РЕШЕНИЯ

 

НА ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 30 ЯНУАРИ  2009г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно кандидатстване с инвестиционно предложение за ремонт и саниране на ДДЛРГ „Юрий Гагарин” по проект Красива България.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с инвестиционно предложение за ремонт и саниране на „Дневен център за деца с увреждания” по проект Красива България.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване на ОУ „Николай Петрини” с проектно предложение по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 1. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2009г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно актуализиране на Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците 2008 – 2013г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на план сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на такса битови отпадъци за 2009г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение в НОАРМД на територията на община Ямбол във връзка с определяне размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху наследствата и данъка при придобиване на имущество за 2009г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ на територията на община Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно създаване на Комисия по установяване на конфликт на интереси към Общински съвет Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 1. Предложение относно дължими суми от наем на настанени граждани в общински жилища под наем в ж к.  „Р. Княгиня”, бл.20 и отписването им от баланса на Община Ямбол и ОП „Комунални дейности”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно удължаване срока на договора за управление на управителя на „Дезинфекционна станция” ЕООД – гр. Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на част от имот, ПОС на Държавен куклен театър "Г. Митев".                                                                                                                                                                             ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
 2. Предложение относно предоставяне на помещения общинска собственост за нуждите на квартален клуб „Г. Дражев”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 1. Предложение относно надстрояване и пристрояване на сградата, предоставена на Регионалния исторически музей – Ямбол, ул. „Бяло море” № 2, гр. Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: ГС „Център”

 1. Предложение относно допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на кв. Каргон, който обхваща изменение на уличната регулация на ул. „Атанас Кратунов”  в участъка от ул. „Ив. Рилски” до ул. „Ж. Андреев”, ул. „Индже войвода” от о.т. № 63 до о.т. № 43 и т. н.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ПП „Атака”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

           

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с инвестиционно предложение за ремонт и саниране на ДДЛРГ „Юрий Гагарин” по проект Красива България.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с инвестиционно предложение „Ремонт и саниране на ДДЛРГ „Юрий Гагарин”, гр. Ямбол за финансиране по Проект „Красива България”, Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с инвестиционно предложение за ремонт и саниране на „Дневен център за деца с увреждания” по проект Красива България.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с инвестиционно предложение „Ремонт и саниране на „Дневен център за деца с увреждания”, гр. Ямбол за финансиране по Проект „Красива България”, Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове”.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно кандидатстване на ОУ „Николай Петрини” с проектно предложение по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

                                                                      

     Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013", дейности по проекта, отговарящи на плана за развитие на Община Ямбол 2007 – 2013г. в сферата на образованието – реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини, основни и средни училища /например учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки/

1. Дава съгласието ОУ „Николай Петрини" да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013". Дейностите по проекта, отговарят на плана за развитие на Община Ямбол 2007 – 2013г. в сферата на образованието – реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини, основни и средни училища /например учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки/

2. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

3. Община Ямбол няма ангажименти за дофинансиране на проекта.

 

 

 

 

 

                ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2009г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС приема ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2009 г. (в т.ІV да стане „... по реда на чл.21 и чл.40 от ЗОС”, в т. V да отпадне „принудително” в първото изречение.)

 

            2. Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.10 от ЗОС Програмата по т.1 да се обяви на населението на общината чрез електронните информационни средства и местният  печатен ежедневник,  и се публикува и на интернет страницата на общината.

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно актуализиране на Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците 2008 – 2013г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА приема Актуализацията на общинската програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2008 – 2013г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на план сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на такса битови отпадъци за 2009г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. Одобрява план-сметка за разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2009 г. в размер на 2 903 324 лв. на основание разчет, съгласно Приложение № 1, от които:

- за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 863 552 лв.;

- за проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – 550 185 лв.;

- за почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1 489 587 лв.;

 

 

 

ПЛАН – СМЕТКА

за приходите и необходимите

разходи на Община Ямбол за

дейностите по управление на отпадъците,

за 2009 г.

 

 

лева

I.

ОБЩО ПРИХОДИ , в т.ч.

2 903 324

1

ПРИХОДИ за 2009 г. от такса „Битови отпадъци”, в т.ч.

2 663 819

 

- Приходи от облог на  жилищни имоти на граждани и предприятия

1 105 774

 

- Приходи от облог на нежилищни имоти на предприятия

1 558 045

 

2.

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК  към 1.01.2009 г., в т.ч.

239 505

 

- Приходи от облог на граждани и жилищни имоти на предприятия

114 865

 

Приходи от облог на нежилищни имоти на предприятия

-          

124 640

II.

ОБЩО РАЗХОДИ, в.т.ч.

2 903 324

1.

Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

в т.ч. от преходен остатък -  92 270 лв.

 

863 552

 

 

2.

Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци

в т.ч. от преходен остатък –  64 839 лв.

550 185

3.

Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване

в т.ч. от преходен остатък – 82 396 лв.

1 489 587

 

 

2. Таксата за битови отпадъци за 2009 г. се определя пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите и пропорционално върху балансовата отчетна стойност на предприятията.

 

            3. Определя размера на такса за битови отпадъци за 2009 г. за всяка услуга поотделно, на основание финансов разчет, съгласно Приложение № 2, както следва:       

 

 

№ по ред

 

Наименование на услугите

Размер на такса за жилищни имоти

Размер  на такса за нежилищни имоти

1.

събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

 

0.65

 

1.19

2.

проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци

 

0.41

 

0.75

 

 

 

 

3.

почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено            ползване

 

0.50

 

4.07

 

Общо:

1.56

6.01

 

 

            4. Определя такса битови отпадъци за 2009 г. в левове в зависимост от броя и вида на декларираните цели съдове за събиране на битови отпадъци, съобразно обявената честота за извозване за нежилищни имоти, както следва:

 

 

 

 

За събиране и транспортиране на битови отпадъци и поддържане и експлоатация на

депата

 

За поддържане

чистотата на

терит. за общ.

ползване

1

2

3

4

5

6

7

Вид на съда

Обем

3)

Ед. цена

за 1 бр.

съд –

(лв./

еднократно)

Периодичност на извозване/

пъти годишно

Цена за годината

лева            

Промил

върху

отчетната

стойност / данъчната

оценка

1.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

4,63

 

365

 

1690.00

 

 

4.07 промила

2.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

4,63

 

182

 

843.00

 

4.07 промила

 

 

3.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

4,63

 

122

 

565.00

 

4.07 промила

4.

Контейнер пластмасов

 

 

0,24

 

1,00

 

122

 

122.00

 

4.07 промила

5.

Контейнер

„Мева”

 

0,11

 

0,46

 

122

 

56.00

 

4.07 промила

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение в НОАРМД на територията на община Ямбол във връзка с определяне размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху наследствата и данъка при придобиване на имущество за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Ямбол (приета с решение на V заседание на Общински съвет Ямбол проведено на 15.02.2008 г., изменена с решение на VI заседание на Общински съвет Ямбол проведено на 13.03.2008 г.)

§1. В чл. 8 числото „1,7” се заменя  с „1,5”.

§2. В Чл. 16 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 буква „а” се заличава, създава се точка 1 и досегашния текст на буква „а” става текст на точка 1

2. В ал. 1 буква „б”  се заличава , създава се точка 2 и досегашния текст на буква „б” става текст на точка 2

   §3. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов §1а със следното съдържание:

   “§1а. За целите на облагането през 2009 г. размерите на данъка върху наследствата по чл. 13 и данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин по чл. 16 се считат за нови размери по смисъла на § 17 от Преходните и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за местни данъци и такси (обн. Държавен вестник – бр. 105 от 2008 г.)”

 

                 

 

 

      ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение  на НОАМТЦУ на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

           

            1. Приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол

 (приета с решение на V заседание на Общински съвет Ямбол проведено на 15.02.2008г., изменена с решение на VI заседание на Общински съвет Ямбол проведено на 13.03.2008г , изменена с решение на   заседание на Общински съвет Ямбол проведено на 19.05.2008г. )

§ 1. В чл.16 се правят следните изменения и допълнения :

1.1 Създава се нова ал. 5:

 „(5) Декларациите по ал.4 са по образец, утвърден със заповед на Кмета на Общината.”

1.2. Създава се нова ал. 6:

„(6) При промяна на обстоятелствата по ал.4, независимо от срока на ползване, лицата дължат такса в пълен размер.”

1.3 Създава се нова ал. 7:

„(7) Лицата, подали декларация по ал.4 са длъжни да уведомят Общинската администрация в 7- дневен срок от настъпване на промяната в обстоятелствата.”

