Безистена, за което общината даде 27 хил. лв., ако не се лъжа. Какво става след това? Тази година какво ще има или само ще ни остане спомена. Следващия въпрос. Защо е записано проектиране на основен ремонт на ул. „Страхил” от ул. „Владимир Заимов” до Центъра. Какво означава основен ремонт, тя улицата си е съществуваща има нужда от преасфалтиране, тя не може да бъде разширена. Необяснимо е така е и записано за едни улици в к-с „Диана” около бл.40 и 42, и т.н. Какво се има в предвид за обект рехабилитация и реконструкция на ул. „Димитър Благоев”, ул. „Янко Сакъзов”, ул. „Генерал Заимов” и ул. „Граф Игнатиев”? От едно интервю на кмета в един вестник прочетох, че било старо плащане. Просто не ми е ясно какво е това старо плащане и защо е записано? Трето, следващия ми въпрос е в закона за държавния бюджет за 2010г. е записано изрично, че да не се правят разходи за леки автомобили и за други подобни. Вярно ли е това нещо и защо се предлага на нашето внимание закупуване на 3 бр. автомобили за администрацията. А, че и за един лек автомобил за дома за деца и юноши „Юрий Гагарин”. Какво ще правят с този автомобил? Има два паркинга, които са записани нови единия е до РИМ, вероятно е абревиатура, това е Регионален Исторически музей. Кой даде тази идея, къде ще бъде този паркинг, с какъв капацитет и за какво е необходимо, след като там е пешеходна зона в централната част на града? И втория е разширение на паркинга до кино „Вапцаров”. Миналата година се прави този паркинг и сега ще се прави разширение. Много странно звучи, т.е. не коментирам, само задавам въпроси. Следващия ми въпрос. Има 100 хи. лв. за проектиране в дейност 122, ОА. Какво ще се проектира, за какво става въпрос? Следващия въпрос е записано един подробен устройствен план за регулация на кв. „Райна княгиня”. За какво става въпрос, за какво е този проект? Да не стане като този да подлежи на дълги дебати след това. С каква цел е предвидено? И един който вероятно ще го зададат колегите, които са пряко свързани със спорта - проектиране и реконструкция на зала „Диана” – 100 хил. лв. Какво е включено в тези средства?
Миланов – Г-н Бъчваров, понеже бяха твърде много въпросите директно ще дам думата на г-жа Данкинова, защото ще има и още.
Данкинова – Отговарям на част от въпросите за които имам категоричен отговор, за някои от тях ще направя консултация. По отношение на Безистена - да, така е. Миналата година с ваше съгласие беше платен ескизен проект, също така с ваше съгласие знаете, че този обект участва в проект, който изготвя ОА в партньорство с Община „Тунджа” за реконструкция на Безистена, превръщането му в културно- туристически информационен център и обновяване и подобряване на атрактивността на националния археологически резерват „Кабиле”. С този проект ние кандидатствахме през миналата година, преди няколко дни, на 26.01.2010г. бях на среща в Министерството на регионалното развитие. Проекта на Община Ямбол на първо ниво, тъй като този проект се кандидатства на две стъпки, е одобрен. От 47 одобрени проекта на 12 място и ние очакваме в рамките до една седмица да получим покана, за да започнем подготовката на втория етап, а именно изготвянето на работни проекти, с които в рамките на 4 месеца да изготвим ново проектно предложение. За това много пъти сме обяснявали и ще повторя още веднъж, че средствата, които идват по проекти и програми за обектите, които са одобрени постъпват в бюджета, след като те бъдат изплатени от съответната програма. Така че тук в капиталовия списък не присъстват ония обекти, които се изграждат по различни оперативни програми и които ще намерят своето отражение в процеса на тяхното изграждане. По отношение на рехабилитация и реконструкция на ул. „Граф Игнатиев”, това е остатък от дължимата сума по договора с изпълнителя, тъй като имаше предявени претенции за изясняване по някои нередности по изграждането на този обект, тази сума е задържана, но тя е дължима и затова е записана в бюджет 2010г. По отношение на проектирането и реконструкцията на зала „Диана”, така е. Записали сме да стартираме подобна процедура. Всички знаете, коментирано е много пъти, получавани са предложения в ОА, че след 2 години, ако не се лъжа залата в този й вид няма да отговаря на изискванията за провеждане на спортни състезания, основно свързани с игровото поле по баскетбол. В тази посока предвиждаме да бъде организиран конкурс за решение, за реконструкция на залата и евентуално да се върви към извършване на такова преустройство, като разбира се специалисти ще кажат как точно. По отношение на средствата 100 хил. лв., които са записани само като проектиране, да, те няма как да намерят отражение в другите дейности и са записани в дейност ОА. И в предходните бюджети винаги е имало записани такива средства. Знаете, че в течение на годините се отварят различни програми, всички сме наясно и мисля че в това няма две мнения, че във възможността за развитие на инфраструктурата, за привличане на средства за инфраструктурни проекти най-много се крие в оперативните програми. Предстоят през 2010г. да се отворят нови такива по индикативните таблици обявени от различните министерства, министерство на регионалното развитие, министерство на околната среда. Така че това са средства, които да позволят да се стартира проектиране за обекти, за които вие дадете своето съгласие, със които да бъде кандидатствано по определени програми. Използвам повода да кажа тук, че така е, имаше такова предложение за включване на проектиране на обектите паметник на 29-ти пехотен полк и Християнски кръст на местността „Бакаджиците”, но тъй като в комисията не беше посочена никаква конкретика за аз не го докладвах като изменение. Но тук мога да поставя на вниманието ви и да оформя като конкретно предложение примерно тези 100 хил. лв. да се заделят 5 хил. лв. и да се запише стартирането на тези два обекта, като разбира се, се запишат конкретно в списъка. По отношение на дома за покойна, така е. През миналата година беше извършен един текущ ремонт, с цел да бъде закрепена конструкцията на покрива, която е в много лошо състояние. Това е сграда, която е наистина в лошо състояние. Стойността на първоначалния проект, който беше подаден като идеен там, до колкото имам информация, ще я проверя разбира се, няма работен проект, възлизаше на близо 270 хил. лв., не го включихме първоначално в списъка, тъй като искахме да има още малко дебати в комисиите със специалистите. За това дали наистина по този начин да се изгражда този обект, дали да се отделят толкова средства за това изграждане или да се търсят някакви други решения. Така че това е обект, който не сме забравили, но който искаме малко по-добре да бъде прецизиран и в течение на годината при различни промени на бюджета да бъде представен на вашето внимание. Още веднъж използвам повода, че съм взела думата да кажа, че както и програмата, която вие приехте преди малко това е предложение за стартов бюджет и разходи, които да бъдат извършени срещу приходите, които са разписани и той както знаете през годината многократно се изменя по най-различни поводи, предложения, които постъпват както от комисиите, от общинските съветници, така и от предложения на ОА, които пък се формулират на база на предложения от гражданите и бизнеса. Така че това е все пак една начална програма. По останалите въпроси архитект Бъчваров, ще ми дадете право да събера малко по-конкретна информация и ще отговоря по тези, които поставихте.
Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения становища и предложения.
Мандаджиев – Ще засегна може би една доста болна тема за града, гаражите, защото става две години и половина вече сме тук и нищо не опитахме да направим. Ще имаме ли приходи от там или няма да имаме? Знам, че бе променен закона и в момента се считат като сграда, а не като преместваемо съоръжение, но, мисля че винаги може да се намери начин, за да се получат приходи от тези помещения или клетки, или како можем да ги наречем. Това е като въпрос по темата. И още едно нещо, по което ми беше даден личен отговор, но искам, ако може да се каже тук. Какво стана с пътя за „Кринчовица”?
Керемедчиев – В приложение 8 на представения проектобюджет, разчет за финансиране на капиталовите разходи в параграф 52.00 IV „Функция жилищно строителство, дейност 603.1.1” е записано „уличен водопровод и улична канализация по улиците „Генерал Заимов” и „Граф Игантиев”. Сега всички знаем кога беше изграден този водопровод, това беше 2008г. Така че искам да направя едно предложение да отпадне така записаната точка 1.1. Като аз съм съвсем далеч от мисълта, че не трябва да се плаща, разбира се, че ще се плати на изпълнителя, но да бъде записано също в разходната част на бюджета, като неразплатено строителство от минали години.
Данкинова – По отношение на въпроса за автомобилите. Зачитам чл. 73 от закона за държавния бюджет на Република Българя /изчита/ по решение на ОбС със средства от целевата субсидия от закона за държавния бюджет на РБ се финансират капиталови разходи за делегиране на държавната дейност и за местни дейности. Това е по отношение на автомобила на дом за деца и юноши „Юрий Гагарин”. Това са икономии, които са от предходната година и които с ваше решение тази година могат да бъдат трансформирани в капиталови разходи, включително и за закупуване на автомобил. Отдавна има предложение, децата там така или иначе пътуват, извършват се специализирани дейности. Така че ние сме приели предложението на ръководството на дома. По отношение на автомобилите на ОА чл.73, ал.2 казва „Не се допуска с решение на ОбС да се извършват разходи от целевата субсидия от закона за държавния бюджет за закупуване на автомобили за ОА, включително за плащане договори по лизинг, за закупуване на мобилни телефони и офис обзавеждане.” Но тези средства не са предвидени да са от целевата субсидия и това е видно. По отношение на ПУП-а за „Райна Княгиня” това е квартал, в който няма регулация и там не могат да бъдат предвидени никакви следващи стъпки, включително има проекти за инвестиции за квартали със смесено население, какъвто представлява и този квартал, през миналата година имаше един такъв повод по отношение на един проект, но там не може да се кандидатства, тъй като винаги се изисква обектите, за които се кандидатства, терените, за които се кандидатства  каквото и да се предприема да са регулирани, т.е. да има надлежно приет ПУП. Записали сме го, ще търсим освен тези целеви средства възможности да реализираме това и по програми, но смятам, че това е наложително, за да се правят по-нататъшни предвиждания за този квартал. По отношение на пътя за „Кринчовица” - в края на 2009г. използвахме възможност и сме подали пътя за „Кринчовица” за финансиране по целева програма на Министерство на земеделието, която финансира подобни пътища, които граничат със стопански терени, този път отговаря на тези условия и е даден за изпълнение по тази програма. Надяваме се, че ще бъде финансиран, тепърва предстои разглеждането, това е целева програма на Министерство на земеделието, за това не сме предвидили в тази година да го изпълняваме с бюджетни средства. П отношение на двата паркинга ще кажа само, че търсим всякакви варианти за подобряване зоната за паркиране в централна градска част. Такова е искането постоянно на хората, които подават предложение на самите вас в много дискусии. И това са терени, тук колегите ви дадоха, че няма пречка да това бъде направено базирайки се на чл.55 от ЗУТ до реализация на ПУП незастроени поземлени имоти могат да се използват за временни открити паркинги, пазари и открити обекти за спортни дейности и т.н. И в това отношение ние считаме, че тези терени биха могли да се доразвият като места за паркиране. Вярно е, беше извършено изграждане на паркинга северно от кино „Вапцаров”, но имаше много възражения, че той не е направен цялостно, че там има възможност да се доразвие терена и във връзка с тези предложения е включено и това наше предложение в списъка за капиталовите разходи. По отношение на водопровода. Аз не разбрах какво е точно предложението на г-н Керемедчиев, но така е, има решение на ОбС за кредита, този обект е включен в списъка от обекти, които да се финансират с този кредит. Обекта е записан като преходен, той не е записан като нов обект и той е посочен в списъка на неразплатените обекти за 2009г., така че отговаря на всички изисквания. Той няма къде другаде да бъде записан, освен в капиталовия списък, защото има такъв характер.
Канев – Аз също имам няколко въпроса относно проектиране и основен ремонт на „Младежки дом”. Сега версиите за нашия „Младежки дом” бях много, една от които беше преместването на театъра, една наистина безумна идея, която авторите и може би не са ходили на театър изобщо. Така че бих искал да разбера какво ще бъде това проектиране и какво включва това проектиране и основен ремонт на „Младежки дом”?Това е първото и второто искам да използвам силата на паметта си по отношение на това предложение за доизграждане на паркинг места около кино „Вапцаров”. На времето имаше поставен въпрос защо паркинга не заеме част тази площ, която сега предлагате, отговора на ОА тогава беше, че това са зелени площи и няма как да се направи. Искам да попитам сега тези зелени площи, червени площи ли станаха като го предлагате за изграждане? И ако търсите наистина да развивате паркинги във центъра на града имате идеална възможност точно зад „Диана Кабел” има едно такова много подходящо место, което наистина ако го заложите и съборите една барака, която е общинска собственост бихте могли да свършите чудесна работа на нашите съграждани. А тук просто ще направите едно поредно безумие естествено. Искам да попитам - гр. Ямбол е в 2010г., а има места, където няма изградени улици. Едното от тези места е пътя за гребната база, което е в регулацията на гр. Ямбол и от където и да видите там наистина няма изградена никаква улична настилка. Имате ли някаква идея, поне някакъв елементарен път, чакълиране, ако щете, до където да може да се стигне. И още един въпрос имам, който е свързан с това разплащане на водопровода. Въпроса е съвсем правен и аз, мисля че тук г-н Кескинов, нали и хора, които с негови колеги би следвало да вземат отношение. Въпроса е нали той е предаден на прокурорско разследване и там се цитират някакви 2 млн. лв. злоупотреби и т.н., поне това е видно от пресата. Да не би като разплатим сега този водопровод да се окаже, че сме платили повече и да изпаднем в друг вид затруднение.
