ПРОТОКОЛ № ХХХІV

 

            Днес, 28.07.2010г. съгласно чл.23, ал.2 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0007/22.07.2010г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  36, отсъства 1:

Йордан Милков Милков

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.15 часа – 31 съветника.

Председателят на Общински съвет - Ямбол г-н Георги Миланов откри тридесет и четвъртото редовно заседание на Общинския съвет.

Миланов - Постъпило е предложение за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от „Супер вижън плюс”. Съгласно нашия правилник съм длъжен да го подложа на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

Миланов – Ще Ви запозная с решението на ОИК Ямбол за предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Юсеин Хасанов и избирането на следващия съветник от листата на ДПС Ахмед Мехемедов. (чете решението, приложено към материалите по заседанието)

Г-н Мехмедов, заповядайте да положите клетва като общински съветник.

Ахмед Неджадов Мехмедов положи клетва като общински съветник.

Димов – Имам няколко питания към кмета на общината.

Чете питане относно размера на средствата, получени от санкции на СПООР, осчетоводяването им, за какво се използват и др. (приложено към материалите по заседанието)

Чете питане относно назначаване на служители в ОА, зам. кмет, секретар. (приложено към материалите по заседанието)

Миланов – Ще Ви бъде отговорено писмено в установения в правилника срок.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно мотивирано становище по искане за опрощаване задължения на Атанас и Петър Борисови.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

 1. Предложение относно мотивирано становище по искане за опрощаване задължения на Борис Жеков Михалев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

 1. Предложение за отпускане финансова помощ по здравословни проблеми на Васил Димов Тенев, Богдан Неделчев Неделчев и Стоянка Иванова Сотирова

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

 1. Предложение относно партньорство и съфинансиране на проект на сдружение „Гайтани”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно създаване музей на бойната слава.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем обект училищен стол в ГПЧЕ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане безвъзмездно в собственост част от имот - ЧДС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на Комисия за защита на потребителите  - РД Бургас за временно и безвъзмездно ползване на част от имот – ЧОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "АЙСБЕРГ-2000" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със Смаил Алиев Халилов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Мехмед Юсеинов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със Соня Аршавир.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Зенит - Татяна Добрева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Антонин 51 Антоний Хлебаров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Сърдечност - Дечко Дяков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложения относно продължаване срока на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отчет за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие и приемане на годишните финансови отчети за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно утвърждаване на резултатите от проведен конкурс за избор на управител на "Комуналуниверс" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 1. Предложение относно даване съгласие за изготвяне на парцеларен план за обект "Лот 2.4, път ІІ - 53 Ямбол - Средец, обходен път на Ямбол от км. 146+594.69 до км. 148+890.35".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предварително съгласие от ОбС - Ямбол за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласуване на задание за изработване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.124, ал.4 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласуване на техническо задание за изработване на ПУП за обект Кабелна линия през землището на с. Безмер и землището на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП за трасе на напорен канализационен колектор от канала помпена станция V2 до включването му в главен колектор I, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Отчет за работата на ОбС Ямбол за първото шестмесечие на 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

_______________________________________________________________________________

 

 1. Предложение относно увеличаване капацитета на Центъра за социална рехабилитация и интеграция.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа "Усмивка" гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно разкриване на нова социална услуга "Дневен център за възрастни с увреждания".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно разкриване на нова социална услуга в град Ямбол "Дневен център за стари хора".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно разкриване на нова социална услуга "Център за настаняване от семеен тип".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно вземане на решение за участие на община Ямбол в регионално сдружение на общини.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на част от имот – ЧОС на „Сдружение на мебелопроизводителите от Ямболска област”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на МПС - автобус на СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

Миланов - Имате думата по дневния ред.

Банков – Под черта има осем точки, които предлагам да влязат в днешния дневен ред като т.9-17. Ние сме ги разглеждали и преди, минали са през ПК и имат становища.

Стефанов – Предлагам т.25 да не влиза в дневния ред, тъй като не е гледана от ПК.

Симеонова -  Предлагам т.6 от тези под черта да не се включва в дневния ред, няма становище на ПК Екология.

Миланов – Предлагам да влязат две нови точки в дневния ред – Закриване на общинските предприятия и зоната за кратковременно паркиране, т.н. синя зона, имат становища на ПК. На ПС се реши да не влизат, но днес ги предлагам като т.19 и т.20.

Славов – Оттеглям т.21 и т.22, поради съмнение за допуснати технически грешки.

Стефанов – Точките за ОП и СЗ не бива да влизат в днешния дневен ред по няколко причини. Изкарани са от дневния ред на ПС, а това е една от основните задачи на ПС, определянето на проекта за дневния ред. Нямаме и съответната подготовка да ги гледаме днес.

Петков – По тези предложения за ОП и СЗ искахме допълнителна обосновка от ОА, която постъпи още май месец, но отново не беше пълен и точен материала. Говори се за 50% съкращение, трябва да се погледне и социалния аспект. Едно такова решение не може да се вземе прибързано, нека остане за следващата сесия.

Славов – В момента се харчат парите на града без никакво основание, 40 заплати се плащат без никакъв резултат и смисъл. Това е в резултат на изкуственото раздуване на щата в тези ОП назад във времето. Нека се използват тези пари рационално и полезно.

Миланов – Моето предложение беше материалите да влязат в дневния ред на чисто законова основа, внесени са месец май, гледани са от ПК, които дори да не приемат предложението то трябва да влезе в зала и да се разгледа.

Банков – На ПС бяха посочени доводи да не се гледа сега предложението за закриване на ОП. По принцип се искаше да се гледа една обща антикризисна програма, заедно с това предложение. Ние не знаем другите мерки какви са, може да се окаже, че по-добре е с 30% да се намали персонала на тези ОП, а не с 50%. Това коментирахме, съжалявам, че не присъства и г-н Славов тогава, можехме да се изясним. Нямаме и сега в комплекта материали.

Зафиров – Не виждам защо е това бързане. Казвате, че има раздути щатове, пак така ще стане, но в ОА. Колкото до синята зона трябва ОА още малко да поработи, да се изготви подробна схема, да се обсъди широко и тогава да влезе.

Славов – Имаше рационален подход в думите на г-н Банков, но не с всичко съм съгласен. Имате материалите от май месец, гледали сте ги на комисии. ОбС има правомощия да определи щатния състав на ОП, кмета не може. Няма как с бюджета да влезе този материал и всичко друго, ако преди това не намалите щата на общинските предприятия. Дейностите няма да бъдат закрити, прехвърлят се в ОА, с което се спестяват средства за управление на ОП и за дейности, изцяло губещи.

Хаджигеоргиева – Начина, по който тръгнахме не е добър. Два месеца нищо не правихме и сега пак нищо няма да направим. Миналия ОбС дълго време обсъжда как да излезе дейността от ОА в ОП, сега е обратното. От както се обсъжда този въпрос продължават да се назначават хора в тия предприятия. Не му се намери директор на това предприятие, нямало печалба, ами да се търси отговорност от директорите. Този материал в ПК БФ не е вкарван, може би не е важно да се гледа от бюджетната комисия. Подозирам подход за подмяна на кадрите. В Европа общинските търговски дружества са печеливши. Тенденцията беше да се обединят всички дейности в едно ОП, което да бъде печелившо. Този въпрос е много важен, ако трябва на една извънредна сесия да се разгледа. Пак казвам, на ПК БФ не е предоставен материал, от който да се вижда каква ще е икономията, как ще повлияе закриването на бюджета. Според мен това се вкарва днес, за да не се свърши работа по всичко друго от дневния ред.

Миланов – Предложих да влезе в дневния ред, а започна обсъждане по същество.

Канев – Ще започна с една мисъл на Р. Ралин „Уволниха 5 лъжици, назначиха 6 черпака”. И нашата работа е същата, имаме четвърти зам. кмет, секретар, с щедри заплати, а хората ще ги съкратим. Вече няма „Комуналуниверс”, ще съкратим и ОП КД, време е да съкратим и Общината. Това ОП, което го трупахте с дейности е то във вашия мандат сега искате обратното, то или едното е вярно, или другото. Кажете си далечния прицел, за да знаят хората как да гласуват.

Славов – Влизаме в някакъв политически цикъл и тук се бълват някакви неистини. Първо, през този мандат е включена като дейност само един паркинг. Дейностите се запазват и минават в ОА. ОП не генерират печалба, само правят разходи. Този вариант се оказа неудачен, десет години назад има несъбрани задължения за общинските имоти. Какъв е смисъла да даваме пари на 25 човека за общинските паркинги, когато няма нищо насреща.

Желев – Тези ОП бяха създадени по няколко причини. Факти от одитни доклади бяха причината за създаването им. Първо, „Комуналуниверс” стопанисваше общинските жилища, което беше неправомерно, Гробищния парк не можеше да се поддържа от ЕООД „Обреден комплекс”, паркингите бяха под наем, но много ниско доходни. Основна причина беше и да се избегне възлагането на обществени поръчки, да се намалят средствата, които се дават за тези дейности от Общината като тя си извършва дейностите. Сега, дали точно така трябва да се постъпи, аз не мога да кажа, но рано или късно трябва да ги гледаме.

Петков – Хората ще ги няма, а дейностите остават. Кой ще ги извършва? Няма анализ колко ще намалеят разходите на общината. Още веднъж ви умолявам да не влизат тия точки в дневния ред.

Славов – Имате предложенията, имате допълнителната информация, имахте възможност да говорите със зам. кмет по вашите въпроси на заседания на ПК. Дирекция „Общинска собственост” в ОА не може да дублира дейността на ОП КД и пак да не са в ред нещата, 16 щатни бройки са започнали, сега са 86 човека.

Зафиров – Това са две работещи предприятия и те трябва да останат. Сега ни гледат тия хора и се чудят ще останат ли на работа или не.

Предлагам да се отпусне финансова помощ на Махмуд Абдурахманов и Вида Видева, които са в много тежко състояние, молбите им стоят вече доста време, а работата на ОбС е да помага на хората.

Стефанов – Пак ви обръщам внимание, нямаме материали, абсолютно сме неподготвени за тези точки. Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

Миланов -  Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Стефанов

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Преминаваме към гласуване на предложенията по дневния ред, подлагам на гласуване предложението на г-н Банков, който приема предложението на Г. Симеонова да не влиза в дневния ред т.6 от осемте, значи т.1-5, 7 и 8 да влязат в дневния ред като т.9-15.

Гласували      за – 34                        против – 1                             въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Стефанов т.25 да отпадне от проекта за дневен ред.

Гласували      за – 16                        против – 13                           въздържали се – 5

Не се приема.

Подлагам на гласуване моето предложение за ОП и СЗ като т.19 и 20.

Гласували      за – 17                        против – 17                           въздържали се – 2

Не се приема.

            Симеонова – Предлагам да се прегласува, защото аз и други съветници от нашата група не гласувахме.

Миланов -  Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Симеонова.

Гласували      за – 16                        против – 17                           въздържали се – 2

Не се приема.

            Канев – Не се правете на луди, 36 са гласували, 36 са в зала и имало негласували!

            Банков – Нарушаваме правилника поголовно, да се беше сетил някой да предложи проверка на кворума. Искам 15 минути почивка от името на нашата ГС.

 

            Миланов – Обявявам 15 минути почивка в 10.30 часа.

            След почивката кворум 36 съветника в 10.45 часа.

 

            Миланов – Проблемите с гласуването възникнаха, тъй като има карти, а няма хора. Ще ви проверя поименно. Направете нова актуализация на кворума – 33 съветника.

            (След проверката се оказа, че в момента отсъстват Д. Ибришимов, Н. Парапанов, Д. Бъчваров.)

            Славов – Позволих си лукса да взема думата, защото беше гласувано с чужди карти, например г-н Бъчваров го нямаше. Нека сме коректни.

            Банков – Не разбрах как г-н Славов разбра, че Бъчваров го е нямало, никой не провери кворума. Не е и работа на кмета да гледа кой е тук и кой го няма, има си председател. Даже и да се приеме да влязат тия точки в дневния  ред, само ще изгубим много време и няма да се съберат 19 гласа за закриване на ОП.

            Славов – Системата за ел. гласуване показва кой как е гласувал, нека работим морално.

            Стефанова – След като кмета говори за морал нека работи морално, да не останат хората без помощи, които са им жизнено необходими.

            Миланов – Имам процедурно предложение да гласуваме отново т.19 ОП. Подлагам го на гласуване.

Гласували      за – 16                        против – 17                           въздържали се – 1

Не се приема.

            Гласуваме като т.19 да влезе предложението за синя зона.

Гласували      за – 17                        против – 17                           въздържали се – 1

Не се приема.

            Симеонова – Предлагам проверка на кворума, имаме липсващи съветници.

            Майсторов – Не е вярно! Всички са тук, дойдоха и Парапанов и Ибришимов.

            Миланов – Същото щях да кажа.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Зафиров за включване в т.3 от проекта за дневен ред на фин- помощ за още двама души.

Гласували      за – 28                        против – 4                 въздържали се – няма

Приема се.

Миланов - Подлагам на гласуване целия дневен ред. (изчита се)

Гласували      за – 33                        против – 1                             въздържали се – 1

Приема се.

Симеонова – отр. вот – Нямали сме определени материали, не били гледани от ПК, не влязоха в дневния ред. Други точки, които също не са гледани от ПК влязоха, не е редно.

 

Миланов – Обявявам 10 минути почивка в 11.02 часа.

След почивката кворум 34 съветника в 11.25 часа.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно мотивирано становище по искане за опрощаване задължения на Атанас и Петър Борисови.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

 1. Предложение относно мотивирано становище по искане за опрощаване задължения на Борис Жеков Михалев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

 1. Предложение за отпускане финансова помощ по здравословни проблеми на Васил Димов Тенев, Богдан Неделчев Неделчев, Стоянка Иванова Сотирова, Махмуд Абдурахманов, Вида Видева.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

 1. Предложение относно партньорство и съфинансиране на проект на сдружение „Гайтани”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно създаване музей на бойната слава.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем обект училищен стол в ГПЧЕ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане безвъзмездно в собственост част от имот - ЧДС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на Комисия за защита на потребителите  - РД Бургас за временно и безвъзмездно ползване на част от имот – ЧОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно увеличаване капацитета на Центъра за социална рехабилитация и интеграция.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа "Усмивка" гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно разкриване на нова социална услуга "Дневен център за възрастни с увреждания".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно разкриване на нова социална услуга в град Ямбол "Дневен център за стари хора".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно разкриване на нова социална услуга "Център за настаняване от семеен тип".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на част от имот – ЧОС на „Сдружение на мебелопроизводителите от Ямболска област”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на МПС - автобус на СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "АЙСБЕРГ-2000" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със Смаил Алиев Халилов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Мехмед Юсеинов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със Соня Аршавир.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Зенит - Татяна Добрева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Антонин 51 Антоний Хлебаров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Сърдечност - Дечко Дяков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложения относно продължаване срока на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отчет за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие и приемане на годишните финансови отчети за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно утвърждаване на резултатите от проведен конкурс за избор на управител на "Комуналуниверс" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 1. Предложение относно даване съгласие за изготвяне на парцеларен план за обект "Лот 2.4, път ІІ - 53 Ямбол - Средец, обходен път на Ямбол от км. 146+594.69 до км. 148+890.35".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предварително съгласие от ОбС - Ямбол за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП за трасе на напорен канализационен колектор от канала помпена станция V2 до включването му в главен колектор I, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Отчет за работата на ОбС Ямбол за първото шестмесечие на 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно мотивирано становище по искане за опрощаване задължения на Атанас и Петър Борисови.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Симеонова – От предложението е видно, че лицата имат имоти, ЛПС, бегло е написано, че поради влошено здравословно състояние се предлага да се опрости задължението им. Сигурни ли са членовете на комисията в това, което предлагат. Може ли да ни дадат малко повече яснота.

            Вълев – Миналия път оттеглихме тази точка от дневния ред точно за това да проучим по-добре състоянието на тези хора. Папката им е доста дебела, за да се каже, че с лека ръка се предлага опрощаване. (Обяснява подробно историята на двамата братя по поемане на задълженията към държавата, заболяванията им, кореспонденцията със съответните институции по проблема) Ние просто им даваме един шанс, нашето мнение не означава, че непременно ще бъде опростено задължението им.

