РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 25 ФЕВРУАРИ – 1 МАРТ 2011г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно приемане на програма за дейността на читалищата в община Ямбол през 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение приемане на годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен одит за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допълнения и изменения на Правилника за определяне реда и начина за отпускане на спешна еднократна помощ по здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанова

 1. Предложение относно допълнение и изменение на правилника за работа на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 1. Предложение относно приемане на механизъм за разпределение на субсидии по Наредба № 3/04.04.2005г. на МФ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допълнения и изменения на Статута за наградите на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

 1. Предложение относно учредяване възмездно право на строеж за изграждане на БКТП 20/0.4 КV върху общински имот на "ЕВН България Електроразпределение" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допускане изграждането на два броя тръбни кладенци ТК1 и ТК2 в имот ПОС с ид-р 87374.511.49 (по бул. Европа).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне помещения - ПОС, ул. „Г. С. Раковски” № 7 на МРРБ за нуждите на ТР ГРАО Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на договора с ЕТ "Тереза - 74 - Тодор Стойчев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на договора с ЕТ "Панатик - 91 - Панайот Панайотов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно мотивирано становище по опрощаване на дължими държавни вземания по молба от Господин Йовчев Господинов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП и ПК СДТЗ

 1. Предложение относно решаване проблеми на живущите в бл.18 и бл.19 на ж. к. „Р. Княгиня” български семейства.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП и ПК УОИ

 1. Предложение относно сформиране на комисия за проверка на материалните активи в склад на „Нова болница”.

ВНОСИТЕЛ: ПК УОИКОПДОУ

 1. Отчет за  касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане бюджета на община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на програма за дейността на читалищата в община Ямбол през 2011г.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

           Приема Програма за дейността на читалищата в община Ямбол през 2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение приемане на годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен одит за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Приема за информация Годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен одит за периода 01.01.2010г. – 31.12.2010г.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно допълнения и изменения на Правилника за определяне реда и начина за отпускане на спешна еднократна помощ по здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Ямбол Допълва и изменя Правилника за определяне реда и начина за отпускане на спешна еднократна помощ по здравословни проблеми, както следва:

1. В чл.9 се създава нова т.8 „Декларация за съгласие за разкриване на лични данни по Закона за защита на личните данни”.

2. В чл.15 след израза „отпуснатата помощ” се добавя „освен при изключителни нужди при условията на параграф 1 от Преходните и заключителни разпоредби”.

3. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов параграф 3 „Кметът изпраща ПК „Социални дейности и трудова заетост” до 30-о число на всеки месец информация на имената на гражданите и размера на отпуснатите еднократни помощи, както и мотивирани откази.

4. В Преходни и заключителни разпоредби досегашният параграф 3 става параграф 4. След израза „30 май 2008 г.” се допълва „изменен с решение на Общински съвет – Ямбол от 44 заседание, проведено на 1 март 2011г.”. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно допълнение и изменение на правилника за работа на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Ямбол допълва и изменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол, както следва:

Параграф 1. В чл. 53 в края на първото изречение се добавя израза: „по реда на чл. 48.2, чл. 54 и чл. 55, но не повече от веднъж по обсъждания въпрос, като изказването не може да бъде по-дълго от 10 минути".

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на механизъм за разпределение на субсидии по Наредба № 3/04.04.2005г. на МФ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3 от 04.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони приема Механизъм за разпределение на средствата за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт, съгласно Приложение № 1 (неразделна част от настоящето решение).

 

Приложение № 1

М Е Х А Н И З Ъ М

за разпределение на средствата за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт

 

І. Общи положения

1. Настоящият механизъм е разработен съгласно изискванията на чл. 12 от Наредба № 3/04.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и има за цел да осигури равнопоставеност между превозвачите, осъществяващи превози по градските линии.

2. Механизмът определя условията и реда за предоставяне на ежегодно утвърждаваните от  Република България субсидии на:

2.1. Превозвачите, които осигуряват транспортно обслужване на Община Ямбол по силата на сключени договори по реда на Наредба № 2/ 15.03.2002 г. на Министерството на транспорта и съобщенията. Транспортното обслужване на Общината обхваща два пакета градски линии от общата транспортна схема – разпределени справедливо между тях, в съответствие с броя на линиите и натовареност с пътникопоток.

2.2. Превозвачите, които нямат договор за възлагане на обществен превоз на пътници, но осигуряват  транспортно обслужване на Общината /за превози възложени с разрешение на Областния Управител по силата на чл. 29 от Наредба № 2/ 15.02.2002 г. на Министерството на транспорта и съобщенията/ и с които Общината е сключила отделен договор за реда и условията за предоставяне на субсидии.

За превозвачи, извършващи превози повече от 6 месеца, за периода след договорения срок не се предоставят субсидии.

 

. Показатели за разпределение на субсидиите /за месец/.