Данкинова – По отношение на „Младежки дом” много идеи са се чували във времето с това какво да се случва с него. Аз лично не си спомням и не съм участвала в идеята да се превръща в театър, но така или иначе лошо няма, че са дискутирани различни варианти. Във времето начина по който се експлоатира младежкия дом показа изключителната потребност на младите хора от едно такова място, където да се събират, да организират свободното си време в различни форми. Не знам дали е достигнала до всички вас информация, но през миналата година след създаването на общинския младежки съвет, млади хора, които се оказаха много енергични с много идеи и ентусиазъм през миналата година организираха две големи събития в младежкия дом, два големи бала. Които с много малко средства подобриха за малко средата, която всички знаете изглежда доста зле там. И всъщност показаха, че имат желание тази сграда да бъде възстановена и да изпълнява функциите си на младежки дом. Знаете, че кандидатствахме с проект, който беше одобрен за финансиране, но за съжаление по тази операция не бяха преразпределени средства за дофинансиране. Младежите на тези балове стартираха инициатива за започване събиране на дарения с цел възстановяване на младежкия дом поетапно. Подкрепяме тази тяхна инициатива, защото на първо време най-важни са да бъдат възстановени електрическата и отоплителната инсталация и постепенно вече и санитарните помещения, и постепенно да се правят подобрения в цялата сграда. С това как точно ще се развиват нещата разбира се вие ще бъдете запознати и ще дискутираме как точно да изглеждат решенията за младежкия дом. Но със записването в капиталовия списък на този обект като проектиране и основен ремонт на първи етап ние даваме знак на общността на младите хора, които продължават кампаниите и имат много инициативи в тази посока, че ги подкрепяме, защото добре знаете, че никой дарител не е склонен да дарява средства за нещо, което общността не е показала, че е важно и че то стои на дневен ред. За това ние включихме обекта „Младежки дом” в капиталовия списък и аз съм убедена, че със средства от дарения и с малко средства от бюджета неговото възстановяване може да започне. По отношение на паркинга зад „Диана Кабел”, ако правилно разбрах г-н Канев, става въпрос за френския център. Да това е много важно място ние сме го отчели като място, което може да бъде развито като добър паркинг в центъра на града и той е включен като обект в проектното предложение за подобряване на туристическите атракции, за което преди малко казах, а именно възстановяването на безистена тъй като в това предно предложение има допустими дейности, паркинги във близост до атракциите, централните градски зони за подобряване достъпността до тях. Така че той е включен като идеен проект, сега в рамките на втория етап за който казах, че сме поканени да участваме ще бъде разработен като работен проект и аз се надявам този проект да бъде одобрен и този паркинг да бъде реализиран по този начин. В крайна сметка всички търсим възможности онова, което може да бъде направено чрез програми и проекти да бъде направено по този начин. Връщам се към първия въпрос на г-н Бъчваров, проектиранията на улиците „Клокотница”, „Руен” и др. в кв. „Каргона”, така е, имаме проекти за основни ремонти на тези улици и възстановяването им, ако не сме ги включили в началото на тази капиталова програма, то е заради напредването на проекта по включването на Община Ямбол в операцията „Околна среда, воден цикъл”. Още веднъж ще кажа тук, казах го на публичното обсъждане, имаме готови работни проекти по ИСПА, предстои тяхното съгласуване и Община Ямбол е в първите пет приоритетни общини, които ще получат покана от Министерството на околната среда за изграждане на пречиствателна станция, канализация и водопровод основно в кв. „Каргон”, като първи етап и тъй като този проект засяга и част от тези улици изчакваме да влезе реализацията му там, където има да се изгради такъв в първия етап, защото ние още не сме видели точно работните проекти какво ще включват от първата фаза, която ни показаха и тези улици да бъдат основно ремонтирани и основно възстановени след евентуална интервенция по изграждане на други дейности, които са свързани с тях. Понеже има доста специални въпроси по отношение на паркингите за киното и регионалния исторически музей, ако има и други такива ще помоля за разрешение г-н Кърцъков, който е специалист да има правото да даде обяснения по тези въпроси.
Канев – Моя въпрос е свързан с реконструкцията на зала „Диана”. Искам да припомня на ОА, че там има изграден един работен проект за разширение на зала „Диана”, нещо от което тази администрация странно защо се отказа, тъй като на практика...
Миланов - Г-н Канев, това не е въпрос.
Канев - Как да не е въпрос?...Веднъж се отказват, веднъж го залагат за проектиране... Залата, която трябваше вече да се изгради със средства на Министерство на спорта...
Миланов - Задайте въпроса да ви отговорят...Това е изказване, няма да ви дам думата да се изказвате. Искате да зададете въпрос, задайте го.
Канев – Ама ти сега кажи какъв въпрос да им задам, тогава и аз веднага да го направя.
Миланов – Аз не съм искал да задавате въпрос Вие пожелахте и Ви дадох думата...
Канев - Ето аз, не ме прекъсвай моля те, стой и слушай сега, за да свършим работата по кратко.
Миланов - Г-н Канев, няма да я свършим кратко, ще я свършим правилно.
Канев - Правилно според теб не означава, че е правилно.
Миланов - Ще Ви взема думата просто.
Канев – Веднъж ОА се отказва...
Миланов – Г-н Канев, вземам ви думата, няма да ви дам да зададете въпроса, за който с доброто си желание ви дадох възможност. Ами задайте го въпроса, задайте го.
Канев - Ама виж какво, ти нямаш право да ме прекъсваш и най-накрая вземи да прочетеш два реда...
Миланов - Както казах говорете ми на Вие.
Канев – Да, така е, говоря си и това, което искам да кажа и нямаш право да ме прекъсваш.
Миланов – Ще направя това нещо. Искате ли да видите?
Канев - Да искам хайде, аз така си говоря през микрофона.
Миланов - Така можете.
Канев - Да, разбира се. Нашия председател се държи абсолютно учудващо. Тук ние идваме да изкажем своите тези. Ако на тебе не ти се слуша ето там е вратата. Ти не си нищо повече от общински съветник, за да прекъсваш както си искаш изказващите се. И да им вменяваш какво да кажат, ами ще кажат това, което искат, разбира се. А ти ще слушаш тук...
Миланов - Г-н Канев, помолихте ме да ви дам 5 сек. да зададете въпрос, дадох Ви 5 сек., не чух въпрос, за тази 1 мин.
Канев - Е как си ми дал 5 сек. Като говориш и аз ти казах за да свършим бързо стой си малко и чуй какво искам да говоря...
Миланов – И ще го кажа за 5 път  - много моля, да ми говорите на Вие.
Канев - Това не е задължително във правилника на какво се говори, задължително е да изслушвате.
Миланов - Ако беше задължително щях да кажа задължително ми говорете на Вие, аз помолих. Това е учтива форма на обръщение, която за Вас явно не важи. Г-н Канев, няма да ви дам възможност да зададете този въпрос, който искахте да зададете, вярвайте ми, няма да Ви дам.
Канев - Аз ще си го развия без да ми даваш, така че... Какво означава това да ми даваш, на мен ми го дават избирателите това право.
Миланов - Но вие ми го поискахте това право преди малко от мен, ако си спомняте
Канев - А това, че ти ми даваш или не ми даваш ти не си нищо повече от общински съветник.
Кърцъков – Г-н Канев, при всичките приказки, които изприказва, съжалявам , но трябва да Ви кажа, че абсолютно некомпетентно се изказвате за зала „Диана”. Това, което говорихте Вие за предишните неща - имаше един проект, който ние, когато застъпихме в Общината заварихме и той беше на идейна фаза, с работен проект само за основите, и ставаше въпрос за разширение залата за батут. В последствие Министерство на младежта и спорта се оттегли, понеже ние поискахме на няколко пъти, имахме разговори и аз лично приемах г-н Димитров, мисля че се казваше Председателя на федерацията по батут. Лично водехме разговори, но когато поискахме твърд ангажимент, че този обект ще се финансира от Министерство на младежта и спорта до край и ако бъде оценен примерно на 5 млн. лв. тези пари ще бъдат сигурни и няма да направим едно чудо, което да стърчи като това тук, което беше до скоро до сградата на Общината, нали. Те се оттеглиха от това, а това беше ангажимент, който беше поет общината да финансира проекта в рамките, мисля че на 80 хил. лв. беше заложено тогава, а от другата страна да бъде осигурено финансиране. Понеже това не се случи, заради това този проект не се реализира. Ако преди малко слушахте внимателно щяхте да разберете, че става въпрос за разширение на зала „Диана”, така че тази зала да отговаря за провеждане на по-висок ранг спортни събития и не както някои се изказаха, касае не само баскетбол. Единствено не можем да влезем в параметрите за волейболни състезания. Понеже там изискванията около игралното поле са значителни. Но за бокс, борба, баскетбол и за някои от другите спортове... За два тепиха влиза, ами не можем за европейско, но за два тепиха влиза. Така че доста информация с г-н Чолаков, обменихме, факсове си разменяхме, за да получим изискванията да видим до къде може да се разпростираме, но става въпрос за такова разширение не за батут вече. И малко ако слушате, така ще бъде по-добре, вместо да имаме тези препирни. Относно паркингите, паркинга до районно историческия музей той е предвиден по регулация и изграждането му - там ще бъде трайно и ще може да се ползва непрекъснато, а за киното е за временен. Членът, който ви цитира г-жа Данкинова от ЗУТ е за временно ползване...
Миланов - Моля, не влизайте в диалог г-н Канев, г-н зам. – кмет.
Кърцъков – ...Предварително за около 12 места става въпрос, а като се направи проекта ще стане окончателно ясно за колко места, от 12 до 14 места ще се разшити паркинга. Той като се отвърже с другия може и малко да се увеличат. А до музея ли, за 22 места...
Миланов - Г-н Кърцъков, разговора се провежда в залата през мен.
Майсторов – Аз искам да се изкажа относно точно този паркинг отново. Без да давам квалификации, но някак си не звучи сериозно било за временно ползване в тревните площи. От няколко дена питам и сега разбрах, че бил за временно, не знам какъв е този временен чл. Временно го изграждаме на местото с тревните площи с някакви бетонови елементи или нещо подобно, така ли да го разбирам?...Ами ти ми даваш отговор, но то не е сериозно това, което ми казваш. Значи там до колкото съм наясно това е тротоарно право, което кафето „Момо” ползва като изкарва масичките. Това е един бизнес, на един човек, който вие искате да го унищожите, за да паркират 12 коли. Горе долу това разбрах....
Миланов - Моля г-жо Симеонова, не се обаждайте от място.
Майсторов – И накрая като питаме колко са от миналата година  от паркингите приходите ми казват нула. А пък аз ще ви кажа колко е тротоарното право на същото това кафе за миналата година по месеци е около 500 лв. плаща тротоарно право и му разбивате бизнеса на човека, но това е друга тема, която другарите от ГЕРБ не ги интересува. Относно това имам едно предложение тези 34 200 лв., които сте си ги измислили да ги дадем за турнира „Странджата” предвид на това, че е сериозен форум и за първи път от години насам се връща като домакинство в Ямбол. Имам един списък колко страни участват на турнира и са определени около 30 хил. лв., които смятам, че са изключително малко за този представителен турнир. Освен това, ама и аз, като г-н Кескинов, ще спра до тук и пак после ще продължа.
Симеонова – Първо съвсем кратко по това, което г-н Майсторов, каза. Не знам неговото въпрос ли беше или изказване.
Миланов - Искам да разбера вашето какво е?
Сиемонова - Изказване.
Миланов - Тогава се изказвайте недей те пита г-н Майсторов какво е правил.
Симеонова – Чудесно. Изказването ще бъде в следния дух. Не знам как трябва да се гради една политика според виждането на г-н Майсторов, но според него явно 37 души трябва да седнат и да се грижат за бизнеса на един човек в града. А аз мисля, че ние трябва да гледаме благото на целия град и всички граждани в него. Така че изграждането на една синя зона за паркиране в центъра на града с увеличаване на паркоместата, по-глобалната макрорамка лично за мен е по-важно от това, че някой ще загуби 4 маси, на които ученички пият кафета. Вярвайте ми в града има достатъчно възможности този човек да си реализира бизнеса отново и същите ученички да си пият кафетата, но 80% гражданите в града ще са доволни, защото имат автомобили и ще увеличим възможността за паркиране. Така че г-н Майсторов, другарите от ГЕРБ градят политика, а не гледат отделно бизнеса на всеки поотделно, ако това е вашата политика сбъркали сте мястото. От там нататък имам един въпрос и аз. Колеги, от колко време този бюджет е даден на всички и в началото на заседанието чух, че г-н Председателя благодари, че има над 20 или 30 комисии проведени? Защо всички тези въпроси не са коментирани? Защо никъде не виждам да има компетентно мнение по комисиите на хора от ОА, защо не са канени? Съжалявам, аз не съм член на комисия по бюджет или инфраструктура, или териториално устройство, но явно в тези комисии вие не сте искали да работите. Какво искате сега - да си направите PR, за да ви видят гражданите ли? В случая хубаво, защото гражданите ще видят как се прави политика за града и ще видят вие как правите политика за себе си. Така че нека някой от вас да сподели защо всички тези неща не са гледани, не са изчистени, защото някои от тях са конструктивни, за да може колегите да си ги внесат в бюджета.
Стефанов /реплика/ - Понеже тук г-ца Симеонова, каза: „Ние правим политика за града, а не за себе си”. В тази връзка хем репликирам, хем питам. В функция 6 жилищно строителство дейност 606 изграждане ремонт и поддръжка на улична мрежа. т. 1.1 проектиране и основен ремонт на ул. „Страхил”, от ул. „Генерал Заимов” до ул. „Панайот Хитов”. И втората, следващата точка „проектиране и основен ремонт на улици в к-с „Граф Игнатиев” пред бл. 40, 42 и 44. Понеже не правим политика за себе си на двете места живеят кмет и зам. – кмет, нали. Това е репликата ми.
Миланов - Въпроса е Вие не знаете ли къде живее Председателя на ОбС –Ямбол? Не знаете ли къде живее председателя на ОбС –Ямбол, че не сте включили и неговата улица в ремонта?
