РЕШЕНИЯ

 

НА ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 29 ЮЛИ 2008г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на ПИ  в кв.112, Дончо Иванов Донев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на ПИ  в кв.91, „Търговска лига – Национален аптечен център” АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда на ЖСК „Кольо Фичето” – І.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Професор Нойков” № 29 А по молба от Дончо Узунов и Иван Иванов.

 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне жилище на доброволец от Корпуса на мира.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно създаване на Обществен съвет по социално подпомагане и приемане на Правилник за устройството и дейността му.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

 1. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2008г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2008г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

                                                                                              ПК Здравеопазване

 1. Предложение относно създаване на временна комисия за изясняване на обстоятелствата и набелязване на мерки за възстановяване на статуята "Богиня Диана с куче".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изменение на Наредба № 1.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно създаване на Консултативен съвет по образование към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване и обявяване в ликвидация на "Инвестстройпроект" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПАК, подприоритет 1.4. Администрацията – партньор на бизнеса.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПАК, подприоритет 1.2. Прозрачна и почтена държавна администрация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно разкриване на Дневен център за деца с увреждания.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление имот - ПОС на ул. „Г. С. Раковски” № 20.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление имот - ЧОС в ж. к.  „Христо Ботев”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно избиране на представители на Община Ямбол в общите събрания на „Йордан Мишев” АД и „Хлебопроизводство и сладкарство” ООД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот „Хали” - Стара автогара.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изменение на правилник за устройството на ОП „Комунални дейности”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно провеждане на конкурси за възлагане на превоз по автобусни линии.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срок на договор за безвъзмездно ползване с Агенция за социално подпомагане.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от ВК по случая „ДИКС 2001” ЕООД относно удължаване срока за работа на комисията.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ВК

 1. Предложение относно сключване на споразумение между община Ямбол и ДАМС за съвместно финансиране изграждането на зала за акробатика и батут.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на ПИ  в кв.112, Дончо Иванов Донев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.134, ал.1, т.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.15, ал.3 от ЗУТ дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ 87374.552.42, бивш 4577, участващ в УПИ І - За комплексно жилищно строителство, кв.112 ж. к „Възраждане” гр. Ямбол, състоящо се в урегулиране на имота и отреждане за семеен хотел, с предвиден режим на застрояване, съгласно приложената скица проект.

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на ПИ  в кв.91, „Търговска лига – Национален аптечен център” АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на  УПИ ІІ - За районна болница и поликлиника, кв.91 по плана на гр. Ямбол-І-ви жилищен район за изменение на плана за регулация и застрояване като се обособи нов урегулиран поземлен имот около сгради ПИ 87374.157.65 и 87374.157.66 с отреждане за „Обществено обслужване, здравеопазване, СБАЛ по кардиология и аптека” и се предвиди режим на застрояване.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда на ЖСК „Кольо Фичето” – І.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            I. Да се учреди възмездно право на надстрояване, на ЖСК „Кольо Фичето"- І върху 260.00 кв. м., за обект „Четириетажна жилищна сграда с гаражи и етаж за хоби дейности", секция „А", № 87374.550,86.11 по кадастралната карта, в имот 7374.550.86, а по ПР на гр. Ямбол, в УПИ I, кв. 19, при граници на обекта: сграда № 87374.550.12, ПИ 87374.550.84, общинска земя от ПИ 87374.550.86. за сумата 12285.00 /дванадесет хиляди, двеста осемдесет и пет/ лв.

            II. Упълномощава кмета на община Ямбол да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на надстрояване с ЖСК „Кольо Фичето"- І.

 

 

 

 

           

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Професор Нойков” № 29 А по молба от Дончо Узунов и Иван Иванов.

 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал. 1, т. 2 от ЗОС да се прекрати съсобствеността на Община   Ямбол с Дончо Димитров Узунов и Иван Андонов Иванов в ПИ 87374.555.46, като на Дончо Димитров Узунов и Иван Андонов Иванов се продаде правото на собственост върху 38/258 и.ч. от имот № 87374.555.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, целия с площ 258 кв.м., находящ се на ул. „Проф. Нойков" № 29 „А", при граници: имот № 87374.555.45, имот № 87374.555.47, имот № 87374.555.48 и имот № 87374.555.2, за сумата от 3735.00 / три хиляди, седемстотин тридесет и пет/ лв.

2. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно предоставяне жилище на доброволец от Корпуса на мира.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА отменя решения 1 и 2 по точка трета от дневния ред на деветото заседание на ОбС - Ямбол проведено на 30 май 2008г.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 45а, ал.2 от ЗОС и чл.39, ал.1 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС - Ямбол дава съгласие за настаняване на доброволката от Корпуса на мира САЩ - България - учител по английски език в ОУ „П.Р. Славейков", гр. Ямбол - Джанел Хенегън, в жилищен имот (едностайно ведомствено жилище) - частна общинска собственост, актуван с АОС №1259/ 07.07.2006 г., намиращ се на ул. „Димитър Благоев" бл.20, вх. „В", ет. 9а, ап. 79, гр. Ямбол, с обща площ 40.63 кв.м.

3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да възложи извършването на частичен ремонт на жилището и обзавеждане, съгласно изискванията.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно създаване на Обществен съвет по социално подпомагане и приемане на Правилник за устройството и дейността му.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      1. На основание чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл. 52,53 и 54 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане създава Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в община Ямбол.

      2. Приема Правилник за устройството и дейността на обществения съвет по социално подпомагане и услуги в община Ямбол.

      3. Кмета на общината през месец септември 2008г. да внесе в ОбС Ямбол предложение относно персоналния състав на Обществения съвет.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2008г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл. 41, ал. 1 от Наредбата за управление на общинския бюджет на Община Ямбол и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната,  Общински съвет Ямбол:     

1. Приема информация за текущото изпълнение на бюджета на общината за първото шестмесечие на 2008г., съгласно Приложения от № 1 до № 4.

2. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2008 г. в размер на 3 126,47 лева в страната.

3. Одобрява извършените разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Ямбол за първото шестмесечие на 2008 г. в размер на 663,66 лева в страната.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2008г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 8, ал. 4, чл. 9, ал.1 и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, чл. 14, ал. 1 от ЗДБРБ за 2008 г.,  чл. 6, ал. 2 и 3 от ПМС 175 от 24.07.2007 г. и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  Общински съвет Ямбол:

1.Одобрява промени по бюджета на общината за 2008 г., съгласно Приложение № 1.

            2. Одобрява промяна на бюджета на общината за 2008 година по приходната и разходната част със сумата от 76 120 лв. в посока на намаление, както следва:

            2.1. Намалява собствените приходи със 76 120 лв., съгласно Приложение №  1 в частта на неданъчните приходи.

            2.2. Намалява разходната част на бюджета със сумата от 76 120 лв. и одобрява вътрешни промени по функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация, съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

            - намалява плана на местните дейности  със 174 546 лв.;

- увеличава плана на делегираните от държавата дейности, дофинансирани със собствени средства  с  98 426 лв.

            3. Одобрява допълнителни бюджетни кредити  в размер на 21 408 лв. за сметка на резервния бюджетен кредит в държавните и местните дейности, разпределени по функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация, съгласно Приложение № 1, както следва:

            3.1. в държавните дейности –   1 520 лв.;

            3.2. в местните дейности –   19 888 лв.;

4. Одобрява промени в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2008г., както следва:

4.1. Увеличава годишната задача с 1 658 лв. на обект ”Изграждане рампа за инвалиди в Художествената галерия”.

            4.2. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Доставка на оборудване за басейна на ГПЧЕ „В.Карагьозов” на стойност 3 000лв.

            4.3. Увеличава годишната задача с 36 500 лв. на обект „Изграждане на смесена канализация между ул. „Индже войвода” и ул. „Битоля” гр. Ямбол”.

4.4. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Тласкателен водопровод от Централна помпена станция „Ормана” до напорни водоеми на вр. Боровец” на стойност 18 000 лева.

4.5.Увеличава годишната задача с 10 000 лв. на обект ”ПУП кв. „Каргона”

            4.6. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „ПУП – ПРЗ на УПИ III, кв. 74  кв. „Бенковски”  за детска градина” на  стойност 8 000 лв.

            4.7. Намалява годишната задача на обект „Изграждане на техническа инфраструктура на I-ви жилищен район” със сумата 77 158 лв.

5. Определя от 1 юли 2008 г. средна работна заплата на едно лице от персонала в размер на 473,00 лв в дейност 122 „Общинска администрация” – дофинансиране и одобрява допълнителни средства за трудови разходи на дейността, съгласно Приложение № 1.

6. Завишава лимита за командировки в чужбина от 10 000 лв. на 17 000лв. и одобрява следното разпределение:

6.1. дейност 122 „Общинска администрация” – 13 850 лв.

6.2. дейност 123 „Общински съвет”                 -    3 150 лв.

