РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 21 МАЙ 2010г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОбС Г. Миланов.

ВНОСИТЕЛ: Група общински съветници

2.      Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно награди на ученици по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ:ПК Образование

4.      Предложение относно награди на учители по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ:ПК Образование

5.      Предложение относно награди в сферата на културата по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

6.      Предложение относно извършване на замяна на общински недвижими имоти с имоти частна собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно дарение на имоти - ЧОС на Българската православна църква.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно финансова помощ на Стоян Стоянов.

ВНОСИТЕЛ:ПК СДТЗ и ПК Здр.

9.      Предложение относно финансова помощ на Георги Велчев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

10.  Предложение относно персонална пенсия на детето Божидар Весков Тодоров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП и ПК СДТЗ

11.  Предложение относно персонална пенсия на децата Юлиан Янчев Велков и Велко Янчев Велков.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК ЗОРСП

12.  Предложение относно определяне на представител на общината за заседанието на Асоциацията по В и К на 31.05.2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно членство на община Ямбол в АСЕКОБ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно участие на община Ямбол във втора фаза на проект "Градски мерки за устойчиво жилищно строителство".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно приемане за управление и стопанисване на имоти – ПДС. (паметници на културата)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно приемане на наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно придобиване право на собственост върху ПИ в местността "Табите" за изграждане транспортен достъп до ПСОВ Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно придобиване право на собственост върху ПИ, находящ се в регулацията на гр. Ямбол, ж.к. "Възраждане" за изграждане на ул. "Охрид".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно продажба на общински обекти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „АРРИ” Ямбол, Г. Митев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно отдаване под наем на част от нежилищен имот - ПОС, находящ се в СОУ „Св. Климент Охридски”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод в местността „Дюзлюка”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Доклад относно одобряване ПУП - ПП - трасе на водопроводно отклонение в м. "Смокините" до ПИ 87374.31.22 по искане на Бойчо Боев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно допускане изработване проект за изменение на ПУП - ПРЗ на кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.  Предложение относно промяна транспортната схема на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

26.  Предложение относно провеждане на конкурс за възлагане обслужването на линии от общинската транспортна схема.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

27.  Предложение относно приемане на Наредба за ПЧП.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОбС Г. Миланов.

ВНОСИТЕЛ: Група общински съветници

__________________________________________________________________________________

 

Предложението не се прие.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и т.1 от раздел ІV на статута за наградите на Община Ямбол удостоява художника проф. Иван Газдов със званието „Почетен гражданин на град Ямбол

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно награди на ученици по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК Образование

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание т.7.1, раздел ІІІ от Статута за наградите на община Ямбол награждава със Златен плакет за призови места в международни конкурси и състезания:

             Радослав Боянов Комитов, ІХ клас, МГ „Ат. Радев”;

            Иван Добромиров Марков и Габриела Емилова Кънчева, двойка спортни танци КСТ „Тандем Тийм”.

 

            2. На основание т.7.2, раздел ІІІ от Статута за наградите на община Ямбол награждава със Сребърен плакет деца и ученици, завоювали първо място на национални олимпиади, конкурси и състезания в съответствие с календара на МОМН, както следва:

-         Пламен Боянов Комитов, VІ клас, МГ „Ат. Радев”;

-         Елена Георгиева Георгиева, ХІІ клас , МГ „Ат. Радев”;

-         Доника Росенова Шивачева, ІVкл., НУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

-         Росица Каменова Канева, ІІІ клас, СОУ „Св. Климент Охридски”;

-         Николай Дианов Бонев, V клас, СОУ „Св. Климент Охридски”;

-         Даниела Петрова Петрова, ХІІ клас, МГ „Ат. Радев”;

 

            3. На основание т.7.3, раздел ІІІ от Статута за наградите на община Ямбол награждава с Бронзов плакет талантливи деца и ученици, завоювали второ и трето място на национални олимпиади и конкурси в съответствие с календара на МОМН, както следва:

-         Вокална група „До-ре-ми-ни 4”, ОУ „Л. Каравелов”;

-         Вокална група „До-ре-ми-ни 3” , ОУ „Л. Каравелов”;

-         Ивет Стефанова Багерова, ІV клас, ОУ „Л. Каравелов”;

-         Ваня Славчева Димитрова, VІ клас, ОУ „Л. Каравелов”;

-         Йордан Николов Чапъров, Х клас, МГ „Ат. Радев”;

-         Красен Спасов Тонев, Х клас, МГ „Ат. Радев”;

-         Енчо Иванов Мишинев, V клас, МГ „Ат. Радев”;

-         Отбор по баскетбол, юноши 8-10 клас, МГ „Ат. Радев”;

-         Денислав Стойчев Стойчев, 18 г., Клуб фотография ОДК;

-         Ванеса Димитрова Янъкова, 15 г., Клуб фотография ОДК;

-         Габриела Ивова Панайотова, ІІ клас, СОУ „Св. Климент Охридски”;

-         Симона Свиленова Стойкова,VІІклас,СОУ„Св. Климент Охридски”;