1. Подлежащ на субсидиране пробег

2. Реализирана загуба на километър пробег

3. Равнище на превозната цена

4. Експлоатационни условия

5. Качество на транспортното обслужване

6. Екологично въздействие върху околната среда

 

IIІ. Критерии за разпределение на субсидиите.

1. Подлежащ на субсидиране пробегK1

K1 = Пр / ∑ Пр * 100, където:

            Пр – пробега на съответния превозвач

∑ Пр – сумата от пробега на всички превозвачи

2. Реализирана загуба на километър пробег – К2

К2 = Зкмпр / ∑ Зкмпр * 100, където:

Зкмпр – загубата на съответния превозвач

∑ Зкмпр – сумата от загубата на всички превозвачи

Зкмпр = Загуба / Пробег

3. Равнище на превозната цена – К3

К3 = Ц / ∑ Ц *100, където:

Ц – превозната цена на съответния превозвач

∑ Ц – сумата от превозната цена на всички превозвачи

4. Експлоатационни условия – К4

            Експлоатационните условия при обслужване на маршрутите и от двата пакета автобусни линии за територията на града са еднакви, поради което:

            К4 = 20 точки за всеки пакет.

5. Качество на транспортното обслужване – К5

5.1. При качествено изпълнение на маршрутните разписания - К5 = 50 т.

Качественото изпълнение включва 100 % изпълнение на маршрутните разписания и спазване на началния час на тръгване от началната спирка за градския транспорт за всеки маршрут.

5.2. За всеки случай на некачествено изпълнение – К5 се намаля с 5 т., но не повече от 50 т.

            Некачественото изпълнение включва:

-      Неизпълнени курсове за деня;

-      Отклонение с повече от 15 % от маршрутното разписание за всеки курс;

5.3. Разпоредбите по т. 5.2. не се прилагат:

- За разписания обслужвани от автобуси пригодени за превоз на трудноподвижни лица;

-  При настъпване на форсмажорни обстоятелства, като обилно заснежаване, поледица, гъста мъгла или авария, породена от непреодолима сила;

-  Отклонение на превозните средства по нареждане на държавен орган;

6. Екологично въздействие върху околната среда – К6

            6.1. EURO 0 – 1 т.

                   EURO I – 2 т.

                   EURO II 3 т.

                   EURO III 4 т.

                        6.2. Екологично въздействие на съответния превозвач - Е

            Е = Σ EURO / Σ автобуси, където:

                        Σ EURO – сбора от EURO на всички автобуси на съответния превозвач

                        Σ автобуси – общия брой автобуси на съответния превозвач

                        6.3. К6 = Е / Σ Е * 100, където:

                        Е – екологичното въздействие на съответния превозвач по 6.2.

                        Σ Е – сумата от екологичното въздействие на всички превозвачи

7. Коефициент за коригиране на субсидиите

 

К = К1 + К2 + К3 + К 4 + К 5 + К 6

 

IV. Разпределение.

            Субсидиите се разпределят ежемесечно на база 90 % от получена сума от централния бюджет, коригирана с процентното съотношение от коефициент К на превозвачите, получен на база  коефициента за коригиране на съответния превозвач К, към сбора от коефициенти на превозвачите:

           

            Σ К = Кпревозвач 1+  Кпревозвач 2 +.....  К n;

               

                К% = К/ Σ К*100

           

            Субсидията, която ще получи всеки от превозвачите не трябва да надвишава реализираната от съответния превозвач загуба.

            Субсидията се разпределя по ежемесечно подадени от превозвачите справки по приложение № 2 към чл. 10 от Наредба № 3/04.04.2005 г. и Декларация издадена от превозвачите за достоверността на предоставените данни в справката.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно допълнения и изменения на Статута за наградите на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Ямбол Допълва и изменя Статута за наградите на Община Ямбол, както следва:

І. В Раздел І „Общи положения” се правят следните изменения:

1.1. В т.2 след израза „духовни и материални ценности” се допълва „популяризиране и утвърждаване на местните традиции”.

1.2. В т.4 се създава нова т.4.6. „Маскараден фестивал – Ямбол”.

1.3. В т.5 след израза „общинския бюджет” се добавя израза „в частта на бюджета на Общински съвет – Ямбол”.

2. В Раздел ІІІ „Награди за принос в области на обществено-икономическия живот на общината” се правят следните изменения:

2.1. В т.1.3. израза „в срок до 31 март” се променя „в срок до 1 април”.

2.2. В т. 2.2. след израза „Златен” се допълва израза „2 /две/ минимални работни заплати” и след израза „Сребърен” се допълва израза „1 /една/ минимална работна заплата”.

2.3. В т.2.3. текстът се изменя по следния начин: „Присъждат се не повече от два „Златни” и три „Сребърни” медала в областта на културата и не повече от два „Златни” и три „Сребърни” медала в областта на образованието”.

2.4. В т.3.1.2. след израза „диплом” се допълва израза „1 /една/ минимална работна заплата”.