Миланов – Други желаещи няма да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 2

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България при възможност да опрости задължението към ДФ „Земеделие” на Атанас Борисов Борисов и Петър Борисов Борисов от гр. Ямбол, в размер на 9 300 лв. и законните  лихви върху това задължение.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно мотивирано становище по искане за опрощаване задължения на Борис Жеков Михалев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 25                        против – 1                             въздържали се – 2

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да опрости задължението към НОИ – ТП, гр. Ямбол на Борис Жеков Михалев от гр. Ямбол, в размер на 6 954лв.

 

           

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за отпускане финансова помощ по здравословни проблеми на Васил Димов Тенев, Богдан Неделчев Неделчев и Стоянка Иванова Сотирова

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителите допълват предложението по приложения материал с т.4 и т.5, с които се предлага да се отпуснат по 200 лв. еднократна финансова помощ на г-н Абдурахманов и г-жа Видева.

      Симеонова – В момента ще гласуваме едни пари от общинския бюджет, а ние не знаем нищо за тези хора. Аз категорично отказвам да гласувам тези пари.

      Зафиров – На 27 май е постъпила молбата на г-н Абдурахманов, ходил съм лично до тях като председател на ПК КВПМХ. Човека е в крайно тежко състояние, трябва да ми вярвате, да си имаме доверие. Сина на Вида Видева е божи човек, но не може да помага на майка си, която е на легло в крайно тежко положение.

      Канев – Както се казва „Сит на гладен не вярва”. Този човек е един творец, живял пет години в Париж, има картини в музея на модерното изкуство, в алманаха е на българските художници. Вярвам във вашата любов към изкуството и вярвам, че ще подкрепите предложението.

      Симеонова – Приемам доводите на господата Зафиров и Канев, интересно ми е обаче защо двете ПК са намерили време за Васил, Богдан и Стоянка, а за тези двама души не са предприели нищо. Обикновено казвате – колеги, дайте по целесъобразност, на ръба на законосъобразността. Дайте да си гледаме материалите по реда. Двете нови точки да отпаднат.

      Зафиров – Крайно неудобно ми е да направя това изказване, но вашата работа става счупихте ми играчката и аз сега ще счупя вашата. Бъдете мъдри. ПК взеха необходимите решения да влезе точката в дневния ред. На ПС отхвърлихме предложенията за ОП и СЗ, сега го прегласувахме няколко пъти. Тук трябва да покажем, че един творец, щом падне на колене, няма да бъде изоставен.

      Вълев – репл. – Всеки човек има чест и достойнство. Човек става болезнено чувствителен когато е болен, ако ни гледа сега, смятате ли как се чувства? Ако бях аз щях да се откажа.

            Антонова – Днес г-жа Симеонова е особено активна, не знам защо. Още от изказването за некадърните лекари, от което се чувствам и лично засегната. Ние сме разгледали тия молби, но имахме неясноти, някои проверки направихме, през това време предложенията за тази сесия бяха изготвени и оставихме тези за следващо заседание, но установихме, че те може да не го доживеят. Затова предлагаме днес, смятам, че имаме право и нищо криминално не сме направили. Предлагам и прекратяване на дебатите.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Антонова.

Гласували      за – 32                      против – няма                   въздържали се – 1

Приема се.

Канев – Възхитен съм от председателя на културата в Ямбол – г-н Зафиров, че се грижи за хората, изпаднали в крайна нужда. Даваме 4 милиона за едно водопроводче, а сега за 200лв. се церемоним. Ако се върнат 2 млн. от тях, на много хора ще помогнем в Ямбол.

Славов – Преди две години дадохме 5 хл.лв. на един човек за здравето му, а той си направи ремонт.

Канев – Не е вярно, с тези пари и други помощи той се погрижи за здравословното си състояние.

Симеонова – Има ПК по социални дейности, нека посети човека на когото дадохме 5 хл.лв. Тя ще установи, че има нова дограма, нов ламинат и нови климатици.

Канев – Няма да живее като хората в бл.20.

Петков – Благодарен съм, че двете ПК взеха решение сега, защото хората се нуждаят от тях сега. ПК СДТЗ има най-много заседания, но все пак някои хора умряха, докато им помогнем.

Миланов – Има ли други желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Симеонова да отпадне т.4.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 2                      против – 27                    въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Симеонова да отпадне т.5.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 3                      против – 24                    въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

Миланов – Предлагам да гласуваме анблок петте проекторешения. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 30                      против – 2                    въздържали се – 1

Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на вносителя с допълненията анблок.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 32                      против –  1                    въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Васил Димов Тенев от гр. Ямбол, живущ в к-с „Райна Княгиня” бл.20, вх. А, ет.4, ап.10 в размер на 200лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Богдан Неделчев Неделчев от гр. Ямбол, живущ в ж.к.„Зорница”, бл. 5, вх. Б, ет. 4, ап. 18 в размер на 200лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Стоянка Иванова Сотирова от гр. Ямбол, живуща в ж.к.„Диана”, бл. 18, вх. В, ет.4, ап. 55 в размер на 500лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

 

            4. Отпуска еднократна финансова помощ на Махмуд Адемов Абдурахманов от гр. Ямбол, живущ в ж.к.„Гр. Игнатиев”, бл. 64, вх. Д, ап. 106 в размер на 200лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

            5. Отпуска еднократна финансова помощ на Вида Георгиева Видева от гр. Ямбол, живуща в ж.к.„Бенковски”, бл. 4, вх.1, ет. 9, ап. 51 в размер на 200лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно партньорство и съфинансиране на проект на сдружение „Гайтани”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма допълнения по приложения материал.

      ПК приемат предложението.

Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 24                      против –  4                    въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. Общински съвет Ямбол дава съгласието си Община Ямбол да стане партньор на Сдружение „Гайтани” по проект „Нестинарството - живо послание и древно наследство”.

 

      2. Одобрява съфинансиране на проекта в размер на 960.00 лв. от бюджета на Община Ямбол за 2010 г. – от средствата за културния календар.          

 

           

 

      ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно създаване музей на бойната слава.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК приемат предложението.

    Стефанов – Преди около две години внесох подобно предложение, което сега се променя. Съмнявам се, че с това решение нещо ще се промени, т.к. имота който се предлага все още не е с отпаднала необходимост за българската армия. Говорим, че няма пари, закриваме предприятия. Съгласно закона за културното наследство, чл. 27. ал1 по форма на собственост музеите са държавни, общински, частни и със смесено участие. Държавните музеи се създават и осъществят дейността си въз основа на предоставени от държавата културни ценности, сграден фонд и ежегодна държавна субсидия. Регионалните музеи се създават и осъществяват дейността си въз основа на предоставени от държавата или общината културни ценности, сграден фонд и се финансират по реда на чл. 40. В ал.4 е записано - Общинските музеи се създават и осъществят дейността си въз основа на предоставени от общината културни ценности, сграден фонд и се финансират от общинския бюджет. Никъде не е посочено какви средства ще са необходими за този общински музей. Къде е сградния фонд, пост. изт. за финансиране дейността по музея, експонати и специалисти да речем, че има. Къде е анализа, който показва, че общинският бюджет може да финансира едно такова грандиозно мероприятие. Няма и наредби по Закона за създаването на общински музеи. Предлагам да си остане старото решение, ако имаме необходимите финансови възможности и сграден фонд тогава.

      Вълев – Когато нещо стане факт, то може да се види, да се пипне и т.н. Вчера имаше среща на 4 човека от Държавния исторически музей и 4 човека от инициативния комитет, на която беше обсъдено, кои точно сгради ще бъдат предоставени, така че сграден фонд има, експонати има – няма къде да ги съхраняваме.

      Славов – Ретроспекция на това, което се случва. Има решение за създаване на филиал към РИМ – това ограничава само до бронетанковите експонати. Над 3 хиляди подписа се събраха за създаване на общински музей за регион Ямбол. Имаме и трите неща – сграден фонд, експонати, финансиране. Пет дка. ще ни бъдат преотдадени точно за тази цел. Аньо Ангелов днес по НТВ обяви, че ще започне предаването на военните имоти на общините. Ако е общински музея, има визия и възможност за ПЧП, което не може да се случи, ако е към РИМ, т.е. имаме всички дадености да започнем по стратегия, която е много точно и ясно разписана с подкрепата на 3500 граждани.

      Стефанов – Демагогия е това, което Вие правите – да се опитате да си излъскате изтъркания имидж, като знаете, че това във вашия мандат не може да се случи. Колко струва това мероприятие? А не искате 200 лв. на хората да дадете. 7000 подписа има срещу вас. 

Славов – Тук е факт, че тази трибуна се използва за лични нападки, но аз нямам никакви притеснения по обвиненията срещу мен, още повече, както започна делото, с показанията на свидетелите. Тази идея е възприета на национално ниво и ще бъде единствения общински музей в България засега. Като община ще имаме възможност за ПЧП, по този начин са направени почти всички големи музеи в Европа, по ІІ-та световна война.

            Канев – Харесва ми тази идея, това ще вдигне самочувствието на ямболските граждани. Но българската армия е държавна, сградите са държавни, нека държавата да го направи. Направихме водопровод на държавата, ще участваме в магистрала Тракия. Нека държавата ни помогне, а не ние на нея. Така са насочени всички европейски програми. Дайте да не засягаме жълтите стотинки на нашите съграждани, а да направят служителите на общинската администрация една хубава програма и да си я защитят.

            Стефанов – репл. - Когато работех по този въпрос, кмета хабер нямаше. Моето предложение беше да си остане старото решение. Губи ми се финансовата част.

            Кескинов – репл. - Докато се надумваме и чакаме държавата, няма да я дочакаме. Виждате разрухата в районите им. Тя държавата е абдикирала отвсякъде и най-вече от армията. С експонатите ще се свърши, всичко се руши и краде. Единствено ни остана да уважим паметта на нашите деди. 29 Ямболски пехотен полк е единствения, който е завзел редут в Турция.

            Канев – дупл. - Уважаеми господин Кескинов, освен, че слушах внимателно това слово, наблюдавайки стойката, която приличаше „на нож”. Точно сега се вижда, че тази армия не ни е била необходима. Приветствам идеята, но съм против ненужните разходи.

            Желев – Предлагам да прекратим изискванията. Призовавам за малко по-разумен и конструктивен тон. От близо час се занимаваме с нещо, което е ясно. Решението е просто за съгласуване с две министерства. Аз лично нямам време за губене, слушам едно и също от сутринта. Нека всеки, който излезе на трибуната, да има предвид, че го слушат 37 човека с висше образование и някакъв опит. Много Ви моля за конструктивност.

            Зафиров – Много е хубаво предложението, всичко възприемам, само Ви обръщам внимание, че преди време имахме предложение за паметен символ на 29 ЯПП, моля да го включите в този музей.

            Банков – Не съм против да се поговори малко повече по този въпрос. Поне научихме как се създава общински музей. Сега даваме само съгласие да се съгласува с двете министерства. Може би след това ще разкриваме музея. Терена чакаме, експонатите имаме, финансирането – когато се даде предложение за създаване, вероятно ще има финансова обосновка, но мисля, че това е следващ етап. Решението трябва да се редактира по някакъв начин, например „добива вида ...” или по друг начин.

            Славов – Съвсем коректна е забележката на господин Банков за формулирането на решението, предлагам да бъде „придобива следната формулировка „Дава съгласие ...”. Естествено, че ще минат още някои решения по този въпрос. Не съм съгласен да се използват аргументи от други въпроси по точки, които коментираме в момента. Не сме направили водопровод на държавата, а на гражданите на Ямбол. Колкото до дупките по улиците, смятам, че улиците са в много по-добро състояние от околните градове. Виждате фирмата, която ги поддържа, колко бързо действа, вчера веднага се ремонтира ул. Преслав. Това, че асфалта е 30-40 годишен,  не е моя вина, аз само се налага да ги поддържам.

Миланов – Има ли други желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промяната.

Гласували      за – 29                     против – няма                     въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Изменя решение по т.4 на ІХ заседание на ОбС Ямбол от 30.05.2008г. което придобива следната формулировка: „Дава съгласие за създаване на самостоятелен общински музей – „Музей на бойната слава” в град Ямбол и упълномощава кмета на общината да осъществи процедурата по съгласуване с Министерството на културата и Министерството на отбраната.”

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем обект училищен стол в ГПЧЕ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК приемат предложението.

Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване предложението така както ни е представено от вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 29                      против – няма                    въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване общински обект -  помещение за приготвяне на обяди и столово хранене, с обща площ 230 кв.м., от които: помещение за приготвяне на обяди – 106 кв.м., помещение за офис – 7.6 кв.м., складова площ – 86 кв.м., сервизни помещения 30.40 кв.м., находящ се в сградата на ГПЧЕ”Васил Карагьозов” и НУ „Професор П.Нойков”, представляващ част от недвижим имот публична общинска собственост, актуван с АОС 80/23.07.1999г., находящ се в к-с „Златен рог” 110, квартал 8, при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена –  393.00лв., без ДДС /определена по т.12,43,48 и 49  от Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

 2. Предмет на дейност –  приготвяне на обяди и столово хранене;

 3. Срок на отдаване – 3 учебни години години;

 4. Депозит – 1 500 лева;

 5. Запазване предмета на дейност;

 6. Поддържане и опазване на прилежащите площи.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане безвъзмездно в собственост част от имот - ЧДС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК приемат предложението.

Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване предложението така както ни е представено от вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                      против – 1                    въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната собственост, дава съгласие община Ямбол да приеме безвъзмездно в собственост имот, частна държавна собственост, а именно:

1. ½ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.538.11.1.32, целият със застроена 395.00 кв. м, заедно със съответните идеални части от общите части и от правото на строеж, находящ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 87374.538.11, с предназначение: инфраструктурен обект в сграда. Местонахождение: гр. Ямбол, ул.”Търговска” № 2. Граници на имота: на същият етаж: 87374.538.11.1.34, 87374.538.11.1.35; под обекта: няма; над обекта: 87374.538.11.1.4, 87374.538.11.1.6, 87374.538.11.1.8, 87374.538.11.1.5, 87374.538.11.1.3;, актуван с акт № 2789 за частна държавна собственост от 10.06.2009 г., вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 4501, том ХV от 24.06.2009 г.

           

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне на Комисия за защита на потребителите  - РД Бургас за временно и безвъзмездно ползване на част от имот – ЧОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представя предложението по приложения материал.

      ПК приемат предложението.         

Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване предложението така както ни е представено от вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 26                      против – няма                    въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, предоставя на Комисия за защита на потребителите – Регионална Дирекция Бургас за временно и безвъзмездно ползване помещение / Стая № 6 на  етаж 6 / с обща площ 32.04 кв.м., представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 117/ 27.12.2000 г., находящ се на ул. „Търговска" № 57 гр. Ямбол, идентификатор 87374.541.36.2 по кадастралната карта на града за дейността на звеното в Област Ямбол  за срок от 3 години, считано от 01.08.2010 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно увеличаване капацитета на Центъра за социална рехабилитация и интеграция.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК приемат предложението.

Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване т.1 на предложението така както ни е представено от вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 31                      против – няма                    въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване т.2 на предложението така както ни е представено от вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 31                      против – няма                    въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 6 и чл. 36в, ал.1 и ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/ и необходимостта от прегласуване на решенията по т. 28 от 25-то заседание на ОбС, проведено на 17.09.2009г, касаещи завишаване капацитета на ЦРСИ

            1. Дава съгласие, считано от 01.01.2011г., да се увеличи капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция, в общински имот, находящ се на ул. „Димитър Благоев” № 20а, юг, гр. Ямбол от 30 места на 50 места.

            1.1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 50 ползватели – възрастни и деца с увреждания.

Персонал - 10 щатни бр. и бюджет 116 400лв по ЕРС за 2010г.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година./

            2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да изпрати мотивираното Решение на Общински съвет – Ямбол, както и всички необходими документи за собственост на сградата и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до директора на Регионална Дирекция за социално подпомагане гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа "Усмивка" гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК приемат предложението.

Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване т. 1 от предложението така както ни е представено от вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 27                      против – няма                    въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване т. 2 от предложението така както ни е представено от вносителя.

              Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

 Миланов – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 28                      против – няма                    въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.36, ал.2, т.10 и чл. 36в, ал.1 и ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/

      1. Дава съгласие, считано от 01.01.2011г., да се увеличи капацитета на Център за обществена подкрепа, намиращ се на първи етаж от източното крило на южен блок на ЦДГ № 2 „Снежанка”, находяща се на ул. „Лом” №5, гр. Ямбол. от 50 места на 75 места.