-         Северина Христова Христова,ІІІклас,СОУ „Св. Климент Охридски”;

-         Неделина Илиева, V клас, СОУ „Св. Климент Охридски”;

-         Танцов състав „Звънче”, СОУ „Св. Климент Охридски”;

-         Стефани Ташкова Ташкова, ОУ „П. Р. Славейков”;

-         Аделина Атанасова Тодорова, ОУ „П. Р. Славейков”;

-         Димитър Здравков Добрев, ОУ „П. Р. Славейков”;

-         Кристиян Христов Христов, V клас, СОУ „Св. Климент Охридски”;

-         Отбор по баскетбол – девойки XI и XII клас от МГ „Ат. Радев”, трето място на Републиканско първенство с ръководител Добринка Боянова Чолакова;

-         Отбор по газоснабдяване – XII клас от ПТГ „Ив. Райнов”, трето място на националните състезания от „Панорама на професиите” с ръководител инж. Красимир Стоянов Дочев;

-         Отбор по лека атлетика – щафета 4x 100м. при ОУ „Л. Каравелов”, трето място на републиканското състезание по календара на МОМН с ръководител Събина Ангелова Димова;

-         Пламена Атанасова Атанасова – VII клас от ОУ „Л. Каравелов”, второ място на „бягане” 400м. и  второ място на „бягане” – 100м. от Републикански ученически спортни игри от календара на МОМН с ръководител Събина Ангелова Димова;

 

            ІV. На основание т.5, раздел ІV от Статута за наградите на община Ямбол награждава с Почетна грамота и предметна награда (литературна творба от българската класика) талантливи деца и ученици, съгласно приложение.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно награди на учители по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК Образование

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            1. На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов – „ЗЛАТЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов/ за изключителен принос в областта на образованието на:

            1.1. Нина Тончева Койчева – директор НУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

            1.2. Донка Василева Мавродиева – учител по музика в ОУ „Л. Каравелов”.

           

            2. На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов „СРЕБЪРЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов/ за изключителен принос в областта на образованието на:

            2.1. Христина Иванова Димитрова – учител по биология в ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

            2.2. Мария Димитрова Попова – учител по биология в ОУ  „Хр. Смирненски”;

            2.3. Недялка Миткова Стоянова – учител по химия в ПГИ „Г. С. Раковски”.

 

            3. На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава

            - с почетен знак „ЗЛАТЕН” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/

Янка Аргирова Христова – учител по БЕЛ в ОУ „Л. Каравелов”;

Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев”, гр. Ямбол, по повод 75 години от създаването;

Начално училище „Проф. Петър Нойков”, гр. Ямбол по повод 20 години от създаването;

Жасмина Димитрова Бабова – учител в НУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

Милена Станчева Георгиева – учител в СОУ „Св. Климент Охридски”;

Гинка Георгиева Милкова – учител по математика в ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

Величка Иванова Колева – учител в ОУ „Хр. Смирненски”;

Диан Панайотов Брънков – учител по история в ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

Иван Стоилов Панталаков – учител по БЕЛ в ОУ „.Н. Петрини”;

Доля Тончева Дичева – директор ПГЗ „Хр. Ботев”;

Гергана Иванова Мартинова –  учител ЦДГ „Червена шапчица”;

Ваня Дамянова Станева – Райчева – учител ЦДГ „Биляна”

Мария Иванова Арабаджиева - ЦДГ „Валентина”

Събина Ангелова Димова - ОУ „Л. Каравелов”

Виолета Христова Колева – Вълчева - ОУ „Л. Каравелов”

 

            - с почетен знак „СРЕБЪРЕН” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/

Евгения Атанасова Начева - учител по англ. език  ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

инж. Красимир Стоянов Дочев - ПТГ „Ив. Райнов”;

Пламен Йорданов Николов - ПТГ „Ив. Райнов”;

Монка Георгиева Милковска - ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

Гергина Костова Илиева – СЕРБЕЗОВА - ЦДГ „Свобода”;

инж. Димитър Стоянов Динев - ПГЗ „Хр. Ботев”;

Антония Христова Христова - НУ „Проф. Нойков”;

Виолета Динева Величкова - ОУ „Хр. Смирненски”;

Тодорка Димитрова Димитрова - НУ „Проф. Нойков”;

Ганка Димитрова Добрева - НУ „Проф. Нойков”;

Смиляна Иванова Саханджиева - ОУ „Хр. Смирненски”;

Румяна Янкова Иванова - ОУ „Хр. Смирненски”;

Недялка Димитрова Стоянова - СОУ „Св. Кл. Охридски”;

инж. Илия Георгиев Манчев - ПГЗ „Хр. Ботев”;

Атанас Петков Атанасов - ОУ „П. Р. Славейков”;

Ташка Петкова Тенева - ЦДГ „Валентина”.