1.4. Досегашната алинея 5 става ал.8

§ 2. В чл. 17, ал.6 се правят следните изменения и допълнения :

2.1.Буквата „а” се  се заличава, създава се точка 1 и досегашния текст на буква „а” става текст на точка 1;

2.2. Буквата „б” се заличава, създава се точка 2 и досегашния текст на буква „б” става текст на точка 2;

2.3. Буквата „в” се заличава , създава се точка 3 и след края на текста се поставя запетая и се добавя израза „паркоместа в и извън пешеходни зони;”

2.4. Създава се нова т.4:

„4.Таксите се събират към момента на получаване на разрешението с изключение в случаите на кратковременно паркиране;”

§ 3. В чл.18 се правят следнитe изменения и допълнения :

3.1. В ал.1 думите „буква „а” се заменят с „т.1” , а „буква „б” - с „т.2”

3.2.Текста на ал.4 се изменя така:

 „(4) Таксите по чл.17, ал.6 се събират от общинската администрация, а за платени зони за паркиранеот ОП „Комунални дейности”

§ 4. В заглавието на Раздел ІІІ думите «домове за социални грижи, общежития» се заменят със «специализирани институции за предоставяне на социални услуги»

§ 5. В чл.20 се правят следните изменения и допълнения:

5.1. В ал. 3 , т.2 текста се заменя със следния текст:

„за  деца, на които поне един от  родителите е редовен студент”

5.2. В ал. 4 се създава изречение второ:

„При деца близнаци - за всяко от  децата се заплаща такса с 50 на сто намаление.”

5.3. В ал. 6 след края на текста точката се заменя със запетая и се добавя израза:

„като при наличие на обстоятелства по ал.3, ал.4 и ал.5 ползват съответните преференции.”

5.4. В ал. 8 израза „за времето, през което те ще отсъстват” се заменя с израза „за времето на отсъствието”

5.5. В ал. 9 думата „молба” от текста се заменя с думата „заявление - декларация” и в края на текста „ал.9” се заменя с „ал.8”

§ 6. Създава се нов Чл.21 а.:

„Чл. 21 а. За извънучилищни дейности, предлагани от ОДК Ямбол се заплаща годишна такса в размер на 10 лв. в срок до 30 октомври на съответната учебна година.”

§ 7.  В чл.22 след думата „такса” се добавя израза:

„за услугите по чл.4, т.5 от Закона за ветераните от войните”

§ 8. Създава се нов чл. 22 а.:

„Чл. 22а. „Лице ползващо услугата „Социален асистент”, „Домашен помощник” и др. подобни по специални програми, заплащат месечна такса изчислена по методика определена от съответната програма, финансираща проекта.”

§ 9. Раздел V Такси за добив на кариерни материали се отменя.

 § 10. Създава се нов Раздел Х:

Раздел Х

                                                  Други общински такси

Чл.32а. За заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали се събира такса, съгласно Приложение № 6;

Чл.32б. За издаване на разрешение за сеч на дървета в частни имоти се събира такса в размер на 20 лева;

Чл.32в. За издаване на позволително за събиране на билки, странични ползвания, странични горски продукти от общински терени се събира такса в размер на 5 лева;”

§ 11. Чл.35 се изменя така:

 „Чл.35. За приемане и депониране на земни маси, строителни и други неопасни отпадъци на депо, се заплаща цена в размер, съгласно Приложение №6.  Приемането се извършва след представяне на документ за платена такса.”

§ 12.Създава се нова Глава Четвърта Административнонаказателни разпоредби

„Глава четвърта

Административнонаказателни разпоредби

Чл.38. Лице което е нарушило разпоредбата на чл.16, ал.7 се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лева.

Чл.39. (1)Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица от общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от определен от него заместник - кмет.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”

§ 13.В Допълнителни разпоредби се създава § 6:

„§ 6. По смисъла на тази наредба:

1.„Деца сираци” са не навършили пълнолетие деца, на които единият или двамата родители са починали.

2.„Дете с един родител” е всяко не навършило пълнолетие дете, на което в акта за раждане е вписано името само на един родител /осиновител/.”

§ 14.Таблицата към Приложение № 2 към Раздел ІІ от Наредбата се заменя със следната таблица: 

Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение

ВИД УСЛУГА

Мярка

Такса в лева

I.

Такси за ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция и цветя

 

 

1.

На централен пазар и пазар „Стара автогара”:

 

-   за физически лица

-   юридически лица

 

м2 на ден

м2 на месец

м2 на месец

 

1,60

17,00

17,00

2.

За пазарите в кварталите:

 

 

 

 

-         за физически лица

-         за юридически лица

м2 на ден

м2 на месец

м2 на месец

1,44

17,00

17,00

3.

За продажба с кола, впрегната с добитък

м2 на ден

1,60

4.

За продажба от лек автомобил с ремарке, Бус

м2 на ден

1.60

5.

За продажба от товарен автомобил или ремарке

м2 на ден

1.60

6.

За продажба на животни на животински пазар

м2 на ден

3,20

II.

Такси за търговия с промишлени стоки на пазарите

 

 

1.

За продажба на промишлени стоки

м2 на ден

2,30

2.

За продажба на промишлени стоки

м2 на месец

11,90

3.

За продажба на промишлени стоки втора употреба

 

м2 на ден

 

0,80

III.

За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени:

 

 

 

1.

За търговска дейност на открито с маси, машини, хладилни витрини за сладолед, автомати за кафе, напитки и закуски, щендери и др.

 

 

 

 

 

Такса – кв.м. на

месец в лв.

Такса – кв.м.на

ден в лв.

І зона

ІІ зона

І зона

ІІ зона

1.1.

Хранителни стоки

28.00

23.00

1,30

1,20

1.2.

Книги

23.00

21.00

1,10

1,00

1.3.

Селскостопански продукти - пред собствени магазини за плод и зеленчук по одобрена схема

28.00

20.00

1,30

1,10

1.4.

Сувенири, картички, балони, мартеници, художествени  занаяти

17.00

16.00

1.00

0,90

1.5.

Цветя

-

-

 2.00

 

2.00

 

1.6.

Цветя пред гробищен парк кв. м. на ден;

ползване на маса  на месец.

-

22,00

-

22,00

1,00

-

1,00

-

1.7.

Лъскане на обувки, измерване на тегло, лотарийни билети, зареждане на запалки

6.00

5.00

-

-

1.8.

Промишлени стоки

35.00

28.00

2.00

1,50

1.9.

 

За разполагане на маси пред заведения

 

6.00

5,80

-

-

1.10.

Цветя пред собствен магазин – на месец

28.00

25.00

-

-

1.11.

Автомати за кафе, хладилни витрини – на месец

30.00

30.00

1.50

1.30

1.12.

Продажба на дърва за огрев от МПС

-

40.00

-

1.50

1.13.

Разрешение за ползване на части от тротоари, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали и строителни площадки – таксата се заплаща с получаване на разрешението

3.00

3.00

-

-

 

 

З  О Н  И

 

 

І-ва кв. м./месец

ІІ-ра кв. м./месец

2.      За поставяне на преместваеми обекти и съоръжения:

 

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

 

 

2.1.

С хранителни и промишлени стоки

2,20

1,60

2.2.

С плодове и зеленчуци, книжарница, вестници, сортови семена, селскостопанска продукция

1,60

1,40

2.3.

С безалкохолни напитки и кафе

3,50

2,00

2.4.

С цветя

1,90

1,60

2.5.

С лекарства и медицински консумативи за хуманитарни и селскостопански нужди, фуражи и смески

3,30

2,50

2.6.

Зоомагазин

1,50

1,40

 

 ЗА УСЛУГИ

 

 

2.7.

Авторемонтни, радиотелевизионни, ювелирни, кожарски, тапицерски, предоставяне ръчни ел. инструменти за временно ползване

2,20

1,90

2.8.

Проектантски, административно - правни, фотографски, дърводелски, печатарски, ремонт на хладилна техника

1,90

1,60

2.9.

Шивашки, козметични, бръснаро-фризьорски, пощенски

1,20

0,90

2.10.

Обущарски, ремонт на чанти,

1,10

0,90

2.11.

Ключарски, ремонт на битови уреди

0,90

0,80

2.12.

Часовникарски, точиларски, стъклопоставяне, телефонни ап. и очила

1,60

1,40

 

С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

 

 

2.13.

Заведения за събирания от културно масов, вероучителен характер

1,90

1,60

2.14.

Шатри, слънцезащитни съоръжения – сенници, чадъри, тенти и др.

0,80

0,70

2.15.

Спортни, атракционни и детски съоръжения

5,20

4,70

2.16.

Циркове – 0.30 лв. на кв.м. на ден

 

 

2.17.

Кабини за телефони, охрана на паркинги, тоалетни и др.

1,30

1,10

2.18.