Канев /реплика/ - Дано този път г-н Председателя, да не ме прекъсне. Аз се учудвам от такъв вид мислене въобще, г-це Симеонова. Да кажете, че един човек, който е дал един куп пари може да се реализира и на друго място. Той средствата си ги е дал извинявайте, точно на това място и вие трябва да му създадете от тук нататък условие, а не да му съсипвате бизнеса. Явно така упражнявате слугинаж в името на някой друг. И в този смисъл всеки човек особено тези, които са инвеститори, представляват ценност за нашия град и ние трябва да защитаваме техните устои. По отношение на вашето отношение като партия, като управляващи в ОбС, ами вие съсипахте бизнеса на един куп наши съграждани. Съборихте им заведения, събаряте им работните места в най-тежка икономическа криза и сега тук пак говорите за тяхното благо. Как да го разбираме всичко това?...Да, ще ми кажете, аз очаквам. Искам да ви кажа, че вашата политика в края на краищата дойде до едно изключително занимание на прокуратурата единствено с вас. И това ще продължава до края на мандата ви и след това трябва да се занимават сигурно.
Симеонова /дуплика/ - Г-н Стефанов, дуплика към вас. Това че на ул. „Страхил” и на ул. „Граф Игнатиев” живеят кмет и зам. – кмет означава ли, че не живеят други хора? Какво означава това? От цялата ОА да извадим списък на улиците, където живеят хора, ОА да ги забравим. Моля ви се това е несериозно. От друга страна г-н Канев, инвестиции в града ще има и те ще продължат да стават, защото това е политика на ГЕРБ и тя ще бъде провеждана през този мандат и вие го знаете. Този бизнес, който беше преустановен, беше в разрез със закона и ще продължат да бъдат правени такива неща. Има друго място, където да защитавате такъв тип бизнес, когато хората си изправят инвестициите и начина по който правят бизнес съобразно закона той ще може да съществува в този град. Всичко за което се покаже, че не е така няма да се осъществи. Така че г-н Канев, нека да се внимава когато се казва какво се разваля и какво се гради, защото накрая гражданите казват наистина дали е било така.
Зафиров – Понеже виждам, че времето доста напредна почти е 6 без 15 имам процедурно предложение да удължим времето на работа на ОбС. Разглеждаме една много важна точка, това е бюджета на гр. Ямбол. От него зависят всички граждани на Ямбол. Поне сме единни в това си мнение тук всичките общински съветници. Имам въпрос, г-жа Данкинова. Нищо лошо няма в това да се правят улици и винаги, който е бил на власт пред тях улиците са били оправени. Аз не визирам това управление, има и предни управления може да проверим улиците, къде няма дупки. Интересно е, нормално е кой където си пие кафето да иска да има места, защото знаете, че кафетата нямат места, затруднени са, винаги трябва да се поддържа малкия бизнес. Само за едно ме боли защо, когато на времето се събаряше един клуб на ПП никой не скочи да защити този клуб. Всички мълчаха, когато се изгради един паркинг. Аз имам един въпрос, целия град ме гледа, вижда за какво става въпрос, гледа ни цирка тук. Аз винаги съм казвал и за това гласувах за г-н Канев, за Председател на ОбС – Ямбол, защото той има ръководни качества. Ето той го показа, председателя не може да си каже думата. Така е. Г-жа Данкинова, кажете ми понеже трябва да инвестирате повече в масовите спортове, такива спортове примерно като футбол. Аз искам да знам къде са средствата за футболния клуб „Тунджа 1915” Ямбол и колко са те?
Милков – Уважаеми колеги, възползвам се от процедурната възможност да взема думата като казвам тук, че не толкова... Да, да противно мнение на процедурното предложение. Не защото не съм съгласен да завършим гласуването на бюджета и да прекратим или за това, че трябва да не го гласуваме, защото всъщност, ако продължаваме по същия начин да не осъзнаваме, че гласуваме бюджета на общината и на всички граждани, да политизираме, няма смисъл да го удължаваме. Защото ние си губим времето и след това всъщност и то го губим от гледна точка на това, всяко мнение което се направи за някаква промяна започва всъщност да се атакува вносителя на мнението, за което не съм съгласен, нито пък всъщност предложението, значи предложението дали е лошо или добро да се въздържаме от квалификация. Най-демократичния начин е в правилника е казано: „гласува се”. И да не си губим времето по този начин и неща, които трябва да решим същностно ние на практика сега всъщност да ги превръщаме в това дали всъщност е политика, г-це Симеонова, забележката като учител Ви я правя, защото си го позволявам всъщност. Разбира се, че ще защитавате политиката на ГЕРБ, само че не е необходимо да торпилирате веднага предложенията на другите. Не е необходимо на всяко изказване да имате контра изказване, защото така си губим времето. След това гласувате, след като не сте съгласни с това предложение или повечето и решението се взема и никой не протестира, защото това е демократичния принцип. Така че и след малко, когато се изкажа и направя предложение по бюджета, ако не ги приемете няма да ви се разсърдя, това е демократичната процедура.
Миланов - Благодаря на г-н Милков, в последните три месеца и аз точно това ви казвам постоянно. Има процедурно предложение от г-н Зафиров, което ще подложа на гласуване за удължаване работата на тридесетото заседание на ОбС – Ямбол до гласуване на последната точка от дневния ред.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Зафиров.
Гласували      за – 27                        против – 2                 въздържали се – 7
Приема се.
Бъчваров – Имам чувството, че изпадаме в дребнотемие, когато спорим за такива по-незначителни елементи в бюджета. Аз бих искал да коментирам бюджета като цяло. Бюджета е направен професионално това се вижда, защото са го правили хора разбиращи от бюджет. Обаче, определено на мен не ми харесва и не мога да приема политиката на ОА за създаване на този документ. Знаете ли защо? Защото това е трета година от този мандат и за съжаление, ако питате един гражданин от улицата какво се е случило в този град, какво се е променило, с какво Ямбол придобива европейски облик, знаете ли какво ще ви отговорят? Нищо. И този бюджет отново затвърждава тази политика. Разберете, мисля че предната или по предната година коментирах този въпрос, най-искрено искам да има представител, който да плаче, да иска да се случват нещата в този град. В момента бюджета мога да го нарека определено, че е консуматорски. Всичко, което се получава като приходи в общината се изяжда. Малко грубо казано. Например от просветата има достатъчно органи, представители, които искат и с основание. Училищата се нуждаят от ремонти, от реконструкции и т.н. От здравеопазването по същия начин, от културата още повече. Кой обаче застава, когато се създава един бюджет от позицията на обикновения човек, който се спъва в тротоарите, в изровените улици, на който колелетата на автомобила може би в най-скоро време ще изхвръкнат от рамата? Кой защитава този интерес на хората? Изглежда никой в общинската администрация. Има служба или пък отдел, който отговаря за поддържане на уличната мрежа за благоустрояването, хигиенизиране и т.н., обаче той си е един служител. Знаете ли при 44 млн. лв., 44 300 000 лв. бюджет да има за капиталови разходи 8 600 000 лв. е много малко., защото тия 8 600 000 лв. 5 млн. са дълга, който вие гласувахте. Аз гласувах „против” съответно, но тук болшинството гласува за един обект, който в никакъв случай не е 4 300 000 лв. и това го доказа експертизата. Значи ние, ако забелязвате през мандата имаме два големи обекта единия обект е водопровода с главно „В” и другия е благоустрояване в първи градски район за един млн. и двеста и няколко хиляди лв. друго няма. И както продължава тази политика няма и да има. И така ще си отиде този мандат, и хората ще кажат: „Добре, за какво ги избрахме тези хора, какво направиха те, какво оставиха след себе си?” Колеги, не може, разберете, всеки един от нас пътува и наблюдава в другите градове как се променят нещата. Ямбол не само че не напредва, не догонва изоставянето, ами той продължава да остава на последно место. Не случайно в една анкета на „24 часа” ли беше, „Дарик радио” ли, Ямбол беше класиран на предпоследно место. За това не мога да се съглася и не мога да приема такъв бюджет. Тези 3 600 000 лв. , които ще дойдат от продажби, което е много съмнително, защото предната точка го коментирахме защото сме в период на криза и едва ли ще се съберат тези пари, което пък предрича на неуспех и тези пари, които са предвидени в капиталовите разходи и тогава какво ще правим? Аз искам да поставя под въпрос пак за „Райна Княгиня” изработване на регулационен план, защото не може да се участва в програмите - добре де, там общината даде един млн. и двеста и няколко хиляди лв. в този квартал. Какви програми? Извинете, но там не са силните, мощните данъкоплатци на Ямбол. Данъците се събират от другите квартали на Ямбол, които са в по-лошо състояние от този квартал. И другия въпрос, които искам да засегна. Кой решава кои улици да влязат в бюджета както са написани, Страхил, Диана и т.н.? Кой го решава това нещо? Решава го ОА в следствие на какво? Кой е преценил, че тези улици са в най-лошо и в най-окаяно състояние? Това просто не е така. Примерно ул. Страхил си е съвсем нормална, вярно че има няколко пресичания на времето са правили, но защо трябва там да се хвърлят 211 хил. лв. не могат ли тези пари да отидат в улиците в Бенковски, където са в ужасно състояние някои от улиците, к-с „Златен рог” също. Според мен не е добре отработен този въпрос. Моето предложение е да отпадне записаното закупуване на 3 бр. автомобили, това звучи малко да не казвам силна дума, но най-малко нецелесъобразно в период на криза и на недостиг на средства ОА да си купува нови автомобили. Неразумно и дразнещо е, за това се получиха дебатите с този паркинг, защото миналата година се направи паркинга тук до киното и сега изведнъж ще го правим на ново. Ами това дори и един глупав човек да попитате от улицата ще ви каже, че това е правено с някаква тенденция, с някаква цел. Ако толкова трябва да се правят паркинги в ЦГЧ има други места в централната част на града, където могат да се благоустроят да се правят нови паркинги. За това колеги, аз няма да гласувам за този бюджет. Няма да гласувам, заради тази политика, която се провежда целенасочено 2 или 3 години. Тази политика не може да донесе на ямболските граждани удовлетворение, че сме избрани ние като съветници и че е избран кмета с неговата администрация.
Милков – Ще се съсредоточа само върху две конкретни предложения. Едното произтича то това, че имаме предложение за общ устройствен план на Ямбол, което е чудесно, защото 6 години е само пожелание включително много случаи е включвано и със суми, но не се случват. В предния мандат и със суми 100 хил. лв. и 200 хил. лв. и нищо не се случило вече 6-та година. Ако там виждате това е записано също 2009 – 2011г. като правя уговорката, че тези две предложения с нищо няма да засегнат нито същността на бюджета, нито сметките дори като бюджетни сметки, а само едно уточнение, което ще направи по-ефективно според мен разбира се, ако вие така прецените, че това е целесъобразно и наистина би подобрило тези неща, които предлагаме. Едното произтича от нещо, което стана като обсъждане ето тук, което ще е сложено. Защото общия устройствен план има проектно задание. Ако това проектно задание отново се коментира върху него, когато обсъждаме вече готовия план отново всъщност ще стигнем до същия дебат както днес. За това там където, предлагам всъщност приложение 8, където е разчета на капиталовите разходи ще го дам на г-н Председателя записано. В приложение 8, в дейност 618 други дейности по жилищното строителство и благоустрояване в ред 3 1 където пише „Общ устройствен план на гр. Ямбол” да се добави отдолу с тире в това число 20 000 лв. за визия и изработване н проектното задание, като в колона 4 под цифрата 387 936 лв. да се запише 20 000 лв. съответно в колона 9 под цифрата 335 728 лв. да се запише 20 000 лв. Ясно е, че тази година дори и това да се направи като минимум е нещо, което ще бъде полезно, защото поне проектното задание ще бъде както трябва направено, в смисъл с една процедура, която администрацията може да осмисли дали ще го възложи на специализирана група, дали с допитване, но да има някакво финансиране в тази сума. Другото предложение ми е за допълнение в приложение 2 Б дейност 714 спортни бази спорт за всички. Като тук моля и г-н Чолаков и ПК СДСБ в смисъл да не го приемат емоционално, а тези които от гледна точка на бюджета като г-жа Данкинова, могат да кажат дали с нещо се ощетява. Да се запише нов текст отдолу с тире „За работа на клубовете с подрастващи” като в колона 4, 5, 9 и 10 под цифрата 3 750 лв. се запише 40 000 лв., това е по-малко от 10% субсидията, което е чудесно въпреки, че тази криза общината финансира спортните клубове, субсидира по-точно, с една сума, която вече 2, 3 години не е малка. Но тук спортните клубове не трябва да го приемат, че само за високи постижения и за професионализъм се дават тези средства. Т.е., когато те си допълват проектите нека да бъдат така добри и да поемат ангажимент, че 10% от средствата ще помагат за подрастващите да работят с тях. Това ми е предложението, благодаря.
Ибришимов – Аз искам да изразя своето несъгласие с изказването на архитект Бъчваров, по отношение на това, че в Ямбол са станали само две неща за последните три години. Набързо си написах още няколко неща освен тези двете, които той спомена и ще си позволя да ги изредя, за да наблегна точно на това, че в града се случват неща и се надявам за напред да стават все повече тези хубави неща за нашия град. Площадката пред Мола, скоро такова нещо не е правено в града. Последното такова подновяване на центъра, преди 7, 8 години с площада на центъра, градинката, която е детската градина на центъра. Другото нещо, което се сещам веднага като плюс са спортните площадки в кв. „Бенковски”, в кв. „Златен Рог”. Така оплювания и оспорван паркинг зад кино „Вапцаров”. Аз живея в този район точно в центъра и знам как хората си търсят място за паркиране през деня, особено около обяд. Този паркинг наистина реши до някъде проблемите в тази зона. Другото нещо, което съм си написал нахвърлено набързо е първия подземен гараж в града, това е голям плюс. Полагането на асфалтовата настилка по булевард „Д. Благоев” и ул. „Граф Игнатиев”, заедно с полагане на бордюри и озеленяване. Тези неща смятам, че не са нищо и не трябва да се забравят. Споменах само няколко по-едри неща, дребните разбира се ще останат на малко заден план, а тези, които не се виждат тях няма как да ги споменем сега.

