ПРОТОКОЛ № ХХХІІІ

 

            Днес, 21.05.2010г. съгласно чл.23, ал.2 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0005/14.05.2010г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  36, отсъства 1:

Йордан Милков Милков

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.11 часа – 29 съветника.

Председателят на Общински съвет - Ямбол г-н Георги Миланов откри тридесет и третото редовно заседание на Общинския съвет.

Миланов - Постъпили са предложения за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от „Супер вижън плюс” и „Диана кабел ТВ”. Съгласно нашия правилник съм длъжен да го подложа на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 20                        против – няма                       въздържали се – 7

Приема се.

Миланов – Постъпило е заявление от Юс. Хюсеинов за напускане на ГС. (чете заявлението, приложено към материалите по заседанието)

Славов – Чете отговор на питане от Д. Бъчваров относно поставяне на „легнали полицаи”. (приложен към материалите по заседанието)

Отговора на питането на г-н Милков ще оглася следващия път, когато той е тук. На останалите питания ще отговоря писмено на следващото заседание.

Бъчваров – Г-н Славов, не отговаряте на три аспекта от моя въпрос, не посочвате законовите основания за поставянето. Това е по една наредба или инструкция на МВР по времето на Д. Стоянов от 1976г., съгласно която такива съоръжения се поставят до учебни заведения и то по улици от шести и седми клас. Забранено е поставянето по главни улици, по такива, където се движи обществения транспорт. Призовавам да се направи една анкета на гражданите на Ямбол кои са за поставянето на тези „легнали полицаи”. Не ми отговаряте за замърсяването на въздуха. Кога най-после ще ми отговорите на питането за бариерата тук, на 20 метра от общината, за която няма разрешение?

Стефанов – Предния път имах питане, на което нямам отговор. Става практика да не се отговаря на питанията. Питам къде ми е писмения отговор?

Заседанието започна при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. Предложение относно почетен гражданин.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно награди ученици.

ВНОСИТЕЛ:ПК Образование

 1. Предложение относно награди на учители по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ:ПК Образование

 1. Предложение относно награди в сферата на културата по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

 1. Предложение относно финансова помощ на дъщерята на Стоян Стоянов.

ВНОСИТЕЛ:ПК СДТЗ и ПК Здр.

 1. Предложение относно финансова помощ на Георги Велчев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

 1. Предложение относно персонална пенсия на детето Божидар Весков Тодоров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП и ПК СДТЗ

 1. Предложение относно персонална пенсия на децата Юлиан Янчев Велков и Велко Янчев Велков.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК ЗОРСП

 1. Предложение относно мотивирано становище по искане за опрощаване задължения на Атанас и Петър Борисови.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

 1. Предложение относно определяне на представител на общината за заседанието на Асоциацията по В и К на 31.05.2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно членство на община Ямбол в АСЕКОБ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно участие на община Ямбол във втора фаза на проект "Градски мерки за устойчиво жилищно строителство".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане за управление и стопанисване на имоти – ПДС. (паметници на културата)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно придобиване право на собственост върху ПИ в местността "Табите" за изграждане транспортен достъп до ПСОВ Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно придобиване право на собственост върху ПИ, находящ се в регулацията на гр. Ямбол, ж.к. "Възраждане" за изграждане на ул. "Охрид".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на общински обекти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „АРРИ” Ямбол, Г. Митев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отдаване под наем на част от нежилищен имот - ПОС, находящ се в СОУ „Св. Климент Охридски”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод в местността „Дюзлюка”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване ПУП - ПП - трасе на водопроводно отклонение в м. "Смокините" до ПИ 87374.31.22 по искане на Бойчо Боев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допускане изработване проект за изменение на ПУП - ПРЗ на кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна транспортната схема на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно провеждане на конкурс за възлагане обслужването на линии от общинската транспортна схема.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Наредба за ПЧП.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

 

 

Миланов - Имате думата по дневния ред.

Вълев – По т.9 от проекта за дневен ред, предвид постъпилата нова информация я оттеглям от дневния ред.

            Желев – Предлагам да включим две точки, може като последни, които сте отложили на миналото заседание - Предложение относно извършване на замяна на общински недвижими имоти с имоти частна собственост и предложение относно дарение на имоти - ЧОС на Българската православна църква.

Майсторов – Предлагам да включим нова точка в дневния ред относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОбС като т.1 от дневния ред. – Чете предложението от група съветници за включването на точката в дневния ред. (приложено)

Киров – Предлагам като т.2 да включим точка за удостояването с наградата на Ямбол Л. Котев и Хр. Карастоянов.

Стефанов – Предлагам от дневния ред да отпадне т.17  относно продажба на общински обекти по ЗОС.

Кескинов – Предлагам точките за замяна и дарение да бъдат в началото на дневния ред, примерно 3 и 4 точка, може и първа и втора.

Желев – Моите аргументи да предложа това са следните: Въпроса с имотите на Българската православна църква стои от години и е време да намерим решение. Постигнато е едно разбирателство в момента. Съгласен съм да бъдат т. 3 и т.4.

Майсторов – Като мотиви за включване на точката в дневния ред чете предложението за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на ОбС, внесено в канцеларията на ОбС. (приложено към материалите по заседанието)

Стефанов – Няма да губя времето на общинските съветници, т.17 беше изхвърлена от дневния ред на предишното заседание, не е редно да влиза пак. В последно време общинските съветници са подложени на словесни атаки и натиск, а ние смятаме, че сега не е момента да се разпродава общинска собственост.

Миланов – По предложението на г-н Киров ми е малко трудно да коментирам, няма внесено предложение за голяма награда в канцеларията на ОбС. Не знам какво предлагате да влезе, г-н Киров. Имаше предложения от кмета, комисията не ги прие и не излезе с предложение.

Желев – Искам да кажа няколко думи по точката за прекратяване правомощията на председателя на ОбС. Вероятно имате своите основания. След няколко дни е празника на Ямбол, 24 май, от Вас зависи как ще протекат тези празници. Предлагам Ви този въпрос да се гледа на следваща сесия, след празниците.

Миланов – Преминаваме към гласуване на предложенията. Точка девета отпада, защото е оттеглена от вносителя. Подлагам на гласуване предложението на г-н Стефанов за отпадане на т.17.

Гласували      за – 13                        против – 14                           въздържали се – 5

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Майсторов за включване на т.1 за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОбС.

Гласували      за – 17                        против – 12                           въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Желев за включване на точките за дарение и замяна като влязат след наградите. Като  т.6 в проекта за дневен ред да влезе точката за замяна.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 5

Приема се.

Като  т.7 в проекта за дневен ред да влезе точката за дарение.

Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Не можем да гласуваме предложението на г-н Киров.

Стефанов – Предлагам да бъдат размножени материалите по приетите точки и да ни бъдат раздадени.

Кескинов – За съжаление предложението на Ясен Киров не може да бъде включено в дневния ред. Реда е снощи до 17.00 часа да е постъпило в канцеларията и то при определени условия.

Миланов - Подлагам на гласуване целия дневен ред. (изчита се)

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОбС Г. Миланов.

ВНОСИТЕЛ: Група общински съветници

2.      Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно награди на ученици по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ:ПК Образование

4.      Предложение относно награди на учители по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ:ПК Образование

5.      Предложение относно награди в сферата на културата по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

6.      Предложение относно извършване на замяна на общински недвижими имоти с имоти частна собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно дарение на имоти - ЧОС на Българската православна църква.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно финансова помощ на Стоян Стоянов.

ВНОСИТЕЛ:ПК СДТЗ и ПК Здр.

9.      Предложение относно финансова помощ на Георги Велчев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

10.  Предложение относно персонална пенсия на детето Божидар Весков Тодоров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП и ПК СДТЗ

11.  Предложение относно персонална пенсия на децата Юлиан Янчев Велков и Велко Янчев Велков.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК ЗОРСП

12.  Предложение относно определяне на представител на общината за заседанието на Асоциацията по В и К на 31.05.2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно членство на община Ямбол в АСЕКОБ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно участие на община Ямбол във втора фаза на проект "Градски мерки за устойчиво жилищно строителство".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно приемане за управление и стопанисване на имоти – ПДС. (паметници на културата)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно приемане на наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно придобиване право на собственост върху ПИ в местността "Табите" за изграждане транспортен достъп до ПСОВ Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно придобиване право на собственост върху ПИ, находящ се в регулацията на гр. Ямбол, ж.к. "Възраждане" за изграждане на ул. "Охрид".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно продажба на общински обекти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „АРРИ” Ямбол, Г. Митев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно отдаване под наем на част от нежилищен имот - ПОС, находящ се в СОУ „Св. Климент Охридски”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод в местността „Дюзлюка”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Доклад относно одобряване ПУП - ПП - трасе на водопроводно отклонение в м. "Смокините" до ПИ 87374.31.22 по искане на Бойчо Боев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно допускане изработване проект за изменение на ПУП - ПРЗ на кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.  Предложение относно промяна транспортната схема на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

26.  Предложение относно провеждане на конкурс за възлагане обслужването на линии от общинската транспортна схема.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

27.  Предложение относно приемане на Наредба за ПЧП.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

 

 

Миланов – Обявявам 20 минути почивка за подготвяне на материалите по приетите нови точки в дневния ред, сега е 9.47часа.

След почивката в 10.37 часа кворум 35 съветника.

 

Симеонова – Предлагам по т.1 заседанието да води Христо Дянков, зам. председател на ОбС Ямбол. Смятам, че това е едно балансирано предложение, има и опит.

Миланов – Има ли други предложения? Няма. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Симеонова.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОбС Г. Миланов.

ВНОСИТЕЛ: Група общински съветници

__________________________________________________________________________________

 

Дянков – Вървя към тясна специализация по разглеждането на тия точки. Влизаме в хипотезата на чл.11, ал. 6 от правилника за работа на ОбС. Имате материалите по предложението. Имате думата за предложения по комисията за тайно гласуване.

Майсторов – Предлагам комисията да е от пет члена в състав Р. Банков - председател, Ив. Чолаков, Ив. Петков, Д. Ненчев, Пл. Майсторов.

Дянков – Има ли други предложения по броя на членовете на комисията? Няма. Полагам на гласуване предложението комисията да се състои от пет човека.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

Симеонова – Имам процедурно предложение да гласуваме поименно всеки един от членовете на комисията.

Майсторов – Предложението е съобразено с участието.

Банков – Изказвам противно мнение, защото е безмислена тази процедура. Предлагам да се гласува анблок състава. Това, което се предлага не може да се гласува.

Дянков – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Симеонова.

Гласували      за – 19                        против – 11                           въздържали се – 5

Приема се.

Дянков – Моля, за други предложения за членове на комисията?

Лилов – Предлагам д-р Д. Ибришимов да участва в комисията.

Киров – Предлагам Ив. Мандаджиев да участва в комисията.

Ганев – Предлагам Юс. Хасанов да участва в комисията.

Дянков – Каква ще е процедурата за избор на председател на комисията, ще го гласуваме ли сега или комисията ще си го определи? В рамките на комисията, добре.

Банков – Предлагам да отпаднат Пл. Майсторов, Д. Ненчев, Ив. Чолаков.

Дянков – Няма други предложения, подлагам на гласуване предложението на г-н Банков.

Гласували      за – 13                        против – 11                           въздържали се – 8

Не се приема.

 Банков – Имам процедурно предложение да гласуваме с вдигане на ръка, защото по електронен път няколко пъти забелязвам, че се манипулират.

Миланов – Изказвам противно мнение, защото няма манипулиране по електронен път.

Дянков – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков.

Гласували      за – 16                        против – 15                           въздържали се – 3

Приема се.

Дянков – Предлагам да се определят членовете на комисията с висшегласие, всеки има право пет пъти да гласува.

Канев – Събирате броя на гласовете и които са на първите пет места влизат в комисията. Не е необходимо да се губи повече време.

Желев – Влизаме в едни излишни усложнения. Приехме поименно гласуване. Ще се появи списъка и ще видим всеки как е гласувал. Не виждам проблем всеки от нас да гласува и осем пъти, който събере най-много гласове до пети номер влиза в комисията. Това разбирам за висшегласие.

Банков – реплика – Г-н Желев, явно не сте разбрали, г-жа Симеонова имаше предвид да гласуваме всяко име по отделно, не да излиза списък. Гласува се по реда на постъпването и като се попълни комисията спираме. Всички с 50 + 1 са избрани.