Спорт ТОТО

3,90

3,30

2.19.

Временна автогара – павилионен тип

0,90

0,80

2.20.

Павилиони обслужващи обществения транспорт

1,10

1,00

2.21.

Изкупвателни пунктове за мляко, билки, зеленчуци, амбалаж и вторични суровини

1,50

1,30

3.

Паркинги /платени зони за паркиране/ за едно паркомясто

лв.

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

 

 

 

 

 

 

 

3.6

 

 

 

Лек автомобил  

                              до  1 час

                  всеки следващ час престой

                  нощувка от 20.00 часа до 7.00 часа

                              за 24 часа

                              за 10 дни

                              за 1 месец

 

Микробус            

                               до  1 час

                  всеки следващ час престой

                  нощувка от 20.00 часа до 7.00 часа

                              за 24 часа

                              за 10 дни

                              за 1 месец

 

Товарен автомобил

                                до  1 час

                  всеки следващ час престой

                  нощувка от 20.00 часа до 7.00 часа

                              за 24 часа

                              за 10 дни

                              за 1 месец

 

Автобус                   

                               до  1 час

                  всеки следващ час престой

                  нощувка от 20.00 часа до 7.00 часа

                              за 24 часа

                              за 10 дни

                              за 1 месец

 

Т И Р          

                                до  1 час

                  всеки следващ час престой

                  нощувка от 20.00 часа до 7.00 часа

                              за 24 часа

                              за 10 дни

                              за 1 месец

 

Мотоциклет

                                до  1 час

                  всеки следващ час престой

                  нощувка от 20.00 часа до 7.00 часа

                              за 24 часа

                              за 10 дни

                              за 1 месец

 

 

 

1,00

  по 1,00

6,00

12,00

20,00

45,00

 

 

1,00

по 1.00

7,00

14,00

22.00

50.00

 

 

2,00

по 1.00

10,00

15,00

25,00

60.00

 

 

3,00

по 1.00

12,00

17,00

30,00

       70,00 

 

 

3.00

по 1.00

15,00

20,00

30,00

70,00

 

 

0.50

по 0.50

5,00

6.00

10,00

15,00

 

3.7.

Бизнес абонамент за лек автомобил за 1 паркомясто на дневен и денонощен паркинг – ЦГЧ за месец

 

40.00

 

3.8.

Дневен абонамент за лек автомобил за ПЗП „Тунджа” и „ДСК” за месец

 

30.00

 

3.9.

Денонощна такса за лек автомобил за ПЗП „Дамполис” и „Хале” – паркиране под предпазно съоражение за месец

 

 

35.00

4.

Паркоместа в пешеходни зони за финансово-кредитни и други институции по чл.9 от Наредба № 1  на ОбС

   за 1 п.м.   на  месец

 

50,00

 

45,00

5.

Паркоместа извън пешеходни зони – по чл.9 от Наредба № 1  на ОбС  -   за 1 п.м. на месец

40,00

37,00

6.

Паркоместа в зони за кратковременно паркиране по чл.99, ал.1 от ЗДП      за 1 час

1,10

1,10

§ 15.Таблицата към Приложение № 3 към Раздел ІІІ от Наредбата се заменя със следната таблица:

Такси за детски ясли, детски градини,  специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги

 

Заведение

 

 

 

Мярка

 

Такса в лева

 

1. Целодневни детски градини

на месец на дете

32,00 лв.

2. Полудневни детски градини

на месец на дете

4,00 лв.

3. Детски ясли

 

на месец на дете

30,00 лв.

4. Детска млечна кухня

 

 

на ден на дете

 

 1.10 лв.

 

§ 16.Таблицата към Приложение № 4 към Раздел VІ от Наредбата се заменя със следната таблица:

Такси за технически услуги

 

Услуга

Размер на

таксата

Срок  за изпълнение

Заплащане на таксата

1.

Издаване на скица

 

 

                               

 

1.1

От действащ регулационен план или по стар обезсилен кадастрален план

 

 

 

 

- формат А 4

- формат А 3

- извън формат А 3

- по параграф 4

  9.30 лв.

18.70 лв.

51.00 лв.

  6.60 лв.

обикновена

до 10 раб. дни

При предявяване на искането

 

- формат А 4

- формат А 3

- извън формат А 3

- по параграф 4

18.60 лв.

37.40 лв.

102.00 лв.

13.20 лв.

бърза

до 5 раб. дни

При предявяване на искането

 

- формат А 4

- формат А 3

- по параграф 4

27.90 лв.

56.10 лв.

19.80 лв.

експресна

до 24 часа

При предявяване на искането

 1.2.

 

 

За издаване на скица с изчертан подземен кадастър

  

9.30 лв. + стойността на скицата по т. 1.1

 

 

14 раб.дни

 

 

 

При предявяване на искането

 

 

1.3

 

Издаване на виза за проектиране

 

9.30 лв. + стойността на скицата с изчертан подземен кадастър

 

14 дни

При предявяване на искането

2.

Издаване на разрешение за строеж

 

 

 

20.00 лв.

 

7 дни

 

 

С подаване на искането

 

 2 а

 

 

  Заверка на разрешения за строеж

10.00 лв.

7 дни

С подаване на искането

 

3.

За презаверяване на скици от издаването, на които са изтекли 6 месеца

6.60 лв.

експресна

При предявяване на искането

4.

За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

 

 

 

4.1.

за копие от строително разрешение

6.60 лв.

 

1 раб. ден

При предявяване на искането

4.2.

 

 

 

 

4.3.

 

за копие от проектна документация

 

 

 

 

препис от документ

20 лв. И действителните разходи за размножаване

 

6.60 лв.

3 раб. дни

 

 

 

 

1 раб. ден

При предявяване на искането

 

 

С подаване на искането

 

5.

Справка по стари, обезсилени планове и преписки, разписни листи, действащи регулационни планове

3.70 лв.

3 раб. дни

При предявяване на искането

6.

Издаване на удостоверения:

 

 

 

6.1

Удостоверение за корекционен  коефициент за земи по § 4

4.20 лв.

8.40 лв.

12.60 лв.

обикновена – 7 дни

бърза – 3 дни експресна – 24 ч.

С подаване на искането

 

 

6.2

Удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство

6.60 лв.

13.20 лв.

обикновена – 7 дни

бърза – 3 дни

С подаване на искането

6.3

Удостоверение за определяне на нов административен адрес

6.60 лв.

13.20 лв.

обикновена – 7 дни

бърза – 3 дни

С подаване на искането

6.4

Удостоверение за идентичност на УПИ

6.60 лв.

13.20 лв.

обикновена – 7 дни

бърза – 3 дни

С подаване на искането

7.

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл.57 от ЗУТ

40,00 лв.

 

за срок до 1 месец  3,20 лв.

 

30 дни

С подаване на искането

 

§ 17.Таблицата към Приложение № 5 към Раздел VІІ от Наредбата се заменя със следната таблица:

Такси за административни услуги

 

Вид на услугата

Размер на таксата

Срок за изпълнение

Заплащане на таксата

І.

За извършвани услуги по гражданското състояние

      / чл. 110, ал.1 /

 

 

 

1.

Издаване на удостоверение за наследници за лица починали след 1979 г.

3.00  лв

1 ден

 

При заявяване на  услугата

2.

Издаване на удостоверение за наследници за лица починали преди 1979 г.

 

Обикновена - 5.00  лв

Бърза – 10 лв.

5 дни

3 дни.

 

При заявяване на  услугата

3.

Издаване на удостоверение за идентичност на имена на едно лице

2.00 лв.

1 ден

При заявяване на  услугата

4.

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

 

3.00 лв.

 

3 дни

При заявяване на  услугата

 5.

Издаване на на удостоверение за раждане - дубликат, граждански брак- дубликат,  и повторно издаване на препис от акт за смърт

 

 

2.00 лв.

 

1 ден

 

 

При заявяване на  услугата

6.

Издаване на удостоверение за семейно положение

2.00 лв

1 ден

При заявяване на  услугата

7.

Издаване на удостоверение за родствени връзки 

 

 

2.00 лв.

1 ден

 

При заявяване на  услугата

8.

 Адресна регистрация и/или издаване на удостоверение за постоянен, или настоящ адрес

 

2.00 лв.

1 ден

При заявяване на  услугата

9.

Установяване наличие на българско гражданство

 

 

 

8.00 лв.

 

 

 

15 дни

 

При заявяване на  услугата

10.

Издаване на удостоверение за лишаване от родителски права

 

 

 

 

 

3.00 лв.

 

 

 

 

15 дни

 

 

При заявяване на  услугата

 

11.

 

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

 

 

 

6.00 лв

 

 

1 ден

 

При заявяване на  услугата

12.