2.5. В т.3.2.2. след израза „диплом” се допълва израза „1 /една/ минимална работна заплата”.

2.6. В т.3.3.2. след израза „диплом” се допълва израза „1 /една/ минимална работна заплата”.

2.7. В т.3.4.2. след израза „диплом” се допълва израза „1 /една/ минимална работна заплата”.

2.8. В т.3.5.2. след израза „почетна грамота” се допълва израза „1 /една/ минимална работна заплата”.

2.9. Създава се нова т.8 „Награда на Общински съвет – Ямбол за утвърждаване и популяризиране на местните традиции – Маскараден фестивал „Кукерландия” – Ямбол”.

8.1. Удостоява се колектив, популяризирал местните ямболски традиции в международни и национални фестивали и конкурси.

8.2. Съдържание на наградата: Почетна грамота и парична премия в размер на 3 /три/ минимални работни заплати.

8.3. Наградата се връчва в деня на награждаването на лауреатите на Маскараден фестивал „Кукерландия”.

8.4. Наградата се определя по реда, определен в т.4 от Раздел V.

2.10. Досегашната т.8 става т.9.

2.11. Добавя се 1 МРЗ към наградата за архитектура.

2.12. Добавят се 2 МРЗ към наградата „Хипократ”.

2.13. Добавя се 1 МРЗ към наградата „Анка Александрова”.

 

3. В Раздел ІV „Почетни награди” се правят следните изменения:

3.1. В т.1 „Звание „Почетен гражданин на град Ямбол” в частта „Предложенията за наградата се обсъждат...” след израза „кмета на общината” отпада израза „който е и председател на същата”, а след израза „за решение в ОбС” отпада израза „ежегодно в срок до 31 март”. 

4. В Раздел V „Ред за предложения и награждаване по Раздел ІІІ и ІV” се правят следните изменения:

4.1. В т.2, предложение второ, след израза „предложенията” и преди израза „се правят не по-късно” се добавя израза „ , с изключение на тези по т.8 от Раздел ІІІ и Раздел ІV т.1-1.6.

4.2. Създава се нова т. 4 „Наградата по т.8 Раздел ІІІ се определя от комисия в състав: председател на ОбС, председател на ПК „Култура, вероизповедания и младежки дейности”, председател на ПК „Бюджет, финанси и местни данъци и такси”, председател на ПК „Образование” и председател на ПК „Спортни дейности и спортни бази”.  

Наградата се връчва от председателя или член на комисията.

4.3. Създава се нова т.5 „Имената на наградените се вписват в публичен регистър, който се публикува на електронния сайт на общината. Изработката на публичния регистър е задължение на общинската администрация”.

4.4. В „Забележка” изразът „50 хил.лв.” се променя на „60 хил.лв.” и след израза „за съответната година” се добавя израза „в частта на ОбС-Ямбол”.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно учредяване възмездно право на строеж за изграждане на БКТП 20/0.4 КV върху общински имот на "ЕВН България Електроразпределение" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.62, ал.2 от Закон за енергетиката

1.      Да се учреди възмездно право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение” АД, ЕИК 115552190, за изграждане на БКТП 20/0.4КV, върху 6.00 /шест/ кв.м., в УПИ VІІІ 25 – за трафопост, кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, находящ се в ж.к. „Диана”, с идентификатор ПИ 87374.547.40 по кадастралната карта на гр. Ямбол, при граници за имота – имот 87374.547.52 и имот 87374.547.39 за сумата 500.00 лв., без ДДС.

2.      Упълномощава кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж на  „ЕВН България Електроразпределение” АД. 

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно допускане изграждането на два броя тръбни кладенци ТК1 и ТК2 в имот ПОС с ид-р 87374.511.49 (по бул. Европа).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС

1.      Дава съгласието си за изграждане на два броя тръбни кладенци ТК1 и ТК2 в имот ПОС с идентификатор 87374.511.49 по кадастралната карта на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол.

2.      Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи законови действия в изпълнение на решението по т.1