            7. Одобрява  численост на персонала по разпоредители с бюджетни кредити в следните дейности:

            - дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа” – дофинансиране –      по собствен бюджет - 0,5 щ. бр., считано от 1 август 2008 г.;

            - дейност 739 „Музеи и художествени галерии” – дофинансиране – по бюджета на „Регионален исторически музей”  - 1 щ. бр., считано от 1 септември 2008 г.

8. Одобрява от 1 юли 2008 г. средна брутна работна заплата на едно лице от персонала в размер на 357,50 лв. в дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране по бюджета на ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

9. Одобрява промяна по бюджетите и завишава трансфера от собствения бюджет на общината на следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:

9.1. ОУ „Кл. Охридски” – дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране със сумата 4 840 лв.;

9.2. ОУ „П. Р. Славейков” – дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране със сумата 1 200 лв.;

9.3. ГПЧЕ „В. Карагьозов” – дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране със сумата 16 000 лв.;

9.4. МЦТПО – дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране със сумата 7 840 лв.

9.5. Регионален исторически музей – дейност 739 „Музеи и галерии” – дофинансиране със сумата 3 305 лв.

10. Възлага на Кмета  на Общината да отрази промените, произтичащи от горните решения, по сборния бюджет на общината в съответствие с Единната бюджетна класификация.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

                                                                                              ПК Здравеопазване

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1.Отпуска еднократна финансова помощ на Иван Христов Георгиев, ЕГН 6709089042 от гр. Ямбол, ж-к „Хале", бл.5, вх.Е, ап.112 в размер на 2100 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

                2. Отпуска еднократна финансова помощ на Радостин Димитров Радков, ЕГН 8502079049 от гр. Ямбол, ж-к „Възраждане", бл.59, вх.В, ап.7 в размер на 5000 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

                3. Отпуска еднократна финансова помощ на Тонка Бинева Георгиева, ЕГН 5508039095 от гр. Ямбол, ж-к „Златен рог", бл.33, вх.В, ап.56 в размер на 400 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно създаване на временна комисия за изясняване на обстоятелствата и набелязване на мерки за възстановяване на статуята "Богиня Диана с куче".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Да бъде сформирана временна комисия  от 7 члена. В състава на комисията да бъдат включени 3 общински съветници – предложени от председателя на Общински съвет, 3 /трима/ експерти по предложение на кмета и председател – зам. кмет. Комисията се сформира със задача да се запознае с обстоятелствата, сключения Договор и предложения вариант за възстановяване на статуята и в срок 30 септември да докладва за дейността и предложенията си пред Общински съвет.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА Предложение относно изменение на Наредба № 1.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Изменя Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане приветлив вид на Община Ямбол като в чл.47 думите „полицейски служители на РДВР” се заменят с „органите на МВР”.

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА Предложение относно създаване на Консултативен съвет по образование към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Във връзка с необходимостта от създаването на условия за повишаване качеството и ефективността на системата за образование и на основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол създава Консултативен съвет по образование към кмета на Община Ямбол и приема правилник за дейността му, съгласно Приложение № 1. Възлага на кмета на община Ямбол в срок до 15.09.2008 г. да пристъпи към създаване на Консултативен съвет по образование към кмета на Община Ямбол и насрочване на първо заседание. (по проекта за Правилник се приеха следните промени и допълнения: вместо „към община Ямбол" да се чете „към кмета на община Ямбол"; в Раздел ІІ, т.1 на Правилника вместо думата „сектора" да се чете „на образованието в общината"; в Раздел ІІІ, т.1 на Правилника накрая се добавя: „- двама представители на юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност образование и възпитание на децата и младежта - по предложение на кмета на общината"; в раздел ІІІ, т.1, абзац 2 след края на текста се добавя „съответно по един съветник от ПК Образование, ПК КВПМХ и ПК БФМДТ; в раздел ІІІ, т.1  създава нов абзац с текст „експерти от научно - педагогическата общност – двама представители.)

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване и обявяване в ликвидация на "Инвестстройпроект" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            I. 1. На основание чл.9 ал.1 т.6 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества и чл.137 ал.1 т.7 от Търговския закон изважда и отписва от баланса на „Инвестстройпроект" ЕООД и вписва в баланса на Община Ямбол:

            - недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ II в кв.150 - промишлена зона, с обща площ 13218 кв.м., АОС 871/14.05.2003 г. - с балансова стойност 55 400 лв. Имота включва следните сгради: закрит склад, стоманобетонна конструкция със застроена площ 864 кв.м.; закрит полуцилиндричен ламаринен склад със застроена площ 350 кв.м.; закрит полуцилиндричен ламаринен склад със застроена площ 350 кв.м. – с балансова стойност 79 906.03 лв., КПП със застроена площ 72 кв.м. - с обща първоначална стойност 1 786.03 лв.