Издаване на преписи от удостоверения или преписи – извлечения от съставени актове по

гражданско състояние

2.00 лв.

1 ден

При заявяване на  услугата

 

13.

 

Заверка на копие от документи по гражданско състояние

 

1.00 лв

 

1 ден

 

При заявяване на  услугата

 

14.

За всички други видове удостоверения, поискани на граждани

 

 

2.00 лв.

 

 

 

 

За 1 ден

 

 

 

При заявяване на  услугата

 

ІІ.

Производства:

 

 

 

1.

За настаняване в общински жилищни имоти.

 

2.50 лв.

За 1 бр.жилище

При получаване на заповедта

2.

Разпоредителни производства върху общински нежилищни имоти.

 

6 лв.

 

За 1 бр.имот

При заявяване на услугата.

ІІІ

1.

 

За закупуване на тръжна

или конкурсна  документация:

 

 

 

1.1

За търг или конкурс за отдаване под наем на общинско имущество

 

Съгласно заповед-обява за търга или конкурса

 

 

За  1

комплект

 

 

При закупуване

на документация

 

1.2

За търг или конкурс за продажба на недвижимо имущество

 

Съгласно заповед-обява за търга или конкурса

 

 

За 1

комплект

 

При закупуване

на документация

1.3

За търг или конкурс за продажба на  движимо имущество

 

Съгласно Заповед-обява за търга или конкурса

 

 

за 1

комплект

 

 

 

При закупуване на документация

 

1.4

За продажба по приватизация  на общинска собственост

 

Съгласно условията на търга или конкурса

За 1 комплект

При закупуване на документация

 

1.5

За отдаване общински обекти на концесия

Съгласно условията на

конкурса

За 1 обект

При закупуване на документация

 

2.

 

За участие в търг или конкурс:

 

 

 

 

2.1

За търг или конкурс за отдаване под наем на общинско имущество

 

Съгласно Заповед-обява за търга  или     конкурса

 

 

участие за 1 обект

 

 

 

2.2

 

За търг или конкурс за продажба на недвижимо имущество

 

 

Съгласно заповед-обява за търга или конкурса

 

 

участие за 1 имот

 

 

2.3

За търг или конкурс за продажба на  движимо имущество

 

Съгласно заповед-

обява за търга или конкурса

 

 

участие за 1 движима вещ

 

 

2.4

За конкурс за продажба  на общинска собственост по ЗПСПК (приватизация)

 

Съгласно условията на конкурса

 

За 1 имот

 

 

2.5

 

За конкурс за отдаване на обекти на концесия

 

Съгласно условията на конкурса

За 1 обект (или дейност)

 

ІV.

За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък  - по чл. 112 от ЗМДТ

3.70 лв.  

на глава

 

7 дни

При заявяване на  услугата

 

 

V.

 

 

 

 За издаване разрешения за търговия с тютюневи изделия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия:

 

20.00 лв. 

    на обект

30 дни

 

При заявяване на услугата

 

 

VІ.

Такси по администриране на местните данъци.

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Издаване на удостоверения за данъчни оценки  по декларирани данни за жилищен имот.

 

 

 за 1 бр.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

обикновена

 

 

 

бърза

 

 

 

експресна

 6.00 лв.

 

 

 

     12.00 лв.

 

 

 

     18.00 лв.

- в 14 - дневен срок от подаване на молбата

- в 7 - дневен срок от подаване на молбата

- за 24 часа от подаване на молбата

 

 

При заявяване

на услугата

 

2.

 

Издаване писменна справка със задължения

2.00 лв. 

за 1 бр.

 

 

  

7 дни

 

При заявяване на услугата

 

 

3.

Издаване на  удостоверения за декларирани данни

обикновена

 

 

 

бърза

 

 

 

експресна

за 1 бр.

  

3.00 лв.

 

 

 

     6.00 лв.

 

 

 

9.00 лв 

 

 

- в 7 дневен срок от подаване на искането

- 3 дневен срок от подаване на искането

- за 24 часа от подаване на искането      

 

 

 

При заявяване на  услугата

4.

Издаване на дубликат от квитанция за платен данък

                                               

за 1 бр.

1.00 лв. 

 

1 ден 

 

При заявяване на  услугата

5.

Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

 

за 1 бр.

2.00 лв. 

 

3 дни

При заявяване на услугата

6.

 

 

Заверка на вече издадени удостоверения за данъчни оценки

 

за 1 бр.

4.00 лв. 

 

1 ден 

При заявяване на  услугата

 7.

 

 

 Издаване на удостоверения за данък наследство

                                                

 

 

     за 1 бр.

     2.00 лв

 

7 дни 

 

При заявяване на услугата

§ 18.Таблицата към Приложение № 6 по Глава ІІІ от Наредбата се заменя със следната таблица:

Цени на услуги и права предоставяни от общината на физически и юридически лица 

 

 

 

 

 

Вид на услугата

Цена на

услугата

Срок за изпълнение

Заплащане на цената

 

 

I.

 

Управление и разпореждане със собствеността

 

 

 

 

1.

Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост: -  за брой

 

 

 

 

 

1.1

От Разрешения за ползване на общински терени по реда на чл. 56 от ЗУТ 

5.00 лв.

 

10.00 лв.

15.00 лв.

обикновена – 7 дни

бърза – 3 дни

експресна – 24 часа

 

С подаване на искането

 

1.2

От актове за общинска собственост

9.40 лв.

 

18.80 лв.

28.20 лв.

обикновена – 7 дни

бърза – 3 дни

експресна – 24 часа

 

С подаване на искането

 

1.3

От договори за отстъпено право на строеж

10.00 лв.

 

20.00 лв.

30.00 лв.

обикновена – 7 дни

бърза – 3 дни

експресна – 24 часа

 

С подаване на искането

 

1.4

От договор за продажба на жилища по ЗОбС

10.00 лв.

 

20.00 лв.

30.00 лв.

обикновена – 7 дни

бърза – 3 дни

експресна – 24 часа

 

С подаване на искането

 

1.5

От договори за продажба на жилища и по отчуждителни преписки

5.00 лв.

 

10.00 лв.

15.00 лв.

обикновена – 7 дни

бърза – 3 дни

експресна – 24 часа

 

С подаване на искането

 

1.6

От протокол за проведен търг или конкурс

9.40 лв.

 

18.80 лв.

28.20 лв.

обикновена – 7 дни

бърза – 3 дни

експресна – 24 часа

 

С подаване на искането

 

 

1.7.

 

От настанителна заповед в общинско жилище

 

5.00 лв.

 

10.00 лв.

15.00 лв.

 

обикновена – 7 дни

бърза – 3 дни

експресна – 24 часа

 

 

С подаване на искането

 

2.

 

Справка по актовите книги -  за брой

 

2.50 лв.

обикновена – 7 дни

 

С подаване на  искането

 

3.

Установяване на  жилищни нужди достоверение за картотекиране и заверена преписка по ЗОС/ -  за брой

2.50 лв.

 

обикновена – 30 дни

 

С подаване на искането

 

4.

Издаване на удостоверение за установени жилищни нужди

 

2.50 лв.

 

 

обикновена – 30 дни

 

 

С подаване на искането

 

5.

Издаване на удостоверения относно собствеността на недвижими имоти  - за брой

7.00 лв.

 

14.00 лв.

20.00 лв.

обикновена – 7 дни

бърза – 3 дни

експресна – 24 часа

 

С подаване на искането

 

6.

Настаняване в общинско жилище.

2.50 лв.

обикновена – 30 дни

 

С подаване на искането

 

7.

Издаване на удостоверения за наличие на реституц. претенции за недвижими имоти – общинска собственост,  искания по смисъла на чл.18  ЗППДОБП - за брой

25 лв.

 

50 лв.

75 лв.

обикновена – 30 дни

бърза – 15 дни експресна – 7 дни

След получаване на документа

 

 

7.1.

Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост – за 1 бр.

25.00 лв.

 

50.00 лв.

75.00 лв.

обикновена – 7 дни

бърза – 3 дни експресна – 24 часа

С подаване на искането

 

8.

Удостоверение за изплатен приватизиран обект

10.00 лв.

 

20.00 лв.

30.00 лв.

обикновена – 7 дни

бърза – 3 дни експресна – 24 часа

След получаване на документа

 

9.

Оценка на общински имот или вещно право върху общински имот

По договор за възлагане на пазарна оценка.

Съгласно договора за възлагане.

Съгласно договора за възлагане.

 

10.

Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот

2.50 лв.

Обикновена – 14 дни.

С подаване на искането

 

11.

Издаване на удостоверение за отписан /деактуван/ или за възстановен общински имот – за 1 брой.

7.00 лв.

