РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 21 ДЕКЕМВРИ 2007г.

 

 

            ДНЕВЕН РЕД

 

            1.Предложение относно приемане на план сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на такса битови отпадъци за 2008г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

            2.Предложение относно утвърждаване на допълнителни второстепенни  разпоредители с бюджетни кредити от 01.01.2008г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

            3.Предложение относно допълване на разчета за финансиране на КР за 2007г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

            4.Предложение относно изпълнение на проект на Община Ямбол „От социални помощи към осигуряване на заетост”, дейност ”Домашен помощник”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

            5.Предложение относно изпълнение на проект на Община Ямбол „Равни възможности и независим живот чрез услугата” Социален асистент” по общинска програма „Развитие на човешките ресурси”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.Предложение относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. (НСОРБ).

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

7.Предложение относно избиране на представител на ОбС Ямбол  в Регионалния съвет за развитие на Област Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

8.Предложение относно избиране на представител на ОбС Ямбол  в дружество Ямболска хорова школа „Професор Георги Димитров".

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

9.Предложене относно приемане отчет на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ и избор на нов състав на комисията.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Тонка Бинева Георгиева от гр. Ямбол, ж-к „Златен рог", бл.33, вх.В, ап.56.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

11.Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Желяза Димитрова Колева от гр. Ямбол, ул."Хан Тервел" бл.14, вх. Б, ап.47.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

12.Предложение относно предоставяне имот – ЧОС на Контролно техническа инспекция към Министерството на земеделието и продоволствието.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

            13.Предложение относно предоставяне на свободни помещения на ул.”Търговска” № 57 на „Инвестстройпроект” ЕООД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

            ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно приемане на план сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на такса битови отпадъци за 2008г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. Приема план сметка за разходите за услуги по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2008 г. в размер на 2 330 011 лв., от които:

            - събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им - 863 552 лв.;

            - проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - 357 450 лв.;

            - почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено      ползване - 1 109 009 лв., съобразно представеното в ОбС описание на площите за почистване. Забележката в план сметката отпада. Включва се за почистване квартала заключен между улиците Тимок, Преслав, Чая и обиколен път Север.

           

2. Определя размера на такса за битови отпадъци за 2008 г. пропорционално на данъчна / отчетна / стойност на активите, както следва:

 

 № по ред

Наименование на разходите

Р-р на такса - жилищни имоти

Р-р на такса - нежилищни имоти

1

събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

1,02

1,40

2

проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци

0,42

0,58

3

почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване

0,54

3,37

 

Общо годишна такса:

1,98

5,35

 

            3. Определя такса битови отпадъци за 2008 г. в левове в зависимост от броя и вида на декларираните цели съдове за събиране на битови отпадъци, съобразно обявената честота за извозване за нежилищни имоти, както следва:

 

 

№ по ред

Вид на използвания съд

Периодичност на извозване / пъти годишно

Цена за еднократно извозване

Стойност на услугата годишно с ДДС

1

контейнер "Бобър"

365

4.07

1486

182

4.07

741

122

4.07

497

2

контейнер  0.24 куб.м.

122

0.89

109

3

Контейнер  0.11 куб.м.

122

0.41

50

91

0.41

37

 

            4. Задължава кмета на община Ямбол в срок до 30.09.2008г. да изготви и представи в ОбС методика за определяне на такса смет според количеството битови отпадъци.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно утвърждаване на допълнителни второстепенни  разпоредители с бюджетни кредити от 01.01.2008г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. Предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, считано от 01.01.2008 г. на

            - Регионална библиотека „Г. С. Раковски";

            - Исторически музей;

            - Художествена галерия „Ж. Папазов".

            2. Задължава кмета на Община Ямбол да предприеме необходимите действия по разкриване на банкови сметки на новообразуваните второстепенни разпоредители.

            3. Упълномощава кмета на Община Ямбол със своя заповед да определи комисия за приемане и предаване на активите и пасивите между второстепенен разпоредител „Култура" и новосъздадените второстепенни разпоредители, като се изготви начален баланс за всеки от тях, считано от 01.01.2008 г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно допълване на разчета за финансиране на КР за 2007г.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ

           

            1.Намалява годишната задача на обект „Реконструкция ул. „Страхил" между ул. „Кабиле" и улица „Преслав" с 27 000 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с нов обект „Изграждане отоплителна инсталация в съблекални на сграда за лекоатлети в Градски стадион" на стойност 27 000 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства. Упълномощава кмета на община Ямбол да отрази направената промяна по пълна бюджетна класификация.

            2 Задължава кмета на Община Ямбол до края на месец януари, 2008г. да внесе в ПК СДСБ информация за причините, предизвикали възникването на нов обект „Изграждане на отоплителна инсталация в съблекални на сграда за лекоатлети в Градски стадион”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно изпълнение на проект на Община Ямбол „От социални помощи към осигуряване на заетост”, дейност ”Домашен помощник”.        

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проект по програмата.

            2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 8000лв. от средствата в бюджета, предназначени за проекти и програми.

            3. Посочените средства за съфинансиране на проекта да се планират в бюджета на Община Ямбол за 2008 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно изпълнение на проект на Община Ямбол „Равни възможности и независим живот чрез услугата ”Социален асистент” по общинска програма „Развитие на човешките ресурси”.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

           

            1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проект по програмата.