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне помещения ПОС, ул. „Г. С. Раковски” № 7 на МРРБ за нуждите на ТР ГРАО Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, предоставя на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за нуждите на Териториално звено на ГД „ГРАО” Ямбол за временно и безвъзмездно ползване и управление  помещения / Стая № 426 и стая № 427 на  етаж 4 / с обща площ 24.00 кв.м., представляващи част от недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 2/ 10.06.1997 г., находящ се на ул. „Г. С. Раковски" № 7, гр. Ямбол, сграда с идентификатор 87374.537.109.1 по кадастралната карта на града за срок до отпадане на необходимостта, но не по-вече от 5 години, считано от 01.01.2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложения относно продължаване срока на договора с ЕТ "Тереза - 74 - Тодор Стойчев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3111/ 21.03.2006 г. и Анекс № 1032/ 05.09.2007 г. с ЕТ „Тереза -74-Тодор Стойчев” за отдаден под наем недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на Централен кооперативен пазар, пл. "Г. Дражев", гр. Ямбол и представляващ – Обект № 29 - Магазин за търговска  дейност с промишлени стоки и продажба на бърза закуска, с площ 101.00 кв.м.,  считано от 01.04. 2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно продължаване срока на договора с ЕТ "Панатик - 91 - Панайот Панайотов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3254/ 08.10.2007 г. с ЕТ „Панатик -91-Панайот Панайотов” за отдадена под наем част от недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС 1025/ 10.05. 2004 г., находящ се в ж.к. „Хале” (до бл. № 14), кв. 24, имот с пл. № 7348 по плана на гр.Ямбол и представляващ самостоятелен Обект –– Помещение за бърза закуска, пица, закусвалня, с идентификатор  87374.546.36.2.5, с площ 30.58 кв.м., считано от  01.10.2010 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно мотивирано становище по опрощаване на дължими държавни вземания по молба от Господин Йовчев Господинов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП и ПК СДТЗ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да опрости задължението от неправомерно получена сума по програма за безработица на Господин Йовчев Господинов от гр. Ямбол, ж. к.  „Хале” 7-А-34.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно решаване проблеми на живущите в бл.18 и бл.19 на ж. к. „Р. Княгиня” български семейства.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП и ПК УОИ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Задължава кмета на общината и председателя на ОбС да организират с участието на председателите на ПК ЗОРСП г-н Кескинов, на ПК УОИ г-н Петков, на ПК ЖПГПК г-н Вълев, ПК СИ, председателите на ГС и да проведат среща, на която да обсъдят проблема и предложат проект за решение за следващото заседание на ОбС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно сформиране на комисия за проверка на материалните активи в склад на „Нова болница”.

ВНОСИТЕЛ: ПК УОИКОПДОУ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Задължава ПК „Здравеопазване” и ПК УОИКОПДОУ да преразгледат списъците съвместно с директорите на МБАЛ и ДКЦ – 1, да уточнят исканията и да излязат с предложение за предоставяне на исканите материални активи на следващото заседание.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Отчет относно касово изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг:

 

1.  Приема уточнения годишен план на бюджета на община Ямбол за 2010 г. по приходната и разходната част, както следва:

1.1. по прихода, съгласно Приложение № 1      –  42 606 946 лв., от които за:

1.1.1. делегираните от държавата дейности      -  22 203 438 лв.;

1.1.2. местни дейности                                      - 20 403 508 лв.;

 

1.2. по разхода, съгласно Приложения № 2, 3 и 4  -  42 606 946 лв., в т.ч. за:

1.2.1. делегирани от държавата дейности              -  20 203 438 лв.;

1.2.2. дофинансиране на държавните дейности      -      834 917 лв.;

1.2.3. местни дейности                                          -  19 568 591 лв.;

 

2. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета община Ямбол за 2010 г. както следва:

2.1. по прихода, съгласно Приложение № 1       – 40 865 355 лв., от които за:

2.1.1. делегираните от държавата дейности        - 22 049 959 лв.;

1.1.2. местни дейности                                       - 18 815 396 лв.;

 

1.2. по разхода, съгласно Приложения № 2, 3 и 4  - 37 051 909 лв., в т.ч. за:

1.2.1. делегирани от държавата дейности               - 20 369 908 лв.;

1.2.2. дофинансиране на държавните дейности       -     739 555 лв.;

1.2.3. местни дейности                                           - 15 942 446 лв.;

 

3. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2010 г. по  второстепенни разпоредители в община Ямбол, включително на общинските предприятия, съгласно Приложения № 5, 6 и 7.

4. Приема уточнения годишен план и отчет по източници на финансиране на капиталовите разходи за 2010 г. в общ размер, съгласно Приложение № 8, както следва:

4.1. Уточнен годишен план                                     - 14 156 969 лв.;

4.2. Очет за 2010 г.                                                – 10 896 950 лв.;

4.2.1. за основен ремонт                                         -   5 504 288 лв.;

4.2.2. за придобиване на ДМА                                 -   4 909 973 лв.;

4.2.3. за придобиване на НДА                                  –     336 486 лв.;

4.2.4. за придобиване на земя                                 –      116 057 лв.;

4.2.5. капиталов трасфер                                         –       30 146 лв.;

 

5. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2010 година, съгласно Приложение № 9 и 10.

6. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за    2010 г., съгласно Приложение № 11А и 11Б.

7. Одобрява получените и разходвани командировачни пари от Кмета на община Ямбол в размер на 3 714.26 лв. в страната и 342.27 лв. в чужбина.

8. Одобрява получените и разходвани командировачни пари от Председателя на Общински съвет Ямбол в размер на 1 182.69 лв. в страната.