 

4. На основание т.4 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота

 

Моника Нейкова Георгиева - МГ „Ат. Радев”;

Валентина Стефанова Попова – Енчева - МГ „Ат. Радев”;

инж. Мариана Кирилова Факирева - ПТГ „Ив. Райнов”;

инж. Диана Енчева Янева -  ПТГ „Ив. Райнов”;

инж. Елена Петкова Калчева - ПТГ „Ив. Райнов”;

Стефка Стоянова Ангелова – Генова - ОУ „Н. Петрини”;

Елена Георгиева Тодорова - ОУ „Н. Петрини”;

Пенка Гърдева Савова - ОУ „Н. Петрини”;

Силвия Георгиева Колева -    ЦДГ „Свобода”;

Донка Тодорова Стоянова - ЦДГ „Свобода”;

Диана Недялкова Йовчева - ЦДГ „Червена шапчица”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно награди в сферата на културата по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов” – „ЗЛАТЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов/ за изключителен принос в областта на културата и 65 годишен юбилей на НЧ „Зора – 1945”, гр. Ямбол.

2. На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов” – „СРЕБЪРЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов/ за активна и ползотворна дейност в областта на литературата, за повишаване духовното развитие и просперитета на културата в град Ямбол на Генка Динева Богданова – поетеса.

            3. На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с почетен знак „ЗЛАТЕН” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/:

Младежка група за маскарадни игри към НЧ „Умение - 2003”, гр. Ямбол;

Йордан Георгиев Трифонов – художник.

           

            4. На основание т.3.1 от раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда Награда в областта на изобразителното изкуство на името на Жорж Папазов (пластичен знак и диплом) на Дона Неделчева - художник.

5. На основание т.3.2 от раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда Награда за литература и публицистика на името на Васил Карагьозов на:

Радко Мирчев Стоянов – поет;

Антон Русев Шиков – поет.

            6. На основание т.3.3 от раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда Театрална награда на името на Невена Коканова на:

Недялко Йорданов – поет, режисьор и драматург.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно извършване на замяна на общински недвижими имоти с имоти частна собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. Във връзка с реализирането на действащия Застроителен и регулационен план на Централна градска част, одобрен с Решение ХLVІІІ – 1 от 03.10.2007 г.на общински съвет - Ямбол, обнародвано в ДВ бр.86 от 26.10.2007г., в частта изграждане на пътна връзка между ул.”Цар Самуил” и ул.”Джон Атанасов” и необходимостта от прекратяване на съсобствеността на общината в УПИ І, кв.79 – за озеленяване и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.40, ал.2, т.1 и т.5  и чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост, дава съгласие да се извърши замяна на  имоти – частна общинска собственост с имот собственост на Българска православна църква, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 87374.537.186, собственост на община Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, при граници на имота: 87374.537.59; 87374.537.57; 87374.537.54, с площ 411 м2, идентичен с част от УПИ І, кв.52 – за Църква и озеленяване по Застроителния и регулационен план на гр. Ямбол. Имота е актуван с акт за частна общинска собственост № 1589 от 10.02.2010г., вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 578, том ІІ, стр.77 от 12.02.2010г., с пазарна стойност, определена от лицензиран оценител в размер на 59 180 /петдесет и девет хиляди и сто и осемдесет лева/ без ДДС.

609.17 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 87374.537.58, собственост на община Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ул.”Александър Стамболийски”, при граници на имота: 87374.537.60; 87374.537.59; 87374.537.54, целият с площ 1071 м2, идентичен с част от УПИ І, кв.52 за Църква и озеленяване по Застроителния и регулационен план на гр. Ямбол. Имота е актуван с акт за частна общинска собственост № 1588 от 10.02.2010г., вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 577, том ІІ, стр.76 от 12.02.2010г., с пазарна стойност, определена от лицензиран оценител в размер на 87 720 /осемдесет и седем хиляди и седемстотин и двадесет лева/ без ДДС.

Общата пазарна стойност на имотите е в размер на 146 900 /сто четиридесет и шест хиляди и деветстотин лева/ без ДДС.

Поземлен имот с идентификатор 87374.538.156, собственост на Българска Православна Църква – храм „Свети Георги”, находящ се в гр. Ямбол, ул.”Джон Атанасов”, с площ 60 м2, при граници на имота: 87374.538.6; 87374.538.8; 87374.538.7, съставляващ незастроено дворно място ПИ 8119, попадащо частично в УПИ І, кв.78 по Застроителния и регулационен план на гр. Ямбол, през който ще премине предвидената за изграждане пътна връзка между ул.”Цар Самуил” и ул.”Джон Атанасов”. Имота е деактуван със заповед № ДС 04/0037 от 04.04.2002 г. на областен управетил на област с административен център – гр.Ямбол, с пазарна стойност, определена от лицензиран оценител в размер на 11 100 / единадесет хиляди и сто лева/ без ДДС.