Бъчваров – Съжалявам, че наши колеги, общински съветници не могат да отсеят разликата между обекти, които се инвестират от външни инвеститори за щастие в Ямбол и това, което прави общината. Мола и прилежащото пространство, заедно с подземния паркинг се инвестира от собствениците на Мола. А рехабилитацията и асфалтирането на „Д. Благоев” се инвестира от Министерството на регионалното развитие и благоустройство още решението, когато Хаджигеоргиева беше кмет на Ямбол. Така че, това че съвпаднаха с управлението не означава, че са заслуга на нас, на общинските съветници и на ОА. Вярно е, паркинга се направи, но аз говоря за обекти, които са над 1 млн. лв., значими обекти. Ако погледнете близкия Сливен там се прави подмяна на водопроводни инсталации за 40 млн. лв., а ние Ямбол с нюню както казват. Значи за това ви правя реплика, че това, което се прави от други инвеститори, тогава да вземем да кажем тези Миролио, които направиха една част от, те си гледат техния интерес и си го правят, Язаки и т.н. Това са други инвеститори. Говорим за бюджета, който се формира, който е на общината, което е в нашите ръце и ние можем да го коригираме, направляваме и по този начин да се провежда политика.
Миланов – Предлагам до 18:15ч. почивка и още повече ще помоля членовете на комисията по здравеопазване да се събере.
След почивката кворум в 18:25ч. 36 съветника.
Канев /изказване/ - Аз благодаря на г-н Председателя, първо, защото си взе хапчетата и така му се промени отношението, в следствие на това и предполагам, че диалога ще бъде малко по-нормален. Искам да взема отношение по бюджета, според мен това е един умишлено глупаво направен бюджет, може и много професионално разбира се, който има определени цели. Какво ви прави впечатление - от една страна ние предлагаме да продаваме, да се разделяме с наши имущества на обидно ниски цени. От друга страна това, което ние плащаме, така с чувствително завишени средства, ами аз не знам това точно дали е в полза на гражданите от заявената политика на ГЕРБ, които казват, че правят всичко в името на нашите съграждани. Съсипването на малкия бизнес е част от резултатите на този бюджет, сега се чувства. Защо съсипахме толкова магазини, ресторантчета и то в момент на криза. Какво направихте с това, че съборихте ресторанта на автогарата? Приходи има ли някъде, нещо получили се? Нищо. Да разхубавихте града? Нищо не направихте. Просто обидихте две семейства и там други, които работят в момент на най-жестока икономическа криза. Подобно е поведението и към други павилиони, които най-малко сега им е времето да се съсипват. От друга страна бих искал да ви кажа, че през тази трета година, която тече вашия и нашия мандат, разбира се в гр. Ямбол нищо не е направено. Преди малко, ако слушахте внимателно пусната е водата на един шадраван, развито е едно кранче, което е повод тук да се похвалим за добре вършена работа. Един бюджет извинете, който би могъл да предизвика инвеститорски интерес, това е бюджета. Ако умело го направим и ако умело се държим. Аз искам да се върна на този въпрос свързан със зала „Диана”, където г-н Председателя не искаше да чуе, а г-н Кърцъков, направи волни някакви негови такива тълкувания. Там имаше открито финансиране и хората даваха 300 000 лв. Ами сега е правителството на ГЕРБ вземете още 2 млн. лв. Защо се отказахте тогава? Каква беше причината да се откажете? Това не е ли много глупаво? От друга страна искам да ви кажа, че това продължаване на съсипване на бизнеса в гр. Ямбол и създаването на такова голямо напрежение сред нашите съграждани, естествено аз нямам думи за подобен начин на поведение. Г-н Майсторов, така ми спомена в паузата, която направихме, че от виден представител на ГЕРБ така е заявено, че става въпрос за някакви глупави необразовани хора, които могат да си намерят и другаде работа. Следователно можем да го зачеркнем това заведение. Борете се за всеки един работещ човек в нашия град. От етична гледна точка не споменавам името, защото и телевизиите го дават. Не съм толкова зле възпитан. Борете се за всеки лев. Тук за какво става въпрос, вдигнахме неимоверно много данъците за почистване, за сметосъбиране и извозване. Да виждате някакъв по-голям комфорт в града? Нищо подобно. Това, което насочваме като инвеститорска програма е асфалтиране на улиците, които образцово изглеждат, това е ул. „Страхил” например. Аз, мисля че ул. „Страхил” е една от най-хубавите улици в гр. Ямбол. Но, ако трябва да говорим сериозно за асфалтиране е ул. „Граф Игнатиев”, на която държавата и община Ямбол вкараха общо инвестиции  в порядъка на над 8 млн. лв. Тя е вече за асфалтиране за съжаление при подобен начин на изпълнение. И аз се обръщам към вас, вижте сега вие сте мнозинство, но не разсъждавате така, защото в близките месеци ви предстои да бъдете малцинство. Този ОбС вярвайте ми ще бъде преструктуриран и то от подобен начин на поведение от ваша страна. И това ще стане съвсем на скоро. И ако тогава ние с вас се държим по този нелеп начин, би било много неуместно разбира се аз, лично не бих го сторил. Така аз няма да подкрепя този бюджет, поради тези съображения, с което ви благодаря.
Желев /реплика/ – Колеги нямах намерение да се изказвам, но вижте нормално е опозиции и управляващи да имат различно виждане за бюджета. Нормално е  да има критики, но за някои неща според мен трябва да говорим с точни имена. Повода за репликата ми е изказването, че тази политика съсипва бизнеса и то се основава на факти, че примерно няколко незаконосъобразни временни преместваеми съоръжения, които са такива от много години са премахнати. Колеги, не знам с какви думи да говоря, но има нормална коректност така, някакви неписани норми на морал. Бюджета има доста слабости и политиката, с която управлява мнозинството и този кмет също си има своите кусури. Но нека наричаме точно и ясно нещата, защото след това разговора става едно дребнотемие, както каза архитект Бъчваров. Ами как се съсипва бизнеса като този мандат ние постоянно продължаваме договори. Миналия мандат ние не удължавахме договори и би трябвало повече да съсипвахме бизнеса, г-н Канев.
Миланов /реплика/ - Наистина, когато застанем тук трябва да използваме точни имена и точни изкази, например ресторанта на автогарата. Извинявайте колеги, но това не беше ресторант, ако това е ресторант, какво ли трябва да бъдат заведението „България”, което всички добре познаваме, то трябва да е супер скъп и луксозен, шест звезден ресторант. То беше една шкембеджийница… Това казах, трябва да използваме точните изрази, но патетично казано „ликвидирахме ресторанта на автогарата”, няма ресторант на автогарата, който да е ликвидиран, може някоя бирария, може и шкембеджийница, но е и ресторант. Един бюджет трябва да предизвика инвеститорски интерес, абсолютно съм съгласен г-н Канев. Целта на този бюджет с това, което приехме в предния миг е да предизвика инвеститорски интерес, показвайки, че ние имаме желанието да предоставим възможност на инвеститорите да се възползват от това да изградят, да закупят, да построят, да развият. Относно зала „Диана’, която зачекнахте като тема – „даваха 300 хил. лв.”, „даваха” е грешната дума - обещаваха 300 хил.лв. Като навържете в едно изказване много полуистини, много фалшиви думи като лексика се получава лъжа. Или както казват модерно политиците неистина, за да не ги осъдят. Още повече двама души вече казаха: „вие сте мнозинство”. Кого точно визирахте г-н Канев, в това „вие сте мнозинство” в настоящия общински съвет при настоящата конфигурация? Може би най-накрая един път ще бъдете точен, ясен и конкретен.
Канев – Понеже искам да ви отговоря съвсем кратичко, разбира се, както си е по устав, бих искал да ви кажа нещо за това, че в нашия град през тези три години нищо не е извършено. Ами кажете най-накрая някой да стане, ето председателя е най-наблизо, поне едно дюкянче някъде дали е направено? В предния мандат се направи Миролио, направи се Язаки, ето тука тази сграда тя е рожба на предния мандат. Айде тогава да кажем, да и др. Хипермаркети и т.н. Значи нещо, което града реално го почувства. Сега бихте ли ми казали някъде едно магазинче да е направено поне? Ето вие тук като пример дадохте отварянето на един кран и тръгването на шадраваните. Ей това е направено. В този смисъл, ако трябва да отговоря и на г-н Председателя, за зала „Диана”. Ами извинявайте, но за зала „Диана” наистина имаше открито финансиране и една част от тези пари даже са похарчени, ако вие нямате нищо против, друг е въпроса, че вие не дадохте писмо до Министерството, забавихте го и влязохте в някакви глупави, тъпи преговори с цел да откажете. Имахте намерение да правите нова спортна зала около стадиона и казахте, че съвсем лесно ще го постигнете. Оказа се, че нищо подобно няма. И в този мандат дори няма и писмо да направите за тази работа, защото на първо място то е абсолютно безсмислено. При една готова зала с прилежащи терени да помогнете на спорта при това реално. Имаше реална възможност, в гр. Ямбол беше министъра на спорта точно за откриване на този обект. И г-н Председател, аз не си служа с лъжи, ами казвам факти. Г-н Желев, присъства като почетен домакин, той придружаваше г-жа Лечева, макар и в отделна кола. Беше на трибуната, там се раздадоха награди на видни деятели и т.н. Които съдействаха това финансиране на този предстоящ обект. Така че, ако обичате най-накрая направете нещичко и станете и кажете тогава, че сте го направили, и му кажете името разбира се.
Кескинов – Г-н Канев, ме поласка, когато каза, че му липсват някои мои изказвания от преди няколко месеца, но в същата връзка на мен ми липсват изказванията на г-н Канев, който беше известен с дежурната си реплика „да прекратим изказванията”. И в тази насока внасям официално предложение за прекратяване на изказванията.
Банков – Колеги, наистина бюджета е най-важното нещо, ние сме вече в трета година от мандата ни. Редно е, коректно е да си кажем, каквото имаме да си кажем и си удължихме времето, мисля че никой не бърза. Аз очаквах да видя кой ще го предложи това нещо, явно появи се кой ще го предложи. Но моето предложение е да не прекратяваме все пак, мисля че има 4, 5 човека, които ще се изкажат.
Миланов – Уважаеми колеги, има постъпило процедурно предложение от г-н Кескинов, което подлагам на гласуване, а именно да прекратим дебатите по точката от дневния ред.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Кескинов.
Гласували      за – 17                        против – 12               въздържали се – 5
Не се приема.
Банков – Колеги, наистина това, което аз искам да се върна малко, защото така много остро се обърна внимание пък като чуя думата политика ей така някак си се подпалвам вътрешно, защото поне до сега никой не е намекнал, но някой ни обвини едва ли не, че искаме да правим политика по някакъв начин, когато си изказваме мненията и становищата. Ние поне до сега не сме казали, че сме против политиката на ГЕРБ. Нека да си работят, то се вижда прославяме се и в страната и извън страната в Брюксел, навсякъде. Но въпроса е кой как разбира политиката. Ако някой разбира политиката, че с наглост, с нахалност ще ни се налагат мнения и становища, това е едно. Ако разбира политиката, че трябва да обсъждаме мнения, становища и да развиваме тези и да търсим гражданското общество да подкрепя нашите тези това е друго. Но това е чуждо за ГЕРБ, за това искам да кажа за ГЕРБ, защото за 2 години  и половина управляваме, какво имаме оказва се две помпи и две кранчета. Недейте да си приписвате неща, които не сте направили досега. А пък това, което ни предстои тази година ние съвсем колегиално си премълчахме, когато приехте тези предложения за продажбите, програмата за  разпореждане и управление, защото си направихме предложенията били, не били писмени, хайде. Можехме да си направим политиката, но това е вашия подход, вие по този начин виждате примера и го правите. Направихте го и в Брюксел и се видя как реагираха хората. Да бъдем европейци, няма да станем, ясна е работата. На кого е обаче политиката която правим тук? Всички се кълнем, че това е политиката за гражданина, а пък реално излиза, че мисля и г-н Стефанов, го каза „А бе в този бюджет май се прокарва някаква лична политика някъде?” Защото и това, което е заложено и като ремонт и като другото, долу горе знаем за какво става въпрос. Залагаме милиони, милиони, милиони, които предварително знаем кой ще ги използва. Това не е ли политика? Много точна и ясна политика и тя е поръчна политика там тази. Така, свършвам с политиката. Относно предложенията, извинявайте аз тук не видях, мисля че трябваше да се представи протокола за общественото обсъждане. Някой да го е видял? Мисля, че в наредбата пише задължително, че трябва да ни се представи. Това е един процесионален пропуск, че ние го нямаме, когато приемаме бюджета, имайте го в предвид и в протокола да остане, че го няма Протокола. Значи при мен го няма, не знам къде, никъде не пише, че някъде може да си намеря протокола. При мен го няма протокола, някой, ако има протокол да каже. Относно предложенията имаше кутии и аз лично взех и си написах предложението. За мен трябваше и това да се обсъди, колко предложения са направени, в какъв характер са били, какво са и що са. Защото, извинявайте, ама сега се изненадахте, аз също предложих ул. „Страхил” да се ремонтира, реконструира. Но малка разлика имаше в участъка ул. „Кабиле”, ул.  „Преслав да си направим още едно платно, това, което говорим толкова време със завоя наляво. Изведнъж обаче се получава ул. „Страхил” в по-голяма част, определен човек живеел там. Появява се в бюджета бл. 40, определен човек живеел там. Ами извинявайте, аз ако съм на тези хора просто ще ми отпаднат тези обекти, ще сложа други обекти. И това, което ГЕРБ със своята политика ни предложи за тази разпродажба и която да аз мисля, че не съм я гласувал, може да се види. Това ще тежи на ГЕРБ със всичкото, което заложи. И вижте каква хайде да не употребя думата, хайде ще го кажа, значи само един човек, който не се съобразява с нищо, може би казват капаци ли, които има може да предложи 7 млн. лв. да продадем и 3 млн. лв. да сложим резерв от тях 998 параграф вижте го собствения бюджет на общината и още нещо в решенията в 33.4 предлагат да упълномощим кмета, това нещо той да се разпорежда както си иска. Може ли някой да каже, че средствата, които дойдат няма да отидат първо в резерва. Просто защо приемаме бюджет, тези 3 млн. лв. му ги даваме един бюджет който тъй както си иска да си ги прави. За мен това е наистина, как да ви кажа, разпродаваме и си заделяме едно нещо, една голяма баница, да си я правим както си искаме. Така че не ми се коментира повече, бюджета е направен, аз винаги съм казвал, който си го приема, той си го изпълнява, носи отговорността, като цяло. Но имам конкретни предложения и ще ви ги зачета, защото съм си ги написал писмено и ще ги кажа. 33.4 да прибавим в началото думите „след решение на ОбС да се разпорежда кмета и да разпределя резервния бюджетен кредит в дейност 998”. Това е бюджет, казвам ви размера, който е заложен е 3 057 797 лв. Виждате ли за какво става въпрос, без санкция на ОбС това да го правим. Така, че предложението е това да влезе, „след решението на ОбС”. Да тук се включват и ДДС, проекти за до финансиране, нищо не пречи да си вземем решението да го финансираме. Второто ми предложение, което е става въпрос за този паркинг до кино „Вапцаров”, извинявайте, миналата година го правихме. Тука се казва правиш нещо, защо не го направихме целия тогава? Пари ли нямахме, какво ли беше? Или след това ни дойде из от зад друга мисъл. Така, че моето предложение е тези пари или този обект 2.5 в параграф 52.00 в раздел IV функция жилищно строителство, благоустройство и комунални дейности, дейност 66 изграждане ремонт и поддържане на улична мрежа т. 2.5 да стане „проектиране и изграждане на паркинг южно от художествената галерия. Става дума да мястото, където е долу към стълбите. Тук се говореше, че със безистена е включен другия паркинг,  аз мислех там да го предложа, но тъй като е сключено не може да се промени, той е доста далеч паркинга, този е един удобен паркинг, там който ние можем да го направим. Мястото, мисля че не се ползва, там спокойно може да се направи такъв паркинг, така че това ми е предложението. Вместо, обяснявам го на кратко вместо паркинга, които е тук до киното, да стане южно от галерията, в долната част да се направи. За тези пари, мисля че ще стане. И сега, за да извадя от неудобство зам. – кмета и кмета ви предлагам следното, това което коментирахме в същия параграф 52.00 в същата функция жилищно строителство и благоустройство в т 1.1 и 1.2 да отпаднат. Т. 1.1 е проектиране и основен ремонт на ул. „Страхил” от ул. Генерал Заимов” до ул. „Панайот Хитов”, т. 1.2 е проектиране на основен ремонт на ул. „Граф Игнатиев” пред бл. 40 и там и другите. Да, вярно живеят и други хора, но живеят и определени личности там. Мислех да ги извадя от неудобството от това, тези две да отпаднат и вместо тях да влезе един обект. Между другото аз този обект многократно го поставям и миналия път го поставях и сега ви го предлагам с тези средства които тук са 470 хил. лв. мисля че може да се реализира това е ул. „Крали Марко”. И предложението ми е проектиране и основен ремонт на канализацията на  ул. „Ктали Марко” от ул. „Срем” до ул. „Преслав”. Предполагам, че всеки веднъж е минал от там и с тези средства ще можем да оправим отводняването, което е там и този лунен пейзаж, който постоянно има там. Така че това ми са конкретните предложения.