            2. Дава съгласие Община Ямбол да събира такса по следната определена методика:

            Потребителските такси по дейност „Социален асистент" на НП „АХУ" са обвързани със стойността на услугите, тяхната продължителност и с дохода на потребителите.

            Минималната потребителската такса за дейността „Социален асистент" през 2007 г. е 0.17 лв./час и се равнява приблизително на 10% от стойността на услугата (295 лв. е стойността на месечната издръжка на един социален асистент през 2007 г.).

            Потребителската такса се обвързва с дохода на потребителя чрез въвеждане на диференцирана ставка. За целта минималната ставка (0.17 лв./час) се умножава с различен коефициент, който е толкова по-висок, колкото е по-висок доходът на потребителите. Определянето на диференцираните ставки в зависимост от дохода на потребителите през 2007 г. се извършва по следния начин:

 

 

Потребители, чиито доход е равен или по-нисък от:

Коефициент

Диференцирана ставка за потребителска такса

1. гарантирания минимален доход (ГМД)

1.0

0.17 лв./час

2. двукратния размер на ГМД

1.1

0.19 лв ./час

3. трикратния размер на ГМД

1.3

0.22 лв./час

4. четирикратния размер на ГМД

1.5

0.26 лв./час

5. петкратния размер на ГМД

1.8

0.31 лв./час

6. шесткратния размер на ГМД

2.0

0.34 лв./час

 

            Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой получени часове

за услуги, умножени по съответната диференцирана ставка.

            Потребителите с доходи, надвишаващи шесткратно гарантирания минимален доход, ползват услуги по проекта като заплащат пълната цена на услугата -1.70 лв./час.

 

 

            2. Възлага на кмета на общината или упълномощено от него лице да контролира изпълнението на услугата „Социален асистент" през 2008 г. в Община Ямбол и да събира такса по дейността.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. (НСОРБ).

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

_____________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България председателя на ОбС Ямбол.

            2.При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от зам. председател на общинския съвет.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно избиране на представител на ОбС Ямбол  в Регионалния съвет за развитие на Област Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

_____________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

     Избира за представител на ОбС Ямбол в Областния съвет за развитие Александър Стойчев Стойков.

           

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно избиране на представител на ОбС Ямбол  в дружество Ямболска хорова школа „Професор Георги Димитров".

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

_____________________________________________________________________________________

           

 

            1.Избира за представител на Община Ямбол в дружество Ямболска хорова школа „Професор Георги Димитров" Надя Йорданова Данкинова – зам. кмет.

            2.Избира за представител на ОбС Ямбол в дружество Ямболска хорова школа „Професор Георги Димитров" Георги Веселинов Зафиров – председател на ПК КВПМХ.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно приемане отчет на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ и избор на нов състав на комисията.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов               

_____________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. Приема отчета на Местната комисия по чл.8 ал.2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове при Община Ямбол.

            2. Избира за Председател на Местната комисия -  Иван Кърцъков – зам. кмет  на Община Ямбол

            3. Избира за членове на Местната комисия, както следва:

            - Антон Кабрански –  пресаташе на Община Ямбол;

            - Пламен Майсторов – общински съветник;

             -Ясен Киров – общински съветник;

            - Нели Стефанова - общински съветник

            - Станимир Кескинов - общински съветник;

            - Катя Славова Арабаджиева – представител на гражданите с дългогодишни жилищноспестовни влогове.

            4. Съставът на Местната комисия да бъде предложен на Управителния съвет на НКЖФ при Министерски съвет за утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник”.

           

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Тонка Бинева Георгиева от гр. Ямбол, ж -к „Златен рог", бл.33, вх. В, ап.56.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

_____________________________________________________________________________________

 

            Предложението бе оттеглено от вносителя.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Желяза Димитрова Колева от гр. Ямбол, ул."Хан Тервел" бл.14, вх. Б, ап.47.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ    

_____________________________________________________________________________________

 

            Предложението бе оттеглено от вносителя.

 

 

 

 

     

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне имот – ЧОС на Контролно техническа инспекция към Министерството на земеделието и продоволствието.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов   

_____________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от ЗОС, предоставя безвъзмездно за управление на Контролно техническата инспекция към МЗП в Ямболска област, помещения (стаи) № 10 и № 11, представляващи част от имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 215/19.04.2001г., намиращ се на ул. „Търговска" № 164, етаж трети, с обща площ 27.60 кв. м. (2х13.80 кв. м.), за срок от 3 (три) години, считано от датата на подписване на договора.

            2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно управление.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на свободни помещения на ул.”Търговска” № 57 на „Инвестстройпроект” ЕООД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.9, ал.1, т.12 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, предоставя на „Инвестстройпроект" ЕООД - гр. Ямбол безвъзмездно за управление част от недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 117/ 29.12.1999г., намиращ се на ул. „Търговска" № 57, представляваща 2 стаи на шестия етаж в имота - № 7 (с площ 27.83 кв. м.) и стая № 8 (с площ 13.78 кв. м.), с обща площ 41.61 кв. м., за срок от 3 (три) години.

            2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно управление.