 

14.00 лв.

20.00 лв.

обикновена – 7 дни

бърза – 3 дни експресна – 24 часа

След получаване на документа

 

 

12.

 

Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост /в които има общинска собственост/

 

5 лв.

 

Обикновена – 7 дни.

 

С подаване на искането

 

13.

Предоставяне на учебни зали и помещения за педагогически и други дейности

 

 

 

 

 

13.1

- в класни стаи

 

10,00 лв

астр. Час

 

 

При заявяване на услугата

 

13.2

- занимални ЦДГ

6.00 лв/астр.час

 

При заявяване на услугата

 

13.3

 

13.4

 

- в специализирани или компютърни кабинети

 

 

 

  - за автомати за топли и студени напитки 

15,00 лв.

астр. Час

 

 

 

40 лв. месечно

 

При заявяване на услугата

 

14.

За ползване на басейн :

1.Цени на билети.

а/.за ученици 

 

б/.за възрастни 

 

в/за групи /класове/ - минимум 7 човека –  /на човек/ 

 

2.Цени на абонаментни карти.

а/ за един месец – 30% намаление по т.1

б/ за два месеца – 35% намаление по.т.1

в/ за три месеца – 40% намаление по т.1

 

 

1,00 лв.

 

3,00 лв.

 

0,70 лв.

 

 

 

15.

За ползване на спортни имоти и съоръжения от свободно спортуващи

 

 

 

 

15.1

- баня

1,10 лв.

 

При заявяване на услугата

 

15.2

- тенис на маса

1,10лв./на час

 

При заявяване на услугата

 

15.3

- баскетболна зала, салон за бокс, ОФП

1,10лв./на човек

 

При заявяване на услугата

 

15.4

- борба, акробатика

1,10лв./на час/ на човек

 

При заявяване на услугата

 

15.5

- зала за вдигане на тежести

1,10лв./на час/ на човек

 

При заявяване на услугата

 

15.6

- заседателна зала в спортна база „Диана”

15 лв. на час без ДДС

 

При заявяване на услугата

 

15.7

- футболно игрище

22.00лв. на час без ДДС

 

При заявяване на услугата

 

15.8

-футболно игрище за контролни и официални срещи

105.00лв. на час без ДДС

 

При заявяване на услугата

 

15.9

- баскетболна зала /градски стадион/

30.00лв. на час без ДДС

 

При заявяване на услугата

 

16.

 Спортна база „Диана” – за мероприятия и концерти

 

 

 

 

16.1

- летен сезон

500 лв. до 4 часа и по 60 лв. за всеки следващ час /без ДДС/

 

При заявяване на услугата

 

16.2

- зимен сезон – за зала

500 лв. до 4 часа и по 60 лв. за всеки следващ час /без ДДС/

 

При заявяване на услугата

 

16.3

- зимен сезон за отопление

60 лв. на час /без ДДС/

 

При заявяване на услугата

 

16.4

- за ползване от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ямбол

53.00лв. на час без ДДС

 

 

 

 

При заявяване на услугата

 

17.

Зали в сградата на Община Ямбол

 

 

 

 

17.1

Летен сезон

 

 

 

 

 

Малък салон – зала 107

30 лева/на час /без ДДС

 

При заявяване на услугата

 

 

Голям салон – зрителна зала

 

 

 

 

 

В т.ч. - за ползване от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ямбол

13 лева/на час /без ДДС

 

При заявяване на услугата

 

 

 

За спектакли и концерти

127 лева/на час/без ДДС

 

При заявяване на услугата

 

17.2

Зимен сезон

 

 

 

 

 

Малък салон – зала 107

 

50 лева/на час /без ДДС

 

При заявяване на услугата

 

 

Голям салон – зрителна зала

210лв./на час/без ДДС

 

При заявяване на услугата

 

 

- В т. ч. - за ползване от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ямбол

- ДТ „Н. Коканова” ползва залата безплатно за репетиции и заплаща по 19 лв. на час, без ДДС, за постановки.

 

19 лева/на час /без ДДС

 

При заявяване на услугата

 

18.

 За ползване на общинската трибуна

- юбилейни чествания на дейности на бюджетна издръжка

 

 

 

За ползване на общинска трибуна с изграждане на покривна конструкция в работни дни

 

За ползване на общинска трибуна с изграждане на покривна конструкция в празнични и почивни дни

 

Използване на коктейлни маси

20 лева / на ден за секция / без ДДС

 

 

 

 

300 лв./ден без ДДС

 

 

600 лв./ден без ДДС

 

10 лв./ден без ДДС

 

 

 

 

 

За 24 часа  - услугите се предоставят от ОП „Комунални дейности”

При заявяване на услугата

 

 

 

 

 

 

 

19.

Квартални клубове

10 лева / на час / без ДДС

 

При заявяване на услугата

 

20.

Тенис на маса

1,10  лв./ астр.ч.

 

 

 

21.

За ползване на почивна станция “Лада 3”:

1).Цена на нощувка за гости на станцията, които не са жители на град Ямбол

 

- за възрастни

 

- за деца до 7 години

 

 

 

 

 

15.00 лв;

 

10.00 лв.

 

 

При заявяване на услугата

 

 

2). Цена на нощувка за служители от общинската администрация, служители от звена на общинска бюджетна издръжка, общински съветници и граждани на Ямбол

 

- за възрастни

 

- за деца до 7 години

 

 

 

 

 

8.00 лв;

 

5.00 лв.

 

 

При заявяване на услугата

 

22.

Рекламно – информационни елементи

 

 

След  издаването на разрешението

 

22.1

За раздаване на листовки, проспекти, стокови мостри и/или други с рекламна цел на обществени места на ден за едно лице

 

20,00 лв.

 

 

 

22.2.

За използване на автомобил с високоговорител с рекламна цел на ден за един автомобил

20,00 лв.

 

 

 

22.3.

За провеждане на рекламно шествие на ден

50,00 лв.

 

 

 

22.4

За реклама  в/у трансп.ленти, табла на огради, стени, калкани, витрини и др.

 

-    кв.м. на ден

 

-         кв.м. на месец – едностранен

 

-         кв.м. на месец - двустранен

 

 

 

1 лв.

 

20 лв.

 

30 лв.

 

 

 

22.5

За светлинни реклами от неонови тръби, крушки и др. на стени, огради, покриви, калкани и др.; За фирмени указателни табели с примерно съдържание – име на фирмата, инициали, запазен знак, адрес, телефон, предмет на дейност, указателна стрелка, отстояние и др. , кв.м.на месец

 

6.00 лв.

 

 

 

 22.6.

 Билборд

10 лв/м2 на месец

 

 

 

22.7.

Билборд двустранен

 

20 лв/мна месец

 

 

 

22.8.

За промоции на коли, демонстрации, рекламни кампании и др. – на ден.

 

 

1.00 лв/м2

 

 

 

 

 

 

 

II.

Административни услуги

 

 

 

 

23.

Издаване на удостоверение за:

-  за наличие или липса на задължения към общината  по местни данъци и такси и др.

 

- за липса на др.общински вземания

 

 

2,50 лв.

 

 

3 дни

 

С подаване на искането

 

24.

Заверка на анкетни карти на земеделски производители

1.30 лв.

3 дни

С подаване на искането

 

25.

Издаване на удостоверения за упражняване на частна ветеринарно медицинска практика по чл.19 от ППЗВМД

12.50 лв.

3 дни

С подаване на искането

 

26.

Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

за брой

 

30,00 лв.

 

15 дни

С подаване на  искането

 

27.

 

27.1

Промяна в обстоятелствата на издадените разрешения за продажба на тютюневи изделия.

 

Прекратяване на разрешение за търговия с тютюневи изделия /чл.31, ал.1 от Закона за тютюна/

 

 

7,00 лв.

 

 

 

 

7.00 лв.

 

 

7 дни

 

 

 

 

14 дни

 

С подаване на искането

 

 

 

 

С подаване на искането

 

28.

Издаване на дубликат на разрешения за търговия с тютюн и тютюневи изделия

 

 

7,00 лв.

 

7 дни

 

 

29.

Издаване на преписи от документи от архива на общината /на страница/

1.10 лв.

 

2.20 лв.

3.30 лв.

обикновена – 3 дни

бърза – 2 дни експресна – 24 часа

При получаване на документа

 

30.

Издаване на удостоверение удостоверяващи обстоятелства по дела водени от общината

1.70 лв.

 

3.40 лв.

5.10 лв.

обикновена – 3 дни

бърза – 2 дни експресна – 24 часа

При получаване на документа

 

31.

 

Копирни услуги за граждани на страница

 

формат А 4

формат А 3

 

 

0,10 лв.

0,15 лв.

 

 

 

При заявяване на услугата

 

32.