      1. 1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за обществена подкрепа, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 75 ползватели – деца и семейства в риск

Персонал   - 15 щатни бр. и бюджет 194 550 по ЕРС за 2010г.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година.

      2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да изпрати мотивираното Решение на Общински съвет – Ямбол за увеличение на капацитета на Центъра за обществена подкрепа, както и всички необходими документи за собственост на сградата и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно разкриване на нова социална услуга "Дневен център за възрастни с увреждания".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК приемат предложението.

Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване т. 1 от предложението така както ни е представено от вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 28                      против – няма                    въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване т. 2 от предложението така както ни е представено от вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 29                      против – няма                    въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.36, ал.2, т.5 и чл. 36в, ал.3, т. 1 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/

      1. Дава съгласие, считано от 01.01.2011г., в Община Ямбол да се разкрие нова социална услуга – „Дневен център за възрастни хора с увреждания” – като делегирана от държавата дейност в общински имот, находящ се на трети етаж в К-с „Златен рог”№2 – гр. Ямбол.

      1. 1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Дневен център за възрастни с увреждания, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 30 ползватели – възрастни с увреждания.

Персонал – 12 щатни бр. и бюджет по ЕРС за 2010г.- 157 320лв.

   Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година.

      2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да изпрати мотивираното Решение на Общински съвет – Ямбол, както и всички необходими документи за собственост на сградата и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до директора на Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал.1 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно разкриване на нова социална услуга в град Ямбол "Дневен център за стари хора".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК приемат предложението.

Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване т. 1 от предложението така както ни е представено от вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 24                      против – няма                    въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване т. 2 от предложението така както ни е представено от вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 27                      против – няма                  въздържали се –3 

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

       

 

                 РЕШИ:

 

            На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.36, ал.2, т.5 и чл. 36в, ал.3, т. 1 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/

            1. Дава съгласие, считано от 01.01.2011г., в Община Ямбол да се разкрие нова социална услуга -  Дневен център за стари хора – като делегирана от държавата дейност, в общински имот -  квартален клуб, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър” № 7.

            1. 1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Дневен център за стара хора, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 20 ползватели – възрастни хора, навършили 65 години.

Персонал – 2 щатни бр. и бюджет по ЕРС за 2010г.  – 27 520лв.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година.

            2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да изпрати мотивираното Решение на Общински съвет – Ямбол, както и всички необходими документи за собственост на сградата и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до директора на Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно разкриване на нова социална услуга "Център за настаняване от семеен тип".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК приемат предложението.

Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване т. 1 от предложението така както ни е представено от вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 27                      против – няма                    въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Парапанов, Зафиров, Банков, Вълев – Гласували „за”.

Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване т. 2 от предложението така както ни е представено от вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

 Миланов – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 29                      против – няма                    въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

          

              РЕШИ:

 

            На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.36, ал.2, т.7,а и чл. 36в, ал.3, т. 1 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/

            1. Дава съгласие, считано от 01.07.2011г., в Община Ямбол да се разкрие нова социална услуга – „Център за настаняване от семеен    тип” – като делегирана от държавата дейност в общински имот, находящ се на трети и четвърти етаж в изграждащият се  Комплексен център за социални услуги , находящ се на ул.”Търговска” № 120, гр. Ямбол.

 

            1. 1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за настаняване от семеен тип, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 12 ползватели – деца от Дом за деца, лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин”;

Персонал - 10 щатни бр. и бюджет по ЕРС за 2010г. – 87 060лв.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да изпрати мотивираното Решение на Общински съвет – Ямбол, както и всички необходими документи за собственост на сградата и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до директора на Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал.1 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане

 

 

 

Стефанов – Имам процедурно предложение да разгледаме т.14 и т.15 и тогава да почиваме.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Стефанов.

Гласували      за – 23                      против – 2                    въздържали се – 2

Приема се.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на част от имот – ЧОС на „Сдружение на мебелопроизводителите от Ямболска област”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя представи предложението по приложения материал.

ПК приемат предложението.

Мандаджиев – Няма да гласувам по точката, тъй като съм председател на сдружението.

      Димов – Приветствам желанието на общинската администрация да подпомага дейността на неправителствените организации. Хубаво ще е, ако подобно отношение срещат всички неправителствени организации, обаче доколкото ми е известно, клубът по културизъм, който ползва помещения в ОУ "П. Р. Славейков" от 2 месеца се опитва да си поднови договора за наем и не среща разбиране нито от училищното ръководство, нито от общинската администрация, въпреки че в него спортуват 128 деца. За неправителствената организация на нашия колега общински съветник Иван Мандаджиев, която е регистрирана на 31 май 2010 г., обаче, се предлагат веднага общински помещения, при това като точка в дневния ред, която не е разглеждана от председателския съвет. Предполагам, че г-н Мандаджиев, като председател на Комисията за конфликт на интереси в Общинския съвет, познава добре Закона за предотвратяване и разкриване на конфликта на интереси. Предоставянето на тези помещения на неправителствената организация би могло да се тълкува като облага по смисъла на чл.2 от Закона, защото да получиш помещение в центъра на града за месечен наем от 100 лева си е истинска привилегия, като се има предвид, че не всеки гражданин има възможност да проучи кои са свободните общински обекти. От тази привилегия се ползват само лицата, заемащи публични длъжности като служителите на администрацията и нас, общинските съветници, в случая и г-н Мандаджиев. В чл. 9 от Закона е посочено, че „Лице, заемащо публична длъжност, няма право да се разпорежда с държавно или общинско имущество и т.н. в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то или свързани с него лица са членове на орган на управление или контрол, управители, съдружници или притежават дялове или акции". В случая нашият колега Иван Мандаджиев е председател на сдружението, макар и то да е регистрирано в обществена полза. В предложението на кмета Георги Славов е налице конфликт на интереси, затова предлагам да го отхвърлим. В искането на г-н Мандаджиев е уточнена сградата - на ул. „Паисий" 3 /бившето столово хранене/. В регистъра на общинските имоти, изготвен от общинската администрация, е посочено, че нейната площ е близо 74 кв.м. В предложението на кмета Славов се визират 50 кв.м. Какво ще се прави с другите помещения? Твърди се, че сградата е в лошо състояние и се нуждае от ремонт. За чия сметка ще бъде този ремонт? Ще помоля г-н Мандаджиев да обясни и за какво точно ще се използват трите помещения - за информационен офис, според мен, е достатъчна една стая.

Мандаджиев – Всички свободни общински имоти се обявяват и всеки може да ги види. От 74 кв.м. се искат 50 кв.м, т.к. другата част се използва от МКБППМН. Сградата е в недобро състояние, ремонта ще бъде за сметка на сдружението.

Кескинов – Доживяхме и господин Ганев да разсъждава върху конфликта на интереси. Едни и същи неграмотни твърдения се правят вече няколко месеца. Няма никакъв конфликт на интереси, тук има председател на ПП, на други НПО, на които община Ямбол е дала помещения без никакъв конфликт на интереси. Подгответе се лично, не повтаряйте като папагалче чужди писания.

Канев – По-глупаво предложение не съм чувал, ако дойде сдружение на чистачите пак така ли ще постъпим? Могат да се събират в едно кафе и да си говорят техните работи, не е необходимо да заемаме общински имоти, които са малко. Действително има конфликт на интереси, защото който и да дойде друг с такава глупост ние няма да у я приемем.

Мандаджиев – По принцип подминавам тези изказвания, но той два пъти повтори „глупаво предложение” – това глупаво предложение е на 15 големи фирми в мебелопроизводството в Ямбол. Ако трябва да ги изброя – „Ретроуют”, „Йордан Мишев”, ... Това ще бъде информационен център – да видят хората, кои са фирмите, какво произвеждат. Само информация, нищо друго, за гражданите на Ямбол и всички други, които пожелаят.

Канев – То и аз като Мандаджиев не обръщам внимание на всичко, което се говори, но той ми е приятел и ще взема отношение. Трябва да имате милост към общината, можете да си вземете всякакъв друг имот, вие сте големи, силни фирми, а лягате на тая бедна община.

Симеонова – Чухме много лични мнения и нападки. Предлагам да прекратим дебатите.

Миланов - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Симеонова.

Гласували      за – 28                      против – няма                    въздържали се – 1

Приема се.

Зафиров – Работата ни като общински съветници е да се грижим за нашия, ямболски бизнес. Красиво е написано, приемам го като антикризисна мярка. Те работят, дават хляб на хората, грижат се за бизнеса в града. Дали е Банков, Альошев или друг, трябва да ги уважаваме. Приветствам предложението, подкрепям го публично.

Славов – Оказа се прав г-н Желев, че някои имат потребност да излязат на трибуната и да говорят. „Не наливай вода в мелницата на простака” – има такава приказка, така че нямам намерение да отговарям на всичко. Относно клуб „Олимп” съм отговорил на Администрацията на президента, а вие – Общинския съвет сте приели решението, че се предоставят училищата - ПОС на директорите за управление.

 

Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване предложението така както ни е представено от вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 22                      против – 5                    въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал.6 от Закона за общинската собственост, предоставя на  „Сдружение на мебелопроизводителите от Ямболска област”,ЕИК: 175891590, със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ул. „Крали Марко” №132, с представляващ Иван Георгиев Мандаджиев – Председател на Управителния съвет, част от имот – частна общинска собственост, с АОС №685 от 27.09.2002г., помещения (3 стаи)с обща площ 50 кв.м ,находящи се на ул.”Паисий” №3, кв.46, парцел ІХ, имот пл.№3231 по плана на град гр. Ямбол, за срок от 3 (три) години, считано от 01.08.2010г.

       Месечната наемна цена се определя, съгласно т.43 на Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол  -  2.12 лв./кв. м. за І-ва търговска зона.

       Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за наем .

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на МПС - автобус на СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя представи предложението по приложения материал.

ПК приемат предложението.

Кескинов – ПК ЗОРСП предлага автобуса да бъде даден да се ползва една учебна година, като през почивните дни може да се ползва от други желаещи. Предлагаме това с цел по-пълноценно използване и икономия на средства.

Миланов – Всеки може да направи предложение в ПК и в зала. Никога не съм харесвал да се ползва едно нещо от много хора. Няма проблем с друго учебно заведение да се разберат и да го ползват, но един го поддържа и плаща всичко. Предлагам да гласуваме както е предложено от вносителя.

Кескинов – Трябва за една година да се даде този автобус иначе предопределяме съдбата му завинаги – направо да го подарим на „Климент Охридски”.

Банков – Преди една година дебатите бяха същите. Отново няма друг кандидат да ползва автобуса по този начин. Предложението на ЗОРСП е невъзможно – застраховки, тахографи, изисквания за деца, заплати шофьори, гуми и всичко друго. Възмездно може да се ползва от други, но иначе не. Даже мисля, че той се използва за олимпиади и др. Дадохме за една година за проба, буферна година, затова предлагам сега да е за пет години и да се запише „Предоставя за ползване МПС ......за срок от 5 години”.

Славов – Като вносител приемам предложението на г-н Банков.

Петков – ПК УОИКОПДОУ имат решение за една година, сега се предлага за 5 години, трябва да се прецени.

Миланов – Има ли други желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване предложението на ПК ЗОРСП.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 9                      против – 17                    въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

Миланов – Подлагам на гласуване т.1 от предложението така както ни е представено от вносителя, който прие това на г-н Банков.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 26                      против – 2                    въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Кескинов – отр. вот – Против съм такъв дълъг срок, ощетяват се останалите учебни заведения.

Миланов – Подлагам на гласуване т.2 от предложението така както ни е представено от вносителя.

Гласували      за – 25                      против – 1                    въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Предоставя за ползване МПС, марка Otoyol, модел Е 27.14 School BUS 27+1 места с рег. № Y 35 91 АН, на СОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Ямбол за срок от 5 (пет) години.

            2. Възлага на Кмета да предприеме необходимите действия по предоставяне на автобуса на СОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Ямбол.

 

 

            Миланов – Обявявам обедна почивка до 14.30 часа.

След почивката в 14:48ч. кворум 23 съветника.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "АЙСБЕРГ-2000" ЕООД.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

      Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23            против – 0                 въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор за наем № 3245/ 31.07.2007 г. с ЕООД „Айсберг-2000”, ЕИК 119110732, представлявано от Стоил Динев Стоилов за отдаден Обект – Помещение за търговска дейност със стоки за инвалиди ( и социални услуги) – част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 117/ 29.12.1999 г., кв. 84, УПИ ХІV , имот пл. № 3519 по плана на града, идентификатор 87374.541.36.2, находящ се на ул. „Търговска” № 57, гр. Ямбол и представляващо част от първи етаж в сградата, с обща площ 16.20 кв.м ,  считано от 01.08.2010 г.

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със Смаил Алиев Халилов.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23            против – 0                 въздържали се – 0

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор за наем № 3243/ 31.07.2007 г. със  Смаил Алиев Халилов, ЕГН 6604029089, ул. „Тимок” № 38, гр. Ямбол за отдаден Обект –Помещение на І етаж за бръснаро-фризьорски услуги, представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 262/ 20.07.2001 г., находящ се на ул.”Александър Стамболийски” № 1, гр. Ямбол, идентификатор 87374.536.42.1, по кадастралната карта на града, с обща площ 8.000 кв.м.,  считано от 01.08.2010 г.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Мехмед Юсеинов Алиев.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Представи предложението по приложения материал.

            ПК приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 25            против – 0                 въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години  срока на действие на Договор за наем №3244/31.07.2007г. с  Мехмед Юсеинов Алиев , за отдаден под наем общински обект- помещение за обущарски услуги с площ 9 кв.м., представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост,актуван с АОС№262/20.07.2001г., находящ се на ул.”Александър Стамболийски” № 1 (бивша Минерална баня), гр.Ямбол, кв.6, УПИ І по плана на града, с идентификатор 87374.536.42.1.,считано от 01.08.2010г.

           

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със Соня Аршавир.                                                                                                                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Представи предложението по приложения материал.

            ПК приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи да се изкажат.

      Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 26            против – 0                 въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор за наем № 3251/ 12.09.2007 г. със Соня Аршавир Ховнанян, ЕГН 5201199151, ул. „Опълченска” № 2, гр. Ямбол ЕООД за отдаден Обект – Помещение за образователни дейности (музикално педагогически услуги) представляващо част от нежилищен имот – частна общинска собственост, актуван  с АОС 563/ 01.05.2002 г., находящ се на ул.”Цар Иван Александър” № 7, гр. Ямбол, идентификатор 87374.535.29.3 по кадастралната карта на града, с обща площ 36.000 кв.м.,  считано от 01.09.2010 г

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Зенит - Татяна Добрева".

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

            ПК приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи да се изкажат.

      Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 26            против – 0                 въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Николов – Гласувах „за”.    

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години  срока на действие на Договор за наем №3013/09.08.2004г. и Анекс №1028/20.07.2007г.,  с ЕТ” Зенит – Татяна Добрева”, представляван от Татяна Стойчева Добрева , за отдаден под наем общински обект- помещение за оптика, находящ се на ул.”Цар Иван Александър” №7, гр.Ямбол, с  площ  18кв.м., считано от 01.08.2010г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Антонин 51 Антоний Хлебаров".

      ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи да се изкажат.

Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 26            против – 0                 въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3242/ 24.07.2007 г. между Община Ямбол и ЕТ „Антонин 51 Антоний Хлебаров", ЕИК 128014779, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Стара планина”, бл.2, вх. Д, ап. 108, представляван от Антоний  Христов Хлебаров, за отдаден под наем общински имот, находящ се на Централен общински пазар, пл. "Г.Дражев", гр. Ямбол и представляващ – Обект № 14 Б – Помещение за търговска дейност с промишлени стоки, с площ 38.00 кв.м.,  считано от 24.07.2010 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Сърдечност - Дечко Дяков".

                                                                           ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

      Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 29            против – 0                 въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Кескинов – Гласувах „за”.

Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор за наем № 3250/04.09.2007 г. с ЕТ „Сърдечност – Дяков - Дечко Дяков” , ЕИК 020974662, представляван от Дечко Тодоров Дяков за отдаден Обект – Помещения за производствена дейност (сграда за производство на дърводелски изделия), в недвижим имот частна общинска собственост , актуван с АОС 1407/ 01.06.2007 г.,  находящ се на ул. "Клокотница", гр. Ямбол, кв.134, парцел І, ПИ 5516, по плана на град Ямбол, идентификатор 87374.553.300 по кадастралната карта на града, с обща площ 373.00 кв.м., в т.ч. за производствена дейност 295.50 кв.м. и  76.00 кв.м.  за складово помещение,  считано от 01.09.2010 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложения относно продължаване срока на договори за наем на земеделски земи.                                                                                                                                                                                                         ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи да се изкажат.

Подлагам на гласуване т.1 както ви е в материалите по първото предложение.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Гласували      за – 24                        против – 0                 въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 както ви е в материалите по второто предложение.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Гласували      за – 24                        против – 0                 въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот?

Вълев – Гласувах „за”.

Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 6 и чл. 68, ал. 3 от НРПУРОИ удължава срока на договорите за наем на „Агромейт” ООД за:

- имот № 020001 в местност „Германски могили”, категория на земята при неполивни условия: IV (26.858) и VI (20.968), начин на трайно ползване – нива, с площ 47.826 дка за срок от 1 година, считано от 01.10.2010 г., срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 529.46 лв. без ДДС.

- имот № 020027 в местност „Германски могили”, категория на земята при неполивни условия: IV (78.000) и VI (26.282), начин на трайно ползване – нива, с площ 104.282 дка за срок от 1 година, считано от 01.08.2010 г., срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 1 154.44 лв. без ДДС.

- имот № 021039 в местност „Сухото дере”, категория на земята при неполивни условия: IV, начин на трайно ползване – нива, с площ 21.152 дка за срок от 1 година, считано от 01.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 234.16 лв. без ДДС.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 6 и чл. 68, ал. 3 от НРПУРОИ удължава срока на договорите за наем на „Агромейт” ООД за:

            - имот № 87374.48.136 в местност „Джиновски кашли”, с площ 10.547 дка за срок от 1 година, считано от 20.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 125.81 лв.

            - имот № 87374.20.28 в местност „Германски могили”, с площ 20.581 дка за срок от 1 година, считано от 20.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 245.50 лв.

            - имот № 87374.21.27 в местност „Сухото дере”, с площ 6.069 дка за срок от 1 година, считано от 20.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 72.39 лв.

            - имот № 87374.23.72 в местност „Гелен баир”, с площ 7.700 дка за срок от 1 година, считано от 20.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 91.84 лв.

            - имот № 87374.19.40 в местност „Червен баир”, с площ 54.947 дка за срок от 1 година, считано от 20.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 655.46 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно отчет за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие и приемане на годишните финансови отчети за 2009г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Стефанов – Въпреки, че на няколко пъти дискутирахме отчета на тези дружества, за мен остава тайна и загадка как така едно печелившо предприятие като „Комуналуниверс” ЕООД миналата година е с нулева печалба. В тази връзка на председателския съвет и на втората сбирка, която имахме повдигнахме няколко въпроса и единия беше: „В отчета на „Комуналуниверс” ЕООД, на втора страница на дълготрайните активи, втората графа т.3 „Машини, оборудване и апаратура, транспортни средства”, постъпили през периода 114хил. лв., излезли през периода 118хил.лв.” Искам да попитам кой оторизира прокуриста да управлява и борави с тези средства, след като той има правомощията да се разпорежда със средства между 5% и 10% в зависимост от случая? Този въпрос трябва да е към г-н кмета. И второ, така и не разбрахме, след като сме част от гражданското дружество „Комунални дейности и градоустройство”, казвам сме като имам в предвид че едната фирма „Комуналуниверс” ЕООД  е 100% общинска. Каква е печалбата на гражданското дружество за 2009г., за да можем ние да си направим сметката какво се полага на общинската фирма и има ли печалба, ако няма, няма, но да се каже. Това са ми двата въпроса.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата. Г-н Славов, заповядайте! Няма отговори на въпросите. Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и изказвания. Няма желаещи.

Стефанов – Г-н Кмета, явно не му е удобно да отговаря на тези въпроси, но уважаеми колеги, аз ще ви обърна внимание на следното. Средствата от такса смет до преди създаване на ГД и по закон се използваха само за метене и озеленяване. Нали така? Когато тези средства, които бяха определени не се изразходят в рамките на бюджетната година и остане остатък какво се правеше с тях? Колеги, нещата са много важни и аз ще ви кажа, че трябва малко по-сериозно да се обърнете към тези неща. Тук говорим за източване на едни огромни суми, обществени средства. С това си изказване аз, не само ви обръщам внимание на вас, но и сезирам прокуратурата. До колкото знам има пряко излъчване, така че по този начин я сезирам. Искам да ви обърна внимание, че когато тези средства в предни години, преди да бе създадено ГД, те формираха един преходен остатък, който се прехвърляше в следващата година и можеше да бъде използван само за тези дейности. Вижте обаче какво се получава след създаване на това ГД, оставям на страни факта, че ГД е създадено на базата на фалшиви документи или на документи с невярно съдържание. Оставям на страни факта че ние не сме избрали нито председател, нито прокурист на това предприятие, говоря на „Комуналуниверс”. Искам да ви кажа, че за 2009г. това ГД придобива една огромна печалба от над 624хил. лв., печалба близо 50% от приходите, това е огромна печалба. Ако беше нормална ситуация тези 624хил.лв щяха да останат за следващата година и ние щяхме да намалим такса смет на всеки един данъкоплатец в гр. Ямбол. Сега обаче половината от парите изчезват, отпадат в това ГД и ние веднъж вдигнахме с около 25% общо около 50% завишихме такса смет, за да направим какво, да формираме една огромна печалба на това ГД. Това ли са нашите задължения, да взимаме парите от хората и да ги преливаме в това ГД? Кмета най-вероятно е разбрал и аз, ще ви го покажа един документ, на който се базира... Този документ ще го дам на журналистите, за да видят как от обществените средства се формира една огромна печалба за едно дружество, 624хил.лв. Неслучайно питаме къде отиват парите на ямболския данъкоплатец, до този момент кмета не желае да отговори на този въпрос. Колеги, ще ви дам копия от тази годишна данъчна декларация, като имате в предвид, че тези 624хил.лв. са само за 2009г. Като добавим също една не малка печалба за 2008г. и за периода 2010г. аз смея да твърдя, че тук говорим за една сума прибрана от ямболските данъкоплатци, която е около 1млн. лв. Това нещо не може да остане без отговор. И ние дължим този отговор на нашите избиратели. Не може да събираме и то в период на криза огромни такси и данъци и след това да подаряваме половината пари на някаква фирма, в която на всичкото отгоре имаме участие. И искам да ви кажа, че в отчета на нашата фирма не виждам къде е тази печалба, половината от тази печалба трябваше да бъде върната в нашата фирма и там я няма. Аз продължавам да настоявам кмета да даде отговор на тези въпроси. Знам, че не са удобни въпросите, но ние ги дължим на нашите избиратели.

Миланов /реплика/ - Миналата година водихме този дебат и запомних една реплика на Живко Желев и ще я повторя просто „Няма нужда да създаваме комисии, които да проверяват нещо, когато има такива създадени постоянни”. Има една комисията, в която Наско Стефанов е член, казва се Управление на общинско имущество, но не само това, контрол на общинските предприятия е втората част и дружества с общинско участие. Би трябвало според мен на всички тези въпроси, които бяха поставени тук пред вас, точно в тази комисия да отидат да проверят всички факти, имат правомощията и да дадат отговорите пред ОбС – Ямбол. Тази комисия заседава поне два пъти аз, не видях там да са представени документи, факти, които да са разглеждани. Така че тя може спокойно да се събере и да отиде в предприятието, което има общинско участие и да направи съответните проверки. Тя е длъжна да ги направи, за да може, когато дойдем тук нейното становище да е ясно на комисията и на общинските съветници.

Славов – Наистина бях решил на безпредметни въпроси да не давам отговори, но явно след това емоционално излияние ще трябва да обяснявам малко на хората за какво става дума. Както казах и на предната част преди почивката явно някои хора много харесват трибуната, на която да се опитват да говорят. По-добре да излязат на центъра, там ще ги чуят повече хора, поддръжници. Онова, която, за да не казвам, че е пълна лъжа ще кажа, че е няма грам истина в това, което коментира г-н Стефанов. Много ще ми е интересно наистина да видя този документ, който така явно се размахва. Но няколко неща фактология за правомощията на кмета и на ОбС искам да му кажа, нищо че е бивш Председател на ОбС. Защо тези въпроси се търсят от кмета, нали ОбС е принципал? ОбС може да получи всяка една информация, както каза г-н Миланов, току що, стига да поиска да я получи. Но е много по-лесно да се задават въпроси и да се използва тази трибуна като политическа трибуна, а не с аргументация. Какво е това животно ГД? Това нещо е обединение на две фирми или три, или пет колкото са, масови явления последните поне 5г. в държавата, с цел обединяване усилията за постигане на определена цел. Когато се играе обществена поръчка целта е едно изпълнение на задачите, които са поставени в обществената поръчка. Тъй като на последното заседание на комисията, те бяха няколко, ако не се лъжа не само едно и аз присъствах, изрично от г-жа Данкинова, беше дадена информацията, която не е тайна, съветниците разполагат с нея. За това кой какъв процент, какъв дял участие има в това ГД. Изрично зачитам, това което изрично г-н Стефанов, много добре знае, тъй като ги има документите; „Делът на съдружниците е както следва: „Еко Еу Технолоджи” ЕООД притежава процентно участие определящо се от изпълнението на почистване, поддържане на чистотата и озеленените територии за обществено ползване на гр. Ямбол подчаст А обществена хигиена, както е било обявено на обществената поръчка. „Комуналуниверс” ЕООД притежава процентно участие определящо се от изпълнението на почистване, поддържане на чистотата и зелените територии за обществено ползване на гр. Ямбол под част Б поддържане на зелените територии. В частта си всяка една фирма получава средствата, които общината има грижа да даде, да заплати като извършена услуга. Така че гражданското дружество е физическото лице, което е спечелило поръчката, но конкретните изпълнители са тези две фирми и парите влизат директно в тези две фирми. Тези средства, за които ангажимент по обществената поръчка, която е законосъобразно проведена, за което няма колебание парите, които „Комуналуниверс” ЕООД трябва да получи си ги е получила на 100% и те са онези средства, които вие сте гласували като ОбС за поддържане на зелените територии. Другото е на другата фирма, така че някой да коментира печалба, която остава в едно дружество аз, не виждам на сериозно при положение, че тази печалба, ако има „Комуналуниверс” ЕООД е отразило, може да проверите паричните трансфери по банкова сметка колко пари са излезли от общината за поддържане на озеленените територии и колко са влезли в „Комуналуниверс” ЕООД, едно към едно. Другото е предмет на дейността на другата фирма. Нито аз, нито който и да е има, извън оправомощените за това органи съд, прокуратура, дознание и прочее, имаме правомощията да изискваме търговска информация от едно юридическо лице, каквото се явява другата фирма участник в това сдружение, така че подобна информация, която г-н Стефанов иска и която той много добре знае няма как да бъде дадена. За това казах, че не искам да влизам в този безпредметен спор. Тези 624хил. лв. пък е още по-странно и чудно от къде са дошли като число при положение, че Комуналуниверс” ЕООД едно към едно си получава това, за което участва във въпросното сдружение. Значи аз, повече нямам какво да кажа.

Майсторов – Тези неща, които слушахме тук, за да не кажа, че са откровена лъжа, ще кажа, че са 100% неистина. Първо на г-н Миланов, да обясня, че винаги, когато сме поискали информация от ОА не е предоставяна. И ще Ви припомня случая с питането на арх. Бъчваров, който от 6 месеца пита за бариерата на МОЛ – Ямбол и мисля че все още няма отговор. Много пъти сме ходили горе по комисиите, задавали сме въпроси, отговорите или са бавени изключително много време,  или въобще не са давани. Също така меко казано е невъзможно да се получи тази информация по кой начин е създадено това ГД. Как Комуналуниверс” ЕООД, на който е принципал ОбС и ние не сме вземали такова решение да участва в никакво дружество, изведнъж става съдружник в ГД. Освен това, след като едната фирма, частната, от която ние не се интересуваме, макар че според мен би трябвало да се интересуваме, тя си получава това, което трябва за обществената хигиена, Комуналуниверс” ЕООД получава, това което трябва за озеленяването и в същия момент остават 624хил. лв. в това ГД. И по кой начин се разпределя тази печалба в ГД, защото там ние сме съдружници? Пак повтарям, без да сме взимали ние такова решение да сме съдружници с тази частна сливенска фирма и как ще я разпределим тази печалба, защото доколкото разбирам това е годишна данъчна декларация на това ГД и сумата не е малка. Това са 624хил. лв. Като сложим за 2008г. и за 2010г. наистина става над 1млн. лв. 

Канев – Аз ще се върна малко към спомените, като ще ги цитирам по памет, дано не греша. Навремето, когато първата година кмета ни агитираше как да повишим такса смет, за да може нашия град да бъде по-чист, после се сформира това ГД по незнайни пътища и после последва всичко това, което г-н Стефанов преди малко каза. Сега човек трябва да е малоумен, за да не разбере, че тук става въпрос за откровени далавери и аз не мога да разбера кмета от къде на къде има такова самочувствие  да не може да разбере за какво е следствен. Значи той трябва да бъде безкрайно зле с възприятията си, за да не може да разбере, че той е един от организаторите на всички тези кражби и кощунства, които стават в нашия град.

Миланов – Г-н Канев, дадох Ви дума за изказване по точката от дневния ред.

Канев – Като имате в предвид, че в това търговско дружество ставаха такива пикантни неща - управителят си купи собствената кола, на което тука пред вас кмета каза, че ако това е така веднага ще го уволни. Аз, питам, след като има икономия, сиреч иначе да се каже печалба от някакво дружество от 624хил. лв. защо ние ангажираме нашите съграждани с тази сума. Ама кмета какво ръководител на ГД ли е или примерно е кмет на гр. Ямбол? Чии интереси се защитават тук? Това е любопитния въпрос. Ние спокойно можехме тези средства да ги оставим за следващата година и да намалим тежестта на нашите съграждани по време на криза. Ами вие чухте ли го сутринта, той уволни две предприятия, за да прави икономия. Защо не я направи икономията от тези средства? А тука адвокатства на някакви частни фирми и после виждаме някакви скъпи адвокати, които може би ще го заобикалят. Искам да ви обърна Г-н Председател, следното внимание - ОбС е наистина политически орган и ако кмета не можа 3г. да научи тази малка подробност аз бих могъл да му кажа. И тук разбира се е мястото, където се правят точно такъв вид дискусии. И не е въпроса да ми стоите и по някакъв организиран начин да гласувате всички тези кощунства, ама не ги вадите парите от джоба си, ами ги вадите от джоба на нашите съграждани.

Антонова – Имам едно предложение към решенията т.1 - да се раздели и да гласуваме отчета и баланса за 2009г. на общинските дружества поотделно, не в т.1 общо. Всяко дружество да се гласува отделно. Това ми е предложението.

Миланов - Все още няма предложение да се гласуват анблок, няма нужда от това предложение. В този проект за решение има много точки и за да се гласува анблок някой трябва да предложи процедура за гласуване анблок.