            2. Прехвърля безвъзмездно от баланса на „Инвестстройпроект" ЕООД в баланса на Община Ямбол с предавателно - приемателен протокол, следните дълготрайни активи:

            - ограда желязна, бетонна - с балансова стойност 1 170.55 лв.

            - асфалтова настилка с площ 3 970 кв.м. - с балансова стойност 3 730.92 лв.

            - кран Козлови 8 тона - с балансова стойност 0 лв.;

            - кран Мостов 5 тона - с балансова стойност 7 979. 00 лв.

            II. 1. На основание чл.147, ал.2, във връзка с чл.154, ал.1, т.2 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.2 Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала   в   търговските   дружества   прекратява   дейността   на „Инвестстройпроект" ЕООД гр. Ямбол.

            2. На основание чл.156, ал.1 от Търговския закон открива производство за ликвидация на „Инвестстройпроект" ЕООД.

            3. На основание чл.266, ал.2 от Търговския закон определя срок на ликвидация до 12 месеца.

            4. На основание чл.156, ал.2 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.9 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества определя за ликвидатор инж. Петър Станчев Динев, живущ в гр. Ямбол кв. Гр. Игнатиев" бл.66, вх. В, ап.55, ЕГН: 5404129129 - досегашен управител на дружеството и определя възнаграждение в размер на 2 640 лв.

            5. В бюджета на Община Ямбол за 2008 г. да се осигурят до 15 000 лв. за сметка на резервния бюджетен кредит в местните дейности (дейност 898) разходи за издръжка на ликвидацията на „Инвестстройпроект" ЕООД - гр. Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПАК, подприоритет 1.4. Администрацията – партньор на бизнеса.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Във връзка с кандидатстване по Оперативна програма „Административен капацитет", процедура „Прозрачна и почтена държавна администрация" Общински съвет - Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Оперативна програма „Административен капацитет", процедура „Прозрачна и почтена държавна администрация", Приоритетна ос I: Добро управление, Подприоритет 1.4: Администрацията - партньор на бизнеса с проектно предложение за модел на ПЧП в сектора на информационните технологии.

 

     

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПАК, подприоритет 1.2. Прозрачна и почтена държавна администрация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Във връзка с кандидатстване по Оперативна програма „Административен капацитет", процедура „Прозрачна и почтена държавна администрация" Общински съвет - Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Оперативна програма „Административен капацитет", процедура „Прозрачна и почтена държавна администрация", Приоритетна ос I: Добро управление, Подприоритет 1.2: Прозрачна и почтена държавна администрация с проектно предложение „Община Ямбол - модел за ефективно и прозрачно управление".

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно разкриване на Дневен център за деца с увреждания.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Дава съгласие, считано от 01.01.2009г., в Община Ямбол да се разкрие „Дневен център за деца  с увреждания – като делегирана от държавата дейност.

1. 1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в „Дневен център за деца с увреждания”, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, утвърдени с Решение № РД 01/280 от 24.03.2008г. на Министерски съвет ,както следва:

·         Персонал: - 12 щатни бройки

·         Възлага на Кмета на Община Ямбол в срок до 01.08.2008г. да изпрати Решението на Общински съвет - Ямбол до Регионална Дирекция за социално подпомагане- гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл.36а, ал.1 ППЗСП.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление имот - ПОС на ул. „Г. С. Раковски” № 20.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл12, ал.1 от ЗОС и параграф 3 от ПРЗР на Закона за народните читалища предоставя на читалище „Съгласие", гр. Ямбол, безвъзмездно за управление част от имот - публична общинска собственост, актуван с АОС №1148/ 12.12.2004г., целия с обща ЗП 186.00 кв. м., а именно: пристройка - гримьорна, канцелария и асансьор.

            2.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС,  „Кафе-сладкарница", намираща  се  в  приземния етаж и представляваща част от имот - публична общинска собственост, актуван с АОС № 1148/ 13.12.2004г., намиращ се на ул. „Г. С. Раковски" № 20, гр. Ямбол, да бъде отдаван под наем, съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Ямбол. Приходите от наем да бъдат предоставени на читалище „Съгласие", гр. Ямбол за осъществяване на дейността му.