Стефанов – Подкрепям първоначалното предложение, има по един член от всяка ГС в съвета плюс независимите. Това беше логичното и правилното решение. Това е акт на съвета и предлагам да освободим кмета.

Хасанов – Нека комисията да е от седем члена без мен и да вървим напред.

Миланов – Подкрепям предложението, правя предложение комисията да е от седем човека.

Дянков – Подлагам на гласуване предложението комисията да е от седем човека.

Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 4

Приема се.

Дянков – Предлагам да гласуваме анблок състава на комисията – Пл. Майсторов, Д. Ненчев, Р. Банков, Ив. Чолаков, Д. Ибришимов, Ив. Мандаджиев, Ив. Петков.

Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок състава на комисията – Пл. Майсторов, Д. Ненчев, Р. Банков, Ив. Чолаков, Д. Ибришимов, Ив. Мандаджиев, Ив. Петков.

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – няма

Приема се.

Дянков – Предлагам да не излизаме в почивка в 11.00 часа, а да работим до приключване на тая точка.

Банков – Изказвам противно мнение. Да изберем председател на комисията, да изберем бюлетина и докато се подготвят нещата да излезем в почивка.

Дянков – Подлагам на гласуване процедурното ми предложение.

Гласували      за – 26                        против – 5                             въздържали се – 2

Приема се.

Дянков – Предлагам комисията да се избере председател, това имах предвид и преди малко, но ако има други предложения?

Петков – Предлагам Ив. Мандаджиев за председател на комисията.

Канев – Предлагам кмета да стане председател на комисията. Без това задкулисно ги дърпа, поне да стане ясно.

Банков – В един казус сме, че имаше посочен председател на комисията в предложението на ГС, не ми е удобно, че бях аз, но мисля, че като приехме комисията сме приели и председателя.

Дянков – Подлагам на гласуване предложението комисията да си избере председател.

Гласували      за – 25                        против – 14               въздържали се – 2

Приема се.

Дянков – По вида на бюлетината, в правилника е посочено каква да е в чл.57.5.

Банков – В предложението на ГС има предложение за решение как да изглежда бюлетината, съгласно чл.57.5., „за”, „против”, „въздържал се”, комисията да си избере шрифт, да няма знаци – точки, запетайки, пробивания и др. И на всяка бюлетина отзад да се подпишат трима членове на комисията.

Миланов – Напълно подкрепям предложението на г-н Банков за вида на бюлетината, да гласуваме вида й.

Дянков – Подлагам на гласуване вида на бюлетината, както предложи г-н Банков.

Гласували      за – 31                        против – 3                             въздържали се – няма

Приема се.

Дянков – Членовете на комисията да дойдат тук при мен, да започваме работа по процедурата.

Комисията се събра и заседава.

Ив. Мандаджиев – Комисията избра мен за председател, избра трима члена да подпишат бюлетината. Уточни се вида на бюлетината – с „за”, „против”, „въздържал се”. Гласуването ще се извършва със заграждане на желанато със затворен кръг.

Дянков – Чета Ви предложението за решение - На основание чл.21. ал.1. т.3. предложение второ, във връзка с чл.24, ал.3, т.2, предложение второ от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11.6, т.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол прекратява предсрочно правомощията па Председателя на ОбС Ямбол Георги Илиев Миланов. Който е за това предложение загражда „за”. При заградени повече от една възможност или незаградено нищо бюлетината е невалидна. Ще се подписвате при получаване на бюлетина и плик втори път и при даване на плика с бюлетината.

Съветниците гласуват при повикване от комисията.

Мандаджиев – Комисията завърши своята работа, резултата от гласуването е следния

Гласували      за – 16                        против – 19                           въздържали се – няма

Предложението не се приема.

Чете протокол с резултатите от проведеното тайно гласуване за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на ОбС Ямбол. (приложен)

 

           

 

Дянков – Благодаря Ви, г-н Мандаджиев. Г-н Миланов, заповядайте да си заемете мястото.

Миланов – Предлагам Ви да почиваме до 14.00 часа за обяд, почти 13.00 часа е и да продължим след това по същество. Обявявам почивка до 14.00 часа.

След почивката кворум, в 14.10 часа,  26 съветника.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя представя предложението по приложения материал.

      Зафиров – Г-н Славов, обръщам Ви внимание, че към тази точка е приложен протокол, в който се обсъжда и наградата на Ямбол. Това е жива манипулация. Протоколчик е г-н Кабрански, кой го е избрал за такъв, не знам. Нещата са извадени от контекста. Много Ви моля, г-н Кабрански да се държи малко по-пристойно, опитва се на моменти да изземва качествата на кмет.

      Славов – Приемам първата констатация, приложен е протокола, защото единодушно е прието решението за удостояване със званието Почетен гражданин. По втората част не приемам повечето неща, г-н Кабрански само технически организира нещата.

      Зафиров – Поне като си прави протоколите г-н Кабрански да не допуска грешки. Тук е гласувал съветник, който няма право да гласува в тази комисия. Аз съм приел г-н Газдов да получи званието Почетен гражданин, но много моля за точност. Защо не се прилагат и другите протоколи?

      Миланов – Има ли други желаещи да се изкажат? Няма.

      Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и т.1 от раздел ІV на статута за наградите на Община Ямбол удостоява художника проф. Иван Газдов със званието „Почетен гражданин на град Ямбол”.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно награди на ученици по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК Образование

__________________________________________________________________________________

 

            Лилов – Години наред ОбС награждава най-талантливите деца и ученици в Ямбол. Приятно ми е, че на мен се падна честта да обявя предложенията за награждаване – Чете предложението. (приложено) Г-н Зафиров има допълнения, които ще обяви.

            Бъчваров – Какъв е този шестокласник в МГ? Сега разбрах, че това наистина е така от колегите в ПК Образование. Разбрах и че това е решение на ОбС. Не е ли време да ревизираме едно такова решение?

Зафиров – Чете протокол на ПК КВ. (приложен)

Лилов – Приемам Вашето предложение като вносител, ще гласувам за него, макар че при нас тези деца са предложени за почетна грамота.

Зафиров – Ние взехме това решение, защото считаме, че тия млади таланти трябва да се поощряват. Те отговарят за наградата, която предлагаме.

Банков – ПК отказала ли е някое предложение или всички са приети? Ако продължаваме така, какво правим? Малко олекват тия награди. Трябва да направим някаква промяна, тези награди да си имат тежест.

Чолаков – Наистина има нужда да се поработи по статута. Имаше предложения, които не бяха съобразени с него, ние ги съобразихме в нашето предложение. Има доста широка възможност за вариране в статута. Предлагам точно това да се разгледа и да се преработи статута. Уверявам Ви, съобразили сме предложението си на максимум със статута.

Миланов – Има ли други желаещи да се изкажат? Няма. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

      Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание т.7.1, раздел ІІІ от Статута за наградите на община Ямбол награждава със Златен плакет за призови места в международни конкурси и състезания:

             Радослав Боянов Комитов, ІХ клас, МГ „Ат. Радев”;

            Иван Добромиров Марков и Габриела Емилова Кънчева, двойка спортни танци КСТ „Тандем Тийм”.

 

            2. На основание т.7.2, раздел ІІІ от Статута за наградите на община Ямбол награждава със Сребърен плакет деца и ученици, завоювали първо място на национални олимпиади, конкурси и състезания в съответствие с календара на МОМН, както следва:

-          Пламен Боянов Комитов, VІ клас, МГ „Ат. Радев”;

-          Елена Георгиева Георгиева, ХІІ клас , МГ „Ат. Радев”;

-          Доника Росенова Шивачева, ІVкл., НУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

-          Росица Каменова Канева, ІІІ клас, СОУ „Св. Климент Охридски”;

-          Николай Дианов Бонев, V клас, СОУ „Св. Климент Охридски”;

-          Даниела Петрова Петрова, ХІІ клас, МГ „Ат. Радев”;

 

            3. На основание т.7.3, раздел ІІІ от Статута за наградите на община Ямбол награждава с Бронзов плакет талантливи деца и ученици, завоювали второ и трето място на национални олимпиади и конкурси в съответствие с календара на МОМН, както следва:

-          Вокална група „До-ре-ми-ни 4”, ОУ „Л. Каравелов”;

-          Вокална група „До-ре-ми-ни 3” , ОУ „Л. Каравелов”;

-          Ивет Стефанова Багерова, ІV клас, ОУ „Л. Каравелов”;

-          Ваня Славчева Димитрова, VІ клас, ОУ „Л. Каравелов”;

-          Йордан Николов Чапъров, Х клас, МГ „Ат. Радев”;

-          Красен Спасов Тонев, Х клас, МГ „Ат. Радев”;

-          Енчо Иванов Мишинев, V клас, МГ „Ат. Радев”;

-          Отбор по баскетбол, юноши 8-10 клас, МГ „Ат. Радев”;

-          Денислав Стойчев Стойчев, 18 г., Клуб фотография ОДК;

-          Ванеса Димитрова Янъкова, 15 г., Клуб фотография ОДК;

-          Габриела Ивова Панайотова, ІІ клас, СОУ „Св. Климент Охридски”;

-          Симона Свиленова Стойкова,VІІклас,СОУ„Св. Климент Охридски”;

-          Северина Христова Христова,ІІІклас,СОУ „Св. Климент Охридски”;

-          Неделина Илиева, V клас, СОУ „Св. Климент Охридски”;

-          Танцов състав „Звънче”, СОУ „Св. Климент Охридски”;

-          Стефани Ташкова Ташкова, ОУ „П. Р. Славейков”;

-          Аделина Атанасова Тодорова, ОУ „П. Р. Славейков”;

-          Димитър Здравков Добрев, ОУ „П. Р. Славейков”;

-          Кристиян Христов Христов, V клас, СОУ „Св. Климент Охридски”;

-          Отбор по баскетбол – девойки XI и XII клас от МГ „Ат. Радев”, трето място на Републиканско първенство с ръководител Добринка Боянова Чолакова;

-          Отбор по газоснабдяване – XII клас от ПТГ „Ив. Райнов”, трето място на националните състезания от „Панорама на професиите” с ръководител инж. Красимир Стоянов Дочев;

-          Отбор по лека атлетика – щафета 4x 100м. при ОУ „Л. Каравелов”, трето място на републиканското състезание по календара на МОМН с ръководител Събина Ангелова Димова;

-          Пламена Атанасова Атанасова – VII клас от ОУ „Л. Каравелов”, второ място на „бягане” 400м. и  второ място на „бягане” – 100м. от Републикански ученически спортни игри от календара на МОМН с ръководител Събина Ангелова Димова;

 

            ІV. На основание т.5, раздел ІV от Статута за наградите на община Ямбол награждава с Почетна грамота и предметна награда (литературна творба от българската класика) талантливи деца и ученици, съгласно приложение.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно награди на учители по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК Образование

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 26                        против – 1                             въздържали се – няма

Приема се.

      Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            1. На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов – „ЗЛАТЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов/ за изключителен принос в областта на образованието на:

            1.1. Нина Тончева Койчева – директор НУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

            1.2. Донка Василева Мавродиева – учител по музика в ОУ „Л. Каравелов”.

           

            2. На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов „СРЕБЪРЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов/ за изключителен принос в областта на образованието на:

            2.1. Христина Иванова Димитрова – учител по биология в ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

            2.2. Мария Димитрова Попова – учител по биология в ОУ  „Хр. Смирненски”;

            2.3. Недялка Миткова Стоянова – учител по химия в ПГИ „Г. С. Раковски”.