Майсторов – Във връзка с предложението, което направих преди малко искам да направя една промяна. Предлагам да се дадат 35 хил .лв. за провеждане на международния боксов турнир „Странджа”, като се вземат от издръжка на ОА, те са записани в приложение 2 Б, функция общи държавни служби 915. И искам да обърна внимание на всички, че това е наистина стила на работа на ГЕРБ да се унищожава малкия бизнес, точно по този начин се унищожава и не е този примера, който даде г-н Желев. Примера е следния, кафе „Сити”, друго кафе както според ГЕРБ се изразяват там са едни необразовани хора, така се изгради подземния паркинг, че се направи един отдушник на подземния паркинг, точно така че да спре подхода към кафе „Сити”. Това беше целта, не знам поради каква причина. И това искам да обясня на оная част от залата. Това е начина на работа на ГЕРБ
Миланов – Странно, направихме цял подземен паркинг, за да излезе една тръба, която да затвори едно кафе „Сити”. Извинете, наистина политиката взе да минава границите.
Симеонова – Една минута като председател на група и процедура. Предлагам да се извадят адресите на останалите двама зам. – кмета и овреме да се видят улиците, на които живеят, защото имам страх, че ще се наложи да прекратим процедурата за канализация на Каргона и пречиствателната, защото г-н Кърцъков, живее в Каргона. Така че или той да се мести бързо, или да прекратяваме процедурата по финансиране, защото ще направим канализация за г-н Кърцъков. И процедурно предложение отново колеги, особено към мнозинството, което е толкова  обвинявано, нивото падна много ниско днес, чухме неща, които не трябваше да чуваме. За мен вече този диспут започва да става обиден, защото нещата излязоха извън рамките. Отново правя процедура за прекратяване на дебатите.
Банков – Аз съм съгласен, първо ще започна с това, че наистина нивото падна, когато започна с политика да се занимаваме тук и когато започна да се дават квалификации и пак е нахалство човек, който казва, че нивото пада и някой се занимава с политика, той да казва това нещо, тъй като той го направи това нещо. Ако не беше, хората са казали „ако не си играеш с нещо, няма да стане нещо друго.” Обратното ми мнение за това е да не гласуваме процедура за прекратяване.
Миланов - По правилник г-н Банков има право да направи противното предложение. Уважаеми колеги, има постъпило процедурно предложение за прекратяване на дебатите.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Симеонова.
Гласували      за – 17                        против – 10               въздържали се – 4
Приема се.
Зафиров – Виждам, че процедурното предложение се прие, иначе щях да помоля двете телевизии да напуснат, за да може наистина най-накрая да се гласува този бюджет, защото виждам, че тук в този ОбС се прави политика. Тук виждам, че политическите лидери си мерят това онова с наглост и с нахалност, чух го от тази трибуна преди малко. С наглост и нахалност аз, мислех че това са двете лица на тройната коалиция, но те казаха, че това е ГЕРБ, за това не можах да разбера, по принцип изговориха се много неща. Аз виждам, че има много местни политици, които си придават значимост като национални, ами значи искам да знаете, че вие сте само местни политици, местни лидери на партии, вие не сте национални политици, но общото, което ви единява тук в тази зала е че трябва да работите за интересите на гражданите на Ямбол.
Миланов – Г-н Зафиров, може ли да ви помоля за изказване по същество.
Зафиров – Ето, виждате, че г-н Ганев, приема моите изказвания като лекция, значи съм ерудиран г-н Миланов.
Миланов - В следващия момент ще се окаже, че нарушавам правилника, понеже ви давам да говорите не по същество. За това Ви моля, да говорите по същество.
Зафиров - Г-н Миланов, Вие днес няколко пъти ми нарушихте правата като общински съветник, но аз все пак ви благодаря и няма да губя повече времето на общинските съветници. Виждам, че те наистина със желание искат да приемат бюджета на Община Ямбол за 2010г.
Миланов - Благодаря на г-н Зафиров, за краткото изказване.
Банков /реплика/ - Г-н Зафиров, правилно, може би, аз не знам защо сте останали с впечатление, че някой прави политика, поне досега не виждам някой да прави политика, защото политика не е да излезеш на трибуната, когато камерите работят, когато излезеш да видиш, а просто политика е с това, което казваш. Аз от това, което Вие казвате разбрах, че някакъв национален лидер има тук, друго не разбрах. Така че политиката се прави с идеи, прави се с предложения, прави с отстояване на тези предложения. И да не лъсват зад тези предложения и тези отстоявания, хайде говоря за обръчи, ще говоря за обръчи, няма да говоря за други неща. Така че като искате да правите политика я правете както трябва, а не просто по телевизията, изказването, излизането тук за пред телевизията, това не е политика.
Зафиров /дуплика/ - Аз пък съм щастлив, че г-н Банков, Ви обяснява точно за обръчи. Обръчите бяха примерно един от съществения елемент в политиката на тройната коалиция, г-н Банков. Вие ми говорихте тук за Румяна Желева, за разни национални неща и аз Ви обърках с национален политик извинете ме, ако нещо съм Ви засегнал, моля Ви се. Идеи и предложения. Аз не ви чух идеите и предложенията в комисиите. Идеите и предложенията г-н Банков, се изразяват в комисиите. Има комисия по бюджет, има комисия по култура в този ОбС, ако вашата политика е да премълчавате и да дойдете тук да ми се показвате пред камерите това не е политика. Политика е да отидеш конструктивно да си дадеш предложенията в комисиите, за да може общинската администрация да ги анализира и да ги заложи в бюджета, другото е популизъм г-н Банков.
Банков /пр. ГС./ – Защото съм председател на група, за разлика от теб съм председател на група все още. Г-н Зафиров, аз исках меко казано, за да не Ви засягам, казах обръчи, не казах лични интереси, разбирате ли. Казах обръчи от така да се каже колегиалност, не казах лични интереси...
Миланов -  Г-н Банков, много моля. Г-н Зафиров, г-н Банков! Ще го кажа много ясно Записано е в правилника, че един общински съветник може да се изкаже по точка от дневния ред един път.
Банков - Председател на група кога може да вземе думата?
Миланов - По всяко време, но не и по съществото на дебата в тази точка.
Банков - Ама аз не говоря по същество, аз говоря за политиката, извинявай, аз не говоря по същество. Аз говоря за политика Георги Зафиров, не говоря за друго. Аз не говоря за бюджет. Той да излезе и да каза нещо за бюджета?
Миланов - Това е въпрос на тълкувание, моето не е такова. Пише веднъж по същество...Ще дам думата на г-жа Данкинова, да даде разяснения на общинските съветници по постъпилите предложения понеже те не са постъпили в комисиите, както каза г-н Зафиров, за да може да бъдат коментирани и да бъде взето по тях становище на г-жа Данкинова, да каже, защото тук става дума за параграфи, за капиталови разходи, за да не вземем да приемем нещо, което не би трябвало и не би било възможно да бъде гласувано и прието по този начин.
Данкинова – Ще започна от предложението на г-н Майсторов, които станах две. Първото предложение е...
Миланов - Първото предложение г-н Майсторов, го оттегли за сметка на второто.
Данкинова - Добре.
Миланов - Г-н Керемедчиев, също си оттегли предложението.
Данкинова – По предложенията на г-н Милков, коментирахме ги. Общия устройствен план е възложен на база на задание прието още от предходния ОбС, така че, считаме че не е целесъобразно да бъдат заделени тези 20 000 лв., както той предложи и предлагам това да отпадне като корекция в стойността на дейност „общ устройствен план”. И по второто му предложение предлагам т.22 в решенията да придобие следния вид т. 22 от проекта за решение: „Упълномощава кмета на общината със своя заповед да назначи експертна комисия, която да разпредели средствата по т.21”, това е техническа грешка, която коригирам в момента, „на спортните клубове и договори с тях условията за начина на разходване на средствата в съответствие с приетия от ОбС Правилник. При определяне на субсидията на ФКБ Ямбол Газ да се предвидят целеви средства в размер на 3 870 лв. за осигуряване на съфинансиране по проект и изграждане на спортна площадка с оръдия на открито на ул. „Богомил” финансиран от фондация „Работилница за граждански инициативи и еврофутбол”, по който Община Ямбол и е партньор. Задължава комисията да задели средства за финансиране на работата на клубовете със подрастващите и да информира ОбС за разпределянето на средства.” По отношение на предложенията на арх. Бъчваров, „Да се увеличат капиталовите разходи за 2010г. на 12 млн. лв. в рамките на бюджета”. Признавам си не знам как това да бъде разписано и тъй като капиталовите разходи освен, че са обща сума те трябва да бъдат разпределени в капиталов списък, така или иначе има създаден един списък, има предвидени в повече средства дай боже програмата да се реализира и той ще се увеличава и обогатява като такъв след обсъждане в ОбС и със санкция на ОбС. По отношение на другото предложение да отпадне от параграф 52.00 дейност Администрация 1.3 закупуване на 3 бр. автомобили. Аз ще си позволя само, тъй като нямах възможност да коментирам в анализа, който сме направили ние сме посочили коя е причината да искаме това. Само за предходната година разходите по автомобилите на ОА за ремонти възлизат на 34 хил. лв., няма да казвам колко са през годините. Мисля че всички добре знаете, може би ямболската община е единствената, която разполага с един собствен автомобил „Форд” от няма да цитирам точно от коя година, повече от 15 години. Двата други автомобила са собственост на Общинска банка, доста амортизирани и влачат след себе си страхотно големи разходи за ремонти. Но разбира се това е ваше право, просто това предложение беше с цел наистина да се оптимизира автомобилния парк и много да се намалят текущите разходи. Това никога не се вкарва като предложение, защото винаги се счита че закупуването на автомобили е едва ли не някакъв лукс в ОА, но ако това предложение бъде прието с цел да не бъде прекрояван целия бюджет предлагам да предложите какво да бъде записано срещу тези средства или те просто да бъдат добавени към общата сума за проектиране или за средства за отчуждаване, които ще бъдат решавани пак по общия ред. По отношение на т.33.4 Да се разпорежда и разпределя резервния бюджетен кредит в дейност 998. Сега, съжалявам, че тази техническа грешка не беше забелязана предварително благодаря на г-н Банков, по никакъв начин и няма как кмета да се разпорежда със резерва от 3 млн. лв.  в дейност 998, защото тя е целева и е записано за какво. За конкретизиране ви предлагам т.33.4 да придобие следния вид: „Да се разпорежда и разпределя резервния бюджетен креди в дейност 997 размер в размер на 613 хил. лв. за възникнали и непредвидени и неотложни потребности, включително и заплащания на дължимия ДДС по проекти и за авансово осигуряване под формата на временен безлихвен заем на разходи по одобрени проекти на общината включително и на второстепенните разпоредители по оперативни програми до възстановяването им от последващите трансфери”. Дейност 998 е изключително и само за капиталови разходи след решение на ОбС. Още едно пояснение ще кажа, със сигурност хората, които преди това са работели в администрацията винаги е имало един такъв резерв възникват бързи решения, които понякога няма как да имат санкцията на ОбС за тези неща, за които е разписано в точката. Тука беше коментирано и от г-н Кърцъков, че средствата, които бяха предложени да бъдат заменени двата обекта на ул. „Страхил” и улиците в „Граф Игнатиев” да бъдат насочени като основен ремонт, добре това е решение, което вие ще вземете, но със сигурност тези средства не са достатъчни, за да бъде извършено ремонтирането на ул. „Крали Марко” и канализация. Поставям този въпрос, за да не стане утре дебат, че видите ли с тези средства този проект не е изпълнен, защото той наистина няма как да бъде изпълнен с тези средства. Това са ми предложенията на този етап, ако има ще нещо за уточняване ще взема отношение отново...Добре, понеже ми беше направена забележка, че не съм коментирала предложението на г-н Майсторов, 35 хил. лв. за провеждане на турнира „Странджата” от издръжка на ОА. С едно целево решение в бюджета им предвидени 30 хил. лв. за турнира „Странджата”, но ако вие решите това да се случва, да се случва. Само ще кажа, че разходите за ОА, надявам се да сте видели намалението в сравнение с предходната година, когато пък бяха намалявани многократно. И ние наистина положихме усилия, може би в заседания на комисиите с удоволствие ще докладвам колко са намалели те като текуща издръжка и как са оптимизирани.
Миланов – Г-н Стефанов, само искам да попитам - начина по който е формулирано предложението ми се струва, не че не е разбираем, но ми се струва, че не е издържано чисто счетоводно. Аз говоря за това да се вземат и да се дадат, като лексика.
Данкинова – Мой пропуск, понеже в комисиите беше поставен въпроса за конкретизиране финансирането на футболните клубове, предлагам към т.22, която изчетох да допишем още един текст, но ще ми позволите с две изречения да поясня. През миналата година, по решение на комисията, в рамките на 35 хил. лв. финансирахме 3 футболни клуба, които действат в община Ямбол. Тъй като становището на комисията на експертите в спорта беше, че не е ефективно да има 3 футболни клуба, такова е становището и на родителите, чиито деца тренират там, включително на приятелите и почитателите на футбола, ние поставихме условие клубовете да се обединят, но това не се случи. За това предлагам тази година да има целево решение, което да задължи и комисията като продължаваме текста, който изчетох в т.22 в това число от тези 145 хил. лв. за клубовете 40 хил. лв. за футболен клуб „Тунджа” с обединяване на работата на трите футболни клуба.