Поземлен имот с идентификатор 87374.537.183, собственост на Българска Православна Църква – храм „Свети Георги”, находящ се в гр. Ямбол, ул.”Търговска”,  с площ 99 м2, при граници на имота: 87374.537.167; 87374.537.163, съставляващ част от УПИ І, кв.79 – за озеленяване по Застроителния и регулационен план на гр. Ямбол, които е в съсобственост с община Ямбол в УПИ І, кв.79 – за озеленяване. Имота е деактуван със заповед № ДС 04/0036 от 21.03.2002 г. на областен управетил на област с административен център – гр.Ямбол, с пазарна стойност, определена от лицензиран оценител в размер на 19 800 /деветнадесет хиляди и осемстотин лева/ без ДДС.

Поземлен имот с идентификатор 87374.537.184, собственост на Българска Православна Църква – храм „Свети Николай”, находящ се в гр. Ямбол, с площ 580 м2, при граници на имота: 87374.537.163, съставляващ част от УПИ І, кв.79 – за озеленяване по Застроителния и регулационен план на гр. Ямбол които също е в съсобственост с община Ямбол в УПИ І, кв.79 – за озеленяване. Имота е деактуван със заповед № ДС 04/0036 от 21.03.2002 г. на областен управител на област с административен център – гр.Ямбол, с пазарна стойност, определена от лицензиран оценител в размер на 116 000 /сто и шестнадесет хиляди лева/,

Общата пазарна стойност на имотите е в размер на 146 900 /сто четиридесет и шест хиляди и деветстотин лева/без ДДС.

ІІ.Упълномощава кмета на общината да предприеме последващи действия в изпълнение на горното решение.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно дарение на имоти - ЧОС на Българската православна църква.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, дава съгласие да се извърши дарение на  имоти – частна общинска собственост на Българска православна църква – храм „Свети Георги”, а именно:

461.83 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 87374.537.58, собственост на община Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ул.”Александър Стамболийски”, при граници на имота: 87374.537.60; 87374.537.59; 87374.537.54, целият с площ 1071 м2, идентичен с част от УПИ І, кв.52 за Църква и озеленяване по Застроителния и регулационен план на гр. Ямбол. Имота е актуван с акт за частна общинска собственост № 1588 от 10.02.2010г., вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 577, том ІІ, стр.76 от 12.02.2010г., с пазарна стойност, определена от лицензиран оценител в размер на  66 500 лв. /шестдесет и шест хиляди и петстотин лева/ без ДДС.

Самостоятелен обект с идентификатор 87374.538.20.4.36, собственост на община Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ул.”Търговска” № 20, при граници на имота: 87374.538.20.4.31; 87374.538.20.4.30, попадащ в сграда с идентификатор 87374.538.20.4, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.538.20, с предназначение: за търговска дейност, с площ 60.27 м2. Имота е актуван с акт за частна общинска собственост № 214 от 19.04.2001г., вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 1458, том 4, стр.197 от 05.03.2009г., с пазарна стойност, определена от лицензиран оценител в размер на 146 000 лв. /сто четиридесет и шест хиляди лева/ без ДДС.

Самостоятелен обект с идентификатор 87374.538.90.1.2, собственост на община Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ул.”Александър Стамболийски” № 26, ет.2, при граници на имота: 87374.537.90.1.1, попадащ в сграда с идентификатор 87374.537.90.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 87374.537.90, с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ 86.00 м2, заедно с ½ част от полувкопан складов етаж, ½ част от тавански необитаем етаж и съответното отстъпено право на строеж върху частен терен. Имота е актуван с акт за частна общинска собственост № 864 от 14.05.2003г., вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 1301, том ІІІ, стр.171 от 17.03.2010г., с пазарна стойност, определена от лицензиран оценител в размер на 78 300 лв. /седемдесет и осем хиляди и триста лева/ без ДДС.

 

           

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно финансова помощ на Стоян Стоянов. (починал)

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание т.13.4 от решение по т.16 от дневния ред на ХХХ заседание, проведено на 28.01.2010г. Общински съвет отпуска еднократна финансова помощ на сестрата на Стоян Тодоров Стоянов от гр. Ямбол, Нина Тодорова Гарабедян, живуща на ул. „Йордан Йовков" № 48, гр. Ямбол в размер на 300 лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

 

 

      ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно финансова помощ на Георги Велчев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание т.13.4 от решение по т.16 от дневния ред на ХХХ заседание, проведено на 28.01.2010г. Общински съвет Ямбол отпуска еднократна финансова помощ на Георги Иванов Велчев от гр. Ямбол, живущ на ул.”Братя Миладинови” № 3 в размер на 250 лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно персонална пенсия на детето Божидар Весков Тодоров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП и ПК СДТЗ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

     

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 и т.4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Божидар Весков Тодоров от гр. Ямбол, ул. “Преслав” № 179.

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно персонална пенсия на децата Юлиан Янчев Велков и Велко Янчев Велков.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 и т.4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Юлиан Янчев Велков и Велко Янчев Велков от гр. Ямбол, ул. “Янко Сакъзов” № 21-4-7.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на представител на общината за заседанието на Асоциацията по В и К на 31.05.2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   І. Определя мандат на инж. Георги Иванов Славов – кмет на община Ямбол за заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 31.05.2010 г. при следния дневен ред:

1.                       Представяне и приемане на процентното съотношение на гласовете на държавата и общините в Общото събрание на асоциацията;

2.                       Приемане на график за работата на асоциацията  през 2010 г.