9. Приема извършените представителни разходи в размер на 22 781 лв., от които:

9.1. в дейност „Общинска администрация” - 19 642 лв.;

9.2. в дейност „Общински съвет” - 3 139 лв.

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на програма за УРОС през 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

         

            На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2011 година.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане бюджета на община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, чл. 8 ал. 4, чл. 9 и чл. 27 ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., ПМС № 334 от 29.12.2010 год., РМС № 715 от 01.10.2010 г., изменено с РМС № 850 от 29.11.2010 г., Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ, чл. 11 от Закона за общинския дълг и Закона за приватизация и следприватизационен контрол:

 

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2011 г., както следва:

1.1. По прихода в размер на 36 179 306 лв. / съгласно Приложение № 1 в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 20 988 176 лв. в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2011 г. в размер на 19 212 620 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2010 г. в лева в размер на 1 680 045 лв.;

1.1.1.3. Преходен остатък от 2010 г. в лева по валутна сметка в размер на            6 лв.;

1.1.1.4. Собствени приходи на училищата – 82 765 лв.;

1.1.1.5.Възстановени временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки по § 76-22 - 12 740 лв.;

 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 15 191 130 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Собствени приходи –11 658 791 лв., в т.ч.:

- Данъчни приходи в размер на 3 500 000 лв.;

- Неданъчни приходи в размер на 8 158 791 лв., от които:

·             просрочени вземания - 100 000 лв.;

·             постъпления от продажба на общински нефинансови активи –        3 787 000 лв., с включено ДДС в размер на 271 000 лв.;

1.1.2.2. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 140 500 лв., от които за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища – 20 600 лв.;

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 113 800 лв., в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в размер на 5 300 лв.;

1.1.2.4. Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки § 75-00 /погасяване/ 30 514 лв.;

1.1.2.5. Предоставени временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 24 500 лв. /със знак минус по § 76-21/, от които:

- по проект „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет” – 12 500 лв.;

- по проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол” по ОП „РР” – 12 000 лв.

1.1.2.6.Възстановени временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки /§ 76-22/ в размер на 567 630 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 500 000лв., заемообразно предоставени за плащания по проекти, финансирани със средства по оперативните програми;

1.1.2.7. Преходен остатък от 2010 г. в размер на 2 133 395 лв., от които с целеви характер: 1 163 405 лв. - неусвоени средства от приходи от продажба на нефинансови активи, 183 106 лв. - от такса битови отпадъци, 3 917 лв. – неусвоена целева субсидия за капиталови разходи от 2010 г., 5 300 лв. – трансфер от 2010 г. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и други, съгласно Приложение № 2 Б.

1.1.2.8. Погашения на дългосрочни заеми от банки в страната в размер на 1 016 000 лв. /със знак минус/, от които:

- погашение на дългосрочен общински заем - 516 000 лв.;

- погашение на заем от Фонд „ФЛАГ” - 500 000 лв.

1.1.2.9. Предоставени трансфери 399 000 лв. /със знак минус по § 61-01/, от които за:

- Драматичен театър - 120 000 лв.;

- Куклен театър - 62 000 лв.;

- РИОСВ - 216 000 лв.;

- държавни училища – за ученически спортни игри – 1 000 лв.

1.1.2.10. Предоставени трансфери – 14 000 лв. /със знак минус по § 62-01/

 

1.2. По разходите в размер на 36 179 306 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2, № 2А и № 2Б от тях:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 20 988 176 лв., в т. ч.:

            утвърден размер с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2011 г. по единни разходни стандарти за делегираните дейности – 19 212 620 лв.;

1.2.2. За местни дейности в размер на 14 731 317 лв.

 

 

1.2.3. За дофинансиране на делегирани държавни дейности –         459 813 лв.

2. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2010 г. в размер на 3 813 446 лв., по дейности съгласно Приложение №№ 1, 2А и 2Б както следва:

2.1. за делегираните от държавата дейности – 1 680 051лв., в т.ч.:

- по сметка в лева - 1 680 045 лв.;

- по валутна сметка - 6 лв.;

2.2. за местните дейности - 2 133 395 лв. /по сметка в лева/

 

3. Утвърждава разпределение на бюджета на общината за 2011 г. по собствен бюджет и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение № 3 и 4.

4. Приема план-сметките на извънбюджетните средства, в съответствие с Приложение № 10 към § 33 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г., както следва:

 

Наименование

Налични

01.01.2010 г.

Приход

2011 г.

Разход

2011 г.

Остатък на

31.12. 2011 г.

 в лева

1. Фонд за покриване на разходите по приватизация и следприв. контрол – 9%

184 294

 - 184 169

0

125

преходен остатък от 2010 г.

184 294

 

 

 

приходи 2011 г.

 

4 831

 

 

Разходи 2011 г.

 

 

0

 

Предоставени заеми

 

-189000

 

 

2. Специален фонд за придобиване на ДМА и инвестиции – 91%

250 433

- 249 148

0

1285

преходен остатък от 2010 г.

