РЕШЕНИЯ

 

НА ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 15 ФЕВРУАРИ 2008г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно приемане на наредба за определяне размера на местните данъци.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно актуализиране на базисни цени и наемни цени по сключени договори за наем, съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допълнение към наредба за общинските жилища.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно необходимостта от изграждане и експлоатация на подземен обществен гараж, и одобряване на споразумение за сътрудничество между Община Ямбол и „А Виаком” ООД, гр. София.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане правилник и програма на Областен съвет по наркотични вещества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно извършването на определени разходи до приемане на бюджета на общината за 2008 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно удължаване срока на договора за управление на „Диагностично – консултативен център №1 – Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно удължаване срока на договора за управление на „Дезинфекционна станция” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно избор на представители на Община Ямбол в Общото събрание на РАО „Тракия”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 1. Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ ІІ – за окръжна болница в кв. 331 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ І в кв. 23 „Хале” по плана на гр. Ямбол по заявление на „Акцент 3 Н” ЕООД, представлявано от Николай Нинов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ ХІІІ – 3959, 3960 в кв. 11 „Каргон” по плана на гр. Ямбол по заявление на Надя и Цветан Славови.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне имот – ЧОС на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост на ул.”Йордан Йовков” № 8 на ЯРТА.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на „Скорпион – Иван Кънчев” ЕООД, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно приемане на наредба за определяне размера на местните данъци.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      Приема Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА Предложение относно приемане на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.Приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.

(В приложение 6 към чл.49 от Наредбата:

1. отпадат т.64 и т.59.1

2. т.59 издаване на виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ - 30 лв., срок 14 дни.

3. т. 53 - одобряване и заверка на проекти за поставяне на преместваеми съоръжения по чл.56 и чл.57 от ЗУТ - става с цена 250 лв.

4. т. 86 става -извършване на погребение в ново гробно място с включено изкопаване на гроб - цена 20 лева

5. т. 87 става - извършване на погребение в старо гробно място с включено изкопаване на гроба - цена 40 лева

6. т. 106 става - изкопаване на специален гроб с дълбочина 220 см. - цена 102 лева)

2.Отменя ал.8 на чл.7 от Наредбата за управление на общинския бюджет.

3.Размерът на таксите по Приложение № 2 към раздел ІІ от Наредбата е без включен ДДС.

4. Цените на услугите по Приложение № 6 към чл.49 от Наредбата влизат в сила, считано от 01.04. 2008г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно актуализиране на базисни цени и наемни цени по сключени договори за наем, съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС и чл.68, ал.3 от НРПУРОИ на ОбС -Ямбол, месечните наемни цени по сключените с Община Ямбол договори за наем, за отдадени под наем нежилищни имоти или части от тях - общинска собственост, да се актуализират за 2008г. с 12.5 % (К= 0,125), считано от 01.03.2008 г.

2. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС определя базисни месечни наемни цени за отдаване под наем на имоти или части от тях - общинска собственост, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към НРПУРОИ на О6С - Ямбол, считано от 01.03.2008г.

3. Упълномощава кмета на общината да осъществи контрол по изпълнение на т.1 и т.2.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно допълнение към наредба за общинските жилища.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА допълва Предходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета от ОбС - Ямбол, с нов параграф 12 :

§ 12. За 2008г. кметът на общината не предлага и ОбС не определя общински жилища за продажба и за замяна.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно необходимостта от изграждане и експлоатация на подземен обществен гараж и одобряване на споразумение за сътрудничество между Община Ямбол и „А Виаком” ООД, гр. София.

                                                                                                                      ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.Одобрява сключеното между кмета на Община Ямбол и „А Виаком" ООД, гр. София Споразумение за сътрудничество.

 

2.Учредява Акционерно дружество с общинско участие, съгласно целите и условията на сключеното Споразумение за сътрудничество с „А Виаком" ООД, гр. София. В т.16 на споразумението, финансирането на „А Виаком” бъде повишено на 100 %.

 

            3.Упълномощава кмета на община Ямбол - Г. Славов да сформира комисия от специалисти с участието и  на двама общински съветници, която да изготви Учредителен акт и всички останали документи необходими за учредяването на търговско дружество от типа АД между община Ямбол и търговско дружество „А ВИАКОМ”ООД гр. София, с параметри залегнали в одобреното споразумение.

 

4.Упълномощава кмета на община Ямбол – Г. Славов заедно със сформираната комисия да  изготвят и той да подпише  необходимите документи /договори, споразумения и др./ по задължителното благоустрояване на терена с „А ВИАКОМ”ООД гр. София над изградения обществен подземен паркинг /гараж/ по одобрена строителна документация от Община Ямбол с параметри залегнали в одобреното споразумение.

 

5.Упълномощава кмета на община Ямбол - Г. Славов заедно със сформираната комисия да  изготвят и той да подпише всички необходими документи /правилници, наредби и др./по осъществяване на  експлоатация на изградения обществен подземен паркинг /гараж/, с параметри залегнали в одобреното споразумение между Община Ямбол и търговско дружество „А ВИАКОМ”ООД гр. София.

 

6.Упълномощава кмета на община Ямбол - Г. Славов да участва на учредителното събрание на търговското дружество съвместно с „А ВИАКОМ” ООД гр. София, като представител на Община Ямбол. Да запише не по-малко от 20 % от акциите в капитала на дружеството. Да представлява Община Ямбол при гласуването  по всички въпроси, касаещи учредяването на търговското дружество, по одобряване на Учредителния акт, по избора на членове на съвета на директорите и по избора на Изпълнителен директор /и/, спазвайки препоръките на сформираната комисия  и одобреното споразумение.