Хаджигеоргиева – Уважаеми колеги, ставам не да се изказвам, защото е безпредметно да коментирам. Същия цирк се проведе, когато приемахме миналата година отчета, просто не искат да се дават правни факти. В ПК БФМДТ ние поискахме, има ли право, какви са тези материални средства, които купува прокуриста, от кой е упълномощен, кои са отговорни, има ли печалба, защо няма печалба и аз се учудвам, сега разбирам, че нашето търговско дружество само озеленявало, а пък чистотата и големите пари около 2млн. лв. без нещо ги правят двете частни фирми, които са в това гражданско сдружение. Учуди ме, че не формира печалба гражданското дружество. Сега тук се появи една декларация, с която декларират и са платили и данъци. Но не това е въпроса, за мен е ясен случая. Аз не мога да приема обвинение тук, че ние като принципал сме виновни за тези резултати. И ще се наложи да връщаме разговорите, когато бяха при обсъждане на такса смет, при обсъждане на търговското дружество миналата година, при мълчаливото съгласие на повече от 50% от общинските съветници и то поименно се гласува, за да се каже сега, че ние сме виновни за тези резултати и ние като искаме да са го наблюдаваме и тези резултати на това дружество са такива, за това защото ОбС не е на мястото си. Това беше с две думи обобщението. Не приемам аз, лично за себе си това обвинение. Не приемам, че това е политическо изказване тук, защото не съм член на партия. Но искам да си поемат отговорността ПП, които мълчат като риби тук и каквото им се предложи гласуват и след това се правят, че нито чули, нито разбрали. И да поемат отговорността за разтурване на тази еднолична търговска фирма на общината. С наше участие, ние извадихме от нея капитал, умишлено сменяхме управители, прокуристи, търгове, колко време вече няма управител да поема отговорността. Лично аз няма да гласувам за този баланс, нито пък за освобождаване на отговорност. Но прокуриста също не е виновен, защото аз не знам с какъв договор е назначен, кой му е дал право толкова средства да разходва от капитала на дружеството за дълготрайни активи, дали са необходими тези камиони и камази където се купуват. И вината наистина е в ОбС, защото тук си правим сметките, всички мълчим и сега тихомълком, няма смисъл защо да се разкриват, да се отговаря на тези въпроси кои сте вие, ще гласувате, 19 души има осигурени ще гласуват. За това станах да кажа, че аз лично не приемам вина за състоянието на това дружество. Защото това дружество е единственото, което можеше да бъде печелившо, да върши работата и да формира много голяма печалба и дивиденти на общината. А ние земята му не знам продаде ли се, не се ли продаде, но тук се мина така на бързо гласуване - оранжерии и всичко, къде отиде, какво стана? Сега се купуват от големите от големите кофи за смет, където вече не се употребяват. Аз също мисля, че то върши работа на частните фирми, които са поели поръчката за чистотата, защото познавам хората, които метат  по улиците и които изнасят боклука. Не само това, но не и всичко, което им се актува е извършено от това дружество, но това са въпроси, които аз си ги задавам не искам и отговор, за мене са ясни нещата.

Керемедчиев – Искам да направя едно допълнение към изказването на г-жа Хаджигеоргиева, в смисъл, че не беше много точна. На ПК БФМДТ ние поискахме отговор как така материалните активи се увеличават с 114хил. лв. и се намалят с 118хил. лв. на „Комуналуниверс” ЕООД, след като по закон и според договор за управление, който има управителя в случая прокуриста той може да борави с от 5% до 10% върху стойността на материалните активи. Стойността на ДМА през 2008г. са 268хил. лв., което означава, че той може да борави минимум между 13хил. лв. и 25хил. лв. да взима решения сам, да закупува и да продава ДМА. Сумата от 114хил. лв. постъпили през периода и 118хил. лв. излезли през периода е съвсем много по-голяма. Така че този въпрос беше зададен на комисията и тогава имахме отговор г-жо Хаджигеоргиева и той беше: „Ами така е правена през предните мандати”. Т.е. и през предните мандати ОбС не е взимал решение за управление на ДА на „Комуналуниверс” ЕООД. За мен лично това не е отговор, това е бягане от отговорност и прикриване на някакви незаконни действия.

Зафиров – Нека да се върнем 3г. назад, когато бяха изборите. Говорим тук за ГД, какво е това ГД. Вие спомняте ли си бяхте една група едно време общинските съветници от ПП ГЕРБ имаше един човек с едно Ауди А8 идваше в Ямбол, обикаляше в ромския квартал, тогава бяхте заедно, не ги размахвахте тези декларации, а сега започнахте да ги размахвате. Ами вие сте голяма работа, браво. Разделението господа, не води до нищо хубаво. Води до смях в залата и на гражданите, които ни гледат. Спомняте ли си на същия човек, където сега говорите за ГД колко инвестира той във вас като партийна група? Искате ли да разберете? Вижте го, неговия племенник е в декларацията, така ми казаха журналистите отвън аз, не го познавам момчето, пък и защо да му назовавам името да му правя излишна реклама, той ни е колега общински съветник от гр. Сливен. Наистина са неудобни, но аз вярвам, че ще ни давате отговор за по-късен етап. Хубаво я сезирате прокуратурата, но тя, ако вземе да се разрови малко по-назад. Вижте тук има казино наблизо, доста пари влязоха и в него, разиграха се на машинките тези избори, по 300 / 400хил. лв. влизаха, в багажниците ги носиха, забравихте ги тези моменти. Не се притеснявайте аз, за това не назовавам имена и не казвам кой съветник, кой е. Не се притеснявайте! За това има карта, за това може да се гласува г-н Миланов, и всеки да изразява вота си. Аз се радвам, че мога да изразявам мнението си, защото никой не ми е плащал кампанията. Петков, Кескинов има и такива хора, като Хаджигеоргиева, които навярно никой не им е плащал кампанията, като Ясен, могат да си изразяват вота спокойно. Не се притеснявайте и аз пак ви го казвам. Обаче като вземате да отваряте стари рани искам да казвате истината в основата. Връщайте се, казвайте така беше, така стана, бяхме едно, разделихме се, този човек много ни помагаше. Ако се притеснявате толкова ще извадим стар снимков материал и ще покажем кой какъв е що е, няма проблем.

Канев /реплика/ – Аз, благодаря на г-н Зафиров, за това откровение, защото на мен поне ми стана ясно, че те са толкова на брой, защото са купили изборите, някой им ги е платил, а после те му се отблагодаряват. Нали това трябваше да разбере? А другите си мълчат, защото в края на краищата не е удобно да се изказват. И в този смисъл, ако г-н Зафиров, продължи с откровенията си може да научим и други подробности. Какви багажници с коли, тука се чува за някакви лихвари, които показват снимки с кмета в една много така дружеска обстановка докоснах се до тези кадри, докоснах се и до друг кадър как кмета играе кючек в р-т „Тунджа”. И изобщо така доста пикантна дружба има между тези хора. И на мен започна да ми се изяснява, че може би трябва да направим една палатка пред съдебната палата кмета да не се разкарва много, много да излиза и да влиза да не закъснява за следващите дела.

Миланов – Г-н Канев, не знам каква беше тази реплика, но беше много пикантна и безсмислена. Искам да Ви кажа, че и мен ме има на тези снимки, където се танцувал кючек и ще Ви кажа, че бях доволен, че бях там. Бях поканен от един общински съветник, когато ме поканите и Вие на вашата сватба или нещо друго и там ще играя. А общо взето както каза г-н Зафиров, дайте да не бъркаме назад, че бивши приятели.

Стефанов – Г-н Канев, както винаги разсмива аудиторията. Искам да ви върна към сериозните неща и да ви помоля съвсем отговорно да погледнете на тези факти. Това, което ви показах и ви представих е само върха на айсберга. Искам да ви кажа че ако се разровите малко по-дълбоко ще се натъкнете на невероятни неща. Злоупотребите са в особено големи размери и се правят най-урбулешката, ако мога така да се изразя. По повод изказването на г-н Зафиров, може би е много прав. Точно поради тази причина преди година и половина аз и някои мои колеги се оттеглихме, всъщност аз, бях изключен от ПП ГЕРБ, а те напуснаха по свое желание поради несъгласието си с тази политика и с тези схеми, чрез които буквално се крадат огромни средства на наши съграждани. Искам да ви кажа, че днес, ако разглеждаме отчетите на общинските дружества и ако аз, повдигам този въпрос то е е във връзка със следващата точка. Всичко това беше възможно, защото кмета лично си назначи негов приятел за прокурист. Ако нещата бяха направени по законния и по нормалния ред никога може би нямаше да стигнем до този момент. Сега това нещо продължава в същия дух. Следващата точка е избор на управител на „Комуналуниверс” ЕООД. Искам всички много добре да се замислите за какво става въпрос. Отново се предлага управител, който е близък до кмета, негов съученик и може би надеждата беше да се заличат следите на тези злоупотреби. Аз мога да ви кажа още много пикантни истории, всъщност те не са пикантни, те са живи злоупотреби. Защото бях провокиран от кмета, че моите думи са демагогия. Г-н Кмете, никога не говоря празни приказки и това, което казвам не е демагогия, а мога да го докажа, както виждате го доказвам. Искам да ви кажа, че тази печалба, която е в това гражданско дружество и това, което г-н кмета каза е абсолютно невярно, че това е печалбата на другата сливенската фирма. Мога да ви кажа, че всички работници, които бяха освободени от „Комуналуниверс” ЕООД поради незнание или некадърност не знам поради каква причина, те нека да си изберат каква е причината, вместо да бъдат назначени в сливенската фирма, бяха назначени в ГД. И втората част от дейността на това дружество не се изпълнява от сливенската фирма, както се мъчи г-н кмета да ни убеди, а се изпълнява от ГД. Ако метенето се изпълняваше от сливенската фирма, да тяхната част отива при тях, нашата част отива при нас и в дружеството няма никаква печалба. Да, ама не, както казваше Бочаров. Така че ние по право сме собственици на 50% от тази печалба, която се скрива тук за нас. Да не говорим, че цялата дейност се изпълнява с нашите работници. Да не говорим, че всички тези средства вместо да намалим както стана дума данъците и таксите за следващата година ние ще ги приемем в нечии джобове. Призовавам ви да погледнете отговорно на тези неща. Аз, ви гарантирам, че това нещо няма да спре до тук, т.е. това е една крупна злоупотреба, това е една от поредните схеми. И поне тук в ОбС нека отговорно да поглеждаме на нещата, нека да гласуваме така, че след това да не ние срам от нашите действия. Обръщам се към бившите си колеги и към някои други. И преди всичко ви призовавам този отчет да не бъде приет. Призовавам ви да не бъде избран и следващия доверен човек на кмета. Тези неща рефлектират върху всички наши съграждани и ние трябва много внимателно да подхождаме към тях.

Славов – Много внимателно и с голямо търпение изслушах всичките излияния, на които станахме свидетели. Едно нещо обаче не ми стана ясно, всъщност едно ми стана ясно, а няколко други не. Ясно е, че една група съветници тук, начело с г-н Стефанов, г-н Канев, има и други, ако нямат враг насреща те просто не могат да живеят, някак си не могат да се развиват, нямат срещу какво да се борят. При положение, че ОбС е принципал кмета няма никакви правомощия над тия дружества. Какво правите вие? Защо не си поискахте информацията? Защо не си я събрахте? Защо не стигнахте?... Ама няма лошо. Кмета е обявил една поръчка, тази поръчка е на 100% е законосъобразна, има спечелил, има си съответната комисия по тази поръчка, в която г-н Стефанов, е назначил двама общински съветници, всички сте наясно. Как така в един хубав момент кмета става виновен за всичко? Няма лошо, аз по презумпция като съм станал кмет съм приел, че ще поемам  вината и отговорностите едно към едно. Отговорен човек съм и не бягам от тях. Както виждате г-н Канев, и други тук общински съветници в съда се видяхме и ще продължат нещата. Но тук в момента някой да се опитва да прехвърли всичко, като резултат и действия, единствено и само на кмета, ама то това наистина в момента е като в онези сталински приказки: „Има човек, има проблем”. Значи, ако мен ме няма, няма да има проблем. Но тъй като мен ме има, вие имате голям проблем. Аз не искам да влизам в този безсмислен спор, както казах преди известно време, не искам да наливам вода в мелницата на  глупака, но така не ми звучат сериозно и поемането на подобна отговорност не ми харесва, т.е. опита да се опитате да ми вмените такава отговорност, когато вие сте тези, както каза г-н Миланов, в началото вие сте тези комисии оправомощени по закон. Поръчахте си едни карти, на които пише какво са длъжни хората да ви съдействат, къде да съдействат. Има комисия, която специално да се грижи за общинската собственост, предприятия, която нищо не е направила. И при положение, че кмета няма тези правомощия вие се опитвате да му ги прехвърлите. Много интересно като логика, благодаря ви.

Майсторов /реплика/ - Значи г-н кмета, стана приказва, приказва и нищо не каза. Аз му зададох конкретен въпрос. Той непрекъснато прехвърля отговорността в ОбС. Въпроса ми е кой назначи прокуриста на „Комуналуниверс” ЕООД? Кой взе решението да влезе „Комуналуниверс” ЕООД в ГД? На тези въпроси отговор така и не чух. Става, говори тук разни работи и ОбС му е виновен.

Миланов - На тези въпроси и аз не мога да Ви отговоря, няма решение на ОбС.

Желев – Колеги, не знам някаква мазохистична възбуда ли тук изпитваме? На кого доказваме тук кой е крив и кой е прав? На медиите или на нас самите си? Значи тези хора, които се изказват много добре им е ясно, че този, който някога е нарушил закона ще си поеме отговорността. Какво умуваме толкова? Прокуриста не го назначава ОбС, за ГД не е взимало решение ОбС, добре. Отговорност ще се поеме... е хубаво, аз съм подкрепял предложението примерно на кмета, поел съм отговорността. Това ли искате да чуете, за да продължим да си решаваме нещата от дневния ред?

Миланов - Това са реторични въпроси.

Желев - Значи едни такива неща и тук спираме и 2ч. си говорим от къде тръгва слънцето и къде залязва. Ако ще приемаме отчета и ако има някой някакви аргументи за този отчет да ги каже. Казаха се нещата за печалбата, добре. Да гласуваме и толкова, да продължаваме напред. Този, който проверява ГД ще стигне до изводи и ще си направи заключенията, ако трябва да състави някакви актове ще ги създаде. Живота продължава, ние сме още една година ОбС и трябва да си вършим работата. Който е бил изкушен ще си поеме отговорността. Това е положението според мен. Предлагам да прекратим дебатите и да преминаваме към гласуване.

Миланов – Има процедурно предложение за прекратяване на дебатите, което преди да дам думата на г-н Канев, ще подложа на гласуване.

Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Желев, за прекратяване на дебатите.

Гласували      за – 18                        против – 3                 въздържали се – 4    

Канев – Гласувах „за”.

Приема се.

Канев /реплика/ - Г-н Желев, аз много не можах да те разбера логически. Ти искаш да приемем  един отчет без да сме го чули, още повече без да го коментираме. Например много интересно е да се коментира, че това дружество е закупило някаква техника, тя си работи някъде, защото не е нужна. Те работят само по паркове. Защо им трябват тия Катерпилъри и т.н. Явно те не са необходими, ама са закупени. Отчета, който ние трябва да приемем е следствие на един анализ, и на анализа мястото да се прави е точно тук. Не мога да разбера защо винаги се предпазвате от това да се изказваме и да упрекнем кмета в нещо. Не мога да разбера тези хора пък защо си мълчат. Нали те са част от това управление. Ами да станат и да кажат доволни ли са, че в Ямбол непрекъснато се краде. И ние сме заприличали на една мафиотска организация с един талантлив ръководител, който е като неуловимите отмъстители, едва ли не. Наистина ви казвам, това са сериозни неща и трябва тук да подхождаме сериозно. Не да им даваме така разни офиси да ги награждаваме и после да знаем как ще гласуват и други такива блага. Тук трябва да се правят наистина сериозни анализи. Нека ако кмета иска да си докара администрацията и  да дадат някакъв отчет. Ама това са откровени лъжи, ние никога не сме гласували за ГД, никога не сме гласували за освобождаване на управител, никога не сме гласували за прокурист. Ами тогава чии решения са тези? И той веднага ги прехвърли на ОбС. Ама аз не съм навит така като вас да приемам всичко, защото ви казвам съвсем сериозно, за това и хората се съмняват, че голяма част от тук стоящите са щедро възнаградени. Вижте ги как се държат. Стоят, мълчат си и натискат бутона. Слушкат и папкат.

Хаджигеоргиева /реплика/ - Преди всичко да си изкажа разочарованието от съжденията на г-н Желев, който 4г. друга песен пееше като беше тук. Значи презумпцията, че колективна вина няма аз, не я приемам. И тук тази трибуна е дадена не да узаконяваме работите, а да ни чуят хората кой какво казва и какво защитава. И да не се крият зад партии, кой ще реди листите, кой няма да ги реди. Хората да чуят кой какво е направил тук. Защото 2 300 000лв. за почистване, което е 1млн. лв. повече от колкото е било предходните години излиза от тези хора, които още данъците си не могат да платят. И недейте гледа толкова лековато на тези неща, защото след една година вие ще застанете пред тях. Обаче аз, ще съм от другата страна, където ще ви питам. И не приемам това нещо, колективна вина няма и да отива в съда. Всичко ОбС узаконява, аз не искам да участвам в тази работа, г-н Желев, Вие много добре знаете. Ще станеш щом като си осъзнал това нещо и ще кажеш: „Да сбърках, аз го подкрепих това решение и сега осъзнах.” А не да се мълчи тук и ние да излизаме двама, трима, че се заяждаме. Не се заяждам. Аз казвам това, което разбирам, който иска да ме чуе. Аз също съм подсъдима знаете ли вие, не знаете. Отговарям си там за щета 30хил. лв. на общината 90 и някоя си година. А за милионите не може да се отговаря, така ли? И тука били политически речите. Не може обществени пари така без съзнанието на всички тук нас да се харчат. Всеки ще си поеме отговорността.