3.                       Обсъждане на проект за бюджет на асоциацията;

4.                       Обсъждане на проблеми, констатирани при извършен оглед през месец септември 2009 г. на В и К системите и съоръженията на територията на област Ямбол, от представители на „В и К” ЕООД – гр. Ямбол, петте общини и Областна администрация – Ямбол.

5.                       Обсъждане на въпроси, касаещи предстоящото изготвяне на Регионален  план  и инвестиционни програми към него за развитието на водоснабдяването и канализацията на територията на област Ямбол.

6.                       Проблеми на провежданата политика във В и К отрасъла на равнище местни органи на самоуправление.

ІІ. Определя позицията, която трябва да поддържа инж. Георги Иванов Славов.

1.                       Да гласува следното процентно съотношение на гласовете на държавата и общините, а именно;

Представител на държавата /общината

Брой жители

% съотношение на гласовете

Държавата /ОА – Ямбол/

 

35,00

Община Ямбол

82 649

34,42

Община Болярово

5 638

2,35

Община Елхово

20 552

8,56

Община Тунджа

31 403

13,08

Община Стралджа

15 828

6,59

Общо за областта                         156 070 ж.                                          100 %

 

2.                       Да гласува предложения график за заседанията на Асоциацията за 2010 г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно членство на община Ямбол в АСЕКОБ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА във връзка с чл. 51, ал. 2 от ЗОС одобрява участието на Община Ямбол като асоцииран член в СНЦ „Асоциацията на еколозите от общините в България” (АСЕКОБ).

      Приема Устава на сдружение с нестопанска цел „Асоциацията на еколозите от общините в България” (АСЕКОБ).

      Избира за представител на Община Ямбол в Общото събрание на СНЦ „Асоциацията на еколозите от общините в България” (АСЕКОБ) – инж. Георги Славов – кмет на община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно участие на община Ямбол във втора фаза на проект "Градски мерки за устойчиво жилищно строителство".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Дава съгласие Община Ямбол да участва във втора фаза на проект CASH -  „Градски мерки за устойчиво жилищно строителство”.

            2. Приема финансовото участие на общината да бъде в размер до 5 894 евро за период от 30 месеца.

           

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане за управление и стопанисване на имоти – ПДС. (паметници на културата)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.15, ал.2 от Закона за държавната собственост, дава съгласие община Ямбол да приеме за безвъзмездно управление и стопанисване от Министерски съвет имоти, публична държавна собственост и изключителна държавна собственост /паметници на културата/, а именно:

            1.Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле” на площ от около 500 дка, включваща от изток и север рекичката – ръкав на р.”Тунджа”, от запад и югозапад – високия хребет обрасъл с дървета и храсти и Зайчин връх. Местонахождение на имота: с. Кабиле, общ.”Тунджа”.

            2. Сгради, построени в Национален археологически резерват „Кабиле” в ПИ № 000031 /тридесет и едно/, а именно:

            - Музей за експониране на предмети от археологически разкрития, със застроена площ 976 м2, на един етаж, масивна конструкция, построена през 1986 г.

            - Склад – мозайка, със застроена площ 70 м2, на един етаж, масивна конструкция, построена през 1986 г.

            3. Археологическа база

            Сгради построени в ПИ № 000117.

            - Производствено - битова сграда, със застроена площ 456 м2, състояща се от производствена и битова част, на един етаж, масивна конструкция, построена през 1976 г.

            - Сграда за портиер, със застроена площ 17 м2, на един етаж, масивна конструкция, построена през 1976 г.           

     

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема  Наредба за изменение на НОАМТЦУ в община Ямбол

§ 1. т. 35 „Предоставяне на обществена информация по Закона за достъпа до обществена информация" от Приложение № 6 по глава III на НОАМТЦУ се отменя.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно придобиване право на собственост върху ПИ в местността "Табите" за изграждане транспортен достъп до ПСОВ Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.31, ал.2 от НРПУРОИ дава съгласие Община Ямбол да придобие право на собственост върху поземлен имот 87374.34.962, с площ 1934,12 м2, с начин на трайно ползване – за водостопанско, хидромелиоративно съоръжения, при граници на имота: 87374.34.959; 87374.34.20; 87374.34.2; 847374.34.215; 87374.35.233 и 87374.34.961, съставляващ реално площта под предвидения за изграждане път съгласно проекта за ПУП - Парцеларен план за транспортен достъп до ПСОВ - Ямбол по пазарна оценка, която е в размер на 46416.00 лв., чрез сключване на договор за покупко-продажба от кмета на община Ямбол.