Миланов -  На този етап пред мен няма такова предложение писмено. Колеги, ако някой предложи 10 мин. почивка ще имаме възможност да подредим предложенията по начина, по който трябва да се гласуват в противен случай гласуването ще протече по ред на на постъпването. Не смятате, че е необходимо, добре. Преминаваме към гласуване.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Милков, в частта в която остана по т.22, както го предложи г-жа Данкинова – Задължава комисията да задели и разпредели средства за финансиране работата на спортните клубове с подрастващи.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 24                        против – 6                             въздържали се – 4
Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.
Приема се.

Миланов - Подлагам на гласуване предложението на г-н Бъчваров за отпадане закупуването на автомобили за ОА и сумата да премине в резерва.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 13                        против – 11                           въздържали се – 11
Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.
Не се приема.

Миланов - Подлагам на гласуване предложението на г-н Бъчваров да се увеличат КР за 2010г. на 12 млн. В рамките на бюджета.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 11                        против – 12                           въздържали се – 11
Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.
Не се приема.

Миланов - Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков обект „Разширение паркинг до кино Вапцаров” да стане „Проектиране и изграждане на паркинг южно от ХГ”.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 18                        против – 9                             въздържали се – 8
Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.
Не се приема.
Банков – Предложението би трябвало да е прието с обикновено мнозинство, защото променяме текстове в бюджета, а когато ги приемаме в последствие ще бъде с квалифицирано мнозинство.
Желев – Не съм съгласен с изказаното току що становище. Реда за приемане на бюджета е проекторешенията въобще е описан в нашия правилник. Първо трябваше да тръгнем по реда на точките от решението и по всяка какви предложения има. Реално променяйки първоначалното предложение ние променяме по същество едни суми от един обект в друг обект. Когато тръгнем да гласуваме после това вече ще е гласувано.
Майсторов – Имам процедурно предложение. Предлагам да прегласуваме предложението на г-н Банков.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Майсторов.
Гласували      за – 28                        против – 6                             въздържали се – 1
Приема се.