Формуляр на заявление за постоянен адрес – продажба

1.50 лв.

 

 

 

33.

Формуляр на адресна карта за настоящ адрес – продажба

1.50 лв.

 

 

 

34.

Ламиниране на документ, издаден от Община Ямбол, формат А4

1.00 лв.

 

 

 

35.

Предоставяне на обществена информация по Закона за достъпа до обществена информация

 

 

 

 

 

35.1

Дискета -1 бр.

 

1,20 лв.

 

 

 

 

35.2

CD

 

5,00 лв.

 

 

 

 

35.3

DVD

 

5,00 лв.

 

 

 

 

35.4

Разпечатване -1 страница (A4)

 

0.20 лв.

 

 

 

 

35.5

Факс – 1 страница ( A4)

 

0.60 лв.

 

 

 

 

35.6

Електронна поща–1 МВ, за всеки започнат МВ за информация съществуваща в

електронен вид

 

0.30 лв.

 

 

 

 

35.7

Ксерокопие  - 1 страница (A4)  

 

0.10 лв.

 

 

 

 

35.8

Устна справка  - за 15 мин. 

 

1.50 лв.

 

 

 

 

35.9

Писмена справка – 1 страница ( А4)

 

1.50 лв.

 

 

 

 

35.10

Аудиокасета – 1 брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис

 

1.60 + 0.25 лв. на минута

 

 

 

 

35.11

Видеокасета  - 1 бр. плюс стойността на записа , изчислена в минута запис 4.90 лв. + 0.25 лв. на минута               

 4.90 лв. + 0.25 лв. на минута

 

 

 

36.

Справка от семейните регистри за установяване на родствена връзка, която не е свързана с издаване на удостоверение за наследници /родословно дърво/.

 

28 лв.

 

30 дни.

При заявяване на услугата

 

36.1

Извличане на таблици и справки върху електронен носител от БД „Население”

7.00 лв. за всеки зададен критерий

 

10 дни

При заявяване на услугата

 

36.2

Разпечатване на извлечени таблици и справки от БД „Население” по

 т. 52.1

7.00 лв. за всеки зададен критерий

 

10 дни

 

При заявяване на услугата

 

37.

Издаване на преписи от решение, протоколи  и др. документи на Общински съвет

0,10 лв./стр.

5 дни

При заявяване на услугата

 

38.

Издаване на дубликат за диплом, свидетелство , удостоверение

 

 

При заявяване на услугата

 

 38.1

- за завършен клас

1.30 лв.

 

 

 

38.2

- за основно образование

2.30 лв.

 

 

 

38.3

- за средно образование

 

4.70 лв.

 

 

 

39.

За квал. обучение за придоб. на правосп. за МПС категория „В” в МЦТПО   - за 1 лице

 

530,00

 

3 месеца

 

 

III.

Технически услуги

 

 

 

 

 

40.

Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж – за всяка фаза на проектиране.

0.20лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 30.00 лв.

по ЗУТ

 

С подаване на искането

 

41.

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за издаване на разрешение за строеж със доклад за оценка за съответствие :

 

 

 41.1

А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки - на база РЗП (не по-малко от 20,00 лв.)

0,55лв./кв.м

по ЗУТ

С подаване на искането

 

 41.2

Б. За нежилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки - на база РЗП (не по.малко от 30,00лв.)

0,75лв./кв.м

по ЗУТ

С подаване на искането

 

 41.3

В. За преустройство и реконструкции на база РЗП ( не по-малко от 20,00 лв.)

50% от т.А и Б

по ЗУТ

С подаване на искането

 

 41.4

Г. За одобряване на техн. или работен проект, който е част от компл.инв.проект не по-малко от 40,00лв.

130% от т. А,Б и В

по ЗУТ

С подаване на искането

 

 41.5

Д. За ново одобряване(съгласуване) на инв.проект, който е загубил правно действие (не по-малко от 30,00 лв.)

30% от т. А, Б и В

по ЗУТ

С подаване на искането

 

 41.6

Е. Изгубен инвестиционен проект (не по-малко от 30,00 лв.)

100 % по т. А и Б

по ЗУТ

С подаване на искането

 

 41.7

Ж. Линейни обекти  (не по – малко от 20 лв и не повече от 300 лв.)

0.15 лв./л.м

по ЗУТ

С подаване на искането

 

42.

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за издаване на разрешение за строеж с приемане от Общински експертен съвет:

 

 

 

 42.1

А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки - на база РЗП (не по-малко от 30,00 лв.)

2,00 лв./кв.м

по ЗУТ

С подаване на искането

 

 42.2

Б. За нежилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки - на база РЗП (не по.малко от 30,00 лв.)

2,50 лв./кв.м

по ЗУТ

С подаване на искането

 

 42.3

В. За преустройство и реконструкции на база РЗП ( не по-малко от 20,00 лв.)

50% от т.А и Б

по ЗУТ

С подаване на искането

 

 42.4

Г. За одобряване на техн. или работен проект, който е част от компл.инв.проект (не по-малко от 40,00 лв.)

130% от т. А,Б и В

по ЗУТ

С подаване на искането

 

 42.5

Д. За ново одобряване(съгласуване) на инв.проект, който е загубил правно действие (не по по-малко от 30,00 лв.)

30% от т. А, Б и В

по ЗУТ

 

С подаване на искането

 

 42.6

Е. На изгубен инвестиционен проект (не по-малко от 30,00 лв.)

100 % по т. А и Б

по ЗУТ

С подаване на искането

 

 42.7

Ж. Линейни обекти  (не по – малко от 20 лв и не повече от 1000 лв.)

1 лв./л.м

по ЗУТ

С подаване на искането

 

43.

Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект:

 

 

 

 

43.1

Разглеждане и одобряване на проекти и отразяване със забележка към РС изменението на одобрения инвестиционен проект, чрез Общински експертен съвет.

50% от цената по т.41 и 42, т.А и т.Б.

по ЗУТ

 

С подаване на искането

 

43.2

Разглеждане и одобряване на проекти и отразяване със забележка към РС изменението на одобрения инвестиционен проект с доклад за оценка за съответствие

50% от цената по т.41 и 42, т.А и т.Б.

по ЗУТ

 

С подаване на искането

 

44.

Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти за конструктивни елементи (подпорни стени и др.)

0,2% от проекто-строителна стойност лв./л.м.

по ЗУТ

С подаване на искането

 

45.

Приемане и заверяване на екзекутивна документация ( не по малко от 20лв. и не повече от 100 лв.)

10% от стойността на т.41 и т.42

по ЗУТ

 

С подаване на искането

 

46.

Издаване на удостоверение за степен за завършеност на строеж

30 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

 

47.

Одобряване на проекти на техническата инфраструктура до 10 линейни метра  за одобряване от ОЕСУТ или с доклад за ОС/

 

20,00 лв.

 

по ЗУТ

С подаване на искането

 

48.

Одобряване и заверка на проекти за поставяне на преместваеми съоръжения по чл.56 и чл. 57 от ЗУТ

 

 

50,00 лв.

 

по ЗУТ

С подаване на искането

 

49.

Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура.

30,00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

 

50.

Издаване на удостоверение за доброволна делба

50,00 лв.

 

С подаване на искането

 

51.

Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка.

0,15 лв./ м.2 от ЗП, но не по-малко от 15,00 лв.и не повече от 100 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

 

52.

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването.

0,20 лв./ м.2 от ЗП, но не по-малко от 20,00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

 

53.

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ.

За удостоверение по т.53.1

 

С подаване на искането

 

53.1

Издаване на удостоверение за нанасяне на графична информация на ППС по данни от изпълнителя и други по данни на изпълнителя в спец.карта

0,10 лв./ м.л., но не по-малко от 10,00 лв.

 

С подаване на искането

 

54.

 

Издаване заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж

30 лв.

по ЗУТ.

С подаване на искането

 

 

 

55.

Разрешение за депониране на строителни отпадъци и земни маси върху общински

терен

 

6.00 лв.

 

 

С получаване на разрешението

 

56.

Депониране на строителни и земни маси върху общински терени ”депа”, депониране на неопасни промишлени отпадъци

3.00 лв./куб.м.

Или 2 лв./т

 

С подаване на декларация за количеството, което ще се извозва или с предоставяне на бележка от кантара

 

57.

Допускане /разрешаване/ на изработване на подробен устройствен план

/по чл. 134 и чл. 124 от ЗУТ/

50,00 лв.

по ЗУТ

С подаване на

искането

 

58.1

Одобряване на проект за подробен устройствен план за линеен обект

1 лв./лин.м., но не по-малко от 50лв.

 

 

по ЗУТ

С подаване на

искането

 

 

59.

