РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 27 ДЕКЕМВРИ 2010г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно внасяне предложение до МС за отпускане персонална пенсия на детето Митко Стоянов Митков.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

 1. Предложение относно мотивирано мнение по молба за опрощаване на Радка Христова Танева .

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП, ПК СДТЗ

 1. Предложение относно предоставяне еднократна финансова помощ на Николай Илиев Христов, Лидия Илиева Радева, Афизе Салиева Юсеинова, Хасан Акманов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

 1. Предложение относно награждаване на заслужили спортисти.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДСБ

 1. Предложение относно възнаграждение на общински съветник.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 1. Предложение относно съгласуване на Стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, приоритетна ос "Устойчиво развитие на туризма".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол" по оперативна програма "Техническа помощ".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ І "За училище", кв.5, Аврен.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна статута на имот - ЧОС в имот ПОС. (бивше НУ „Стр. Кринчев)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на части от имот - ПОС за безвъзмездно управление на ЦСИР и на ДЦДУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно обявяване на имот - ПОС за ЧОС и предоставянето му за безвъзмездно ползване на сдружение "Обединен спортен клуб Тунджа".

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

 1. Предложение относно промяна на раздел ІІ Техническите условия към превозните средства, включени в изискванията към кандидатите за провеждане на конкурс за възлагане автобусни линии от общинската транспортна схема.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

 1. Предложение относно мораториум върху продажба на общински имоти.

ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно внасяне предложение до МС за отпускане персонална пенсия на детето Митко Стоянов Митков.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 и т.4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Митко Стоянов Митков от гр. Ямбол, ул. “Крушево” № 33.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно мотивирано мнение по молба за опрощаване на Радка Христова Танева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП, ПК СДТЗ

__________________________________________________________________________________

 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението от неправомерно получено майчинство на Радка Христова Танева от гр. Ямбол, ул. „Ген. Ст. Ковачев” № 9.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно предоставяне еднократна финансова помощ на Николай Илиев Христов, Лидия Илиева Радева, Афизе Салиева Юсеинова, Хасан Акманов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание т.13.4 от решение по т.16 от дневния ред на ХХХ заседание, проведено на 28.01.2010г., Общински съвет Ямбол:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Николай Илиев Христов от гр. Ямбол, живущ в к-с „Г. Бенковски” бл. 18, вх. Е, ап. 116 в размер на 700 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Лидия Илиева Радева от гр. Ямбол, живуща на ул „Генерал Заимов” бл. 10, вх. Б, ап. 5 в размер на 150 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Афизе Салиева Юсеинова от гр. Ямбол, живуща на ул. „Странджа” № 16 в размер на 100 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            4. Отпуска еднократна финансова помощ на Хасан Акманов Алиев от гр. Ямбол, живущ в к-с „Г. Бенковски” бл. 12, вх. Г, ет. 3, ап.72  в размер на 250 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно награждаване на заслужили спортисти.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДСБ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание т. 6 от Раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол, във връзка с решение по т.І от Протокол № 22/15.12.2010 г. на ПК СДСБ награждава:

 

-          Георги Илиев - скокове на батут, I м. Световно първенство за юноши, I м. Държ.първенство за юноши, с грамота и парична сума от 1500 лв.

-          Георги Найденов и Олга Седова – спортни танци, II м. Държ. п-во по спортни танци за мъже/жени, с грамота и парична сума от 600 лв.

-          Десислава Кънчева – борба, V м. Европейско първенство – девойки,  II м. Държавен шампионат за девойки, с грамота и парична сума от 550 лв.

-          Десислава Симеонова – фехтовка, III м. Държ.първенство по фехтовка за жени, с грамота и парична сума от 200 лв.

-          Дойчо Иванов – мод.петобой, I м.Държ.първенство за юноши до 18г., с грамота и парична сума от 250 лв.