            3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да подпише договор за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост, съгласно т. 1.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление имот - ЧОС в ж. к.  „Христо Ботев”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА предоставя безвъзмездно за ползване на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол, недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1475/ 17.07.2008 г., представляващ ПИ с идентификационен № 87374.520.18, с площ 1698 кв.м., идентичен с УПИ IV в кв. 31 А по плана на гр. Ямбол, заедно с едноетажна масивна сграда с идентификационен № 87374.520.18.1., със ЗП 90 кв.м. и сграда с идентификационен № 87374.520.18.2 със ЗП - 42 кв.м. с машини, съоръжения и оборудването в него, намиращ се в ж.к. „Христо Ботев", гр. Ямбол.

            2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за предоставяне на безвъзмездно ползване, съгласно т.1, срещу задължение „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол да ползва имота само съобразно неговото предназначение, както и да понася разходите за поддържането и запазването му.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно избиране на представители на Община Ямбол в общите събрания на „Йордан Мишев” АД и „Хлебопроизводство и сладкарство” ООД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

_______________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА и чл.50, ал.2 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинска част от капитала на търговските дружества прекратява участието на представителя на общината в общото събрание на “Йордан Мишев” АД – Атанас Колев Боев и избира за представител на Общината в общото събрание на  “Йордан Мишев” АД – Иван Георгиев Мандаджиев - общински съветник.

      2. На основание чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА и чл.50, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинска част от капитала на търговските дружества прекратява участието на представителя на общината в общото събрание на “Хлебопроизводство и сладкарство” ООД – Митко Филипов Филипов и избира за представител на Общината в общото събрание на “Хлебопроизводство и сладкарство” ООД – Галина Симеонова Симеонова – общински съветник.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот „Хали” - Стара автогара.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Дава съгласие за прекратяване  на съсобствеността, чрез доброволна делба на  недвижими имоти находящи се в гр. Ямбол, на ул. „Търговска” № 53 и представляващи Сгради  с идентификатори  №№ 87374.541.40.1, № 87374.541.40.2, № 87374.541.40.3 изградени в Поземлен имот с идентификатор № 87374.541.40 по кадастралната карта на града, при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори №№ 87374.541.39, ул.”Търговска”, ул.”Богомил”, както следва:

            І. В дял на Кирил Филипов Тайчев от гр. Ямбол с ЕГН 3003199247 се предоставят и той става собственик на следните недвижими имоти:

          1. Магазин № 1 със ЗП - 22.18 кв.м., изграден на първи етаж в сграда с идентификатор № 87374.541.40.3 цялата с площ от 511 кв.м., която сграда попада в Поземлен имот с идентификатор № 87374.541.40, при граници на магазина: хали, магазин № 2, обект № 1, заедно със съответното право на строеж върху ПИ 87374.541.40  и съответните ид.части от общите части на сградата.                  

           2. Магазин № 2 със ЗП - 22.18 кв.м., изграден на първи етаж в сграда с идентификатор № 87374.541.40.3 цялата с площ от 511 кв.м., която сграда попада в Поземлен имот с идентификатор № 87374.541.40, при граници на магазина: хали, стълбище, магазин № 1, заедно със съответното право на строеж и съответните ид.части от общите части  на сградата.

            3. Помещение - обект № 1 със ЗП - 13.95 кв.м., изграден на първи етаж в сграда с идентификатор № 87374.541.40.3 цялата с площ от 511 кв.м., която сграда попада в Поземлен имот с идентификатор № 87374.541.40, при граници на магазина: хали, стълбище, магазин № 1 заедно със съответното право на строеж и съответните идеални части  от общите части  на сградата.

 Пазарната оценка на този дял е в размер на 158 896.48 лв.

            ІІ. В дял на Атанаска Филипова Кунева от гр. Стара Загора с ЕГН 3812027698 се предоставят тя става собственик на следните недвижими имоти:

           1. Магазин № 3 със ЗП - 10.45 кв.м., изграден на първи етаж в сграда с идентификатор № 87374.541.40.3 цялата с площ от 511 кв.м., която сграда попада в Поземлен имот с идентификатор № 87374.541.40, при граници на магазина: хали, магазин № 4, стълбище  заедно със съответното  право на строеж и съответните части от общите части на сградата.

           2. Магазин № 4 със ЗП -  21.38 кв.м., изграден на първи етаж в сграда с идентификатор № 87374.541.40.3 цялата с площ от 511 кв.м., която сграда попада в Поземлен имот с идентификатор № 87374.541.40, при граници на магазина: хали, магазин № 5, магазин № 3 заедно със съответното  право на строеж и съответните части от общите части на сградата.