Издаване на удостоверение за търпимост

30.00 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

 

60.1

 

 

60.2

Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на подробен, устройствен план

Процедиране на градоустройствена разработка

0,15 лв./ м.2, но не по-малко от 50,00 лв.

по ЗУТ

С подаване на

искането

 

61.

 

 

 

 

 

Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на видовете строежи от ІV и V категория

 

 

 

 

0,30 лв./ м.2 от РЗП, но не по-малко от 50,00 лв.

 

 

 

по ЗУТ

 

 

 

 

С получаване на удостоверението

 

 

 

 

62.

Издаване на удостоверение за съгласие за намаляване на нормативно – установените растояния до имотните граници за имоти общинска собственост.

 

30 лв.

 

по ЗУТ

 

С предявяване на искането

 

63.

Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи от горския фонд, без промяна на предназначението.

 

20 лв.

 

по ЗУТ

 

С подаване на искането.

 

64.

Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

20 лв.

по ЗУТ

С подаване на искането

 

65.

Издаване на пропуски за влизане в зоните на улиците, ограничени за движение на ППС – с часово ограничение на месец.

15,00 лв.

 

След издаване на пропуска

 

66.

Издаване на пропуски за влизане в зоните на улиците, ограничени за движение на ППС – без часово ограничение на месец.

50,00 лв.

 

След издаване на пропуска

 

 

67.

Съгласуване на проекти за временна организация на движението

80,00 лв

 

След съгласуване на проекта

 

68.

Съгласуване на разписания за специализиран превоз  -        за брой

 

15,00 лв.

 

 

 

След съгласуване на разписанието

 

 

69.

Издаване на разрешение за таксиметров превоз  на пътници на територията на общината   - за брой

 

40,00 лв.

 

 

След издаване на разрешението

 

70.

Издаване на холограма за таксиметров автомобил

10,00 лв.

 

След издаване  на разрешението за таксиметров превоз

 

71.

За местостоянка на бр. Таксиметров автомобил на месец

5,00 лв.

 

 

 

72.

Регистрация и издаване на талон и регистрационен номер на ППС с животинска тяга

2.30 лв.

 

 

 

IV.

Културни институти

 

 

 

 

73.

Художествена галерия

 

 

 

 

73.1

Входен билет

 

 

 

 

 

- за възрастни

1,50 лв.

 

 

 

 

- за учащи и студенти

0,50 лв.

 

 

 

 

- за пенсионери

0,50 лв.

 

 

 

73.2

Беседи

2.00 лв.

 

 

 

74.

Исторически музей

 

 

 

 

74.1.

Входен билет в музеен обект

 

 

 

 

 

- за учащи

0,50

 

 

 

 

- за възрастни

1,50

 

 

 

74.2

Беседа в музеен обект

2.00 лв.

 

 

 

75.

Радиотранслационен възел

 

 

 

 

75.1.

Съобщение до 30 сек.

5 лв.

 

 

 

75.2.

Съобщение до 1 минута

10 лв.

 

 

 

75.3.

Рекламен клип до 30 сек.

15 лв.

 

 

 

76.

За ползване на радиоточка

                                    - за 1 месец

                                     - за година

 

1,00 лв.

12,00 лв.

 

 

 

77.

Регионална  библиотека

 

 

 

 

77.1.

Такса за годишна регистрация

– за читатели до 14 години

 

 

 

 

- граждани

 

 

4.00 лв.

2.00 лв.

 

 

 

6.00 лв.

 

3.00 лв.

 

от 01.01. до  30.09

от 01.10. до  31.12

 

от 01.01. до 30.09

от 01.10  до 31.12

 

 

77.2.

Еднократно за ползване на читалня и музикален отдел

 

1 лв.

За 1 ден

 

 

77.3.

Дубликат на изгубена читателска карта

0,50 лв.

еднократно

 

 

77.4.

 

Такса за непечатни материали, заемани за дома

- грамофонни плочи

 

- аудиокасети

 

- компакдискове

 

- лингвафони

 

- оригинални картини

 

- микрофилми и микрофиши

 

- звукозапис за домашни и образователни цели

 

 

 

0.20 лв.

 

0.50 лв.

 

1.00 лв.

 

2.00 лв.

 

2.00 лв.

 

0.20 лв.

 

0.10 лв.

 

 

За 1 бр.

 

За 1 бр.

 

За 1 бр.

 

За 1 мес.

 

За 3 мес.

 

За 1 кадър

 

За 1 минута

 

 

77.5.

Депозит за 1 година

/За сумите, непотърсени повече от 5 години се закупуват книги/

20 лв.

За 1 год.

 

 

78.

Специализирано информационно обслужване

 

 

 

 

78.1.

Комплексна справка в АИС „Библиотека”

- за една тема – до 20 източника

- за една тема – до 50 източника

- за една тема – над 50 източника 

 

2.00 лв.

3.00 лв.

4.00 лв.

 

 

За 1 бр.

 

 

За 1 бр.

 

За 1 бр.

 

 

78.2

Писмени тематични, библиографски справки:

 

- за всеки намерен източник на български език

- за всеки намерен източник на друг език

- за анотация на информационен източник

- за реферат на информационен източник

- предплащане на писмени справки

- набиране на страница библиографски текст

 

 

 

 

 

0.10 лв.

 

0.20 лв.

1.00 лв.

2.00 лв.

1.00 лв.

0.50 лв.

 

 

 

78.3.

Разпечатване на документи

0.20 лв.

За 1 стр.

 

 

78.4.

Библиографска консултация

3 лв.

 

 

 

78.5

Ксерокопие на арх.краевед.материали

0.50 лв.

За 1 копие

 

 

78.6

Библиографска справка чрез Интернет.

2.00 лв.

 

 

 

78.7

Био - библиографски указател

По договаряне

 

 

 

78.8

Електронна поща

/за читатели от библиотеката/

0.15 лв.

За 15 мин.

 

 

78.9

Достъп до Интернет

/за читатели от библиотеката/

0.50

За 1 час

 

 

78.10

Ксерокопие от първоизточник

 

-при посочени библиографски данни

-при не посочени библиографски данни

 

 

0.10 лв.

0.20 лв.

 

 

За 1 стр.

За 1 стр.

 

 

78.11

Следене на информационен източник за издирване и подбор на информация по определена тема

- годишен абонамент

- получаване на съдържанието на определено периодично издание

 

 

 

6.00 лв.

0.10 лв.

 

 

 

 

12 списъка

За 1 страница

 

 

78.12

Писмени адресни, фирмени справки

 

- основна цена

 

- доплащане за всеки издирен източник

 

 

1 лв.

 

0.10 лв.

 

 

 

 

 

78.13

Библиографска консултация

1.00 лв.

 

 

 

78.14

Лекция за библиотечно – библиографски знания

1.50 лв.

 

 

 

79.

Обезщетение за невърнати в срок библиотечни материали – до 5 работни дни, след определената дата за връщане

- за художествена литература

- за отраслова литература

/В рамките на националната инициатива „Дни на отворените врати” и Националната библиотечна седмица се обявяват 5 работни дни през май и 5 работни дни през декември за дни без глоби./

 

 

 

0.50 лв.

1.00 лв.

 

 

За един материал за всеки месец закъснение

 

 

80.

Пощенски разноски от нередовни читатели

 

 

 

 

80.1.

За предупредително писмо

0.80 лв.

 

 

 

80.2

Писмо – обратна разписка

 

1.50 лв.

 

 

 

80.3

Ползване на между библиотечна заемна служба

1.50 лв.

 

 

 

80.4

- Ксерокс

- Сканиране

- Запис на СD/DVD

0.06 лв.

0.50 лв.

0.80 лв.

За 1 копие

За 1 стр.

За 1 бр.

 

 

81.

Камерен ансамбъл

 

 

 

 

81.1

Билети за концерт

 

 

 

 

 

- за ученици за 1 брой

- за възрастни за 1 брой

- за пенсионери

 - за хора с увреждания (трайно

 намалена трудоспособност – първа група инвалидност)

1,50 лв.

2,00 лв.

1.00 лв.

 

безплатно

 

 

 

 

82.

Младежки дом

 

 

 

 

82.1

Предоставяне голяма зала

- В работно време

 

- В извън работно време

 

42 лв./астр.ч.

 

53лв./астр.ч.

 

 

 

82.2

Предоставяне зали и кабинети

- В работно време

- В извън работно време

 

11 лв./астр.ч.

21лв./астр.ч.

 

 

 

82.3

Входни билети за мероприятия

организирани от младежки дом

- за учащи

 

- за възрастни

 

- за хора с увреждания (трайно намалена трудоспособност – първа група инвалидност).

 

 

 

0.60лв.

 

1.10лв.