Миланов – Подлагам на прегласуване предложението на г-н Банков.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 19                        против – 11                           въздържали се – 5
Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.
Приема се.

Миланов - Подлагам на гласуване второто предложение на г-н Банков – да отпадне ремонт и реконструкция на ул. „Страхил” и улица в к-с „Гр. Игнатиев” и да влезе обект ремонт улица и канализация на ул. „Крали Марко” от ул. „Срем” до „Преслав”.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 15                        против – 12                           въздържали се – 6
Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.
Не се приема.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Майсторов – да се дадат 35 хил. лв. за провеждането на МБТ „Страндажата” като се вземат от издръжка на ОА.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 18                        против – 8                             въздържали се – 8

Миланов – Искам да видя какво съм гласувал аз, защото май не гласувах. Да.
Имам процедурно предложение. Предлагам да прегласуваме предложението на г-н Майсторов.
Миланов – Подлагам на гласуване процедурното ми предложение.
Гласували      за – 20                        против – 8                             въздържали се – 5
Приема се.

Миланов – Подлагам на прегласуване предложението на г-н Майсторов.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 20                        против – 7                             въздържали се – 7
Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.
Приема се.

Данкинова – Само едно уточнение искам да направим по това решение – разбирам, че няма да се разместват средства в спортните дейности, а целево от издръжката на ОА ще се направи субсидия за МБТ „Страндажата”.

Миланов – Правя процедурно предложение да гласуваме анблок проекторешенията по точката. Подлагам на гласуване процедурното предложение.
Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – 2
Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване анблок предложението на вносителя с приетите промени.
Приложена е разпечатка с поименно гласуване.
Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.
Гласували      за – 28                        против – 2                             въздържали се – 3
Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.
Приема се.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52,   ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, чл. 27, ал. 1 и чл. 34, ал. 1, т. 8 и 9 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.,  ПМС № 324 от 30.12.2009 год.,  РМС № 937 от 08.12.2009, Наредбата на Ощинския съвет по чл. 9а от ЗОБ, чл. 11 от Закона за общинския дълг и Закона за приватизация и следприватизационен контрол:
            1. Приема бюджета на община Ямбол за 2010 г., както следва:
1.1. По прихода в размер на 44 393 855 лв. / съгласно Приложение № 1  в  т.ч.:
      1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 20 908 927 лв. в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за  делегираните от държавата дейности по  чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2010 г. в размер на  18 987 419 лв.;
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи – 22 400 лв.
1.1.1.3. Преходен остатък от 2009 г. в лева в размер на   1 769 215 лв.;
1.1.1.4. Преходен остатък от 2009 г. в лева по валутна сметка в размер на 7 211 лв.;
1.1.1.5. Собствени приходи на училищата – 70 000 лв.;
1.1.1.6. Възстановени временни безлихвени заеми предоставени от бюджетите на училища за авансово финансиране на проекти по програми от фондовете на Европейския съюз – 52 682  лв.;
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 23 484 928 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Собствени приходи – 14 830 326 лв., в т.ч.:
-  Данъчни приходи в размер на     3 540 000 лв.;
-  Неданъчни приходи в размер на  11 290 326 лв., от които:
- просрочени вземания - 110 000 лв.;
- постъпления от продажба на общински нефинансови активи – 6 851 800 лв., с включено ДДС в размер на 644 800 лв.;
1.1.2.2. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности  в размер на      143 500 лв., от които за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища –          24 300 лв.;
1.1.2.3.  Обща изравнителна субсидия  в размер на  2 340 300 лв., в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  на общинските пътища в размер на 5 500 лв.;
1.1.2.4. Получен дългосрочен заем от банка в страната в размер на 5 000 0000 лв. за разплащане на одобрени с решение на ОбС проекти с инвестиционен характер, включително и за просрочените задължения  по тях  към 31.12.2009 г.
1.1.2.5. Преходен остатък от 2009 г.  в лева в размер на 1 156 180 лв.;
1.1.2.6. Преходен остатък от 2009 г. в лева по валутна сметка в размер на  334 лв.;
1.1.2.7. Предоставяне трансфер /§ 61-02/ за държавните театри – минус 157 000 лв., в т.ч.:
- Драматичен театър – 119 000 лв.;
- Куклен  театър        -    38 000 лв.;
1.1.2.8. Погасяване на временни безлихвени заеми предоставени за финансиране на проекти по програми отразени по § 75-00 -  140 103  лв.;
1.1.2.9. Погасяване на временни безлихвени заеми предоставени за финансиране на проекти по програми отразени по § 76-22  -  31 185  лв.;
 1.2. По разходите в размер на 44 393 855 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения  № 2, № 2А и № 2Б  от тях:    
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 20 908 927 лв., в т. ч.:
- утвърден размер с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2010 г. по единни разходни стандарти за делегираните дейности – 18 987 419 лв.;
1.2.2. За местни дейности в размер на  22 782 855 лв., в т.ч.:
- резерв за неотложни и непредвидени разходи по чл. 14 от ЗОБ – 3 866 516 лв., от които неразпределени средства за капиталови разходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи по реда на чл. 14 от ЗДБРБ за 2010 г. - 3 052 797 лв.  
            1.2.3. За дофинансиране на делегирани държавни дейности - 702 073 лв.

2. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2009 г. в размер на 2 932 940 лв., по дейности съгласно Приложение № 1 както следва:
            2.1. за делегираните от държавата дейности –  1 776 426 лв., в т.ч.:
- по сметки в лева  - 1 769 215 лв.;
- по валутна сметка  -      7 211 лв.;
            2.2. за местните дейности  -  1 156 514 лв., в т.ч.:
- по сметки в лева                 – 1 156 180 лв.;
- по валутна сметка в лева    -           334 лв.

3. Утвърждава  разпределение  на  бюджета  на  общината  за  2010 г.  по  собствен бюджет и второстепенни разпоредители, съгласно Приложение № 3 и 4.

4. Приема  план-сметките на извънбюджетните средства, в съответствие с Приложение №  9 към § 32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 г., както следва:

Наименование

Налични
01.01.2010 г.

Приход
   2010 г.

Разход
  2010 г.

Остатък на
31.12. 2010 г.

                                                                                                                                         в лева

1. Фонд за  покриване на разходите по приватизация – 9%

39 333

4 102

 

43 435

преходен остатък от 2009 г.

39 333

 

0

39 333

приходи 2010 г.

 

4 102

 

 

погасяване на заем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Специален фонд за придобиване на ДМА и инвестиции – 91%

54 743

        41 481

52 208

44 016

преходен остатък от 2009 г.

54 743

 

 

 

в т.ч. приходи 2010 г.

 

41 481

 

 

в т.ч. погасяване на заем

 

 

 

 

За придобиване на НДА

 

 

52 208

 

ВСИЧКО:

94 076

45 583

52 208

87 451

5. Одобрява разпределение на средства от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи, определена с чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г. в размер на 165 900 лв., в т.ч.:
5.1. За делегираните дейности – 22 400 лв. за обект „Укрепване основи на НУ „Св. Св. К. и Методий”;
5.2. За местни дейности  - 143 500 лв., от които: по функции, дейности и обекти както следва:
5.2.1. Функция „ЖСБКС”, дейност 606 за обект „Придобиване и изграждане на паркинг до Регионалния исторически музей” – 85 000 лв. и за обект „ Проектиране и изграждане на паркинг южно от ХГ ” - 34 200  лв.;
5.2.2.  Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на общинските пътища” § 51-00 за обект „Основен ремонт на  общински път  IV - 53067 Ямбол – Ормана” – 24 300 лв.;

6. Одобрява Разчет за финансиране на капиталови разходи общо в размер на 8 592 015 лв.,   в т.ч. от целева субсидия за капиталови разходи, утвърдена с чл 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г.- 165 900 лв., от целеви средства в преходния остатък по Националната програма за съфинансиране на общински инвестиционни проекти в училищата – 174 704 лв., от преходния остатък на държавните дейности за социални услуги – 45 000 лв., от постъпления от продажба на общински нефинансови активи – 3 154 203 лв., от дългосрочен банков заем– 5 000 000 лв., от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи по Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 52 208 лв., съгласно Приложение № 8 по направления и източници, както следва:
6.1. Основен ремонт – 2 193 111 лв., в т.ч. от целева субсидия от Централния        бюджет – 46 700 лв.;
6.2. За придобиване на ДМА – 5 366 700 лв., в т.ч. от целева субсидия от Централния бюджет – 119 200 лв.;
6.3.  За  придобиване на НДМА – 932 204 лв., в т.ч. от извънбюджетни средства – 52 208  лв.;
6.4. Придобиване на земя  – 100 000 лв.                

7. Определя численост на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, в рамките на средствата, определени по единните разходни стандарти, считано от 01.01.2010 г. – 147 щ. бр.