Желев /дуплика/ - Мисля, че на всички е ясно за какво става дума, г-н Канев го няма тук, но е ясно не ме разбира умишлено. Моето съпротивление е срещу подобен тип изказване и водене на разговор. Не всяко изказване да включва трябва тоя трябва да си вземе палатка или тоя е крадец или нещо друго. Предполагам на всички ни е досадно да наричаме някой крадец или че краде, или че източва или т.н. Приемаме или не, продължават нещата, явно е, че няма анализ. Ами гласуването показва, не се приема и толкова. Г-жа Хаджигеоргиева, тъй като отговарям с една дуплика и за двете неща Вие, сте подсъдима, нали? Аз съм водил битки с Вас, много години. Някога да съм използвал в битките си към Вас, факта, че сте подсъдима? Не, примерно. Аз, сега научих от Вас. Някога да съм се позовавал на това? Говоря за чистота на спора. Какво значи отговорност да се поема? Аз съм подкрепял тази такса смет, която сме гласували лятото, ако става дума за това. Ако някой примерно ще спи довечера по-спокойно, ако му кажа в момента, че аз с цялото съзнание нося отговорност за това, че съм подкрепил такса смет. Но тук да превръщаме ОбС в арена на това кой погубил тази група, коя загубила, и 4ч. да се занимаваме с това няма да доведе до нещо ползотворно. Моя опит това показва. Може да си говорим махленски колкото искате, но разберете олекваме всички.

Симеонова – Днес от сутринта колеги, се наслушахме на глупост след глупост. Съжалявам, че ще трябва да го кажа, но аз и друг път съм го казвала в този ОбС от време на време ме е срам, че съм член на този ОбС и много често съм ви повтаряла, че съм тук една от най-младите и съм седнала да се уча от опита на по-възрастните. В такива случаи започва да ме е срам от опита, който виждам около себе си. Многократно чухме тихия труд, това кой мълчал, кой не мълчал. Ще ви върна 1г. назад, имаше в един такъв същия отчет две същите общински дружества, за които аз станах и казаха, че едното общинско дружество декларираше печалба на 100лв. - 0.11лв., а другото декларираше над 18лв. на всеки 100лв. Тогава „Комуналуниверс” ЕООД печелеше, „ДКЦ №1 - Ямбол” ЕООД ни обясняваха как не може да се печели. Исках да разделим отчетите на дружествата и да гласуваме всяко дружество по отделно, но тогава с кофи ни се изляха аргументи как не можем да ги разделим и ги гласувахме заедно, защото аз не исках да приема отчета на „ДКЦ №1 - Ямбол” ЕООД, където ми се обясняваше, че на всеки 100лв. там печелят 0.11лв. За мен това си беше кражба и аз го казах в прав текст. Въпреки всичко мина така както искаха колегите, които искаха да ни обяснят, че в друго близко на това дружество там печелили поради други причини, „ДКЦ №1 - Ямбол” ЕООД не можели, те били с някаква друга функция. Сега се обръщат нещата и по същия принцип по който „ДКЦ №1 - Ямбол” ЕООД не можеше да прави печалба сега има някой друг. Обаче понеже „ДКЦ №1 - Ямбол” ЕООД ще участват по оперативна програма „Регионално развитие” и им трябва печалба, която е задължителна и те трябва да проявят съучастие и изведнъж в техния баланс се появи печалбата. Дайте да дискутираме и тези неща. Много добре ги знаете, всички имате счетоводства и аз и вие всички сме ръководители на фирми и знаем как се правят неща, когато трябва и когато са наложителни. Сега да се стига до там да си говорим политически глупости, да си правим нападки кой мълчал и кой не, защо и къде, какви снимки. Аз имам едно предизвикателство към вас, всички тези обиди, където ги хвърлиха извадете снимки мои и на още двама трима колеги, да видим дали ще хванете някой някъде, това са глупости. Обаче си позволявате да ги говорите тук и наистина предизвиквате  в един момент някой да стане и да каже, че и вие лъжете. Така че моля ви, дайте да ги гласуваме по същество нещата. Г-н Желев беше прав, точката минава на гласуване който е съгласен си гласува, който не -не. Аз съм си понесла отговорността и когато се гласува такса смет и когато се разпределят съответните средства по общата работа. Винаги съм казвала собственото си мнение и ние си носим отговорността г-жо Хаджигеоргиева, и ние наистина ще отговаряме пред гражданите, не ни берете кахъра как ще се справим, защото от тук слушайки ви някой ще излезе с идеята, че нищо не се върши в този град. Това е вашето желание всички граждани на града да останат с това впечатление. Напротив града е изчистен, град е изметен и ако това струва с милион повече от времето, когато вие сте била кмет, това струва с милион повече можете да проверите наистина. Така че, мисля че дебатите са прекратени да преминем към гласуване.

Стефанов /реплика/ - Искам да кажа само на г-ца Симеонова, че ние тук не се заяждаме. Всеки си отговаря за думите. Аз искам да кажа друго. При 1 400хил. лв. преведени обществени средства за озеленяване и метене на града 624хил. лв. са чиста печалба на дружеството. Това говори ли ви нещо, г-це Симеонова. Кажете ми какво Ви говори това. Защото на мен ми говори, че това е поредната схема за прибиране на пари. На мен ми говори, че или дейностите не са извършени или по някакъв друг начин е формирана тази печалба. Разбирате ли? Не може, коя е тази дейност, която ще осигури близо 50% печалба. И тук става дума за обществени средства, и всеки обществен лев подлежи на обществен контрол, а не да ми се казва тук, че ние не можем да гледаме в тази фирма, в това дружество и т.н. Когато се плаща с обществени средства, всеки лев подлежи на обществен контрол. Ние сме обществения контрол. И ако тук не си го кажем, няма кой друг. Другата инстанция е прокуратурата. И вие не помагате на кмета по този начин, това исках да Ви кажа. Навремето му казах - подавам ти ръка за да ти помогна, той каза - аз пък искам да те изключа от партията. И Вие бяхте свидетелка, така ли беше? Искам да Ви кажа, че с тези действия Вие не му помагате...Какво помагаме на града ли? Сега, ако нещата са такива, каквито трябва да бъдат в една нормална европейска държава тези средства трябва да бъдат върнати в бюджета, общинския. Това са неправомерно взети пари. Разбирате ли, че не може 624хил. лв. само от 1 400хил. лв. да направим. Няма как, няма такъв бизнес, ето тук половината са бизнесмени, нека да кажат.

Канев /реплика/ - Г-це Симеонова, моята реплика ще бъде съвсем кратка. За привличането на една фирма, която според думите на кмета трябва да ни помогне в тази дейност. В какво се състои обаче тази дейност? На някои от малцинствата да им се даде по една метла и най-много да ги облечем. Имайте в предвид, че тези хора продължават да се движат със същите дрехи на „Комуналуниверс” ЕООД, а са назначени в ГД. Кажете ми логично и аз да го разбера най-накрая заслужава ли си да търсим партньори? Ние имаме един куп цигани и се чудим какво да ги правим, защо да не са при нас, а да не даваме тази печалба в Сливен, която не можем да я контролираме и според вас това не е умишлено, а кмета го е направил без да иска. Ами вие му обиждате интелекта на този човек. Как може той да прави такива неща без да иска. Докарвате го до там, че нашата дейност прилича на параграф 22. Перите се тука по някакъв начин, ръкопляскате му, а после му гледате сеира на този човек, който се срами в съда и аз с него разбира се. И то не е едно дело, не са две, а вие сега ще му вкарате още едно дело с това поведение. Пресечете го, ако обичате.

Славов – Едно нещо категорично искам да кажа, че ОА и няма служител в ОА, който да не си е свършил работата и да не е отчел дейност, и на база само и единствено на реално отчетена дейност има реално преведени пари. Както каза г-н Желев, в план сметката 1млн.лв. или 2млн.лв. за тази дейност са отишли конкретно и единствено само за извършена дейност. Категорично не приемам твърденията от тази трибуна фриволни, махленски или кръчмарски, че някой от ОА не си е свършил работата и че са дадени едни пари на някого без да е свършена работата. За това си има органи, които ще си проверят, прокуратура, няма лошо. Вие станахте специалисти по даване на сигнали, а пък ние си станахме приятели вече с прокурорите. Няма лошо в това. Но накрая, когато излязат нещата, както обещаха много хора тук ще се съдим и тогава ще бъдат възмездени. Стана ми ясно още нещо, най-накрая г-н Стефанов, тук от тази трибуна изплю камъчето, че защото някой го изключил от ПП ГЕРБ работата и проблема идва от там. Ами съжалявам искрено не съм го изключил аз, изключила го е изпълнителна комисия на тази партия и нейния председател към него момент. Ако той търси да се докаже някому, защото това се е случило, това си е негов личен проблем. Но че излъга целия град, че излъга всички членове на ПП ГЕРБ и че не си предприе моралната стъпка да напусне съвета също е факт, независимо че е избран с тази политическа листа и продължава да стои тук благодарение на това, че хората от ГЕРБ го избраха. А всички останали тук точно тип кръчмарски, махленски излияния на г-н Канев, ние сме му свикнали както каза г-ца Симеонова, и аз нямам желанието да слизам до това ниво, така че го оставям без коментар.

Миланов – Уважаеми колеги, постъпило е предложение т.1 от проекта за решение да се гласува предприятие по предприятие.

Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Антонова, за гласуване т.1 поотделно.

Гласували      за – 17                        против – 7                 въздържали се – 7    

Приема се.

Подлагам на гласуване т.1.1 от проекторешението.

Гласували      за – 17                        против – 12               въздържали се – 4    

Приема се.

Канев – Искам повторно гласуване понеже явно някои не можаха да разберат както и предния път, когато гласувахме 3 пъти, значи и сега не можаха да разберат. За това искам да подложите това на повторно гласуване.

Миланов - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Канев, за прегласуване.

Гласували      за – 14                        против – 12               въздържали се – 5    

Не се приема.

Подлагам на гласуване т.1.2 от проекторешението.

Гласували      за – 29                        против – 0                 въздържали се – 3    

Приема се.

Подлагам на гласуване т.1.3 от проекторешението.

Гласували      за – 22                        против – 0                 въздържали се – 1    

Приема се.

Подлагам на гласуване т.1.4 от проекторешението.

Гласували      за – 23                        против – 2                 въздържали се – 3    

Приема се.

Подлагам на гласуване т.1.5 от проекторешението.

Гласували      за – 26                        против – 0                 въздържали се – 1    

Приема се.

Миланов – Уважаеми колеги, имам процедурно предложение т.2, 3 и 4 да се гласуват анблок.

Подлагам на гласуване процедурното предложение за гласуване т.2, 3 и 4 анблок.

Гласували      за – 27                        против – 0                 въздържали се – 2    

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2, 3 и 4 от проекторешението на вносителя анблок.

Гласували      за – 22                        против – 0                 въздържали се – 2    

Приема се.

Стефанов /отрицателен вот/ - Уважаеми колеги, току що казах на г-н Чолаков, че явно не съм го познавал, а истината е, че ние се познаваме от 1 клас, бяхме съученици, мисля че сме седяли и на един чин, ако не се лъжа. След като тук се изказаха токова много неща и се говореше за явни злоупотреби, вие моите бивши колеги приехте отчета на „Комуналуниверс” ЕООД. С това си гласуване вие узаконихте една кражба на около 300хил.лв. пари на ямболските данъкоплатци. Искам да знаете, че това нещо ще тежи на вашата съвест. Показах ви само за предната година как има формирана печалба 624хил.лв. Вие с лека ръка ги прехвърлихте тези пари в една друга фирма. Дано г-н Канев не е прав.

Симеонова – като председател на група - По всяко време председател на група може да взима отношение по дневния ред и по точката, която е разглеждана. Искам само да кажа на г-н Стефанов, че данъкоплатци не са само отвън, а са тук и в тази зала. Аз не знам за него, но аз съм си платила данъците и си нося също отговорността и за решенията, които се взимат тук. И ако установи прокуратурата, че тук има кражба тя ще постанови връщането на парите на данъкоплатците. Вие не сте нито съд, нито прокуратура, за да казвате еднозначно дали това е така. И понеже аз, не съм убедена във Вашето изказване и Вашите доказателства за това си нося съответните отговорности и гласувам в този ОбС. Вие платихте ли си данъците?

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон приема годишния отчет и баланса за 2009 г. на:

      - „Комуналуниверс” ЕООД

      - „Дезинфекционна станция” ЕООД

      - „Обреден комплекс” ЕООД

      - „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

      - „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

      2. На основание чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба след данъчното облагане на:

      - „Дезинфекционна станция” ЕООД

      - Обреден комплекс” ЕООД

      - „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

      - „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

      Определеният дивидент да бъде приведен в срок до 31.08.2010 г. по сметка: IBAN: BG 13 SOMB 9130 8424420344, BIC: SOMBBGSF, код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент) при „Общинска банка” АД, клон гр. Ямбол.

      3. На основание чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 1, т. 12  от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества предоставя дивидента от „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД за 2009 г. на дружеството за подготовка на документация за енергийно обследване на сградата на поликлиниката и създаване на възможност за кандидатстване по ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема BG161PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”.

      4. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава от отговорност управителите на:

            - „Дезинфекционна станция” ЕООД

            - „Обреден комплекс” ЕООД

            - „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            - „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно утвърждаване на резултатите от проведен конкурс за избор на управител на "Комуналуниверс" ЕООД.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Представи предложението по приложения материал.

            ПК приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Стефанов – Тук между нас има трима члена на тази комисия по избора и те може би най-добре биха казали как е протекъл избора за управител на „Комуналуниверс” ЕООД. Но като гледам как гласува мнозинството предната точка дълбоко се съмнявам дали изобщо има смисъл да говорим от тази трибуна единствено за хората навън. Аз ви предупредих, че целта този избор на това занятие да се сложи нов верен човек на кмета, който да замете кражбите на предния. Сега сме на тази точка, сега отново имате вие думата, отново може би някои хора няма да са убедени, нали казах ви лоша услуга правите и на кмета по този начин. Но искам да ви припомня това, което аз видях по време на избора, че двама от кандидатите си заверяваха документите пред комисията. Вадиха ги от пликовете и ги заверяваха. За това нещо на предния конкурс бе елиминиран г-н Карамарков. Този път кметския човек г-н Стоян Стоянов и досегашния прокурист г-н Божилов, най-безцеремонно си завериха документите и комисията им ги прие. В последствие ние бяхме около 4, 5 човека общински съветници и чувствайки се като принципал на тази фирма искахме да присъстваме на конкурса. Комисията първо се опита да ни изгони, след което стана и си напусна и си проведе тайно препитването. В резултат на това препитване естествено, че кметския човек г-н Стоянов е класиран първи с 33т. над г-н Атанас Карамарков. Оставям отново на вашата съвест да прецените кой е по-достойния, кой е по-добрия и кой е по-заслужаващ да оглави това общинско предприятие.

Миланов /реплика/ - Г-н Стефанов, аз ще направя реплика и то в частта, която касаеше заметени следи и злоупотреби и не че съм като г-н Канев, чел много притчи, но преди една седмица слушах един доста уважаван икономист в момента е управител на НАП , който каза, че когато едно престъпление е финансово, каквото и да се случи то не може да бъде заметено. Всичко друго може да бъде. До преди малко ми обяснявахте как тук има финансови нарушения, в които някои хора не повярваха, не ви повярваха на вас. Как ние да повярваме, че някой може да замете финансови нарушения. Г-н Стефанов, аз може би не съм компетентен, може и да може, но онзи, който го казва шефа на институцията, която разкрива финансови нарушения го казва в прав текст: „Няма начин да се заметат злоупотреби от финансово естество, винаги остават документи.”