Пазарната оценка на този дял е в размер на 85 068.86 лв.

            ІІІ. В общ дял на Кирил Филипов Тайчев с ЕГН 3003199247 от гр. Ямбол и Атанаска Филипова Кунева с ЕГН 3812027698 от гр. Стара Загора се предоставят и те стават съсобственици на:

           Обособено помещение за щандове за месни и млечни продукти - Хали със ЗП - 253.66 кв.м., изграден на първи етаж в сграда с идентификатор № 87374.541.40.3 цялата с площ от 511 кв.м., която сграда попада в Поземлен имот с идентификатор № 87374.541.40, при граници на помещението: магазин № 1, магазин № 2, магазин № 3, магазин № 4, магазин „за Риба”, заедно със съответното право на строеж и съответните части от общите части на сградата, при квоти - 128.33/253.66 и.ч. за Кирил Филипов Тайчев и 125.33/253.66 и.ч. за Атанаска Филипова Кунева.

Пазарната оценка на този дял е в размер на 684 196.71 лв.

       ІV. В дял на Община Ямбол гр. Ямбол, ул. „Г.С. Раковски” № 7, Булстат: 000970496 се предоставят и става собственик на следните недвижими имоти:

        1. Целия сутеренен етаж, изграден в сграда с идентификатор № 87374.541.40.3 цялата с площ от 511 кв.м., която сграда попада в Поземлен имот с идентификатор № 87374.541.40, който етаж включва следните обекти:

1.1.Склад № 1 със ЗП -10.78 кв.м. при граници: Склад № 3, стълбище;

1.2.Склад № 2 със ЗП -7.62 кв.м. при граници: коридор, стълбище;

1.3.Склад № 3 със ЗП -26.65 кв.м. при граници: Склад № 1, коридор и Склад № 4;

1.4. Склад № 4 със ЗП – 54.70 кв.м. при граници: Склад № 13, коридор и котелно помещение;

1.5.Котелно помещение със ЗП – 85.68 кв.м. при граници: Склад № 4,коридор и санитарен възел

1.6.Санитарен възел със ЗП – 94.14 кв.м. при граници: Котелно помещение

        2. Магазин № 5 със ЗП -  23.88 кв.м., изграден на първи етаж в сграда с идентификатор № 87374.541.40.3 цялата с площ от 511 кв.м., която сграда попада в Поземлен имот с идентификатор № 87374.541.40, при граници на магазина: магазин № 4, хали, магазин „за Риба” и обект „Кафе”  заедно със съответното  право на строеж и съответните части от общите части на сградата.

        3. Магазин „За Риба” със ЗП - 63.95 кв.м., изграден на първи етаж в сграда с идентификатор № 87374.541.40.3 цялата с площ от 511 кв.м., която сграда попада в Поземлен имот с идентификатор № 87374.541.40, при граници на магазина: хали, магазин № 5, обект „Кафе” заедно със съответното  право на строеж и съответните части от общите части на сградата.

         4. Обект „Кафе” със ЗП - 45.03 кв.м., изграден на първи етаж в сграда с идентификатор № 87374.541.40.3 цялата с площ от 511 кв.м., която сграда попада в Поземлен имот с идентификатор № 87374.541.40, при граници на магазина: магазин № 5, магазин „За Риба” заедно със съответното  право на строеж и съответните части от общите части на сградата.

       5. Лаборатория „ДВСК” със ЗП – 46.88 кв.м., изградена на втори етаж в  сграда с идентификатор № 87374.541.40.3 цялата с площ от 511 кв.м., която сграда попада в Поземлен имот с идентификатор № 87374.541.40, при граници на лабораторията: стълбище, ПИ, заедно със съответното  право на строеж и съответните части от общите части на сградата.

        6. Обект „Офис” със ЗП – 13.94 кв.м. изграден на втори етаж в сграда с идентификатор № 87374.541.40.3 цялата с площ от 511 кв.м., която сграда попада в Поземлен имот с идентификатор № 87374.541.40, при граници на лабораторията: стълбище, обект „Администрация”, заедно със съответното  право на строеж и съответните части от общите части на сградата

      7. Обект „Администрация” със ЗП – 45.25 кв.м. изграден на втори етаж в  сграда с идентификатор № 87374.541.40.3 цялата с площ от 511 кв.м., която сграда попада в Поземлен имот с идентификатор № 87374.541.40, при граници на обекта: стълбище, обект „Офис”, ”Шивашки цех” заедно със съответното  право на строеж и съответните части от общите части на сградата.

