РЕШЕНИЯ

 

НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 18 МАРТ  2009г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Отчет за изпълнение бюджета на Община Ямбол за 2008г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

  1. Предложение относно приемане бюджета на Община Ямбол за 2009г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

  1. Предложение относно одобряване на общата численост и структура на администрацията на Община Ямбол.

                                                                                                     ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

  1. Предложение относно поемане на общински дълг, съгласно чл.17 от ЗОД.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

  1. Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

   ПО ТОЧКА ПЪРВА - Отчет за изпълнение бюджета на Община Ямбол за 2008г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети, чл.9, ал.2 от Закона за общинския дълг:

       1.  Приема уточнения годишен план на бюджета за 2008 г. по приходната и разходната част, както следва:

1.1. по прихода, съгласно Приложение № 1 – 42 368 935 лв., от които за:

1.1.1. делегирани от държавата дейности     – 20 696 356 лв.;

1.1.2. местни дейности                                   -   21 672 579 лв.;

 

            1.2. по разхода, съгласно Приложения №№ 2, 3 и 4          – 42 368 935 лв., в т.ч. за:

            1.2.1. делегирани от държавата дейности                            – 20 696 356 лв.;

1.2.2. дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 681 131 лв.;  

1.2.3. местни дейности                                                            -  20 991 448 лв.;

 

        2. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2008 г., както следва:

2.1. по прихода, съгласно Приложение № 1                       – 41 094 310 лв., в т.ч. за:

2.1.1. делегирани от държавата дейности                           – 20 695 211 лв.;

2.1.2. местни дейности                                                         -   20 399 099 лв.;

 

            2.2. по разхода, съгласно Приложения №№ 2, 3, 4 и 6       – 38 998 447 лв., в т.ч. за:

            2.2.1. делегирани от държавата дейности                            – 19 369 434 лв.;

2.2.2. дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 642 028 лв.;  

2.2.3. местни дейности                                                            -  18 986 985 лв.;

 

3. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2008 г. по собствен бюджет и второстепенни разпоредители в община Ямбол, включително на общинските предприятия и дейностите в културата на самостоятелен бюджет, съгласно Приложения № № 5, 8, 9 и 10.

 

4. Приема уточнения годишен план и отчет по източници на  финансиране на капиталовите разходи за 2008 г. в общ размер, съгласно Приложение № 7 както следва:

4.1. Уточнен годишен план      – 11 730 898 лв.;

4.2. Отчет                                    -   10 661 624 лв., в т.ч.:

4.2.1. за основен ремонт            -   5 767 698 лв.;

4.2.2. за придобиване на ДМА  -   4 479 707 лв.;

4.2.3. за придобиване на НДА   -      414 219 лв.

 

5. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2008 година, съгласно Приложение № 11.

            6. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2008 г., съгласно Приложение № 12

6.1.Размер на дълга за „Реконструкция на улично осветление”     –  413 881 лв.;

6.2. Общо погасена главница към 31.12.2008 г.                                 - 413 881 лв.,

от които през 2008 г. - 53 881 лв

6.3. Общо погасена лихва  към 31.12.2008 г.                                  -  120 869,32 лв.,

от които през 2008 г. - 2 108,84 лв.

 

7. Одобрява получените и разходвани командировъчни пари от Кмета на Община Ямбол в размер на 6 689,42 лв. в страната и 7 451,30 лв. в чужбина.

 

            8. Одобрява получените и разходвани командировъчни пари от Председателя на Общински съвет Ямбол в размер на 821,69 лв. в страната.

 

            9. Приема извършените представителни разходи в размер на 31 243 лв., от които:

            9.1. в дейност Общинска администрация   – 28 141 лв.;

            9.2. в дейност Общински съвет                    -   3 102 лв.

                                  

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане бюджета на Община Ямбол за 2009г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага разглеждането на Бюджета за 2009г. за следващо заседание.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно одобряване на общата численост и структура на администрацията на Община Ямбол.

                                                                                                     ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал. 2 , във връзка с ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет Ямбол

1. Одобрява, считано от 01.01.2009г. обща численост на персонала в дейност 122 „Общинска администрация" - 161 щатни бройки, в това число – 14 щатни бройки 122 Общинска администрация - дофинансиране (от местни приходи).

2. Одобрява, считано от 01.04.2009г., общата численост и структурата на общинската администрация, съгласно Приложение 1.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно поемане на общински дълг, съгласно чл.17 от ЗОД.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.17 и чл.19а от Закона за общинския дълг:

1. Общински съвет Ямбол одобрява поемане на общински дълг за финансиране и разплащания на реално извършени разходи към доставчици и изпълнители по сключен договор BG 161PO001/1.1-01/2007/035 на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007- 2013)  и определя следните условия за поемането му:

Максимален  размер на дълга - 4 000 000  /четири милиона/ лева;

Валута - български лева;

Вид на дълга - дълг, поет с договор за общински заем /дългосрочен кредит/;

Начин на обезпечаване – бъдещи вземания по договора за безвъзмездна помощ по ОП “Регионално развитие” /2007 – 2013/ и за сметка на бъдещи собствени приходи по общинския бюджет;

Условия и срокове за погасяване – в рамките на окончателното плащане от Договарящия орган и съгласно погасителен план, но не по-дълъг от 20 месеца, считано от 1 януари 2010г.;

Лихвен процент - до 8.205 % при условията на Управляващата банка на Фонд ФЛАГ;

Други такси и разноски – при условията на Управляващата банка и ФЛАГ- ЕАД;

2. Общински съвет Ямбол упълномощава Кмета на Община Ямбол да подготви, внесе и подпише необходимата документация по изпълнение на решението по т.1, в качеството му на бенефициент по  Оперативна програма “Регионално развитие” (2007- 2013) .

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.42. ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС - Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

            1.1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, съгласно Приложение № 1; жилища в ж. к. „Р. Княгиня" № 20 – Приложение 1А;

            1.2. Жилища за продажба, съгласно Приложение № 2А;

            1.3. Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди, съгласно Приложение № 2 Б;