250 433

 

 

 

в т.ч. приходи 2011 г.

 

48 852

 

 

Разходи 2011 г.

 

 

0

 

Предоставени заеми

 

-298 000

 

 

ВСИЧКО:

 

434 727

- 433 317

0

1410

 

5. Одобрява разпределение на средства от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи, определена с чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2011 г. в размер на                140 500 лв. за местните дейности , от които: по функции, дейности и обекти както следва:

5.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство”, дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”, § 53-00 за обект „Общ устройствен план на гр. Ямбол” – 119 900 лв.;

5.2. Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на общинските пътища”, § 51-00 за обект „Рехабилитация на общински път IV-53067 Ямбол – Ормана”- 9 680 лв. и за обект „Рехабилитация на общински път IV-53065 Ямбол – Кабиле” – 10 920 лв.;

6. Одобрява Разчет за финансиране на капиталови разходи общо в размер на                5 164 213 лв., в т.ч. от целева субсидия за капиталови разходи, утвърдена с чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2011 г.- 140 500 лв., от целеви средства в преходния остатък по Националната програма за съфинансиране на общински инвестиционни проекти в училищата – 60 025 лв., от преходния остатък на държавните дейности за социални услуги – 67 080 лв., от постъпления от продажба на общински нефинансови активи –4 225 405 лв., от неусвоена целева субсидия за капиталови разходи от 2010 г. -              3 917 лв., от собствени приходи извън обхвата на § 40-00 – 46 849 лв. и от безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” – 620 437 лв., съгласно Приложение № 8.

7. Утвърждава разпределение на средствата от продажби на нефинансови активи съгласно Приложение № 8А общо в размер на 4 225 405 лв., в т.ч. приходи от         2011 г. – 3 062 000 лв. и неусвоени средства от 2010 г. – 1 163 405 лв.

8. Определя численост на персонала в делегираната от държавата дейност 122 „Общинска администрация”, в рамките на средствата определени по единните разходни стандарти, считано от 01.01.2011 г. – 132 щ. бр.

9. Одобрява числеността на персонала в дейност на „Общинска администрация”- дофинансиране, считано от 01.01.2011 г. – 24 щ. бр.

10. Определя за 2011 г. средства за работни заплати в делегираните от държавата дейности в рамките на средствата по единните разходни стандарти, с изключение на общинските училища, детските градини и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети, съгласно Приложение № 2А и № 5.

11. Определя численост и средства за работни заплати в местните дейности и дофинансираните делегирани от държавата дейности, за сметка на приходите с общински характер, съгласно Приложения № 2Б и № 5.

12. Одобрява, считано от 01.01.2011 г., за сметка на приходите с общински характер, дофинансиране на дейност „Общообразователни училища” в ГПЧЕ                    „В. Карагьозов” с 2 щ. бр., във връзка с обслужване на спортната база в училището и средства за дофинансиране на паралелка под минималния брой ученици .

13. Одобрява лимит в местните дейности за следните целеви разходи:

         13.1. за представителни разходи в размер на 18 500 лв., както следва:

 - в дейност 123 „Общински съвет” - 8 500 лв.;

 - в дейност 122 „Общинска администрация” - 10 000 лв.;

         13.2. за командировки в чужбина - 18 000 лв., както следва:

 - в дейност 123 „Общински съвет” - 5 000 лв.;

 - в дейност 122 „Общинска администрация” - 13 000 лв.;

13.3. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - в дейност 123 „Общински съвет”- 25 000 лв.

14. Определя разчет за целеви разходи за сметка на общинския бюджет:

14.1. Помощ за погребения в размер на 187,50лв., в т.ч. за ковчег –  60,00лв., надгробен знак с надпис - 20,00лв., превоз на покойника от дома – 40,00лв., некролог - 6,50лв., уреждане на документи от болница или социално заведение – 21,00лв., тоалет на покойник в патоанатомия – 20,00 в., изкопаване на гроб – 20,00лв. за следните категории граждани:

- за самотни, без близки и роднини;

- бездомни и безпризорни;

- лица, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.

14.2. За почистване на септичните и отходни ями в квартал „Каргон”, където липсва канализация – 50 на сто от разходите на гражданите за почистване–             5 000 лв.;

14.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации –       60 000 лв., в т. ч. за Хорова школа „Професор Георги Димитров” – 37 000 лв.;

14.4. Помощи по решение на Общински съвет – 25 000 лв., от които 5 000 лв. за месечни помощи /джобни разходи/ на деца, ползващи социалните услуги „Преходно жилище” и „Център за настаняване от семеен тип”;

14.5. Съфинансиране за съвместен проект с БЧК „Топъл обяд за деца” –             12 090 лв.;

14.6. За намаление с 2 лева на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт на пенсионери с настоящ адрес в Община Ямбол - общо 10 000 лв.