 

безплатно

 

 

 

82.4

Цени за клубни форми

 

 

 

 

 

-брейк за месец

3,30 лв.

 

 

 

 

-вокално-инструментални групи за месец

3,30 лв.

 

 

 

 

- аеробика за месец

1,10 лв.

 

 

 

 

- музикални школи за месец

3,30 лв.

 

 

 

 

- други клубни форми за месец

З,30 лв.

 

 

 

82.5

Цена за ползване на съоръжения,

озвучителна и видео техника и др.

 

1,10 лв./астр.ч.

 

 

 

83.

Зали на художествената галерия

 

 

 

 

 

83.1

 

- за изложба

 

20 лева / на ден

 

При заявяване на услугата

 

 

83.2

 

- за концерт

 

70 лева / на ден

 

При заявяване на услугата

 

V.

Гробищен парк

 

 

 

 

84.

Извършване на погребение в ново гробно място с включено изкопаване на гроб

 

 

20,00

 

С искане на услугата

 

85.

Извършване на погребение в старо гробно място с включено изкопаване на гроба

40,00 лв.

 

С искане на услугата

 

86.

Извършване на погребение в зидан гроб с материали на възложителя

50,00 лв.

 

С искане на услугата

 

87.

Подготовка, почистване и насипване с мозайка   с материали на възложителя на

-      едно гробно място

-       за двоен гроб

 

 

25,00 лв.

34,00 лв.

 

 

С искане на услугата

 

88.

Повдигане на гривна и попълване с пръст 

-         на единичен гроб

-         за двоен гроб

 

15,00 лв.

26,00 лв.

 

 

С искане на услугата

 

89.

Изкореняване на дърво от гробно място

7,00 лв.

 

С искане на услугата

 

90.

Изкореняване на храст от гробно място

5,00 лв.

 

С искане на услугата

 

91.

Оформяне на гроб за 40–те дни

5,00 лв.

 

С искане на услугата

 

 

 

92.

Траурна церемония с граждански ритуал в зала

10,00 лв.

 

С искане на услугата

 

93.

Траурна церемония с граждански ритуал на гробно място

10,00 лв.

 

С искане на услугата

 

94.

Поддръжка на гробно място абонамент за  6 месеца

-         за единично гробно място

-         за двоен гроб

 

 

59,00 лв.

81,00 лв.

 

С искане на услугата

 

95.

Поддържане на  гробно място целогодишно

-         за единичен гроб

-         за двоен гроб

 

 

87,00 лв.

118,00 лв.

 

С искане на услугата

 

96.

Монтаж на паметници и огради от търговски фирми

19,00 лв.

 

С искане на услугата

 

97.

Разбиване на пътека  /гривна/ на единичен гроб

-  при нормални условия

- при тежки атмосферни условия

 

 

21,00 лв.

26,00 лв.

 

С искане на услугата

 

98.

Разбиване на пътека /гривна/ на двоен гроб

- при нормални условия

 -при тежки атмосферни условия

 

22,00 лв.

57,00 лв.

 

С искане на услугата

 

99.

Ползване на хладилна камера

       -  за 1 денонощие

       - за всяко следващо

 

13,00 лв.

21,00 лв.

 

С искане на услугата

 

100.

Еднократно почистване на гробно място

-     за единичен гроб

-    за двоен гроб

 

 

6,00 лв.

12,00 лв.

 

С искане на услугата

 

101.

Поддържане на гробно място абонамент за 3 месеца

 - за единичен гроб

 - за двоен гроб

 

 

 

34,00 лв.

57.00 лв.

 

С искане на услугата

 

102.

Вадене на кости, измиването им и препогребване в друг гроб на гробищния парк

 

60,00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

 

 

 

103.

Препогребване на кости от друго населено място

27,00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

104.

Изкопаване на специален гроб с дълбочина 220 см.

102,00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

105.

 

Изкопаване на гроб, полагане на покойника и

оформяне на гроба в 35 алея

 

 

150,00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

106.

Поставяне на чатми/ с материал на клиента/

21,00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

107.

Урнополагане

27,00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

           108.

 

Ползване на траурна зала в Гробищен парк

11,00 лв. на случай без ДДС

 

При заявяване на услугата

 

109.

Входна такса за МПС на гробищен парк

1,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно създаване на Комисия по установяване на конфликт на интереси към Общински съвет Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА създава Комисия по установяване на конфликт на интереси към Общински съвет Ямбол с численост 5 (пет) човека в състав:

            Георги Илиев Миланов

            Светослав Тончев Тончев

            Станимир Петров Кескинов

            Иван Георгиев Мандаджиев

            Надя Йорданова Данкинова

           

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно дължими суми от наем на настанени граждани в общински жилища под наем в ж к.  „Р. Княгиня”, бл.20 и отписването им от баланса на Община Ямбол и ОП „Комунални дейности”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:         

 

1.На основание чл.111, „в” и „б” от Закона за задълженията и договорите да се отпишат от счетоводните регистри на ОП „Комунални дейности” при Община Ямбол, дължимите суми за наем и неустойка от граждани, настанени в общински жилища под наем в ж.к. „Райна княгиня”, бл.20, гр. Ямбол в размер на 58 013.86 лева, за периода от 15.05.2002 г. до 31.12.2005 г. , съгласно Приложение.

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно удължаване срока на договора за управление на управителя на „Дезинфекционна станция” ЕООД – гр. Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества удължава срока на договора за управление на управителя на „Дезинфекционна станция” ЕООД гр. Ямбол – г-жа Милка Бурова с 3 години, считано от 02.02.2009 г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на част от имот, ПОС на Държавен куклен театър "Г. Митев".                                                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13 ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, предоставя за временно и безвъзмездно ползване помещения /две стаи на ІІ етаж.- № 8 и № 10 по приложената схема/ с обща площ 108 кв.м., представляващи част от недвижим имот – публична общинска собственост /бивше НУ "Ради Ив.Колесов"/, актуван с АОС № 74/ 20.07.1999 г., находящ се на ул. „Ж.Андреев" № 212 А гр. Ямбол, за складова база на театъра /за декор, реквизит и кукли/ за срок от 1 година.

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на помещения общинска собственост за нуждите на квартален клуб „Г. Дражев”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. Допълва решението по т.5 на Двадесет и девета сесия на Общинския съвет – Ямбол, проведена на 06.04.2006 г., като в Раздел VІ. Материална база към чл.16,   към шести абзац „Клуб „Георги Дражев” – ул. „Ген. Владимир Заимов”, гр. Ямбол, да се допълни с текста:

             „ и свободното помещение /две стаи/, с обща  площ 20.00 кв.м., намиращи се в общинския имот”.

            2. Възлага на кмета на община Ямбол да бъдат осигурени 20 броя столове за дейността на кварталния клуб.

 

 

 

                       

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно надстрояване и пристрояване на сградата, предоставена на Регионалния исторически музей – Ямбол, ул. „Бяло море” № 2, гр. Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: ГС „Център”

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА възлага на Кмета на Община Ямбол да предприеме действия за проучване възможностите, съгласно действащия  План за Централна градска част (одобрен през 2007г.) за надстрояване и пристрояване на имот – публична общинска собственост, актуван с АКТ № 288 от 23.07.2001 г., намиращ се на ул. „Бяло море” № 2, гр. Ямбол, със застроена площ 321 кв.м.

2. Възлага на ОА изготвяне на проект за частично изменение на градоустройствения план и проучване на източници за финансиране.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на кв. Каргон, който обхваща изменение на уличната регулация на ул. „Атанас Кратунов”  в участъка от ул. „Ив. Рилски” до ул. „Ж. Андреев”, ул. „Индже войвода” от о.т. № 63 до о.т. № 43 и т. н.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Да се допусне изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на кв. Каргон, който обхваща - изменение на уличната регулация на ул. „Атанас Кратунов”  в участъка от ул. „Ив. Рилски” до ул. „Ж. Андреев”, ул. „Индже войвода” от о.т. № 63 до о.т. № 43 и южната част на ул. „Д-р Петър Брънеков”; изменение на уличната и дворищната регулации на кв.18, УПИ І – за общоградски център, ІІ – за КОО и жилищно строителство, ІІІ – административна сграда, ІV – общински пазар, паркинги и заведение за обществено хранене и кв. 18А, УПИ І – за административна сграда и магазин, съгласно приложената скица проект.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ПП „Атака”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.17 ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договора на Политическа партия "Атака" с Община Ямбол за ползване под наем на общински обект- сграда павилионен тип, идентификатор 87374.538.12.14 по кадастралната карта на града, находящ се на ул. „Бяло море” № 18, гр. Ямбол, с обща площ 113.00 кв.м, считано от 01.02.2009 г.

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към договора.