РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 30 СЕПТЕМВРИ 2010г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане декларация на ОбС Ямбол по проблеми на здравеопазването.

ВНОСИТЕЛ: ПК Здр.

2.      Предложение относно включване на община Ямбол в проекта за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане персонална пенсия на Живко Тодоров Живков.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП и ПК СДТЗ

4.      Предложение относно допускане изработване на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ 299, 284, кв. 34, ул. „Вл. Заимов”, по искане на Димитър Ст. Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно одобряване задание за обект "Проект за изменение на ПУП - ПРЗ и РУП на УПИ V в кв.74, ж.к. "Бенковски", гр. Ямбол.

 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно придобиване право на собственост върху част от имот, находящ се в ЦГЧ за изграждане на улица между ул. "В. Априлов" и ул. "Стефан Караджа".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно безвъзмездно предоставяне на част от обект ПОС на Сдружение „Спортен клуб ДИОС-СПОРТ Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Стефка Желязкова Янчева, Цветана Иванова Колева, Даниела Николаева Димитрова, Радка Филчева Георгиева, Иванка Кирчева Митева и внук на Ради Симеонов Ангелов.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

9.      Предложение относно определяне представител на Общината и съгласуване на мандата му за заседанието на Асоциацията по В и К, насрочено за 22.10.2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно вземане на решение за участие на община Ямбол в регионално сдружение на общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа с цел управление на отпадъците.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

 

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане декларация на ОбС Ямбол по проблеми на здравеопазването.

ВНОСИТЕЛ: ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            Приема декларация на Общински съвет Ямбол.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно включване на община Ямбол в проекта за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            Общински съвет Ямбол дава съгласие за включване на Община Ямбол в проекта за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/ 2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане персонална пенсия на Живко Тодоров Живков.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП и ПК СДТЗ

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 и т.4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Живко Тодоров Тодоров от гр. Ямбол, ж.к. “Г. Бенковски”, бл.5, ет.2, ап.8.

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно допускане изработване на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ 299, 284, кв. 34, ул. „Вл. Заимов”, по искане на Димитър Ст. Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно одобряване задание за обект "Проект за изменение на ПУП - ПРЗ и РУП на УПИ V в кв.74, ж.к. "Бенковски", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            1. На основание чл.134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ одобрява задание за обект: „Проект за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП на УПИ V в кв.74, ж.к. „Бенковски“, гр. Ямбол.

            2. Допуска изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/, за УПИ V - за КОО и ОДО, кв.74, ж.к. „Бенковски” гр. Ямбол, състоящо се в описаното по горе предложение и съгласно приложената скица- проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІІ, кв.74,ж.к. „Бенковски” гр. Ямбол, приет със Заповед № ТУ02/0136 от 30.12.2008 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно придобиване право на собственост върху част от имот, находящ се в ЦГЧ за изграждане на улица между ул. "В. Априлов" и ул. "Стефан Караджа".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            Дава съгласие Община Ямбол да придобие право на собственост върху част от поземлен имот – урбанизирана територия, находящ се в ЦГЧ на гр. Ямбол, за изграждане на улица чрез сключване на договор за покупко-продажба от кмета на община Ямбол за:

- 71,3/154 идеални части от поземлен имот с идентификатор 87374.539.153, целия с площ 154 м², с трайно предназначение на територията  - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м, собственост на фирма „БАС 98” ЕООД, при граници на целия имот: 87374.539.154; 87374.539.163; 87374. 539.152; 87374.539.162; 87374.539.161; 87374.539.146 по пазарна оценка на имота в размер на 13 951 лв. (тринадесет хиляди деветстотин петдесет и един лв.).

            Упълномощава кмета на община Ямбол да извърши процедурата по закупуването.

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно безвъзмездно предоставяне на част от обект ПОС на Сдружение „Спортен клуб ДИОС-СПОРТ Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Стефка Желязкова Янчева, Цветана Иванова Колева, Даниела Николаева Димитрова, Радка Филчева Георгиева, Иванка Кирчева Митева и внук на Ради Симеонов Ангелов.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

На основание т.13.4 от решение по т.16 от дневния ред на ХХХ заседание, проведено на 28.01.2010г., Общински съвет Ямбол:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Стефка Желязкова Янчева от гр. Ямбол, живуща на ул. „Стара планина” бл.2, вх.Г, ет.5, ап.78 в размер на 300лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Цветана Иванова Колева от гр. Ямбол, живуща в ж.к.Г. Бенковски”, бл. 9, вх.В, ет. 1, ап. 40 в размер на 200лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Даниела Николаева Димитрова от гр. Ямбол, живуща в ж.к.Г. Бенковски”, бл. 10, вх.Д, ет.2 в размер на 1 000лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            4. Отпуска еднократна финансова помощ на Радка Филчева Георгиева  Димитрова от гр. Ямбол, живуща в ж.к.КОС”, бл. 13 в размер на 300лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            5. Отпуска еднократна финансова помощ на Иванка Кирчева Митева от гр. Ямбол, живуща на ул.„Търговска” № 62, вх. Б, ет.5, ап. 12 в размер на 70лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            6. Отпуска помощ за дейности по лечението по представени финансови документи за разходи, които не се поемат от Здравната каса на Бюлбюл Петранова Иванова, живуща на ул. „Река Тича”, № 8 Б по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне представител на Общината и съгласуване на мандата му за заседанието на Асоциацията по В и К, насрочено за 22.10.2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

   На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.198е. ал. 5 от Закон за изменение и допълнение на закона за водите /ДВ, бр. 67 от 1999 г./

І. Определя мандат на инж. Георги Иванов Славов за заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 22.10.2010 г. при следния дневен ред:

1.                       Приемане на бюджет на асоциацията за 2010 г.:

 

№ по ред

Представител на държавата/общината

Обхват на обособената територия публикувано в ДВ, бр.7 от 26.01.2010 г.

% съотношение на гласовете в Асоциацията по В и К

Бюджет

/лв./

1

Областно управление на област Ямбол

 

35,00

4 500

2

Община Ямбол

82 649

34,42

4 425

3

Община Болярово

5 638

2,35

302

4

Община Елхово

20 552

8,56

1 101

5

Община Тунджа

31 403

13,08

1 682

6

Община Стралджа

15 828

6,59

847

 

2.                       Обсъждане и приемане на решение за подготовка на договор с външно лице – консултанти към Асоциацията по В и К Ямбол по проблемите на техническата инфраструктура, свързано с въвеждане на иновации с цел постигане  на ефективна експлоатация и високо качество на услугата, както и по въпросите, във връзка с изготвяне на Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията, съгласно чл. 195и  от Закона за водите.

3.                       Приемане на доклад на Работната група от  В и К специалисти, сформирана към Асоциацията по В и К Ямбол по Решение на Общото събрание на асоциацията.

4.                       Разни.

 

 

 

 

         ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно вземане на решение за участие на община Ямбол в регионално сдружение на общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа с цел управление на отпадъците.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            1. Отменя решение т.7 от дневния ред на IX заседание на ОбС Ямбол, проведено на 30.05.2008г.

            2. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.19б, ал.2 от ЗУО дава съгласие за участие на Община Ямбол в регионално сдружение на общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа, с цел управление на отпадъците.