14.7. За осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ – 1050 лв. в местна дейност 849 „Други дейности по транспорта”.

15. Утвърждава субсидия на читалищата на територията на общината общо в размер на 252 264 лв., в т.ч. от ЦБ – 225 264 лв. за 39 бр. субсидирана численост, от целеви преходен остатък в държавните дейности – 2 000 лв. и дофинансиране от местни приходи – 25 000 лв. 

16. Средствата за дофинансиране по т. 15 се предоставят на читалищата на база на приетата от Общински съвет Програма за развитието на читалищната дейност и въз основа на сключени договори с кмета на общината.

17. Одобрява бюджетите на делегираните от държавата дейности във функция „Култура“, като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет в размери и източници, съгласно Приложение №6.

18. Одобрява бюджет за 2011 г. на общинските предприятия по дейности, финансирани от общинския бюджет, съгласно Приложения № 2Б и № 7.

19. Определя среднодневен стойностен оклад:

- в детските заведения в общината в размер до 1,70 лв. на дете;

- в домашен социален патронаж в размер до 2,00 лв. на едно лице;

- в детските ясли в общината в размер до 1,50 лв. на дете;

- в детска кухня в размер на 1,20 лв. на дете.

20. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски в границите на общината, предвид характера на трудовата им дейност, както следва:

- в дейност „Други дейности по здравеопазване” – на длъжност „медиатор“;

- в дейност „Чистота“ – на длъжност „оператор на електронна везна” на обект депо за ТБО;

- в ОП „Общински пазари” - на длъжност „инкасатори” и „сметосъбирачи”.

21. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

22. Одобрява средства в размер на 400 000 лв. от бюджета на общината за подпомагане на спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината, в т.ч. за общински ученически спортни игри чрез ОСК „Тунджа” - 10 000 лв., за БК „Тунджа” - 270 000 лв., в т.ч. 20 % за учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност на подрастващите на клуба, за ФК „Тунджа 1914” – 40 000 лв. и за останалите спортни клубове - 80 000 лв. В комисията да бъдат включени председателите на постоянните комисии: „БФМДТ”, „КВПМК”, „СДСБ” „СДТЗ”, „Образование” „Здравеопазване” и началник отдел „ОМДС” и трима външни експерти.

23. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да назначи експертна комисия, която да разпредели средствата по т. 22 на спортните клубове и договори с тях условията за начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник. В комисията да бъдат включени председателите на постоянните комисии: „БФМДТ”, „КВПМК”, „СДСБ” „СДТЗ”, „Образование” „Здравеопазване”, началник отдел „ОМДС” и трима външни експерти.

24. Определя за 2011 г. средства за фонд „Социално–битово и културно обслужване” в размер спрямо плановите средства за работна заплата на заетите лица, както следва:

- 3 на сто за делегираните от държавата дейности в рамките на единните разходни стандарти;

- 3 на сто за целодневните детски градини, детските ясли, млечната кухня и домашен социален патронаж, в рамките на осигурените средства за издръжка в местните дейности;

- 2 на сто за всички останали дейности.

25. Бюджета на второстепенен разпоредител „Дом за деца лишени от родителски грижи” включва финансирането на дейностите: „Дом за деца” и „Преходно жилище”.

26. Делегира права на директорите на училищата и обслужващите звена в общината да реализират собствени приходи, включително и приходи от собственост, при спазване на наредбата на общината по Закона за общинската собственост.

27. Директорите планират собствените си приходи в частта на държавните дейности в рамките на определените с Приложение № 1 средства в размер на 82 765 лв. по утвърдено от кмета на общината разпределение. С размера на реализираните в по-голям размер собствени приходи, директорите на училищата имат право да завишават плана на приходите и разходите по бюджета си, за което уведомяват кмета на общината.

28. Определя максималния размер на общинския дълг, който може да бъде поет в съответствие със Закона за общинския дълг през 2011 г. в размер не повече от                     1 500 000 лв. от Фонд ФЛАГ, без лихвите.

29. Максималния размер на общинския дълг към края на 2011 г. не може да надвишава 5 616 500 лв., без лихвите.

30. Разрешава ползването през 2011 г. на временни безлихвени заеми в размер до 189 000 лв., от Фонда за покриване на разходите по приватизация на Фонд „Приватизация” на общината, за изпълнението на проекти, финансирани по оперативни програми, до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми, за:

- проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол” по ОП „РР”;

- проект „В моя нов Дом” по ОП „РЧР”;

- проект „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет”;

- проект „Услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи в община Ямбол”.

31. Разрешава ползването през 2011 г. на временни безлихвени заеми в размер до 298 000лв. от Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи на Фонд „Приватизация” на общината за изпълнението на проекти, финансирани по оперативни програми, до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми, за:

 - проект „Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол” на община Ямбол финансиран по ОП „Околна среда”;

- проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол” по ОП „РР”.