-          Динко Кръстев - мод.петобой, I м.Държ.първенство за юноши до 18г., с грамота и парична сума от 100 лв.

-          Ивайло Иванов – ориентиране, I м. Държ.първенство по ориентиране за мъже, с грамота и парична сума от 500 лв.

-          Пепа Димитрова – борба, I м. Държ.п-во за жени, V м. Световно първенство по борба за девойки, с грамота и парична сума от 1000 лв

-          Събин Чаушев – спортна стрелба, II м. Държ. п-во за мъже, с грамота и парична сума от 300 лв.

-          Таня Баракова – мод.петобой, I м. Държ.п-во за жени, с грамота и парична сума от 500 лв.

-          Ясен Иванов, скокове на батут, I м. Държ.п-во за мъже, с грамота и парична сума от 500 лв.

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно възнаграждение на общински съветник.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Прекратява изплащането на възнаграждение на общинския съветник Динка Димитрова за периода 1.10.2010г. до 21.10.2010г. във връзка с отпускането на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно съгласуване на Стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Съгласува Стратегически план на звеното за вътрешен одит за периода 2011 – 2013г. и Годишния план за дейността по вътрешен одит за 2011г. на Община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, приоритетна ос "Устойчиво развитие на туризма".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с насоки за кандидатстване по проект: „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”:

            1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, със следните обекти общинска собственост – сграда на Безистен и паркинг на ул. „Браила” и  НАР „Кабиле” – изключителна държавна собственост.

            2. Сградата на Безистена - частна общинска собственост и паркингът на ул. „Браила” - публична общинска собственост – да бъдат ремонтирани като се предоставят за нуждите на проекта за период, не по-малък от 5 години след приключване на неговата реализация.

            3. Предназначението на обектите на интервенция по предложения проект, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта, както и те няма да бъдат отдавани за стопанисване на други физически или юридически лица.

            4. Задължава кмета да предвиди с Проекто – бюджетите за 2011 г. и 2012 г. необходимите средства за обезпечаване на 5 % собствен финансов принос на кандидата.

            ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.15, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.6, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост:

            1. Дава съгласие община Ямбол да приеме за безвъзмездно управление от Министерски съвет имоти, публична държавна собственост и изключителна държавна собственост /паметници на културата/, а именно:

            1.1. Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле” на площ от около 500 дка, включваща от изток и север рекичката – ръкав на р.”Тунджа”, от запад и югозапад – високия хребет обрасъл с дървета и храсти и Зайчин връх. Местонахождение на имота: с. Кабиле, общ.”Тунджа”, актуван с акт за изключителна държавна собственост № 28 от 17.03.1997 г. на Министерство на финансите и акт № 1161 от 20.04.2010 г. за поправка на акт за изключителна държавна собственост № 28 от 17.03.1997 г. на основание чл.72, ал.1 от ЗДС на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

            1.2. Сгради, построени в Национален археологически резерват „Кабиле” в ПИ № 000031 /тридесет и едно/, актувани с акт за публична държавна собственост № 2782 от 08.04.2009 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а именно:

- Музей за експониране на предмети от археологически разкрития, със застроена площ 976 м2, на един етаж, масивна конструкция, построена през 1986 г.

- Склад – мозайка, със застроена площ 70 м2, на един етаж, масивна конструкция, построена през 1986 г.

            1.3. Археологическа база: Сгради построени в ПИ № 000117, актувани с акт за публична държавна собственост № 2781 от 08.04.2009 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а именно:

            - Производствено битова сграда, със застроена площ 456 м2, състояща се от производствена и битова част, на един етаж, масивна конструкция, построена през 1976 г.

            - Сграда за портиер, със застроена площ 17 м2, на един етаж, масивна конструкция, построена през 1976 г.           