 

            3. На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава

            - с почетен знак „ЗЛАТЕН” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/

Янка Аргирова Христова – учител по БЕЛ в ОУ „Л. Каравелов”;

Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев”, гр. Ямбол, по повод 75 години от създаването;

Начално училище „Проф. Петър Нойков”, гр. Ямбол по повод 20 години от създаването;

Жасмина Димитрова Бабова – учител в НУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

Милена Станчева Георгиева – учител в СОУ „Св. Климент Охридски”;

Гинка Георгиева Милкова – учител по математика в ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

Величка Иванова Колева – учител в ОУ „Хр. Смирненски”;

Диан Панайотов Брънков – учител по история в ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

Иван Стоилов Панталаков – учител по БЕЛ в ОУ „.Н. Петрини”;

Доля Тончева Дичева – директор ПГЗ „Хр. Ботев”;

Гергана Иванова Мартинова –  учител ЦДГ „Червена шапчица”;

Ваня Дамянова Станева – Райчева – учител ЦДГ „Биляна”

Мария Иванова Арабаджиева - ЦДГ „Валентина”

Събина Ангелова Димова - ОУ „Л. Каравелов”

Виолета Христова Колева – Вълчева - ОУ „Л. Каравелов”

 

            - с почетен знак „СРЕБЪРЕН” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/

Евгения Атанасова Начева - учител по англ. език  ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

инж. Красимир Стоянов Дочев - ПТГ „Ив. Райнов”;

Пламен Йорданов Николов - ПТГ „Ив. Райнов”;

Монка Георгиева Милковска - ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

Гергина Костова Илиева – СЕРБЕЗОВА - ЦДГ „Свобода”;

инж. Димитър Стоянов Динев - ПГЗ „Хр. Ботев”;

Антония Христова Христова - НУ „Проф. Нойков”;

Виолета Динева Величкова - ОУ „Хр. Смирненски”;

Тодорка Димитрова Димитрова - НУ „Проф. Нойков”;

Ганка Димитрова Добрева - НУ „Проф. Нойков”;

Смиляна Иванова Саханджиева - ОУ „Хр. Смирненски”;

Румяна Янкова Иванова - ОУ „Хр. Смирненски”;

Недялка Димитрова Стоянова - СОУ „Св. Кл. Охридски”;

инж. Илия Георгиев Манчев - ПГЗ „Хр. Ботев”;

Атанас Петков Атанасов - ОУ „П. Р. Славейков”;

Ташка Петкова Тенева - ЦДГ „Валентина”.

 

4. На основание т.4 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота

 

Моника Нейкова Георгиева - МГ „Ат. Радев”;

Валентина Стефанова Попова – Енчева - МГ „Ат. Радев”;

инж. Мариана Кирилова Факирева - ПТГ „Ив. Райнов”;

инж. Диана Енчева Янева -  ПТГ „Ив. Райнов”;

инж. Елена Петкова Калчева - ПТГ „Ив. Райнов”;

Стефка Стоянова Ангелова – Генова - ОУ „Н. Петрини”;

Елена Георгиева Тодорова - ОУ „Н. Петрини”;

Пенка Гърдева Савова - ОУ „Н. Петрини”;

Силвия Георгиева Колева -    ЦДГ „Свобода”;

Донка Тодорова Стоянова - ЦДГ „Свобода”;

Диана Недялкова Йовчева - ЦДГ „Червена шапчица”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно награди в сферата на културата по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

__________________________________________________________________________________

 

      Зафиров - Представи предложението по приложения материал. – Имаме допълнително предложение като т.6 от решенията - допълнение относно удостояване с награда на името на Невена Коканова големия български поет и драматург Недялко Йорданов. Правим предложението сега, защото не се знае дали ще има следваща сесия на ОбС до средата на месец юни, когато са театралните празници и се връчва наградата. 

 

Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване предложението за допълване на г-н Зафиров и ПК КМПМХ.

Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

      Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

      Н. Стефанова обяви, че не гласува по това предложение, за да не бъде обвинена в конфликт на интереси.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов” – „ЗЛАТЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов/ за изключителен принос в областта на културата и 65 годишен юбилей на НЧ „Зора – 1945”, гр. Ямбол.

 

2. На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов” – „СРЕБЪРЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов/ за активна и ползотворна дейност в областта на литературата, за повишаване духовното развитие и просперитета на културата в град Ямбол на Генка Динева Богданова – поетеса.

 

            3. На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с почетен знак „ЗЛАТЕН” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/:

Младежка група за маскарадни игри към НЧ „Умение - 2003”, гр. Ямбол;

Йордан Георгиев Трифонов – художник.

           

4. На основание т.3.1 от раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда Награда в областта на изобразителното изкуство на името на Жорж Папазов (пластичен знак и диплом) на Дона Неделчева - художник.

 

5. На основание т.3.2 от раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда Награда за литература и публицистика на името на Васил Карагьозов на:

Радко Мирчев Стоянов – поет;

Антон Русев Шиков – поет.

 

6. На основание т.3.3 от раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда Театрална награда на името на Невена Коканова на:

Недялко Йорданов – поет, режисьор и драматург.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно извършване на замяна на общински недвижими имоти с имоти частна собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            Славов – Нямам допълнения или корекции към предложението. Единственото желание на ОА е да осъществи едно инвестиционно намерение, да се изгради улицата, което ще облекчи

 

движението в ЦГЧ. При Ваше съгласие мисля, че не е проблем да се осъществи до края на годината.

            ПК са разгледали предложението. (приложени протоколи)

      Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19                        против – 4                             въздържали се – 7

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

      Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 26                        против – 1                             въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

      Подлагам на гласуване т.ІІІ от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. Във връзка с реализирането на действащия Застроителен и регулационен план на Централна градска част, одобрен с Решение ХLVІІІ – 1 от 03.10.2007 г.на общински съвет - Ямбол, обнародвано в ДВ бр.86 от 26.10.2007г., в частта изграждане на пътна връзка между ул.”Цар Самуил” и ул.”Джон Атанасов” и необходимостта от прекратяване на съсобствеността на общината в УПИ І, кв.79 – за озеленяване и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.40, ал.2, т.1 и т.5  и чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост, дава съгласие да се извърши замяна на  имоти – частна общинска собственост с имот собственост на Българска православна църква, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 87374.537.186, собственост на община Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, при граници на имота: 87374.537.59; 87374.537.57; 87374.537.54, с площ 411 м2, идентичен с част от УПИ І, кв.52 – за Църква и озеленяване по Застроителния и регулационен план на гр. Ямбол. Имота е актуван с акт за частна общинска собственост № 1589 от 10.02.2010г., вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 578, том ІІ, стр.77 от 12.02.2010г., с пазарна стойност, определена от лицензиран оценител в размер на 59 180 /петдесет и девет хиляди и сто и осемдесет лева/ без ДДС.

609.17 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 87374.537.58, собственост на община Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ул.”Александър Стамболийски”, при граници на имота: 87374.537.60; 87374.537.59; 87374.537.54, целият с площ 1071 м2, идентичен с част от УПИ І, кв.52 за Църква и озеленяване по Застроителния и регулационен план на гр. Ямбол. Имота е актуван с акт за частна общинска собственост № 1588 от 10.02.2010г., вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 577, том ІІ, стр.76 от 12.02.2010г., с пазарна стойност, определена от лицензиран оценител в размер на 87 720 /осемдесет и седем хиляди и седемстотин и двадесет лева/ без ДДС.

Общата пазарна стойност на имотите е в размер на 146 900 /сто четиридесет и шест хиляди и деветстотин лева/ без ДДС.

Поземлен имот с идентификатор 87374.538.156, собственост на Българска Православна Църква – храм „Свети Георги”, находящ се в гр. Ямбол, ул.”Джон Атанасов”, с площ 60 м2, при граници на имота: 87374.538.6; 87374.538.8; 87374.538.7, съставляващ незастроено дворно място ПИ 8119, попадащо частично в УПИ І, кв.78 по Застроителния и регулационен план на гр. Ямбол, през който ще премине предвидената за изграждане пътна връзка между ул.”Цар Самуил” и ул.”Джон Атанасов”. Имота е деактуван със заповед № ДС 04/0037 от 04.04.2002 г. на областен управетил на област с административен център – гр.Ямбол, с пазарна стойност, определена от лицензиран оценител в размер на 11 100 / единадесет хиляди и сто лева/ без ДДС.

Поземлен имот с идентификатор 87374.537.183, собственост на Българска Православна Църква – храм „Свети Георги”, находящ се в гр. Ямбол, ул.”Търговска”,  с площ 99 м2, при граници на имота: 87374.537.167; 87374.537.163, съставляващ част от УПИ І, кв.79 – за озеленяване по Застроителния и регулационен план на гр. Ямбол, които е в съсобственост с община Ямбол в УПИ І, кв.79 – за озеленяване. Имота е деактуван със заповед № ДС 04/0036 от 21.03.2002 г. на областен управетил на област с административен център – гр.Ямбол, с пазарна стойност, определена от лицензиран оценител в размер на 19 800 /деветнадесет хиляди и осемстотин лева/ без ДДС.

Поземлен имот с идентификатор 87374.537.184, собственост на Българска Православна Църква – храм „Свети Николай”, находящ се в гр. Ямбол, с площ 580 м2, при граници на имота: 87374.537.163, съставляващ част от УПИ І, кв.79 – за озеленяване по Застроителния и регулационен план на гр. Ямбол които също е в съсобственост с община Ямбол в УПИ І, кв.79 – за озеленяване. Имота е деактуван със заповед № ДС 04/0036 от 21.03.2002 г. на областен управител на област с административен център – гр.Ямбол, с пазарна стойност, определена от лицензиран оценител в размер на 116 000 /сто и шестнадесет хиляди лева/,

Общата пазарна стойност на имотите е в размер на 146 900 /сто четиридесет и шест хиляди и деветстотин лева/без ДДС.

ІІ.Упълномощава кмета на общината да предприеме последващи действия в изпълнение на горното решение.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно дарение на имоти - ЧОС на Българската православна църква.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма допълнения и корекции по предложението.

            ПК са разгледали предложението. (приложени протоколи)

      Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, дава съгласие да се извърши дарение на  имоти – частна общинска собственост на Българска православна църква – храм „Свети Георги”, а именно:

461.83 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 87374.537.58, собственост на община Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ул.”Александър Стамболийски”, при граници на имота: 87374.537.60; 87374.537.59; 87374.537.54, целият с площ 1071 м2, идентичен с част от УПИ І, кв.52 за Църква и озеленяване по Застроителния и регулационен план на гр. Ямбол. Имота е актуван с акт за частна общинска собственост № 1588 от 10.02.2010г., вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 577, том ІІ, стр.76 от 12.02.2010г., с пазарна стойност, определена от лицензиран оценител в размер на  66 500 лв. /шестдесет и шест хиляди и петстотин лева/ без ДДС.

Самостоятелен обект с идентификатор 87374.538.20.4.36, собственост на община Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ул.”Търговска” № 20, при граници на имота: 87374.538.20.4.31; 87374.538.20.4.30, попадащ в сграда с идентификатор 87374.538.20.4, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.538.20, с предназначение: за търговска дейност, с площ 60.27 м2. Имота е актуван с акт за частна общинска собственост № 214 от 19.04.2001г., вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 1458, том 4, стр.197 от 05.03.2009г., с пазарна стойност, определена от лицензиран оценител в размер на 146 000 лв. /сто четиридесет и шест хиляди лева/ без ДДС.

Самостоятелен обект с идентификатор 87374.538.90.1.2, собственост на община Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ул.”Александър Стамболийски” № 26, ет.2, при граници на имота: 87374.537.90.1.1, попадащ в сграда с идентификатор 87374.537.90.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 87374.537.90, с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ 86.00 м2, заедно с ½ част от полувкопан складов етаж, ½ част от тавански необитаем етаж и съответното отстъпено право на строеж върху частен терен. Имота е актуван с акт за частна общинска собственост № 864 от 14.05.2003г., вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 1301, том ІІІ, стр.171 от 17.03.2010г., с пазарна стойност, определена от лицензиран оценител в размер на 78 300 лв. /седемдесет и осем хиляди и триста лева/ без ДДС.

 

           

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно финансова помощ на Стоян Стоянов. (починал)

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал, няма допълнения и корекции.

      Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание т.13.4 от решение по т.16 от дневния ред на ХХХ заседание, проведено на 28.01.2010г. Общински съвет отпуска еднократна финансова помощ на сестрата на Стоян Тодоров Стоянов от гр. Ямбол, Нина Тодорова Гарабедян, живуща на ул. „Йордан Йовков" № 48, гр. Ямбол в размер на 300 лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно финансова помощ на Георги Велчев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя представи предложението по приложения материал, няма допълнения и корекции.

      Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание т.13.4 от решение по т.16 от дневния ред на ХХХ заседание, проведено на 28.01.2010г. Общински съвет Ямбол отпуска еднократна финансова помощ на Георги Иванов Велчев от гр. Ямбол, живущ на ул.”Братя Миладинови” № 3 в размер на 250 лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно персонална пенсия на детето Божидар Весков Тодоров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП и ПК СДТЗ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя представи предложението по приложения материал, няма допълнения и корекции.

      Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

     

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 и т.4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Божидар Весков Тодоров от гр. Ямбол, ул. “Преслав” № 179.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно персонална пенсия на децата Юлиан Янчев Велков и Велко Янчев Велков.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя представи предложението по приложения материал, няма допълнения и корекции.

      Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 и т.4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Юлиан Янчев Велков и Велко Янчев Велков от гр. Ямбол, ул. “Янко Сакъзов” № 21-4-7.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на представител на общината за заседанието на Асоциацията по В и К на 31.05.2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма корекции и допълнения в предложението по приложения материал.

      ПК ИТ, ЗОРСП приемат предложението. (приложени протоколи)

Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

      Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 21                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   І. Определя мандат на инж. Георги Иванов Славов – кмет на община Ямбол за заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 31.05.2010 г. при следния дневен ред:

1.                       Представяне и приемане на процентното съотношение на гласовете на държавата и общините в Общото събрание на асоциацията;

2.                       Приемане на график за работата на асоциацията  през 2010 г.

3.                       Обсъждане на проект за бюджет на асоциацията;

4.                       Обсъждане на проблеми, констатирани при извършен оглед през месец септември 2009 г. на В и К системите и съоръженията на територията на област Ямбол, от представители на „В и К” ЕООД – гр. Ямбол, петте общини и Областна администрация – Ямбол.

5.                       Обсъждане на въпроси, касаещи предстоящото изготвяне на Регионален  план  и инвестиционни програми към него за развитието на водоснабдяването и канализацията на територията на област Ямбол.

6.                       Проблеми на провежданата политика във В и К отрасъла на равнище местни органи на самоуправление.

ІІ. Определя позицията, която трябва да поддържа инж. Георги Иванов Славов.

1.                       Да гласува следното процентно съотношение на гласовете на държавата и общините, а именно;

Представител на държавата /общината

Брой жители

% съотношение на гласовете

Държавата /ОА – Ямбол/

 

35,00

Община Ямбол

82 649

34,42

Община Болярово

5 638

2,35

Община Елхово

20 552

8,56

Община Тунджа

31 403

13,08

Община Стралджа

15 828

6,59

Общо за областта                         156 070 ж.                                          100 %

 

2.                       Да гласува предложения график за заседанията на Асоциацията за 2010 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно членство на община Ямбол в АСЕКОБ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма корекции и допълнения в предложението по приложения материал.

      ПК Ек., ТУ приемат предложението. (приложени протоколи)

      Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА във връзка с чл. 51, ал. 2 от ЗОС одобрява участието на Община Ямбол като асоцииран член в СНЦ „Асоциацията на еколозите от общините в България” (АСЕКОБ).

      Приема Устава на сдружение с нестопанска цел „Асоциацията на еколозите от общините в България” (АСЕКОБ).

      Избира за представител на Община Ямбол в Общото събрание на СНЦ „Асоциацията на еколозите от общините в България” (АСЕКОБ) – инж. Георги Славов – Кмет на Община Ямбол.

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно участие на община Ямбол във втора фаза на проект "Градски мерки за устойчиво жилищно строителство".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма корекции и допълнения в предложението по приложения материал.

      ПК ТУ приема предложението. (приложен протокол)

            Бъчваров – Като прочетох внимателно предложението установих, че крайния продукт ще бъде един наръчник. За това ли ОЯ трябва да отдели 5894 евро? Ако е така изказвам отрицателно мнение. Има ли някаква практическа полза от това за нашия град?

            Славов – Не мога да се съглася с г-н Бъчваров. В съвсем синтезиран вид е изяснено, че става въпрос за почерпване на опит в областта на ЕЕ и обновяване на жилищата. Ние сме свикнали да свеждаме всичко до т. нар. саниране – смяна на дограма и изолация, а има и други неща като намаляване отделянето на вредни емисии и т.н. Целта е да се обмени опит между едни, които споделят и други, които черпят опит. Ямбол беше едната от двете общини, които успяха да защитят такъв проект. Това е за малкото блокче, тук до новото площадно пространство. Подобно участие дава единствено и само полза за Ямбол, затова че града се отваря към света. Такива контакти са само полезни. В сравнение с ползите за града тези пари са малко.

            Бъчваров – Г-н Славов, не можахте да ме убедите, освен, че едно блокче е предвидено за този процес. Това, че една делегация е дошла в Ямбол и че сигурно друга ще отиде там, не значи че е от полза за Ямбол. Продължавам да не бъда убеден.

      Миланов – Има ли други желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 20                        против – 2                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19                        против – 2                             въздържали се – 6

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Дава съгласие Община Ямбол да участва във втора фаза на проект CASH -  „Градски мерки за устойчиво жилищно строителство”.

            2. Приема финансовото участие на общината да бъде в размер до 5 894 евро за период от 30 месеца.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане за управление и стопанисване на имоти – ПДС. (паметници на културата)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК УОИКОПДОУ – Приема направеното предложението.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Бъчваров – Уважаеми г-н Славов, от Вашия материал става ясно, че има предложение на Министерски съвет, поне аз така го разбирам, археологическия резерват заедно с построението в него сгради да бъдат предоставени на Община Ямбол, тъй като в Закона за културното наследство има няколко текста, които определят може би друг режим на управление на тези исторически ценности, говоря по-конкретно за археологическите резервати. В чл.81 от този закон се казва, че с тези исторически ценности се изработват планове за опазване и управление, в които съответно освен другите дейности в т.4 се коментира финансиране на дейностите по прилагане на плана. И малко по-долу се коментира, че финансиране на дейностите по прилагане на тези планове за опазване и управление на историческите ценности се извършват от министъра на културата. Като тези планове, особено за архитектурните резервати се изготвят задължително от Министерство на културата, а се приемат от Министерски съвет. В случая при едно такова решение означава ли, че дейностите на Националния археологически резерват следва да бъдат приети от Община Ямбол, т.е. за финансирането по-скоро, защото знам, че сега се работи по една програма, но това е инцидентно явление, говорим за в бъдеще, за много години напред. Да не би да се допусне някаква грешка, която да коства много за бюджета на ямболската община.

Славов – Така както сме започнали описанието на мотивите Община Ямбол беше одобрена на първа фаза за кандидатстване по оперативна програма Регионално развитие приоритетна ос 3 Устойчиво развитие на туризма, операция Подобряване на туристическите атракции и свързана с тях инфраструктура. Община Ямбол заедно с Община „Тунджа”, която ние поканихме като партньор и Община „Тунджа” се съгласи, разработваме проект по тази операция, по тази приоритетна ос и операция, в която влизат Безистена в един и същи проект и НАР „Кабиле”. Тъй като по изискванията на европейските програми е необходимо да има стопанисване и управление от бенефициента, който ще вземе финансирането, тъй като до момента с акта за собственост и изключителна държавна собственост, каквато е за всеки един Архитектурен резерват на територията на държавата, Община Ямбол е тази, която е разпоредена да се разпорежда и стопанисва със собствеността. Регионалния исторически музей е този, който има оперативните цели и задачи да се грижи реално да стопанисва архитектурния резерват. Община Ямбол е първостепенния разпоредител, знаете РИМ е второстепенния и на тази база всъщност Община Ямбол упражнява и контрола върху дейностите, които се извършват в АР „Кабиле”. Пак според закона предстои да се разработят отделни закони за всеки един АР по този начин, само че в бъдеще време и за НАР „Кабиле” ще има отделен закон, но до тогава, където много точно и ясно ще се дефинират и определят всички права, задължения, начин на стопанисване, начин на развитие на този АР, до тогава и във връзка с кандидатстването, за което сме извървели половината път имаме официално писмо и становище от Министерство на културата на база, на което ние правим това предложение в ОбС. Ако го няма ,тъй като става въпрос за изключителна държавна собственост, каквито са Архитектурните резервати, ако няма изразена такава воля в ОбС няма как да се прехвърлят правата за стопанисване и управление от Министерството на културата и Министерството на регионалното развитие, което пък е задължително условие, за да може Община Ямбол да кандидатства за европейските пари. Няма никакви основания за притеснение, че това ще доведе до бъдещи финансови затормозявания на общината, така както и към момента тя по силата на акта за собственост общината, която стопанисва и се разпорежда с тази собственост. Но тъй като извървяхме половината път, преодоляхме една голяма конкуренция, на 01.06.2010г. предстои да се внесат документите за втория етап и ако той бъде одобрен, за което аз съм почти сигурен, тъй като проекта е много сериозен и е получил одобрението от специалистите в Министерството на културата и министерството на регионалното развитие и ИПК, и Безистена и АР „Кабиле” ще бъдат  възстановени до степента на средствата, които сме успели да осигурим по силата на този проект. Така че само нещо хубаво би могло да се случи и никакъв ущърб за общината няма, още повече както казах, когато се откриваше средновековния панаир като част от празничните дни на гр. Ямбол в АР „Кабиле” всяка една община, всеки един град, всеки един регион си има особена забележителност, която придава и значимостта на този регион. За нашия регион, не само за гр. Ямбол, не само за общината, за цялата област за цели регион такъв значим обект е НАР „Кабиле”, единствения запазен античен тракийски град в света и по силата на това ние пък имаме уникалния шанс да реализираме проект с който да предизвикаме и интереса на света и да сложим Ямбол много твърдо на картата като дестинация за исторически и културен туризъм, което ще доведе само до хубави неща за града.

Зафиров – Г-н Кмете, аз искам да Ви кажа, че Ямбол е много отдавна на картата на света. Още преди да я е имала Европа, гр. Ямбол е бил на картата на света. В гр. Ямбол има дотации за цивилизация още 4600г. преди Христа. Ние Ви дадохме една препоръка от ПК КВПМХ да предвидите в бюджета средства за опазване и поддръжка на сградния фонд, за да работи по-добре ОА с ОбС Ви казвам да погледнете решението на комисията и да вземете необходимите мерки своевременно, а не този сграден фон да бъде подложен на разграбване.

Хаджигеоргиева – Искам само малко пояснително да кажа, защото имам чувството, че не се разбира и ме питат някои какво е, що е. Процедурата за предоставяне правото за управление и стопанисване беше когато областта беше в Бургас, когато се извършваше голямото разделение на имоти между държавна, частна, публична и общинска собственост. Тогава ние направихме постъпка за представяне собственост, тъй като те са архитектурни и са изключителна държавна публична собсвеност, има акт на областния управител, когато бе в Бургас за предоставяне за стопанисване и управление на самия град на нашата община, но след това Министерския съвет ти повлече в други неща, понеже всичката собственост беше държавна, оставиха архитектурните обекти за отделен закон, не завърши процедурата и ние всъщност имаме акт с който ни е предоставено, но не е финализиран прцеса, защото формално нямаше решение на ОбС. А другите, сградата и музея, които са собственост на Министерството на културата и никога не са били актувани, когато предоставяха самия град в терена на общината, тях ги оставиха на културата. Давам това обяснение, защото наистина има вече някакво тръгване и наша формална подкрепа да се възстанови този град, който не е в землището на Ямбол, но аз съм убедена, че така или иначе ще дойде време когато ще бъде, те започнаха окрупняване на общините и нас тук ще ние обединят и така или иначе пак ще бъде в Ямбол. Но един от мотивите ни, когато аз се борих за прехвърляне на магистрала Тракия до резервата беше и този, и мисля че в проекта има да може да се посещава и да бъде близко от магистралата като атракция. Защото като находка той е един от най-ценните и даже мисля, че няма такъв град като разкопки, има гробници, има отделни там находища, но като цяло такъв град това е много интересно да се види, но просто няма средства да се разработва за това аз съм да подкрепим това решение и да завършим цялата процедура. Разбира се, не мога да говоря дали ще се одобри проекта. Г-н Славов каза, че сме фаворити в оценката може би и би трябвало така да бъде заради това находище което е държавно, ако трябва да си осигуряваме от бюджета ние да си го съхраняваме и то чрез бюджета на музея, тъй като той е оперативния извършител по всички други процедури на този резерват.

Миланов – Няма други желаещи да се изкажат.

      Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 29            против – 0                 въздържали се – 0

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

      Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.15, ал.2 от Закона за държавната собственост, дава съгласие община Ямбол да приеме за безвъзмездно управление и стопанисване от Министерски съвет имоти, публична държавна собственост и изключителна държавна собственост /паметници на културата/, а именно:

            1.Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле” на площ от около 500 дка, включваща от изток и север рекичката – ръкав на р.”Тунджа”, от запад и югозапад – високия хребет обрасъл с дървета и храсти и Зайчин връх. Местонахождение на имота: с. Кабиле, общ.”Тунджа”.

            2. Сгради, построени в Национален археологически резерват „Кабиле” в ПИ № 000031 /тридесет и едно/, а именно:

            - Музей за експониране на предмети от археологически разкрития, със застроена площ 976 м2, на един етаж, масивна конструкция, построена през 1986 г.

            - Склад – мозайка, със застроена площ 70 м2, на един етаж, масивна конструкция, построена през 1986 г.

            3. Археологическа база

            Сгради построени в ПИ № 000117.

            - Производствено - битова сграда, със застроена площ 456 м2, състояща се от производствена и битова част, на един етаж, масивна конструкция, построена през 1976 г.

            - Сграда за портиер, със застроена площ 17 м2, на един етаж, масивна конструкция, построена през 1976 г.           

     

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК БФМДТ – Приема направеното предложението.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 20            против – 0                 въздържали се – 0

      Има ли несъгласни с обявения вот?

Николов – Гласувах „за”.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема  Наредба за изменение на НОАМТЦУ в община Ямбол

§ 1. т. 35 „Предоставяне на обществена информация по Закона за достъпа до обществена информация" от Приложение № 6 по глава III на НОАМТЦУ се отменя.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно придобиване право на собственост върху ПИ в местността "Табите" за изграждане транспортен достъп до ПСОВ Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Представи предложението по приложения материал.

            ПК УОИКОПДОУ – Приема направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Бъчваров – Колеги, в този и в следващия материал има направени оценки от лицензирани оценители, които на мен лично ми прави впечатление, че са много високи. Ако лицензираните оценители са имали в предвид състоянието на нещата, когато имаше бум в строителство и продажба на имоти сега нещата са съвсем други. Това е извън регулация, абсолютно непривлекателно от гледна точка на бизнес място и се продава по 20лв. на кв.м., дори повече. Нещо, като че ли не е в ред, така е и в следващата точка, за да не взимам втори път отношение, за ул. „Охрид” - също изключително висока цена на имоти, за които по регулационен план се предвижда улица, т.е. нея я няма и в същото време изкупуваме имоти, ако може това да се обясни.

Славов – Тъй като тази и следващата точка и предложенията за решения, които съм внесъл касаят изграждането на пречиствателната станция за отпадни води, по скоро сега ще се опитам да обясня нещо, което в по-голямата си част ще важи и за следващата точка. В случая собственик на този имот е „Напоителни системи” ЕАД, гр. София. По силата на проекта, който в момента се изготвя, пречиствателната станция е с местоположение при което обслужващия път минава през терен собственост на „Напоителни системи”. Ако зачетете финала на нашите мотиви е написано, че са проведени разговори със собственика и е постигнато съгласие за доброволно възмездно придобиване. В резултат на тези разговори собственикът предприе, говорим за „Напоителни системи” ЕАД София, не клона в Ямбол, предприе действия за делба на имот, тъй като това беше един голям имот, той трябваше да бъде разделен, за да може да се продаде тази част, която е необходима на община Ямбол за обслужващия път до пречиствателната станция. Та собственика предприе действия за делба на имота, който е описан тук и отразяването в кадастралната карта. На заседание на директорите на „Напоителни системи” ЕАД гр. София с дата 26.02.2010г. единодушно е взето решение за продажба на имота в полза на община Ямбол като е възложено на изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД да окомплектова преписката и да подготви искане до Министъра на земеделието и храните за издаване на заповед за разпоредителна сделка, т.е. за продажба. За издаването на тази заповед е необходимо и представяне на Решение на ОбС – Ямбол за съгласие за възмездно придобиване, т.е. за покупка на този имот със съответния идентификатор по пазарна оценка. Трудно ми е да коментирам въпросната пазара оценка, но това, което мога да кажа, че тук става дума за сделка, договор между две страни, не става дума за отчуждаване, където един вид сезиран оценител прави оценка и дали собственика е съгласен или не тя е категорична и окончателна. Не става дума за продажба на общинска собственост на някой друг, където пак цента се определя от общински съвет и дали съответния купувач е съгласен или не тя е окончателна или поне е базисна, а става дума за взаимно съгласие между двете страни „Напоителни системи” ЕАД гр. София и Община Ямбол, където винаги се търси компромиса, така че да бъде защитен взаимния интерес. Няма лошо тук да прецените, че тази цена е висока и да не я приемете тогава се връщаме в изходна позиция от преди 3 месеца, защото толкова ни бяха необходими, за да стигнем до това крайно решение на съвета на директорите на „Напоителни системи” ЕАД гр. София и ще започнем от нулата пак цялата тази процедура, за да стигнем пак до този резултат с някаква оценка, с която те може и да не са съгласни. Така или иначе имота е в регулация, може да няма ПУП, който конкретно да определя за каква цел и по какъв начин, но на нас той ние необходим и всъщност ние без него няма как да завършим проекта за пречиствателната станция. За това казах, че цената е на лицензира оценител, не е измислена нито от мен, нито от „Напоителни системи” ЕАД гр. София. Всеки си има лиценза и отговорността, когато прави такава оценка, но искам много точно и ясно да поеме всеки отговорността така, както аз и екипа, който изготви документацията по проекта за пречиствателната станция да извървим пътя до тук, да направим договорките, да помолим и „Напоителни системи” ЕАД да извървят своята част от пътя, за да може да стане реално това предложение в ОбС и вие да помете своята отговорност с цялата тежест на това дали искаме да има пречиствателна станция или не. Прави сте, може и да не гласувате тогава със сигурност няма да има пречиствателна станция, защото ще се забави много във времето. Може да кажете, че искаме два пъти по-ниска цена, от другата страна ще кажат това не ги удовлетворява и ще зациклим в една плоскост. За това преценете, ако мислите, че това е реално, за мен е абсолютно реално при положение, че става дума за проект за над 70млн. лв., ако всичко е нормално и се завърши тези разходи, които сега може да се виждат големи и сериозни на фона на тази инвестиция, която в последствие ще дойде в града като европейски пари, а и като съфинансиране от община Ямбол са твърде малки и незначителни, за да изгубим крайната цел, която гоним.

Миланов – Няма други желаещи да се изкажат.

Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 26            против – 0                 въздържали се – 0

      Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

      Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.31, ал.2 от НРПУРОИ дава съгласие Община Ямбол да придобие право на собственост върху поземлен имот 87374.34.962, с площ 1934,12 м2, с начин на трайно ползване – за водостопанско, хидромелиоративно съоръжения, при граници на имота: 87374.34.959; 87374.34.20; 87374.34.2; 847374.34.215; 87374.35.233 и 87374.34.961, съставляващ реално площта под предвидения за изграждане път съгласно проекта за ПУП - Парцеларен план за транспортен достъп до ПСОВ - Ямбол по пазарна оценка, която е в размер на 46416.00 лв., чрез сключване на договор за покупко-продажба от кмета на община Ямбол.

            Упълномощава кмета на община Ямбол да извърши процедурата по закупуването.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно придобиване право на собственост върху ПИ, находящ се в регулацията на гр. Ямбол, ж.к. "Възраждане" за изграждане на ул. "Охрид".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Представи предложението по приложения материал.

            ПК УОИКОПДОУ – Приема направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Ние коментирахме в предната точка, така че е ясно, че трябва да го правим. Няма желаещи да се изкажат.

      Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 20            против – 0                 въздържали се – 1

      Има ли несъгласни с обявения вот?         

Хаджигеоргиева – Гласувах „за”

Керемедчиев – Гласувах „за”

Лилов – Гласувах „за”

      Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.31, ал.2 от НРПУРОИ:

Дава съгласие община Ямбол да придобие право на собственост върху поземлени имоти, находящи се в регулацията на гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане” за изграждане на ул. „Охрид” чрез сключване на договор за покупко-продажба от Кмета на община Ямбол както следва:

- Поземлен имот с идентификатор 87374.552.69 по КК на гр. Ямбол, целия с площ 944 м², с начин на трайно ползване - нива, при граници на имота: 87374.552.63; 87374.552.70; 87374.552.28 и 87374.36.862, съставляващ реално площта под предвидената за изграждане ул. „Охрид”, съгласно регулационни план на гр. Ямбол, приет със Заповед №І-А-797/17.08.1989г. по договорена цена в размер на 40 592 лв.

- 351,18 м² от поземлен имот с идентификатор 87374.552.70 по КК на гр. Ямбол, целия с площ 1471,00 м², с начин на трайно ползване - нива, при граници на целия имот: 87374.552.69; 87374.552.28; 87374.552.34; 87374.552.68 и 87374.552.63, съставляващи реално площта под предвидените за изграждане ул. „Охрид” и ул. „Индже Войвода”, съгласно регулационния план на гр. Ямбол, приет със Заповед №І-А-797/17.08.1989г., по договорена цена в размер на 15 100,74  лв.

- 999,67 м² от поземлен имот с идентификатор 87374.552.63 по КК на гр. Ямбол, целия с площ 1242,00 м², с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при граници на целия имот: 87374.552.69; 87374.552.70; 87374.552.68; 87374.552.67; 87374.552.64; 87374.552.29; 87374.552.59; 87374.36.59;  87374.36.862 и 87374.36.63, съставляващи реално площта под предвидената за изграждане ул. „Охрид”, съгласно регулационния план на гр. Ямбол, приет със Заповед №І-А-797/17.08.1989г. по договорена цена в размер на 42 985,81 лв.

Упълномощава Кмета на община Ямбол да извърши процедурата по закупуването.

 

     

 

Миланов – Обявявам почивка 16.00ч. до 16.15ч.

След почивката в 16.23 кворум 31 съветника.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински обекти по ЗОС.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

Славов - Представи предложението по приложения материал.

Кескинов – В комисията колеги, аз бях на особено мнение относно обекта бръснарски салон т.4 и в тази връзка предлагам същия, поради социалната му значимост, да отпадне от списъка, още повече, че миналия път гласувахме. Освен това междувременно настъпиха и промени, има реституционни дела, които приключват и вероятно са в ущърб на общината в Централна градска част и собствениците ще трябва да бъдат обезщетени по някакъв начин и то с имот. На това основание предлагам да отпадне и обекта в т.3 „Банка”, част от масивна четириетажна сграда на ул. „Търговска” № 19.

Славов – Тъй като днес е един достатъчно натоварен ден от самото му начало с много емоция и не малко нерви и тъй като и на мен не ми се влиза в дебати по въпросите така както стана и предния път се съгласявам като вносител да оттегля тези двете точки, ще анализирам като вносител потребността говоря като имоти, т.3 и т.4 от описа на имотите. И след като направя анализа като вносител ще предложа решение.

Миланов - Уважаеми колеги, след оттеглянето на т.3 и т.4 имате думата за мнения, становища и предложения. Като препоръка на повечето комисии и от предното заседание искам да кажа, че точките ще бъдат гласувани точка, по точка.

            Кескинов – Тъй като няма изказвания предлагам останалите обекти да бъдат гласувани анблок.

Бъчваров – Обратно предложение точка, по точка.

Миланов - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Кескинов, за гласуване точките анблок.

Гласували      за –  17                       против – 7                 въздържали се – 4

Приема се.

Миланов - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок без т.3 и т.4.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за –  21                       против – 5                 въздържали се –  1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост прави следното допълнение:

            В ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, буква „В” Общински терени в регулация и земя общинска собственост, които община Ямбол има намерение да продаде от Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ямбол през 2010 г., приета с Решение по точка петнадесета на тридесетото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2010 г. се допълва:

 

ПИ с кадастрален номер     Площ  кв.м.                           Местонахождение

51.

87374.515.81                       25525.00           УПИ ІІ в кв. 332

52.

87374.519.42                         6070.00           УПИ ІІ в кв. 152, ул. „Ямболен”

53.