            Упълномощава кмета на община Ямбол да извърши процедурата по закупуването.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно придобиване право на собственост върху ПИ, находящ се в регулацията на гр. Ямбол, ж.к. "Възраждане" за изграждане на ул. "Охрид".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.31, ал.2 от НРПУРОИ:

Дава съгласие община Ямбол да придобие право на собственост върху поземлени имоти, находящи се в регулацията на гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане” за изграждане на ул. „Охрид” чрез сключване на договор за покупко-продажба от Кмета на община Ямбол както следва:

- Поземлен имот с идентификатор 87374.552.69 по КК на гр. Ямбол, целия с площ 944 м², с начин на трайно ползване - нива, при граници на имота: 87374.552.63; 87374.552.70; 87374.552.28 и 87374.36.862, съставляващ реално площта под предвидената за изграждане ул. „Охрид”, съгласно регулационни план на гр. Ямбол, приет със Заповед №І-А-797/17.08.1989г. по договорена цена в размер на 40 592 лв.

- 351,18 м² от поземлен имот с идентификатор 87374.552.70 по КК на гр. Ямбол, целия с площ 1471,00 м², с начин на трайно ползване - нива, при граници на целия имот: 87374.552.69; 87374.552.28; 87374.552.34; 87374.552.68 и 87374.552.63, съставляващи реално площта под предвидените за изграждане ул. „Охрид” и ул. „Индже Войвода”, съгласно регулационния план на гр. Ямбол, приет със Заповед №І-А-797/17.08.1989г., по договорена цена в размер на 15 100,74  лв.

- 999,67 м² от поземлен имот с идентификатор 87374.552.63 по КК на гр. Ямбол, целия с площ 1242,00 м², с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при граници на целия имот: 87374.552.69; 87374.552.70; 87374.552.68; 87374.552.67; 87374.552.64; 87374.552.29; 87374.552.59; 87374.36.59;  87374.36.862 и 87374.36.63, съставляващи реално площта под предвидената за изграждане ул. „Охрид”, съгласно регулационния план на гр. Ямбол, приет със Заповед №І-А-797/17.08.1989г. по договорена цена в размер на 42 985,81 лв.

Упълномощава Кмета на община Ямбол да извърши процедурата по закупуването.

 

     

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински обекти по ЗОС.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост прави следното допълнение:

            В ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, буква „В” Общински терени в регулация и земя общинска собственост, които община Ямбол има намерение да продаде от Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ямбол през 2010 г., приета с Решение по точка петнадесета на тридесетото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2010 г. се допълва:

 

ПИ с кадастрален номер     Площ  кв.м.                           Местонахождение

51.

87374.515.81                       25525.00           УПИ ІІ в кв. 332

52.

87374.519.42                         6070.00           УПИ ІІ в кв. 152, ул. „Ямболен”

53.

87374.548.5                           1215.00           УПИ VІІІ4470,кв. 152, ул.„Бакаджик” 30                                                                                         

54.

87374.531.254                         257.00           УПИ ІІІ1936, кв.105, ул. „Янко Сакъзов” 4

  

     ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публичен търг  следните  имоти – частна общинска собственост:

     

     1. Магазин, находящ се в партерен етаж на жилищен блок на пл. „Страшимир Кринчев” № 1, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж върху общински терен в УПИ ХХІІ 5110, кв. 62 по регулационния план на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатори 87374.557.69.1.64 и 87374.557.69.1.65   като част от сграда с идентификатор 87374.557.69.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.557.69, при граници – над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.4, самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.17 и самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.1, на същия етаж - пл. „Страшимир Кринчев”, самостоятелен обект с идентификатор  87374.557.69.1.63, и самостоятелен обект с идентификатор  87374.557.69.1.66, с обща застроена площ 170.00 кв.м., актуван с АОС – частна  № 147 от 23.05.2000 г. Начална тръжна продажна цена 121900 лв., без ДДС. Депозит за участие 12190 лв.

      2. Западен магазин, находящ се в партера на жилищен блок на ул. „Преслав” № 57, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж върху общински терен в УПИ І кв. 15 по регулационния план на ЦГЧ на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.537.38.4.48, като част от сграда с идентификатор 87374.537.38.4, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.537.38, при граници: над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.3, самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.2  и самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.1, на същия етаж -  самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.49, самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.50 и самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.47, със  застроена площ 219.40 кв.м., актуван с АОС – частна  № 904 от 26.06.2003 г. Начална тръжна продажна цена 171600 лв.,  Депозит за участие 17160 лв.

      3.  Застроен поземлен имот  - УПИ ІV 114,  кв. 69 по регулационния план на ЦГЧ на гр. Ямбол, а по кадастралната карта ПИ с идентификатор 87374.535.114, находящ се на ул. Васил Карагьозов”, при граници: ул. „Васил Карагьозов” с идентификатор 87374.535.107, ул. „Георги Дражев” с идентификатор 87374.538.3, ПИ с идентификатор 87374.535. 113 и ПИ с идентификатор 87374.535. 115, с площ 207 кв.м., актуван с АОС – частна  № 1599 от 26.03.2010 г., ведно с построената в имота двуетажна административна сграда с идентификатор  87374.535.114.1 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се на ул. Васил Карагьозов” № 5, със застроена площ 146.00 кв.м. по кадастралната карта, а по АОС – частна № 163 от 18.10.2000 г. застроена площ І етаж – 141.80 кв.м., ІІ етаж – 141.80 кв.м. и мазе 144.00 кв.м. Начална тръжна продажна цена на поземления имот и І етаж, ІІ етаж и приземен етаж /мазе/ от сградата 194801 лв., без ДДС, в т.ч. за ПИ 81000 лв. и за сграда 113801 лв.. Депозит за участие 19480 лв.

