ПРОТОКОЛ № ХХХІХ

 

            Днес, 30.11.2010г. съгласно чл.23, ал.5 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0014/25.11.2010г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  22, отсъстваха 15 съветника.

1.      Александър Альошев

2.      Галин Костов

3.      Валентин Николов

4.      Галина Симеонова

5.      Георги Миланов

6.      Динка Димитрова

7.      Живко Желев

8.      Иван Чолаков

9.      Камен Атанасов

10.  Красимир Вълев

11.  Любомир Керемедчиев

12.  Димитър Лилов

13.  Здравко Недялков

14.  Христов Дянков

15.  Ясен Киров

 

            Заседанието се председателства от г-жа Николина Хаджигеоргиева, заместник председател на общински съвет Ямбол въз основа на възлагане от Г. Миланов, председател на ОбС Ямбол. (приложено писмо) 

Кворум в 9.10 часа – 19 съветника.

Заместник председателят на Общински съвет - Ямбол г-жа Николина Хаджигеоргиева откри тридесет и деветото редовно заседание на Общинския съвет.

Хаджигеоргиева - Постъпило е предложение за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от „Диана кабел ТВ”. Съгласно нашия правилник съм длъжна да го подложа на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 17                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Неотложни въпроси за решаване пред Община Ямбол и произтичащите задачи за общински съвет Ямбол.

 

Хаджигеоргиева - Имате думата по дневния ред. Няма желаещи да се изкажат.

            Хаджигеоргиева - Подлагам на гласуване дневния ред.

Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Неотложни въпроси за решаване пред Община Ямбол и произтичащите задачи за общински съвет Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Неотложни въпроси за решаване пред Община Ямбол и произтичащите задачи за общински съвет Ямбол.

 

ВНОСИТЕЛ: Група общински съветници

__________________________________________________________________________________

 

            Хаджигеоргиева – Моля, заповядайте някой от вносителите да представите материала.

            Зафиров – Съжалявам, че днес част от нашите колеги не присъстват тук, не уважиха днешното заседание. Общинската администрация също абдикира, което показва, че работят не за града, а за себе си. Затова и няма инвестиции в Ямбол. Един от основните проблеми на днешното заседание е определянето на такса смет, затова подкрепих днешното заседание. Много важен въпрос е и регионалното депо, за което също трябва сериозна да си говорим. То е вредно за Ямбол, има много по-модерни технологии, които могат да се използват. Недоумявам и как председател на сдружението стана Йордан Лечков. Явно ще се окаже вярно, че ще станем квартал на Сливен.

            Чете обръщение към съветниците и гражданите във връзка с регионалното депо. (приложено)

            Предлагам по т.1.1 ВК да бъде в състав: Нели Стефанова – председател, Иван Петков – заместник председател и членове Николина Хаджигеоргиева, Наско Стефанов и Ахмед Мехмедов.

            Предлагам по т.1.2 ВК да бъде в състав: Димчо Ненчев – председател, Димитър Бъчваров - заместник председател и членове Кръстьо Петров, Пламен Майсторов и Каньо Канев.

            Хаджигеоргиева – Има ли други предложения? Няма. След избирането на временните комисии и представяне на техните доклади ще стане обсъждането, тъй като в момента няма материали.

            Стефанов – Предлагам да гласуваме състава на временните комисии анблок една по една.

            Хаджигеоргиева – Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 20                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Зафиров по т.1.1.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Зафиров по т.1.2.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Банков – Предлагам да гласуваме анблок т.3, 4, 5 и 6, за тези вече не се иска квалифицирано мнозинство.

            Хаджигеоргиева – Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 20                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок т.3, 4, 5 и 6 от предложението на вносителите.

Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            1. Създава Временна комисия за проверка и анализ на определянето, изпълнението и разходването на средствата, събрани от жителите на гр. Ямбол за такса-смет за периода 2007-2010 г. от 5 члена в състав: Нели Стефанова – председател, Иван Петков – заместник председател и членове Николина Хаджигеоргиева, Наско Стефанов и Ахмед Мехмедов със следната основна задача: Анализ на

- заповедите на кмета на общината за определяне районите и вида на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване, почистване и обезвреждане в депата за битови отпадъци на територията на община Ямбол, план-сметките и решенията на ОбС — Ямбол за периода 2007-2010 г.;

- ефективността на разходените средства по години за периода 2007- 2010 г.;

- организацията на работа и финансовите резултати на ГД "Комунални дейности" за 2009 и 2010 г., в т.ч. и на „Комуналуниверс" ЕООД;

- извършените и актуваните от общината дейности, разходените средства и финансовите резултати по оперирането на депото за битови отпадъци за периода 2007-2010 г.;

- разходените средства и финансовите резултати по сметосъбирането и извозването на битовите отпадъци за периода 2007-2010 г.;

- количеството отпадъци, приходите и разходите на депото за строителни отпадъци за периода 2007-2010 г.

 

            2. Създава Временна комисия за разглеждане действията на кмета на община Ямбол по предварителното проучване и разпореждане за събарянето на бл.20 от 5 члена в състав: Димчо Ненчев – председател, Димитър Бъчваров - заместник председател и членове Кръстьо Петров, Пламен Майсторов и Каньо Канев със следната основна задача: Анализ на

            - заповедите на кмета от м. май 2010 г. (по чл.195 от ЗУТ), тази от м. август 2010 г. за въвеждане на извънредно положение около бл. 20 и тази за събарянето на бл.20;

            - поръчката за избор на изпълнител за събарянето на бл.20, ефективността на разходите и оползотворяването на строителните отпадъци;

            - обжалването на заповедта на кмета от м. май 2010 г. (по чл.195 от ЗУТ), мотивите с решението на Административен съд - Ямбол и обжалването му пред ВАС;

            - очакваните обезщетения на собственици на апартаменти от бл.20 и щетите за Община Ямбол;

           

            3. Задължава кмета на община Ямбол до 10.12.2010 г. да внесе в Общински съвет Ямбол информация за извършеното до сега и фазата, в която се намира изпълнението на проекта по изграждането на регионалното депо за битови отпадъци, както и да представи справка за извършените разходи до сега по изпълнители, включваща и приведените по дати суми от МОСВ (респективно от ПУДООС) по проекта.

 

            4. Задължава кмета на община Ямбол до 10.12.2010г. да внесе в Общински съвет Ямбол информация за изискванията и начина на разплащане по ОП „Регионално развитие", по която ще се финансира проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол".

 

            5. Задължава кмета на община Ямбол до 10.12.2010г. да внесе в Общински съвет Ямбол информация за изпълнението на бюджета към 30.11.2010г. и очакваното изпълнение за годината.

 

            6. Задължава кмета на община Ямбол до 10.12.2010г. да внесе в Общински съвет Ямбол:

            - анализ на разработените и реализираните проекти по Европейските фондове за периода 2008-2010г. в Община Ямбол;

            - информация за разработваните проекти по Европейските фондове в Община Ямбол;

            - списък на служителите в администрацията на Община Ямбол, участвали и участващи в разработването и реализирането на проекти по Европейските фондове със съответните получени и предстоящи за получаване суми по години.

 

 

 