87374.548.5                           1215.00           УПИ VІІІ4470,кв. 152, ул.„Бакаджик” 30                                                                                          

54.

87374.531.254                         257.00           УПИ ІІІ1936, кв.105, ул. „Янко Сакъзов” 4

  

     ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публичен търг  следните  имоти – частна общинска собственост:

     

     1. Магазин, находящ се в партерен етаж на жилищен блок на пл. „Страшимир Кринчев” № 1, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж върху общински терен в УПИ ХХІІ 5110, кв. 62 по регулационния план на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатори 87374.557.69.1.64 и 87374.557.69.1.65   като част от сграда с идентификатор 87374.557.69.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.557.69, при граници – над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.4, самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.17 и самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.1, на същия етаж - пл. „Страшимир Кринчев”, самостоятелен обект с идентификатор  87374.557.69.1.63, и самостоятелен обект с идентификатор  87374.557.69.1.66, с обща застроена площ 170.00 кв.м., актуван с АОС – частна  № 147 от 23.05.2000 г. Начална тръжна продажна цена 121900 лв., без ДДС. Депозит за участие 12190 лв.

      2. Западен магазин, находящ се в партера на жилищен блок на ул. „Преслав” № 57, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж върху общински терен в УПИ І кв. 15 по регулационния план на ЦГЧ на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.537.38.4.48, като част от сграда с идентификатор 87374.537.38.4, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.537.38, при граници: над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.3, самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.2  и самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.1, на същия етаж -  самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.49, самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.50 и самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.47, със  застроена площ 219.40 кв.м., актуван с АОС – частна  № 904 от 26.06.2003 г. Начална тръжна продажна цена 171600 лв.,  Депозит за участие 17160 лв.

      3.  Застроен поземлен имот  - УПИ ІV 114,  кв. 69 по регулационния план на ЦГЧ на гр. Ямбол, а по кадастралната карта ПИ с идентификатор 87374.535.114, находящ се на ул. Васил Карагьозов”, при граници: ул. „Васил Карагьозов” с идентификатор 87374.535.107, ул. „Георги Дражев” с идентификатор 87374.538.3, ПИ с идентификатор 87374.535. 113 и ПИ с идентификатор 87374.535. 115, с площ 207 кв.м., актуван с АОС – частна  № 1599 от 26.03.2010 г., ведно с построената в имота двуетажна административна сграда с идентификатор  87374.535.114.1 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се на ул. Васил Карагьозов” № 5, със застроена площ 146.00 кв.м. по кадастралната карта, а по АОС – частна № 163 от 18.10.2000 г. застроена площ І етаж – 141.80 кв.м., ІІ етаж – 141.80 кв.м. и мазе 144.00 кв.м. Начална тръжна продажна цена на поземления имот и І етаж, ІІ етаж и приземен етаж /мазе/ от сградата 194801 лв., без ДДС, в т.ч. за ПИ 81000 лв. и за сграда 113801 лв.. Депозит за участие 19480 лв.

       4. Втори етаж от двуетажна сграда – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.532.59.1.2 с предназначение за жилище, със застроена площ 144.50 кв.м., при граници: под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.532.59.1.1 и таван със застроена площ 127.00 кв.м., находящи се на ул. „Стара планина” № 14, застроени с право на строеж върху общински терен в УПИ ІХ 1969, кв. 106 по регулационния план на гр. Ямбол, като част от сграда с идентификатор 87374.532.59.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.532.59 по кадастралната карта, актувани с АОС – частна № 181 от  21.12.2000 г. Начална тръжна продажна цена 41065 лв., в т.ч. отстъпено право на строеж 16300 лв. Депозит за участие 4106 лв. 

      5.  Сектор „Б” от сграда за административни нужди, актувана с АОС - частна № 39 от 24.08.1998 г., построена върху общински терен с право на строеж в ж.к  „Диана”, до бл. 17 гр. Ямбол, находяща се на втори етаж над гаражи, а по кадастралната карта самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.19, като част от сграда с идентификатор 87374.546.41.5., построена в поземлен имот с идентификатор 87374.546.41, при граници на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.20 и  самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.18, под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.10 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.9 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.8 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.7, със застроена площ 106.86 кв.м. Начална тръжна продажна цена 47500 лв., без ДДС,  в т.ч. отстъпено право на строеж 3200 лв. Депозит за участие 4750 лв.

      6.  Поземлен имот с идентификатор 87374.515.81 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ завод за метални прахове в кв. 332 по регулационния план на гр. Ямбол.  Имота е с площ 25525.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.515.82, имот  87374.515.6, имот 87374.515.44, имот 87374.515.50, имот 87374.515.49, имот 87374.515.8 , имот 87374.515.10 и имот 87374.515.32. Актуван с АОС – частна № 1597 от 16.03.2010 г. Начална тръжна цена на имота 796380.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 79638 лв.

     7.  Поземлен имот с идентификатор 87374.515.70 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол.  Имота е с площ 29454 кв.м. и има следните граници: имот 87374.515.29, имот  87374.515.74, имот 87374.515.71, имот 87374.515.14, имот 87374.515.13. Актуван с АОС – частна № 1092 от 15.07.2004 г. Начална тръжна цена на имота 919000 лв, без ДДС. Депозит за участие 91900 лв.

      8.  Поземлен имот с идентификатор 87374.515.71 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІ за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол.  Имота е с площ 12001 кв.м. и има следните граници: имот 87374.515.74, имот  87374.515.72, имот 87374.515.14, имот 87374.515.70. Актуван с АОС – частна № 1093 от 15.07.2004 г. Начална тръжна цена на имота 326400 лв, без ДДС. Депозит за участие 32640 лв.

      9.  Поземлен имот с идентификатор 87374.515.72 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІІ за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол.  Имота е с площ 10745 кв.м. и има следните граници: имот 87374.515.73, имот  87374.515.14, имот 87374.515.71, имот 87374.515.74. Актуван с АОС – частна № 1094 от 15.07.2004 г. Начална тръжна цена на имота 285800 лв, без ДДС. Депозит за участие 28580 лв.

      10.  Поземлен имот с идентификатор 87374.515.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІV за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол.  Имота е с площ 16213 кв.м. и има следните граници: имот 87374.515.20, имот  87374.515.22, имот 87374.515.14, имот 87374.515.72, имот 87374.515.74, имот 87374.515.16. Актуван с АОС – частна № 1095 от 15.07.2004 г. Начална тръжна цена на имота 389100 лв, без ДДС. Депозит за участие 38910 лв.

      11.  Поземлен имот с идентификатор 87374.519.42 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ за резервен терен в кв. 152 по регулационния план на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Ямболен”.  Имота е с площ 6070 кв.м. и има следните граници: имот 87374.519.36, имот 87374.519.31,  имот 87374.519.35,  имот 87374.519.12,  имот 87374.519.41.   Актуван с АОС – частна № 1595 от 08.03.2010 г. Начална тръжна цена на имота 144470 лв, без ДДС. Депозит за участие 14447 лв.

      12.  Поземлен имот с идентификатор 87374.548.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ 4470 в кв. 152 по регулационния план на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Бакаджик” № 30.  Имота е с площ 1215 кв.м. и има следните граници: имот 87374.548.70, имот  87374.548.2. Актуван с АОС – частна № 1581 от 10.08.2009 г. Начална тръжна цена на имота 97200 лв, без ДДС. Депозит за участие 9720 лв.

      13.  Поземлен имот с идентификатор 87374.531.254 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 1936 в кв. 105 по регулационния план на гр. Ямбол, отреден за жилищни нужди, находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 4.  Имота е с площ 257 кв.м. и има следните граници: имот 87374.531.256, имот 87374.531.251, имот 87374.531.253, имот 87374.531.252, имот 87374.531.255. Актуван с АОС – частна № 1602 от 19.04.2010 г. Начална тръжна цена на имота 40600 лв, без ДДС. Депозит за участие 4060 лв.

       

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „АРРИ” Ямбол, Г. Митев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК УОИКОПДОУ – Приема направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 0                 въздържали се – 0    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3232/18.04.2007 г. с Агенция за регионално развитие и инвестиции – Ямбол, ЕИК 128500311 за отдадени под наем помещения за офис в недвижим имот – частна общинска собственост, актуван  с АОС 318/31.08.2002 г., находящ се на ул.”Цар Иван Александър” № 6 А, гр. Ямбол, кв.50, УПИ І, ПИ 3039, идентификатор 87374.535.25.8 по кадастралната карта на града, с обща площ 28.00 кв.м ,  считано от 01.04.2010 г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно отдаване под наем на част от нежилищен имот - ПОС, находящ се в СОУ „Св. Климент Охридски”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК УОИКОПДОУ – Приема направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – 0                 въздържали се – 2    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване общински обект -  помещение за производство на закуски, приготвяне на обяди и столово хранене, с обща площ 112.00 кв.м., находящи се в приземен етаж в сградата на СОУ „Св.Климент Охридски”, представляващи част от недвижим имот публична общинска собственост, актуван с АОС № 289/23.07.2001г., находящ се на ул.”Стефан Караджа” № 72, кв.101, парцел І по плана на гр. Ямбол, ПИ 87374.530.2401 при граници : ул. ”Д. Благоев”, ул. ”Стефан Караджа”, ул. ”Шипка”, ул. „П. Хитов”, при следните условия:

      1. Начална тръжна месечна наемна цена –  316.00лв., без ДДС /определена по т.12 и т.23 от  Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

2. Предмет на дейност – производство на закуски, приготвяне на обяди и столово хранене;

3. Срок на отдаване – 3 учебни години;

4. Депозит – 1 896.00 лева.

    

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод в местността „Дюзлюка”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК ТУ – Приема направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – 0                 въздържали се – 0    

Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,  Общински съвет гр. Ямбол  одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен  план  за трасе на водопровод от поземлен имот /ПИ/  87374.37.175 до ПИ 87374.37.31 и 87374.37.866 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност ”Дюзлюка”.

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в четиринадесет дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Община Ямбол до Административен съд - Ямбол.

     

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Доклад относно одобряване ПУП - ПП - трасе на водопроводно отклонение в м. "Смокините" до ПИ 87374.31.22 по искане на Бойчо Боев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК ИТ – Приема направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – 0                 въздържали се – 0    

Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, общински съвет Ямбол одобрява подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – на трасе на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод до поземлен имот с идентификатор 87374.31.22 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Смокините”, за който е образуван урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-22 с конкретно предназначение „за складова база, търговия и услуги” по одобрен ПУП-ПРЗ.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в четиринадесет дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно допускане изработване проект за изменение на ПУП - ПРЗ на кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

Альошев – ПК ИТ и ПК ТУ на съвместно заседание взеха следното решение: „приема предложение като предлага заданието да включи план за регулация на уличната мрежа на кв. „Каргон” за изброените в проекторешението райони и плана застрояване да се възложи след изработване на общия устройствен план. Тук на практика това означава при възлагането на заданието да не се възлага плана за застрояване. Това е решението на комисията, то има препоръчителен характер.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Бъчваров – Колеги, може би се сещате за тази цветна картинка, която беше закачена на стената, там възникнаха някакви спорове по отношение на процедурите по изработването на това изменение на плана и на предната или преди две сесии се установи, че няма одобрено задание за проектиране, за това сега в момента се предлага заданието за проектиране. То по същество е същото каквото беше по-рано с някакви незначителни промени в текстовата част без да променя съдържанието. Това задание беше разгледано на едно съвместно събиране на съюза на архитектите, дружество Ямбол и камарата на архитектите. И колегите, тяхното становище изразявам със 100% съгласие, т.е. никой от присъстващите не е бил против това решение, това което е и на комисията, ние така мислим че е разумно да бъде прието. В момента вече трета година се прави или ще се прави и аз вече не знам общ устройствен план на Ямбол. Това беше първата задача, която ОА трябваше да приеме след изборите, за сега в момента няма видими резултати по този въпрос, освен залегнали пари в бюджета на общината за финансиране на този обект. Ако това е напреднала фаза точно общия устройствен план е плана, който решава къде да бъдат обектите от общоградско значение. Дали там ще има автогара или ще има временна автогара, дали ще има сгради за обществено обслужване и какви точно да бъдат градски пазари или нещо друго, това би следвало да го вземе като решение общия устройствен план. И за това мнението на колегията и моето мнение е такова, че би следвало да бъде прието заданието само в частта, която касае регулацията, за да не се пречи на реализиране на ул. „Индже войвода”. Тъй като това решение, което беше разгледано по-рано, по него никой нямаше забележки по отношение на решението на регулацията на уличната част, т.е. на улично- транспортната схема. За това моето предложение е това, което и комисията го предлага на вашето внимание, с този аргумент.