       4. Втори етаж от двуетажна сграда – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.532.59.1.2 с предназначение за жилище, със застроена площ 144.50 кв.м., при граници: под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.532.59.1.1 и таван със застроена площ 127.00 кв.м., находящи се на ул. „Стара планина” № 14, застроени с право на строеж върху общински терен в УПИ ІХ 1969, кв. 106 по регулационния план на гр. Ямбол, като част от сграда с идентификатор 87374.532.59.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.532.59 по кадастралната карта, актувани с АОС – частна № 181 от  21.12.2000 г. Начална тръжна продажна цена 41065 лв., в т.ч. отстъпено право на строеж 16300 лв. Депозит за участие 4106 лв. 

      5.  Сектор „Б” от сграда за административни нужди, актувана с АОС - частна № 39 от 24.08.1998 г., построена върху общински терен с право на строеж в ж.к  „Диана”, до бл. 17 гр. Ямбол, находяща се на втори етаж над гаражи, а по кадастралната карта самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.19, като част от сграда с идентификатор 87374.546.41.5., построена в поземлен имот с идентификатор 87374.546.41, при граници на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.20 и  самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.18, под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.10 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.9 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.8 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.7, със застроена площ 106.86 кв.м. Начална тръжна продажна цена 47500 лв., без ДДС,  в т.ч. отстъпено право на строеж 3200 лв. Депозит за участие 4750 лв.

      6.  Поземлен имот с идентификатор 87374.515.81 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ завод за метални прахове в кв. 332 по регулационния план на гр. Ямбол.  Имота е с площ 25525.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.515.82, имот  87374.515.6, имот 87374.515.44, имот 87374.515.50, имот 87374.515.49, имот 87374.515.8 , имот 87374.515.10 и имот 87374.515.32. Актуван с АОС – частна № 1597 от 16.03.2010 г. Начална тръжна цена на имота 796380.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 79638 лв.

     7.  Поземлен имот с идентификатор 87374.515.70 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол.  Имота е с площ 29454 кв.м. и има следните граници: имот 87374.515.29, имот  87374.515.74, имот 87374.515.71, имот 87374.515.14, имот 87374.515.13. Актуван с АОС – частна № 1092 от 15.07.2004 г. Начална тръжна цена на имота 919000 лв, без ДДС. Депозит за участие 91900 лв.

      8.  Поземлен имот с идентификатор 87374.515.71 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІ за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол.  Имота е с площ 12001 кв.м. и има следните граници: имот 87374.515.74, имот  87374.515.72, имот 87374.515.14, имот 87374.515.70. Актуван с АОС – частна № 1093 от 15.07.2004 г. Начална тръжна цена на имота 326400 лв, без ДДС. Депозит за участие 32640 лв.

      9.  Поземлен имот с идентификатор 87374.515.72 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІІ за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол.  Имота е с площ 10745 кв.м. и има следните граници: имот 87374.515.73, имот  87374.515.14, имот 87374.515.71, имот 87374.515.74. Актуван с АОС – частна № 1094 от 15.07.2004 г. Начална тръжна цена на имота 285800 лв, без ДДС. Депозит за участие 28580 лв.

      10.  Поземлен имот с идентификатор 87374.515.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІV за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол.  Имота е с площ 16213 кв.м. и има следните граници: имот 87374.515.20, имот  87374.515.22, имот 87374.515.14, имот 87374.515.72, имот 87374.515.74, имот 87374.515.16. Актуван с АОС – частна № 1095 от 15.07.2004 г. Начална тръжна цена на имота 389100 лв, без ДДС. Депозит за участие 38910 лв.

      11.  Поземлен имот с идентификатор 87374.519.42 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ за резервен терен в кв. 152 по регулационния план на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Ямболен”.  Имота е с площ 6070 кв.м. и има следните граници: имот 87374.519.36, имот 87374.519.31,  имот 87374.519.35,  имот 87374.519.12,  имот 87374.519.41.   Актуван с АОС – частна № 1595 от 08.03.2010 г. Начална тръжна цена на имота 144470 лв, без ДДС. Депозит за участие 14447 лв.

      12.  Поземлен имот с идентификатор 87374.548.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ 4470 в кв. 152 по регулационния план на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Бакаджик” № 30.  Имота е с площ 1215 кв.м. и има следните граници: имот 87374.548.70, имот  87374.548.2. Актуван с АОС – частна № 1581 от 10.08.2009 г. Начална тръжна цена на имота 97200 лв, без ДДС. Депозит за участие 9720 лв.