           

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол" по оперативна програма "Техническа помощ".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ І "За училище", кв.5, Аврен.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Допуска изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І „за училище”, кв.5 по плана на град Ямбол – Аврен.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно промяна статута на имот - ЧОС в имот ПОС. (бивше НУ „Стр. Кринчев)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 2 и ал. З от Закона за общинската собственост обявява имот - частна общинска собственост, находящ се на ул.„Търговска" № 120 в гр. Ямбол, актуван с АОС 1053/23.06.2004 г., с площ 3 490.30 кв.м. и застроена площ от 679 кв.м. за имот - публична общинска собственост: Комплекс за социални услуги за деца и възрастни, с идентификатор на имота - 87374.543.90, с площ 4 602.00 кв.м. и идентификатор на сградата 87374.543.90.1, със застроена площ 882.00 кв.м. по КК на гр. Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на части от имот - ПОС за безвъзмездно управление на ЦСИР и на ДЦДУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1  от Закона за общинската собственост и чл. 13, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол

            1. Предоставя безвъзмездно за управление на Центъра за социална рехабилитация и интеграция  - гр. Ямбол самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.1 по КК на гр. Ямбол, с площ 438.50 кв.м. и представляващ част от I-ви етаж от имот публична общинска собственост «Комплекс за социални услуги за деца и възрастни» - сграда с идентификатор 87374.543.90.1, построена в имот 87374.543.90 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Търговска" № 120, гр. Ямбол, за срок от 5 /пет/ години, считано от 01.01.2011 г.

            2. Предоставя безвъзмездно за управление на Дневен център за деца с увреждания - гр. Ямбол самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.3 по КК на гр. Ямбол, с площ 347.50 кв.м. и представляващ част от ІІ-ри етаж от имот публична общинска собственост «Комплекс за социални услуги за деца и възрастни» - сграда с идентификатор 87374.543.90.1, построена в имот 87374.543.90 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Търговска" № 120, гр. Ямбол, за срок от 5 /пет/ години, считано от 01.01.2011 г.

            3. Ползвателите по т.1 и т.2, заплащат всички текущи ремонти и разходи, свързани с ползването на частта от имота, включително и за общите части .

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно обявяване на имот - ПОС за ЧОС и предоставянето му за безвъзмездно ползване на сдружение "Обединен спортен клуб Тунджа".

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, обявява имот публична общинска собственост, а именно: масивна едноетажна сграда в имот пл.№ 5048 със ЗП - 1200 м2 /хиляда и двеста кв.м/, находяща се в гр. Ямбол, ул."Лом" № 5, собственост на община Ямбол съгласно акт за публична общинска собственост № 321 от 04.10.2010 г. за частна общинска собственост.

            2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост предоставя безвъзмездно право на ползване на сдружение „ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ ТУНДЖА", Булстат 128015863, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, спортна зала „Диана", представлявано от Иван Стоев Чолаков – председател, върху масивна едноетажна сграда с идентификатор 87374.554.185.1 в имот пл.№ 5048 със ЗП - 1200 м2 /хиляда и двеста кв.м/, находяща се в гр. Ямбол, ул."Лом" № 5 за срок от 10 години.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна на раздел ІІ Техническите условия към превозните средства, включени в изискванията към кандидатите за провеждане на конкурс за възлагане автобусни линии от общинската транспортна схема.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.19, ал.1, т. 5 от Наредба за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, изменя т. 2 от раздел ІІ - Изисквания към кандидатите и техническите условия към превозните средства от документацията за конкурс: Възлагане на обслужването на пакет автобусни линии от общинската транспортна схема на гр. Ямбол, приети с решение по точка двадесет и шеста на тридесет и трето заседание на Общински съвет Ямбол проведено на 21.05.2010г.:

            От текста „Салон с три или четири врати, отварящи се навътре, разположени от дясната страна по посока на движението, с широчина на светлия отвор не по-малко от 1000 мм. с автоматично управление" отпада израза „отварящи се навътре".

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно мораториум върху продажба на общински имоти.

ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

__________________________________________________________________________________

 

           

 

            Предложението не се прие.