 

7.Упълномощава кмета на община Ямбол - Г. Славов да извърши всички действия по извършването и внасянето на апортна вноска за учредяваното съвместно търговско дружество с „А ВИАКОМ” ООД гр. София, представляваща  правото на строеж на подземен паркинг /гараж/ за обществено ползване с площ по одобрена строителна документация от Община Ямбол в УПИ ІІІ, кв.44 стар план, по плана на гр. Ямбол, представляваща не по-малко от  20 % от капитала на търговското дружество, спазвайки одобреното споразумение и препоръки на комисията.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане правилник и програма на Областен съвет по наркотични вещества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.Приема правилник за организацията и дейността на ОбСНВ.

2.Приема Програма за борба срещу злоупотребата на наркотични вещества – 2007/2009г.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно извършването на определени разходи до приемане на бюджета на общината за 2008 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Предоставя правомощия на кмета на общината, до приемането на общинския бюджет за 2008 година:

1.1. Да възлага разработването на технически проекти, след съгласуването им с 2 Постоянни комисии на Общинския съвет.

1.2. Да отпуска месечна помощ, под формата на субсидия, на БК „Тунджа" до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната 2007 година.

1.3. Да отпуска месечна субсидия на ОСК „Тунджа" на база сключен договор и в размер до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната 2007 година.

                                          

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно удължаване срока на договора за управление на „Диагностично – консултативен център №1 – Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

____________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

 

На основание чл.39, ал.2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества и чл.63, ал.4 от Закона за лечебните заведения удължава срока на договора за възлагане на управление на управителя на „Диагностично – консултативен център № 1 – Ямбол” ЕООД – д-р Антон Иванов до 25.11.2010г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно удължаване срока на договора за управление на „Дезинфекционна станция” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.39, ал.2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества удължава срока на договора за възлагане на управление на управителя на „Дезинфекционна станция” ЕООД – г-жа Милка Бурова до 02.02.2009г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно избор на представители на Община Ямбол в Общото събрание на РАО „Тракия”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Избира за представители на Община Ямбол в РАО „Тракия” Георги Славов, кмет на Община Ямбол – делегат, Наско Стефанов, председател на Общински съвет Ямбол – зам. делегат и зам. председател на Общински съвет Ямбол – зам. делегат.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ ІІ – за окръжна болница в кв. 331 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, становище на главния архитект № 35/14.09.2007г., дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на УПИ ІІ - За окръжна болница в кв. 331 по плана на гр. Ямбол - к-с „Д-р Дончев", състоящо се в разделяне на единадесет нови УПИ, съгласно приложената скица проект.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ І в кв. 23 „Хале” по плана на гр. Ямбол по заявление на „Акцент 3 Н” ЕООД, представлявано от Николай Нинов.

                                                                                                                ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, становище на главния архитект № 42/20.11.2007г., дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация   /ПР/на УПИ I, кв. 23 по плана на гр. Ямбол - Хале, състоящо се в реализиране на самостоятелен урегулиран поземлен имот около .построената сграда в ПИ 87374.546.20, и отреждането му за КОО и хотел, съгласно приложената скица проект.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДСЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ ХІІІ – 3959, 3960 в кв. 11 „Каргон” по плана на гр. Ямбол по заявление на Надя и Цветан Славови.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, становище на гл. архитект № 36/27.09.2007г., дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на УПИ ХШ- 3959,3960 в кв. 11, по плана на гр. Ямбол - Каргон, състоящо се в разделяне и обособяване на два самостоятелни имота, като новите регулационни линии съвпадат с кадастралните граници, съгласно приложената скица проект.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне имот – ЧОС на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Ямбол.

                                                                                                                ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от ЗОС предоставя на Териториална дирекция на НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ЯМБОЛ, безвъзмездно за управление част от имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 151/31.05.2000г., намиращ се на ул. „Серес" № 15, гр. Ямбол, представляваща помещение на втория етаж, с обща площ 72 кв. м;, за срок от 3 (три) години.

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно управление

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост на ул.”Йордан Йовков” № 8 на ЯРТА.

                                                                                                                      ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18, ал.2,3 и ал.5 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол отдава под наем на Сдружение с нестопанска цел „ЯМБОЛСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ", осъществяващо дейност в обществена полза, помещение (1 стая), представляващо част от недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 683/27.09.2002 г., намиращ се на ул. „Йордан Йовков" № 8, с площ 16.60 кв.м., за срок от 3 години, считано от датата на подписване на договора за наем.

Месечната наемна цена се определя по т. 56 на Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС- Ямбол

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем за помещението по т. 1.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на „Скорпион – Иван Кънчев” ЕООД, гр. Ямбол.

                                                                                                                      ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Отлага за следващото заседание.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА -Предложение относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

1.Изменя чл.34.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол, като добива следния вид:

Чл.34.2. (1)  Общинските съветници получават възнаграждение за участие в заседанията на ОбС и неговите комисии.

(2) Считано от 01.01.2008г. размерът на възнаграждението за едно заседание  е равен на дневната ставка, изчислена на база средната брутна работна заплата в общинската администрация на Община Ямбол за последния месец от предходното тримесечие

 (3) Месечното възнаграждение на общинските съветници не може да бъде повече от 50 % от средната брутна заплата в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.

 

2.Изменя чл.34.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол, като добива следния вид:

(1) Считано от 01.01.2008г. ежемесечно общинския съветник получава сума за пътните и други разноски, направени на територията на общината във връзка с работата му в съвета,    в размер на 50% от минималната работна заплата за страната.

(2)  Разноските направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета - командировки, обучения и семинари, се поемат от общинския бюджет.

3.Отменя чл.34.2.1 и чл.34.2.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол, считано от 01.01.2008г.