Канев – Искам да започна моето изказване с освобождаването на г-н Карамарков, което меко казано беше много странно. Сега разбираме, че това е част от всички бъдещи действия, които до какво водят - до назначаването на съученик от нашия клас и по този начин да се заметат малко всички тези неща, за които говорихме в предната точка. Значи тази точка е едно продължение на предната, тя не може да бъде изолирана. Този отчет сега ловко ще бъде прикрит и за това, това изрично настояване на всички вас от „Тих труд” и г-н Председателя да бъде назначен подходящ управител. Какво по-добро в нашия град от г-н Карамарков, един дългогодишен ръководител с опит, човек със съвест, човек със знания. И вие карате някакъв пазач на паркинг сега доколкото разбрах такава функция изпълнява, да дойде и да управлява това предприятие. После следват другите нарушения след освобождаването на Карамарков, прокурист без решение на ОбС, ГД без решение на ОбС. И всички тези работи е целта на двете точки от начало, от три години до сега са и кражбите, които следват и за които нашия кмет каза, „Извинявайте, вие го взехте решението аз съм невинен”. Той ако е много невинен няма да ходи само в съда. Кои бяха между впрочем в комисията? Сигурен съм че г-н Мандаджиев, е единия...не е ли, извинявай и Илия сигурен съм. И после следват всички, другата част на комисията от къде е, от Община Ямбол. Познайте как ще гласуват. Съвсем аналитично ще подходят кой да бъде управителя на „Комуналуниверс” ЕООД. И сега тук се събраха един куп съученици, ами дайте му възможност на този човек, те не могат да празнуват годишнина от бала, те си омръзват по цял ден да се гледат. Той им стана като класен ръководител, ами това не е прилично вече, извинявайте. Всички управители от нашия клас. Ами огледайте се малко. Ако искате действително това предприятие да го управляваме честно и читаво дайте да гласуваме г-н Карамарков, да поеме това управление, той е един честен и безупречен човек. Ако искате сега там някакви награди от кмета, гласувайте за съученика му, те доста съученици станаха, между другото.

Лилов – Има много правила, които би било редно всички да ги познаваме, за да бъдем точни в изказа си. Разбирам, че тази трибуна е място, от където може да се манипулира обществено мнение и присъстващите тук, и всеки според свои компетенции, лично отношение, собствено виждане на нещата решава какво да прави. Г-н Канев, не ви визирам лично, но 7 човека комисия да се каже, че са били изманипулирани, това не мога да го приема. А онези от вас, които искат могат да проверят протоколите, могат да проверят материалите и ако са почтени пред себе си да си направят изводи до колко правомерно е действала комисията. За онези, които не са наясно искам да им кажа Наредбата за провеждане на конкурсите чл.20, ал.2 да вземат да я прочетат и тогава да излизат да я коментират кое е редно и кое не е редно. Защото от тук много приказки могат да се кажат. Няма да коментирам какви въпроси са задавани, какво е било поведението на кандидатите, комисията е работила за мен прецизно. А що се отнася до това дали могат да присъстват външни хора, когато комисията заседава, ами прочетете господа, прочетете документите и тогава коментирайте. За това е избрана тази комисия, за това е утвърдена тази комисия. Сега, ако вие имате някакви забележки по работата на комисията, тъй като тук се утвърждава резултатите от работата на комисията това е друг въпрос. Нека да не изместваме темата, да не отиваме към въпроси, които са извън бих казал някои правила. Не възразявам каквото решение вземе ОбС, това да бъде. Лично аз за себе си съм взел своето решение. Компетентен трябва да бъде този, който е показал най-добри познания, най-добри виждания и за това е получил и своите оценки. Ако бяхте там щяхте да слушате и за това с удоволствие бих отстъпил, г-н Миланов, всеки път, когато има някаква такава комисия да влиза някой на моето място.

Канев /реплика/ - Г-н Лилов, аз съм напълно съгласен с Вас, че това момче е дало по-точни отговори, пазача става въпрос от паркинга...

Миланов - Много Ви моля не обиждайте и не квалифицирайте хора, които ги няма в залата.

Канев – Тук се говори в ОбС и това е съвсем логично, че тези въпроси той си ги е учил предварително. И за това той е бил много добре подготвен по юридически въпроси. Съвсем конкретно е отговарял. Естествено, аз трябва да ви кажа, че действително слагам бас каквото искате, че това е точно така. Ако има някой със съвест да стане тук и да го разкрие...

Миланов – Аз, му ги дадох.

Канев - Ами вероятно ти, защо да не си ти, какъв е проблема...

Миланов - Аз му ги дадох, продължаваме нататък.

Канев - Вярвам ти, ето и наистина аз на г-н Миланов му вярвам особено за тези работи. Той за първи път отговори съвсем сериозно...

Миланов - За втори път.

Канев - Макар че го каза малко иронично...

Миланов – За втори път днес.

Канев – В този смисъл явно по-добрия кандидат е този. Вие сте сериозен човек г-н Лилов, освен това добре познавате г-н Карамарков, насаме със себе си, а може би и с мен ще кажете нещо съвсем различно. А тези комисии, между другото и това е повод да ви го кажа според комисията сега не трябва да взема отношение в гласуването. Защо? Сега аз не мога да го накажа за съжаление, защото той така се смее, предизвикателно, моя статут е малко по-различен. Защото те първо ни го предлагат това нещо, какво ще гласуват сега те, ние ще гласуваме тяхното решение. И за това ви предлагам, ако те са коректни да се оттеглят и да не гласуват в случая. Да, комисията, вие, които сте участвали в комисията, т.е. в тази манипулация, ако трябва да бъда много по-точен. Ясно е, че ще го назначите това момче.

Майсторов – Г-н Лилов, само да го поправя той няколко пъти каза, който иска да дойде да слуша, да гледа. Аз бях там и Вие ни изгонихте. Казахте и друго, че външни лица не могат да присъстват. А кмета казва, че ние сме принципал, ние участваме в тези неща. Ние искахме да присъстваме на комисията и да ги чуем тези хора как ще се изкажат. Аз на Вас Ви нямам доверие г-н Лилов, това е. И за това исках да дойда да ги чуя тези хора без да взимам никакво отношение в работата на комисията. И не тук сега да искате да Ви се доверя, не мога да Ви се доверя. Вие сте били и в БКП, ако става дума, намерихте си подходящата среда в ПП ГЕРБ... 

Миланов – Г-н Майсторов, това не е тема на реплика, това къде е членувал.

Майсторов - Да, не е тема това, но просто не мога да му имам доверие на този човек.

Миланов - Няма страшно на Вас да ви имаме доверие, стига.

Лилов /дуплика/ - Аз там където съм приеман за член на БКП не пожелавам на никой. Знаете ли къде е турската граница и кльона. Там, за да бъдеш офицер и да те пуснат да си изпълняваш бойните задължения, трябваше да бъдеш член на БКП. По-нататък не искам да коментирам кой как е променил политически виждания и облик. За това нека не говорим на тази тема, да говорим по същество за какво сме тук. Казах, че който иска материалите по комисията може да ги прегледа. Не сте били там, Вие бяхте на отваряне на документите...

Миланов - Другия път ще направим комисията от 37 съветника и всички ще бъдете вътре. И ще вземем решението на място.

Лилов - Пък аз ако трябва моля и моите двама колеги, тука които присъстваха да вземат отношения по самия конкурс, да си кажат и мнението.

Иванов –Наистина част от колегите общински съветници бяха отначало при провеждането на конкурса по избор на управител на „Комуналуниверс” ЕООД, но те бяха в последствие отстранени от председателстващия комисията. Но искам да подчертая, че самия конкурс беше проведен не на едно заседание и на едно прослушване на съответните кандидати, а на няколко. И аз искрено съжалявам, че г-н Председателя не покани, който иска да присъства на интервюто на самите кандидати. Единствено само за това съжалявам и тогава може би нямаше да има такива изказвания. Г-н Майсторов, тогава щяхте да останете напълно разочарован от някои хора. Аз не подценявам възможностите и знанията на г-н Карамарков, напротив човека показа, че има съответните знания, има уменията, има я практиката. Но все пак комисията си оценя човека, всеки си е оценил както преценя. Оценката беше на база на няколко въпроса. Въпросите бяха поставени от търговския закон, от закона за задълженията и договорите,. И тогава всеки си е направил преценка от членовете на комисията и си е оценил по съответните знания дадения кандидат. Ние предварително се бяхме събрали и уточнихме да задаваме едни и същи въпроси на всички кандидати. За да няма после да кажат на единия се задават въпроси от по-сложно естество, а на другите не, някои хора дори не искаха да отговарят на въпросите, аз на това се учудвам. Ние сме областен град, тези хора дойдоха там и си подадоха документите за кандидатстване в този конкурс за управител на „Комуналуниверс” ЕООД, предварително се запознават с правилата и критериите на които трябва да приключи самия конкурс. Те на самото допитване влизаха учудени, че трябва да отговарят на някои от въпросите. Но пак казвам аз, оценям знанията на г-н Карамарков и не казвам, че той не е компетентен за този пост, но имаше зададени въпроси, на които трябваше да отговаря всеки един от кандидатите и той беше оценен по достойнство и по знания.

Ганев – Предлагам да прекратим дебатите и да преминем към гласуване.

Миланов - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Ганев, за прекратяване на дебатите.

Гласували      за – 18                        против – 5                 въздържали се – 3    

Приема се.

Канев /реплика/ - Аз си спомням, че г-н Иванов, беше на всички отговорни комисии или на повечето отговорни комисии, той е член на комисия...

Миланов - За което аз лично много му благодаря, защото отделя от времето си да се занимава с обществена дейност за разлика от много общински съветници, които даже ги няма на комисии.

Канев – Аз мисля че Вие по друг начин трябва да му се отблагодарите на това момче. Това също не е малко, което правите...

Миланов - Приемам предложения.

Канев – Когато говорихме тук за разни касетки, снимки, кючеци да се сетим нали, че мероприятието беше в твоя чест, нали така или се лъжа...

Миланов – Не, не беше в моя чест.

Канев – Изобщо има една групичка г-н Председател, която се назначават при теб тези хора и аз искам да ви предложа...

Миланов - Репликата не е към мен, а към г-н Иванов, ако обичате.

Канев –  ... да се търсят специалисти на тези места, а не да се търсят приятели, които ще гласуват всички знаем точно как. Знаете ли как ще гласува г-н Иванов?

Миланов – Не обиждайте общинските съветници.

Канев – Абсолютно сигурно е че той ще гласува за всичко, което му каже кмета. А познайте защо ли. Отговора е при г-н Ганев.

Кескинов /реплика/ - Използвам правото си на реплика, тъй като г-н Ганев, ме изпревари. Вече не очаквах, че си спомня още тази реплика да прекратим изказванията. Помислих, че нещо ще се изкаже, но ме изненада. Помня го още от кметските години, когато подкрепяше кмета, то не беше много отдавна. Искам само да допълня г-н Иванов, кандидатите не бяха такива каквито ги представят. Сами си вадете заключението от 966 възможни точки те събраха двамата, които наистина се открояваха от останалите кандидати единия 670т., а другия 636т. Значи те събраха около 60% от възможните точки. И бяхме принудени да избираме все пак от тези кандидати, тъй като други нямаше. И от двамата кандидати на първия тур, ако може така да се каже разликата беше някъде около 12т. в последствие при устните състезания, които бяха както каза г-н Иванов, по въпросник, който комисията подготви предния ден в 18:30ч. Ами това е задаване на еднакви въпроси, има го в регламента на конкурса, в които трябваше...сега вече кой какво си мисли, това вече е тема на друг разговор особено жените, но това си е тема на друг разговор. И имено там се получи по-голямата разлика, действително от двамата кандидати по-подготвен беше г-н Стоянов. Критериите бяха абсолютно еднакви по отношение на всички кандидати. По един от въпросите, където се получаваха около 60т. всички кандидати получиха 0т, понеже показаха пълно неразбиране на материята. Ами по въпроса за пресмятане на печалба на база...

Миланов – Г-н Кескинов, думата за реплика е 2мин., минахте я и реплика не чух.

Кескинов - В какво се изразяваше некомпетентността им - при подадена загуба за деветмесечието на годината те до края на текущата година имаха около 400хил.лв. - 500хил.лв. записана печалба.

Миланов - Ами такива са им били изискванията да има печалба.

Кескинов - И това беше смешното и за това всички те бяха получили 0т. Та нямаше чак такива големи експерти и големи специалисти.

Иванов /дуплика/ - г-н Канев, за втори път чувам от Вас недоволство, за това че участвам в комисиите. Г-н Канев, аз и от по предния мандат така си ги знам нещата. След като съм избран в този ОбС и ми се предлага да участвам в комисия аз се чувствам задължен да участвам. Аз за това съм избран, не мога да избягам от задълженията си и да се крия и да бездействам в този ОбС...

Миланов – Г-н Канев, налагам Ви наказание порицание за обаждане от място и пречене на работата на ОбС.

Иванов – А не сериозно е това да се каже: „То е ясно Илия как ще гласува”. Тук нямаше гласуване г-н Канев. И аз за това Ви казвам хубаво беше и Вие да участвате в това допитване, за да чуете какви са отговорите на самите хора, а не да кажете, че кой как е гласувал. Това е несериозно от ваша страна...

Миланов - Че кога си го видял да е сериозен?

Иванов – И аз за това отправям едно предложение към Председателя на ОбС, нека да покани и други хора на комисии и такива търгове на които се явявам.

Миланов - Ще направим справка кой на колко комисии е канен, кой на колко е приел и кой в какво е участвал, никакъв проблем няма.

Славов /дуплика/ – За разлика от вашите многословни изказвания г-н Канев, и опита пак да вмените на кмета една вина правилата са приети от ОбС на база Наредбата за управление на предприятията с общинско участие и лица от общинска собственост. Тази Наредба не сте я приемали вие, всъщност може би в предния мандат вие да сте я приемали. Така че няма на кого да се сърдите тези правила са по тази Наредба. Комисията включва трима съветника, тези трима съветника са си свършили, както самите те казаха много читаво и много хубаво работата. След това, тъй като освобождаването на г-н Карамарков е абсолютно законно и то не е превишаване на права, а е по взаимно съгласие, по изрична молба на г-н Карамарков, писмено написана, касаеща точни чл. и ал. От договора сключен между г-н Карамарков и кмета, и то не съм го сключвал аз. Молбата е лично подадена от него и се съхранява в архивите подадена е на прокуратура и на всички останали, защото се водят някакви дознания. След това аз искрено съм учуден, че г-н Карамарков, при положение, че остави града 2008г. зимата 6-7 дни в почти бедствено положение съм учуден, че има наглостта да се явява пак за управител на това дружество, когато тогава сам си пусна молбата осъзнавайки каква голяма грешка е направил, да не казвам по-силни думи. Но явно е бил подпомогнат от някои свои приятели, това вече е сигурно и Вие сте му помогнали. Когато казвате, че въпросния Стоян Стоянов е пазач на паркинг, в момента той изпълнява длъжността гл. инж. на „Комуналуниверс” ЕООД, г-н Канев. И този човек има инженерно техническо образование, завършена следдипломна квалификация, сигурно има и други квалификации във времето. По въпроса за кражбите ние се разбрахме, че Вие сте влезли в ролята на прокурор и на съдия, на дознател и на всичко онова няма какво да Ви се сърдим, там Вие си знаете. И още нещо, което каза г-н Майсторов, ама има си точно и ясно разписана наредба, има си точно и ясно разписани правила. Тъй като има наредба, тъй като има разписани правила всяка една комисия се прави по тях. Тук по думите на една малка групичка от хора обидени на света и на нещо друго още, ще излезе, че за всичко е виновен кмета. Неведнъж съм го казвал, аз съм тук да поемам отговорността и за това съм станал кмет. Ама да ми прехвърлите всичко черно, а пък всичко бяло да остане при вас или при който и да е друг е с това нещо няма как да се съглася. Има си комисия от 7 човека, това вече е презумпция, която, ако някой твърди, че е невярна, да го докаже. А не да излезе на мегдана и да хвърля прах в очите на хората. 

