РЕШЕНИЯ

 

НА ПЪРВАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 12 НОЕМВРИ  200.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            1.Избор на Председател на Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.

            2.Разни.

 

           

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА Избор на Председател на Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.

___________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Избира за председател на Общински съвет Ямбол г-н Наско Иванов Стефанов.         

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА Разни.

___________________________________________________________________________________

 

1.Избор на временна комисия по изработване проект на правилник за работа на Общинския съвет.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Избира временна комисия за изработване проект на правилник за работа на Общински съвет Ямбол в състав:

            Светослав Тончев, Надя Данкинова, Христо Дянков, Илия Иванов, Николина Хаджигеоргиева, Красимир Вълев, Александър Альошев.