РЕШЕНИЯ

 

НА ВТОРАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНА НА 30 НОЕМВРИ  2007г.

 

 

 

            ДНЕВЕН РЕД

 

1.Предложение относно Правилник за организацията и дейността на общински съвет Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Временна комисия           

2.Предложение относно избор на зам. председатели на Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

3.Предложение относно определяне състав на постоянните комисии към общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

4.Предложение относно възнаграждение на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

5.Предложение относно възнаграждение на председателя на общински съвет - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно Правилник за организацията и дейността на общински съвет Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Временна комисия

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

Отлага разглеждането на предложението за следващото заседание като удължава мандата на ВК до обобщаване на предложенията и внасяне на проект за решение в ОбС.