      13.  Поземлен имот с идентификатор 87374.531.254 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 1936 в кв. 105 по регулационния план на гр. Ямбол, отреден за жилищни нужди, находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 4.  Имота е с площ 257 кв.м. и има следните граници: имот 87374.531.256, имот 87374.531.251, имот 87374.531.253, имот 87374.531.252, имот 87374.531.255. Актуван с АОС – частна № 1602 от 19.04.2010 г. Начална тръжна цена на имота 40600 лв, без ДДС. Депозит за участие 4060 лв.

       

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „АРРИ” Ямбол, Г. Митев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3232/18.04.2007 г. с Агенция за регионално развитие и инвестиции – Ямбол, ЕИК 128500311 за отдадени под наем помещения за офис в недвижим имот – частна общинска собственост, актуван  с АОС 318/31.08.2002 г., находящ се на ул.”Цар Иван Александър” № 6 А, гр. Ямбол, кв.50, УПИ І, ПИ 3039, идентификатор 87374.535.25.8 по кадастралната карта на града, с обща площ 28.00 кв.м ,  считано от 01.04.2010 г.

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно отдаване под наем на част от нежилищен имот - ПОС, находящ се в СОУ „Св. Климент Охридски”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване общински обект -  помещение за производство на закуски, приготвяне на обяди и столово хранене, с обща площ 112.00 кв.м., находящи се в приземен етаж в сградата на СОУ „Св.Климент Охридски”, представляващи част от недвижим имот публична общинска собственост, актуван с АОС № 289/23.07.2001г., находящ се на ул.”Стефан Караджа” № 72, кв.101, парцел І по плана на гр. Ямбол, ПИ 87374.530.2401 при граници : ул. ”Д. Благоев”, ул. ”Стефан Караджа”, ул. ”Шипка”, ул. „П. Хитов”, при следните условия:

      1. Начална тръжна месечна наемна цена –  316.00лв., без ДДС /определена по т.12 и т.23 от  Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

2. Предмет на дейност – производство на закуски, приготвяне на обяди и столово хранене;

3. Срок на отдаване – 3 учебни години;

4. Депозит – 1 896.00 лева.

    

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод в местността „Дюзлюка”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,  Общински съвет гр. Ямбол  одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен  план  за трасе на водопровод от поземлен имот /ПИ/  87374.37.175 до ПИ 87374.37.31 и 87374.37.866 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност ”Дюзлюка”.

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в четиринадесет дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Община Ямбол до Административен съд - Ямбол.

     

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Доклад относно одобряване ПУП - ПП - трасе на водопроводно отклонение в м. "Смокините" до ПИ 87374.31.22 по искане на Бойчо Боев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, общински съвет Ямбол одобрява подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – на трасе на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод до поземлен имот с идентификатор 87374.31.22 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Смокините”, за който е образуван урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-22 с конкретно предназначение „за складова база, търговия и услуги” по одобрен ПУП-ПРЗ.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в четиринадесет дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно допускане изработване проект за изменение на ПУП - ПРЗ на кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ :

1. Допуска изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на кв. „Каргон” за :

-  Района на кооперативен пазар - кв. 18, кв.18а и

 кв.18б

-  ул. „Атанас Кратунов” в отсечката от общински пазар до  кръстовище с ул.”Ивайло” и ул. „ Иван Рилски”;

- ул.”Индже войвода” от осова точка № 63 до осова точка № 43;

-  ул.”Доктор Петър Брънеков”

- кръстовището между ул.”Цар Асен”, ул.” Ат. Кратунов”, ул.” Ж. Андреев”, ул. „Индже войвода „ и ул.” Д-р П. Брънеков”;

2. Одобрява задание за проектиране на ПУП – ПРЗ на гореописаното.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно промяна транспортната схема на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет Ямбол утвърждава общинската транспортна схема и маршрутните разписания на автобусните линии в нея с направените промени на автобусни линии № 1, № 20 и № 25, съгласно Приложение № 1.

2. На края на всяко шестмесечие комисията по транспорт към община Ямбол, в случай на необходимост, предлага на кмета на община Ямбол за утвърждаване изменение в графиците за времевия интервал между отделните курсове по маршрутните разписания, съгласно пр. № 1.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно провеждане на конкурс за възлагане обслужването на линии от общинската транспортна схема.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл.17, ал.3, ал.4 и ал.5, чл.18 и чл.19 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет – Ямбол:

            1. Възлага чрез провеждане на конкурс превозите по автобусни линии от общинската транспортна схема, съгласно Приложение № 1 и делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на кмета на община Ямбол.

            2. Определя 35 % от общия брой курсове по линиите от пакета да са оборудвани за превоз на трудноподвижни лица.

            3. Определя цена от 100 лв. без ДДС за закупуване на документацията за участие в конкурса.

            4. Определя гаранция за точно изпълнение на договора в размер на 5000 лева.

            5. Определя състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения, съгласно Приложение № 2.

            6. Конкурса да се проведе при критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, посочени в Приложение № 3.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно приемане на Наредба за ПЧП.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема Наредба за публично -частни партньорства.