Стефанов – Искам само да припомня на всички, макар че вие знаете какъв беше повода на моето изключване. Не бях съгласен с теглене на този 5млн.лв. дълг. И предупреждавах кмета, че ще направи грешка и ще бъде подсъдим. След година и половина ето той е подсъдим. Но не е обвинен от мен, а от прокуратурата, т.е. от държавата. Така че г-н Кмете, когато говорите някои работи не съм изключен от изпълнителната комисия, изключен съм лично от Вас, по Ваше настояване, след като заблуди Цветан Цветанов.

Миланов - Г-н Стефанов, моля по същество.

Стефанов – Говорим за Стоян Стоянов, който е гл. инж. на „Комуналуниверс” ЕООД. Ами г-н Кмете, ставате смешен, когато „Комуналуниверс” ЕООД беше 120 човека нямаше гл. инж. Сега, когато „Комуналуниверс” ЕООД е от 20 човека Вие назначихте гл. инж. В криза е така, да. На 20 човека и гл. инж., икономисваме от заплати и т.н. Аз смятам, че ние имахме право да присъстваме на тази комисия и смятам, че тук не са дали отговор кой изготви въпросите и имаше ли възможност тези въпроси да бъдат предадени на вашия доверен човек. Сега отново искам да ви направя едно напомняне, да Ви предпазя от следваща грешка и да Ви кажа, че този Ваш човек, който се опитвате да сложите сега няма да свърши черната работа, за която го назначавате. Напротив града отново ще бъде ощетен. Нарекохте ни гадатели и т.н. мога да Ви предвидя и ходовете занапред. Най-вероятно ще искате да съсипете и това предприятие, за това се нуждаете от доверен човек, това е едно печелившо предприятие. Питам Ви аз - как може до онзи ден да има 300хил.лв. печалба, а сега да е на нула?

Миланов - Всичко може.

Стефанов - Всичко може, ето това е целта на мероприятието, да се слагат доверени хора.

Зафиров /изказване/ – Аз, разбрах какво му трябва на този ОбС. След изказването на г-н Лилов, аз, разбрах какво му трябва. На ОбС – Ямбол му трябва педагог като него. Ако се беше кандидатирал за Председател на ОбС щях да гласувам за него, а аз гласувах за г-н Канев. Записал съм си интересни фрази, но няма да позволя едно нещо, не ми е приятно, когато стоя в този ОбС и примерно на общински съветници като г-н Иванов, защото ние знаем, че той е от друг етнос, се проявяват съмнения за неговите качества за това, че е бил в комисия. Господа, ние трябва да сме над тези неща, трябва да сме единни и трябва да разберем, че няма значение какъв е човек по произход, човек трябва да узрее и да разбере, че всеки един има право да се усъвършенства, да се обучава. Виждам, че тук се превръща ОбС в предизборен щаб, предизборни дебати ли започват да се правят? Бивши съпартийци си разменят реплики, дайте да не го превръщаме в цирк този ОбС. Ако примерно Стоян Стоянов прояви благоразумието той може да развали дори  и договора с ГД. Аз не виждам какъв е проблема да го направи. Аз, бих гласувал за един такъв управител, който би развалил един такъв договор с едно ГД. Тук се изговориха много приказки, говори се, че това ГД е реализирало приход, а за сметка на дружеството и т.н. А защо не му поставим условие на този човек. Значи не е въпроса да се критикува, въпроса е да му покажем пътя на този нов управител. Ако пътя е той да развали ГД и тези пари да останат в града, с тях да запълним дупките. Аз не ви говоря празни приказки, ако искате ме слушайте. И ако трябва да се помогне на гражданите да е по приветлив града аз сам „за”. А дали е бил конкурса проведен във всички норми, дали има изтичане на информация, вие виждате за матурите какво стана, подадоха ги в прокуратурите. Ние така и така сме тръгнали можем и този конкурс да го дадем на прокуратура да видим дали има изтичане на информация, дали въпросите са извадени от комисията, да ги извикат хората да разследват, ако има опорочаване на въпросния конкурс и т.н., няма нищо лошо. Г-н Лилов, Вие сте педагог нали, имаше едни такива саги около матурите, за едни въпроси, които бяха излезли... Абсолютно, ето всеки си е получил заслуженото. Тогава ние от тази трибуна пак може да сезираме прокуратурата, да кажем ако има някакво изтичане на информация г-н Лилов, ще каже, но смятам че комисията е била достатъчно компетентна да си изрази мнението. Въпроса е ние какво правим с  натискането на бутончетата. Аз виждам, че всеки от нас на тази трибуна си защитава кандидата и ние се превърнахме точно в предизборен щаб. Едните вадят един кандидат го защитават, другите друг, някой отзад от местата вика на кмета му остават 2 месеца, вижте сега дайте да не се превръщаме в съд, дайте да не се превръщаме в прокуратура - ние сме само ОбС. Хората ни гледат виждат какво решение вземаме, столчетата са празни, аз предлагам г-н Миланов, да поканим общинските съветници щом сме прекратили дебатите и всеки да гласува по съвест, всеки да си вземе решението.

Бъчваров /изказване/ - Колеги, без да ви отегчавам, нямам намерение да се изказвам по тази точка, но ми направи невероятно неприятно впечатление позицията, която се заема от една комисия назначена със Заповед на кмета, в която влизат трима общински съветници определени от Председателя на ОбС и която комисия не е допуснала на свое заседание членове на ОбС, който е принципал на това дружество. Това е толкова недопустимо, анахронично, че просто нямам думи. Дори да има правила за комисията в края на краищата сайбията както казват е ОбС. И когато има общински съветник желаещ, не случайно преди малко кмета каза едни карти имате, на които пише, че всички органи са длъжни да ви оказват съдействие. Как може да не бъдат допуснати общински съветници на едно такова допитване? Председателя на комисията не е общински съветник и нека да се разберем общински съветници ли командват или длъжностни лица, които са назначени на трудов договор от кмета на общината. За мен това е прецедент, това е достатъчно основание, за да не се приема доклада на комисията. Втория въпрос, който искам да засегна е към Председателя на ОбС. Би следвало да редувате по партийна принадлежност, тъй като ОбС е пъстър от различни ПП представители в такива комисии. Вие обаче, както и предния Председател на ОбС назначавате предимно членове на ПП ГЕРБ или техни послушни привърженици...

Миланов - Това първото не е вярно, а второто подлежи на коментар.

Бъчваров – Ако направите резюме на гласуванията и на изказванията, които са, направени от, изключвам г-н Лилов, от другите двама общински съветници, ще видите, че те винаги са подкрепяли безрезервно предложенията на кмета и на ПП ГЕРБ. Сега без да обиждам колегите, мисля че има достатъчно достойни или поне по-професионално ориентирани за една такава работа членове на ОбС, които са можели да бъдат в тази комисия. И аз си мисля, че е крайно време, когато има такива водещи до конфликти или поне до разногласия между членовете на ОбС въпроси, тези членове на комисията да бъдат обсъждани на заседания на ОбС. Това е може би по-правилното решение. Аз не знам от групата на БСП дали има член на такава комисия...

 Миланов - Както ви казах ще направя справка на всички комисии включително и кои са били. Но на предната комисия беше г-жа Стефанова.

Бъчваров – Ако се направи действително един анализ на процентно съотношение ще се види определена тенденция...

Миланов – Не, няма да се види.

Бъчваров – Аз съм убеден в това, дано да не бъда прав. За това си позволих да ви отнема няколко минути с това изказване, защото за мен този конкурс много ми заприлича на конкурса за главен архитект в общината.

Канев – Моето процедурно предложение е да се проведе един нов конкурс защото мотива ми е следния - принципал на това предприятие е ОбС...

Миланов – Това не е процедурно предложение гг-н Канев.

Канев – И членовете да се изберат по жребий. Не сега така да ги въртим Илия, Мандаджиев и още един, двама.

Миланов – Това не е процедурно предложение, как да го подложа на гласуване.

Зафиров /реплика/ - Аз искам малко да ви върна назад в дневния ред. Вие забравяте ли когато трябваше да се гласува за предложението на...

Миланов - Реплика на мен ли правите и ли на г-н Бъчваров?

Зафиров – На г-н Бъчваров правя, ако ме слушате ще разберете каква ми е репликата. Спомняте ли си когато трябваше да даваме един автобус на едно училище?

Миланов - Е как да не си спомням.

Зафиров - Тогава заедно гласувахте ГЕРБ и БСП, ми се струва. Защо се притеснявате тогава, защо ги делите нещата аз не мога да разбера, за какво мнозинство говорим? Значи тук се гласува по интерес тогава, обаче важен е интереса на гражданите. Тука сме да защитаваме интереса на гражданите. Момчето го назначили за инженер, нали така?

Миланов - Аз никого не съм назначавал за инженер.

Зафиров – Аз ви говоря за Стоян, ами нормално момчето трябва да събира опит. Какво искате кмета да назначи човек който да няма опит? После ще кажете, че е човек, който проваля предприятието и няма опит. Значи все ви е крив кмета, в който и да е случай ще е крив.

Миланов – Това не е реплика на г-н Бъчваров, в никакъв случай.

Зафиров – Ставаше въпрос за автобуса. Значи, когато приемахме отчетите на предприятието аз гласувах въздържал се, аз не гласувах да се приеме този отчет. Искам да знаете, че много е трудно когато се говори и се визира нещо. Значи, когато става въпрос за определени уговорки се визира мнозинство, когато няма уговорки друго мнозинство, всеки си намира мнозинство зависи каква му е гледната точка, моля ви се. Нашата гледна точка са гражданите на Ямбол.

Кескинов /реплика/ - Г-н Бъчваров, комисията вярно, че се назначава от кмета, но членовете и които са от ОбС се предлагат от председателя на ОбС и по тяхното назначаване кмета няма думата. Те са членове по право само вписани в заповедта, това може да ти го каже г-н Канев, който е гласувал в предишния ОбС какво да бъде представителството в тези комисии, ако си спомня разбира се и ако му отърва най-вече. По отношение на заседанията на комисията, когато се отваряха документите, отварянето беше публично. Присъстваха всички, които желаеха, включително имаше и журналисти и т.н. Оттам на татък работата на самата комисия по разисквания, по отделни кандидати заседанието е закрито. Тук не могат да участват, защото ще излезе навън един журналист или представител на ОбС и ще каже този така каза за еди кой си кандидат, или еди кой си кандидат каза един какво си. Освен това всеки имаше програма която трябваше да защити и имено тя представляваше един вид класифицирана информация защото той в нея излагаше своите виждания и тя не можеше да стане достояние на другите кандидати. Имено за това заседанията на комисията бяха закрити в тази част. След това никой не е крил резултатите от комисията всеки си е попълнил отделни таблички с оценки, с точки и там може да се види кой как е гласувал. И това е открито за всички общински съветници, които са ги поискали и не само за тях.

Славов – Този Правилник също е приеман в ОбС г-н Канев, и Вие сигурно сте гласували за него. За Правилника на ОбС говорим. Там кмета има право всеки един момент да стане. И тъй като тук едни такива фриволни, много хубави махленско-дружески приказки се изприказваха, аз ще ви зачета Наредба за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, мисля че е приета предния мандат, защото не е коригирана от нас... Не още 96-97г. още по времето на г-жа Хаджигеоргиева е приемано. То е само конкретизиране на това, което каза г-н Кескинов, „чл.35 ал.2 - решението за провеждането и условията за участието в конкурса, както и одобряването на проектодоговора се взема от ОбС, а провеждането му се организира от кмета на общината в тримесечен срок от вземане на решението, ал.3 - конкурса се обявява в един местен вестник, ал.4 - конкурса се провежда от комисия от 7 члена назначена от кмета на общината, ал.5 - в състава на комисията се включват 3 общински съветници, ал.6 комисията по ал.4 заседава в състав не по-малко от 5 члена и взема решението си с обикновено мнозинство, съставя протокол и ал.7 решението на комисията подлежи на утвърждаване от ОбС на общината.” Сега тук не можах да разбера къде е великата завера и далавера та кмета да е виновен за всичко.

Миланов - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 17                        против – 9                 въздържали се – 6    

Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 35, ал. 7 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала в търговските дружества и чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ:

            Утвърждава решението по протокола и класирането на комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Комуналуниверс” ЕООД.

            Избира за управител на „Комуналуниверс” ЕООД класиралия се на първо място в конкурса Стоян Христов Стоянов и възлага на кмета на общината да сключи договор за възлагане на управлението с избрания кандидат.

 

 

Канев – Като лично засегнат искам думата. Това беше по повод изказването на г-н Кескинов, който ми нанесе обиди на няколко пъти...Сега извинявайте аз, като го слушам г-н Кескинов, не мога да разбера с кое повече запъва с говора или с мисленето...

Миланов - Г-н Канев, не обиждайте общинските съветници.

Канев – Това не е обида, това е въпрос. Като юрист предлагам да се включи в екипа на кмета.

 

Миланов - Обявявам 15мин. почивка, заседанието ще продължи в 17:40мин.

След почивката в 17:34ч. кворум 23 съветника

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно даване съгласие за изготвяне на парцеларен план за обект "Лот 2.4, път ІІ - 53 Ямбол - Средец, обходен път на Ямбол от км. 146+594.69 до км. 148+890.35".

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Вълев – Колеги, кратко процедурно предложение. От тук до края на дневния ред независимо дали са 1, 2 или 3 решенията по точките предлагам да ги гласуваме анблок.

Миланов - Не зная до колкото това процедурно предложение е издържано, но тъй като е направено от общински съветник го подлагам на гласуване. Уважаеми колеги, има процедурно предложение и тъй като поглеждам всички решения няма решения, които да са повече от 1т., така че няма нужда да се гласува, но освен, ако го оттеглите г-н Вълев, иначе трябва да го гласуваме...(Вълев от място)...Да, оттеглено е.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 21                        против – 0                 въздържали се – 0    

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация дава съгласие да бъде изготвен парцеларен план за обект „Лот 2.4, Път ІІ – 53 „Ямбол – Средец”, обходен път на Ямбол – юг от км 146+594.69 до км 148+890.35”.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно предварително съгласие от ОбС - Ямбол за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол.

      ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – 0                 въздържали се – 0    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на  „Солар проджектс” ЕАД, ЕИК 200289681,  седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, район Средец, бул.”Цар Освободител”, № 14, ет.1 за прокарване на трасе  на електропроводна линия СН 20 кV и трасе ниско напрежение между ПИ 87374.56.84 и ПИ 87374.56.40 (УПИ І-56.84 и УПИ ІІ-56.40) по кадастралната карта на града, м. „Стоянов кладенец”, гр. Ямбол през имот публична общинска собственост ПИ 87374.56.492 по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 5 102.00 кв.м, дължина на трасето 6.00 м. и площ на сервитута 24.00 кв.м.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Доклад относно одобряване на ПУП за трасе на напорен канализационен колектор от канала помпена станция V2 до включването му в главен колектор I, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 22                        против – 0                 въздържали се – 0    

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, общински съвет Ямбол одобрява подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за трасе на напорен канализационен колектор от канална помпена станция V2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 87374.552.56 по кадастралната карта на гр. Ямбол до включването му в главен канализационен колектор І, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.548.40 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в четиринадесет дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Доклад относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ.

                ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 22                        против – 0                 въздържали се – 1    

Приема се.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, съгласува ПУП - парцеларен план за трасе на електропровод за ПИ № 000289 и ПИ № 000290 по КВС на с. Безмер, община „Тунджа”, обл. Ямбол, през землището на с. Безмер (ПИ №№ 000284, 000164, 000196, 000091 по КВС) и през землището на община Ямбол (ПИ №№ 87374.57.491, 87374.56.491, 87374.55.491, 87374.55.525 по КК на гр. Ямбол) до РУ СН на ел. подстанция „Ямбол” - за частта на трасето в землището на община Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА - Отчет за работата на ОбС Ямбол за първото шестмесечие на 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

Миланов – Имате отчета, ако имате думата забележки, мнения, становища и предложения? Няма желаещи.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 18                        против – 0                 въздържали се – 0    

Няма кворум.

Миланов – Моля, проверка на кворум. При проверка на кворума има регистрирани 24 съветника.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 23                        против – 0                 въздържали се – 0

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА приема Отчет за работата на Общински съвет Ямбол през първото шестмесечие на 2010 година.

 

 

      Миланов – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и четвъртото заседание на  ОбС Ямбол.

 

           

           

                                   Председател ОбС - Ямбол:

 

                      Г. Миланов

         

                                   Протоколисти:

 

                      Ил. Миткова

 

                                                                                                                               Ан. Господинова