     8. Обект „Администрация - Пазар” със ЗП – 15.80 кв.м. изграден на в  сграда с идентификатор № 87374.541.40.2 цялата с площ от 58.66 кв.м., която сграда попада в Поземлен имот с идентификатор № 87374.541.40, при граници на обекта: магазини на Петко Аладжов и Пенко Табаков, заедно със съответното  право на строеж и съответните части от общите части на сградата.

     9. Сграда с идентификатор  № 87374.541.40.1 с функционално предназначение – тераса, цялата с площ от 1072.50 кв.м., която сграда попада в Поземлен имот с идентификатор № 87374.541.40, при граници на сградата: самостоятелни обекти с идентификатори № 87374.541.2 и № 87374.541.3, заедно със съответното  право на строеж и съответните части от общите части на сградата.

Пазарната оценка на този дял е в размер на 1 119 769.54 лв.

        V. В дял на Пенко Иванов Аладжов с ЕГН 5507099084  и Пенко Георгиев Табаков с ЕГН 5509069181 се предоставят и те стават собственици на следните недвижими имоти:

       Обект - Магазини със ЗП – 42,86 кв.м. изградени в сграда с идентификатор № 87374.541.40.2 цялата с площ от 58.66 кв.м., която сграда попада в Поземлен имот с идентификатор № 87374.541.40, при граници на обекта: Сграда с идентификатор № 87374.541.3, обект - Администрация пазар, заедно със съответното  право на строеж и съответните части от общите части на сградата.

Пазарната оценка на този дял е в размер на 116 868.41 лв.

            VІ. Упълномощава кмета на общината да подпише  договора за доброволна делба. Всички дължими такси и разноски ще се заплатят пропорционално на дяловете.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно изменение на правилник за устройството на ОП „Комунални дейности”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

1. На основание чл.52, ал.2 и чл.53, т.1 от Закона за общинската собственост допълва Решението по т.5 на Двадесет и девета сесия на Общински съвет – Ямбол, проведена на 06.04.2006 г., като създава нова т.7:

            „(7) Управление, поддръжка и текущ ремонт на общинска складова база.”

2. Допълва Решение по т.2 на Тридесет и трета сесия на Общински съвет – Ямбол, проведена на 31.08.2006 г. с нова точка 1.7:

            „1.7.  платена зона за паркиране с идентификатор 87374.547.15 по плана на град Ямбол, при граници на изток – улица , на запад имот – 87374.547.14 , на север – улица, на юг – игрище с идентификатор 87374.547.16 - II  зона – 50 паркоместа, 24 часа „

3. На основание чл.12, ал.1 и чл.51, ал.3 от Закона за общинската собственост, предоставя за управление на ОП „Комунални дейности”, следния имот:

            - недвижим имот, с акт за общинска собственост № 871 от 14.05.2003г., представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ II в кв.150 – промишлена зона с обща площ 13 218 кв.м. Имота включва следните сгради: закрит склад, стоманобетонна конструкция със застроена площ 864 кв.м.; закрит полуцилиндричен ламаринен склад със застроена площ 350 кв.м.; закрит полуцилиндричен ламаринен склад със застроена площ 350 кв.м.; КПП със застроена площ 72 кв.м., заедно с ограда желязна, бетонна и асфалтова настилка с площ 3 970 кв.м.

                  - кран Козлови 8 тона и кран Мостов 5 тона.

4. Допълва Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунални дейности” – бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва:

            4.1. В Раздел II НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ чл.6 се изменя така:

            4.1.1. Към ал.4 се създава нова т.7:

            „7. платена зона за паркиране с идентификатор 87374.547.15 по плана на град Ямбол, при граници на изток – улица, на запад имот – 87374.547.14, на север – улица, на юг – игрище с идентификатор 87374.547.16 - II  зона – 50 паркоместа , 24 часа”

            4.1.2. Създава се нова ал.7:

            „(7) Управление, поддръжка и текущ ремонт на общинска складова база.”

            4.2. В Раздел III СТРУКТУРА  към чл.8 се създава нова ал.1 и ал. 2 със следния текст:

            „(1) Директорът ръководи дейността на Общинското предприятие „Комунални дейности” гр. Ямбол в рамките на предоставените в настоящия Правилник правомощия.

            (2) Директорът на Общинско предприятие „Комунални дейности” трябва да отговаря на следните изисквания за заемане на длъжността:

              1. Образователна степен – Висше образование – магистър

              2.Професионална област – Социални, стопански и правни науки

              3.Професионални направления – Право, Администрация и управление, Икономика”

                  4.2.1. В чл. 7, ал. 2 числото 61 се заменя с 63.