8. Одобрява числеността на персонала в дейност на „Общинска администрация”- дофинансиране, считано от 01.01.2010 г. – 24  щ. бр.

9. Определя за 2010 г. средства за работни заплати в делегираните от държавата дейности в рамките на средствата по единните разходни стандарти за 2010 г., с изключение на общинските училища, детските градини и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети,  съгласно Приложения № 2А и № 5.

10. Определя численост и средства за работни заплати в местните дейности и дофинансираните делегирани от държавата дейности, за сметка на приходите с общински характер, съгласно Приложения № 2Б и № 5, в т.ч.:
- завишава числеността на персонала в дейност 525 „Клубове на пенсионера и др.” по бюджета на ОП „Комунални дейности” от 1 март 2010 г. с 2 щ. бр.

11. Одобрява, считано от 01.01.2010 г., за сметка на приходите с общински характер,               2 щ. бр. численост на персонала в дейност на „Общообразователни училища”- дофинансиране, за обслужване на спортната база в ГПЧЕ „В.Карагьозов” и средства в размер на 1 567 лв. за дофинансиране на паралелка под минималния брой ученици .

12. Одобрява лимит за следните целеви разходи:
12.1. за представителни разходи в размер на  37 000 лв., както следва:
- в дейност „Общински съвет”                  -    5 000 лв.;
- в дейност „Общинска администрация” -  32 000 лв.;
12.2. за командировки в чужбина                 -  23 500  лв., както следва:
- в дейност „Общински съвет”                  -    3 500 лв.;
- в дейност „Общинска администрация” -   20 000 лв.;
12.3. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - в дейност „Общински съвет”-  25000 лв.               

13. Определя разчет за целеви разходи за сметка на общинския бюджет:
13.1. Помощ за погребения в размер на 187,50 лв. , в т.ч. за ковчег – 60,00 лв., надгробен знак с надпис - 20,00 лв., превоз на покойника от дома – 40,00 лв., некролог - 6,50 лв, уреждане на документи от болница или социално заведение – 21,00 лв., тоалет на покойник в патоанатомия – 20,00 лв., изкопаване на гроб – 20,00 лв. за следните категории граждани:
- за самотни, без близки и роднини;
- бездомни и безпризорни;
- лица, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.
13.2. За почистване на септичните и отходни ями в квартал „Каргон”, където липсва канализация – 50 на сто от разходите на гражданите за почистване – 10 000 лв.;
13.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации – 65 000 лв., в    т. ч. за Хорова школа „Професор Георги Димитров” – 40 000 лв.;
13.4. Помощи по решение на Общински съвет  – 20 000 лв.;
13.5. Съфинансиране за съвместен проект с БЧК „Топъл обяд за деца” –   9 000лв.;
13.6. За провеждане на Международен боксов турнир „Странджа” - 35 000 лв. в рамките на бюджета на местна дейност „Общинска администрация”.

14. Утвърждава субсидия на читалищата на територията на общината общо в размер на  270 013 лв., в т.ч. от ЦБ –  250 263 лв. за 39 бр. субсидирана численост, от целеви преходен остатък в държавните дейности – 2 000 лв. и дофинансиране от местни приходи – 17 750 лв. 

15. Средствата за дофинансиране по т. 14 се предоставят на читалищата на база на приетата от Общински съвет Програма за развитието на читалищната дейност въз основа на сключени договори с кмета на общината.

16. Одобрява бюджетите на делегираните от държавата дейности във функция „Култура“ като  второстепенни  разпоредители  с бюджетни  кредити на самостоятелен  бюджет в размери и източници, съгласно Приложение № 6.

17. Одобрява бюджет за 2010 г. на общинските предприятия по дейности, финансирани от общинския бюджет, съгласно Приложения № 2Б и № 7.

18. Определя среднодневен стойностен оклад:
- в детските заведения в общината в размер до  1,50 лв. на дете;
- в домашен социален патронаж в размер до 1,80 лв. на едно патронирано лице;
- в детските ясли в общината в размер до 1,40 лв. на дете;
- в детска кухня  в размер на 1,20 лв. на дете.

19. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно в рамките на общината, както следва:
- в дейност „Други дейности по здравеопазване” – на длъжност „медиатор“;
- в дейност „Чистота“ –  на длъжност „оператор на електронна везна” на обект депо за ТБО.
20. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на  транспортни  разноски.

21. Одобрява средства в размер на 425 000 лв. от бюджета на общината за подпомагане на спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината, в т.ч. за общински ученически спортни игри чрез ОСК „Тунджа” - 10 000 лв., за БК „Тунджа” - 270 000 лв. и за спортните клубове - 145 000 лв.

22. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да назначи експертна комисия, която да разпредели средствата по т. 21 на спортните клубове и договори с тях условията за начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник. При определяне субсидията на ПБК „Ямболгаз” да се предвидят целеви средства в размер на      3 870 лв. за осигуряване на  съфинансиране по проект „Изграждане на спортна площадка с уреди на открито на ул. „Богомил”, финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи и Еврофутбол”, по който Община Ямбол е партньор. Задължава комисията да задели средства за финансиране на работата на клубовете с подрастващите и да информира ОбС за разпределянето на средства.

23. Определя за 2010 г. средства за фонд “Социално – битово и културно обслужване” в размер спрямо плановите  средства  за  работна  заплата на заетите лица , както следва:
- 3 на сто за делегираните от държавата дейности в рамките на единните разходни стандарти;
- 3 на сто за целодневните детски градини, детските ясли, млечната кухня и домашен социален патронаж, в рамките на осигурените средства за издръжка в местните дейности;
- 2 на сто за всички останали дейности.

24. Бюджета на второстепенен разпоредител „Дом за деца лишени от родителски грижи” включва финансирането на дейностите: „Дом за деца” и „Преходно жилище”.

25. Дава съгласие, считано от 1 януари 2010 г. да бъде намален капацитета на  социална услуга „Дом за деца” от 100 на 92, във връзка с разкриването на социална услуга „Преходно жилище” с капацитет 8 места.

26. Възлага на кмета на Община Ямбол в срок до 15.02.2010 г. да изпрати мотивираното решение на Общинския съвет за намаляване на капацитета на Дома за деца до директора на регионалната дирекция за социално подпомагане за изготвяне на предложение до директора на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36а, ал.2 от Правилника за соцзиално подпомагане.

27. Делегира права на директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена в общината да реализират собствени приходи, включително и приходи от собственост, като за промените по плана на приходите и разходите по бюджетите си, при преизпълнение на първоначално разчетените приходи, уведомяват кмета на общината.

28. Одобрява средства в размер на 10 000 лв. за намаление с 2 лева на  единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт на пенсионери с настоящ адрес в Община Ямбол.

29.  В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет, дейност „Обредни домове и зали” в размер на 30 000 лв., с които да се подпомогне под формата на субсидия Църковното настоятелство при новоизграждащия се храм „Успение  Пресвета Богородица” със сумата от 30 000 лв., които да се използват за изграждане на храма.

30. В срок до 20 декември 2010 г. настоятелството се задължава да представи на общината отчет за разходваните средства, като неусвоените се възстановяват по сметка на общината.

31. Определя максималния размер на общинския дълг, който може да бъде поет в съответствие със Закона за общинския дълг през 2010 г. в размер на 7 800 000 лв., без лихвите.

32. Максималния размер на общинския дълг към края на 2010 г. не може да надвишава  7 800 000 лв., без лихвите.

33. Предоставя правомощия на кмета на общината при спазване на общия размер на бюджета и разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата:
33.1. Да разпредели и утвърди бюджетните разходи по пълна бюджетна класификация по тримесечия и месеци по сборен бюджет, собствен бюджет и второстепенни разпоредители.
33.2. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност без средствата за заплати, осигурителни вноски в частта за  делегираните  от  държавата  дейности, с изключение на общинските училища и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети.
33.3. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия  размер в частта за местните дейности , включително и да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една дейност от собствен бюджет по бюджетите на второстепенните разпоредители.
33.4. Да се разпорежда и разпределя резервния бюджетен кредит в дейност 997 „Резерв” в размер на 613 719 лв. за възникнали непредвидени и неотложни потребности, включително и за плащания на дължимия ДДС по проекти и за авансово осигуряване под формата на временен безлихвен заем на разходи по одобрените проекти на общината, включително и на второстепенните разпоредители по Оперативните програми до възстановяването им от последващи трансфери.
33.5. Да разпредели средствата, получени по единните разходни стандарти, включително и средствата посочени в § 52, ал. 9 от ПЗР на ЗДБРБ, между училищата, детските градини и обслужващите звена в общината и утвърди със заповед бюджетите им за 2010 г. при спазване разпоредбите на ЗДБРБ за 2010 г. и ПМС № 324 от 30.12.2009 г.
33.6. Да включи в поименния списък за капиталови разходи на общината определените от директорите на училищата на основание чл. 9 от ПМС  № 324 от 30.12.2009 г. разходи с капиталов характер, с източници остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства преминали в преходния остатък, собствени приходи и субсидия по формула.
33.7. Да разпредели и утвърди със заповед средства за издръжка по разходен § 10-00 за местните дейности на ЦДГ в рамките на сумата от 1 300 000 лв., както и приходите им от такси за ползване на услугата, в рамките на сумата от 325 000 лв., с които се възстановяват част от разходите и определи правомощията на директорите да извършват промени по бюджетите си.
33.8. Да кандидатства за средства от централния бюджет, от структурните и други фондове на ЕС, по национални и оперативни програми и други възможни източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на Общинския план за развитие.
33.9 Да възлага разработването на проекти  и програми в рамките на разчетените средства за проектиране по списъка за капиталови разходи, с цел осигуряване на алтернативни източници на средства.
33.10. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на прилагащите делегиран и самостоятелен бюджет.
33.11. Да договаря и определя конкретния размер на работното облекло на персонала в бюджетните дейности в рамките на средствата за издръжка, с изключение на прилагащите делегиран бюджет.
33.12. В изпълнение на чл. 25 от ПМС № 324 от 30 декември 2009 година да извършва налагащите се корекции по разходните параграфи на съответните дейности, включително и да прехвърля бюджетни кредити от местни дейности в дейности на дофинансиране, в зависимост от естеството и характера на разходите, за сметка на средствата за социално-битово и културно обслужване, с изключение на дейностите в системата на народната просвета, които прилагат системата на делегиран бюджет.
33.13. Да ползва временно свободните средства от извънбюджетните сметки и фондове на общината по Закона за приватизация и следприватизационен контрол като временен безлихвен заем за авансово финансиране на проекти по програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения.

34. Кметът на общината и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в общината да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:
34.1. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните заведения, детските ясли и градини и здравните кабинети.
34.2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти;

35. Препоръчва на звената прилагащи делегирани бюджети да съблюдават приоритетите по предходната точка.

36. Директорите на  училищата да планират собствените си приходи в частта на държавните дейности в рамките на определените с Приложение № 1 средства в размер на 70 000 лв.,  разпределението за които се утвърждава със заповед на кмета на общината. С размера на реализираните в по-голям размер собствени приходи имат право да завишат плана на приходите и разходите, за което уведомяват кмета на общината.

37. Задължава кмета на общината:
37.1. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидираните дейности при доказано нарушение на бюджетната и финансова дисциплина до тяхното отстраняване.
37.2. Да определи конкретните права и задължения  на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
(В разчета за финансиране на КР за 2010г. обект Разширение паркинг до кино Вапцаров се заменя от обект Проектиране и изграждане на паркинг южно от ХГ.)

      Миланов – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесето заседание на  ОбС Ямбол.
Здравната комисия е предложила един протест във връзка с проблемите в областта на здравеопазването, за които стана дума днес, но смятам, че не е сега момента, без да е разгледан и обсъден в другите ПК да бъде изчетен.

                                   Председател ОбС - Ямбол:

                      Г. Миланов
         
                                   Протоколисти:
Ил. Миткова

                                                                                 

                                                                                              Ан. Господинова