Желев – Аз имам усещането, че сме на път да повторим един дебат, който водим пета или шеста година. По същество, да има ли временна автогара или да има определено място за автогара, това е същността на дебата и не искам да се повтарям от миналото си изказване, но това, което предлага и комисията, и до колкото чувам двете организации на архитектите в гр. Ямбол, не знам до колко са били информирани, означава реално ние да запазим временните автогари. Нямам нищо против, ако някой има смелостта, има компетентността да посочи някъде място, където ще имаме автогара. Аз не виждам едно такова задание какво толкова ще навреди на града, никой не може да каже кога ще бъде приет общия устройствен план, говорим го това пет или шест години и когато се възложи този общ устройствен план не означава, че това ще остане в този си вид. Призовавам ви да подкрепим това проекторешение.

Славов - Така поставено решението взето от съюза на архитектите в Ямбол както и камарата на архитектите в Ямбол и общинската комисия наистина вкарват казуса за урегулиране на тази част на града някъде неясно къде в бъдещето. Общо устройствения план, само за информация, защото това е информация до която всеки един от вас може да стигне, ако я пожелае, общо устройствения план в момента се реализира. Тръжната процедура по общия устройствен план се игра 2008г., в края, тъй като имаше едни безкрайни обжалвания на процедурата и тип елементарни трикове за забавяне между конкуренция на принципа, че няма адрес, на който да бъде изпратено уведомлението за тръжната процедура се забави с повече от шест месеца. От есента на 2009г. договора е сключен, края на годината и в момента се изпълнява. Срока за изпълнение ще изтече края на 2010г., началото на 2011г., след което влизаме в едни процедури по одобрение, които господа архитектите знаят много по-добре и строителните инженери, знаят много по-добре от мен колко време се точат във времето, ако някой тръгне да обжалва. Не зная плана за ЦГЧ колко години се влачи, но общо устройствения план ще изпадне в същата процедура, защото трябвало да има общоградско допитване, трябва да има след това гласуване в ОбС, трябва да има публикуване в държавен вестник и всяка една от тези стъпки може да бъде обжалвана от някой, който се чувства засегнат. В такава ситуация, ако остане да бъде приет общия устройствен план и чак след това да се реализира този подробен устройствен план предполага, че в следващите 2 до 3 години това няма да се случи. За мен в такъв случай няма никаква логика, ако не се урегулира целия терен, да се урегулира ул. „Индже войвода”, защото тя е неразривно свързана с целия този терен. И наистина е много странно, защото се въртят, въртят проблемите и в един момент стигат до една временна автогара. Така че не мисля че има някакво основание за отлагане, по добре да се гласува, да се започне разработването, тъй като това е задание, след като се изработи то пак ще влезе в ОбС за одобрение, не може д се направи кардинална грешка и залитане, но ще се отвори перспектива и възможности за развитие на целия този район.

Канев – Аз, разбира се не съм специалист, но прави ми впечатление, значи има решение на съюза на архитектите, на тези творчески организации и колективи, които така общо взето, както казва г-н Славов, той не разбира, обаче налага друг вид мнение. Аз мисля да ви предложа ние да се съгласим с тези, които в действително разбират какво говорят и какво ще стане за в бъдеще с този район в гр. Ямбол. И така да гласуваме, защото достатъчно грешки вече допуснахме нека да се вслушаме в думите на знаещите и да уважим общо взето тяхното мнение.

Кескинов – Аз също не съм специалист, но съм много изстрадал от много планове в Ямбол, които съм преживял в досегашния си живот. Дядо ми се поболя и почина 1966г. като щяха да му събарят къщата. Къщата още си стои, 10 или колко плана минаха и архитектите да си ги правят да си изкарат някой лев хората, но не смятам, че чакането е някакъв план от който може би 1%, ако се осъществи пак ще бъде добре, защото многото планове тук имаше, един надлез се предвиждаше от центъра до градината да има, тук в градинката трябваше да има един голям супер с кино вътре, нещо като сегашните молове, това беше още в социализъмът, и подлеза тук има проектиране, нищо не е осъществено, така че ако чакаме не вярвам дали и децата ни ще дочакат нещо да се случи.

Канев – Аз искам да предпазя моя приятел г-н Кескинов, от подобна логика, защото той ако я упражнява в други сфери може да отиде и на ветеринарен лекар. Така общо взето използвай специалистите по предназначение. Много е несериозно тук дядо ми, баба ми, такива истории семейни от които да тръгваме... В действително имах един приятелски съвет към г-н Кескинов, да не обърка след време здравето.

Бъчваров – За разлика от г-н Канев, който в шеговит тон прави репликата аз с абсолютна сериозност се учудвам на, как да я нарека, въпиюща некомпетентност от общински съветник. За какво г-н Кескинов, общината гласува 284 000лв. за изработване на този общ устройствен план, за да си го държим в рамка ли? Учудва ме и друго, че местата и териториалното разположение на общоградски обекти се определят точно в общия устройствен план. И ако, както каза г-н Славов, той е до завършване на тази година от какъв зор трябва да бързаме да предрешим нещо, което най-вероятно общия устройствен план ще каже точно къде да бъде. Разберете, това е мнението на специалистите в този град, ако вие не уважавате специалистите това е друг въпрос, това е позиция, това е маниер на управление. За какво са тия комисии тук, които са избрани? Общо заседание на комисията, единодушно се взима решение. Архитектите всичките в едно събрание без един да е против го е казал това нещо и в края на краищата вие казвате – не, ще бъде другото. Щом е такава позицията, добре така да бъде, само че след време хората ще ни съдят заради тази работа. Не говоря физически, а морално най-малко.

Кескинов /дуплика/ - Казвайки предходното го казах с абсолютната увереност, че накърнявам собствения си интерес от плановете на многобройните компетентни архитекти аз имам само полза. От плановете на града имам 17 спечелени дела за обекти, които отпаднаха от плана от много компетентни архитекти. Хонорарите ми не са малки по тези дела, но ги плаща Общината не ги плащат архитектите.

Славов – С цялото ми уважение към, не знам дали са творчески колективи както каза г-н Канев, но към всички архитекти, защото там творчество не знам дали се твори, но с цялото ми уважение към архитектите и към формата им на сдружаване съюз на архитектите и камара на архитектите, след това проведено заседание при мен не е постъпило официално становище, официална позиция нито на съюза на архитектите на гр. Ямбол, нито на камарата на архитектите. Провел съм няколко неофициални разговора и до колкото зная има разделение на въпроса и няма единно мнение. Но аз, продължавам за себе си и за града да твърдя уверен, че забавянето на вземане на решение за урегулиране на този терен ще бъде само в ущърб, а другото, което е още по важно и се повтарям става дума за одобряване на проект, след което следва изработване, възлагане за изработване на ПУП, след което следва одобрение от вас на този ПУП, публикуване, жаления, ако има такива и прочее. Така че това е един процес, който аз не виждам смисъл да стопираме и той ще бъде само за доброто на града в момента.

Зафиров – Първо искам да кажа на председателя на ОбС, че допуска да се изказват някои общински съветници повече от един път...

Миланов - Кой?

Зафиров - Вие ще видите кой, после в протокола ще го пише. Все пак съм само зам. – председател на ОбС. Второ, тук чух, че някои хора обичат да съветват г-н Кескинов. Като влязат в някоя политическа група, тогава да го съветват, сега да оставят съветите на други хора. Ако някой не е от гр. Ямбол, ако на някой поколението му не е от гр. Ямбол си е негов проблем. Но аз смятам, че г-н Кескинов е стар ямболец, има право да се изказва от тази трибуна и тепърва има право да се доказва в политическото си поприще, защото е отскоро в този ОбС има хора, които са от много отдавна и са се доказвали имали са възможност да се доказват по един или друг начин. Но аз имам въпрос към г-н Кмета, какво става с къщичките. Това е най-належащия проблем, хората постоянно ни питат, идват, интересуват се да кажете какъв ще е статута на къщичките. За мен това е най-болния проблем, защото идват хора всеки ден питат. Сега ще ви кажа нещо, което наистина ОбС трябва да знае и гражданите на Ямбол трябва да знаят, защото има хора, които не могат да си извадят за кафенетата категоризации примерно, защото им е неизяснен статута. Те не могат да си хранят семействата, остават по четири, пет човека на улицата. Мен не ме интересуват какви са интересите на някои инвеститори, ако той създава обаче работни места за Ямбол, ако един обикновен човек може да си нахрани семейството аз съм за и гласувам „за”. За това ви го задавам от социална гледна точка този въпрос.

Желев – Колеги, предлагам да прекратим разискванията, разбира се като отговори кмета и да гласуваме анблок проекторешението.

Славов – На въпроса, който зададе Зафиров, от не малко месеци насам тече диалог със собствениците на тези къщички и тъй като костваше не малко усилия на общинска администрация да окомплектова, изнамери със стара дата документацията, която хронологично да проследи процеса от даването на право за разполагането на временни съоръжения до сегашния момент. Има започната процедура, до колко тя ще издържи, юристите ще имат думата следващите няколко седмици по узаконяване на тези сгради, тъй като е имало такава възможност със стара дата, закона е позволявал, те са започнали процедурата, някъде там по пътя е спряна, но тя има възможност да продължи. Тъй като това подлежи все още на уточнение има пуснати материали, искания, виждания на собствениците, върви работен процес между ОА и собствениците, надявам се в рамките на няколко седмици от тук на там да изчистим казуса и той да влезе в ОбС за решение.

Миланов - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Желев, за прекратяване на дебатите.

Гласували      за – 17                        против – 1                 въздържали се – 4    

Приема се.

Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Желев, за гласуване точката анблок.

Гласували      за – 18                        против – 3                 въздържали се – 3    

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

Гласували      за – 16                        против – 4                 въздържали се – 5    

Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ :

1. Допуска изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на кв. „Каргон” за :

-  Района на кооперативен пазар - кв. 18, кв.18а и

 кв.18б

-  ул. „Атанас Кратунов” в отсечката от общински пазар до  кръстовище с ул.”Ивайло” и ул. „ Иван Рилски”;

- ул.”Индже войвода” от осова точка № 63 до осова точка № 43;

-  ул.”Доктор Петър Брънеков”

- кръстовището между ул.”Цар Асен”, ул.” Ат. Кратунов”, ул.” Ж. Андреев”, ул. „Индже войвода „ и ул.” Д-р П. Брънеков”;

2. Одобрява задание за проектиране на ПУП – ПРЗ на гореописаното.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно промяна транспортната схема на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК ИТ – Приема направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Желев – Колеги, нашата комисия има едно предложение, което ви е размножено днес с Протокол № 143 на ПК СДТЗ. Искам само да кажа няколко думи, за какво става дума. Тъй като в Приложение 1, което ние обсъждаме е дадено. Вие виждате, че има няколко пункта, които определят в общи линии, конкретизират маршрутните разписания. Едното е временно изпълнение, а другото е брой курсове, брой спирки, пробег. Ние повикахме в заседанието на комисията човек, който се занимава с транспорт специалиста към община Ямбол, г-н Даскалов. И съвместно стигнахме до извода, че е добре да се знае какъв  е интервала между курсовете,  поне в натоварените часове, тъй като гражданите на Ямбол ги интересува не колко курса ще има в един ден, а какъв ще бъде интервала на единицата сутрин от 7.00ч. до 8.00ч. Предложихме това проекторешение, което ви е размножено има една техническа грешка вместо на се записва в и ще ви го прочета във вида в който го приехме. Като т.2 от предложените решения да гласуваме: „В края на всяко шестмесечие комисията по транспорт към община Ямбол, в случай на необходимост, предлага на кмета на община Ямбол за утвърждаване изменения в графиците за времевия интервал между отделните курсове по маршрутните разписания съгласно Приложение 1”. Предполагам, че на всички ви е ясно ПК ИТ е един консултативен орган към общината и тя, ако прецени, че в интервалите между отделните курсове се налага промяна, в зависимост различни обстоятелства, примерно няма ученици или пък е отпусен сезон, предлага в края на всяко шестмесечие промяна на този график. Ако има някакви въпроси към нашето допълнение ще се радвам да отговоря.