            Банков – Пр. ГС – Днес съвсем делово приключихме дневния ред на заседанието. За първи път в историята на общинския съвет група съветници поискаха сесия като председателя не свика сесията и групата съветници изпрати тази покана. Искам да изразя моята благодарност към колегите, които са тук. Проблемите, които разглеждаме са важни за града и в последната година на управлението трябва да ги решим. Показахме, че имаме някакъв глас в този общински съвет. Далеч съм от мисълта, че ще ги решим лесно, но ще помогнем на управляващите. Това са сериозни проблеми, знаете какво си говорим за такса смет от 2008, 2009г. Смущаващо е, че от парите на данъкоплатците едно дружество формира печалба. Проблемите обикновено се поставят в последния момент. Крайно време е ние да бъдем повече информирани, а чрез нас и гражданите на Ямбол да бъдат информирани. С последните промени на ЗМДТ реално ще се повиши такса смет за фирмите, защото ще се определя промила върху по-високата от остатъчната стойност и данъчната оценка. Нека се огледат добре нещата и тогава да се вземе решение и за регионалната депо. Г-н Зафиров говори достатъчно, но да Ви напомня, че там купихме миналата година една земя. Какво ще стане с нея сега с регионалното депо и г-н Лечков ли ще я управлява? Нямаме нищо против нещата, които трябва да станат, но искаме информация, искаме по-голяма прозрачност. За бл.20 не искам да говоря, но голям проблем ще ни излезе. Кой ще плаща обезщетения на собствениците, колегите от ГЕРБ ли? Не, всички граждани ще плащат. Какво стана с нашите общински апартаменти в бл.20? Отписаха ли се, какво? Тези проблеми са много важни. Говори се за поемане на дълг, обсъжда се, бюджета се готви, ние нищо не знаем. Искаме прозрачност.

            Благодаря още веднъж на колегите, които са тук. Те показаха своята гражданска позиция и позицията си на общински съветници. Общински съвет показа, че може да има и нещо друго в ОбС Ямбол.

Канев - Пр. ГС – Първо искам да благодаря на моя приятел г-н Зафиров, за това напълно изчерпателно, брилянтно слово, с адрес неолибералното управление на отпадъците, примесено с древната тракийска култура и българо-руската дружба. Имаха смисъл всичките неща, които се казаха и по този въпрос няма да взема отношение, защото абсолютно изчерпателно беше разработено от моя приятел г-н Зафиров. Вижте как хубаво протича днешната сесия и аз мисля че това е понеже днес нашия кмет го няма. И ако той трайно вече го няма нашата работа, както и работата на община Ямбол, като цяло има добра тенденция да тръгне и да се надяваме, че някой ще го подкани този човек въобще повече да не стъпва тук и горе в канцелариите си, разбира се. Както знаем, той си има някакви проблеми с правосъдието. Искам да взема отношение по въпроса за бл. 20, на която комисия съм член. От трибуната на ОбС, ако трябва да ви припомня на предни заседания ние открехнахме ръководството на община Ямбол за тези опасности, които се крият в събарянето на бл. 20. Не срещнахме никакво разбиране, аз мисля, че бл. 20 е добре замислено събарянето му и дай боже да ни предоставят документите, за да видим къде отидоха тези отпадъци, става въпрос за железа. Дай боже да видим наистина защо този блок се събори, каква е първопричината. Той можеше да се ремонтира и да не създаваме напрежение върху най-бедната част от населението, което сега е принудено да живее в разни палатки и т.н. Отделно, аз ще ви помоля да си спомните тази част от нашите изказвания, с които ние предупредихме ръководството на община Ямбол за санкциите, които ще трябва да плащаме всички ние, обезщетения на хората, които са собственици, а може би и проблема с настаняване на тези хора. Защото ясно е, че там има деца, които са на по 1 година и не могат да живеят в такива условия. В края на краищата ние сме по-цивилизованата част от населението и не може да търпим точно този ужас, който причинихме с нашите решения в квартала. В този смисъл, аз ви заострям вниманието върху тези огромни щети, които нанесоха кмета и всички негови приближени. И всички ние пък да решим какво трябва да направим полезно по нататък с това кощунство, което те причиниха и Ви благодаря за вниманието.

 

 

 

 

 

      Хаджигеоргиева – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и деветото заседание на  ОбС Ямбол.

 

           

           

 

 

 

                                   Заместник председател ОбС - Ямбол:

 

                     

                                  Н. Хаджигеоргиева

         

                                  

 

                                               Протоколисти:

 

                                  Ил. Иванова

 

                                                                                                                                          Ан. Господинова