            4.3. В Раздел VI МАТЕРИАЛНА БАЗА към чл.16 след думите „Клуб на ул. „М. Вълев” се добавя:

            „- квартален клуб в район „Боровец”, ул. „Преслав” № 114, гр. Ямбол”;

            „- недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ II в кв.150 – промишлена зона с обща площ 13 218 кв.м. Имота включва следните сгради: закрит склад, стоманобетонна конструкция със застроена площ 864 кв.м.; закрит полуцилиндричен ламаринен склад със застроена площ 350 кв.м.; закрит полуцилиндричен ламаринен склад със застроена площ 350 кв.м.; КПП със застроена площ 72 кв.м.;

            - ограда желязна, бетонна;

            - асфалтова настилка с площ 3 970 кв.м.”;

                  - кран Козлови 8 тона;

                  - кран Мостов 5 тона.

            4.4. Навсякъде в правилника думите  „управител” , „управителя” , „управителят” се заменят с „директор” , директора” , директорът”.          

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно провеждане на конкурси за възлагане на превоз по автобусни линии.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.17, ал.3, 4 и 5, чл. 18 и чл. 19 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на Министъра на транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет –Ямбол:

            1. Възлага чрез провеждане на конкурс превозите по автобусни линии по Приложение №1 и делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурсите на кмета на община Ямбол.

            2. Определя 35% от курсовете по автобусните линии за изпълнение с автобуси, оборудвани за превоз на трудноподвижни лица.

            3. Определя цена от 70 лв. без ДДС за закупуване на документацията за участие в конкурс.

            4. Определя гаранция за точно изпълнение на договорите в размер, както следва:

А. За автобусна линия по т. I от Приложение №1 — 5000 лв.

Б. За автобусна линия по т. II от Приложение №1 - 5000 лв.

В. За пакет автобусни линии по т. III от Приложение №1 - 5000 лв.

Г. За автобусна линия по т. IV от Приложение №1 - 5000 лв.

Д. За автобусна линия по т. V от Приложение №1 — 5000 лв.

Е. За пакет автобусни линии по т. VI от Приложение №1 - 3000 лв.

Ж. За автобусна линия по т. VII от Приложение №1 - 3000 лв.

3. За автобусна линия по т. VIII от Приложение №1 — 2000 лв

И. За автобусна линия по т. I от Приложение №1 - 5000 лв.

            5. Определя състав на комисията за провеждане на конкурсите и за оценка на постъпилите предложения съгласно Приложение №2.

            6. Конкурсите да се проведат съгласно критериите, начина на оценка и класиране на кандидатите при участие в конкурс - Приложение № 3.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно продължаване срок на договор за безвъзмездно ползване с Агенция за социално подпомагане.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

      1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от ЗОС продължава с още 5 /пет/ години срока на действие на Договор № 3208/21.11.2006 г. за предоставено безвъзмездно право па ползване върху помещения на I етаж /останалата ½  част/ в недвижим имот, находящ се в гр. Ямбол на ул. „Марко Бехар" № 2 с обща площ 314.00 кв.м., считано от 01.11.2009 г.

      2. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи Анекс към договора.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение от ВК по случая „ДИКС 2001” ЕООД относно удължаване срока за работа на комисията.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ВК

_______________________________________________________________________________

 

Удължава с два месеца срока за работата на Временната комисия към ОбС - Ямбол с цел проучване, събиране информация и факти, касаещи случая „ДИКС 2001” ЕООД - гр. Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно сключване на споразумение между община Ямбол и ДАМС за съвместно финансиране изграждането на зала за акробатика и батут.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

      1. Дава съгласие Община Ямбол да сключи Споразумение с Държавна агенция за младежта и спорта (ДАМС) за съвместно финансиране, изграждането на „Зала за акробатика и скокове на батут" в имот - публична общинска собственост (Спортна зала „Диана"), актуван с АОС № 53/16.03.1999г., намиращ се в Градския парк, УПИ 1, в кв.1 по плана на гр. Ямбол като Община Ямбол поеме изработването на работен проект, осигуряване на независим строителен надзор, авторски надзор, такси за въвеждане в експлоатация, такси за присъединяване към ЕVN, ВиК, „Ямболгаз 92", такси за заснемане в кадастралната карта на гр. Ямбол, а ДАМС поеме останалите дейности по изграждането на обекта

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да подпише Споразумението в изпълнение на т.1.