32. Предоставя правомощия на кмета на общината да предоставя заеми за всеки отделен проект в рамките на посочения по т. 30 и т. 31 общ размер.

33. Предоставя правомощия на кмета на общината при спазване на общия размер на бюджета и разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата:

33.1. Да разпредели и утвърди приходите и разходите по одобрения бюджет на общината по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение по сборен бюджет, собствен бюджет и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

33.2. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност без средствата за заплати, осигурителни вноски в частта за делегираните от държавата дейности, с изключение на общинските училища и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети.

33.3. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия размер в частта за местните дейности , включително и да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една дейност от собствен бюджет по бюджетите на второстепенните разпоредители.

33.4. Да се разпорежда и разпределя резервния бюджетен кредит в местна дейност 998 „Резерв” в размер на 145 863 лв. за възникнали непредвидени и неотложни потребности, включително и за плащания на дължимия ДДС по проекти и за авансово осигуряване под формата на временен безлихвен заем на разходи по одобрени проекти на общината, финансирани със средства от европейските фондове, включително и на второстепенните разпоредители, до възстановяването им от последващи трансфери.

33.5. Да утвърди бюджетите на училищата, детските градини и обслужващите звена в общината за 2011 г., при спазване разпоредбите на ЗДБРБ за 2011 г. и ПМС № 334 от 29.12.2010 г.

33.6. Да включи в поименния списък за капиталови разходи на общината определените от директорите на училищата на основание чл. 43 от ПМС № 334 от 29.12.2010 г. разходи с капиталов характер, с източници остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства преминали в преходния остатък, собствени приходи и субсидия по формула.

33.7. Да разпредели и утвърди със заповед средства за издръжка на Целодневните детски градини по разходен § 10-00 за местните дейности в рамките на сумата от 1 250 000 лв., както и приходите им от такси за ползване на услугата, в рамките на сумата от 312 000 лв., с които се възстановяват част от разходите им и определи правомощията на директорите на ЦДГ да извършват компенсирани промени в разходната част на делегираните си бюджети.

33.8. Да кандидатства за средства от структурните и други фондове на ЕС, по национални и оперативни програми и други възможни източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на Общинския план за развитие, след решение на Общинския съвет.

33.9 Да възлага, в рамките на разчетените средства за проектиране по списъка за капиталови разходи, изготвянето на необходимата техническа документация, която е неразделна част от проектните предложения.

33.10. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на прилагащите делегиран и самостоятелен бюджет.

33.11. Да договаря и определя конкретния размер на работното облекло на персонала в бюджетните дейности в рамките на средствата за издръжка, с изключение на прилагащите делегиран бюджет.

33.12. В изпълнение на чл. 32 от ПМС № 334 от 29 декември 2010 г. да извършва налагащите се корекции по разходните параграфи на съответните дейности, включително и да прехвърля бюджетни кредити от местни дейности в дейности на дофинансиране, в зависимост от естеството и характера на разходите, за сметка на средствата за социално-битово и културно обслужване, с изключение на дейностите в системата на народната просвета, които прилагат системата на делегиран бюджет.

33.13. При възникване на необходимост и по искане на разпоредителите с бюджетни кредити да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една делегирана от държавата дейност от § 10-00 „Издръжка” по подпараграфите на § 02-00 „Други възнаграждения” и § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател” и обратно, както и по същите бюджетни параграфи от една местна дейност в същата дейност, или от една местна дейност в същата дейност, която се дофинансира.

34. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет, дейност „Обредни домове и зали” в размер на 70 000 лв., с които да се подпомогнат Църковните настоятелства на: новоизграждащия се храм „Успение Пресвета Богородица” със сумата от 20 000 лв. и храм „Св. Н. Чудотворец” – с 30 000 лв., храм  „Свети Георги” – 10 000 лв., храм „Света Троица” – 5 000 лв., храм „Сурп Агоп” /св. Яков/ - 5 000 лв.

35. В срок до 20 декември 2011 г. Църковните настоятелства посочени в т. 34 се задължават да представят на общината отчет за разходваните средства, като неусвоените се възстановяват по сметка на общината.

36. Одобрява бюджета по агрегирани бюджетни показатели съгласно Приложение          № 12 към писма № ФО-81 от 06.01.2011 г. и № ФО-4 от 02.02.2011 г. на министерство на финансите.

37. Кметът на общината и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в общината да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:

37.1. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните заведения, детските ясли и градини и здравните кабинети.

37.2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти;

38. Препоръчва на звената прилагащи делегирани бюджети да съблюдават приоритетите по предходната точка.

39. Задължава кмета на общината:

39.1. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидираните дейности при доказано нарушение на бюджетната и финансова дисциплина до тяхното отстраняване.

39.2. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

40. Упълномощава кмета на общината да нанесе съответните корекции в приложенията, съгласно решението на Общински съвет – Ямбол, въз основа на приетите промени.