Миланов – Няма други желаещи. Подлагам на гласуване предложението на г-н Желев, за създаване на нова т.2 в проекторешението.

Гласували      за – 20                        против – 0                 въздържали се – 0    

Приема се.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 22                        против – 1                 въздържали се – 0    

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет Ямбол утвърждава общинската транспортна схема и маршрутните разписания на автобусните линии в нея с направените промени на автобусни линии № 1, № 20 и № 25, съгласно Приложение № 1.

2. На края на всяко шестмесечие комисията по транспорт към община Ямбол, в случай на необходимост, предлага на кмета на община Ямбол за утвърждаване изменение в графиците за времевия интервал между отделните курсове по маршрутните разписания, съгласно пр. № 1.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно провеждане на конкурс за възлагане обслужването на линии от общинската транспортна схема.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК ИТ – Приема направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията.

Подлагам на гласуване процедурното предложение за гласуване точките анблок.

Гласували      за – 18                        против – 1                 въздържали се – 0    

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешенията на вносителя анблок.

Гласували      за – 22                        против – 1                 въздържали се – 0    

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл.17, ал.3, ал.4 и ал.5, чл.18 и чл.19 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет – Ямбол:

            1. Възлага чрез провеждане на конкурс превозите по автобусни линии от общинската транспортна схема, съгласно Приложение № 1 и делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на кмета на община Ямбол.

            2. Определя 35 % от общия брой курсове по линиите от пакета да са оборудвани за превоз на трудноподвижни лица.

            3. Определя цена от 100 лв. без ДДС за закупуване на документацията за участие в конкурса.

            4. Определя гаранция за точно изпълнение на договора в размер на 5000 лева.

            5. Определя състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения, съгласно Приложение № 2.

            6. Конкурса да се проведе при критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, посочени в Приложение № 3.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно приемане на Наредба за ПЧП.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

Миланов - Уважаеми колеги, разполагате с материала, имате думата за мнения, становища и предложения. За последните 30 дена бяха поискани становища от браншовите и стопанските организации само 4 от тях се отзоваха, 3 подкрепиха напълно наредбата, 1 имаха предложения за допълнения в нея, които минаха през комисията и тя е внесла предложението си.

Кескинов – В комисията постъпиха 4 предложения, но само 1 от тях беше според изискванията другите бяха меко казано по теорията на общия лаф, пожелателно това да станело, онова. След последното заседание предлагам някои кратки допълнения, които променят по същество наредбата, а именно: „в чл.5 да се добави т.5.7 Услуги в областта на социалното дело, спорта, културата, обучението и образованието. В чл.7 да се добави т.7.8 форма: Създаване, предоставяне, ползване, при която общината упражнява договорирани постоянни правомощия върху услугата. В чл.8, ал.3, ред 2 след общинска собственост да се премахне думата или и да се добави „и услуги”. В чл.13, ал.2 да се добави в края „и/или юридически лица предоставящи услуги по смисъла на чл.5 в наредбата”. И да се добави към чл18, т.8 за обекти по смисъла на чл.4 от наредбата.

Миланов – Тъй като това, което ми представиха тук според мен все пак трябва да влезе и да се види, аз може да го слушах, но нищо не разбрах, ще направя предложение за ново отлагане на тази точка за следващо заседание, за да може да го вкараме да се гледа и да е изписано, за да може всеки един да го прочете.

Ненчев – Аз съм на същото мнение г-н Миланов, че е редно да се помисли още малко, но пак в подкрепа това, което ме смути е следното: термина ПЧП не е дефиниран в българското законодателство. По една или друга причина все още няма закон за ПЧП. Аз, обаче не успях да намеря и в нашата Наредба някаква форма на дефиниране на това понятие и за мен то остава все още една тайна, явно може би не съм достатъчно компетентен. Това, което ме притеснява всъщност е, че няма глава. Аз бих искал да видя една глава, в която да пише механизма за защита на общинските интереси, това за мен е важно. Тук биха могли да залегнат някои неща свързани може би с процентност, съотношение или не знам какво, нямам представа. Имам една малка забележка, която е символична. В някои глави са описани, примерно в чл.4, са написани доста подточки и накрая пише други. В чл.5 е също други. Би могло да съкратим нещата и да напишем, че просто се определят с изрично решение на ОбС, няма нужда да бъдат вкарвани в конкретика или пък конкретиката трябва да бъде изчерпателна без точката други. Така че подкрепям предложението да остане за до изчистване с коментари.

Желев – Към момента, в който влезе първия материал в ОбС п тази тематика от юни 2008г. в страната имаше приети от една или две общини такива наредби. Към миналия месец в страната ми се струва, че има над 50 общини, които са приели такива наредби. Две години този материал отлежава в ОбС и не се намери нито воля, нито мотив да се разгледа. Внасяйки първоначалния текст моята идея е била, че това е инвестиционен инструмент към общината, който ще й помогне да набави средства необходими, за да си осъществява останалите функции. За съжаление 2 години не се намери достатъчно воля да се използва този инвестиционен инструмент. Според мен това е начин общината да си подобри първо, взаимоотношенията с бизнеса и второ, да намери нови форми за привличане на средства, за да се решават тия проблеми, които й са вменени със закон, а не на всяка цена да стига до продажба на общинско имущество. Този въпрос можем да го отлагаме още няколко сесии, но, ако продължаваме всички ние общински съветници и ОА да не поглеждаме сериозно на нещата няма смисъл изобщо да го гледаме и да го приемаме като мъртва буква на закона, като мъртва наредба. Това искам да кажа, нямам нищо против да го отложим, но нека да бъде като първа точка и наистина, ако го гледаме и ако смятаме, че това може да доведе до приходи на общината да го приемаме. Имам въпрос към комисията, тук има предложения от организацията на архитектите, които ми се струва, че не са влезли в наредбата, аз не можах да видя да са влезли в наредбата, в текстовете, които са размножени. Ако не са влезли, комисията редно беше да обясни защо не са влезли. В същото време комисията предлага едни предложения, които не са размножени, които се предлагат така, лични ваши предложения, които обсъждани ли са в комисията която ръководите? Мисля, че беше по-морално, ако са ваши като председател и мисля че е редно всеки председател да ги внесе първо в комисията, която оглавява, защото нещата са много сериозни в тази наредба и така изведнъж да ги решаваме 30 човека, без да сме ги обсъдили, звучи малко несериозно. Така че препоръката ми е ако някой председател включително и председателя по ЗОРСП има допълнения си ги обсъди първо в комисията, която ръководи и след това да ги гледаме тука на заседание на ОбС.

Кескинов – Почти всички предложения с изключение на едно са влезли в настоящо време, говорим за конкретните предложения. От едното е влязло, кой точно вариант е във вас не мога да кажа. Днешния вариант е внесени всички предложения. Искам да цитирам другаря Ленин, ако другаря Банков иска да ме поправи: „Искаш ли една работа да не се свърши, отложи я и назначи комисия”. С настоящата наредба се постъпва по абсолютно същия начин и в останалата част подкрепям Живко Желев, тъй като едно ново отлагане само ще навреди на гражданите, защото ще минат още минимум 2 месеца и пак няма да има някаква Наредба, както многократно се цитира в настоящия ОбС, а и не само тук: „по-добре лоша наредба, отколкото никаква”. Така че ви приканвам да гласувате за наредбата.

Дянков – За съжаление тази Наредба е еманацията на това, което за мое лично съжаление се случва в ОбС. Тази наредба е от 2 години вкарана от г-н Живко Желев, моята малка битка в този ОбС беше тази наредба да се гледа максимално бързо. Аз лично, нямам никакви притеснения на базата на това, че няма законодателство, което да урежда тази проблематика и може би това е хубавото, защото така ние създаваме един документ, който е отворен сам по себе си. Всяка една добра практика, която може да се направи в тази община ние можем да я добавяме вътре. И в този смисъл тази регламентация, която първоначално даваме на ПЧП, това е нещо, което в действителност е хубавото и това нещо трябва да се случи, защото ние даваме възможност да се мисли по малко по-различен начин от страна на бизнеса по отношение на партнирането с Общината. Така че аз ви предлагам да я приемем тази наредба, ако действително има неща, които трябва да се оправят не е никакъв проблем да се оправят. Ние не сме ограничени от законодателна рамка, която ни забранява или разрешава едно или друго.

Миланов – Ще аргументирам предложението си и ще го кажа съвсем ясно. Нямам нищо против, стожер съм за тази наредба, но няма логика комисията да е гледала, да се е събирала специално и в самото заседание да се вкарат шест точки, които са допълнение. Тя не е разпределена на тази комисия, тя е създателя на тази наредба, тя е вносителя на тази наредба... Наредбата я има, изработена е, всеки един може да предложи промени в нея, да се приемат и тук. Просто не ми се иска сега в една наредба, която всеки има на масата си да се внасят промени. Ще прочета точките, не е това проблема. Хубаво е да я направим, да е ясна и като влезе да е ясно за какво тава въпрос. Поемам ангажимент на следващата сесия да я направя първа точка. .. Добре, оттеглям си предложението.  

Зафиров – Г-н Миланов, на предната сесия бях точен и ясен като дадох една препоръка на г-н Кескинов, да направи един дебат и виждам, че той си е свършил работата като председател на комисията. Доста от предложенията влизат в писмен вид наистина, но искам да Ви кажа, че тази точка първа, която беше по смяната на Вас като Председател внесе един бум във системата и доста от общинските съветници се наложи да пишат на ръка може би, защото виждам, че не са ги допълнили на машина. За това, че Вие не може да му се сърдите на г-н Кескинов, в момента, че той си го е написал на ръка. Прав е г-н Дянков, прав е г-н Желев, похвална е тяхната работа, за това че те показаха един начин как трябва да работим наистина единно ръка, за ръка. Всеки един общински съветник г-н Желев, си е свършил своята работа, г-н Кескинов е прегледал наредбата като председател на комисията. Радвам се, че не си е сложил името най-отдолу, а е сложил като вносител ПК ЗОРСП и да си приписва някаква заслуга това е една колективна работа, за това ние сме колективен орган, нали така е ОбС, всеки има право да си даде мнението. Тука има хора от бизнеса, които го поддържат и трябва по един или друг начин да го защитават. Но всеки един човек, който има магазинче или по някакъв начин иска да направи нещо за общината или иска да го дари даже на общината, това е документа, който го урежда това нещо. Г-н Кмета ще е доволен примерно, ако някой гражданин направи пред обекта си благоустрояване, то да е регламентирано по даден начин. За това че да подкрепим едно такова предложение, няма смисъл да го отлагаме във времето.

Канев /реплика/ – Моя приятел г-н Зафиров, забравя едно златно правило и аз ще му го припомня от тази трибуна. Всяка наредба, която противоречи на възгледите на нашия кмет не трябва да се приема. Затова ние трябва да обмислим, да обсъдим, така да я нагодим, че да стане приемлива. И в този смисъл да вземем да я отложим, нали така г-н Миланов.

Зафиров /дуплика/ – Г-н Председател, радвам се, че наистина тази наредба предизвиква толкова големи и оспорвани дебати. Не смятам, че наредбата трябва да се отлага повече, защитавам тази теза. Смятам, че г-н Кескинов, си е свършил съвестно работата като председател на комисията.

Миланов - Оттеглих си предложението.

Зафиров – Дали отговаря или не на критериите на кмета тази наредба решава ОбС и Ви напомням, че Вие все пак сте избран от ОбС и общинските съветници.

Чолаков /процедура/– Предлагам да се прекратят изказванията.

Миланов - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Чолаков, за прекратяване на дебатите.

Гласували      за – 20                        против – 2                 въздържали се – 0    

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с направените предложения за допълнения от г-н Кескинов.

Гласували      за – 19                        против – 1                 въздържали се – 1

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема Наредба за публично -частни партньорства.

 

 

      Миланов – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и третото заседание на  ОбС Ямбол.

 

           

 

 

           

                                   Председател ОбС - Ямбол:

 

                      Г. Миланов

         

                                   Протоколисти:

 

                      Ил. Миткова

 

                                                                                                                               Ан. Господинова